Összesen 2408277 látogató
Összesen 3944 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2011.06.30

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 2243 megtekintés

23/2011

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 11 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg jelen van 10 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2011. június 30-i képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Dr. Csutoráné dr Győri Ottília, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila. 10 fő képviselő jelen van, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

Napirendi pont előtti hozzászólásra jelentkezett Schrotti János, a Német Önkormányzat elnöke.

Schrotti János: Mint köztudott Budakeszi Város Német Önkormányzata a Tarkabarka Óvodánál egy bővítési, fejlesztési munkálatokat hajtott végre. Az önrészt a Német Önkormányzat biztosította. Átmeneti pénzügyi zavarok miatt Budakeszi Város Önkormányzata 21 MFt visszatérítendő kamatmentes támogatást adott nekünk. A hét folyamán sikerült pénzügyileg is lezárni a projektet, így a 21 MFt visszatérítendő kamatmentes támogatást a héten visszaadtuk az önkormányzatnak. A Német Önkormányzat nevében ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, hogy támogatta a Német Önkormányzatot és a Budakeszin élő német ajkú lakosságot is. Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban is zökkenőmentesen és ilyen jól tudunk együtt dolgozni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Napirendi pont előtti hozzászólásra jelentkezett Pataki Judit.

Pataki Judit: A szennyvíztisztító környékén lakó 240 család kérelmét kaptam kézhez. A szennyvíztisztító-telep környezetében sokszor nagyon kellemetlen szagot kénytelenek elviselni az ott lakók, így képtelenek szellőztetni, az utcán járni. Egészen a Dózsa György térig terjed a kellemetlen fekália szag. A lakók azt kérik, hogy egy lakossági fórum keretében, vagy a képviselő-testületi ülésen keresztül kapjanak választ arra, hogy mikor és milyen módon tudjuk ezt a problémát megoldani. Kérem a polgármester asszonyt vagy az általa kijelölt tanácsnokot, hogy a kérdésemre most kapjak választ.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Köszönjük a felvetést. Azt gondolom, hogy minden képviselőtársamat nem csak, hogy megkeresték, hanem mindenki meg is tapasztalta ezt a problémát. Már az előző testületi ülés alkalmával elkezdtünk foglalkozni ezzel a problémával. Azt gondolom, hogy a megoldást meg is találtuk. Arra kérem Ohr Alajos tanácsnok urat, ismertesse a megtett intézkedéseket.

Ohr Alajos: Hozzánk is eljutott ez a megkeresés. Szeretném megköszönni Herein Gyula segítségét a probléma megoldásában. A probléma oka - mint utólag kiderült - az volt, hogy sokkal nagyobb területen történt a szennyvíziszap tárolása, mint a korábbi időben. Nemcsak a zárt, fedett területen, hanem a mellette lévő nagy beton területen, valamint egy másik területen is történt a szennyvíziszap tárolása. Minél nagyobb a felület, annál nagyobb a kipárolgás. Ebből eredt a szokásosnál is nagyobb bűz. Kihívtuk a megfelelő hatóságokat és a segítségüket kértük. Tájékoztatom a tisztelt képviselőket és a lakosságot is, hogy az elmúlt napokban a nagy mennyiségű szennyvíz iszap elszállításra került, ezzel sikerült a bűznek a forrását megszüntetni. Kétnaponta történik az újonnan keletkező szennyvíziszapnak az elszállítása, tehát tárolás a telepen már nem fog történni. Reméljük, hogy ezzel sikerült megoldani a problémát, és több panasz nem fog érkezni. Az igazgató úr ígéretet tett arra, hogy július 1-vel a szennyvíziszap beérkezéséhez olyan műtárgy kerül elhelyezésre, ami az esetleg kipárolgó szagokat minimálisra fogja csökkenteni. Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki ennek a kérdésnek a megoldásában aktívan részt vett.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Köszönöm a tájékoztatót. Többen nem jelentkeztek napirend előtti hozzászólásra, ezért elkezdjük a napirendi pontok tárgyalását.

Napirendi pontokkal kapcsolatosan az alábbi javaslatot teszem: a 220. napirendi pontot (A temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet) és a 221. napirendi pontot (Temető üzemeltetésére pályázat kiírása) a 255. napirendi pont után (Interpelláció, kérdés) tárgyaljuk. Tekintettel arra, hogy több meghallgatásra is sor fog kerülni, ezért a zárt ülés napirendi pontjainak tárgyalásával kezdjük a testületi ülést. 260. napirendi pontként felvételre javaslom a Nagyszénászug helyi autóbuszjárat (NagyszénásBusz) pályázati kiírás napirendi pontot, melyet a 220. és a 221. napirendi pont után tárgyalnánk.

Bánhidi László: A 222. napirendi pont (Híd Szociális Gyermekjóléti szolgálat épületére vonatkozó kiviteli terv felhasználási jogainak megvétele) levételét javaslom, mivel az önkormányzat ügyvédjének véleményét nem ismerjük. Javaslom, hogy a 226. napirendi pontot (Domain. hu kötbérfizetése) zárt ülés keretében tárgyaljuk, mert az előkészítés során az derült ki, hogy újabb ötletek merülnek fel és jó lenne, ha ezt zárt körben tudnánk egyeztetni.

Ohr Alajos: A 260. napirendi pontot [Nagyszénászug helyi autóbuszjárat (NagyszénásBusz) pályázati kiírás] tárgyalási szünet után tárgyaljuk, mivel csak a testületi ülés előtt kaptuk meg és még nem tudtuk áttanulmányozni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Több képviselőtársam nem jelentkezett a napirendi pontokkal kapcsolatban, ezért az elmondott módosításokat bocsátom szavazásra.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               levételre kerül a 222. napirendi pont (Híd Szociális Gyermekjóléti szolgálat épületére vonatkozó kiviteli terv felhasználási jogainak megvétele),

-               a testületi ülés a zárt napirendi pontok megtárgyalásával kezdődik,

-               a 226. napirendi pont (Domain. hu kötbérfizetése) megtárgyalása zárt ülés keretében történik,

-               a 220. napirendi pont (A temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet) és a 221. napirendi pont (Temető üzemeltetésére pályázat kiírása) a 255. napirendi pont után (Interpelláció, kérdés) kerül megtárgyalásra,

-               a 260. napirendi pont [Nagyszénászug helyi autóbuszjárat (NagyszénásBusz) pályázati kiírás] a 220. napirendi pont (A temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet) és a 221. napirendi pont (Temető üzemeltetésére pályázat kiírása) után kerül megtárgyalásra.

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK

 

           Tárgy                                                                                             Előadó

____________________________________________________________________

          Zárt ülés:

256.  Mezőőri pályázat elbírálása                                               KKKB elnöke

257.  Védőnői pályázat elbírálása                                               Polgármester

258.  Bizottsági elnök és tag-választás                                        Polgármester

259.  Beszámoló a Gamesz belső ellenőrzéséről                           PVB elnöke

226.  Domain. hu kötbérfizetése                                                Polgármester

____________________________________________________________________

Új napirendek:

217.  Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési

        Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet

        módosításáról                                                                Polgármester

218.  Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti

        átalakítása                                                                     Jegyző

219. Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

        szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása    Polgármester

223.  A Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth

        Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt

        területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ

        módosításhoz Környezeti vizsgálat szükségessége                Főépítész

224.  A Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth

        Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt

        területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítása

        - államigazgatási eljárás II. körre bocsátásáról tájékoztató    Főépítész

225.  BTT Társulási megállapodás módosítása                             Polgármester

227.  Budakeszi intézmények tűz- és munkavédelmi szolgáltatása    KKKB elnöke

228.  Bursa Hungarica pályázaton való részvétel                           OKJB elnöke

229.  Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása     Jegyző

230.  Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. önkormányzati lakás bérleti

        szerződés meghosszabbítása                                            Polgármester

231.  Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti önkormányzat szolgálati

        lakás bérleti szerződés meghosszabbítása                           Polgármester

232.  Budakeszi, Fő u. 164. sz. alatti önkormányzati szolgálati lakás

        bérleti szerződés meghosszabbítása                                   Polgármester

233.  Budakeszi, Fő u. 133. sz. alatti önkormányzat szolgálati lakás

        bérleti jogviszonyának közös  megegyezéssel történő

        megszüntetése                                                               Polgármester

234.  Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási intézmény alapító

        okiratának módosítása                                                                  Polgármester

235.  Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának módosítása Polgármester

236.  Nagy Sándor József Gimnázium alapító okiratának módosítása   Polgármester

237.  Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása                  Polgármester

238.  Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának módosítása Polgármester

239.  Erkel Ferenc Művelődési Központ időszaki beszámolója         PVB elnöke

240.  Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázati önrész fedezet

        biztosítási igénye                                                            PVB elnöke

 

241.  Budakeszi Hírmondó megjelenési formátuma és az Erkel Ferenc

        Művelődési Központ beszámolója a Budakeszi Hírmondó

        költségeinek és bevételeinek alakulásáról                            PVB elnöke

242.  Zebrák tervezése                                                            PVB elnöke

243.  Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció projekt keretében

        felmerült közmű-csatlakozási díjak                                     PVB elnöke

244.  Pitypang óvoda álláshely kérelme                                       PVB elnöke

245.  Szociális ételszállításra kötött szerződés módosítása              PVB elnöke

246.  BSzM Kft. 2011. évi üzleti terve                                         PVB elnöke

247.  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása                                  PVB elnöke

248.  Családi Nap Fesztivál előkészítése                                      PVB elnöke

249.  Elkülönített számla nyitása a Nagyszénászugi Településrész

        fejlesztési, karbantartási feladatok ellátása céljából               PVB elnöke

250.  Nagyszénászugi Településrész aldomain név kérelme             PVB elnöke

251.  Az oktatási intézményekben tartott bűn- és balesetmegelőzési,

        valamint, drogprevenciós oktatások helyzetének értékelése    OKJB elnöke

252.  Tájékoztató a Tervtanács munkájáról [37/2009. (XI. 30.) számú

        Önkormányzati határozat alapján]                                      Főépítész

253.  Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről        Polgármester

254.  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról                       Polgármester

255.  Interpelláció, kérdés                                                        Polgármester

220.  A temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről

        szóló önkormányzati rendelet                                            KKKB elnöke

221.  Temető üzemeltetésére pályázat kiírása                              KKKB elnöke

260.  Nagyszénászug helyi autóbuszjárat (NagyszénásBusz)

        pályázati kiírás                                                                VK Tanácsnok

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Zárt ülést rendelek el.

 

(Zárt ülést követően nyílt üléssel folytatódott a testületi ülés. A zárt ülésen megérkezett Czifra Zsuzsanna, jelen van 11 fő képviselő.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

 

______________________________________________________________________

217. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és      Előadó: Polgármester

           Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.)

           önkormányzati rendelet módosításáról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: Mivel a 223. napirendi ponthoz (Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosításhoz Környezeti vizsgálat szükségessége) és a 224. napirendi ponthoz (Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítása - államigazgatási eljárás II. körre bocsátásáról tájékoztató) megérkezett a tervező asszony, ezért javaslom, hogy ezeket a napirendi pontokat vegyük előre.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Köszönöm a javaslatot, de mivel a 217. napirendi pontot már megnyitottuk, ezért először ezt tárgyaljuk, és utána szavazunk a két napirendi pont előre vételéről.

Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy az 1. §-ban szereplő "egyeztetni és véleményüket a képviselő-testület elé terjeszteni" szövegrész helyébe az "egyeztetni és véleményüket írásban a képviselő-testület elé terjeszteni" szövegrész lépjen; a 2. § kivételre kerüljön és csak a részönkormányzat SZMSZ-nek módosítása után kerüljön vissza; a 3. § 2. §-ra változik és az új 2. § a következő. A R. 1. számú melléklete hatályát veszíti; a 4. § számozása 3. §-ra változik. Ezekkel a módosításokkal szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a tervezet 1. §-ában szereplő "egyeztetni és véleményüket a képviselő-testület elé terjeszteni" szövegrész helyébe az "egyeztetni és véleményüket írásban a képviselő-testület elé terjeszteni" szövegrész lépjen; a 2. § kivételre kerüljön; a 3. § 2. §-ra változik és az új 2. § a következő: A R. 67. § (1) bekezdésében szereplő 1. számú melléklet hatályát veszíti; a 4. § számozása 3. §-ra változik és az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 55. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülése előtt közösen meghatározott időpontban a tanácsnokok kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben egyeztetni és véleményüket írásban a képviselő-testület elé terjeszteni.

 

2. §

 

(1)      Hatályát veszti az R. 5. § (2) bekezdése.

(2)      Hatályát veszti az R. 67. § (1) bekezdésében szereplő "1. számú melléklet: Az önkormányzat hivatalos lapjára vonatkozó adatok" szövegrész.

(3)      Hatályát veszti az R. 1. melléklete.

 

 

3. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a 223. napirendi pont (Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosításhoz Környezeti vizsgálat szükségessége) és a 224. napirendi pont (Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítása - államigazgatási eljárás II. körre bocsátásáról tájékoztató) előbbre vételét.

 

A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 223. napirendi pont (Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosításhoz Környezeti vizsgálat szükségessége) és a 224. napirendi pont (Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv és HÉSZ módosítása - államigazgatási eljárás II. körre bocsátásáról tájékoztató) előbbre vételét.

 

______________________________________________________________________

223. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca        Előadó: Főépítész

           - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca

           által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv

           és HÉSZ módosításhoz Környezeti vizsgálat szükségessége

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: Az előterjesztés a Nagydemetererdeje környezetének HÉSZ és TSZT módosításával kapcsolatos. Az eljárással kapcsolatban felmerülő környezeti vizsgálat szükségességéről nyilatkozott a szakhatóság. Szeretném megkérni a tervezőt, hogy pontosítsa, ez a kötelezettség fennáll-e. Ha nem áll fent, akkor egy egyszerű szavazattal dönthet-e erről a testület?

Nemesánszky Ildikó, tervező: Ha az egész településre készül környezeti vizsgálat, akkor kötelező elkészíteni, ha a település egy részére készülne, akkor a hatóságok véleményét figyelembe véve az önkormányzat döntheti el. Az érintett 3 szakhatóságnak, tehát a Közép-magyarországi ÁNTSZ-nek, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának és a Környezetvédelmi Felügyelőségnek a véleményét kikértük és mind a három hatóság azt válaszolta, hogy nem tartják szükségesnek a környezeti tanulmány elkészítését. Ezek után az önkormányzatnak kell eldönteni, hogy elkészítteti-e ezt a tanulmányt, vagy sem.

Bánhidi László: Akkor az eredeti javaslat szerint kérem a képviselő-testületet, hogy tekintsen el a tanulmány elkészítésétől.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 11 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

207/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet szerinti környezeti vizsgálatot nem dolgoztatja ki a Budakeszi, Barackos városrész, Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításához. Döntése meghozatalakor figyelembe vette az illetékes hatóságok véleményét, valamint azt, hogy a tervezett módosításnak jelentős környezeti hatása nem várható.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

______________________________________________________________________

224. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi Barackos városrész, a Márity László utca        Előadó: Főépítész

           - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca

           által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv

           és HÉSZ módosítása - államigazgatási eljárás II. körre

           bocsátásáról tájékoztató

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Mártonffy István, főépítész: Hosszú előkészítő munka záródott le. Ezt az anyagot többször leegyeztettem az R-Ház Kft ügyvezetőjével és a tanácsnok úrral, tehát az anyag elküldhető az államigazgatási eljárás II. fordulójára. Amennyiben módosítási javaslata van a képviselő-testületnek, akkor most még megtehető. Ha az államigazgatási eljárás II. forduló befejezése után lenne módosítási javaslat, akkor meg kell ismételni az egész eljárást. A szabályozási terv módosításában csak olyan elem szerepel, amely az eredeti településrendezési szerződésben is szerepel. 4 ingatlanról van szó. Ezen a 4 ingatlanon lakást szeretnének építeni. A határozat elfogadása arról szólna, hogy az anyagot elküldhetjük a II. államigazgatási fordulóba.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 11 fő képviselő 11 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

208/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi azt a tájékoztatást, hogy a polgármester az államigazgatási eljárás II. körére bocsátja a mellékelt "Budakeszi, Barackos városrész, Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó Település Szerkezeti Terv, Szabályozási Terv és HÉSZ módosítás" az Étv. 9. § (3) bekezdés szerinti véleményezésre készített dokumentációját.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

(Bánhidi László távozott, jelen van 10 fő képviselő)

 

______________________________________________________________________

218. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti          Előadó: Jegyző

           átalakítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tömösi Attila: Költségcsökkentés szempontjából lényeges lenne a városnak, hogy ezen a területen költséget tudjunk csökkenteni. Az eddigi munka nem átszervezés, hanem inkább kiszervezés volt. A költség ugyanúgy megjelent, csak külső vállalkozók tekintetében. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági ülésen kiszámoltuk, hogy az eddigi tevékenységgel 5 Ft-ot spóroltunk, mely nem egy lényeges spórolás. Azt elfogadjuk, hogy a folyamat elindult, de szeretnénk, ha egy lényegesebb átszervezés történne, ami költségcsökkentéssel is járna.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Mindenkitől azt kérem, hogy tegye meg a konkrét javaslatát, mely nem biztos, hogy a hivatalhoz tartozik, de a hivatalt is érinti.

Tömösi Attila: A legnagyobb költség a személyi jellegű kiadások, illetve az egyéb fix költségek. Többször is javaslatot tettünk arra, hogy központosítsuk a beszerzéseket, kezdjük el a különböző gáz, villany stb. szolgáltatókkal a tárgyalásokat. Ezek egy részében elindult bizonyos folyamat, de ez nem igazán érzékelhető. A személyi jellegű költségeknél 1,1 MdFt-ról beszélünk. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsági ülésen nagyon szívesen átnézzük, hogy hol lehet még "spórolni". Ha szükséges, egy átfogó vizsgálatot fogunk végezni. Amennyiben ez elkészül, akkor beterjesztjük a képviselő-testületnek, hogy melyik irányba szeretnénk elindulni. Az már biztos, hogy a központosított beszerzést be kell vezetni.

Tóth Gábor: Nem készült még el az a számítás, hogy az idei személyi változtatások milyen hatással lesznek a jövő évi költségvetésre. Azt néztük meg, hogy azok az álláshelyek, amelyek jelenleg nincsenek betöltve, azok milyen költségekkel fognak járni.

Az Okmányiroda és az Építéshatósági Osztály költségeit néztük át. A Budakeszi Okmányirodával kapcsolatosan azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hatékonyan működő okmányirodák közé tartozik. Összehasonlítást kértünk a környező városokról. Az derült ki, hogy a jelenlegi 9 fős létszám hatékonyságilag megfelel a környező településeken tapasztaltaknak

Az Építéshatóságnál azt az adatot akartuk megnézni, hogy 2007. évhez képest mennyivel változott az ügyiratok számára. Kicsit meglepett bennünket - mivel az országos tendencia nem ezt mutatja -, hogy 2006-ban, 2007-ben ugyanannyi ügyiratszám volt, mint ami 2011-ben várható. Ha ez a helyzet - tehát az ügyiratok száma nem változott -, akkor a jelenlegi létszám megfelelőnek tekinthető. Mind a két esetben a feltételezésünkhöz képest más választ kaptunk.

 

Azokon a területeken, ahol nincs betöltött státusz, ott át kellene gondolni, hogy kellenek-e azok az álláshelyek, vagy más, hatékonyabb módon lehetne felhasználni. Ilyen területnek érzem a jegyzőkönyvvezetést, ami lehetne ennél hatékonyabb, akár technikai fejlesztéssel.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Van, amelyik üres álláshelyre már ki van írva a pályázat, azt mindenképpen be kell tölteni. Azon még gondolkozunk, hogy hogyan tudunk létszámot spórolni azzal, hogy bizonyos munkaköröket, illetve feladatköröket összevonunk, vagy más csoportosításban végzik a kollégák. Jelentősebb létszámleépítés a minőség romlása nélkül tovább nem lehetséges. Az Építéshatósági Osztálynál csak júniusig áll rendelkezésre konkrét szám, a többi egy saccolt adat, de úgy tűnik, hogy magasabb lesz, mint 2007-ben.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságtól egy előterjesztést szeretnék kérni e témát illetően. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

209/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 123/2011. (IV. 28.) számú (Polgármesteri Hivatal átszervezése) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

a)  az 1. pontban szereplő "Gazdálkodási Osztály (8 fő)" szövegrész hatályát veszít;

b)   az 1. pontban szereplő "Pénzügyi Osztály (10 fő)

                                                 Adócsoport" szövegrész helyébe

                                      "Pénzügyi Osztály (18 fő)

                                                 Adócsoport

                                                 Gazdálkodási Csoport" szövegrész lép.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

______________________________________________________________________

219. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi              Előadó: Polgármester

           költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati

           rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

35/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló

7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) számú kormányrendeletben (továbbiakban kormányrendelet) foglaltak alapján Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

 

2. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

  1. melléklet

 

Intézmény megnevezés

 

2011. évi létszám

2011. évi álláshely

Polgármesteri Hivatal

főfoglalkozású

 

68

68

részfoglalkozású

 

0

0

Megvált. Munkaképességű

 

4

4

Széchenyi István Általános Iskola

főfoglalkozású

 

78

78

részfoglalkozású

 

 

8

NSJ Gimnázium

főfoglalkozású

 

24

25

részfoglalkozású

 

7

4

Erkel Ferenc Művelődési Központ

főfoglalkozású

 

9

9

részfoglalkozású

 

3

1,5

Tarkabarka Óvoda

főfoglalkozású

 

19

19

részfoglalkozású

 

4

2,25

Budakeszi Bölcsőde

főfoglalkozású

 

13

13

részfoglalkozású

 

2

1,25

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Központ

főfoglalkozású

 

17

17

részfoglalkozású

 

6

2,75

Czövek Ena Alapfokú Művészeti Intézmény

főfoglalkozású

 

16

15

részfoglalkozású

 

6

4,5

Szivárvány Óvoda

főfoglalkozású

 

25

25

részfoglalkozású

 

3

1,75

Pitypang Óvoda

főfoglalkozású

 

23

23

részfoglalkozású

 

4

2,5

Nagy Gáspár Könyvtár

Főfoglalkozású

 

6

6

részfoglalkozású

 

2

1

Védőnők

főfoglalkozású

 

6

7

részfoglalkozású

 

1

0,5

Mindösszesen

 

 

 

főfoglalkozású

 

 

 

részfoglalkozású

 

 

 

 

 

 

 

Közcélú foglalkoztatottak kimutatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

225. napirendi pont

 

Tárgy:  BTT Társulási megállapodás módosítása                Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 5 mellette, 4 ellene és 1 tartózkodással nem fogadta el a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 8. sz. módosítását.

 

____________________________________________________________________

227. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi intézmények tűz- és munkavédelmi         Előadó: KKKB elnöke

           szolgáltatása

           (írásos anyag mellékelve)

 

Somlóvári Józsefné: Budakeszi Város Önkormányzat intézményeiben történő kötelező tűz- és munkavédelmi feladatok ellátásáról, valamint a tűzoltási eszközök ellenőrzéséről és nyilvántartásáról szól az előterjesztés. A munkavédelmi törvény előírja, hogy a munkáltató köteles szakképesítéssel rendelkező személyt foglalkoztatni. A bizottságunk feladatkörében eljárva 3 db ajánlatot kért be munka- és tűzvédelmi szolgáltatásokat végző vállalkozásoktól. A bizottság a Reventa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-vel való szerződés megkötését javasolja. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság is tárgyalta ezt a napirendet. A szerződés költsége az intézményeknél nagyjából biztosított, de szükséges az általános tartalékból kiegészíteni.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

210/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Reventa Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-t bízza meg 2011. július 1-i hatállyal a Budakeszi intézmények tűz- és munkavédelmi szolgáltatás ellátására és az ehhez szükséges 1.086.000,- Ft + ÁFA fedezetet a Polgármesteri Hivatal, a Széchenyi István Általános Iskola, a Nagy Sándor József Gimnázium, illetve az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézmények költségvetése, valamint az általános tartalékkeret terhére biztosítja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                  Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

____________________________________________________________________

228. napirendi pont

 

Tárgy:  Bursa Hungarica pályázaton való részvétel              Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Czifra Zsuzsanna: A Bursa Hungarica pályázat a felsőoktatási intézményekben tanuló gyerekeknek szociális alapon nyújtható támogatása. Az önkormányzat jövőre is részt kíván venni ezen a pályázaton, így a szociálisan rászoruló gyermekeket tudja támogatni. A keretösszeg 1,6 MFt. Évről-évre egyre több gyerek jelentkezik az ösztöndíj elnyerésének az érdekében. Az önkormányzat támogatását a felsőoktatási intézmények ugyanakkora összeggel egészítik ki. A Pest megyei Önkormányzat is - a lehetőségeihez mérten - kiegészítheti ezt az összeget. Az áthúzódó összegen felül összeg áll majd rendelkezésre az újonnan belépők számára.

Tömösi Attila: Az elnök asszony említette, hogy egyre több diák jelentkezik erre az ösztöndíj pályázatra, ezért emeltük meg a keretösszeget.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

211/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete csatlakozik a 2012. évi Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz és a 2012. évi költségvetés terhére 1.600.000,- Ft-ot biztosít.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

229. napirendi pont

 

Tárgy:  Megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása Előadó: Jegyző

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

212/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a rehabilitációs járulék kiváltása érdekében hozzájárul a Polgármesteri Hivatalban a létszámot figyelembe véve 4 fő megváltozott munkaképességű személy 2011. július 01. - 2011. december 31-ig történő foglalkoztatásához.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a 4 fő megváltozott munkaképességű személy 2011. július 01. - 2011. december 31-ig 8 órában történő foglalkoztatása esetén a rehabilitációs hozzájárulás és a minimálbér különbözetét 448.440,- Ft-ot, a költségvetésben biztosított közfoglalkoztatási keret terhére biztosítja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Polgármesteri Hivatal létszámának 4 fővel történő bővítését, azzal, hogy az álláshelyek kizárólag megváltozott munkaképességű személlyel tölthetők be.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                  Felelős: 1-3. pontra: polgármester

 

____________________________________________________________________

230. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. önkormányzati lakás Előadó: Polgármester

           bérleti szerződés meghosszabbítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

213/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város  Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám alatti szociális lakásbérleti szerződését Ozsváth Albert Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. szám alatti lakossal 2011. július 1. - 2011. december 31-ig meghosszabbítja.

 

Határidő: szerződéskötésre 30 nap                             Felelős: polgármester

 

 

____________________________________________________________________

231. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti önkormányzat      Előadó: Polgármester

           szolgálati lakás bérleti szerződés meghosszabbítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A bérleti szerződés 2011. június 30-án jár le. Kérem, hogy a határozati javaslatban szereplő "2011. június 30-ig" szövegrészt "2012. június 30-ig" szövegrészre módosítsuk.

Tömösi Attila: Ezt a hibát már a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén is felfedeztük és kértük a hiba korrigálását. Kérem, hogy a határozatban a helyes dátum szerepeljen.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Kérem, hogy a hivatal az ilyen hibákra a jövőben figyeljen oda. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a "2011. június 30-ig" szövegrész helyébe "2012. június 30-ig" szövegrész lép.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a "2011. június 30-ig" szövegrész helyébe "2012. június 30-ig" szövegrész lép és az alábbi határozatot hozta:

 

 

214/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló 2092 Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti szolgálati lakás bérleti szerződését Goreczki Gábor Budakeszi, Petőfi u.47. sz. alatti lakos pedagógussal 2011. július 1.- 2012. június 30-ig meghosszabbítja .

 

Határidő: szerződéskötésre 30 nap                             Felelős: polgármester

 

 

____________________________________________________________________

232. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi, Fő u. 164. sz. alatti önkormányzati        Előadó: Polgármester

           szolgálati lakás bérleti szerződés meghosszabbítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

215/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló Budakeszi, Fő u. 164. szám alatti szolgálati lakás bérleti szerződését Mácsár Melinda 2092 Budakeszi, Fő u. 164. szám alatti lakos pedagógussal 2011. július 1. - 2012. június 30-ig meghosszabbítja.

 

Határidő: szerződéskötésre 30 nap                             Felelős: polgármester

 

 

____________________________________________________________________

233. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi, Fő u. 133. sz. alatti önkormányzati        Előadó: Polgármester

           szolgálati lakás bérleti jogviszonyának közös 

           megegyezéssel történő megszüntetése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, mely szerint azzal a feltétellel fogadjuk el a Fő u. 133. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését, hogy a Magyarországi Metodista Egyház Márta Mária Otthon részére kerül kifizetésre a 2. pontban megjelölt 2.602.722,- Ft.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a határozati javaslat az alábbi ponttal egészüljön ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pont kiegészül azzal, hogy amennyiben az a Magyarországi Metodista Egyház Márta Mária Otthon részére kerül kifizetésre.

A fenti módosítás alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

 

216/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a 217/2005. (X. 18.) sz. önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete Tóth R. Margit részére a Budakeszi, Fő u. 133. sz. alatti önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakás bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez - a többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (Ltv.) alapján fizetendő egyszeri ún. lelépési díjként - 2.602.722,- Ft összeget a költségvetés általános tartalékkeretének terhére biztosítja, amennyiben az a Magyarországi Metodista Egyház Márta Mária Otthon részére kerül kifizetésre.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a megállapodás elkészítésére, és felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                  Felelős: 1-2. pontra: polgármester

                                                                        3. pontra: polgármester és

                                                                     ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

____________________________________________________________________

234. napirendi pont

 

Tárgy:  Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási intézmény  Előadó: Polgármester

           alapító okiratának módosítása 

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

217/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: 2011. augusztus 1.                                     Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

235. napirendi pont

 

Tárgy:  Széchenyi István Általános Iskola alapító okiratának Előadó: Polgármester

           módosítása 

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

218/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Széchenyi István Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 7. számú módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: 2011. augusztus 1.                                     Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

236. napirendi pont

 

Tárgy:  Nagy Sándor József Gimnázium alapító okiratának   Előadó: Polgármester

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

219/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Nagy Sándor József Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 4. számú módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: 2011. augusztus 1.                                     Felelős: polgármester

 

 

(Ohr Alajos távozott, jelen van 9 fő képviselő)

 

____________________________________________________________________

237. napirendi pont

 

Tárgy:  Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása    Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A Szivárvány Óvoda vezetője kérelmezte a logopédiai tevékenység megjelenítését az óvoda tevékenységi körében. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

220/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Szivárvány Óvoda egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: 2011. augusztus 1.                                     Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

238. napirendi pont

 

Tárgy:  Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okiratának Előadó: Polgármester

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

221/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő Erkel Ferenc Művelődési Központ egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 6. számú módosító okiratát 2011. augusztus 1-jei hatállyal melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: 2011. augusztus 1.                                     Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

239. napirendi pont

 

Tárgy:  Erkel Ferenc Művelődési Központ időszaki                Előadó: PVB elnöke

           beszámolója

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: Az elmúlt ülésen nem fogadtuk el az Erkel Ferenc Művelődési Központ időszaki beszámolóját. A vezető asszony megtette a kiegészítést, továbbá vállalt leépítést is. Kimutatást kértünk arra vonatkozóan, hogy az idei évi költségvetését hogyan teljesítette, illetve, hogy be tudja-e tartani. Azt a tájékoztatást kaptuk, hogy időarányosan rendben van a költségvetés.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat                    elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül alábbi határozatot hozta:

 

222/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Erkel Ferenc Művelődési Központ időszaki beszámolóját a 443/2010. XII. 14.), illetve a 36/2011. (II. 15.) és a 37/2011. (II. 15.) számú önkormányzati határozatokban foglaltak végrehajtásáról.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

240. napirendi pont

 

Tárgy:  Erkel Ferenc Művelődési Központ pályázati önrész     Előadó: PVB elnöke

           fedezet biztosítási igénye

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: Négy olyan pályázatról van szó, amelyek már benyújtásra kerültek. Felhívtuk az igazgató asszony figyelmét arra, hogy pályázat benyújtása előtt kell a fedezetről döntést hozni, utólagos önrész biztosítása nem lehetséges. Tekintettel arra, hogy ezek már beadott pályázatok, ezért javaslom a határozati javaslatok elfogadását.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

223/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma: "Liszt Ferenc és Kortársa Erkel Ferenc" Pest megyei általános iskolások vetélkedője 2008/5744 számú pályázat önrészére 150.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék keret terhére az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

224/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Balassa Intézet "Liszt Ferenc Emlékév Budakeszin" NÉT/28-2/2011 számú pályázat önrészére 240.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék keret terhére az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

 

 

225/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA Közművelődési Szakmai Kollégiuma "Honismereti kör, és a fotószakkör tábora megrendezése" 2032/5015 számú pályázat önrészére 90.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék keret terhére az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

226/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA Népművészeti Szakmai Kollégiuma "KESZI Táncház programok megvalósítására az Üsztürű Együttessel" 1908/1703 számú pályázat önrészére 45.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalék keret terhére az Erkel Ferenc Művelődési Központ részére.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

____________________________________________________________________

241. napirendi pont

 

Tárgy:  Budakeszi Hírmondó megjelenési formátuma és az     Előadó: PVB elnöke

           Erkel Ferenc Művelődési Központ beszámolója a

           Budakeszi Hírmondó költségeinek és bevételeinek alakulásáról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: A Budakeszi Hírmondó költségvetésére egy éves keretet határoztunk meg. Várható volt, hogy ha a hirdetési aktivitás nem változik, akkor nem lesz elég a keret. A hirdetési trend jó, egyre több a hirdetés és ebből egyre több bevétel van, de még nem annyi, amennyit szeretnénk, ezért további forrást kell biztosítani a Budakeszi Hírmondó megjelentetéséhez. Az újság következő száma augusztusban jelenik meg. Két variációt vizsgált meg a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság. Az egyik variáció az volt, hogy az újság augusztus, október és november hónapban jelenjen meg, mely 2,5 MFt-os többletköltséget jelentene, tehát ennyit kellene az általános tartalékból biztosítani. Erre a variációra 2 igen és 2 nem szavazat érkezett. A másik variáció az volt, hogy augusztus, szeptember, október és november hónapban jelenjen meg az újság. Ebben az esetben 3 MFt lenne a keret. Erre is 2 igen és 2 nem szavazat érkezett. Véleményem szerint a nyomtatott újság tekintetében át kellene állni a kéthavi megjelenésre. Ez megfelel annak az igénynek, hogy tájékoztatva legyen a lakosság. Egyre inkább az internetes oldalon szeretnénk friss információkat bemutatni. Én az első variációt támogatom.

Pataki Judit: Egyetértek Tóth Gábor véleményével. Nem tudom, hogy ki készítette a csatolt kimutatást. Azt kérem, hogy aki ezért felelős az a jövőben úgy készítse el, hogy egymás mellett láthassuk, mennyi volt a bevétel, mennyi volt a kiadás, mennyi a hiány. A jelenlegi formában nem látható át, hogy mikor volt teljesen negatív a helyzet, illetve mikor növekedett meg a hirdetések száma. Az újságot nem szabad elvetni. Ha ennyire nincs hirdető, akkor tényleg kéthavonta kell megjelentetni.

Tömösi Attila: A Pénzügyi Bizottság ülésén a 3 MFt-os variációt támogattam. Ha már a spórolásról volt szó, akkor látni kell, hogy az újság megjelentetése hatalmas költséget jelent a városnak. Első lépésben el kell gondolkodni azon, hogy szükség van-e erre az újságra. Ha azt mondjuk, hogy szükség van az újságra, akkor nem lehet azt mondani - miután most kezdtük el újból "erővel" támogatni az újságot, újból színes lett -, hogy feladjuk. Mivel a hirdetési bevételek most kezdtek el elindulni, most sikerült az első hirdetőket megszerezni, ezért a kéthónapos megjelenéssel el fogjuk veszíteni őket és nehéz újakat szerezni. Az őszi időszak az az időszak, amikor új hirdetőket lehetne megszerezni, mivel felszabadulnak olyan hirdetők, akik eddig máshol voltak lekötve. Meghallgattuk a hirdetésszervezőnek a véleményét is, aki szintén ezt mondta. Ha már úgy döntöttünk, hogy megjelentetjük az újságot, akkor nem szabad fél millió forinton spórolni. A későbbiekben érdemes majd elgondolkodni azon, hogy legyen-e újság vagy ne legyen, havonta vagy kéthavonta. Most még adjuk meg a lehetőséget arra, hogy be tudják bizonyítani, hogy lesz hirdetési bevétel. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén megkértük az újság szerkesztőjét és kiadóját is, hogy nézzenek új bevételi források után, mert mások nyereségesen működtetnek újságot. Számításokat kell végezniük arra, hogy ha az újság közepére betesznek még színes oldalt és azokon is hirdetések jelennek meg, mivel azt nagyobb összegért lehetne értékesíteni, mint a fekete-fehér hirdetést.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 1-2-3. pontjának elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslat 1., 2. és 3. pontját.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 4. a.) pontját, vagyis azt, hogy 2,5 MFt-ot csoportosítunk át a Budakeszi Hírmondó megjelentetésére.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 3 mellette, 2 ellene és 4 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslat 4. a.) pontját, vagyis azt, hogy 2,5 MFt-ot csoportosít át a Budakeszi Hírmondó megjelentésére.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 4. b.) pontját, vagyis azt, hogy 3 MFt-ot csoportosítunk át a Budakeszi Hírmondó megjelentetésére.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 5 mellette, 3 ellene és 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslat 4. b.) pontját, vagyis azt, hogy 3 MFt-ot csoportosít át a Budakeszi Hírmondó megjelentésére.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Patt helyzet alakult ki, mert se a 4. a.), se a 4. b.) változat nem lett megszavazva.

 

(Ohr Alajos visszaérkezett, jelen van 10 fő képviselő)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Mivel időközben Ohr Alajos visszaérkezett, ezért megismételjük a szavazást. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 4. a.) pontját, vagyis azt, hogy 2,5 MFt-ot csoportosítunk át a Budakeszi Hírmondó megjelentetésére.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 3 mellette, 2 ellene és 5 tartózkodással a megismételt szavazáson nem fogadta el a határozati javaslat 4. a.) pontját, vagyis azt, hogy 2,5 MFt-ot csoportosít át a Budakeszi Hírmondó megjelentésére.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 4. b.) pontját, vagyis azt, hogy 3 MFt-ot csoportosítunk át a Budakeszi Hírmondó megjelentetésére.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 6 mellette, 3 ellene és 1 tartózkodással a megismételt szavazáson elfogadta a határozati javaslat 4. b.) pontját, vagyis azt, hogy 3 MFt-ot csoportosít át a Budakeszi Hírmondó megjelentésére.

A fenti szavazatok alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

227/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Erkel Ferenc Művelődési Központ beszámolóját a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat 2011. évi I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, mint lapkiadót, vizsgálja meg a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat kiadásai csökkentésének lehetőségét.

3.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, mint lapkiadót, készítsen a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat nyomtatott és web alapú megjelenésére költségkimutatást.

4.        Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat 2011. év III. negyedévében augusztusban, szeptemberben, októberben és november kerüljön kiadásra és ehhez 3 MFt csoportosít át az Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetése Hírmondó-keret emelésére az általános tartalékkert terhére.

 

Határidő: 1. és 4. pontra: azonnal        Felelős: 1. és 4. pontra: polgármester

               2. és 3. pontra: 2011. júliusi PVB ülés 2. és 3. pontra: EFMK vezetője

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a II. számú határozati javaslatot.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

228/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Hírmondó közéleti folyóirat megjelenési formáját az alábbiak szerint jóváhagyja:

Méret: A/4

Terjedelem: 16 + 4 oldal borító

Papírminőség: belívek 70 g-os ofszet papír, borító 115 g-os fényes műnyomó

Színek száma: belívek 1 + 1 szín (fekete-fehér), borító 4 + 4 szín + lakk (fényes színes)

Kivitel: irkafűzve

Példányszám: 5500 db

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                  Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

(Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 9 fő képviselő)

 

 

____________________________________________________________________

242. napirendi pont

 

Tárgy:  Zebrák tervezése                                                 Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

Ohr Alajos: 6 helyen szerettünk volna gyalogos átkelőhelyet létesíteni Budakeszin. Megkértük az illetékes hatóságot, vizsgálják meg ezeket a helyszíneket. A Pátyi út - Budaörsi csomópontjában, a Dózsa György térre vezető úton a CBA és a Rendőrség között és a Márity L. utcán a Spar és Sporttelep közötti helyeken kívül a József Attila utca és Márity L. utca sarokra, a Fő út mentén a Pátyi út irányába, valamint az Erdő utca végén a szerviz útra is szerettünk volna gyalogos átkelőhelyet. Ez utóbbi három helyszínt nem támogatta a hatóság, különböző okokból kifolyólag. Az Erdő utcai gyalogos átkelőhely elmaradása különösen fájó, mert ez az én körzetem, és megígértem az ott lakóknak. Maguk is szívesen felfestették volna a zebrát. Azzal utasította el a hatóság, hogy a Napsugár utca irányából érkezve a padkáig belógó építmény miatt megfelelő távolságból nem belátható a kereszteződés.

Az előterjesztés arról szól, hogy az engedélyezett három helyen szeretnénk megterveztetni a gyalogos átkelőhelyet. Felkértük a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a tervezésre biztosítson forrást. Három árajánlatot kértünk be, melyek közül a legkedvezőbb áru ajánlatot választottuk ki.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A gyalogos átkelőhelyek engedélyezési terveinek az elkészítésére 950.000,- Ft-ot fizet az önkormányzat, és akkor még sehol nem vagyunk a kivitelezéstől. Sajnos nem olyan egyszerűen megy egy zebra kialakítása.

Tömösi Attila: Egy folyamat része, hogy a zebrák megterveztetésére 950.00,- Ft-ot fizetünk. Ahogyan Ohr Alajos képviselőtársam is mondta, előtte még engedélyeztetni kellett, hogy egyáltalán megterveztethessük. Az eljárási díj 3x54.000,- Ft volt. Utána forgalomszámlálást kellett kérnünk, ami további 237.500,- Ft-ba került. Úgy gondolom, hogy a biztonság a legfontosabb Budakeszin. Nagyon örülök annak, hogy ezeket a zebrákat meg fogjuk tudni terveztetni. Miután megszavazzuk a határozatot, minél gyorsabban történjen meg a tervezés, hogy idén legalább az egyik zebra létrejöjjön.

Czifra Zsuzsanna: A már megtervezett, engedélyezett és kivitelezett zebrák ügyében szólalok fel. A tanítás utolsó napján a Temető utcai zebrán egy motoros elütött egy kisiskolást. A rendőr, aki kint volt helyszínelni megjegyezte, hogy nem is csodálkozik rajta, hiszen annyira rosszul látható a zebra az úton. Azt szeretném kérni, járjunk közre annak érdekében a Közútkezelő Kht-nál, hogy a zebrák festése rendszeresen frissítve legyen. A Temető utca egy nagyon forgalmas útszakasz, rengeteg gyerek jár át rajta, és gyakorlatilag láthatatlan a zebra.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Írni fogunk a Közútkezelő Kht-nak.

Ohr Alajos: Köszönöm a polgármester asszony és Tömösi Attila észrevételét, hogy mennyire nehéz egy zebrát megvalósítani. Sajnos van olyan hely, ahol nem is lehet zebrát létesíteni. A lakosok hiába érzik jogosnak a kérésüket, különböző hatósági, műszaki és egyéb paraméterek miatt nem engedélyezik a zebrának a felfestését.

A Közútkezelő Kht-tól kaptunk egy levelet, hogy Budakeszit érintő főútvonalakra (Pátyi út és Telki út) vonatkozóan 2011. július 10-ig tegyük meg észrevételeinket a forgalomtechnikára vonatkozóan, mivel forgalomtechnikai felülvizsgálatot fognak végezni. Természetesen a levelünkben ezt a zebrát is meg fogjuk említeni. A Közútkezelő Kht-t nagyon nehéz bármire is megmozgatni. Mindig forrás hiányra hivatkoznak. Örülök, hogy idén 2x150 méter aszfaltozott út elkészült.

Pataki Judit: Michlein-babás táblát nem lehetne kitenni a Czifra Zsuzsanna által említett helyre?

Ohr Alajos: Nyertünk Michlein-babás táblákat. Az egyik helyszín pont az Általános Iskolánál lett volna, de a közútkezelő úgy engedélyezte volna ezeknek a kihelyezését, hogy 3 méterre az útpadkától, így a Prohászka Ottokár Gimnázium kertjébe került volna, a másik oldalon pedig magán területre. Pásztor úr, a területi igazgató még tavaly november közepén volt itt, akkor megígérte, hogy azzal egyenértékű, gyerekekre figyelmeztető táblákat fognak elhelyezni. Ez a mai napig nem történt meg. Emlékeztetni fogjuk őt erre az ígéretére.

Tömösi Attila: Nagyon sokáig én sem tudtam, hogy a Budakeszi átkötő fő útjai nem a város kezelésében vannak. Mind a Fő út, mind a Pátyi út, mind a Budaörsi út, mind a Telki út nem a mi kezelésünkben van, ezekkel - sajnos - mi nem tudunk mit tenni. Maximum csak kérésekkel tudjuk bombázni a kezelőt.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

229/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében a Közlekedési Felügyelőség által kijelölt három helyszínre

I.        Pátyi út - Budaörsi út csomópontjában

II.      Dózsa György térre vezető úton a CBA és a Rendőrség között

III.     Márity L. utcán a Spar és Sporttelep között

a gyalogos átkelők engedélyezési terveinek elkészítésére 950.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalékkeret terhére.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________

243. napirendi pont

 

Tárgy:  Városközpont funkcióbővítő rehabilitáció projekt       Előadó: PVB elnöke

           keretében felmerült közmű-csatlakozási díjak

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az a helyzet, hogy a városközpont funkcióbővítő rehabilitációs pályázatunk során felmerültek olyan közmű-csatlakozási és fejlesztési költségek - 6.766.048,- Ft értékben -, amelyek a tervezés során nem derültek ki, ezért nem számolhatók el a projekt részeként. Ezt az összeget az önkormányzatnak kell utólag megfinanszírozni. Az előterjesztés a pénzösszeg biztosításáról szól. Abba a problematikába most ne nagyon menjünk bele, hogy ez miért következhetett be. A közmű-csatlakozást biztosítani kell.

A határozati javaslat egy 2. ponttal egészülne ki, mely a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi, Fő utca fejlesztésére, a járdák állapotának javítása érdekében alszámlát nyit. Az alszámlára a lakosság önkéntesen teljesíthet befizetéseket, amelyek teljes összegben Budakeszi járdáinak javítására kerülne felhasználásra. A számla neve: lakossági járdaépítési hozzájárulás. A hozzájárulás összegére kérek javaslatokat.

Tóth Gábor: Ez egy kényszerű többlet-költség. Azt a listát növeli, amit a projekt korábbi gazdái a nem megfelelő költségszintek meghatározása során elkövettek. Ez a lista egyre hosszabb.

Somlóvári Józsefné: Az eredeti határozati javaslatban figyelembe lett véve 3 db térfigyelő kamera álláshely kiépítése? Beszéltünk arról, hogy a parkban legalább 3 helyre ki kellene tenni. Javaslom ezt bevenni, még akkor is, ha ez a 6.766.048,- Ft-ot megemeli.

A lakossági felhívással kapcsolatban egy új határozati javaslatom lenne. 1. pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete … számú önkormányzati határozatában úgy döntött, hogy Budakeszi járdáinak javítása és építése érdekében alszámlát nyit. 2. pont: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi, Fő utca fejlesztése során érintett lakosokat, hogy a saját ingatlanjuk előtt épülő járda és gépkocsi bejáró létesítését lakossági, anyagi hozzájárulásukkal szíveskedjenek támogatni. 50-60.000,- Ft/ingatlan tulajdonosi hozzájárulásra gondoltam, vállalkozásonként pedig 100.000,- Ft-ra. Ha több tulajdonos lakik ott, akkor ezt az összeget össze tudják adni, akár két részletbeni befizetéssel, pontosan azért, mert olyan nem várt, több millió forintos kiadások keletkeztek ennél a beruházásnál, ahol az önkormányzatnak nincs rá kerete, hogy ezt kifizesse. Ezek az ingatlanok a beruházással felértékelődnek. A vállalkozásoknak is kulturált lehetőség nyílik a parkolásra. A polgármester asszony által felolvasott javaslatot "light"-osnak tartom, ezzel nem ösztönözzük a lakosságot, hogy önkéntesen fizessenek. Ezt a tendenciát nem fogja tudni vállalni az önkormányzat. Ahhoz, hogy Budakeszi városnak a járdái megépüljenek, a lakossági önerő bevezetése szükséges. Volt már olyan önerős beruházás, amikor az a család, aki nem tudott hozzájárulni, annak egyszeri szociális támogatást adtunk. Senki nem húzta ki magát abból, hogy pl. egy egységes járda épüljön. Mindenképpen javaslom, hogy forintosítsuk a hozzájárulás összeget. Annyi kedvezményt adhatunk, hogy két részletben is be lehet fizetni a hozzájárulást. Mindannyiunk érdeke, hogy ne csak az Erkel utcától a Kossuth Lajos utcáig lehessen a járdán végigmenni, hanem az önkormányzattól a végállomásig is, mert háború előtti járdákon járunk.

 

(Tóth Gábor távozott, jelen van 8 fő képviselő)

 

Bakács Edit Bernadett: Annyi kiegészítés kellene a határozati javaslatba, hogy amit befizet a lakó, az a saját ingatlanja előtti járdára vonatkozik. Annak idején mi is önerőből építettük meg az utcánkban a járdát, amely azóta is jó minőségű és használható. Nem szokatlan dolog az állampolgári aktivitás.

 

(Szabó Ákos Péter visszaérkezett, jelen van 9 fő képviselő)

 

Ohr Alajos: Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy van nekünk egy alapunk
- bár a rendeletet hatályon kívül helyeztünk -, aminek az lett volna a célja, hogy az önkormányzat támogatni tudja az önerős járdaépítéseket. Akár ebbe az alapba is be lehet tenni az innen befolyó pénzt, ami újabb lakossági önkormányzati kezdeményezéseknek a támogatására szolgálna.

Tömösi Attila: Örülök ennek a felhívásnak. Ettől független elgondolkodtató, hogy nagyon sok lakos - pl. a 8. körzetben - beszállna a saját területe előtti járda elkészítésébe. A Pátyi úti járda is elkészült egy bizonyos pontig, majd hirtelen vége szakadt. Az ottani lakosok nagyon szívesen letennék a térkövet, ha lenne rá pénzünk, hogy adjunk térkövet. Mi mivel fogjuk támogatni a járdaépítést?

Bakács Edit Bernadett: Az a gondom a határozati javaslattal, hogy az csak a Fő utcára rendelkezik, de rengeteg más utca is érintett a járda kérdésben. Ezt a felhívást általánosabban kellene megfogalmazni.

Odri Ágnes: Ezt a felhívást terjesszük ki az egész városra, ne csak a Fő utcára. Somlóvári Józsefné: Azért fogalmaztam meg így a határozati javaslatomat, mert most konkrétan a Fő utcáról van szó. Nyithatunk számlát a többi utcára is és akkor azt mondjuk a lakosoknak, hogy erre lehet befizetni. Azt is meg kellene határozni, hogy kb. mekkora összeget kell befizetni. Tömösi Attila képviselő úrnak azt válaszolnám, hogy a térkövet az önkormányzat vegye meg, de ne a lakosok tegyék le, mert ezek a kövek bekerültek a kerítésen belülre is. Ahol lerakták, ott nem szakszerűen rakták le, nagy a szintkülönbség, nincs megoldva a csapadékvíz-elvezetés. Pontosan azért kellene egy összeget meghatározni, hogy abból a vállalkozót ki tudja fizetni az önkormányzat.

Tömösi Attila: Ha a térkő bekerült a belső térbe, akkor megint egy gondatlanság volt, mert a térkő szükségletet pontosan ki lehet számolni. Ha többet adunk, akkor felmerül a kérdés, hogy miért adtunk többet? Én is az egész városra kiterjeszteném a lakossági hozzájárulást. Azt viszont nem látom át, hogy hogyan fogjuk azt lekövetni, hogy ki fizetett be, melyik utcából. Felmerülhet a kérdés, hogy ha én befizetek a számlára, akkor abból miért a Fő utcát újítják fel? Hogyan tudom lekövetni azt, hogy egy utcából kik fizettek be és mennyi összeg áll rendelkezésre arra az utcára? Nem érzem kiforrottnak a dolgot, de ettől függetlenül támogatom a felhívás megjelentetését.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Most arról van szó, hogy a városközpont funkcióbővítő rehabilitáció részeként a Fő utcai járdákkal kapcsolatban szeretnénk egy önkormányzati felhívást kiadni. Azt, hogy utána az egész városra kiterjedően az alapba, vagy külön számlára fizessenek be a lakók, a tanácsnokok a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal dolgozzák ki, és külön előterjesztésként jöjjön vissza. Azt szeretném kérni, hogy a mai nap során mindössze a közmű-csatlakozásról, valamint a Fő utcára vonatkozó felhívásról szavazzunk. Szavazásra bocsátom az eredeti határozati javaslatot.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

230/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a KMOP 5.2.1/B-2f-2009-0014 jelű, "Budakeszi Városközpont Funkcióbővítő Rehabilitáció" projekt keretében felmerült közmű-csatlakozási és -fejlesztési költségeket, 6 766 048,- Ft összegben, az általános tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

(Tóth Gábor visszaérkezett, jelen van 10 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslatot. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal lakossági felhívást jelentet meg a Budakeszi, Fő utca fejlesztése, a járdák állapotának javítása érdekében. Azt javaslom, hogy ingatlanonként 60.000,- Ft, vállalkozásonként 100.000,- Ft a támogatás összege.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

231/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal lakossági felhívást jelentet meg a Budakeszi, Fő utca fejlesztése, a járdák állapotának javítása érdekében.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a következő határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy vizsgálja meg a Fő téren kialakítandó 3 db kamera kiállás kiépítésének a költségeit.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

232/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-t, hogy vizsgálja meg a Fő téren kialakítandó 3 db kamera kiállás kiépítésének a költségeit.

 

Határidő: azonnal                                          Felelős: BVV Kft ügyvezetője

 

 

(Tóth Gábor távozott, jelen van 9 fő képviselő)

 

____________________________________________________________________

244. napirendi pont

 

Tárgy:  Pitypang óvoda álláshely kérelme                            Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A Pitypang Óvoda pályázatot nyert bővítési munkálatokra. A bővítési munkálatok megkezdődtek. A projekt bevezetésével 2 új csoport indul, ezért 4 óvodapedagógusra és 1 dajkára lesz szükség. Az előterjesztést a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta. Az 5 álláshely bérköltsége 2.130.000,- Ft 2011. szeptemberétől novemberéig. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

233/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Óvoda jelenleg foglalkoztatott dolgozói létszámon túlmenően további 5 álláshelyre (4 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka) vonatkozó létszámbővítési kérelmét jóváhagyja.

2.         Budakeszi Város Képviselő- testülete a 2011. évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja a Pitypang Óvodában a jelenlegi létszámon túl további 5 álláshely 2.130.000,- Ft-os bérköltségét 2011. szeptembertől- novemberig.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                  Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

(Tóth Gábor visszaérkezett, jelen van 10 fő képviselő)

 

 

____________________________________________________________________

245. napirendi pont

 

Tárgy:  Szociális ételszállításra kötött szerződés módosítása   Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

234/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és Darvai Oszkár között szociális ételszállítás tárgyában 2003. július 14-én létrejött szerződés alapján, a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a kölcsönös megállapodást.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt kölcsönös megállapodás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                  Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

____________________________________________________________________

246. napirendi pont

 

Tárgy:  BSzM Kft. 2011. évi üzleti terve                              Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság felkérte a belső ellenőrt, hogy a képviselő-testület üléséig vizsgálja meg a 2011. évi üzleti tervet és az arra vonatkozó jelentését nyújtsa be. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság a kért vizsgálati anyagot nem kapta meg. Azt javaslom, hogy ezt a napirendi pontot halasszuk.

Tóth Gábor: Ezzel egyet tudok érteni, de szeretném felvázolni az alaphelyzetet, mert nem biztos, hogy mindenki ismeri. Háromszor futottunk neki a BSzM Kft üzleti tervének. Először egész évre készített egy üzleti tervet az ügyvezető. Utána a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság megkérte, hogy júliusig készítse el az üzleti tervét. Akkor úgy tűnt, hogy a 10 MFt-os költségvetésbe belefér a Kft. Az új üzleti tervet hibás szakmai hivatkozásokkal kaptunk meg és 12 MFt-ról szólt. Felszólítottuk az ügyvezető igazgató asszonyt, hogy a 10 MFt-os keretet tartsa be. Akkor az ügyvezető igazgató asszony azt jelezte a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén, hogy készít egy új üzleti tervet és azt be tudja tartani. Kaptunk egy újabb üzleti tervet, mely 2011. júliusig szól és mely a 10 MFt-os keretbe belefér, ám olyan módosításokat tartalmaz január, február, március hónapra, amely az üzleti terv hitelességét kérdőjelezi meg. Vagy az előző vagy ez volt hiteltelen. Ezért kértük a belső ellenőrt, hogy vizsgálja meg, melyik a hiteles. A 10 MFt-os keret miatt elfogadható lenne az üzleti terv, mert ezt az összeget tartalmazza a költségvetés.

 

 

(Odri Ágnes távozott, jelen van 9 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a 246. napirendi pont levételét.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a 246. napirendi pontot (BSzM Kft 2011. évi üzleti terve) a mai testületi ülés napirendjéről leveszi és a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

 

 

____________________________________________________________________

247. napirendi pont

 

Tárgy:  Közbeszerzési Szabályzat elfogadása                       Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Eddig két bizottság készítette elő a közbeszerzési eljárást, mely nagyon meghosszabbította a menetet, nagyon bürokratikus volt. Bízunk benne, hogy a mostani rugalmasabb struktúrával a közbeszerzési eljárások lefolytatása gyorsabban fog megtörténni. Az előkészítő és bíráló bizottságba a képviselő-testület részéről a 3 tanácsnok kerülne delegálásra. Az elnök személyéről a 3 tanácsnok dönt.

Tóth Gábor: Magam is kezdeményeztem, hogy a két bizottságban változás történjen. Én a bíráló bizottság elnöke voltam. Szeretném ezt a megbízást visszaadni az egyéb feladataim sokszínűsége miatt. A továbbiakban a közbeszerzési bizottság munkájában nem szeretnék részt venni.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

235/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról szóló 77/2009. (III. 3.) számú önkormányzati határozatot, valamint a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról szóló 463/2010. (XII. 14.), 384/2010. (X. 18.), 351/2010. (IX. 14.), 294/2010. (VII. 27.) számú önkormányzati határozatokat hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                                     2. pontra: jegyző

____________________________________________________________________

248. napirendi pont

 

Tárgy:  Családi Nap Fesztivál előkészítése                           Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Az előterjesztésben 2 vendég éjszaka szerepel, de lehet, hogy 3 napra fog változni. Ez a költségeket nem fogja emelni, benne fogunk maradni a keretben. Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

236/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.              Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2011. augusztus 19. és 21. napjain tartandó Családi Napok rendezvénysorozat előkészületeiről szóló tájékoztatót.

2.              Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő téri park munkálatai miatt a 2011. augusztus 21-én megrendezésre kerülő XVII. Családi Nap helyszíne a városi sportpálya legyen.

3.              Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. augusztus 19. és 21. napjain tartandó Családi Napok rendezvénysorozatra 2.000.000,- Ft fedezetet biztosít az általános tartalékkeret keret terhére.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                  Felelős: 1-3. pontra: polgármester

____________________________________________________________________

249. napirendi pont

 

Tárgy:  Elkülönített számla nyitása a Nagyszénászugi            Előadó: PVB elnöke

           Településrész fejlesztési, karbantartási feladatok

           ellátása céljából

           (írásos anyag mellékelve)

 

Tóth Gábor: Ez a Nagyszénászugi Részönkormányzat igénye, mely a lakossági fórumon is elhangzott. Ez azt biztosítaná, hogy mivel a városüzemeltetés, karbantartás, fejlesztés tekintetében a város lehetőségei belterületre korlátozódnak, és külterületre nincs pénzügyi erőforrás arra, hogy érdemi karbantartási, fejlesztési munkákat el tudjon végezni a város, ezért az volt az elképzelés, hogy létrehozunk egy külön számlát, amivel a lakossági kezdeményezéseket tudjuk támogatni. Erről a támogatásról a részönkormányzat tud döntést hozni. 2011. évben ez a keret 300.000,- Ft. Az anyagi lehetőségektől függ, hogy erre a célra a következő években mekkora anyagi forrást tud biztosítani az önkormányzat.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

237/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.            Budakeszi Város Képviselő-testülete elkülönített számlát hoz létre a Nagyszénászugi Településrész a fejlesztési, karbantartási feladatok ellátása céljából.

2.            Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban megjelölt elkülönített számla nyitásához szükséges intézkedések megtételére.

3.            Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1. pontban megjelölt elkülönített számlára 300.000.- Ft átvezetésére, melynek fedezete az általános tartalékkeret.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                     Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                                  2-3. pontra: jegyző

____________________________________________________________________

250. napirendi pont

 

Tárgy:  Nagyszénászugi Településrész aldomain név kérelme  Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: A Nagyszénászugi Részönkormányzatnak a kezdeményezése a nagyszenaszug.budakeszi.hu aldomain név üzemeltetése, ami Nagyszénászugra vonatkozó dolgokat tartalmazna. A lehetőségek korlátlanok, nagyon sok információt fel lehet tenni. A részönkormányzat egyik tagja szívesen vállalta, hogy karbantartja a honlapot és feltölti tartalommal az oldalt.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

238/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.            Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi Nagyszénászugi Településrészi Önkormányzat működéséhez a nyilvánosság biztosítására honlapot üzemeltet.

2.            Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot, hogy az általa üzemeltetett honlap szolgáltatójától nagyszenaszug.budakeszi.hu aldomain nevet rendelje meg.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                          2. pontra: EFMK vezetője

____________________________________________________________________

251. napirendi pont

 

Tárgy:  Az oktatási intézményekben tartott bűn- és             Előadó: OKB elnöke

           balesetmegelőzési, valamint, drogprevenciós oktatások

           helyzetének értékelése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

239/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete "A közbiztonság kérdése az ifjúság körében a nyári szünidővel összefüggésben" előterjesztett beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

252. napirendi pont

 

Tárgy:  Tájékoztató a Tervtanács munkájáról                        Előadó: Főépítész

           [37/2009. (XI. 30.) számú önkormányzati határozat

           alapján]

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

240/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi tervtanácsának elnökének a Budakeszi tervtanács 2011. március 17-i és 2011. május 19-i üléséről szóló beszámolóját.

 

Határidő: azonnal                                                    Felelős: polgármester

 

____________________________________________________________________

253. napirendi pont

 

Tárgy:  Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb Előadó: Polgármester

           eseményekről

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a tájékoztató elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester két ülés történt legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatót.

 

____________________________________________________________________

254. napirendi pont

 

Tárgy:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról         Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Az egyik határozatnál probléma volt, amelyet szeretnék visszautalni a Polgármesteri Hivatalhoz, a többit pedig elfogadásra javaslok.

Czifra Zsuzsanna: Arról a határozatról van szó, amely a Széchenyi István Általános Iskolában létszám-csökkentés megvalósítása és átszervezések kapcsán kialakult helyzetnek az orvoslásáról szól. A határozat számát meg kell keresnem, javaslom, hogy addig a következő napirendi ponttal folytassuk a testületi ülést.

 

____________________________________________________________________

255. napirendi pont

 

Tárgy:  Interpelláció, kérdés                                          Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Mivel a képviselőtársaimnak se interpellációja, se kérdése nincs, ezért a testületi ülésünket a következő napirenddel folytatjuk.

 

____________________________________________________________________

220. napirendi pont

 

Tárgy:  A temetőkről és a temetkezések rendjéről,             Előadó: KKKB elnöke

           üzemeltetéséről szóló önkormányzati rendelet

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Somlóvári Józsefné: Az ÁFA mértékével emelkedtek a díjak. 25 %-os emelést tartalmaz a melléklet. A rendeletet elfogadásra javaslom.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

36/2011. (VII. 06.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3). bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a temető és temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. Általános rendelkezések

1. §

 

(1)      A tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtt a tiszteletadás joga mindenkit megillet.

(2)      A rendelet célja:

a)  az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kulturált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával,

b)  a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása,

c)  tekintettel a helyi adottságokra, a temetési helyek kihasználásának szabályozása,

d)  a temető használatának és igénybevételének szabályozása,

e)  a temetési helyek gondozásának szabályozása.

(3)      A budakeszi köztemető fenntartásáról Budakeszi Város Önkormányzata gondoskodik.

(4)      A Budakeszi köztemető Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonát képező 2402 helyrajzi számú ingatlanon lévő temető.

(5)      Az önkormányzati rendelet alkalmazásában temető fenntartásán, temető üzemeltetésén, kegyeleti közszolgáltatáson temetkezési szolgáltatási tevékenységen, temetésfelvételen és temetkezési szolgáltatón a temetőkről és a temetkezésekről szóló törvényben foglaltakat kell érteni.

 

2. §

 

Az önkormányzati rendelet hatálya kiterjed:

a)    Budakeszi Város Önkormányzata tulajdonában lévő 1. § (4) bekezdésében meghatározott köztemetőre;

b)   mindazon személyekre, akik a köztemető területén tartózkodnak, fenntartásában közreműködnek, illetve ott vállalkozásszerűen munkát végeznek;

c)    a köztemető üzemeltetőjére;

d)    a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre.

 

2. A fenntartás, üzemeltetés általános szabályai

3. §

 

(1)      Budakeszi Város Önkormányzata a köztemető üzemeltetéséről pályázati eljárással történő kiválasztással, kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében gondoskodik. Az eljárás nyertese csak olyan gazdálkodó szervezet lehet, amely a kormányrendeletben megjelölt jogosultsággal rendelkezik.

(2)      A köztemető üzemeltetésének részletes szabályait a mindenkori üzemeltetővel kötött megállapodási szerződés, valamint a temető fenntartásáról és üzemeltetéséről szóló jogszabályok tartalmazzák.

(3)      Az üzemeltető fenntartó gondoskodik a temető bejáratainál a temető fenntartójának és üzemeltetőjének neve, címe, állandó elérhetősége, ügyfélfogadási rendje és ideje, a kegyelet szolgáltató nyitvatartási ideje, a temető rendjére vonatkozó szabályok, valamint az elhelyezhető síremlékek méretei kifüggesztéséről.

(4)      A temetőnek és létesítményeinek lehetővé teszik a temetkezési szolgáltatási tevékenység lebonyolítását.

(5)      A temető területe parkszerűen kerül gondozásra. A temető határának vonalában kerítés és élő sövény van építve és telepítve. A sírok közötti utakra sövényeket telepíteni nem lehet.

(6)      A temetőbe való be- és kijárás a kapukon keresztül történhet, a temető átjárás céljára nem szolgálhat.

(7)      A temetőben a sírhelyek látogatása és a temetési szertartás, illetve a temető fenntartási feladatainak teljesítése során keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről és elszállításáról a temető üzemeltetője gondoskodik. A temető üzemeltetőjének általános hulladékszállítási kötelezettsége nem terjed ki a temetői szolgáltatások során keletkezett hulladékok elszállítására, ezek kezelésének tekintetében a hulladéktermelő köteles az üzemeltetővel egyedileg megállapodni.

(8)      A temetők működésének ellenőrzése a temetőkről és a temetkezésekről szóló jogszabályok szerint történik.

 

3. A temető használatának és igénybevételének szabályai

4. §

 

(1)      A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a nemzetiségi vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő magatartástól, valamint temető létesítményeit, építményeit rendeltetésüknek megfelelően használni.

(2)      A temetőt a látogatók nyitva tartási időben vehetik igénybe.

(3)      A temető nyilvántartási rendje:

a)    január,február, november és december hónapokban : 7,30-tól 17,00 óráig;

b)   március hónapban:                                        7,00-tól 17,30 óráig;

c)    április és szeptember hónapokban:                  7,00-tól 18,00 óráig;

d)    május, június, július hónapokban:                    7,00-tól 20,00 óráig;

e)    augusztus hónapban:                                     7,00-tól 19,00 óráig;

f)     október:                                                      7,00-tól 17,00 óráig.

(4)      A temető területén nem lehet tüzet rakni. A temetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető.

(5)      A temető területére gépjárművel - szombat és vasárnap kivételével - csak az üzemeltető térítésmentes engedélye alapján lehet behajtani.

(6)      A temetőbe állatot bevinni a vakvezető kutya kivételével nem szabad.

(7)      A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

 

5. §

 

(1)      A temetőt és létesítményeit, valamint tartozékait, a sírokat, az azon lévő tárgyakat, a síremlékeket, a növényzet megrongálni, beszennyezni, a sírok díszítésére szolgáló tárgyakat illetéktelenül elvinni nem lehet.

(2)      A temető területén talajt és gyepet engedély nélkül felásni, és a növényeket máshova elvinni nem lehet.

(3)      A sírhely mellett padot elhelyezni, lépcsőt építeni csak a temető üzemeltetőjének engedélyével, a megváltott sírhely területén belül lehet, az elhelyezés a sírhelyek között előírt távolságot, vagy a közlekedő út méretét nem csökkentheti. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre terjeszkedően létesített padot az üzemeltető felszólítására a létesítő köteles elbontani, illetve az elbontás költségeit megtéríteni.

(4)      A temetési hely gondozása úgy végezhető, hogy az ne sértse más elhunyt hozzátartozójának, illetve a látogatóknak a kegyeleti érzéseit, és ne akadályozza azokat a sírgondozásban. A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet. A gondozáshoz használatos szerszámokat és egyéb eszközöket elhelyezni nem lehet a temetési helyen, mellette vagy mögötte.

 

(5)      A sírokra ültetett növények nem terhelhetik eltakarítandó maradványokkal a temető területét, nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyen, és kifejlett méretükben sem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését. Fát, cserjét a temetők területén magánszemély nem ültethet.

(6)      A temetőben temetések alkalmával, vagy javítás, felújítás céljából megbontott síremléket fagyos időszak kivételével 10 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen sírokon tárolni tilos, elszállításáról az eltemettető és a megrendelő köteles gondoskodni.

(7)      A temető területén csak a sírok, sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat szabad elhelyezni.

(8)      A temetőben keletkezett hulladékot, elszáradt koszorút, virágot csak a kijelölt hulladékgyűjtő helyre szabad tenni.

(9)      Kő, beton, továbbá egyéb nem kommunális hulladékot elhelyezni nem lehet, annak elszállításáról a temetőben a szolgáltatást nyújtó köteles gondoskodni a temető üzemeltetőjével kötött megállapodás keretében.

 

6. §

 

(1)      A temetőben a temetőlátogatáson kívüli egyéb tevékenységet az üzemeltetővel egyeztetett időpontban lehet végezni.

(2)      A sírjel vagy sírbolt helyreállítására, felújítására a temetési hely felett rendelkezni jogosult köteles. A sírjel vagy sírbolt helyreállítására, felújítására a temető üzemeltetője a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetve az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén köteles felhívni.

(3)      Az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot fennállása esetén - amennyiben a temetési hely felett rendelkezni jogosult a felhívás ellenére sem állítja helyre a sírjelet vagy a sírboltot - az önkormányzat a temetési hely felett rendelkezni jogosult költségére az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapotot megszünteti. A sírjel vagy a sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

(4)      Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet. A munkálatokat a temetési szertartások ideje alatt fel kell függeszteni. Az üzemeltetőn kívül vállalkozásszerűen munkát végző vállalkozó un. napi jegyet vált az üzemeltetőnél a munka bejelentésekor, amelyen fel van tüntetve, hogy melyik síron végez munkálatokat. Üzemeltető jogosult ellenőrizni a napijegy meglétét, annak hiányában felszólítani a vállalkozót a munka felfüggesztésére. Amennyiben a munkát jogosulatlanul végző a felszólításnak nem tesz eleget, az üzemeltető szabálysértési eljárást kezdeményez ellene. Az eljárás lezárásáról hozott határozatról az üzemeltetőt is értesíti az önkormányzatot.

(5)      Az építéskor keletkezett hulladék, törmelék elszállításáról az építő gondoskodik.

 

4. A temetési helyek és a temetkezés rendje

7. §

 

A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

a)    koporsós egyes sírhely

b)   koporsós kettes sírhely

 

c)    díszhely:

ca) díszsírhely,

cb) dísz-urnahely,

cd) hősi temetési hely

d)    sírbolt (kripta)

e)    urnasírhely

f)     urnafülke (kolumbárium)

g)    a meg nem váltott sírokból exhumált, illetve urnákból származó maradványok elhelyezésére szolgáló közös sírhely

h)    10 év alatti gyermeksírhely

 

8. §

 

A sírhelyek elhelyezése:

a)    A sírhelytáblák (parcellák) között legalább 4 méter széles utat kell hagyni.

b)   A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,6 méter.

c)    A felnőtt és gyermek sírhelyek egymás közötti távolsága 0,5 méter.

 

 

9. §

 

(1)      Sírhelytábla, temetőrész lezárásáról, kiürítéséről, az önkormányzat dönt. A lezárásról szóló tájékoztatót temetői hirdetményben, legalább 3-3 alkalommal a lezárást megelőzően közzéteszik

(2)      A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az üzemeltető által meghatározott és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki azt megváltotta. Amennyiben a jogosult rendelkező az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.

(3)      Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe temetni csak a következő esetekben lehet:

a)   rátemetés;

b)   előre megváltott kettős sírhely második helye;

c)   sírbolt.

 

 

10. §

 

(1)      A különböző típusú temetési helyek térbeli elhelyezkedését, számát, jelölésrendszerét a temető szabályozási terve határozza meg.

(2)      A temetési helyekről az üzemeltető nyilvántartásokat vezet a jogszabályban megjelölt adattartalommal. A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv, az egyéb temetési helyek nyilvántartására a nyilvántartó könyv szolgál.

 

11. §

 

(1)      Díszsírhelyek és dísz-urnahelyek a temető központi fekvésű területén kijelölt temetési helyek, valamint a hősi temetési hely.

(2)      A díszsírhelyet és dísz-urnahelyeket a polgármester, a képviselő-testület bizottságai és a városi civil szervezetek javaslatai alapján a képviselő-testület adományozhat díjmentesen azon személyeknek, akik a haza, a város, a közélet javára, illetve a kultúra, az oktatás, a művészet, a tudomány területén végeztek kiemelkedő tevékenységet.

(3)      Az adományozott díszsírhelybe az elhalttal együtt élő házastársa, gyermeke, valamint szülője az egyéb előírások betartásával rátemethető.

(4)      Az adományozott díszsírhelyek gondozási kötelezettségéről az adományozással egyidejűleg kell határozni.

 

12. §

 

(1)      A parcellákban a sorban következő sírhelyet kell temetési helyként kijelölni. Ettől a képviselő-testület engedélyével az üzemeltető eltérhet.

(2)      A temetési helyek megváltási díját az 1. melléklet tartalmazza.

(3)      Előre megváltani csak a kettős sírhely második helyét lehet.

(4)      Az egyes temetkezési helyeket az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetőnek meg lehet váltania és ezzel a temetkezési hely felett rendelkezési jogosultságot szerez. A rendelkezési jogosultság kezdő időpontja a megváltás napja.

(5)      A temetési hely feletti rendelkezési jogról az üzemeltető nyilvántartást vezet.

(6)      A rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik, a használati idő az alábbi:

a)    egyes és kettes sírhely koporsós betemetés, illetve rátemetés 25 év,

b)   sírbolt 60 év,

c)    urnafülke és urnasírhely 10 év,

d)    urnasírbolt 20 év,

(5)      A használati idő azonos időtartammal akkor váltható meg újra, ha a temető vagy a sírtábla nem került lezárásra.

(6)      Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyen kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

(7)      A temetkezésre megváltott hely magánszemélyek között csere vagy adásvétel tárgya nem lehet.

(8)      Az elhalálozástól számított 5 éven belül sír, sírbolt felnyitására engedély csak hamvasztás, más temetési helyre való áthelyezés és rátemetés céljából kérhető.

(9)      Lezárt temetőben és parcellában található sírhelybe temetni csak a következő esetekben lehet:

a)     rátemetés,

b)     előre megváltott kettős sírhely második helye,

c)      sírbolt,

d)     urna elhelyezése

 

 

5. A sírhelyek mérete

13. §

 

(1)      A sírhelyek méretezése:

a)    A sírgödör mélysége első koporsó esetén 2,0 méter, urna földbetemetése esetén 0,50 méter.

b)   Egy koporsó rátemetésére van lehetőség, kettős sírhelynél egymás mellett kettő, ebben az esetben a felső koporsó aljzatának 1,6 méter mélységbe kell kerülnie.

c)    A koporsós rátemetés után még négy darab, egymás mellé helyezendő urnarátemetésre van lehetőség, ekkor a mélység 0,50 méter.

d)    A gyermekkoporsós sírhely mélysége 1,30 méter.

(2)      A sírhelyek további méretezése

a)    a felnőtt egyes sírhely hosszúsága: 2,1 méter, szélessége: 0,9 méter;

b)   a felnőtt kettős sírhely hosszúsága: 2,1 méter, szélessége: 1,9 méter;

c)    a gyermek sírhely hosszúsága: 1,3 méter, szélessége: 0,6 méter;

d)    az urnasírhely hosszúsága: 0,9 méter, szélessége: 0,6 méter.

(3)      A kolumbárium fülkék mérete: 30 cm x 30 cm.

 

14. §

 

(1)      A sírboltok méretezése:

a)    A rendelet hatálybelépése után építendő sírboltokban legalább kettő koporsó, illetve urna számára kell helyet biztosítani, egyebekben az irányadó az elhelyezendő koporsók, illetve urnák száma.

b)   A koporsósírbolt belső méretei mélysége 2,2 méter, hosszúsága, 2,1 méter, szélessége koporsónként 0,9 méter.

c)    Az urnasírbolt belső méretei: mélysége 1,00 méter, hosszúsága 0,9 méter, szélessége legalább 0,6 méter, majd elhelyezendő két urnánként még 0,6 méter.

 

 

6. A sírjelek alkalmazásának szabályai

15. §

 

(1)      A temetési hely jelölésére sírjel használható, illetve létesíthető.

(2)      A sírjel nem foglalhat el a temetési helynél nagyobb méretet, magassága anyagától függően:

a)    műkő, terméskő legfeljebb 2,2 méter lehet,

b)   kopjafa legfeljebb 2,2 méter.

(3)      Egyedi formájú, egyedi anyagú sírjel létesítésére építési engedély kérelmet kell benyújtani, mellékelve a vázrajzot és az anyag jellemzését.

(4)      Síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét (vázrajzát) a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.

(5)      A temetési helyen túlterjeszkedő, a közízlést sértő sírjelet elhelyezni tilos. E szabályt a meglévő sírhelyek felújításánál is alkalmazni kell.

 

 

7. A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei

16. §

 

(1)      A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek.

(2)      A temetkezési szolgáltatók kötelesek a hely jellegének megfelelő viseletben, a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.

(3)      A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit bérleti díj ellenében vehetik igénybe. A ravatalozó esetén az igényt - lehetőség szerint - a használat előtt legalább 3 munkanappal előbb kell bejelenteni. A bérleti díjat az igénybevételt megelőzően kell az üzemeltető számára megfizetni.

(4)      A temetkezési szolgáltatók a sírhely kiásását a temető üzemeltetőjétől szolgáltatási díj ellenében megrendelik. Az igénybejelentést - lehetőség szerint - 3 munkanappal korábban kell megtenni.

(5)      Az üzemeltető az igényekről nyilvántartást vezet. Az igénylő számára a létesítmény átadása nem tagadható meg, kivéve a más vállalkozó részéről történő korábbi lefoglalást.

(6)      A díjak megfizetése azon üzemeltető számára is kötelező, aki a köztemető üzemeltetése mellett temetkezési szolgáltatást is ellát.

(7)      A temető-fenntartási hozzájárulás díjának és a létesítmények igénybevételi díjának, valamint a sírhelynyitás,visszahantolás és szállítás díjának összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(8)      A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók kötelesek a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról gondoskodni.

 

8. Szabálysértési rendelkezés

16. §

 

Szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható:

a)     ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területre vagy lezárt temetőben halottat eltemet,

b)     ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kiadott halottat vagy a hamvakat bejelentés nélkül illetve tiltott helyen helyezi el,

c)      a temető nyitvatartási rendjére vonatkozó előírásokat megszegi,

d)     olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti,

e)     aki a temető területén a gépjármű közlekedés szabályait nem tartja be,

f)      a temetőbe állatot visz be, kivéve a vakvezető kutyát.

g)     az a vállalkozó, aki a köztemetőben úgy végez munkát, hogy tevékenységét az üzemeltetőnek nem jelenti be, az előírt díjat nem fizeti be, illetve a munka végzésekor nem tartja be a helyi rendeletben előírtakat.

h)     a temető létesítményeit, építményeit nem a rendeltetésüknek megfelelően használja,

i)       a temetőben keletkezett hulladékot és a szemetet nem a hulladékgyűjtőben helyezi el,

j)       a temetőben tűz keletkezését előidézi,

k)     a temetési helyen túlterjeszkedő, a közízlést sértő sírjelet elhelyez,

l)       a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja.

 

9. Záró rendelkezés

18. §

 

(1)      Ez az önkormányzati rendelet a 2011. szeptember 09-én lép hatályba.

(2)      Hatályát veszti:

a)     a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) önkormányzati rendelet;

b)     a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 34/2004. (V. 25.) önkormányzati rendelet;

c)      a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 49/2005. (X. 26.) önkormányzati rendelet;

d)     a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 5/2006. (II. 15.) önkormányzati rendelet;

e)     a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 31/2006. (VIII. 11.) önkormányzati rendelet;

f)      a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 40/2006. (IX. 27.) önkormányzati rendelet;

g)     a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 19/2007. (VI. 11.) önkormányzati rendelet;

h)     egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 14/2008. (IV. 9.) önkormányzati rendelet 10. §-a;

i)       egyes, a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvvel érintett önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 54/2008. (XII. 17.) önkormányzati rendeletben szereplő "a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet 18. §-a új (2) bekezdéssel" szövegrész;

j)       egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 7/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a;

k)     a temetőkről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 2/2004. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 21/2010. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

 


1. melléklet a 36/2011. (VII. 6.) számú önkormányzati rendlelethez

 

FÖLDBETEMETÉSES ÉS HAMVASZTÁSOS ELHELYEZÉSEINEK SÍRHELYMEGVÁLTÁSI DÍJAI

 

I. Temetési helyek megváltási díjak

 

Földbetemetéses elhelyezések sírhelydíjai

 Áfa nélküli ár (Ft)

 Rátemethető sírhelyek:

 

 - egyes

 27 000

 - kettős

 37 000

 - gyermek

 0

 Nem rátemethető sírhelyek:

 

 - egyes

    22 500

  - kettes

 33 000

 Sírbolthely (kriptahely):

 

 - 2 személyes

 150 000

 - 4 személyes

 270 000

 - 4 személyes felett személyenként további

45.000

 

 

 Hamvasztásos elhelyezések sírhelydíjai

 Áfa nélküli ár (Ft)

 Urnafülke (kolumbárium) zárólap nélkül:

 10 500

 Urnasírhely:

 18 000

 

 

II. Temetési helyek újraváltási díjai

 

Az újraváltás díja a megváltási díj 90%-a.

 

Hagyományos földbetemetéses elhelyezések sírhely-újraváltási díjai:

- egyes sírhelyek

- kettős sírhelyek

- gyermek sírhelyek

- sírbolthelyek

Hamvasztásos elhelyezések sírhely-újraváltási díjai:

- urnafülkék (kolumbáriumok)

- urnasírhely

 

A temetési helyek újraváltási díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

.

 


2. melléklet a 36/2011. (VII. 6.) számú önkormányzati rendlelethez

EGYÉB DÍJAK

I. Temető-fenntartási hozzájárulás díja

 

Ft

 Temető-fenntartási hozzájárulás egyéb vállalkozók részére valamennyi temetőben:

 

 Sírbolt építése esetén munkánként és naponként:

 1 500

 Sírkő, illetve kripta munkák (bontás, állítás, átdolgozás, tisztítás stb.) esetén munkánként és naponként:

 

 - Vállalkozók és kőfaragó kisiparosok részére a temetői szabályzatban előírt feltételek szerint munkánként és naponként

 1 007

 - Restaurátor naponként

 1 007

 - Betűvésés síremlékre (név és évszám) naponként

 308

A temető-fenntartási hozzájárulás díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa mértékével meg kell növelni.

II. Sírhelynyitás és visszahantolás díja (ideértve az első temetést megelőző sírásást)

 

Ft

Felnőtt sírhely 2,0 m mélységben

20 000

Felnőtt sírhely 1,6 m mélységben (rátemetéskor)

15 000

Gyermek sírhely 2,0 m mélységben

10 000

Gyermek sírhely 1,6 m mélységben (rátemetéskor)

9 000

Urnasírhely 1,0 m mélységben

3 000

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

III. Létesítmény igénybevételi díjak

 

Ft

 Halotthűtők naponkénti igénybevételi díja (Ft/72 óra):

 1 500

  Ravatalozó terem igénybevételi díja (Ft/alkalom):

 20 000

A fenti díjtételek áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

IV. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállításának díjai

 

Ft

 1. Elhunyt vagy hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt (Ft/alkalom):

 4 000

 2. Exhumált elhunyt vagy meglévő hamvak temetőn belüli szállítása várakozással együtt (Ft/alkalom):

 4 000

A feltüntetett szolgáltatások díjai áfa nélküliek, számlázáskor a megadott díjtételeket a mindenkori áfa értékével meg kell növelni.

 

____________________________________________________________________

221. napirendi pont

 

Tárgy:  Temető üzemeltetésére pályázat kiírása                 Előadó: KKKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Somlóvári Józsefné: Budakeszi Város Képviselő-testülete a Corpus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-val felmondta a szerződést. Szeptember 8-ig van élő szerződésünk a Kft-val. A Budakeszi köztemető fenntartására és üzemeltetésére pályázatot írunk ki. A pályázat "Budakeszi Temető üzemeltetésének pályázata" jeligével kerül kiírásra. A pályázat benyújtási határideje 2011. augusztus 10. 16 óra. A határozati javaslat azzal egészül ki, hogy a képviselő-testület pályázati felhívás megjelentetéséhez keretet biztosít az általános tartalék keret terhére.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

241/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.            Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot hirdet a Budakeszi Köztemető fenntartására és üzemeltetésére és melléklet szerinti tartalommal közzéteszi a pályázati felhívást.

2.            Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1. pontban meghatározott pályázati felhívást tegye közzé a hirdetőtáblán, a honlapon, az Iránytű újságban, a Budántúl újságban és 2 országos napilapban és az ehhez szükséges fedezetet az általános tartalék keret terhére biztosítja.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                                     2. pontra: jegyző

 

 

____________________________________________________________________

254. napirendi pont újra tárgyalása

 

Tárgy:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról         Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Czifra Zsuzsanna: A 124/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat 4. pontját jelenleg nem tudom végrehajtani, mivel az elődöm intézkedése nyomán jelenleg 2 iskolatitkár dolgozik az intézményben. Ennek a helyzetnek a további kezelése még várat magára. A képviselő-testület döntését kérem, hogy a továbbiakban létszám leépítésre kerüljön sor, vagy valamilyen más módon legyen végrehajtva a képviselő-testületi határozat.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató tudomásulvételét azzal a kiegészítéssel, hogy a 124/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat 4. pontját nem fogadja el a képviselő-testület, mivel a Széchenyi István Általános Iskolában jelenleg 2 fő iskolatitkár dolgozik. A képviselő-testület döntése szükséges, hogy a továbbiakban létszám leépítésre kerüljön-e sor, vagy valamilyen más megoldás lehetséges a helyzet megoldására.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

242/2011. (VI. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a 124/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozat 4. pontját nem fogadja el, mivel a Széchenyi István Általános Iskolában jelenleg 2 fő iskolatitkár dolgozik. A képviselő-testület döntése szükséges, hogy a továbbiakban létszám leépítésre kerüljön-e sor, vagy valamilyen más megoldás lehetséges a helyzet megoldására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                  Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

____________________________________________________________________

260. napirendi pont

 

Tárgy:  Nagyszénászug helyi autóbuszjárat                      Előadó:VK Tanácsnok

           (NagyszénásBusz) pályázati kiírás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Kérem a tanácsnok úr véleményét, hogy az előterjesztés kellően előkészített-e, tudunk-e róla ma szavazni? Ha nem, akkor a döntést a következő testületi ülésre halasztjuk.

Ohr Alajos: Az iskolabusz szerződéssel együtt szeretnénk ezt tárgyalni, mivel egyéb költség keretünk nincs arra, hogy bármiféle közösségi közlekedést támogassunk.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a 260. napirendi pont [Nagyszénászug helyi autóbuszjárat (NagyszénásBusz) pályázati kiírás] levételét a mai testületi ülés napirendjéről és a következő képviselő-testületi ülésre való halasztását.

 

.

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette egyhangú szavazattal úgy döntött, hogy a 260. napirendi pontot [Nagyszénászug helyi autóbuszjárat (NagyszénásBusz) pályázati kiírás] a mai testületi ülés napirendjéről leveszi és a következő képviselő-testületi ülésen tárgyalja.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Köszönöm a képviselőtársaimnak a munkát, a mai testületi ülést bezárom.

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

       Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília                        Garainé dr. Szelenczy Gabriella

                  polgármester                                                   jegyző

 

 

 

 

 

              Somlóvári Józsefné                                            Tóth Gábor

            jegyzőkönyv-hitelesítő                                   jegyzőkönyv-hitelesítő