Összesen 2705679 látogató
Összesen 4571 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV: Taksony Nagyközség Önkormányzat rendes, nyílt Képviselő-testületi üléséről 2017.05.30.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 138 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2017. május 30.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály                                           

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János

             6. Szalai János

             7. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

8.    Ruff Mátyás

9.    Varga László

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének  2017. május 30-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 57 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A 2017. május 30-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt javasolja. Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, más javaslata. Amennyiben nincs, úgy a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 96 Száma: 17.05.30/1/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 18:58

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 30-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

96/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 30-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban javasolja a 11. és a 12 napirend megtárgyalásának felcserélését. Érdeklődik, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Elmondja, hogy a testületi ülés előtt a folyóson a szigeti lakópark lakóitól reklamáció érkezett, hogy a Hírlevélben a képviselő-testületi ülés anyagában szerepelt az út- és járdaépítéssel kapcsolatos napirend és most nem található a napirendi pontok között. Ennek okára kérdez rá.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésének napirendi pontjai között szerepelt az útépítésről szóló rendelet módosítása. A Bizottság azonban ezt a témát levette a napirendről. Megjegyzi, hogy a napirenddel kapcsolatban mindig feltüntetésre kerül, hogy tervezett napirendről van szó és változás történhet ezzel kapcsolatban.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek más kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, úgy a javaslat szerinti módosítással teszi fel a napirend elfogadását szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 97 Száma: 17.05.30/2/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30. 19:00

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 30-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Beszámoló a háziorvosok, a házi gyermekorvos és a fogorvosok 2016. évi tevékenységéről

 

4.    Beszámoló a rendőrség 2016. évi tevékenységéről

 

5.    Tájékoztató a szennyvízhálózat működését érintő problémákról és tervezett intézkedésekről

 

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

 

7.    Előterjesztés a Német Nemzetiségi Óvoda működtetésével kapcsolatos támogatásra

 

8.    Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegének elfogadásáról

 

9.    Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

 

10. Előterjesztés Rukkel János kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 065/7 hrsz-ú út elnevezése ügyében

 

11. Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

 

 

97/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. május 30-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a háziorvosok, a házi gyermekorvos és a fogorvosok 2016. évi tevékenységéről

4.    Beszámoló a rendőrség 2016. évi tevékenységéről

5.    Tájékoztató a szennyvízhálózat működését érintő problémákról és tervezett intézkedésekről

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

7.    Előterjesztés a Német Nemzetiségi Óvoda működtetésével kapcsolatos támogatásra

8.    Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegének elfogadásáról

9.    Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

10. Előterjesztés Rukkel János kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 065/7 hrsz-ú út elnevezése ügyében

11. Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. BESZÁMOLÓ A HÁZIORVOSOK, A HÁZI GYERMEKORVOS ÉS A FOGORVOSOK 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy nagyon megtisztelő a Képviselő-testület számára, hogy Taksony orvosai partnerek abban, hogy összefoglalóban tájékoztatást adnak az előző év történéseiről. Megadja a szót a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság a napirendet megtárgyalta. Az ülésen több pozitívum is elhangzott: épület felújítás (Széchenyi úti rendelő), adórendelet módosítás, mely könnyíti az érintett szolgáltatók működését… Jelzi, hogy a fejlesztéseket, bővítéseket továbbiakban is terveznek.

Ismerteti, hogy az ülésen kérdésként merült fel a Taksonyban levett laborminták volumenének bővítése. (Ez a tevékenység az I. és II. számú körzetben folyik.)

A beszámolókat köszöni. Elmondja, hogy azokban a főbb betegség csoportok kiemelésre kerültek, betekintést nyújtanak a taksonyi lakosság egészségi állapotára vonatkozóan. Hangsúlyozza az interaktivitás lehetőségének fenntartását a beszámolók segítségével. Fontosnak tartja, hogy a javaslatokat, meglátásokat a szolgáltatók juttassák el a Képviselő-testület felé az együttműködés érdekében. A Képviselő-testület felé a beszámolókat elfogadásra javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy nagy örömmel olvasta a beszámolók végén mozgásra vonatkozó javaslatokat. Örül, hogy a cukorbetegek száma csökkenő tendenciát mutat a múlt évben, valamint, hogy az anyagokból kitűnik, hogy a lakosság egészségi állapota alapvetően rendben van, de megköszöni a további javulásra irányuló észrevételeket. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Örül, hogy az elmúlt két évben sor került arra, hogy a szervezetekkel, orvosokkal, rendőrökkel lehetősége van a Testületnek kapcsolatba lépni erősítve az interaktív együttműködést. Megköszöni a tájékoztatást.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek hozzászólása, észrevétele, véleménye. Érdeklődik, hogy a megjelentek közül szeretné-e valaki kiegészíteni a beszámolóját. Amennyiben nem, úgy megköszöni a tájékoztatókat és a beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 98  Száma: 17.04.25/3/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 19:09

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Beszámoló a háziorvosok, a házi gyermekorvos és a fogorvosok 2016. évi tevékenységéről

1. javaslat: Határozat a háziorvosok, a házi gyermekorvos és a fogorvosok 2016. évi tevékenységéről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok, a házi gyermekorvos és a fogorvosok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

98/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosok, a házi gyermekorvos és a fogorvosok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

4. BESZÁMOLÓ A RENDÕRSÉG 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti a megbízott kapitányságvezető urat, Király Andrást és Dunaharaszti őrsparancsnokát, Farkas Pétert. Felkéri Király András urat a Pénzügyi Bizottságon bemutatott tájékoztató megtartására.

 

Király András mb. kapitányságvezető

Tisztelettel köszönt mindenkit. Elmondja, hogy az önkormányzat részletes beszámolót kapott. A jelenleg bemutatásra kerülő diasor, annak egy kis részét képezi és a Pénzügyi Bizottság ülésén is megvitatták. Kitér arra, hogy mennyi bűncselekmény volt 2016-ban az országban (~278.000, 4%-al több mint az előző évben, ebből 22.000 bűncselekményt Pest megyében követtek el, ami 14% csökkenést jelent az előző évhez képest), a növekvő tendencia ellenére Pest megyében csökkentek a bűncselekmény számok. Szigetszentmiklós vonatkozásában 31,9%-os ez a csökkenés. Taksony vonatkozásában nagyon kedvezően alakult a 2016-os év. Az utolsó hat év számadatait áttekintve látható, hogy 166-ról 84-re csökkent a bűncselekmények száma. Kiemeli a betöréses lopás esetszámának kedvező alakulását. Rablás bűncselekmény nem történt Taksonyban, személygépkocsi lopás 50 %-al csökkent. Kiemeli, hogy 2016. évben nem történt emberölés a településen. A közlekedési balesetek számával kapcsolatban stagnálás állapítható meg, volt halálos baleset, a könnyű sérüléses balesetek száma 166 %-al emelkedett, amin változtatni szükséges. Minden egyes hétvégén akciókat szerveznek, hogy kiszűrjék az ittas vezetőket. Illegális migrációval kapcsolatos fokozott rendőri jelenlétből következő számadatok is bemutatásra kerülnek (túlóra, rendőrök jelenléte fokozódott, futott kilométer, …)

Iskolarendőr programmal kapcsolatban elmondja, hogy nagyon fontos szegmensnek tartják: iskolakezdés - gyerekek iskolába haladásának segítése 7-12 óráig terjedő időszakban, iskolarendőr program keretében alsó tagozatban KRESZ oktatás, ifjúságvédelmi programok - közel 150 gyermeket szólítottak meg ennek keretében.

Megköszöni a 2015 évben kapott Dustert, elmondja, hogy előző évben 27000 km-t futott. Az idei évben már 11000 km ez a szám, mindösszesen 64700 km-t tettek meg vele (jórészt a településen.)  

Megemlíti, hogy munkájukat nagyon sok partner segíti, kiemeli, hogy ebben az évben valósult meg, hogy a listába a Szigetszentmiklósi Járási Bíróság és a Szigetszentmiklósi Járási Ügyészség is felkerült. Ezt nagy előrelépésnek tartja.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást és érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a beszámolóhoz. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Megragadta a figyelmét a polgárőrséggel kapcsolatban található bejegyzés a beszámolóban, miszerint 2013-ban újra kellett kötni az együttműködési megállapodást. Elmondja, hogy személyesen alapította meg a taksonyi polgárőrséget, közel 10 évig vezette, nem tudja, hogy mi volt az oka, hogy újra kellett kötni a megállapodást. Erre kér választ.

 

Farkas Péter Dunaharaszti őrsparancsnok

Az együttműködési megállapodás újrakötésének indokaként a polgárőrségről szóló új törvény hatálybalépését nevezi meg. Ez a törvény kötelezettséget rótt a polgárőr szervezetekre, miszerint együttműködési megállapodást kell kötniük az adott település rendőrségével, hogy ez alapján fejtsék ki az együttműködési tevékenységüket a rendőrséggel. (Tehát minden olyan településen megtörtént az újrakötés, ahol polgárőr egyesület működött.)

 

Tóth József képviselő

Megköszöni a választ és elfogadja. Jelzi, hogy az írásos anyagban egyedül Taksonynál van bejelölve, hogy újra kellett kötni az együttműködési megállapodást. Megállapítja, hogy ezek szerint az írásos anyagba hiba csúszott.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy az anyag Taksonyról szól. Jelzi, hogy Taksonyra vonatkozó adatokat más településen nem látják… Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Megköszöni a rendőrkapitányság közreműködését a civil szervezetek által szervezett rendezvények biztosításában, melyet a Polgárőr Egyesülettel közösen végeznek. Reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a jövőben is számíthatnak a rendőrség közreműködésére. Bízik benne, hogy a beszámolóban olvasható javuló tendencia tartós lesz. Jelzi, hogy az önkormányzat is igyekszik rendeletek segítségével támogatni ezt a folyamatot. Jelenleg is előkészítés alatt van egy olyan szabályozás, mellyel kapcsolatban számítanak a rendőrség támogatására.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Megköszöni a beszámolót. Örül, hogy az anyag egyre inkább Taksonyra vonatkozó információkat tartalmaz. Hangsúlyozza, hogy a számadatok is azt támasztják alá, hogy Taksony a "béke szigete". Célként fogalmazza meg a taksonyi polgárok komfortérzetének további javítását, a számadatok kedvező alakulását. Elismeri, hogy az önkormányzat a korlátokkal is tisztában van (két rendőr nem tud ott lenni minden közterületen), de megerősíti a rendőri jelenlét és beavatkozás fontosságát többek között a közterületen történő szeszes ital fogyasztásával kapcsolatban. Szintén megköszöni a rendezvények alkalmával biztosított rendőri jelenlétet (út, helyszín biztosítása, balesetmentes átkelés, vonulás, stb...) Megemlíti, hogy az önkormányzat számít a rendőrségre a településen áthaladó nagy gépjárművek számának csökkentésében. A tapasztalatok és javaslatok megosztásának igényével hangsúlyozza az interaktív együttgondolkodást rendőrség és önkormányzat között.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a véleményeket. Utalva a Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzottakra kiegészítésként elmondja, hogy a MÁV állomás P+R parkoló vonatkozásában az önkormányzat megtett mindent, hogy a kamerákon a felvétel rögzítésre kerüljön. Kiemeli, hogy a felvételek megtekintése kizárólag a hivatalban a megfelelő kliens megnyitásával történhet meg. A rendőrség számára itt biztosított a hozzáférhetőség.

Külön köszöni őrsparancsnok javaslatát a kamera hálózat bővítésére vonatkozóan. Megerősíti alpolgármester asszony felvetését a túlsúlyos gépjárművek behajtásával kapcsolatban. Hozzáteszi, hogy a kamerarendszer lehetővé teszi a járművek rendszámának rögzítését, mely alapján kikereshető, hogy rendelkeztek-e behajtási engedéllyel.

A közterületen történő italfogyasztással kapcsolatban kéri a határozottabb fellépést rendőrség részéről.

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a beszámolóval kapcsolatban. Amennyiben nincs, megköszöni kapitány úrnak és őrsparancsnok úrnak, hogy eljöttek az ülésre és reményét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy jövőre további javulást fognak mutatni a számadatok. Felteszi a rendőrség 2016. évi beszámolójának elfogadását szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 99 Száma: 17.05.30/4/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 19:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Beszámoló a rendőrség 2016. évi tevékenységéről

1.javaslat: Határozat a rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

99/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

5. TÁJÉKOZTATÓ A SZENNYVÍZHÁLÓZAT MÛKÖDÉSÉT ÉRINTÕ PROBLÉMÁKRÓL ÉS TERVEZETT INTÉZKEDÉSEKRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Szijjártó Bence urat a DPMV képviseletében. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság ülésén is részt vett Szijjártó Bence úr. Sok kérdés merült fel, nagyon aktív napirendi pont volt a megbeszélésen. Elmondja, hogy a megfordított csatornafedelekre vonatkozó kérdésre a Bizottság választ kapott, valamint ígéretet arra vonatkozóan, hogy a problémát orvosolni fogják. Tájékoztatásul közli, hogy az ülésen Szijjártó úr jelezte, hogy bizonyos helyeken visszacsapó szelep segítségével lehet megoldani azt, hogy az ingatlanba ne jusson vissza a szennyvíz nagy esőzések alkalmával. Felvetésre került a csapadékvíz szennyvízhálózatba bejuttatásának ellenőrzése is. Jogszabály szerint 15 nappal az ellenőrzés előtt tájékoztatni szükséges a vizsgálatról az érintett lakost. Megjegyzi, hogy a Bizottság elfogadta a tájékoztatót, de további nyitott kérdések maradtak.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy az ülésen elhangzó problémákat, javaslatokat, kéréseket érdemes lenne Szijjártó úrnak rögzítenie, hogy azokra műszaki megoldásokat találjanak, túl azon, hogy véleménye szerint nem lenne szerencsés most "panasznapot tartani". Ugyanakkor hozzáteszi, hogy az önkormányzatot és az általa képviselt családokat nem az érdekli, hogy mi milyen jogszabályba ütközik, hanem az, hogy a szennyvíz elvezetése rendben legyen. (Nem sorolja ide az illegális rákötéseket, ami szintén nagy probléma és megterhelés a rendszernek. Ezzel kapcsolatban az a kérése, hogy a szolgáltató hatékony ellenőrzést végezzen és törekedjen a megszüntetésére.) Szeretné, ha a hangsúly most a gócpontokon és azok műszaki megoldásán lenne. Elmondja, hogy a közeljövőben elindul egy rekonstrukció a Fő úti focipályától a Dózsa György utcán át a Révész utcáig, a DPMV Zrt-vel közösen egy gerincvezeték megépítésére kerül sor. Ennek köszönhetően belátható időn belül a Fő úttól a Duna felé eső oldalon az ingatlanokat a vákuumos rendszerről át lehet forgatni a nyomott rendszerre. (Ez nem egy éves program, de idén szeretnék, ha a gerincvezeték megépülne. ) Így teher mentesül a vákuum gépház. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak. Ismételten kéri, hogy tények közlésére kerüljön sor, hogy később - másik alkalommal - a műszaki megoldásokról is lehessen beszélni.

 

Szalai János képviselő úr elhagyta a termet, így a szavazók száma 1 (egy) fővel csökkent (hat).

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy nem szeretné, hogy befolyásolják abban, hogy mit mondjon el és mit nem. Az önálló véleménynyilvánítás jogát fenntartja.

Olvasva a Vízmű tájékoztatóját látja felsorolva a problémás helyeket, de hiányolja a Mezősor vége gyűjtőobjektumot (hetente kell a szippantó autó), Sziget nyaraló sor végén vákuum objektum (Bűzös, zajos, nem szerepel a tájékoztatóban.). Az egyéni fogyasztók esetén a rendszerhez csatlakozás megtörtént, ebből kifolyólag az egész rendszert is átvette a Vízmű.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy melyik területről van szó.

 

Tóth József képviselő

A Szigetről, Káposztásról. Úgy gondolja, hogy mivel a Vízmű az egész rendszert átvette, így nem lehet magyarázkodni, hogy nem működik egészen jól (nem az egész működik..)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy mondott-e valaki ilyet.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy miért maradtak ki ezek a problémás helyek a tájékoztatóból, holott az ott lakók is jelezték polgármester úrnak.  Felveti, hogy nem lett továbbítva a probléma.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a probléma továbbítva lett.

 

Tóth József képviselő

Ismételten kérdezi, hogy miért nem szerepel a tájékoztatóban. Érdeklődik, hogy mikor történik meg a hiba elhárítása. Erre várja a választ.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, megadja a szót Szijjártó Bence úrnak.

 

Szijjártó Bence DPMV Zrt.

Úgy gondolja, hogy olyan állítás nem hangzott el a bizottsági ülésen, hogy nem tudnak műszaki megoldást nyújtani. Hangsúlyozza, hogy minden problémára tudnak műszaki megoldást nyújtani.

A fedlap tekintetében elmondja, hogy a problémát felírta és tudomása szerint a mai nappal a megoldásra is sor került. (Megkérte a kollégákat, hogy menjenek végig ezeken a pontokon, az összes fedlapot visszafordították, a billegést is leellenőrzik, és ahol tapasztalni fogják, ott cserére kerül sor. )

A visszacsapó szeleppel kapcsolatban a bizottsági ülésen jelezte, hogy az egy kényszermegoldás: be lehet építeni - nem illegális a használata - , részmegoldást nyújt és a problémát - ahogy korábban is említette - eggyel tovább tereli a következő legalacsonyabban fekvő ingatlanhoz. Azaz "tüneti kezelést" jelent.

Másik sarkalatos pont volt az ülésen a lakossági ellenőrzések kérdése: ismételten hangsúlyozza, hogy ez a DPMV Zrt-nek érdeke, korábbi években is végzett ellenőrzéseket és a jövőben is folytatja ezt a tevékenységet. Folyamatban van egy olyan csapat létrehozása, akinek kifejezetten az ellenőrzés lesz a feladata (a DPMV összes szolgáltatási területén).

A két rekonstrukció a példája annak, hogy műszaki megoldást tudnak nyújtani. Vízjogi engedélyes tervekkel rendelkeznek mind a két beruházásra és ez jelenti a problémákra a megoldást. Egy kérdés van, nevezetesen az, hogy finanszírozási oldalról hogyan tudnak megvalósulni.

A mezősori átemelővel kapcsolatos felvetésre, továbbá a Sziget nyaraló kapcsán jelzi, hogy meg fogják vizsgálni. Amennyiben kap egy elérhetőséget, akkor a hét vége felé jelentkezni fog, hogy mikorra oldható meg a probléma.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a Sziget nyaraló végén nem vákuum gépház, hanem átemelő van. Érdeklődik, hogy sikerült-e feljegyezni az említett területeket.

 

Szijjártó Bence DPMV Zrt.

Megerősíti, hogy feljegyezte az elhangzott problémákat. Megjegyzi, hogy ezek a területek RSD-s területen helyezkednek el. Ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a csatorna fogyasztások még nincsenek a csúcson, viszonylag alacsony a kapacitás - különösen hogy a nyári időszak most kezdődik. Megemlíti, hogy más területen is elő szokott fordulni, hogy a téli és az őszi időszakokban minimális a csatornahasználat az üdülő területeken, viszont a nyári időszak kezdetével megnövekszik a használat mennyisége. Ekkor a csőhálózatban, illetve egyéb átemelőkben lerakódott szennyvizek megindulnak és elhagyják a rendszert - ez erősebb szaghatással járhat. Ahogy a vízfelhasználás megnő, a szaghatás is megszűnik. Ettől függetlenül külön kivizsgálást ígér.

 

Halász János képviselő

Elmondja, hogy körülbelül 3-4 hete volt egy nagyobb felhőszakadás Taksonyban, a Nyárfás utcában fekália öntötte el a pincéket. Megerősíti, hogy sokat látja a kollégákat dolgozni a faluban. Véleménye szerint tudomásul kell venni, hogy ez a vákuum rendszer a végét járja. Amikor megépítették attól félve, hogy csődbe megy a falu, ezt a rendszert szavazták meg, amelynek 30 év az élettartalma. Több mint 20 év eltelt, soha nem működött jól, most sem működik jól és a kilátások sem pozitívak.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti képviselő urat abban, hogy a vákuumos rendszer nem a legüdvözítőbb megoldás. Ezért tartják fontosnak és adtak közútkezelői engedélyt ahhoz, hogy a Fő út Duna felőli oldalán egy új gerincvezeték megépüléséhez. Ez már nem a vákuumos rendszerhez fog csatlakozni, hanem a nyomott rendszerhez. Ezért részben tehermentesítheti azt az egy gépházat, ami idáig teljes vákuumot biztosított a település területén (és meggátolja a fejlődését a falunak, mivel nem ér el a vákuumnak az a hatása egy bizonyos távolságon túl, ami képes lenne elszállítani a szennyvizet.) Abban a pillanatban, hogy rendelkeznek a vezeték fektetésnek az engedélyével, rendkívüli ülés keretében előterjesztésre kerül annak finanszírozása is, hogy még júniusban elkezdődhessen a beruházás. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Örül, hogy az állam meghatározta a díjak maximális értékét. Úgy gondolja, hogy a DPMV Zrt-nek ugyanúgy érdeke, hogy a legkisebb ráfordítással a lehető legjobb megoldást valósítsák meg. Kéri, hogy a cég által megadott kontakt személyeken keresztül legyen lehetősége a hivatalnak, képviselőknek jelezni a problémákat a szolgáltató felé.

 

Áncsán Mihály képviselő elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma további egy fővel 5 (öt) főre csökkent.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a beszámoló végén olvasható utalás két rekonstrukcióra. Az egyik, amit a Dózsa György utcában szeretnének megvalósítani, a másik pedig a település közepén található vákuum gépház hangszigetelése és a biofilter átépítése. Lépések történnek, de egyetért képviselő úrral abban, hogy ebből a helyzetből csak nagyon nehézkes folyamat árán lehet valamiféle elfogadható és jó rendszert üzemeltetni. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Kérdése, hogy azokra a hibákra, amikre a tervezett beruházással nem tudnak választ adni, a hibákat kiküszöbölni, azok esetében át lehetne -e tekinteni, hogy milyen műszaki megoldást tudnának javasolni, továbbá ennek milyen költségei vannak. Jelzi, hogy lesznek olyan ingatlanok, akik továbbra is kedvezőtlen helyzetben lesznek, ugyanakkor ugyanúgy igénybe veszik a szolgáltatást.

A másik kérdése, hogy azok a felhasználók, akik nem tudják megfelelően igénybe venni a szolgáltatást tudnak-e élni olyan lehetőséggel, hogy a szolgáltatás díját valamilyen formában visszaigénylik.

Megerősíti, hogy a pozitív hozzáállás a lakók irányába nagyon sokat lendítene a megítélésben.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy a fogyasztó fizet rendesen, ezért elvárja, hogy a rendszer működjön megfelelően. Továbbá jelzi, hogy a Sziget Vendéglő utáni első csatornaakna több alkalommal működésképtelen, folyik ki a földútra a szennyvíz. Kéri ennek vizsgálatát.

A szennyvíz gyűjtő berendezések kapcsán jelzi, hogy körbe vannak kerítve és a parlagfű, gyom derékmagasságig ér. Intézkedést kér.

 

Áncsán Mihály képviselő úr visszaérkezett, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre emelkedett.

 

Szijjártó Bence DPMV Zrt.

Úgy véli, hogy a projekt megvalósulásával a hálózat tehermentesítődik. Tehát azokon a részeken, ahol most problémák vannak - attól függően, hogy mennyi kerül átépítésre - javulni fog a helyzet. Hozzáfűzi, hogy az idei évben már lesz a vákuum gépháznak hangszigetelése, filter felújítása - ez nem érinti a hálózatot -, de a gördülő fejlesztési tervükbe igyekeznek beépíteni olyan elemeket is, amelyek a hálózat működését szolgálják. A jövő évre tervben van Taksony településen egy új vákuum szivattyú beszerzése, ez is azt fogja szolgálni, hogy a hálózat tovább tudjon fejlődni. Ettől függetlenül jelentkező egyedi eseteket meg fogják vizsgálni, műszaki megoldást biztosan tudnak találni rá. Azzal, hogy egy nyomóvezeték épül ezen a területen létrejön a lehetősége annak, hogy további vezetékek kiépítésével megszüntethetőek legyenek ezek a problémák.

A díj visszaigénylésével kapcsolatban hozzáteszi, hogy nem tiszte e tekintetben kommunikálni és eljárni. Nem tud olyan esetről, amikor ilyen előfordult volna. Ugyanakkor amennyiben káreseményről van szó, az minden esetben felmérésre és megtérítésre kerül a DPMV Zrt részéről.

Jelzi, hogy Tóth József képviselő úr felvetéseit meg fogják vizsgálni.

Kiegészítésként elmondja, hogy vannak olyan pontok a településen, amiket a beruházás nem érint, viszont egyszerűbb műszaki beruházással, fejlesztéssel megoldhatóak. Erre példa most is, hogy a DPMV Zrt a saját költségén a Káposztás sori átemelőn hajt végre fejlesztést.

 

Szalai János úr visszaérkezett a terembe, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre emelkedett.

 

Kreisz László polgármester

Arra kéri Szijjártó Bence urat, hogy az elhangzott kérések kapcsán a Testület a következő ülésig a szolgáltatás minőségét szem előtt tartva kapjon visszajelzést. A Testület nem zárkózik el az egyeztetésektől, kérésektől annak érdekében, hogy jó és biztos hálózat üzemeljen Taksonyban. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A tervezett beruházásokkal kapcsolatban arra vonatkozóan kér tájékoztatást a lakosság informálása végett, hogy hol várható útfelbontás, illetve egyéb "viselni szükséges" tevékenység. (mikor lesz, hol, mennyi ideig tart, mivel jár...) Nagyon fontos, hogy ezeket a beruházásokat, fejlesztéseket megfelelően lehessen kommunikálni a polgárok felé.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti alpolgármester asszony kérését. Reményei szerint a Dózsa György utcában a nyár folyamán lezajlik a felújítás. Most azt lehet mondani, hogy ahogy az engedély megvan, úgy a Testület rendkívüli ülésen fogja tárgyalni és arra az ülésre kérni fog ütemezést is. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy azzal a kiegészítéssel teszi fel szavazásra a beszámolót, hogy a legközelebbi testületi ülésig az itt felvetett problémákra választ kap a Képviselő-testület.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 100          Száma: 17.05.30/5/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30. 20:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Tájékoztató a szennyvízhálózat működését érintő problémákról és tervezett intézkedésekről

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DPMV Zrt tájékoztatóját a szennyvízhálózat működését érintő problémákról és tervezett intézkedésekről az ülésen elhangzott irányelvek figyelembe vételével elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

100/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DPMV Zrt tájékoztatóját a szennyvízhálózat működését érintő problémákról és tervezett intézkedésekről az ülésen elhangzott irányelvek figyelembe vételével elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendet. Tisztelettel köszönti a hivatal pénzügyi irodavezetőjét és Flender Éva könyvvizsgáló asszonyt. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a Bizottság egyhangúan javasolja a rendelet megalkotását.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy az anyagból jól látható, hogy milyen utat jártak be 2006-tól kezdődően és most hol tartanak. A következetes gazdálkodás és precíz munka lekövette az elképzeléseiket és megteremtette a lehetőségét annak, hogy meg is tudják azokat valósítani fegyelmezett fiskális politikával. Megköszöni jegyző asszonynak és pénzügyi irodavezető asszonynak a munkáját. A könyvvizsgálói jelentés is ezt erősíti meg. Megkérdezi Flender Éva könyvvizsgáló asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

A könyvvizsgálói jelentésben megfogalmazott jelentését nem kívánja kiegészíteni. Hosszú ellenőrzési folyamatot követően készült el a jelentés. Amennyiben bármilyen kérdés van, arra szívesen válaszol. A zárszámadási rendelet tervezetet elfogadásra javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a zárszámadási rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 10 Száma: 17.05.30/6/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 20:09

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

10/2017. () rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzata

                                        2016. évi költségvetésének végrehajtásáról                      

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, valamint figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2016. évi költségvetés gazdálkodásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

2.§

 

(1)  Az Önkormányzat költségvetési szervei:

-    Taksonyi Polgármesteri Hivatal

-    Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

-    Forrás Intézményüzemeltető Központ

-    Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

-    Sünivár Bölcsőde.

 

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

3.§

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a jelen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

916 838 823 Ft bevételi

és

823 703 216 Ft kiadási

 

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti teljesítési főösszeget

-    előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete,

-    az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2. számú melléklete,

-    a bevételeket és kiadásokat szervezetenként a rendelet 3.,4.,5.,6., 22. számú melléklete,

-    a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

 

(3)  A 2016. évi beruházási kiadásokat a rendelet 8. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 9. számú melléklet, a támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

(4)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. számú melléklete mutatja be.

 

(5)  Az Önkormányzat 2016. évi teljesített közvetett támogatások kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

(6)  Az Önkormányzat hitelállományának bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége 2016. évben nem volt.

 

(7)  Az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 18. számú melléklet, a részesedéseket a 14. számú melléklet, a pénzforgalom egyeztetését a 15. számú melléklet, vagyonkimutatását a 16. és 17. számú melléklet, eredmény-kimutatást a 19. számú melléklet tartalmazza.

 

(8)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a maradvány összege az Önkormányzat 2016. évi tartalékát növeli meg.

 

(9)  Az Önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2016. évi létszámadatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

     Taksony, 2017. május   .

 

/:Kreisz László:/                                           /:Dr. Micheller Anita:/

  polgármester                                                               jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2017. május  napján megtörtént.     

                                                                                                   /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                                                 jegyző

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

10/2017. (V. 31.) rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzata

                                        2016. évi költségvetésének végrehajtásáról                      

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, valamint figyelembe véve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a 2016. évi költségvetés gazdálkodásáról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

2.§

 

(1)  Az Önkormányzat költségvetési szervei:

-    Taksonyi Polgármesteri Hivatal

-    Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

-    Forrás Intézményüzemeltető Központ

-    Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

-    Sünivár Bölcsőde.

 

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

         

3.§

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a jelen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

 

916 838 823 Ft bevételi

és

823 703 216 Ft kiadási

 

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti teljesítési főösszeget

-    előirányzat csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete,

-    az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2. számú melléklete,

-    a bevételeket és kiadásokat szervezetenként a rendelet 3.,4.,5.,6., 22. számú melléklete,

-    a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

 

(3)  A 2016. évi beruházási kiadásokat a rendelet 8. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 9. számú melléklet, a támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

(4)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 11. számú melléklete mutatja be.

 

(5)  Az Önkormányzat 2016. évi teljesített közvetett támogatások kimutatását a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

(6)  Az Önkormányzat hitelállományának bemutatását a 13. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettsége 2016. évben nem volt.

 

(7)  Az Önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlegét a 18. számú melléklet, a részesedéseket a 14. számú melléklet, a pénzforgalom egyeztetését a 15. számú melléklet, vagyonkimutatását a 16. és 17. számú melléklet, eredmény-kimutatást a 19. számú melléklet tartalmazza.

 

(8)  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi maradványát a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a maradvány összege az Önkormányzat 2016. évi tartalékát növeli meg.

 

(9)  Az Önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2016. évi létszámadatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

     Taksony, 2017. május   .

 

/:Kreisz László:/                                           /:Dr. Micheller Anita:/

  polgármester                                                               jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2017. május … napján megtörtént.     

                                                                                                   /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                                                 jegyző

 

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA MÛKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁSRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Szeretettel köszönti az óvoda vezetőjét. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen az NNÖT képviseletében is jelen voltak. Közli, hogy az ülésen felmerültek olyan új információk, amelyek segítségével a problémát kezelni lehet. A megbeszélésen abban maradtak, hogy ezzel kapcsolatban a testületi ülésig bezárólag még egyeztetésre kerül sor jegyző asszony és az NNÖT elnöke között újabb információval segítve a Testület döntését.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy amikor a kérés megérkezett, akkor az NNÖT részéről kezdeményezés indult az egyeztetésre. Ezen az egyeztetésen jegyző asszonnyal részt vettek és látták a nem megfelelően körüljárt területeket, ami alapján véleményük szerint rossz következtetésre jutottak azzal kapcsolatban, hogy a hiányt csak külső segítséggel lehet megoldani. Õk úgy látják, hogy ez inkább egy gazdálkodási kérdés. Önállóan gazdálkodó intézménynek van pénzügyi vezetője, akinek feladata is, hogy az intézmény vezetőjét, valamint az NNÖT -t döntési helyzetbe hozza. Úgy ítéli meg, hogy a NNÖT -t félrevezeti pénzügyi vezetőjük, mert rossz helyről közelíti meg a kérdést. Megadja a szót jegyző asszonynak. Õ részt vett a NNÖT ülésén, ahol úgy tapasztalta, hogy a kérdés kezelésével kapcsolatban pozitív változás történt.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásul elmondja, hogy a múlt heti bizottsági ülést követően a döntésnek megfelelően az előterjesztést kiegészítették. Az egyeztetésre sor került. Az előterjesztés mellékletét képezi egyrészt korábbi levele a nemzetiségi önkormányzat felé, ami már szintén ezzel a kérdéssel foglalkozik, illetve becsatolásra került a Magyar Államkincstár állásfoglalása is, ami pont azon a napon érkezett meg, amikor a Bizottság ülése volt. Ez is azt támasztja alá, amit már két évvel ezelőtt a nemzetiségi önkormányzat tudomására hoztak, azaz az átcsoportosítás lehetséges, tehát a nemzetiségi önkormányzat étkeztetésre (egy összegben) kapott támogatása az intézmények között átcsoportosítható. Ezen túlmenően a működési kiadásokra kapott támogatási is átcsoportosítható. Elnök asszony elfogadta az állásfoglalást. Ennek tükrében erre a támogatásra lényegében nem tartanak igényt, az átcsoportosításokat el fogják végezni.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a nemzetiségi önkormányzat téves állásponton volt, miszerint csak és kizárólag az étkeztetés támogatást az étkezők szerinti megoszlás alapján lehet az óvoda és az iskola között felhasználni. Visszaadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy eddig abban a hitben voltak és a gazdálkodás is annak megfelelően történt, hogy a kapott támogatást abban az intézményben használták föl, amire a támogatást kapták, valamint az étkezési támogatást is annak (tanuló létszám) megfelelően osztották föl.

 

Kreisz László polgármester

Értelmezése szerint a működési támogatás - azaz a 106 millió forint, amit az iskola kap és a 43 millió forint, amit az óvoda kap (összesen 149 millió forint) - a két intézmény között teljesen átjárható, ennek felosztása nincs kőbe vésve, hogy melyik intézmény működését finanszírozzák belőle és milyen arányban. Visszaadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti polgármester úr szavait.

 

Kreisz László polgármester

Úgy véli, mindez erősen megkérdőjelezi a gazdasági vezető kompetenciáit azzal, hogy milyen méltatlan helyzetbe hozza a nemzetiségi önkormányzatot a téves gazdálkodási logika és téves jogértelmezésből fakadóan. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Úgy látja a megkapott anyagokból, hogy a kapott támogatás felhasználását sajátosan értelmezi a nemzetiségi önkormányzat. Látja a követelményeknek megfelelés szándékát ugyanakkor a rutin hiányát is. Az Önkormányzati Főosztály állásfoglalása rendezte a kérdést, valamint jegyző asszony levele is 2015-ből, azaz az információ a nemzetiségi önkormányzat rendelkezésére állt. Mindenesetre ez a két dokumentum rendet tesz ebben a kérdésben.

 

Györke Erzsébet képviselő

Úgy gondolja, hogy a Kincstár által megküldött állásfoglalásban azt a pontot nézte el az ő szakemberük, hogy amit étkeztetésre kapnak, azt csak étkeztetésre lehet fordítani és amit nem használnak fel erre a célra, azt vissza kell fizetni a Kincstárnak.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti alpolgármester asszony jelzését, miszerint két éven át teljesen félrecsúszott gazdálkodás tanácsok alapján történt a pénz felhasználása. Megadja a szót Tóth József képviselőnek.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy amennyiben hibázott a NNÖT már két évvel ezelőtt is, akkor ki hibázott abban, hogy ezt nem vették észre.

 

Kreisz László polgármester

Utal rá, hogy annak idején a levél pont ezzel a céllal íródott, abban jelezte jegyző asszony, hogyan lenne célszerű a gazdálkodást folytatni. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Úgy véli, hogy nem hibázott senki. Két évvel ezelőtt elnök asszony azt kérte tőle, hogy abban adjon állásfoglalást, hogy ezt a problémát hogyan lehetne áthidalni, kiküszöbölni, amennyiben az óvoda költségvetése nem fedezi az étkeztetési kiadásokat. Akkor ő erre válaszolt, hogy mi az, ami megoldás lehetne. Az elmúlt két évben azonban nem kellett, hogy ennek megfelelően járjanak el, hiszen volt fedezet az óvoda költségvetéséből. Most viszont jelezték, hogy ebben az évben nem tudják már ebből fedezni a kiadásokat. Ezért fordultak támogatási kérelemmel az önkormányzathoz. Az egyeztetés során felhívták elnök asszony figyelmét a két évvel korábbi megoldási javaslatra. Ekkor ők a Magyar Államkincstárhoz fordultak telefonon, ahol azt a tájékoztatást kapták egy ügyintézőtől, hogy ezt így nem lehet megoldani. Ezért kérte meg ő is a hivatalos állásfoglalást az Önkormányzati Főosztálytól, akitől az állásfoglalást kérni kell (jelzi, hogy erre utalt a levelében is, hogy hova kell fordulni a hivatalos állásfoglalásért). Tehát nem történt hiba, mert az előző években nem kellett ennek megfelelően eljárni, de ha az akkor adott javaslatot figyelembe vették volna, akkor most be sem kellett volna adni ezt a kérelmet az önkormányzat felé.

 

Kreisz László polgármester

Úgy értelmezi, hogy jelen esetben nincs miről döntenie a Képviselő-testületnek, így szavazás nélkül okafogyottá vált a napirendi pont. Külön köszöni, hogy Olasz Erika intézményvezető asszony megvárta a napirendi pont tárgyalását. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárja.

 

Halász János képviselő úr elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre csökkent.

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY TELEPÜLÉSÜZEMELTETÕ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI MÉRLEGÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Rung József ügyvezető urat. Megadja a szót Szalai Jánost Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta és elfogadásra javasolja a 2016. évi mérleget Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, ügyvezető úrnak kiegészítése. Amennyiben nincs senkinek kérdése, kiegészítése, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 101          Száma: 17.05.30/8/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30. 20:28

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a Taksony Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegének elfogadásáról

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. (2335 Taksony, Wesselényi u. 21/a) 2016. évi számviteli beszámolóját - melynek mérleg főösszege: 40.025 eFt, tárgyévi eredménye: - 5.751 eFt - és 2016. évi közhasznúsági jelentését a mellékletben  szereplő tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

101/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Településüzemeltető és Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Kft. (2335 Taksony, Wesselényi u. 21/a) 2016. évi számviteli beszámolóját - melynek mérleg főösszege: 40.025 eFt, tárgyévi eredménye: - 5.751 eFt - és 2016. évi közhasznúsági jelentését a mellékletben  szereplő tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATÁNAK BÕVÍTÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság támogatja a bővítést és a három ajánlat közül a Kisduna-Vill Kft ajánlatát javasolják elfogadásra Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képvelő

Megjegyzi, hogy a Wesselényi köz esetében már évek óta napirenden volt a közvilágítás bővítése, a Diófa utca viszont nem. Mi az oka, hogy előtérbe került ez az utca a többi szóban forgó  (Káposztás sor, Nád utca, Állomás utca hátsó része) utcához képest.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy ezek az utcák sem maradnak ki a fejlesztésből, de a Bizottság javaslatával egyetértve lépésről-lépésre történik a fejlesztés. Amennyiben a 2017-es esztendő második felében a bevételek és a kiadások megengedik, úgy további közvilágítási hálózatbővítésről születhet döntés. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő elhagyta a termet, így a jelen lévő képviselők száma 5 (öt) főre csökkent.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy a Bizottság elé is a Diófa utca került, az ő kérdése, hogy miért előzte meg a három évvel ezelőtti javaslatokat.

 

Kreisz László polgármester

A Diófa utca hasonló, mint a Könyves Kálmán köz. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy a Diófa utca annak okán került a látótérbe, hogy több panasz is érkezett az ott lakóktól a világítással kapcsolatban. Akik busszal közlekednek és mennek a buszmegálló felé, úgy vélik, hogy nem biztosított a biztonságos közlekedésük. Ahogy polgármester úr is jelezte egyszerre, egy ütemben az összes fejlesztést nem tudják megvalósítani, de évről-évre napirendre tűzi a fejlesztéseket a Képviselő-testület. Most a hivatal részéről erre a két utcára érkezett javaslat, de a többi utcát is megvizsgálják, amire javaslat érkezik.

 

Szalai János képviselő visszaérkezett, így a jelen lévő képviselők száma 6 (hat) főre emelkedett.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság döntési javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 102          Száma: 17.05.30/9/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 20:33

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

1. javaslat: Határozat a település közvilágítási hálózatának bővítéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Diófa utca Kölcsey és Nyírfa utcák közötti szakasza, valamint a Wesselényi Miklós utcát az Andrássy utcával összekötő köz (615 hrsz.) közvilágításának kiépítésével, az előterjesztésben és az árajánlatban szereplő műszaki tartalommal, a Kisduna-Vill Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a) bízza meg.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             16.67         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

102/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Diófa utca Kölcsey és Nyírfa utcák közötti szakasza, valamint a Wesselényi Miklós utcát az Andrássy utcával összekötő köz (615 hrsz.) közvilágításának kiépítésével, az előterjesztésben és az árajánlatban szereplő műszaki tartalommal, a Kisduna-Vill Építőipari és Szolgáltató Kft-t (2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a) bízza meg.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS RUKKEL JÁNOS KÉRELMÉRE, AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ TAKSONY 065/7 HRSZ-Ú ÚT ELNEVEZÉSE ÜGYÉBEN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul közli, hogy a kérés Rukkel út megnevezésre vonatkozott. A Bizottság a Strand utca megnevezést javasolta Képviselő-testületnek elfogadásra.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek más javaslata. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatának elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 103          Száma: 17.05.30/10/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 20:34

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés Rukkel János kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 065/7 hrsz-ú út elnevezése ügyében

1. javaslat: Határozat Rukkel János kérelmére, az Önkormányzat tulajdonában álló Taksony 065/7 hrsz-ú út elnevezése ügyében

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, 065/7 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú "kivett út" megnevezésű ingatlannak a "Strand utca" elnevezést adja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

103/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, 065/7 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú "kivett út" megnevezésű ingatlannak a "Strand utca" elnevezést adja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az Egyebek napirendi pont megtárgyalása előtt jegyző asszony ügyrendi javaslattal él. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Kezdeményezi, hogy az ülésen tárgyalja meg a Képviselő-testület a Forrás Kft mérleg beszámolóját is. Jelzi, hogy a Forrás Kft nem végez tevékenységet, viszont ahhoz, hogy a cég végleges jogi helyzetét rendezni lehessen - a Képviselő-testület döntésétől függően megszüntetésre kerülhessen a Kft - minden adósságot szeretnének rendezni a NAV felé, ami a dokumentációra vonatkozik. Ehhez szükséges az is, hogy feltöltésre kerüljön egy elfogadott tavalyi évről szóló mérleg beszámolója, ami igazából nem tartalmaz semmilyen különleges adatot. (nullás). Szeretné kérni a Testület döntését arról, hogy felveszi-e a témát a napirendi pontok közé.

 

Kreisz László polgármester

A napirendi pont felvételét teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 104          Száma: 17.05.30/10/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 20:36

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

 

Ügyrendi javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Micheller Anita jegyző ügyrendi javaslatát elfogadja és az ülés napirendjét az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:

 

"Előterjesztés a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. 2016. évi mérlegének elfogadására"

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

104/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Micheller Anita jegyző ügyrendi javaslatát elfogadja és az ülés napirendjét az alábbi napirendi ponttal egészíti ki:

 

"Előterjesztés a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. 2016. évi mérlegének elfogadására"

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS A FORRÁS TELEPÜLÉS- ÉS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÕ KFT. 2016. ÉVI MÉRLEGÉNEK ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése a nullás beszámolóval kapcsolatosan. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

 Az előterjesztésben olvasható "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva" mondatra kérdez rá. A könyvvizsgálat szükségességét firtatja.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy az anyagban is olvasható, hogy a cég könyvvizsgálatra nem kötelezett. Ezért esetében nem kötelező a könyvvizsgálat.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az egyszerűsített éves nullás beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 105          Száma: 17.05.30/11/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 20:38

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. 2016. évi mérlegének elfogadására

1. javaslat: Határozat a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. 2016. évi mérlegének elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. (2335 Taksony, Wesselényi M. u. 21/a) 2016. évi számviteli beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

105/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Település- és Intézményüzemeltető Kft. (2335 Taksony, Wesselényi M. u. 21/a) 2016. évi számviteli beszámolóját a mellékletben foglalt tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

12. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek bármilyen közérdekű témája, kérdése, észrevétele. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Megemlíti, hogy az esőzések következtében két alkalommal felvette a kapcsolatot a Délegyházi Tűzoltó Egyesülettel. Véleménye szerint nagyon hatékony munkát végeznek ilyen helyzetekben, mert nem köti őket semmilyen olyan jellegű szabályzat, ami a hivatásos állami tűzoltókat igen. Kétszer is segítettek olyan helyzetben, ahol már önerőből nem tudták a vizet elszippantani. Úgy gondolja, érdemes lenne valamilyen megállapodáson nyugvó kapcsolatot kialakítani az Egyesülettel, mert ezen kívül elmondható, hogy sokféle géppel rendelkeznek, ami nagy segítség lenne veszélyes fák eltávolításánál, továbbá más helyzetekben. Hozzáfűzi, hogy az Egyesület Dunavarsányban és Bugyin végez tevékenységet. Dunavarsány most egy épülettel is segítette őket. Megjegyzi, hogy az Egyesület parancsnoka aktív, hivatásos tűzoltó.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Támogatja a kezdeményezést, mivel régen minden település rendelkezett saját állománnyal. Örül, ha három-négy település összefog ebben a témában. Megjegyzi, hogy férje vállalkozásából akár eszközsegítséget is tudnának nyújtani az Egyesületnek. Úgy gondolja, hogy a gyakori időjárási szélsőségek miatt egyre sűrűbben lehet arra számítani, hogy ilyen jellegű segítségre szüksége lesz a településnek.

A fakivágással kapcsolatban jelzi, hogy a Mező sor Zsellérerdő utca sarkán a Testület hozzájárult az allergizáló fák kivágásához, melyet a Zöld korona elvégzett, de két fa ott maradt. A lakók jelezték, hogy saját erőből (saját költségen) ők ezt még kivágnák, ehhez viszont szükség lenne a Képviselő-testület támogatására.

 

Pontosításra kerül, hogy melyik fákról van szó az önkormányzat területén, illetve milyen előzményei voltak a korábbi fakivágásnak.

 

Kreisz László polgármester

Alpolgármester asszony felvetésével kapcsolatban fontosnak tartja, hogy szülessen határozat a Testület részéről annak érdekében, hogy pusztán a fa kivágásából ne legyen rendszer az önkormányzat hozzájárulása nélkül. Amennyiben senki nem látja akadályát a kivágásnak, kéri a tisztelt Testületet, hogy a két nyárfa kérelmező költségére történő kivágásának elfogadásáról szavazzon.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 106          Száma: 17.05.30/12/0/A/KT

Ideje: 2017. május 30 20:47

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Egyebek

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Taksony, Mező sor 1625/1 hrsz.-ú közterületen lévő 2 (kettő) db nyárfa kivágásához azzal, hogy a kivágásról saját költségen a szomszédos ingatlanok tulajdonosai gondoskodnak.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

106/2017. (V. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Taksony, Mező sor 1625/1 hrsz.-ú közterületen lévő 2 (kettő) db nyárfa kivágásához azzal, hogy a kivágásról saját költségen a szomszédos ingatlanok tulajdonosai gondoskodnak.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Néhány témája van:

·         Jelzi, hogy a Sólyom utca, Révész utca és benne a földes utak rendkívül kátyúsak. Autó meghibásodást két alkalommal jeleztek felé, de tudomása van arról, hogy polgármester úrnak is jelezték. Érdeklődik, hogy miért nem végezteti a település üzemeltető a megállapodás szerint ezeket a munkákat. Személyes tapasztalata - bejárta az utakat - , hogy a bejelentések valós problémáról szólnak. Érdeklődik, hogy mikor történik intézkedés erre tekintettel. Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat feladata az utak karbantartása.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a holnapi nap folyamán felülvizsgálják az utak állapotát és írásban tájékoztatást adnak azzal kapcsolatban, hogy mikor kerül sor a rendbetételre.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy miért kell várni a munka elvégzésére, hiszen a megállapodás úgy fogalmaz, hogy amennyiben indokolt havonta el kell végezni ezt a feladatot. Továbbá érdeklődik, hogy ki az a személy, aki megállapítja, hogy mikor indokolt az út állapotának javítása.

 

Kreisz László polgármester

Kéri, hogy jelentsék be a problémát.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a bejelentés megtörtént, eltelt két-három hét és nem történt változás a Sólyom utcában.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy még egy hónapon belül vannak.

 

Tóth József képviselő

·         Másik témaként felhozza, hogy az óvoda beázik. A hiba elhárítás megtörtént több mint 10 millió forintért. A hiba azonban megmaradt. Úgy gondolja, hogy ez polgármester úr felelőssége. Hangsúlyozza, hogy a kivitelezőt a hiba elhárításával bízták meg, az eredmény véleménye szerint egyenlő a nullával. Jelzi, hogy volt műszaki ellenőrzés. Hozzáteszi, hogy a műszaki ellenőröknek is anyagi felelőssége, hogy ilyen munkát hagytak hátra. Írásban várja ezzel kapcsolatban polgármester úr válaszát.

·         Arány János utcai csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy itt is több millió forint került kifizetésre. Érdeklődik, hogy miért omlott be az Arany János utca 15-17. sz. ingatlan előtt a kiépített beton csapadékvíz árok fala. Firtatja, hogy ki a felelős ezért. Megjegyzi, hogy az építésnél jelezték az ott lakók, hogy az átfolyók nem működnek, szintkülönbségek vannak. Érdeklődik, hogy a műszaki ellenőrök milyen munkát végeztek. Úgy véli, hogy ha ilyen hibák előfordulnak, akkor nincs szükség műszaki ellenőrre. Erre vonatkozóan is választ vár polgármester úrtól.

·         Az előző testületi ülésen jelezte a Művelődési Ház előtti kerékpár tároló akadályoztatását. Megjegyzi, hogy azóta nem történt semmi. Érdeklődik, hogy miért nem történt intézkedés. Rendelkezik fotóval is az akadályoztatás tényéről. Erre vonatkozóan is írásban vár választ.

·         Arnóti levél kapcsán szó szerinti jegyzőkönyvezést kér: " Arnóti levél: a Hírharang áprilisi számában Arnóti úr Önt megszólította Polgármester úr. De Ön nem mert az újság hasábjain keresztül a taksonyi olvasók szemébe nézni. Egy harmadik személy válaszolgatott a cikk írójának Ön helyett, pedig itt volt a településen, illetve Önnek volt egy egész hónapja - április végétől májusig - , hogy a megjelent Arnóti levélre válaszoljon. Ezt nem tette meg. A májusi számban is elmaradt. De nem ez az első esete. Ha Orbán Viktor bent van a parlamenti ülésen és az őt megszólító képviselőnek személyesen válaszol, nem adja át a szót az államtitkárának. Tehát Öntől is elvárható, hogy ha Önt szólítják meg, akkor nem adja át a szót az alpolgármester asszonynak. De nem ez volt az első eset. Volt egy "Elköszön a falugondnok" cikk közel két évvel ezelőtt amire szintén nem reagált, pedig ott is személyesen lett megszólítva. Ez a bújócska finoman szólva is méltatlan a település első számú vezető emberéhez. Köszönöm a lehetőséget. A választ írásban várom Öntől, mert ez az Ön kötelessége és felelőssége, nem egy harmadik személyé. Köszönöm."

 

Kreisz László polgármester

Külön megtisztelőnek érzi, hogy Magyarország miniszterelnökéhez hasonlítja képviselő úr. Jelzi, hogy amikor egy légtérben tartózkodik a kérdezővel, akkor ő sem adja át a szót alpolgármester asszonynak, ha pedig nem, akkor pedig azon a szinten válaszolnak rá, akit az megillet. Jelzi, hogy a kérdések mindegyikére írásban fog válaszolni. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Az újság főszerkesztőjének levelére vonatkozóan jelzi, hogy azt a döntést nem a polgármester úr hozta meg, hogy az újság kiadása más formában történjen. Úgy emlékszik, hogy SZMSZ módosítás történt és annak alapján a történt a főszerkesztő és főszerkesztő-helyettes visszahívása a Képviselő-testület által. A Képviselő-testület döntésével kapcsolatban úgy gondolja, hogy az alpolgármesternek ugyanolyan joga van reagálni, mint a polgármesternek. Véleménye szerint akármelyik bizottsági elnöknek, illetve képviselőnek is. Úgy látja, hogy ebben semmiféle tévedés polgármester úr részéről nem volt. Méltatlannak tartja képviselő úr hozzászólását.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Úgy érzi, hogy ez az egész vihar egy pohár vízben. Főszerkesztő úr írt egy levelet, amire ő válaszolt. Nem történt semmiféle nyomásgyakorlás, úgy érezte, hogy ha őt a Képviselő-testület megtisztelte ezzel a felkéréssel - aminek szívesen tesz eleget - , akkor úgy véli válaszolhat a levélre a Szerkesztő Bizottság elnökeként. Elmondja, hogy a mostani számba megint írt Arnóti úr, melyre ő jelezte, hogy a következő számban meg fog jelenni a levél válasszal együtt. Úgy gondolja, hogy az olvasói véleményt tiszteletben tartják, ez egy célkitűzés is.

 

Áncsán Mihály képviselő

Jelzi, hogy többen jelezték, hogy a Művelődési Házzal szemben működő vállalkozás milyen jogon zárja le azokat a parkolókat. Tudomása szerint az közterület és nagyobb rendezvény esetén ez problémát okoz. Véleménye szerint nem tartható az az állapot, hogy teherautókkal, kukával, szalaggal és egyebekkel eltorlaszolják azt a közterületet. Kéri, hogy hívja fel a hivatal a vállalkozás figyelmét arra, hogy ezt nem teheti meg.

 

Kreisz László polgármester

Köszöni a jelzést. Neki is feltűnt. A holnapi nap folyamán ebben a témában is intézkedést ígér. Érdeklődik, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a napirendi pontot lezárja. Nyílt testületi ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 21 óra 03 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn