Összesen 4023101 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budaörs Város Önkormányzata Képviselo-testületének ülése 2011.04.21.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 1703 megtekintés

 

 

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. április 21-i üléséről

 

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácskozó terme (Budaörs, Szabadság út 134.)

 

Jelen vannak:  Wittinghoff Tamás polgármester, Becz György, Biró Gyula, Czuczor Gergely, Császárné Kollár Tímea, Filkey Péter, Káhn János, Kálóczi Imre, Laczik Zoltán, Leipán Tibor, Dr. Ritter Gergely, Sánta Áron, Stifft Nándor, Szabó Károly, Török István képviselők

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba polgármesteri kabinetvezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Csík Edina főépítész, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási irodavezető, Erdős Károlyné jegyzői irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, dr. Kontra Gábor, dr. Tasnádi Ferenc törvényességi ellenőrök, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőrzési irodavezető, Krajcsirik János informatikai irodavezető,

 

Jegyzőkönyvvezető: Biró Ágnes

Jegyzőkönyvet készítették: Molnár Csilla/Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, kollégákat, megjelent vendégeiket, illetve mindazokat, akik a televízió képernyője előtt kísérik figyelemmel a munkájukat.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 15 fő jelen van, az ülést 837 órakor megnyitja.

 

A megküldött napirendhez képest az alábbiakban ismerteti a sürgősségi, módosító indítványokat és a zárt ülésen tárgyalandó napirendeket:

 

Sürgősségi indítványok:

 

¨       Hivatali sürgősségi előterjesztés:

¨       Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítása

¨       Kérelem a Közterület-felügyelet szolgálatának biztosítására a 2011. évi Budaörs Fesztiválon

 

¨       Képviselői sürgősségi előterjesztés:

¨       Leipán Tibor: Budaörsi Triatlon Klub támogatási kérelme

 

 

KIEGÉSZÍTÕ előterjesztés / MÓDOSÍTÓ javaslat készült:

¨ 3. napirendhez (a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány felosztása) Polgármester, és Filkey Péter

¨ 15. napirendhez (intézmények beszámolója) kiegészítés

 

Napirendről levételre javaslat:

 

¨       19.) Energia audit c. napirendi pontot a TFVB és a PB nem tárgyalta, ebből arra a következtetésre jut, hogy a napirendi pontot vélhetően a testületen sem kívánják tárgyaltatni. Arra felhívja a figyelmet, hogy ez nagyjából 2010 augusztusa óta húzódó kérdés, és attól tart, hogy még húzzák a dolgot, akkor nem nagyon lesz értelme miről dönteni. Kéri, próbáljanak ebben a kérdésben majd azért valamire jutni, mert lehet, hogy azért itt komolyabb megnyerhető összegről beszélnek, amelyet ő nem szívesen veszítene el. 

¨       8.) Rendelet a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, valamint a Képviselő-testület bizottságainak és a településrészi önkormányzatok általános feladatköreiről c. napirendi ponttal kapcsolatban számos kiegészítő indítvány hangzott el szóban az Ügyrendi Bizottsági ülésen. A tegnapi egyeztetésükön azt jelezte a jobboldali frakció, hogy ezeket visszavonja. Örül a visszavonásnak, mert ilyen rövid idő alatt ilyen kérdésben szerinte nagyon nehéz jól dönteni. Ugyanakkor azt az üzenetet, amelyet a módosító indítványok jeleznek, amely röviden úgy foglalható össze, miszerint minden hatáskört el a polgármestertől, ezt ő nem tartja egy szerencsés tendenciának. Reméli, hogy a visszavonásban ez is szerepel, hogy egy kicsit ezen érdemes gondolkodni. Nem csak arról van szó, természetesen persze, hogy ez mennyire méltányos vagy mennyire méltánytalan, mert legkevésbé sem az ő szerepe lényeges e tekintetben, hanem azok a módosítások, amelyek ebben szerepeltek szociális ügyekben eredményezhetnek olyat, hogy lehetetlen élethelyzetbe kerülnek a döntéshozatal lelassulása miatt azok, akik erre jelentősen rászorultak lennének. Tehát azt gondolja, hogy ilyenkor jobb megnézni azt, hogy mi a cél, mi az eszköz, és a kettőt összhangba hozni. Tehát akkor erről nem kell szavazni, mivel a fentiek alapján most visszavonja az előterjesztést, és azt javasolja, hogy egyeztetés után kerüljön ez most ismét a képviselő-testület elé.

 

 

Javaslat a SORRENDRE:

¨       A 40. napirendet (Polgárok Házában pártok bérleti díja) nyilvános ülésen tárgyalni, előrehozni a nyílt üléses napirendek közé

¨       A 38. napirendet (Templom téri városrehabilitáció) az ülés befejezése előtt mindenképp tárgyalni szükséges, mivel az határidős. Jelzi, ha a testület nem tud megbirkózni ma valamennyi napirendjével, abban az esetben ezt ügyrendi javaslatként meg fogja fogalmazni mielőtt az ülést berekesztik a mai napon, akkor azt a képviselő-testület tárgyalja.

 

 

 

 

 

ZÁRT ülésen tárgyalandó:

 

Az Ötv. 12. §(4) b) pontja alapján - vagyoni érdek miatt - javasolja:

¨       38.) Templom téri városrehabilitációs akció-funkcióbővítő pályázat

¨       39.) Méhecske utca I. és II. tömb belterületbe vonása és szabályozása c. napirendeket

 

Az Ötv. 12. §(4) a) pontja alapján - kötelező:

¨       amennyiben az érintett nem járul hozzá a nyílt üléshez

¨       1.) Alpolgármester(ek) választás: (hozzájárult)

¨       35.) KMISB alelnökének megválasztása: (hozzájárult)

¨       36.) Kamaraerdei Részönkormányzat taglétszámának bővítése: (hozzájárult)

¨       37.) Városmarketing Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása:  A hivatal jelezte neki az ülés előtt, hogy a hozzájárulói nyilatkozatokat nem mindenkitől sikerült beszerezni, ezért ezt nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni, amely a dolog tartalmi és formai része okán is elkeserítő, és ugyan magyarázatot nem is nagyon talál rá, hogy olyanok miatt történik ez, akik nem is jelennek meg. Néha már az embert a paranoiája bizonyos következtetések levonására készteti… szerinte elég jól nyomon követhető, ha valaki látja azt, hogyan alakult ez a pályáztatás.

¨       45.) Bírósági ülnökök megválasztása (hozzájárulások hiányában: zárt)

¨       41.) NOX 2000 zRt kérelme (a városi uszoda-sportcsarnok lebonyolító műszaki ellenőrzés tárgyában megkötött szerződés 5. sz. módosítása)

¨       42.) Fellebbezés ápolási díj összegének változásáról rendelkező döntés ellen

¨       43.) Fellebbezés bérleti jogviszony meghosszabbítás iránti kérelem elutasítása ügyében

¨       44.) Fellebbezés egyedi támogatást megállapító határozat ellen

¨       46.) Díszpolgári cím adományozása

 

 

Kálóczi Imre: javasolják levenni a 19.) Energia audit c. napirendi pontot. A 8. napirendi ponttal (hatásköri rendelet) kapcsolatban megbeszélték, hogy le lesz véve. A 36. Kamaraerdei Részönkormányzat taglétszámának bővítése c. napirendi pontot javasolja levenni, miután az előző testületi ülésen már döntöttek róla. Lenne olyan kérése, hogy a Városmarketing Kft ügyvezetői igazgatójának pályázatának elbírálását amennyire lehet, próbálják meg előre venni, a rendelet-módosítások után,  hiszen jelen van több jelölt is.

 

Biró Gyula: lenne egy kérése, illetve javaslata levételre. Kérné Leipán Tibort, hogy a Budaörsi Triatlon Klub támogatási kérelme c. sürgősségi előterjesztését vonja vissza. Szerinte szabálytalan, a Pénzügyi Bizottságnak meg kellett volna tárgyalni. Ha nem teszi meg képviselő úr, mindenképpen javasolja, hogy vegyék le most napirendről a sürgősségi előterjesztést. A másik: szeretné bejelenteni, amennyiben a Városmarketing Kft zárt ülésen kerül tárgyalásra, már pedig zárt ülésen fog tárgyalásra kerülni, úgy a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjai nem óhajtanak részt venni ebben a kicsit komédiás dologban és szavazni sem óhajtanak róla.

 

Leipán Tibor: jogos az észrevétele Biró Gyula képviselőtársának. Valóban a Pénzügyi Bizottság a határidő sürgőssége miatt még nem tudta tárgyalni. Tehát elfogadja a javaslatot, vegyék le napirendről a Budaörsi Triatlon Klub támogatási kérelme c. sürgősségi előterjesztést.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: akkor ezt értelmezheti úgy, hogy képviselő úr visszavonja a javaslatát, és akkor arról nem kell szavaztatniuk külön.

 

Leipán Tibor: igen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: miután több hozzászóló nincs, akkor először a módosításokról szavaztat.

 

Felteszi szavazásra a hivatal sürgősségi indítványainak - a Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítása és Kérelem a Közterület-felügyelet szolgálatának biztosítására a 2011. évi Budaörs Fesztiválon - napirendre vételét, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.  

 

Felteszi szavazásra Kálóczi Imre javaslatát, a 19. Engeria audit c. napirendi pont levételére vonatkozóan, amelyet a képviselő-testület 13 igen, 2 tartózkodó szavazattal támogatott.

(Kéri, hogy ezt a napirendi pontot legkésőbb a következő ülésen tárgyalják, mert egyébként pénzt bukhatnak.)

 

Felteszi szavazásra Kálóczi Imre javaslatát, a 36. Kamaraerdei Részönkormányzat taglétszámának bővítése c. napirendi pont napirendről történő levételét, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 4 nem szavazattal elfogadott.

 

Felteszi szavazásra Kálóczi Imre javaslatát, miszerint a Városmarketing Kft ügyvezetésére vonatkozó napirendi pontot 8. napirendi pontként tárgyalják, amelyet a képviselő-testület 11 igen, 2 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadott.

 

Felteszi szavazásra a napirend sorrendjére vonatkozó javaslatot, miszerint a 40. napirendi pontot az utolsó nyilvános ülésen tárgyalandó napirendi pontként, illetve a 38. napirendi pontot mindenképp az ülés befejezése előtt tárgyalják, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

 

A zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontokat ketté kell, hogy bontsa. Mindjárt indokolja is, hogy miért. Először döntenek az Önkormányzati törvény 12.§ (4) b) pontja alapján - vagyoni érdek miatt - zárt ülésre javasolt 38. illetve 39. napirendi pontok zárt ülésen történő tárgyalásáról. Felteszi szavazásra a zárt ülésre vonatkozó javaslatokat, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

Biró Gyula képviselő jelezte, hogy Városmarketing Kft ügyvezető igazgató ügyében állást foglalni nem szeretne, így nyilván a sorrendről sem. Tehát külön szavaztatja a 37. napirendi pontra vonatkozó javaslatot.

Felteszi szavazásra a 37. napirendi pont (városmarketing kft. ügyvezetői álláshely pályázat elbírálása) zárt ülésen való tárgyalására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 8 igen, 4 nem, 2 tartózkodás szavazattal támogatott. (Wittinghoff Tamás polgármester nem vett részt a szavazásban)

 

Felteszi szavazásra a 41, 42, 43, 44, 45, 46.napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott. (Stift Nándor képviselő nem vett részt a szavazásban)

 

A képviselő-testület az elfogadott javaslatokkal együtt a napirendjét 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

 

 

115/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Napirend

 

1.) Alpolgármester(ek) választás

2.) Alpolgármester illetményének megállapítása, költségátalány szabályozása

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

4.) Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

5.) Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004.(V.25.) ÖKT. rendelet módosítása

6.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

7.) Javaslat Budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) ÖKT. sz. rendelet módosítására

8.) Városmarketing Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása - ZÁRT ülésen

9.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák és óvodák fenntartói jogának átadására vonatkozó döntés előkészítése

10.) Szakképzés beindítása az Esze Tamás utcai iskolaépületben, illetve további elképzelésekhez elvi döntés kezdeményezése

11) A Budaörsi Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolója

12.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme a költségvetésben biztosított támogatásuk felosztására

13.) Együttműködési megállapodás megkötése a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal

14.) A Budaörsi törökugrató Régió Polgárőr Egység támogatásának újratárgyalása

15.) Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban

16.) Budaörs Város Gazdasági Programja

17.) Tájékoztatás a kerékpárúton végzett közlekedésbiztonsági audit eredményéről

18.) Újabb buszmegálló helyek kijelölése

19.) Budaörs, Szabadság út 36. sz. alatti, 2047 hrsz-ú ingatlan 13740/20580 arányú tulajdoni hányadrészére vonatkozó elővásárlási jogról történő nyilatkozat

20.) Budaörs, Szabadság út 14. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása

21.) Budaörs, Kismartoni út 45. sz. alatt működő gyógyszertár bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő felmondása és az önkormányzat i üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

22.) Az 1. sz. Általános Iskola képzőművészeti alkotás pályázata

23.) A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ elhelyezésére szolgáló épület bérleti szerződése

24.) A Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásának bővülése Páty és Biatorbágy településeken

25.) Helyi kiadványok támogatása pályázat kiírás

26.) Társadalmi szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2011. évben benyújtott pályázatainak elbírálása

27.) A Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezése feltételeinek pontosítása

28.) Városi Sportnap megrendezése

29.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről

30.) Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindítása

31.) Trianon emlékmű felállítása

32.) Informatikai átvilágítás Budaörs Város Önkormányzatának intézményeinél

33.) A Sportcsarnokban rendelkezésre álló 10 önkormányzati nap felhasználásának szabályai

34.) A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság alelnökének megválasztása

35.) A Polgárok Házában a pártok által bérelt helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata

36.) Budaörsi csatornaközmű 2011. évi felújítási és rekonstrukciós terv módosítása

37.) Kérelem a Közterület-felügyelet szolgálatának biztosítására a 2011. évi Budaörs Fesztiválon

38.) Templom téri városrehabilitációs akció-funkcióbővítő pályázat - ZÁRT ülésen

39.) Méhecske utca I. és II. tömb belterületbe vonása és szabályozása - ZÁRT ülésen

40.) NOX 2000 zRt kérelme (a városi uszoda-sportcsarnok lebonyolító műszaki ellenőrzés tárgyában megkötött szerződés 5. sz. módosítása) - ZÁRT ülés

41.) Fellebbezés ápolási díj összegének változásáról rendelkező döntés ellen - ZÁRT ülésen

42.) Fellebbezés bérleti jogviszony meghosszabbítás iránti kérelem elutasítása ügyében - ZÁRT ülésen

43.) Fellebbezés egyedi támogatást megállapító határozat ellen - ZÁRT ülésen

44.) Bírósági ülnökök megválasztása - ZÁRT ülésen

45.) Díszpolgári cím adományozása - ZÁRT ülésen

 

 

 

Napirend előtti hozzászólások:

 

 

Kálóczi Imre: a Budaörsi FIDESZ-KDNP Frakció nevében szeretne mindenkinek áldott húsvéti ünnepet kívánni, minden jelenlévőnek, illetve TV nézőknek.

 

Török István: Néhány programra szeretné meghívni a kedves budaörsieket. Április 30-án lesz a Budaörsi Művészek Egyesülete szervezésében Szőlő, Bor, Bacchus kiállításuk a Zichy majorban, május 4-én lesz Mester és Tanítványa, Szipál Márton fotóművész, illetve dr. Kovács Eszter tárlata, amelyre szintén szeretettel hív minden érdeklődött. Május 14-én szeretné a Kamaraerdő Napját, mint régi hagyományt figyelmébe ajánlani a budaörsieknek. Természetesen külön kiemelten a kamaraerdeieknek. Szeretettel várnak mindenkit egy egész napos programra Kamaraerdőben május 14-én reggel 9-től este 22 óráig családi programokkal, vetélkedőkkel, neves fellépő művészekkel fog megvalósulni.

 

Biró Gyula: már többször szólt a buszvégállomásnál lévő hajléktalanok helyzetéről. Most eljutottak az első tettlegességig, egy fiatal fiút lefejeltek, mert nem volt cigarettája (nem dohányzik).  Az fiú apja eléggé felháborodott, most azt mondta, hogy aláírásokat fog gyűjteni. Azt kérné a rendőrség jelenlévő képviselőjétől, illetve a közterület-felügyelettől, hogy főleg az esti órákban próbáljanak egy kicsit jobban odafigyelni arra a területre, mert napközben eltűnnek, amikor jó idő van, de esténként ugyanúgy ott vannak és a lakosság eléggé felháborodott, hogy ott miket lehet találni a fűben.

A másik kérdése Jegyző úrhoz szól: a Szivárvány u. 5. sz. alatti kisbolt ügyében ígéretet tett neki, miszerint kapnak választ és jelezték, hogy még nem kapták meg. A harmadik: szintén örökzöld téma: a szemben lévő futballpálya helyzete. Minden nap kap szinte egy félórás telefont kap, szintén azt kérné, hogy valamit próbáljanak lépni, legalább azokat a zajvédő fal építő és stb. határozataikat próbálják megvalósítani. Azt a levelet megkapta a Városépítési Irodától, hogy egyelőre a kinti pálya átalakítása anyagi okok miatt nem fog megvalósulni. Tehát az, hogy ott kint is legyen egy dühöngő, úgy néz ki, hogy nem fog az idén megvalósulni, itt viszont tényleg valami rendet kellene betartatni, eléggé kaotikusak esténként a futballisták, meg amit itt intéznek, és ahogy viselkednek.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Próbálnak megoldást keresni.

 

Czuczor Gergely: Köszönetet szeretné kifejezni a Farkasréti utca - Semmelweis utca sarkán történő kicserélése tárgyában. Örül, hogy elhárították a helyi lakók megelégedésére az életveszélyt. A másik: a BTG Kft-nek szeretné kifejezni a köszönetét, látja, szorgalmasan gyűjtik be a télen leszórt síkos mentesítő anyagot, ez a portalanítás eddig jól halad, úgyhogy szeretné kérni, hogy ezt folytassák majd a Frankhegyen is. A Kovács utca felújítása kapcsán tett ígéretet neki Zolnai Márton még a tél folyamán, mivel a Bányász utca - Kovács utca kapcsán van egy elég jelentős aszfaltsüllyedés, szeretné, ha az ígéretükhöz mérten ez kijavításra kerülne. December tájékán tette fel napirend előtti kérelemben a következő tárgykört, amely nem más, mint a Farkasréti úti sebességmérő táblának az üzembe helyezése. Korábban azt az értesítést kapta, hogy a BTG Kft az, aki ezzel foglalkozik. Most ügyvezető igazgató úr azt mondta, hogy 3 hete értesült arról, hogy ez nem az ő feladata. Szeretné, ha a hivatal ez ügyben hathatós lépéseket tenne, mert várják az ott lakók, most már idestova 3 hónapja, hogy történjék ebben a kérdésben valami. Az utolsó kérése: a templom előtt álló agresszív kéregetőktől szeretné, ha megszabadítaná a misék idejéig a rendőrség a húsvéti ünnepkör kapcsán a templomba igyekvőket. Eléggé elszaporodtak az agresszív megnyilvánulások, és szeretné kérni, hogy most kifejezetten a húsvéti ünnepkörre való tekintettel ezektől az agresszív elemektől szabadítsák meg az egyházközség tagjait.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az első két témánál látta, hogy irodavezető asszony jegyzetelt, kéri jegyző urat is, hogy a felvetettekre legyenek figyelemmel. A harmadik kérdésben tanácstalan. Szerencsére nem az ő feladata, tehát nem rendőr, aztán rendőrkapitány sem különösen nem, de nem tudja, hogy milyen jogszabályi felhatalmazás alapján járhatnak el. Tehát persze a zaklatás az, ha nagyon erőszakos valaki, akkor felmerül, de ha valaki kéreget vagy becsönget és próbál agitálni bármire, arra nincs jogszabály, hogy azt nem teheti. Nem tudja, csak azért mondja, hogy legyenek óvatosak, ha véletlenül ebben nem járnának el tökéletesen sikerrel, az nem biztos, hogy a rendőrség hibája. Tudna mondani más példát a mai közéletből: bizonyos helyeken, bizonyos formaruhákban masírozókkal szemben is tehetetlen rendőrséget felügyelő miniszter. Nem olyan egyszerű ez a történet. Más kérdés, hogy az ízlésük mit vár el és más kérdés, hogy a jogszabályok alapján mit lehet tenni. Nyilván érthető az igény, mert ezek az agresszivitások a gépjárműmegállásoknál, piros lámpánál, akár itt, ezek valóban kényelmetlenek, csak hát nehéz az ügy.

 

Laczik Zoltán: a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta március végén választásokra került sor a németországi Baden-Württemberg tartományban, 11 millió lakosú tartományról van szó egyébként. Számukra érdekesebb, hogy ebben a tartományban található Budaörs testvérvárosa, Bretzfeld. A tavaly októberi önkormányzati választások helyi, tehát budaörsi eredményei megjelentek a bretzfeldi helyi sajtóban, ezért úgy gondolta, talán számukra is érdekes lehet, hogy milyen választási eredmények születtek most Bretzfeldben. Ha megengedik, akkor nagyon röviden ezeket ismertetné. Megkérte Manfréd Scholl urat, a Német Szociáldemokrata Párt, az SZPD bretzfeldi szervezetének elnökét, hogy tájékoztassa őt a választási eredményekről, és az ő e-mailje alapján szeretne nagyon gyorsan elmondani. Az SZPD 24,5%-ot szerzett, és ezzel lényegében megőrizte a 4 évvel korábbi eredményeit és megszilárdította egyben a II. helyét a helyi pártok sorában. Az I. helyen maradt a kereszténydemokrata unió, a CDU, azonban 10%-ot veszített, 48%-ról 38%-ra szorult vissza. A választások igazi győztesének Bretzfeldben, miként tartományi szinten is a Zöldeket tartják, akik helyben Bretzfeldben 7,9%-ról 19,5%-ra tornázták fel a részarányokat. A liberálisok, az FDP, a szabaddemokrata párt pedig 9,5%-ról a 4 évvel ezelőtti 9,5%-ról 6,3%-ra szorult vissza.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezzel kapcsolatban a Zöldek előretörésében semmi meglepő nincsen a Japánban történt katasztrófa, illetve az atomerőművekre irányuló figyelem okán a Zöldek mindenhol erősödnek. A többi jelenségnek meg ismerik a politikai okait. Igen, a napokban olvasta ő is, hogy Merkel kancellárnak nagyon kell dolgoznia, őszintén szólva azért szurkol neki.

 

Császárné Kollár Tímea: három dologban kér szót napirend előtt. Egy köszönet, egy konkrét és egy költői kérdés lesz, amelyet el szeretne mondani. A Számítástechnikai és Informatikai Irodának köszöni szépen, hogy az előző testületi ülésen elhangzott kérdésére megkapta írásban a választ. A konkrét kérdés: 2010 júniusában kiírták azt a pályázatot, amelynek értelmében 100 M Ft-os keret állt rendelkezésre a budaörsi kisvállalkozások számára. Azt hiszi, mindannyian tudják, hogy a mostani gazdasági helyzetben a kisvállalkozásoknak igenis segítségre van szüksége ahhoz, hogy talpon maradjanak. Úgy gondolja, hogy Budaörsnek ezt mindenféleképpen meg kell tenni, és ezt meg is tette a pályázati kiírásban. Az önkormányzati támogatásra beérkezett sikeresnek ítélt pályázatok közül azonban csak 50 M Ft talált gazdára. A másik 50 M Ft-ot nem kapták meg a nyertes pályázók. Lehet hallani, hogy majd májusban. Egy kisvállalkozó, akik gépek, eszközök beszerzésére, munkahelyteremtésre fordította volna ezt az igényelt összeget, természetszerűen arra számított, hogy ezt a pályázatnak megfelelő időben kapja meg, nem pedig hónapokkal később. Nem számíthatott arra, hogy lesznek, akik időben megkapják, lesz aki nem, holott betartották az október 31-ig kiírt időtartamot. Tehát időn belül voltak. Annak idején az hangzott el, hogy a pályázatokat érkezési sorrendben bírálják ugyan el, és ez így rendjén is van, de mindaddig megkapják az összeget azok, akiknek a pályázata nyertesnek minősült, amíg a keret el nem fogyott. A keretnek a fele fogyott el. Meg szeretné kérdezni, hogy a keret másik felével kapcsolatban mikor és mire számíthatnak a budaörsi kisvállalkozók? Ez volt a konkrét kérdése.

A költői kérdése egy kicsit más. Letértek-e a lenini útról Budaörsön? Ez lenne a címe, ha lenne címe. E kérdésfeltevésének egy rém egyszerű oka van. Budaörsi polgártársuk szeretett volna céget bejegyeztetni, és ehhez a Buda-környéki Földhivataltól kért - természetesen, ami kell ehhez - tulajdoni lap másolatot. Na most azt tapasztalta az illető, hogy ő még a mai napon is a Lenin úton lakik. Lenin út eleve nem volt Budaörsön. Lenin utca volt, ha az emlékezete nem csal, ez már több évtizede Clementis László néven fut. Azt szeretné megkérdezni így költőileg, feltételezi, hogy Budaörs megtette a kötelezettségét, amikor névváltozás volt, akkor ezt a lejelentést a Buda-környéki Földhivatal felé megtette. Amennyiben ez így történt, szeretné kérni ha erről kaphatna bármilyen iratot, hogy ez mikor, hogyan történt meg. Több mint 6000 Ft-jába került az illetőnek, hogy kikérje ezt a számára fontos másolatot. Sem a másolattal nem tud mit kezdeni, a 6000 akárhány száz Ft-ja után is futhat. Úgyhogy úgy gondolja, hogy ezzel valamit kezdeniük kell. Szerinte itt a teremben mindenki egyetért azzal, hogy Lenin út nem is volt, és most se legyen.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: általános észrevételként szeretne mindenkit kérni arra, hogy az időkorlátot tartsa be még akkor is, ha nagyon szellemesnek tűnő hozzászólásuk van. Konkrétan pedig: egy kicsit kevesebb, talán több lett volna. Képviselő asszony pontosan ugyanúgy, ahogy ők valamennyien a teremben ült akkor amikor döntöttek, és részt is vett a szavazásban, hogy melyik gombot nyomta azt természetesen nem fogja tudni felidézi… de amit elmondott képviselő asszony a kisvállalkozások támogatására szánt 50 MFt-ról, hát az udvariasan szólva is egy kicsit zagyvának tűnik. Először is azért, mert az előző évben a képviselő-testületet miután megválasztották és érzékelve azokat a törvényi módosításokat, amelyek érintették a képviselő-testületet, döntést hozott, méghozzá egyetértésben mind a két oldal arról, ha valamire nincs forrása, akkor azt nem tudja kiosztani, mert hát azt csak a részeges dzsentrik tették meg, hogy szórták a pénzt, miközben nekik már nem volt. Ezzel természetesen egyetértenek, a szándék az volt, - az előterjesztés szerinti szándék - hogy támogassanak kisvállalkozásokat, amelynek a szándéka most is nagyon fontos lenne, csak ha a költségvetésben 0 Ft van fejlesztésre, és 0 Ft van támogatásokra, abból 50 M Ft-ot kiosztani viszonylag nehéz. Tehát nem keverné össze az előző évi döntésüket és az ez évi költségvetést, mert az idei költségvetésükben jelenleg erre nincs forrás. Következésképpen, aki azt állítja, hogy valakik várnak erre a pénzre, akkor valakik valakit felültettek. Ez nem az önkormányzat volt, hivatalosan biztos nem tett ilyet az önkormányzat. Azt persze tudja ezen túlmenően, hogy a pályázatok között voltak nagyon érdekes és sajátságos pályázatok is, amelyet most nem fog azért elmondani, mert ezeket zárt ülésen kell tárgyalni miután olyan adatokat tartalmaznak, amelyet nem lehet nyilvános ülésen tárgyalni. Azért hozzáteszi, hogy itt is voltak furcsa és elgondolkodtatásra okot adó momentumok, nevezetesen azok, hogy kik és milyen módon, mennyire bennfentesen, vagy mennyire nem bennfentesen próbáltak ehhez a forráshoz hozzájutni, és hogy ez vajon helyes-e, erkölcsileg támogatható-e és így tovább. Ebben sem volt vita egyébként sem a jobb és a bal, illetve a liberális oldal között, ha jól érzékelte. Ha tévedne, akkor majd nyilván ki fogják őt javítani ebben. Következésképpen szeretné azt kérni, az rendben van, ha valaki valamit kritizál, amelyen nem vett részt, amelyről nem lehet tudomása, de ebben az esetben minden egyes részlet nyilvánosan, a képviselő-testület döntéseinek a mentén történt. Tehát ebben a hivatalnak semmiféle szerepe nem volt. Nekik közösen volt szerepük, és egyetértésben jártak e tekintetben el, ezért számára érthetetlen az ilyen jellegű hozzászólás. A földhivatalt, meg a Lenini utat...hát nem tudja értelmezni. Egyszer már a kurucinfón a helyi JOBBIK-ra támaszkodva megjelent Bibó idézetre, hogy vélhetően Lenintől származik. A földhivatal meg a városhoz nem tartozik. Az, hogy a földhivatalnak milyen a nyilvántartása, azt természetesen a földhivatalon számon lehet kérni. Ha képviselő asszony azt jelzi, hogy ezt tegyék meg, akkor szerinte ez bőven elegendő, és erre itt mondta azt, hogy a kevesebb több lett volna. Az rendjén való, hogy kényelmetlen, ha egy utcanévváltozás történik akár Leninről, akár bárkiről nevezik át akármivé, hogy az ott élők számára ez ne okozzon kellemetlenséget, de ehhez a város megint csak, miután egy tőle független szervezetről van szó, legfeljebb csak segítséget tud nyújtani. Nyilván ezt meg is kell, hogy tegyék. Úgyhogy e tekintetben meg köszöni a jelzést.

 

Sánta Áron: három kérdést szeretne feltenni. Csatlakozna Biró Gyulához a hajléktalanok kérdésében. Czuczor képviselő úr már a templommal kapcsolatos problémát felvetette. A múlt pénteken megtartott Kálvária egyik szoboravató kapcsán történt atrocitásokra szeretné a rendőrkapitány úr figyelmét felhívni. Nagyon kellemetlen volt. Ugyanaz a társaság rendezett jelentek sorozatát, a TV-k nem tudtak interjúkat készíteni a megjelentekkel, mert a hajléktalanok egyszerűen ezt ellehetetlenítették. A most pénteki, tehát holnapi szintén a Kálvária hegynél tartandó délutáni keresztútnál reméli, hogy nem lesznek hasonló jelenetek. Ehhez kérne segítséget a rendőrségtől is. Tegnapi nap folyamán az Egészségügyi Központnál azzal találkoztak, hogy a rokkantak, illetve a mozgásukban korlátozottak elég nehezen tudják megoldani az Egészségügyi Központba való bejutást. A parkolón keresztül, a kerülő úton, olyan kapun, amelyen a tolókocsi épp, hogy csak átfér, de az ujját már nem tenné oda a kerék és a kapu közé. Illetve ott a kapunál, a rámpánál rendszeresen parkolnak az autók. Azt szeretné kérni, nem tudja, ki a felelős, talán a BTG Kft, illetve a Városépítési Iroda nézze át azt a bejárót, hogy ott lehet-e oszloppal az autók elől elzárni, illetve lehet-e a Kossuth utca felőli kiskapunál egy mozgássérült rámpát építeni a füves részen, - szerinte lehet - hogy ez a kérdéskör megoldódjon. Egyébként az Egészségügyi Központ is már régóta tesz jelzéseket a város irányába, úgyhogy szeretné kérni, hogy ez történjék meg. Megemlíti továbbá, hogy a kátyúzásnál a választókörzetében, az Aradi utca - Fodros utcában szeretné kérni, több helyen is kérte már, illetve a lakóknak is ez egyfajta üzenet a TV képernyőkön keresztül, hogy elméletileg a kátyúzások a jövő hét folyamán meg fognak kezdődni, és az utakról ezek a kátyúk el fognak tűnni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: meg van lepve képviselő úr akadálymentesítéssel kapcsolatos felvetésé, mert ez már volt téma a testületi ülésen, legalábbis a hátsó átjárónál. Azzal nagyon nehéz mit kezdeni persze, amely az általános kultúrátlanságukból - nem véletlenül fogalmaz így, nem szeretne senkit megbántani, ezért ha úgy teszik, az általános alany a jó megfogalmazás - számára egész elképesztő, amit lát mindenütt, miszerint a mozgásukban korlátozottak számára kijelölt helyeket vagy simlis módon, vagy semmilyen módon nem megszerzett igazolványokkal hogyan foglalják el olyanok, akiknek semmiféle korlátozottságuk nincs, legfeljebb intellektuális. Hát sajnos azt tudomásul kell venniük, hogy a társadalomban ez a probléma jelen van. Azt viszont, amit nekik meg kell tenniük, azt meg kellene. Kérdezi csoportvezető úrtól, mi a helyzet ezzel?

 

Zolnai Márton csoportvezető: ez ügyben írásban átküldték a BTG Kft-nek, hogy konkrétan mit szeretnének átalakítani. Azt, amelyet az egészségház is kért, mert egyeztetni kellett a műszaki kabineten, amelyet ők pontosan szerettek volna, s miután ez rendeződött, elküldték írásban. Az egészségházzal a héten is beszéltek, abban maradtak, hogy ez 2 héten belül meg fog oldódni. Kérik a BTG Kft-t is, hogy ő is úgy készüljön erre, hogy ezt meg tudják csinálni, mert gyakorlatilag itt csak forgalomtechnikai átalakításokról van szó a parkolóval kapcsolatban.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha jókedvű lenne, akkor ő is nevetgélne, mint ahogy ezt többen teszik, de lehet, hogy elsápadna, ahogy a BTG Kft ügyvezetőjének az arcát látta. Nem tudja, melyik a két véglet között a helyes álláspont. Valószínűleg ez a probléma mégiscsak abból fakad, amellyel majd érdemes lenne egyszer foglalkozniuk. Annak idején volt egy döntés, amellyel - nem tudja, hogy ennek a BTG mennyire örül, mennyire nem - olyan módon lettek megosztva a feladatok, amelyek ezt eredményezik. Nem szeretne erre részletesen kitérni. Ha egy kézben lennének az ilyen ügyek, akkor lehet, hogy ez már rég megoldódott volna. Õ sem örül, hogy ez így van, tehát kéri - függetlenül attól, hogy nem tartja jónak az efféle feladatmegosztást - ebben legyenek hatékonyak. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy mennyire jó az, ha így labdáznak egymással, és akkor ez persze arra jó, hogy mind a két fél a másikra hárítsa a felelősséget, szerinte a megoldást kellene közösen megtalálni. Nem a feleket hibáztatja, félreértés ne legyen, hanem a helyzetet, de ezzel együtt a feleken is múlik, hogy a helyzet jól oldódjék meg.

 

Stift Nándor: Biró Gyula, Sánta Áron képviselőtársa már pedzegette ezt a dolgot, miszerint a város bizonyos területein, illetve a lakótelepen vannak áldatlan állapotok. Nekik is egyébként jelezték a lakótelepről és ezúton szeretné kérni Szigeti János rendőr alezredes urat, aki jelen van a teremben, a Budaörsi Rendőrkapitányság vezetőjét, ha ők nem tudják kitalálni, mert nem olyan okosak hozzá, akkor jöjjön, keresse meg őket ezeknek az áldatlan állapotok kezelésére, illetve megszűntetésére. Tehát azt, hogy állampolgárok azért hívják fel és azért telefonálnak, mert rájuk tört a jó idő, és azért mert a fiatalok fiatalok, azért mert 22 óra után kint vannak, azért mert nincs hova menniük, azért mert ordítanak, kiabálnak, azért mert ő nem tud aludni, pihenni. Erre valami megoldást kell találni. Akkor, amikor az erkélyről kiszól valaki, hogy "fiúk, ne haragudjatok, 22 óra elmúlt, egy kicsit, ha lehet, halkabban", azok válaszolnak úgy, ahogy válaszolnak. Azt gondolja, erre valami lehetőséget vagy valami megoldást erre találni kell mindenféleképpen. Jegyző úrnak szeretné a kérdését feltenni, miszerint ismervén és hallván azt, hogy a panelprogram továbbra is folytatódni fog, a budaörsi lakótelep tekintetében kevés ház van, aki nem pályázott, vagy pályázott és nem fogadták be, és újra pályázik a panelprogramra. Kérdése a következő: az önkormányzat az elkövetkező időben, ha ilyen megkeresés érkezik, tudja-e támogatni az 1/3-ad részt?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az ő megítélése szerint ez utóbbira nekik kell választ adni, nem a hivatalnak. Ha van forrás, akkor igen. Ez számtalan dologtól függ. Itt van például az, hogy tudnak-e forrást teremteni, hogyan alakulnak az iparűzési adóbevételeik, és egyébiránt az intézményfenntartáshoz tudnak-e állami forrásokat bevonni. Most erre egyértelmű választ nagyon nehéz adni. A képviselő-testület döntésén múlik. Rögtön köszönti is Szigeti János kapitány urat, akit megszólított képviselő úr. Azt javasolja, így méltánytalan, napirendi előtt nem is tud reagálni, de lesz napirendi pont a kapitányság beszámolója, szerinte ott majd megkérik kapitány urat, hogy erre térjen ki. Nem könnyű a helyzet, de hát majd nyilván ezt annál a napirendnél beszélik meg, milyen lehetőségek vannak e tekintetben. Nyilván az együttműködés rendkívül fontos, mert csak akkor tudnak előbbre lépni.

Ha nincs több napirend előtti hozzászólás, ismerteti a két ülés között eltelt időszak eseményeit:

 

2011. március 26.

Karate magyar bajnokságra került sor a sportcsarnokban.

2011. március 30.

BTT ülés volt Budakeszin.

2011. április 2.

Szintén a sportcsarnokban van egy sportvetélkedő, amely ha jól tudja, a TV2-ben lesz több alkalommal hétvégén, talán vasárnap. Ezen a vetélkedőn részt vett a Kesjár Iskola is, és továbbjutottak a fordulójukból. Egyébként fergeteges hangulat volt ezeken a rendezvényeken, teltház. Úgyhogy egyre inkább azt látja, hogy ennek a létesítménynek a jó hírét viszik és reméli, hogy ez a használatában is egyre inkább meg fog mutatkozni, mert eddig még bárkivel találkozott, bármilyen rendezvényen, bármilyen versenyen, csak pozitív visszajelzést tapasztalt. Reméli, ez a jövőben is így lesz.

 

Több körben tárgyaltak - ez a napirenden is szerepel - a Bencés Szerzetesrend szakképzésre irányuló elképzelésről. Tisztelettel köszönti Titusz atyát, illetve Madaras Attilát, akik a rend részéről jelen vannak, és nyilván majd a napirendnél - ha úgy alakul - részt vesznek a munkájukban. Azt hiszi, talán ez a legfontosabb kérdés, talán kapcsolódik egy kicsit ahhoz, amit Stift képviselő úr feszegetett.

2011. április 6.

Egyeztetés intézményvezetők, szakszervezetek, közalkalmazotti tanács vezetőivel. Nevezetesen arra vonatkozóan, amelyről szintén van ma egy napirendi pontjuk, miszerint az intézményfenntartásban hogyan próbálják a kialakult helyzetet leképezve a forrásokat megmenteni annak érdekében, hogy az év elején eléggé fájdalmas csökkentéseket, közalkalmazottak, köztisztviselők tekintetében, mintegy 9%-os juttatáscsökkentést lehessen valamilyen módon legalább nem rontani, esetleg kicsit enyhíteni. Talán azokat a forrásokat bevonni, amelyeket azért veszítenek el, mert az alapfeladatokhoz normatívát nem kapnak.

2011. április 11.

Egyeztettek a képviselőkkel a Templom tér ügyében.

2011. április 9.

Judo Senior Magyar Bajnokságra sor került szintén a sportcsarnokban, amely szintén egy nagyon sikeres rendezvény volt.

2011. április 11.

József Attila születésnapja, a Költészet Napja. A Zeneiskola dísztermében egy nagyon szép Liszt-est keretében ünnepelt a település

2011. április 12.

A sportcsarnokban amatőr művészek bemutatkozására lehetőséget adó kiállítás megnyitó volt.  

2011. április 13.

Felkeresték a görög katolikus egyház részéről, mivel ők is komoly gondban vannak a templomépítés finanszírozását illetően. Nem tudott túl sok pozitívumot mondani számukra. Legfeljebb annyit, amennyit Stift képviselő úr kérdésére is, miszerint nagyon bízik abban, hogy az a költségvetési helyzet, amely jelenleg jellemzi a települést, változni fog. Nyilvánvalóan ígéretet semmire nem tehetett, és nem tudott tenni.

2011. április 13.

Szintén egy hagyományos rendezvény, az egyházi iskola rendezésében húsvéti kiállítás és kézműves nap  volt nagy sikerrel, rengeteg gyerekkel és igen jó kedvvel zajlott a Városházán.

2011. április 15.

Elkészültek a szobrok és a felszentelésére a fehérvári püspök áldásával került sor.

2011. április 19.

Két szépkorút köszöntöttek. Hál’ Istennek egyre többen vannak, akik megélik ezt a ’90 év feletti időt is.

2011. április 20.

Városi Pedagógiai Nap.

 

Továbbiakban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy szeptember 24-én és 25-én egy városi ünnepségre invitálják őket Bretzfeldbe, amelynek az ad aktualitást, hogy 15 évvel ezelőtt avatták fel az ottani Heimatmuseumot, vagyis a budaörsi elűzöttek emlékkiállítását, erre hívják, invitálják őket, egy busznyi vendéget szeretettel várnak. Ennek a kialakítása, hogy pontosan milyen legyen az összetétel, alapvetően függ attól, hogy a képviselők közül hányan kívánnak jelen lenni nyilván a német nemzetiségi önkormányzatot is meg kell keressék. Azt szeretné kérni mindenkitől, hogy 2 héten belül jelezzék részvételi szándékukat a polgármesteri titkárságon akár telefonon, akár írásban. Nyilván valamiféle műsorra is szükség lesz, a Lyra Dalkörből, fúvósokból pár ember, attól függően, hogyan alakul a létszám, össze kell, hogy állítsák. Ebben sem szeretné, ha feszültség lenne.

Megemlíti továbbá, hogy a Közbeszerzési Bizottság fog dönteni egy pályázatról, amelyben már a testületnek nem nagyon lesz lehetősége szólni, amelynek a tartalmát nem óhajtja nagyon vitatni, bár érteni sem érti: ez az egészségügyi központra vagy egészségügyi ellátásra vonatkozó vizsgálat, melyhez 6 MFt-os keretet rendelt az önkormányzat. Egyre jobban aggódik az ilyen jellegű tanulmányok pénzelszívó hatása miatt, de ha történetesen véletlenül úgy alakul, és ha ez az összeg ténylegesen ekkora lesz, akkor innentől kezdve egyetlen forint az év során már semmiféle szakértői vizsgálatra a polgármesteri hivatalban nem fog rendelkezésre állni. Kéri, hogy ezt fontolja meg mindenki, akit ez érint.

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

 

1.) Alpolgármester(ek) választás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az alakuló ülés óta "örökzöld" napirend az alpolgármester(ek) választása, amely lassan féléves törvényi mulasztása a képviselő-testületnek, hogy nem tud ezzel megbirkózni. Ezzel kapcsolatban a Kormányhivatal képviselője elmondta, amit elmondott már az előző ülést megelőző ülésen. Nagyon reméli, hogy ebben előbb-utóbb mégiscsak születik egyezség. Most nem mondja el az összes idevágó vagy erre vonatkozó történetet. Szerinte illenék kölcsönösen tiszteletben tartaniuk - és itt most a "kölcsönösen" szón van nagyon erős hangsúly - az erre vonatkozó szabályozásokat, másfelől az íratlan szabályokat. Az írott a szabályozás, az íratlan pedig a kultúra része, mert ez így nyilvánvaló, hogy tarthatatlan helyzet.

Jelenleg miután nem sikerült megállapodásra jutni, természetesen továbbra is fenntartja azt az álláspontját, amennyiben az általa megjelölt személyt a képviselő-testület elfogadja, kész a jobboldal által jelölt egy vagy akár két jelöltet is szavazásra feltenni. Nyilvánvaló, hogy a választási eredményeknek, illetve a józanésznek, illetve a racionális munkavégzésnek a feltételeit szeretné biztosítani, és ehhez az szükséges, hogy kompromisszum szülessék. Ameddig pedig ez nyilván nem születik, nincs más lehetősége, mint hogy a saját jelöltjét tegye fel szavazásra, bár tényleg és nagyon komolyan mondja, rendkívül boldog lenne, ha a jobboldal azt mondaná, hogy elfogadva ezt, ők meg jelölik mellé és nem csak kizárólagosan, hanem mellé az ő jelöltjüket vagy jelöltjeiket. Ennél tovább persze nem tud elmenni. Tehát amennyiben nincsen hozzászólás, neki nem marad más lehetősége, minthogy Biró Gyula képviselőt jelölje alpolgármesternek. Bíró Gyula hozzájárult a nyilvános üléshez.  Természetesen Szavazatszámláló bizottságot kell, válasszanak, Császárné Kollár Tímea elnökletével, Czuczor Gergely és Becz György képviselők a tagok. Meg kell kérdeznie vállalják-e ezt a felelősségteljes munkát? (igen)

Felteszi szavazásra a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztását, amelyet a Képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatott. (Laczik Zoltán képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

116/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos szavazásának lebonyolításához Szavazatszámláló Bizottságot választ, melynek elnöke: Császárné Kollár Timea, tagjai: Becz György, Czuczor Gergely képviselők.

 

 

Szavazási szünet

 

Szünet után:

 

Császárné Kollár Tímea: A bizottság elvégezte a munkáját, mindent rendjén valónak talált, a leadott szavazatok száma 15 volt, érvényes 6, érvénytelen 9. Bíró Gyula jelölt úr 6 szavazatot kapott, így nem kapta meg a megválasztásához szükséges szavazati többséget.

 

 

117/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Alpolgármester választás elutasítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - titkos szavazás alapján -  elutasította Wittinghoff Tamás polgármester javaslatát, mely szerint Bíró Gyula képviselőt válassza meg alpolgármesternek.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni szépen. Akkor az eskütétel, illetve a 2.) Alpolgármester illetményének megállapítása, költségátalány szabályozása c. napirendi pont elmarad. A képviselő asszony azt mondta, mindent rendjén valónak talált. Annyiban módosítana, ez nyilván a szavazás rendjére vonatkozott. Õ a tartalmi részére vonatkozókban meg persze továbbra is az aggályait kell, hogy megfogalmazza, és kicsit a csalódottságát is, de persze talán ezen is túljutnak egyszer. Jó lenne, ha a józanész felülkerekedne e tekintetben legalábbis.

 

 

 

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, és egyhangú támogató szavazattal bocsátották a testület elé a javaslatot. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Jelzi, hogy két határozathozatal, illetve rendeletalkotás a feladatuk.

Ha jól látja, nincs kérdés, észrevétel. Ha nincs hozzászólás, azt szeretné jelezni még, hogy a pénzmaradvány felosztásánál van egy hivatali illetve Filkey Péter képviselőnek egy módosító indítványa, azzal fogja a határozati javaslatokat szavaztatni.

Ha nincs hozzászólás, először a rendeletről szavaznak, amely minősített többséget igényel. Felteszi szavazásra a rendeletalkotási javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott.

(Káhn János képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

 

 

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

15/2011. (IV.27.) ÖKT. rendelete

 

a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

(1)  Budaörs Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 15.) ÖKT rendelete végrehajtásának

 

a) bevételi főösszegét az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

19.109.381 e Ft főösszeggel

 

b) kiadási főösszegét a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

                     17.381.382 e Ft főösszeggel hagyja jóvá.

 

(2)  Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú melléklet, kiadásait jogcímenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

(3)  Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan működő intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 9, 10, 11, 11A., 11B, 11C, 12, 12A, 12B, és 12C számú mellékletek szerint fogadja el.

 

(4) A Kisebbségi/Nemzetiségi Önkormányzatok teljesítése a 13. sz. melléklet szerint épült be a Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolójába.

 

2.§

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről szóló beszámolóban foglaltaknak megfelelően a bevételek és kiadások különbözetét

 

1.727.999 e Ft

összeggel hagyja jóvá.

 

 

3.§

 

A felhalmozási kiadásokat és azok teljesítését 5.282.642 e Ft összegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. és 11. számú melléklet szerint fogadja el.

 

4.§

 

Az Önkormányzat 2010. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 27. és 28. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján

 

42.317.297 e Ft-ban

állapítja meg.

 

5.§

 

A Polgármesteri Hivatal tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 18. számú melléklet szerint 1.557.748 e Ft-ban, a módosított pénzmaradványt 1.523.890 e Ft-ban fogadja el, melyből a kisebbségi/nemzetiségi önkormányzatok pénzmaradványa:

 

·         Német Nemzetiségi Önkormányzat              69.329 e Ft

·         Görög Kisebbségi Önkormányzat                  2.409 e Ft

·         Örmény Nemzetiségi Önkormányzat                   61 e Ft

·         Ruszin Kisebbségi Önkormányzat                     208 e Ft

·         Román Kisebbségi Önkormányzat                 1.110 e Ft

·         Szlovák Kisebbségi Önkormányzat                     94 e Ft

Budaörs Város Önkormányzat felügyelete alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények tárgyévi helyesbített pénzmaradványát a 19. számú melléklet szerint 55.790 e Ft-ban, a módosított pénzmaradványt 92.891 e Ft-ban hagyja jóvá.

6.§

 

Az 2010. évi állami támogatásokkal kapcsolatos elszámolást a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

7.§

 

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények létszámkeretét a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

8.§

 

A 2010. évi egyszerűsített beszámolót a 30. 31. és 32. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

9.§

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budaörs, 2011. április 21.

 

Wittinghoff Tamás            sk.                                                             dr. Bocsi István sk.

  polgármester                                                                                   jegyző

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/1. sz. mellékletét képezi.

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra a két határozati javaslatot a módosításokkal együtt, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

 

118/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Roma Kisebbségi Önkormányzat a 2010. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

 

Módosított előirányzat

 

Teljesítés

 

Bevételek

 

 

 

 

 

Állami támogatás

0

e Ft

0

e Ft

 

Önkormányzati támogatás

4 144

e Ft

2 654

e Ft

 

Támogatásértékű bevétel

472

e Ft

472

e Ft

 

Átvett pénzeszköz

0

e Ft

0

e Ft

 

Működési bevételek

19

e Ft

19

e Ft

 

2009. évi pénzmaradvány

830

e Ft

830

e Ft

Bevételek összesen:

5 465

e Ft

3 975

e Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

Módosított előirányzat

 

Teljesítés

 

Kiadások

 

 

 

 

 

Személyi juttatások

650

e Ft

450

e Ft

 

Munkaadókat terhelő járulékok

358

e Ft

358

e Ft

 

Dologi kiadások

4 373

e Ft

3 083

e Ft

 

Átadott pénzeszközök

84

e Ft

84

e Ft

 

Támogatásértékű kiadások

0

e Ft

0

e Ft

 

Felhalmozási kiadások

0

e Ft

0

e Ft

Kiadások összesen:

5 465

e Ft

3 975

e Ft

 

 

 

119/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Pénzmaradvány felhasználása

 

1.a) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi pénzmaradvány alábbiak szerinti osztja fel:

Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványa

e Ft-ban

1. személyi juttatásokra és járulékaira

63.990

2. dologi kiadásokra

538.634

3. támogatásokra, átadott pénzeszközökre

289.394

4. felhalmozási kiadásokra

291.069

5. céltartalékokra

4.189

6. szabad pénzmaradvány

336.614

I. Módosított pénzmaradvány összesen (1-6)

1.523.890

Pénzmaradványt módosító tételek

 

7. költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

11.501

8. kiutalatlan intézményi támogatás miatt

37.101

9. intézmények feladattal nem terhelt (elvont) pénzmaradványa

21.705

II. Pénzmaradványt módosító tételek összesen (7-9)                         (+)

70.307

Polgármesteri Hivatal tárgyévi pénzmaradványa (I+II)

1.594.197

 - kötelezettséggel terhelt (1-5+7-8)

1.235.878

 - szabad pénzmaradvány (6+9)

358.319

  Ebből eredeti előirányzatként a 2011. évi költségvetésben tervezve

201.536

Polgármesteri Hivatal felhasználható tárgyévi szabad pénzmaradványa

156.783

 

 

Intézmények tárgyévi pénzmaradványa

92.891

- intézmények kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa

71.186

- intézmények feladattal nem terhelt (elvont) pénzmaradványa

21.705

 

Önkormányzat pénzmaradványa összesen:

 

Kötelezettséggel terhelt tárgyévi pénzmaradvány

1.328.769

Tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradvány

358.319

Pénzmaradvány mindösszesen:

1.687.088

 

1.b) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi pénzmaradvány fel nem használt részének az alábbiak szerint osztja fel:                                                     e Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2009. évi fel nem használt pénzmaradványa

1.450.576

- dologi kiadásokra

15.442

- támogatásokra, átadott pénzeszközökre

108.161

- felhalmozási kiadásokra

881.256

- céltartalékokra

431.690

Kötelezettséggel terhelt előző évi pénzmaradvány

1.436.549

Előző évi szabad felhasználású pénzmaradvány

14.027

 

2) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévi szabad felhasználású pénzmaradványt (156.783 e Ft) és az előző évi szabad pénzmaradványt (14.027 e Ft), összesen 170.810 e Ft összeget az alábbiak szerint osztja fel:

Templom téri Város rehabilitáció előkészítő munkái

20.000

Városi Ifjúsági Klub felújítási munkáira

8.000

Általános tartalék

142.810

 

Határidő: azonnal    

Felelős: Polgármester        

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

 

3.) Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést valamint az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a rendeletalkotási javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal támogatott.

 

 Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

16/2011. (IV.27) önkormányzati rendelete

 a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló  

1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet módosításáról

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.  § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 

1. §

 

Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT rendelet (a továbbiakban: "R") 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

         "(1) A képviselő - testület Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 9 987 585 ezer forintban, azaz

Kilencmilliárd-kilencszáznyolcvanhétmillió-ötszáznyolcvanötezer forintban,

hiányát  4 260 290 ezer forintban, azaz

Négymilliárd-kétszázhatvanmillió-kétszázkilencvenezer forintban,

            kiadási főösszegét  13 920 370 ezer forintban, azaz                   

Tizenhárommilliárd-kilencszázhúszmillió-háromszázhetvenezer forintban,      

finanszírozási kiadás összegét 327 505 ezer forintban, azaz

     Háromszázhuszonhétmillió-ötszázötezer forintban

állapítja meg.

 

                                                        2. §

A "R"

1.

1.

sz. melléklete helyébe e rendelet

1.

sz. melléklete

2.

2.

sz. melléklete helyébe e rendelet

2.

sz. melléklete

3.

3.

sz. melléklete helyébe e rendelet

3.

sz. melléklete

4.

4.

sz. melléklete helyébe e rendelet

4.

sz. melléklete

5.

4. a

sz. melléklete helyébe e rendelet

5.

sz. melléklete

6.

4. b

sz. melléklete helyébe e rendelet

6.

sz. melléklete

7.

4. c

sz. melléklete helyébe e rendelet

7.

sz. melléklete

8.

4. d

sz. melléklete helyébe e rendelet

8.

sz. melléklete

9.

4. e

sz. melléklete helyébe e rendelet

9.

sz. melléklete

10.

5.

sz. melléklete helyébe e rendelet

10.

sz. melléklete

11.

6.

sz. melléklete helyébe e rendelet

11.

sz. melléklete

12.

7.

sz. melléklete helyébe e rendelet

12.

sz. melléklete

13.

8.

sz. melléklete helyébe e rendelet

13.

sz. melléklete

14.

9.

sz. melléklete helyébe e rendelet

14.

sz. melléklete

15.

9. c

sz. melléklete helyébe e rendelet

15.

sz. melléklete

16.

10.

sz. melléklete helyébe e rendelet

16.

sz. melléklete

17.

10.c

sz. melléklete helyébe e rendelet

17.

sz. melléklete

                                                                                                                   lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

Budaörs, 2011. április 21.

             

 Wittinghoff Tamás  sk.                                          dr. Bocsi István sk.

                 polgármester                                                               jegyző

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/2. sz. mellékletét képezi.

 

4.) Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004.(V.25.) ÖKT. rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/4. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti az Ügyrendi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete) Jelzi, hogy van egy határozati javaslati is a rendelettervezet mellett, amelyet a bizottság javasolt elfogadásra, nevezetesen, hogy 2011. december 31-ig vizsgálja felül a képviselő-testület a rendeletét.

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a rendeletalkotási javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodó szavazattal támogatott.

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2011. (IV.27.) ÖKT. rendelete a

Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló

28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. § (3) biztosított feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el. 

1. §

 

Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi védelméről szóló 28/2004. (V.25.) ÖKT. rendelet, A  Budaörs Város Építészeti Értékei című mellékletét alábbiak szerint  módosítja:

 

         Budaörs Város Építészeti Értékei :

Védett Épületek:

Károly király út 72.         Hrsz 523

 

soráról törli, és helyette:

 

Budaörs Város Építészeti Értékei:

Védett Épületrészek felsorolást a:

Károly király út 72-1.   Hrsz.: 523  (lakóépület kapuja)

 

sorral  kiegészíti .

 

2. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

Budaörs, 2011. április 21.

 

Wittinghoff Tamás sk.                                                                 Dr. Bocsi István sk.

    polgármester                                                                                               jegyző

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatott.

 

120/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004.(V.25.) ÖKT. rendelet felülvizsgálata

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004.(V.25.) ÖKT. rendelet felülvizsgálata 2011. december 31-ig történjen meg.

 

Határidő: 2011. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Főépítészi Iroda

 

 

 

 

5.) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004.(IV.20.) rendelet módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/5. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyben különböző névváltoztatások, pontosítások és támogatás természetbeni formában történő biztosítása szerepel. Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a rendeletalkotási javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatott.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1.   §

(1) A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) rendelet (továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Képviselő-testület az e rendelet 16. §-a, 28/C. §-a, 28/D. §-a, 33. § (4) bekezdése, valamint 41/B. § esetében az I. fokú hatáskört a Szociális és Egészségügyi Bizottságra (a továbbiakban: Bizottság) ruházza át."

 

(2) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. § és 35. §-ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja."

 

2.   §

A R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"E rendelet alkalmazásában az egyes ellátási formáknál használatos fogalmak meghatározása a Szt. 4. §-a és a Gyvt. 5. § p) és q) pontja alapján történik."

 

3.   §

(1) A R. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) E rendelet által szabályozott rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság elbírálásához, a 19. § által szabályozott ellátás kivételével a kérelmező köteles nyilatkozni saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól, valamint köteles ezeket igazolni. A vagyoni helyzetet a Korm. Rendelet 1. sz. melléklete, a jövedelmet a (10) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell igazolni. Sürgős szükség esetén -  ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják - a támogatás bizonyítási eljárás nélkül, az igénylő nyilatkozata alapján megadható, a bizonyítékok utólagos csatolása mellett."

 

(2) A R. 5. § (4) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"[(4) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát a Hivatal ellenőrizheti:]

a) megkeresi az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalt,"

 

(3) A R. 5. § (10) bekezdés a) - d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"[(10) A jövedelmet]

a)    munkabérről, gyermekágyi segélyről (GYÁS), gyermekgondozási díjról (GYED) a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás, táppénz esetén a kifizető hely igazolása,

b)   vállalkozó vagy őstermelő esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása és a tárgyévben elért jövedelemről nyilatkozat,

c)    álláskeresési támogatás esetén Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központja Budaörsi Kirendeltség (továbbiakban: Munkaügyi Központ) megállapító határozata, és az utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat,

d)    családtámogatások (gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), családi pótlék) esetén az utolsó havi szelvény vagy bankszámlakivonat,

[(a továbbiakban együttesen: jövedelemigazolás) igazolja.]"

 

(4) A R. 5. § (10) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"[(10) A jövedelmet]

f) gyermektartásdíj esetén az utolsó havi postai feladóvevény vagy bankszámlakivonat ennek hiányában nyilatkozat,

[(a továbbiakban együttesen: jövedelemigazolás) igazolja.]"

 

(5) A R. 5. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

 "(15) Átmeneti segély kamatmentes kölcsön iránti kérelemhez mellékelni kell:

a)    feltüntetett jövedelmekről a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolásokat,

b)   az utolsó havi közüzemi számlákat,

c)    fennálló hiteltartozás esetén hitelintézettel kötött szerződés másolatát és a havi törlesztő részlet összegének igazolását,

d)    a kérelem indokául szolgáló tény, körülmény igazolását,

e)    a kérelem kedvező elbírálása esetén eredeti tulajdoni lapot."

 

4.   §

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az aktív korúak ellátására, a bérpótló juttatásra, valamint a rendszeres szociális segélyre jogosultak körét, a jogosultság feltételeit és a támogatás mértékét a Szt. 33. § - 37/C. §-ai és e rendelet határozzák meg."

 

5.   §

 

A R. 12/B. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az aktív korúak ellátásának megállapítására vonatkozó kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személy esetében a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: szakértői bizottság) munkaképesség csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos, legalább 30%-os egészségkárosodást megállapító szakhatósági állásfoglalást.

(4) A közfoglalkozást akadályozó vagy kizáró tényről való tudomásszerzést követően hivatalból indult eljárás keretében a szakértői bizottság munkaképesség csökkenés vagy egészségkárosodás minősítését tartalmazó, érvényes és hatályos, szakhatósági állásfoglalását meg kell kérni."

6.   §

A R. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"A lakásfenntartási támogatás a kérelmező által megadott közüzemi szolgáltatónak (továbbiakban: szolgáltató) kerül folyósításra. A kérelmező nyilatkozatában egy szolgáltatót jelölhet meg. Amennyiben a kérelmező kérelmében a támogatás több szolgáltató felé történő utalását kéri, abban az esetben a kérelem elbírálására jogosult állapítja meg, hogy a megjelölt szolgáltatók közül mely szolgáltató felé utalja az önkormányzat a lakásfenntartási támogatást."

7.   §

(1) A R. 26. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A havi rendszerességgel megállapított átmeneti segélyt legfeljebb egy évre lehet megállapítani. A támogatásra való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnése hónapjában is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő hónap első napjától kell megállapítani."

 

(2) A R. 26. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A krízishelyzetre megállapított átmeneti segély esetében, ha a kérelmező a támogatást közüzemi költségek kifizetéséhez kéri vagy közüzemi szolgáltatónál felhalmozott tartozása van a támogatás összege a közüzemi szolgáltatóhoz kerül átutalásra."

 

8.   §

(1) A R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Átmeneti segély állapítható meg gyógyszertámogatásként, illetve az Egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás költségei fedezésére azon családoknak, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülélő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát és az eseti igazolt gyógyszerköltség az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri."

 

(2) A R. 27. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az alkalmanként adott gyógyszer-támogatás mértéke az igazolt gyógyszer, a gyógyászati segédeszköz szükséglet és az egészségügyi szolgáltatási költség 100%-ig terjedhet, de nem haladhatja meg a 26. § (5) bekezdésben meghatározott összeget."

 

9.   §

A R. 28/C. (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 "(9) A kamatmentes kölcsön elbírálása a Bizottság, a kölcsönszerződés megkötése a Polgármester hatáskörébe tartozik. A törlesztő részlet nagyságát és a futamidő hosszát a kérelmező havi jövedelmének figyelembevételével a Bizottság állapítja meg."

 

10.               §

A R. 28/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Bizottság méltányossági hatáskörben átmeneti segélyben részesítheti azt a kérelmezőt, aki az átmeneti segély kamatmentes kölcsön jogosultsági feltételeinek nem felel meg, azonban betegség, lakhatást veszélyeztető élethelyzet, elemi csapás miatt létfenntartása veszélyeztetve van és

a) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át meghaladja, de nem haladja meg annak 300%-át,

b) egyedülélő esetén a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át meghaladja, de nem haladja meg annak 400%-át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti segély összege - tárgyévben - nem haladhatja meg a 26. § (5) bekezdésben meghatározott összeget."

 

11.               §

A R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy a vele közös háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát, a közös háztartásban élők jövedelem igazolásait és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát."

 

12.               §

(1) A R. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A támogatás pénzbeli, továbbá természetbeni ellátás formájában, így különösen gyermektáboroztatásként oktatási intézményhez történő utalással vagy lakhatást veszélyeztető körülmény fennállása esetén közüzemi szolgáltatóhoz történő utalással is nyújtható."

(2) A R. 33. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén a gyermek, fejlesztéséhez, gyógyíttatásához a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legfeljebb a tárgyév december 31. napjáig havi rendszerességgel is megállapítható az éves keret összegéig."

 

13.               §

(1) A R. 34. § (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Gyvt. 148. § (5) bekezdés b) pontban biztosított normatív kedvezményen túl további 50%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani,

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után,

b) a három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként,

c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után,

feltéve, hogy a b) és c) pont esetében a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 31/A. § által meghatározott értéket."

 

(2) Amennyiben a gyermeket gondozó családban a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult és családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 170%-át,

b) ha a gyermeket egyedülálló szülő vagy más törvényes képviselő gondozza az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, feltéve hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a 31/A. § által meghatározott értéket

a gyermek, tanuló 50%-os mértékű étkezési díjkedvezményre jogosult."

 

(2) A R. 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az étkezési térítési díj-kedvezmény jogosultságának elbírálásához a kérelmező kötelezhető saját és családja vagyoni, jövedelmi viszonyainak és az (1) bekezdésben foglalt feltételek igazolására."

14.               §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti a R. 28. § (2) bekezdése, 33. § (6) bekezdése.

 

Budaörs, 2011. április 21.

 

 

Wittinghoff Tamás sk.

polgármester

Dr. Bocsi István sk.

Jegyző

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/4. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

6.) Javaslat Budaörs Város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003.(IV.18.) ÖKT. sz. rendelet módosítására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/6. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyben különböző okok miatt két gyermek és két felnőtt háziorvosi körzet határainak a módosításáról van szó.

Ismerteti a Szociális és Egészségügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a rendeletalkotási javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 igen szavazattal támogatott.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2011. (IV.27.) rendelete

 

Budaörs város alapellátási körzeteiről szóló

17/2003. (IV. 18.) rendeletének módosításáról

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

Budaörs város alapellátási körzeteiről szóló 17/2003. (IV.18.) rendeletének melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

 

 

                                                              2. §

 

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

Budaörs, 2011. április 21.

 

 

 

Wittinghoff Tamás            sk.                                                                  dr. Bocsi István sk.

      polgármester                                                                                        jegyző

 

A rendelet teljes terjedelmében, a mellékletekkel együtt a jegyzőkönyv 3/5. sz. mellékletét képezi.

 

 

 

 

7.) Városmarketing Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/7. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a képviselő-testület az ülés elején a sorrendnél azt a javaslatot fogadta el, hogy a városmarketing kft ügyvezető igazgatójának a pályázat elbírálására itt kerüljön sor. Ez a napirendi pont következik. Ugyanakkor ezt zárt ülésen tárgyalhatja csak a képviselő-testület, mert nem járult hozzá minden érintett a nyilvános tárgyaláshoz. Erre vonatkozóan Biró Gyula jelezte, hogy a zárt ülésen nem kívánnak a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjai részt venni. Jómaga sem fog részt venni ezen a színjátékon, úgyhogy ebben a pillanatban az ülés vezetését átadja Szabó Károly korelnöknek. Azt azért szeretné elmondani, hogy erre a döntésre jómaga is azért jutott, mert sem tartalmilag, sem formailag nem ért egyet azzal, amely itt történik. Természetesen elszomorító dolog az, hogy amikor - nem is tudja - emberemlékezet óta, mikor járt utoljára ENSZ főtitkár Magyarországon, és két olyan téma volt, amelyet ha diplomáciai nyelvre lefordítanak, akkor nagyon szigorú dorgálást kapott a magyar kormány, vagy ezen túlmenően az ország. Az egyik az Alkotmány elfogadásának módja, a másik pedig a médiatörvénnyel kapcsolatos kérdések. Erre vonatkozóan úgy tűnik, hogy ők helyben a jelenleg érvényben lévő alkotmány szellemével és tartalmával ellentétesen olyan médiamonopóliumot kívánnak, pontosabban azok, akik kívánnak, amely helyben is hű példája annak, hogyan nem szabad a helyi nyilvánosságot kezelni. Éppen ezért ebben zárt ülésen, ahol nem lehet semmiféle módon a nyilvánosságot megszólítani, nem fognak egy olyan színjátékban részt venni, amelynek az eredményét ráadásul előre lehet tudni. Úgyhogy átadja a szót, és ezzel zárt ülés következik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester, Becz György, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Stift Nándor képviselők kivonulnak az ülésteremből.

 

A napirendi pontot a képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja.

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

A zárt ülésen hozott határozatok száma:  

 

121/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

122/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

123/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

 

A zárt ülés után:

 

Wittinghoff Tamás polgármester, Becz György, Biró Gyula, dr. Ritter Gergely, Stift Nándor képviselők visszatérnek az ülésterembe.

 

Szabó Károly: ismerteti a képviselő-testület - a pályázat elbírálására vonatkozó - zárt ülésen hozott határozatát:

 

123/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Városmarketing Kft. ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázatok elbírálása

 

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X.20.) ÖKT rendelet 11. § (1) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy a megalapítani kívánt Budaörsi Városmarketing Kft. a 2040 Budaörs, Farkasréti út 53. sz. alatti, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant visszavonásig székhelyéül használja.

 

2. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalapítandó Budaörsi Városmarketing Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére benyújtott pályázatok közül

a)           érvénytelennek nyilvánítja Fejes Lajos pályázatát, mivel nem felel meg a pályázati feltételeknek;

b)           érvényesnek nyilvánítja dr. Enyedi Nagy Mihály, dr. Kőszegi Gábor, dr. Tövispataki Ferenc, Meszleny László, Papp Attila, Kiu Angéla, Zágon Krisztina, Varga Sándor pályázatát.

 

3. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 65/2011. (II. 23.) ÖKT sz. határozattal kiírt pályázat alapján - a megalapítandó Budaörsi Városmarketing Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére a gazdasági társaság tényleges megalapítása napjától határozott időre, öt évre Meszleny Lászlót választja meg.

 

4. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megalapítandó Budaörsi Városmarketing Kft. ügyvezető munkakörének betöltésére megválasztott személy bruttó személyi alapbérét - napi 4 órás munkaviszonyban - 300.000,- Ft összegben állapítja meg.

 

5. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a Budaörsi Városmarketing Kft. tényleges megalapításával kapcsolatos további intézkedések megtételére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: soron következő rendes ülés 

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

Szabó Károly: gratulál Meszleny úrnak.

 

Meszleny László: köszöni a bizalmat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: amíg a nagyon meglepő eredményhez a képviselők - egyébként, ha jól hallja anélkül, hogy meghallgatás vagy különböző izgalom lett volna - gratulálnak, szeretné jelezni, hogy azért még ez nem az utolsó szó ebben a történetben. Az, hogy a poziciót a FIDESZ egykori kommunikációs igazgatója nyerte el, ez őt olyan nagymértékben nem lepi meg. Az sem lepi meg, hogy a legjobban fizetett köztisztviselőnél is jelentősen komolyabb javadalmazásban részesül, mert 4 órára 300 eFt, az 8 órára 600 eFt. Ez jó üzenet gondolja minden pedagógusnak, minden köztisztviselőnek a városban, hogy egy olyan szervezet, amely nem létezik, amelynek sem munkatársai, sem szervezete még nem létezik, ott ilyen jövedelemhez lehet jutni. Hát ez így megy ma Magyarországon. Természetesen ezt a döntést ellentétesnek tartja az önkormányzat érdekeivel, sok minden mással is, úgyhogy ez nem az utolsó szó  ebben az ügyben, az aláírását még erre a dokumentumra rátenni természetesen nem fogja. Nagyon nem lepi meg a dolog. Jól illeszkedik be egy olyan rendben, amelyet ő nagyon idézőjelben nevezne rendnek, és amit nagyon elszomorítónak tart a város jelene és az ország jövője tekintetében is.

 

 

 

8.) A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák és óvodák fenntartói jogának átadására vonatkozó döntés előkészítése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/8. sz. melléklete)

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, jelzi, hogy két módosító indítványt fogadott el a bizottság. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

 

Biró Gyula: A Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén erről beszéltek, és Sánta Áron képviselőnek volt az a módosító javaslata, a maga részéről akkor is azt mondta, hogy el tudja fogadni, mert miért ne, csak megjegyzi, hogy ezzel nem tartanak sokkal előrébb. Egy hónappal kicsit elodázták a dolgot, de legyen így. Csak ennyit akart megjegyezni. Akkor vélhetően május 18-i testületi ülésen tudnak dönteni, és akkor valóban megtudják azt az oldalt is, amelyet Sánta képviselő úrék javasoltak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a mai egyik legfontosabb napirendi pont ez, és nagyon fontos, hogy ilyen ügyekben - hát hogy is mondja - kellően megfontoltak legyenek. Erről a napirend előtti hozzászólások kapcsán a két ülés között eltelt időszakban már tett említést. Éppen tegnap volt a Pedagógus Nap, amelynek a bevezetője kapcsán hosszasan ismertette mindazt a helyzetet, amelyben egyfelől a város költségvetése, másfelől jelenleg az oktatás helyzete van. Fogalmuk nincs, hogy milyen feltételrendszerhez kell igazodni, de meg kell próbálni egy olyan lehetőséget találni, amely biztosítja azt, hogy a város hosszútávon is a kialakult intézményrendszerét, amely sokak szerint és ezt nem feltétlenül ők állítják, hanem például az a külső szakértő is, akit felkértek arra, hogy átvilágítsa az intézményeiket, és akinek a munkáját, szakmaiságát sokan elismerik, és most Megyeri úrról beszél, aki monori gimnáziumnak az igazgatója,  Õ szó szerint úgy fogalmazott azon az egyeztetésen, ahol az intézményvezetők, közalkalmazotti tanács, illetve a szakszervezetek képviselői voltak jelen, hogy egy példásan, tudatosan felépített intézményhálózat működik Budaörsön, amely nagyon magas színvonalon, nagyon magas színvonalon finanszírozva és  működtetetve látja el azt a közfeladatot, amelyet a törvények rá rónak. Sőt azon túlmenően is ellátnak számos feladatot. Azt szeretnék, hogy erre a befolyásukat megőrizzék. Azt is elmondta több fórumon, hogy politikán belül is, oldalakon belül is vannak viták. Annak szurkol, és úgy tűnik, hogy a körzeti országgyűlési képviselő, aki mellesleg Zsámbék polgármestere, Csenger-Zalán Zsolt is azon az állásponton van, hogy azok a települések, amelyek fenn tudják tartani az intézményeiket, és magasabb színvonalon tudják ezt tenni, mint az országos átlag, maradhassanak ott. Õ is azt gondolja, hogy Budaörs számára katasztrófa lenne, ha az országos átlaghoz egy központi fenntartású intézményhálózattá alakulna át mindaz, amely ma jelentősen az átlag felett van, mert gondolja, nem kell magyarázni, hogy ez mit eredményezne. Nem pusztán csak az ott lévők anyagi helyzete okán, hiszen persze az is drámai, a jelenlegi információik alapján a központi költségvetésből származó juttatás lenne oly módon, hogy az önkormányzat nem is tehetne hozzá, tehát törvény tiltaná, hogy hozzátegyen támogatásokat, éppen ezzel azt elérve, hogy egységes legyen mindenhol a juttatása a közalkalmazottaknak, ez azt jelentené, hogy Szabolcstól Hegyeshalomig mindenhol ugyanolyan bérért és ugyanolyan juttatásokért dolgoznak a pedagógusok. Persze azt belátja, hogy az államnak van szerepe a tekintetben, hogy felzárkóztassa azokat a településeket, ahol helyben nem tudják ezt megoldani, de nem az a szerepe szerinte, hogy azokon a településeken, ahol minden feltétel adott, ott az átlaghoz húzzák le őket, mert ez nem szolgálja és nem a fejlődés irányába viszi a dolgot, hanem az egyenlő és az átlagos irányába, amelyből nehéz a kitörés. Ezt elég jól tudják más társadalmi formációkban szerzett tapasztalatuk okán.

 

Sánta Áron: maximálisan egyetért Polgármester úrral és Biró Gyula képviselő úrral is, egy konszenzuson és egyetértésen alapuló nagyon fontos döntés előtt állnak. Azért kért szót, hogy a társulás, mint lehetőség ne kerüljön ki ebből a döntési mechanizmusból, hiszen számos nyitott kérdés van egyébként mind a két verzióval kapcsolatban. Továbbá a tanároknak azt a verzióját sem veszik most itt elő, de hát vannak olyan hangok is, hogy minden maradjon a régiben, amely hát nem biztos, hogy tartható, de azért ezt sem söpörjék a szőnyeg alá. Minden esetre az biztos, hogy azzal semmit nem ártanak az ügynek, ha a társulásról még beszélnek egy pár hétig. Ha a jövő hónapban a végleges döntést meghozzák, akkor biztos benne, hogy a lehető legjobb megoldást, és amiben 100%-ig biztos, hogy ezt egyetértésben fogják mindannyian megtenni. Ha ez a kistérség, akkor mindannyian a kistérség mellett fognak kiállni, ha ez társulás, akkor amellett valószínűleg, hiszen racionális, ész érvek alapján és jogszabályi iránymutatások alapján is kell dönteni. Tehát itt ez nem a szubjektívumnak a világa, itt objektív tények döntik el, hogy mi a jobb, meg mi a rosszabb. Arra kér mindenkit, hogy a következő hetekben ezt szem előtt tartva próbálják meg a lehető legjobb megoldást megtalálni, és akkor egy megnyugtató, az iskoláik színvonalát maximálisan megőrző megoldásban tudnak gondolkodni úgy, hogy az továbbra is a közalkalmazottak, pedagógusok létbiztonságát, munkabiztonságát tudja megőrizni és biztosítani utalva valóban az országos bizonytalanságokra, miszerint a törvények milyen módon fognak változni. 

 

Filkey Péter: Polgármester úr említette a szakértő urat, Megyeri urat idézte. Õ is ezt a fonalat venné fel. Megfogalmazott a legutóbbi nyilvános találkozásukon egy-két olyan gondolatot, amelyet valószínűleg nemcsak ő vett észre. Meri remélni, hogy mások is nyitottak voltak erre. Megyeri úr azt mondta, hogy komoly tartalékokat lát a budaörsi intézményfenntartásban. Ez gyakorlatilag másképp nem értelmezheti, csak az anyagiakra. A másik pedig, hogy komolyabban kellene talán a feladatfinanszírozást. Na, most mindenki az új fenntartói szerkezetről beszél. Erről egyre többet tudnak, egyre több információjuk van, viszont arról nem sok, hogy mennyit lehetne esetleg azon megtakarítani, ha egy szigorúbb feladatfinanszírozási szisztémával dolgozna a testület, illetve az intézmények. Tudja, hogy szűkös az idő, nem szeretné elmaszatolni ezt a témát, de mindannyijuk megnyugtatására kéri, hogy ezt is érdemes lenne kibontani és megismerni a számokat.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: kicsit nehéz helyzetben van, mert most nem ez a napirend tárgya. Persze beszélhetnek arról, hogy most akkor a szigorú feladatfinanszírozásban hogyan csapjanak át akkor, amikor nagyjából azt tudják, hogy 2012. szeptember 1-jétől lesz valami, csak azt nem tudják, hogy mi. Amit viszont tudnak róla, annak nagyon nem örülnének. Most ehhez képest persze bevezethetnek egy szigorúbb feladatfinanszírozást erre az egy évre, csak azt nem tudja, hogy ezzel milyen eredményt érnek el. Megyeri úr árnyaltan fogalmazott az ő emlékei szerint, lehet hogy ő téved, de ő is pontosan tudja, utána azért ő beszélgetett Megyeri úrral, aki többféle dolgot elmondott, hát például a megye által fenntartott, Megyeri úr általa vezetett gimnáziumhoz képest tényleg jelentősen magasabb színvonalon finanszíroznak. Ott fél éve - ha jól emlékszik - nincs is közétkeztetés, mert a megye nemhogy ezt nem tudja finanszírozni, hanem a bérek tekintetében is érdekes helyzetben van. Szerinte, amit a Pest Megyei Önkormányzat e tekintetben tett, hát az is megér egy misét. Erről egyébként a kormányhivatal vezetője is eléggé lesújtóan nyilatkozott, miközben hát politikailag azonos oldalon álló emberekről van szó, de tartalmilag ő is tarthatatlannak tartotta azt, hogy előző évi tiszteletdíjakat, közétkeztetési ügyeket nem fizetnek ki, hát szerinte ez már majdnem súrolja a hűtlen kezelés határát. Nem tudja, hogy kimeríti-e, ebben nem lenne ilyen bátor, de hogy mindenesetre tisztességtelen eljárás, abban egészen biztos. Ehhez képest természetesen Budaörs a saját intézményét nagyon magas színvonalon finanszírozza, mint ahogy Megyeri úr elmondta, miszerint számos olyan feladatot ellátnak, amely nincs benne az alaptételekben. Hát azon kell elgondolkodni, hogy amelyektől ezek az intézmények lényegesen jobbak, mint az ország átlaga, ezek túlzottak-e, vagy a helyükön vannak-e. Ebbe most nem szeretne most mélyen belebonyolódni. Azt gondolja, hogy az intézményeik, az intézményeikben dolgozók, amit tesznek, és amitől ezek az intézmények nagyon népszerűek lettek, nemcsak a budaörsiek, hanem más települések körében. Éppen ezért visszatérve, visszakanyarodva sokkal inkább a mai napirendi pontra, arra szeretne két szót érvelni, - nem tudja, van-e értelme, de mégis megpróbálja, igazából Sánta Áron képviselő úréknak címezve - az intézmény fenntartói társulás és a kistérségi fenntartás között lát alapvetően nagy különbséget a tekintetben, hogy egyfelől - lehet, hogy meg lehet és meg kell vizsgálni - létezhet-e az a megoldás, hogy intézményfenntartó társulás. Neki eddig minden szakember, szakértő azt mondta, hogy a probléma ott van, jelenleg felmerült Herceghalom és Telki, e két település adóerő-képesség szempontjából nincs jelentősen más helyzetben, mint Budaörs, ebből adódóan, vélhetően ennek a normatív finanszírozását ugyanúgy el lehet bukni. Nem itt látja a legnagyobb problémát ebben, mert tételezzék fel, hogy mégiscsak lehetőség lenne ilyenre adott esetben. A problémát ott látja, hogy a kistérségi fenntartás a tényleges helyzethez való igazítás, míg mondjuk egy Herceghalommal, vagy Telkivel való intézményfenntartó társulást nehéz lenne alátámasztani, és azt elmondani, hogy ez nem egy jogszabály kijátszására irányul-e. A kistérségi intézményfenntartó társulást azért tudják alátámasztani, mert mindenki pontosan tudja, hogy gimnázium, iskola, óvoda tekintetében jelentős létszámot látnak el olyanok tekintetében, akik nem Budaörsön laknak, még ha esetleg a lakcímkártyájukban a budaörsi lakcím szerepel is. Tudják, hogy számtalan ilyen fiktív cím van, nem feltétlenül tartózkodnak itt életvitelszerűen, vagy olyanokról is szó van, akik itt dolgoznak, és ide hordják a gyerekeiket a környező településekről. Vagyis igaz az az állítás, hogy kistérségi feladatot látnak el óvodáik, iskoláik. Következésképpen egy tényleges helyzethez igazítják, és senki nem mondhatja azt, hogy ez bárminek a kijátszása. Az élethez igazítása, és miután a finanszírozása ennek a dolognak nem rendezett, vagyis 0 Ft-ot kapnak azt követően is, hogy egyébként eltűntek tőlük a telekommunikációs cégek adói, amely alapján viszont adóerő-képesség alapján nem kapnak finanszírozást, ezt a helyzetet próbálják kezelni. Azt gondolja, hogy ez nehezen támadható jogi alapon. Persze minden támadható, mindenféle dolgot fel lehet hozni. Arra szeretné egy kicsit rábeszélni a képviselő-testület tagjait, hogy látja, hogy egyébként egyetértenek a dologban, ha most nem döntenek ebben, akkor gyakorlatilag egy hónapig igazából érdemi lépést a hivatal nem fog tudni tenni. Ez alatt az egy hónap alatt szerinte az intézményfenntartói társulás lehetősége is elúszik függetlenül attól, amit mondott, hogy ennek a jogi része is támadható. Viszont a kistérség alá vonásnak lehetősége nehezen kezelhető, így nem kezdhető el. Még azt hozzáteszi egy fél mondatban - és ez megint nagyon fontos tartalmi kérdés - elmondta tegnap a Pedagógus Napon is, hogy olyan döntést fogadott el az előterjesztésére a kistérségi Polgármesterek Tanácsa, miszerint gyakorlatilag egyértelmű az, hogy csak a székhely szerinti önkormányzat döntése alapján gyakorolhatja a fenntartói jogokat. Vagyis az intézményvezető kinevezése, finanszírozása és egyéb tekintetben semmiféle változás nem fog történni, az intézmények gyakorlatilag ebből de facto semmit nem fognak megérezni.

 

Biró Gyula: egyetértvén azzal, amit Polgármester úr mondott, csak Filkey képviselő úr szavaihoz mondana egy-két dolgot. A bizottság többször foglalkozott ezzel a bizonyos feladatfinanszírozással és egyébként benne van a közoktatási koncepcióban is. Több-kevesebb sikerrel, azért valamennyire sikerült is megvalósítani. Biztosan vannak még benne olyan dolgok, amelyek még kihasználhatóak lennének, de ha most ez irányban is elmennek, akkor még több időt fognak veszteni. Tehát úgy gondolja, hogy erről utána lehet majd esetleg még szót ejteni. Ezt most ebből mindenképpen kihagyná. Azért az idő is szorítja őket. Ha most már ez a döntés fog megszületni, hogy akkor vizsgálják meg egyébként, hogy bármely településsel egy ilyen társulás jöjjön létre, akkor úgy gondolja, hogy ez amennyire eléje kerül és lehet véleményt mondani róla, azt kérné majd a testülettől, hogy itt azért zárják le, és akkor tényleg döntsenek, mert az idő tényleg szorítja őket.

 

Török István: miután Polgármester úr említett egy párhuzamot a megyével, illetve egy összehasonlítást, egy elég éles megfogalmazásra került sor, miszerint hűtlen kezelés szélét súrolják a megye intézkedései, úgy gondolja, hogy nem rossz szándékú nyilván, csak információhiányból ered ez a kijelentése Polgármester úrnak. A megye katasztrofálisan rossz anyagi helyzetben van, ez még az előző ciklusban is így volt, és nem szeretne belemenni annak a kormányzati finanszírozási rendszernek eredményeibe, amely ide vezette a megyét az előző ciklusban. Mindenesetre az történt, hogy a megye összes intézményét, tehát az iskoláit, idősek otthonait, illetve egyéb intézményeit ellátó cég, aki az étkeztetést biztosította, egy tárgyalássorozat kapcsán kapott egy jelzálogengedélyt a követeléseinek a biztosítására. Majd amikor ezt megszerezte, másnaptól beszüntette az ételellátást. Ez a megye közgyűlésének, a megye hivatala számára egy nagyon komoly feladat volt az, hogy gyakorlatilag 24 óra alatt a megye összes intézményében továbbra is biztosítani tudják és tudták az étkeztetést, azért amely úgy gondolja, hogy inkább egy komoly eredménynek tekinthető főleg ebben a kritikus anyagi helyzetben, amelyben Pest megye van.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben az irányba ne menjenek el. Kérdi képviselő úrtól, kap-e tavaly óta tiszteletdíjat? (nem) Akkor rendben van, más ilyen megyéről nem tud.

 

Sánta Áron: érti a felvetéseket és biztos benne, az előző hozzászólásában is említette, hogy ebben egy közös döntés fog születni. Éppen ezért fogalmazták meg vagy javasolták a határozati javaslatban, hogy ne bezárja ezeket a kapukat, hanem lehetőséget adjon arra, hogy mindkét verziót elő lehessen készíteni. Tehát nyilvánvaló, hogy a kistérségi verzió adja magát, az igényli a legkevesebb előkészítő munkát - néz egy kicsi talán a közoktatási irodavezető asszonyra is - az igényli talán a legkevesebb feladatot. Azt kérné, hagyj maradjon ez ma így, tényleg a saját maguk, a képviselő-testület és az önkormányzat védelmében, nehogy olyanok derüljenek ki, amely miatt esetleg az lett volna a jobb megoldás. Biztos benne, hogy itt 1-2 héten belül, hiszen ebben a kérdésben az elmúlt hetekben is rendszeresen egyeztettek hivatallal, Polgármester úrral, ha azt látják 2 héten belül, hogy a társulásnak semmilyen létjogosultsága nincs, akkor testületi döntés nélkül is egyértelmű lesz mindenki számára, hogy mi az irány. A következő testületi ülésen pedig úgyis végleges döntést kell hozni, és akkor azt meg fogják tenni. Nem látja annak jelenleg semmilyen akadályát, hogy a határozati javaslat ilyen formában szülessék meg, hiszen a végleges döntést a törvényi, jogszabályi előírások alapján nem ma kell meghozni, erre még van némi idejük, amely nem sok - egyértelmű -, de az biztos, hogy a májusi testületi ülésük benne van ebben az időben. Ha most kialakulnak a következő hetekben az irányok, és erről a május középén esedékes testületi ülésen hoznak egy végleges döntést, biztos benne, hogy az egy konszenzussal meghozott döntés lesz, akkor nem ártanak senkinek azzal, ha maguknak meghagyják ezt a kiskaput, hogy ha mégis valami olyan történik, vagy azt látják, akkor még tudjanak róla beszélni. Ha ezt kihagynák belőle, akkor már hiába derülne ki bármi pozitív, mondjuk a társulásról, akkor sem tudnának róla érdemben dönteni. Szeretné kérni, hogy ez maradjon benne az határozatban.

 

Karsainé Kovács Judit irodavezető: az előterjesztéssel, illetve a módosító javaslatokkal kapcsolatban azt gondolja, nincs mit hozzátennie. Annyit szeretne jelezni, hogy a határidők miatt egy rendkívüli ülésre lesz szükség, hiszen május 31-ig szükséges a döntésüket meghozni, és van olyan egyetértés nyilvánító, akinek 30 napos határideje van, tehát a május 18-i testületi ülést nem teszi majd lehetővé, hogy azon tárgyalják. Ezt csak így zárójelben jegyezné meg. A feladatfinanszírozással kapcsolatban szeretné mondani, hogy 2010. évi adatok alapján készült a felmérés, tehát azért is nem esik erről bővebben szó, hiszen a 2011. évi költségvetés minden intézményben sokkal szűkebb a 2010. évinél, de az intézmények abban partnerek, hogy a következő időszakban, illetve a 2012. évtől ez alapján tervezzenek, erre vonatkozóan a megfelelő időben megtörténik az előterjesztés is, a testületi jóváhagyást meg fogják kérni. Úgyhogy azt hiszi, teljesen egyformán gondolkodnak ebben a tisztelt képviselőkkel.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: látta, hogy többen felkapták a fejüket, mint ahogy ő is. Azt szeretné kérdezni, hogy ez a 30 napos véleménynyilvánítási határidő, illetve a május 18-i dátum jelentheti azt, ha május 18-án döntenek, akkor kifutnak abból a határidőből, amikor nekik ezzel kapcsolatban dolgaik, feladataik vannak?

 

Karsainé Kovács Judit irodavezető: a kistérségi társulás részére történő átadás esetében július 31-ig lehet dönteni, tehát ott biztos, hogy nem. Az intézményfenntartó társulás esik a május 31-i határidőbe. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jó, rendben. Tehát akkor, ha bárki úgy gondolja, hogy olyan információja volt, akkor tudnak lépni, ha meg nem, akkor nincs gond a május 18-al.

 

Császárné Kollár Tímea: Polgármester úr megye ügyben mondott egy-két szót, amelyre Török István képviselőtársa pár mondattal reagált. Mivel ő is tagja annak a testületnek, ezért szeretne két mondatot hozzászólni, nagyon gyorsan. A Pest Megyei Önkormányzat hivatalának a munkatársai valóban megpróbálják kezelni a kialakult helyzetet, ez igaz, köszönet nekik érte. Viszont a megyeházán többségben lévő politikai akarat tevékenysége folytán nincs fény az alagút végén.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: mielőtt szavaznak, szeretné jelezni, hogy Tollner József, az egyik reprezentatív szakszervezet képviselője jelezte, hogy szeretne szót kérni. Ehhez a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

Felteszi szavazásra a javaslatot, hogy szót adjon Tolner Józsefnek, amelyet a képviselő-testület 13 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatott.

 

124/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Tollner József a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete városi ügyvivője a "Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák és óvodák fenntartói jogának átadására vonatkozó döntés előkészítése" c. napirend tárgyalása során szót kapjon.

 

Tollner József: Tisztelt polgármester úr, képviselő-testület! Szóba került a tegnapi Pedagógiai Napon elhangzottak. Nagyon örül annak, hogy polgármester úr nem egy protokolláris megnyitót tartott, hanem tényleg a jelenlegi helyzetről beszélt a pedagógusoknak. Három dologban biztosan egyetértenek. A közoktatási törvény változásai hátrányosan érintik szerinte az egész szakmát az egész országban, de kimondottan hátrányosan érintik Budaörsöt. Egyetértenek abban is, hogy a budaörsi intézményhálózat, neveléssel-oktatással kapcsolatos munka nagyon rendben van. Azzal is egyetértenek, amelyet Polgármester úr mondott tegnap, miszerint garancia nincs, nincs igazából semmire, arra sem, hogy mi lesz az országban. Szerinte ez kiterjed arra is, hogy itt helyben sem értenek egyet ezekkel a garanciákkal, amelyek várhatóak. Nem megy bele a részletekbe, főleg amiatt, mert 2 perce van. Elmondták minden egyes fórumon, hogy mi az, amivel nem értenek egyet a fenntartóváltással kapcsolatban. Ha a képviselő-testület is így látja, hogy az intézményeik annyira jók, annyira büszke rájuk, akkor ezt édes gyermekként kellene kezelni és megtartani. Azt gondolja, ha megteszik ezeket az első lépéseket, akkor nincs megállás. Most ez vonatkozik az óvodákra, vonatkozik az általános iskolákra. Bármikor, egy hónap múlva azt mondhatja a képviselő-testület, hogy sokba kerül a gimnázium, ott is legyen valamiféle fenntartóváltás. Ha egy éve tart ez - szerinte - a trükközés, akkor egy év múlva mondhatják azt, hogy más fenntartót fognak találni az általános iskoláknak. Azokat az érveket, amelyeket Polgármester úr elmondott most, miszerint mennyire nem fogja érinteni az intézményeket, mert csak névleges lesz ez a fenntartóváltás… Ezeket nem tudja kivédeni Polgármester úr egy esetleges fenntartóváltásnál, amelyet nem kíválnak a települések, hiszen ugyanezek az érveket fogják Polgármester úrnak elmondani. Kéri a képviselő-testületet, külön kéri a képviselő-testületben lévő - ha jól tudja - 4 pedagógust, ne szavazzák meg ezt, keressék az utakat, hogy ez az intézményrendszer teljes egészben a kezükben maradjon. Nem hisznek abban, hogy minden döntés itt marad a városban, nem hisznek a garanciákban.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ha fatalisták, akkor persze azzal amit Tollner úr mondott, és ha azt teszik, amit Tollner úr mondott, azzal engedik el totálisan azt az édes gyermeket, amelyet nem szétszakítani szeretnének, hanem megtartani. Az a helyzet, hogy ez itt nem a kaukázusi krétakör, ez egy sokkal egyszerűbb, de mégis sokkal bonyolultabb kérdés. Ha az történik, amit Tollner úr mondott, miszerint kiszámíthatatlan és úgyis az fog történni, hogy… akkor ha nem csinálnak semmit, akkor a végeredmény az, hogy az történik, hogy… Ezt kibonthatja egy kicsit részletesebben, de szerinte Tollner úr pontosan tudja, miről van szó. Ha van valami, amelyet érdemes észrevenni az az, hogy a testületben helyet foglalók politikai oldaltól függetlenül valamiben egyetértenek, és ezt ő egy jó jelnek tartja a tekintetben, ha kell, akkor a központi döntéssel szemben is igyekeznek megvédeni az önkormányzat által fenntartott intézményeket. Ezt ő pozitívumnak tartja, mert őszintén szólva ez valamiféle konfliktushelyzetet mindenféleképpen jelent, és most nem ezt szeretné élezni, hanem inkább azt mondja, ez jó, hogy így van. Ha az a döntés fog születni, amelyet jelenleg lehet látni, amelyet tegnap ismertetett, miszerint a média a gazdasági ügyekért, illetve az oktatásért felelős különböző hivatalos helyeken mik fogalmazódtak meg. Abból jelenleg az látszik, hogy az alapoktatás intézményi, fenntartói kérdése úgy alakul, hogy a pedagógusok, a közalkalmazottak a juttatásaikat, a központi költségvetésből kapják, és egy forintot nem adhat hozzá az önkormányzat, mert fizikailag fenn kell tartania az épületeket. Ha nem tesznek semmit, akkor magától ez fog történni. Hogy ez lenne az, hogy az édes gyermeket megmentik? Ebből, amit kérnek, ez következik. A kistérség egy szerződésen alapuló dolog, ezt többször és több fórumon már elmondta. Ha felrúgja egy fél a szerződést, akkor a szerződés megszűnik. A felrúgják a szerződést, akkor fizikailag innen nem tudják elvontatni az óvodákat, iskolákat. Akkor onnantól kezdve az önkormányzat lesz a fenntartója, bár vélhetően, ha akkor az történik, hogy az állam válik fenntartóvá, így is úgy is automatikusan odakerül. Nem látja be, miért lenne érdeke ezt tenni egy kistérségnek akkor, amikor ők számos feladatát oldják meg az intézményhálózatukon keresztül. A teljes meghülyülést nem tudja feltételezni. Természetesen ha abból indulnak ki, hogy mindenki megőrült, és a kistérség is kompletten megőrült, és semmi másról nincs szó, csak hogy lehet kitolni egymással, hogy lehet borsot törni a másik orra alá, hogy lehet kicsinálni intézményeket, akkor az a lehetőség, amelyet mond Tollner úr, fennáll. Azt mondja, ha semmit nem csinálnak, akkor bizony az édes gyermekről feltett kézzel maguk lemondanak. Ha pedig ez a megoldás születik, és a törvényalkotó kistérségi… nem mondja, hogy erre van garancia, de minimális lehetőség van. A kistérségi fenntartású intézményekhez nem nyúl hozzá, akkor lehet, hogy éppen ez az, amivel meg tudják menteni az intézményeiket. Következésképpen azt állítja, ha semmit nem csinálnak, azzal valóban beletörődtek valamibe, és lemondtak valamiről. Arról viszont, hogy ezen gondolkodva egy olyan megoldást keresnek, amellyel mindent ugyanúgy meg tudnak tartani, amely jelenleg volt. Vagy ha mégis a kistérségben probléma van, vissza lehet venni, de ha nem, akkor az állam úgyis elviszi, akkor legalább megpróbálták, ezt a tisztességet megpróbálták megtenni. Szemben az összes többi településsel próbáltak olyan megoldást találni, amellyel ezt az intézményhálózatot ilyen színvonalon tudják tovább üzemeltetni, működtetni, fenntartani. Pont azt mondja, ha a célokban egyetértenek, akkor már csak az eszközökben van közöttük vita, és meggyőződése az, hogy az az eszköz, amelyben ők gondolkodnak, ha nem is ad garanciát arra, hogy meg lehet menteni, de a lehetőséget fenntartja. Ha nem tesznek semmit, az viszont garancia arra, hogy semmilyen eszközük nem marad. Ez az intézményhálózat, ha a törvények úgy változnak, ahogy jelenleg lehet látni, teljesen kicsúszik az önkormányzat kezéből, fenntartásából, támogatási lehetőségi köréből.

Miután több hozzászóló nincs, azt szeretné jelezni, csak a vagy miatt, csak amiatt, mert úgy érzi, hogy ezzel kicsit az a lehetőség, hogy rögtön elkezdik a feladatokat megoldani, ami a döntésből születik, kicsit eltolják, elodázzák és belecsúsznak a nyárba, tartózkodni fog, ha a "vagy"-al (a módosítással) szavazzák meg. Természetesen azzal, ami az előterjesztésben szerepel, és amit ő terjesztett elő, azzal persze egyetért, de csak úgy, hogy az kizárólag legyen. Azért, mert azt szeretné, hogy minél előbb tegyék ezt meg. Tudomásul veszi, ha a döntés így születik meg. Pusztán egy kicsit beszorítják magukat, ezt elfogadja, csak jelzi, hogy ne lepődjön meg senki azon, hogy akkor itt most mégis miért tartózkodnak. Õ a "…vagy intézményfenntartói társulás" miatt ebben tartózkodna, mert ebben nem nagyon lát értelmet.

Felteszi szavazásra a módosító indítványt, vagyis a vagy szövegrésszel kiegészített határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 9 igen, 3 nem, 3 tartózkodó szavazattal támogatott.

Ez most azt jelenti, hogy ez a napirendi pont májusban vissza fog kerülni eléjük.

 

125/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A Budaörs Város Önkormányzat fenntartásában működő általános iskolák és óvodák fenntartói jogának átadására vonatkozó döntés előkészítése

 

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költséghatékony intézményi működtetés érdekében úgy dönt, hogy a Budaörs Város Önkormányzat által fenntartott óvodák és tagóvodáik, valamint az általános iskolák és tagintézményeik fenntartói jogát átadja a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása vagy az intézmény fenntartó társulás részére 2011. augusztus 1-jétől.

2.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kistérségi illetve intézmény fenntartási társulással való egyeztetésekre, megállapodásra, a fenntartói jog átadásához szükséges intézkedések előkészítésére, és a Képviselő-testület elé terjesztésére.

 

Határidő:                 2011. június 30.

Felelős:                   Polgármester

Végrehajtást végzi:   (Közoktatási Iroda) Jegyzői Iroda

 

 

 

 

9. Szakképzés beindítása az Esze Tamás utcai iskolaépületben, illetve további elképzelésekhez elvi döntés kezdeményezése

 

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/9. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyben négy határozati javaslat szerepel. Jelezte már és köszöntötte is a bencés rend képviselőit, akikkel egyfelől első körben személyesen majd a szakmai egyeztetés is megtörtént. Volt egyeztetés egy alkalommal - az információi szerint - a gimnázium igazgatójával is. Azt szeretné itt is elmondani, mert többen feltettek kérdéseket a gimnáziumra vonatkozóan, illetve arra vonatkozóan, hogy vajon indokolt-e, lehetséges-e, működhet-e, vannak olyan területek. Õ ezt a garanciát és azt az ígéretet bírja, és ezt feltétel nélkül szeretné elfogadni, sőt el is fogadja, hogy a bencés rend képviselői jelezték, hogy semmilyen módon az Illyés által folytatott oktatással konkurenciát nem kívánnak teremteni. Egy olyan szakképzést kívánnak elindítani most idén első körben, amely érettségi utáni olyan lehetőséget biztosít, hogy esetleg azok, akik ezt elvégzik, a munka világában be tudjanak kapcsolódni. A másik területen, a jövő évre vonatkozóan pedig csak és kizárólag olyan területen, amely semmilyen módon nem a versenytársa, hanem kiegészítője lehet, adott esetben még akár munkalehetőséget is biztosítva a városban középfokú oktatásban résztvevők számára. Ezt fontosnak tartotta hozzá kiegészítésként elmondani.

 

Sánta Áron: egy hosszú és örömteli egyeztetési folyamat vége ez a mai előterjesztés, talán már merheti így mondani, egy remélhetőleg még hosszabb és még gyümölcsözőbb együttműködésnek a kezdete. Személyesen neki is, mint volt bencés diáknak külön öröm, hogy egy ilyen előterjesztés itt lehet a képviselő-testület asztalán. Talán nem is ez a legfontosabb, hanem az, hogy a budaörsi közoktatásnak az amúgy is magas színvonalú rendszere egy újabb nagyon igényes és nagy múltra visszatekintő színfolttal tud majd gazdagodni itt a városban. Szeretné megköszönni a hivatal munkatársainak, Polgármester úrnak azt a nyitottságot és fogadókészséget, amellyel ebben a kérdéskörben találkoztak. Az Illyés Gimnázium igazgatójának külön köszöni az egyeztetés konstruktív légkörét, és azt hiszi, az is megerősítette őket abban, hogy a két intézmény nem egymás ellen, vagy egymás konkurenciájaként, hanem jó szimbiózisban egymásra épülve fog tudni a városban működni. Annak pedig külön örül, hogy a templom és Mindszenty Iskola környezete egy újabb egyházi létesítménnyel, iskolával fog gazdagodni. Egyébként a város számára is fontos, hogy a legrégebbi iskola épülete, az Esze Tamás utcai épület jó gazda kezébe kerülve a város kulturális, oktatási épületét fogja tudni gazdagítani. Úgyhogy nagy örömmel és nagy várakozással tekintve a közös munka elé kér mindenkit a képviselő-testület tagjai közül, hogy bízva ebben a közös munkában támogassa az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, így a szeptemberben induló szakképzés majd a jövő szeptemberben induló középiskolai képzés a budaörsi ipari közoktatási rendszerének egyik újabb sikertörténete lehessen. Ehhez kíván a jelenlévő fenntartók számára is sok sikert és kitartó munkát.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: egy dolgot mondjanak még erről: abban megállapodtak, hogy abban az egy évben, amely a jövő tanévig tart, nagyon komolyan meg kell vizsgálniuk, hogy egyházi oldal, Esze Tamás utcai épület, zeneiskola, művészeti oktatás területén milyen gondjaik, feladataik, lehetőségeik vannak, és ebben megpróbálnak egy olyan egyensúlyt teremteni, amely hosszútávra megoldja az összes ilyen jellegű kérdést. Most ezt nem részletesen kibontva, csak azért, hogy így mindenki számára érthető, hogy mire gondolnak.

 

Biró Gyula: hozzászólása nem a döntést érinti, el fogja fogadni. Egy dologra szeretné felhívni immár évek óta a tisztelt képviselő-testület figyelmét, miszerint az iskola épülettel kapcsolatban úgy a műszaki állapotával, a külső megjelenésével kapcsolatban és a mellette vásárolt telkek sorsáról egyszer le kell ülni és dönteni kell. Hogy mi lesz a döntés, teljesen mindegy, ez csak figyelemfelkeltésként ismételten elmondja most már több éven keresztül. Ezt semmiféleképpen sem lehet megkerülni. Egyébként magával az előterjesztéssel egyetért.

 

 Wittinghoff Tamás polgármester: erre utalt ő is, ez is egy része ennek.

 

Czuczor Gergely: egy nagy kő fog legurulni a szívéről, ha ezt az előterjesztést elfogadják, ugyanis 2009 nyara óta nagyon sok munka van ebben nem is magában az előterjesztésben, hanem a gondolatban, hogy Budaörsön egy egyházi szakközépiskola szülessék, illetve kapjon helyet. Azért is gurul majd le a kő a szívéről, mert mégis a bencés szerzetesrend az, aki jelen állapotban vállalja ennek a fenntartói feladatnak az ellátását, amely egy ezeréves tanítási kultúrával rendelkező rend, tehát itt azért vannak garanciák és biztosítékok, hogy rossz irányba nem fognak senkit vinni a gyermekek, illetve a felnőttek kapcsán. Szeretné megköszönni azoknak a támogatását is, akik tevőlegesen részt vettek ennek a megszületésében. Akár arra az 1300 aláíróra gondol, akik a templomban, illetve az egyházközséghez kötődően támogatták ezt a kezdeményezést, akár annak a 120 gyermek szülőjére, akik támogatói szándéknyilatkozatot írt alá, hogy szeretné egy ilyen jellegű intézménybe járatni majd a gyerekét. Biró Gyula kérdésére válaszolva elmondja, hogy ezt a bizottsági ülésen is elmondta, hogy az az épület tulajdonjogilag, meg minden emocionális töltetében Budaörsé marad. Tehát az Esze Tamás utcai épülethez több szálon, több érzelemben is kötődik a város, ezért nekik, mint Budaörs Város Önkormányzata felelősséget is kell érezniük, hiszen ez egy saját tulajdonú ingatlanról van szó. Hogy milyen jellegű beruházások, milyen jellegű felújítások lesznek, ezt nagyon helyesen látják, látja képviselő úr, és köszöni, hogy erre ráirányította a figyelmet, ezt a KMB-n, illetve majd a testület előtt is meg kell vitatniuk. Szerinte Titusz atyáék nem zárkóznak el semmifajta olyan jellegű megkereséstől, hiszen volt már erre szólóan egy kvázi bejárás is egy mérnök úrral, hogy milyen jellegű munkálatokra kell felkészülniük, ahhoz hogy itt elkezdődhessék valamifajta munka. A lényeg, hogy még az elején vannak, és semmi nem dőlt úgy el, hogy az épület sorsa pontosan hogy is alakul. De hogy szeptembertől egy oktatás megkezdődik, olyan kezekbe téve a jövőt, amely számára garanciát jelent és Budaörsnek valóban egy üdítő színfoltja lesz, és értéket hoz a városban, ezt biztosan tudja állítani és ebben nagyon nagy örömét leli. Reméli, hogy a képviselő-testület többi tagjai, illetve Polgármester úr is támogatólag fog ebben közreműködni. Eddig nyitottságot tapasztaltak, és ezt külön köszöni mindenkinek. Ha esetleg kérdésük lenne, bár ez Polgármester úr tisztsége, de jelen van főigazgató úr és főigazgató-helyettes úr, hozzájuk fel lehet tenni még kérdést.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: döntsenek arról, hogy adhat-e szót Árendás Péter igazgató úrnak, illetve a Bencés Szerzetesrend képviselőjének.

Felteszi szavazásra a javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

 

126/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Árendás Péter az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója, valamint  a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság által fenntartott Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola jelenlévő képviselője a "Szakképzés beindítása az Esze Tamás utcai iskolaépületben, illetve további elképzelésekhez elvi döntés kezdeményezése" c. napirend tárgyalása során szót kapjon.

 

 

Árendás Péter Illyés Gyula Gimnázium igazgatója: azért kért szót, mert igazából több összefüggésben előkerült az Illyés Gimnázium véleménye, hozzáállása ehhez a kérdéshez. Számára egy teljesen világos, - elnézést kér, teljesen triviális lesz, amit mond - hármas lépés következik most. Az első: a képviselő-testület jóváhagyott egy városi oktatási koncepciót, ebből most nem készült, de meg kell néznie, az mit ír bármelyik iskola létesítéséről, Budaörs településéről. Azt gondolja, hogy ez a középiskola telepítéséről nem igen szól ez a koncepció. Jön a második lépés: kell egy nagyon korrekt igényfelmérés, nagyon komoly hatástanulmány, hogy egy-egy iskola milyen funkciót tölthet be Budaörsön. Jön a harmadik lépés: az dől el ebből a felmérésből, értékelésből, hogy igenis helyénvaló, nagyon fontos színfolt lenne, meg kell lépni az iskolaalapítást. Akkor akármilyen személyi feltételek mellett, bárki van az Illyésben, bárki van a Szent Benedek Iskolában, mivel egyedüli elvárható és kötelező hozzáállás mindenkinek a részéről, szerinte nagyon korrekt kooperáció, ott segíteni egymást, ha ez tényleg létrejön, akkor nincs más út, nincs más értelmes és okos út, mint a nagyon korrekt kooperáció. Õ is beszélt a bencéseknek a delegációjával, igazából korrektséget tapasztalt eddig, reméli, így lesz a jövőben is.

 

Hardi Titusz iskolaigazgató: annyit mondana, hogy azt hiszi, a múltjuk kötelezi őket, tehát az a korrektség, amelyről szó volt, ahhoz tartani fogják magukat. Ahová hívják őket, oda szívesen mennek, de erőszakkal soha bencések nem mentek ezer éven át, most sem fogják ezt megváltoztatni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat 4 pontját, amelyet a képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodás szavazattal támogatott.

 

127/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Szakképzés beindítása az Esze Tamás utcai iskolaépületben, illetve további elképzelésekhez elvi döntés kezdeményezése

 

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság által fenntartott Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola szakképzési programjának beindítását 2011/2012-es tanévtől az Esze Tamás utcai iskolaépületben.

 

2.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a szakképzés beindításához - támogatja az Esze Tamás utcai iskolaépület használatba vett helyiségeinek bérbeadását.

 

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a bérleti szerződés-tervezetét terjessze a szakbizottságok elé véleményezésre.

 

4.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete szándéknyilatkozatot tesz, hogy amennyiben a szakképzés sikeresen beindul Budaörsön a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola szervezésében, továbbá a szakközépiskolai igényfelmérés azt alátámasztja, illetve a 2012/2013-as tanév felvételi jelentkezések igazolják, a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola tagintézményének felmenő rendszerben történő beindításhoz hosszabb távra bérleti szerződést köt az intézmény fenntartójával, a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságával.

 

Határidők:

bérleti szerződés véleményezése: 2011. júniusi bizottsági ülések

hosszabb távú együttműködés előkészítése: 2012. március

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:   Közoktatási Iroda

 

 

 

 

10. A Budaörsi Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolója

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/10. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Köszönti Szigeti János rendőrkapitány urat. Azt szeretné kérni vagy kérdezni, kíván-e kapitány úr a leírtakhoz képest és a bizottsági ülésen megtárgyaltakhoz képest esetleg valamit hozzátenni, vagy maradjanak-e abban, hogy a kérdésekre válaszolnak? A kérdésekre válaszol.

 

Császárné Kollár Timea: a beszámoló zömmel statisztikai adatokat tartalmaz, tehát ebbe belemenni igazából nincs értelme. Amit meg szeretne kérdezni, tudja, hogy igazából nagyon kevés rendőr jut itt a környéken is és Budaörsön is egy állampolgárra. Ha jól sejti, akkor 2352 főre jut egy rendőr. Ez mérhetetlenül kevés. A mai nap során is felmerült már hajléktalan, buszmegálló, egyéb kérdésekben hogy ez így nem tartható. Valamint Budaörs geológiai és településszerkezeti sajátosságaiból adódóan vannak olyan körzetek, amelyek messze esznek a főúttól, messze esnek a városközponttól, és gyakorlatilag nincs rendőr. Reményét fejezi ki, hogy ez valamilyen módon a jövőben ez a szám növekedni tud.  Ha nem, akkor a most létező polgárőrökkel és az esetleg majd megalakulandó polgárőrökkel úgy gondolja, hogy az együttműködés elvárható akár Törökugrató, Frankhegy, Kamaraerdő, bármilyen területről beszélnek. El fogja fogadni, mert statisztikai adatokat tartalmaz, de szeretné erre felhívni a figyelmet. Példának említi, hogy körzeti megbízottakkal is lehetne erősíteni ezt a munkát.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hát ez igazából észrevétel volt, nem kérdés. Akkor kiegészíti, mert a problémát ezt még inkább súlyosbítja: ráadásul Budaörsön számos olyan létesítmény van - az áruházakra gondol - ahol nagyszámú olyan bűnelkövetés merül fel, amely elvonja az erőket. De hát kapitány úr beszámolói nemcsak az itten ülésen, hanem az állomány előtt, illetve a főkapitány úr előtt, akinek a személye most éppen változott elég furcsa körülmények között. Szóval ő számos beszámolót meghallgatott, és hát évtizedes múltja van annak a problémakörnek, hogy bizony az 1 rendőrre jutó lakosok száma meglehetősen nagy, a megyéjükben a legmagasabb. Azt, hogy lehet ezt kezelni, ezt nem tudja. Erre Ámos Sándor igyekezett erőfeszítéseket tenni, reméli, az utódja is ezt fogja tenni.

 

Biró Gyula: amikor a bizottság a beszámolóval kapcsolatosan meghallgatta kapitány urat, akkor említette, hogy 30 rendőr hiányzik perpillanat innen a kapitányságról. Végiggondolta, hogy a most meghozandó törvények hihetetlen vonzóvá teszik a rendőri pályát, tehát feltételezi, hogy nem 30 fog legközelebb hiányozni, hanem 200.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hát erről ő is hosszasan tudna beszélni, de nem teszi több oknál fogva sem. Miután hozzászóló ráadásul nincs, akkor ez lesz a legerősebb érv számára, hogy szavazzanak.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 igen szavazattal támogatott.

(Kálóczi Imre képviselő nem tartózkodott a teremben)

 

 

128/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság 2010. évi beszámolója

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitány 2010. évi - az előterjesztés melléklete szerinti - beszámolóját Budaörs város közbiztonsági helyzetéről elfogadja.

 

 

 

 

11.) A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme a költségvetésben biztosított támogatásuk felosztására

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/11. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyben a támogatás felosztására vonatkozó javaslat szerepel. Ha nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 12 igen, 3 tartózkodó szavazattal támogatott.

 

 

129/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme a költségvetésben biztosított támogatásuk felosztására

 

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörsi Rendőrkapitányság 2011. január-március havi objektumőrzésére 1.302.000 Ft-ot biztosít a Budaörs Város 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendelet 6. sz. melléklet, Működési célú támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök, 11. rendőrség működésének támogatása keret terhére.

 

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az erről szóló támogatási szerződést a Budaörs Város Nyugalmáért Közalapítvánnyal kösse meg.

 

Határidő: 2011. május 20. (szerződés megkötése és az utalás)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:   Polgármesteri Kabinet, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

12.) Együttműködési megállapodás megkötése a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/12. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Ismerteti a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatát. (jegyzőkönyv 2. sz. melléklete)

Miután nincs hozzászólás, felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 15 igenszavazattal támogatott.

 

 

130/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Együttműködési megállapodás megkötése a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal

 

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő, az előterjesztés mellékletét képező együttműködési keret-megállapodást a 2011. évre jóváhagyja.

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2011. évi együttműködési megállapodás aláírására.

 

Határidő: 2011. május 20. (az együttműködési keret-megállapodás aláírására)

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:   Polgármesteri Kabinet (együttműködési keret-megállapodás elkészítése), Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

13.) A Törökugrató Polgárőr Egyesület támogatásának újratárgyalása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/13. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon kényelmetlen helyzetbe került, mert a testületi döntést követően érkeztek hozzá olyan információk, amelyek igyekezett kontrolálni, fenntartva természetesen az ártatlanság vélelmét is, de úgy gondolja, hogy egy olyan szituációban, ha információt kap arra vonatkozóan, hogy itt valamiféle hatósági eljárás van folyamatban, és hatáskörtúllépések tekintetében furcsa dolgok történtek, akkor azt, hogy erről a testületet nem tájékoztatja, természetesen nem igazán teheti azt meg, miszerint úgy tesz, mintha ezen információk nem állnának számára rendelkezésre. Következésképpen azt gondolja, hogy az volna a helyes, ha megvárnák ezeknek az ajánlásoknak a végét, és azt követően döntenének erről, és addig felfüggesztenék ezt a határozatot. Nem tudja, hogy ez elfogadható-e a képviselő-testületnek, vagy valami más javaslat van. Ennél jobb megoldást nem tud kitalálni.

 

Kálóczi Imre: ők meg úgy gondolják, hogy pont az ártatlanság vélelme miatt szavazzák meg a támogatást.

 

Biró Gyula: miután a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén erről beszéltek, akkor a frakcióvezető úr nem volt ennyire biztos abban, hogy megszavazza. Ismervén a tevékenységét a polgárőr egyesületnek, azt javasolná, hogy - az előző alkalommal tárgyalták a tevékenységi körüket - ne az Auchan parkolóban járőrözzenek. Van az Auchan parkolóban saját őr, járőrözzenek itt a lakótelepen és a környékén. Egyszer egyébként azt mondták, hogy semmi kifogásuk nincs a dolog ellen, persze azóta nem látták őket még véletlenül sem. Ha már megkapták azt az összeget, amelyet szerinte egyelten egy egyesület nem kapott meg, merthogy azt mondták, megszorítások vannak, ők megkapták, sőt a háromszorosát, úgy gondolja, akkor szeretnék látni is őket, ha már a képviselő-testület - az előbbi felszólalásból tudja - hogy meg fogja szavazni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: a tartalmi részét nem nyitná meg ennek a dolognak. Nagyjából ezen végül is az előző ülésen túl voltak, és mindenki ismeri az erre vonatkozó hozzászólások tartalmát, lényegét. Tényleg pusztán arra hivatkozva - mert többen akik a közbiztonságban szereplők ma, Budaörsön - hívták arra fel a figyelmét, hogy itt valami komoly probléma is lehetséges. Úgy gondolta, hogy ha ilyen információja van, ezt megosztja. A képviselő-testület felelőssége az, hogy ezek után, hogy dönt vagy hogy nem dönt. Nem tudja, hogy mi az átfutási ideje annak az ügynek, amelyre - még egyszer mondja - most nem részletezve, mert ezt a nyílt ülésen nehéz jól tenni, hogy mennyi idő alatt záródik le, természetesen egyetértve azzal, hogy (bár ha minden esetben ez működne, és nem lennének e tekintetben szelektívek), az ártatlanság vélelme mindenkit megillet, de azt gondolta, hogy egy támogatásnál, egy olyan civil szervezetnél, amelynél ilyen merül fel, megnyugtató volna, ha ez lezárulna.

 

Filkey Péter: nem igazán akart hozzászólni. Azt remélte, hogy ez már a bizottsági ülésen már tisztázódott. Most olyan dologra hivatkozik Biró Gyula képviselő, amelyről állítólag az egyesületet írásos módon bizonyítékkal gyakorlatilag felkérték őket arra, hogy menjenek be ünnepnapokon, esetleg hétvégén - nem emlékszik pontosan - tehát amikor a bevásárlási szokásoknak megfelelően nagyobb forgalom van, több a vagyon elleni, személy elleni bűncselekmény, járőrözzenek, menjenek be. Itt most elhangzanak dolgok nagy általánosságban, és ha valaki most ezt kívülről hallja, nem is igazán érti. Egyébként ő sem igazán érti és tudja, hogy mi mindenre hivatkoznak most itt egypáran, hogy mennyi probléma van az egyesülettel. Tehát ezt tisztázni kellene mielőbb. Nem gondolná egyébként, hogy alapvető probléma lenne az egyesülettel. Tehát nem javasolja, hogy megvonják tőlük a támogatást pláne azért, mert korábban szavaztak a rendőrségi problémákról, több rendőr kellene, a rendőrség nem valószínű, hogy tud annyi rendőrt adni belátható időn belül, amennyire szükség lenne a városban, így addig a polgárőröket viszont támogassák. Tehát azért a közrendben ők megelőzésre tudnak hatni. Tehát kabátlopás ügybe keveredtek, most úgy érzi, és ez nem szerencsés.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: hát ez meg nagyon unfair volt, ami most történt. Úgy csinál képviselő úr, mintha nem tudná, miről van szó, miközben tudja, és most ők keveredtek kabátlopási ügybe, mintha valamit tisztességtelenül tennének. Ezért most ki fogja teríteni a lapokat, nem tud mást tenni. Egy őszinte ember, és ehhez igyekszik tartani magát. Nagyon nem szeretné, ha az önkormányzat keveredne egy olyan színbe, mintha nem járnának el tisztességesen. Először is nézzék a formai részt. A formai rész az, hogy közpénzen működik a polgárőr egyesület. Azt mondja képviselő úr, hogy támogassák a polgárőröket. Bocsánatot kér, van a városban évtizedes múlttal működő polgárőr egyesület, amely kap támogatást és semmilyen probléma vele nem merült fel. Az önkormányzati rendezvényeken a rendőrséggel együttműködve ellátja a feladatát mindenféle probléma nélkül. Tehát álságos azt mondani, hogy nem támogatják a polgárőröket, mert igenis támogatják. Ha pedig közpénzen teszi ezt a feladatot, akkor nem egészen érti, hogy miért az Auchanban védje az egyébként az ottani rendészeti feladatokat ellátók helyett budaörsi közpénzből egy adott területhez kapcsolódó polgárőr egyesület. Ha közpénzből működik és védi állítólag az ott élőket, akkor az ott élőket védje közpénzből, és az ott élők nem az Auchan áruházban vannak, - ebben szerinte Biró Gyulának tökéletesen igaza van - hanem, ha törökugratói polgárőr egyesületről beszélnek, akkor azok vélhetően Törökugratón laknak. Nem ez a lényege a dolognak. A lényege a dolognak az, hogy igen, ők keveredtek kabátlopási ügybe. Számára több, a rendőrség kötelékében dolgozó és egyébként más helyről jövő információ azt erősítette meg, olyan információt kapott, miszerint jogosulatlan villogóhasználat, hatáskörtúllépés, igazoltatás, és olyan eljárások, amelyekre nincsen lehetősége, amire a szabályok, törvények nem jogosítják fel az egyesületet, ilyenek történtek. Ha ilyet hall, akkor nyilvánvaló, hogy az aláírása elbizonytalanodik. Kapitány úrtól kért egy levelet, amelyben leírta, hogy van ezzel kapcsolatban eljárás. Részleteket most nem ismertet, de nem szeretne olyan színben feltűnni, mintha ők most bármit kitaláltak volna, mert ez nagyon méltánytalan lenne.

 

Császárné Kollár Tímea: a legutolsó mondattal kezdené akkor, igen, ezt az információt nagyjából mindenki tudja, hogy Polgármester úr kapott egy ilyen tartalmú levelet. Viszont ezt a levelet, mint képviselő nem látta. Azt sem mondja, hogy ehhez joga van, de elég nehéz úgy dönteni, hogy ezt a levelet az ember nem olvasta. A másik dologra visszatérve, épp Polgármester úr utalt rá nem túl régen a mai nap során, miszerint mekkora az aránya az itt elkövetett bűncselekményeknek az autópálya mentén elhelyezkedő áruházakban: 41% amennyiben nem csal az emlékezete. Tehát úgy gondolja, hogy ott bármilyen jelenlét mindenképpen indokolt. A kezében tartja a Budaörsi Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztálya vezetőjének, Medveczky Zsolt úrnak a levelét, illetve tulajdonképpen ez egy megállapodás a polgárőr egyesülettel. Ez 2010. december 1-jétől 2011. január 1-jéig, egy hónap tartalomra szól. A lényeg, amelyet fel szeretne belőle olvasni: "Fentebb említett időszakokban 2-2 fő polgárőr, 1-1 db személygépkocsival mozgó, illetve gyalogos, figyelő szolgálatot fog ellátni az M1-M7-es autópálya közös szakasza mentén elhelyezkedő áruházak parkolóiban, illetve az épületeken belüli folyosókon." A Közrendvédelmi Osztály állapodott meg a polgárőrséggel, - kéri alezredes urat, javítsa ki, ha téved - úgy gondolja, ha ők megállapodtak a rendőrséggel, hogy együttműködnek, megállapodtak, hogy a borzalmasan bűnözésveszélyes multik területén, parkolókban, bent, magában az áruházban együttműködnek és jöjjenek a polgárőrök, akkor tényleg nem érti, miért nem lehetnek ott a polgárőrök.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: továbbra is azt mondja, hosszasan vitatkozhatnak arról, hol legyenek a polgárőrök, hol ne legyenek a polgárőrök. Azon az állásponton van, ha közpénzből finanszírozzák egy adott területhez kapcsolódó polgárőri tevékenységet, az azon a területen végezze a tevékenységét, legyen együttműködési szerződése a rendőrséggel és ne lépje túl a hatáskörét, tartsa meg a jogszabályokat. Amely pedig az előterjesztésben erről le van írva, nagyon pontos és precíz, - gyorsan megnézte - és abból minden kiderül. Ha képviselő asszony szerette volna ezt a levelet megnézni, megtehette volna.

 

Biró Gyula: Filkey Péter képviselő úrral egy dologban egyetért, és ezt előző bizottsági ülésen is elmondta, hogy üljenek le és beszéljék meg. Õt különösebben nem hatja meg az, hogy a polgárőrség milyen szerződést írogat a Budaörsi Rendőrkapitánysággal. Ugyanazon a véleményen van, mint a Polgármester úr. Ha közpénzből ők polgárőröket finanszíroznak, akkor az ne az Auchanban kóboroljon. Tudja, hogy a bűnt ott is üldözni kell, arról senki ne akarja meggyőzni, hogy mind a 25 ezer autó, amelyet ott ellenőrizni kell, az mind budaörsi lakos, vagy mind a 100.000 vevő, aki megfordul egy nap az áruházban, az mind budaörsi lakos. Tehát tessék elvégezni azt a feladatot, és akkor ő sem fogja a pénzt különösebben sajnálni, a kapitányság meg végezze el a feladatát az Auchan parkolóban. Úgy gondolja, hogy mindenki a maga feladatát végzi, akkor nem lenne ilyen probléma. A probléma az, hogy az előző bizottsági ülésen sem tudták megbeszélni. Tehát akkor is kicsit úgy érezte, hogy most ezt átviszik erőből akkor is, ha akármi történik.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: több hozzászólás nincs. Úgy látja, hogy a határozati javaslatot a képviselő-testület el fogja utasítani, ezt nagy tisztelettel tudomásul veszi. Azt, amit úgy érzett, hogy a törvények és jogszabályok számára előírnak, megtette, az érvek elhangzottak.

Felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 6 igen, 3 nem, 6 tartózkodás szavazattal elutasított.

 

 

131/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A Törökugrató Polgárőr Egyesület támogatásának újratárgyalása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, mely szerint a Budaörsi Törökugrató Régió Polgárőr Egyesület támogatásáról szóló 95/2011. (III. 23.) ÖKT sz. határozatát az Egyesület az önkormányzat támogatásával megvalósított tevékenységével kapcsolatos szabálytalanságok miatt visszavonja.

 

 

 

 

14. Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/14. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéshez képest egy kiegészítő javaslat született, amely egy kicsit nyomatékosítja az intézmények felé a jogszabályokban foglalt előírások tiszteletben tartását, illetve azok megtartását.

Ha nincs hozzászóló, felteszi szavazásra ezzel a kiegészítéssel együtt a határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 igen, 2 tartózkodó szavazattal támogatott.

 

132/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Tájékoztató Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények 2010. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatban

 

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő - testülete az önkormányzati intézmények 2010. évi beszámolójával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.

 

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyomatékosan felhívja az önkormányzati fenntartásban működő intézmények vezetőinek figyelmét a 2011. évi költségvetés végrehajtása során a jogszabályokban foglalt előírások maradéktalan megtartására.

 

Határidő: azonnal,

Felelős: Polgármester,

Végrehajtást végzi: Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

15.        Budaörs Város Gazdasági Programja

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/15. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Azt a jelzést kapta az egyeztetés kapcsán, hogy a jobboldali képviselők ezt nem fogják elfogadni. Ezt tudomásul veszi, vitatkozni sem nagyon tud vele, de ha egy törvény előírt számára egy kötelezettséget, neki annak eleget kell tennie. Ha valaki elolvasta az anyagot, az első oldalai hosszasan arról beszélnek, és értekeznek, hogy ilyen körülmények között miért nincs nagyon értelme gazdasági programot alkotni. De ha a polgármester feladata, hogy gazdasági programot terjesszen a testület elé, akkor neki ezt kötelezően el kell végeznie. Õ is úgy gondolja, hogy ma Magyarországon aki meg tudja mondani, hogy egy településen, ideértve akár Budaörsöt is, a jövő évben a település gazdálkodásának megalapozását hogyan tudják, milyen számok, bevételek alapján, milyen intézményi fenntartás alapján , hogy ezt hogy tudják megalapozni, attól venne néhány oktatási órát. Õ meg fogja szavazni, senkit ne lepjen meg.

 

Laczik Zoltán: Önkormányzati szinten ő sosem volt olyan helyzetben, hogy nagy, hosszú távú gazdasági programot készíthessen, de kicsiben, céges szinten volt alkalma ilyen munkákban részt venni. Jelenleg - azt gondolja közgazdász szemmel nézve -, hogy egy önkormányzat gazdasági prognózisa elkészítéséhez olyan alapvető igazodási pontok hiányoznak, amelyek ismerete nélkül egy ilyen prognózis nem készíthető el. Például nem tudják, hogy az önkormányzatoknál maradnak-e az iparűzési adóbevételek. Márpedig Budaörs 14 milliárd főösszegű költségvetésének mintegy felét teszi ki ezek az adóbevételek. Ez akkora összeg, hogy már egymagában lehetetlenné teszi a prognóziskészítést. Ha viszont van egy kötelezettsége az önkormányzatnak, hogy ezt meg kell csinálni, akkor aligha tehet mást, minthogy azt mondja, hogy leírja azt, hogy ezek és ezek a bizonytalansági tényezők, de muszáj megtennie, mert törvényi kötelezettsége van, nagyjából ez a prognózis. Mást nem tehet. 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, kicsit részletesebben elmondva, amit ő elmondott, hangzott el. Felteszi szavazásra a gazdasági programot. A Képviselő-testület 6 igen, 9 tartózkodással elutasította a javaslatot.

 

 

133/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

      Budaörs Város Gazdasági Programja

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította az előterjesztés mellékletét képező 2011-2016. évekre szóló Gazdasági Programot.

 

 

 

16.        Tájékoztatás a kerékpárúton végzett közlekedésbiztonsági audit eredményéről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/16. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: A márciusi testületi ülésen is szerepelt a téma, de frakcióvezető úr visszakérte bizottság elé. A  TFVB megerősítette korábbi döntését, 3 pontot javasolt elfogadásra, a I-t, a II-ből a "vagy" utánit, és van egy további javaslata, hogy III-sal a gyalogosforgalomtól nem elválasztott közös kerékpárút kerüljön kialakításra.

 

Czuczor Gergely: Apró észrevételt tenne. Tegnap kipróbálta személyesen is a kerékpárutat a Baross utcában, és nagyon kellemesen csalatkozott benne, mert 5 perc alatt be lehetett érni a főtértől a Törökugrató lábáig. Van viszont egy neuralgikus pont, amire felhívná a figyelmét a vonatkozó felelősöknek, hogy a Széles utcán átívelő kisebb híd - érti, hogy miért lett oszlopokkal korlátozva, hogy ne menjen rá autó, - csak a probléma az, hogy benne van a biciklisáv közepén. Nem a sávvonalra tették az oszlopot, hanem a bicikliút közepébe, ráadásul úgy, hogy mind a két sávban van egy-egy, úgyhogy ha ott valaki szembetalálkozik egy kerékpárossal, vagy megáll, vagy összetalálkozva egyéb félreértésekre is sor kerülhet. Kérné szépen, hogy ezen javítsanak.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Köszöni, ezt meg fogják nézni. Volt számos észrevétel, de a gyakorlatban jönnek elő a hibák. Több hozzászólás híján kéri a szavazatokat.

A Képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 

134/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Tájékoztatás a kerékpárúton végzett közlekedésbiztonsági audit eredményéről

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben és a szakértői véleményben foglaltak alapján, tudomásul veszi a közlekedésbiztonsági audit eredményét, és az abban javasolt beavatkozásokat a Baross utca - Stefánia utca csomópontban javasolt nyomvonal módosítás kivételével jóváhagyja, és felkéri a Polgármesteri Hivatalt azok elvégeztetésére.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben és a szakértői véleményben foglaltak alapján nem hagyja jóvá a pirosra színezett aszfalt kopóréteg alkalmazását

3.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy gyalogosforgalomtól nem elválasztott közös kerékpárút kerüljön kialakításra.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Hivatal

 

 

 

17. Újabb buszmegálló helyek kijelölése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/17. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést. A TFVB egyhangúan azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy egyelőre ne történjen újabb buszmegálló-kijelölés. Kéri a szavazatokat.

A Képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot.

 

 

 

 

135/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Újabb buszmegálló helyek kijelölése

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá a Farkasréti út 110. szám előtt kijelölt megállóhely áthelyezését a Farkasréti út - Fém utca csomópont közelébe, egy arra műszakilag alkalmas helyre.

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hagyja jóvá az Aradi utcában újabb megállóhely kialakítását.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda     

 

 

 

 

 

18. Budaörs, Szabadság út 36. sz. alatti, 2047 hrsz-ú ingatlan 13740/20580 arányú tulajdoni hányadrészére vonatkozó elővásárlási jogról történő nyilatkozat

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/18. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztsét. A javaslat az, hogy ne éljenek az elővásárlási joggal. Mivel hozzászólás nincs, kéri a szavazatokat.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 

 

136/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Budaörs, Szabadság út 36. sz. alatti, 2047 hrsz-ú ingatlan 13740/20580 arányú tulajdoni hányadrészére vonatkozó elővásárlási jogról történő nyilatkozat

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem él az elővásárlás jogával a Budaörs, Szabadság út 36. szám alatti, 2047 helyrajzi számú ingatlanból, Suskó Jánosné tulajdonában álló 13740/20580 tulajdoni hányadra, az előterjesztés mellékletét képező, 2011. március 23-án kelt ingatlan adásvételi szerződésben megjelölt 43.000.000,-Ft vételáron.

 

Határidő: értesítés azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Budaörs, Szabadság út 14. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/19. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  ismerteti az előterjesztést. Az ELMÛ-ÉMÁSZ és Gázművekre vonatkozó ügyről van itt szó. Mivel nincs hozzászólás, kéri a szavazatokat az előterjesztés szerinti javaslatról.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 

 

137/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Budaörs, Szabadság út 14. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosítása

 

1.   Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Budaörs, Szabadság út 14. szám alatti 2071/2/A/10 helyrajzi számú "üzlethelység" megnevezésű ingatlant az ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. visszamenőlegesen 2011. április 8. napjától a Fővárosi Gázművek Zrt-nek albérletbe adja oly módon, hogy az albérletbe adott helyiség bérleti díja nem haladhatja meg BTG Kft. és az ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. közti szerződés által megállapított bérleti díj használat arányában megállapított összegét.

 

2.   Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a BTG Kft. és az ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. között fennálló bérleti szerződés fentieknek megfelelő módosításához.

 

Határidő: 2011. május 31.

Felelős: Polgármester,

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

 

20. Budaörs, Kismartoni út 45. sz. alatt működő gyógyszertár bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő felmondása és az önkormányzat i üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/20. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban elmondja, ha egy kicsit cinikus szeretne lenni, de nem az, akkor mondaná azt, hogy több mint 10 év, vagy másfél évtized kellett ahhoz, hogy beigazolódjék az, hogy amit annak idején ezzel kapcsolatban mondtak, állítottak, az mennyire igaz, de addig fenn kellett tartani kedvezményes tarifával egy ilyen történetet. Most a Kamaraerdei Részönkormányzat azt kéri, hogy egy közösségi térként hadd működtesse ezt. Õ jobban szerette volna, ha bérbe adják, de ezzel is együtt tud élni. A részönkormányzat 4 egyhangú szavazattal elfogadta a javaslatot, aztán a TFVB, PEB is ezt támogatta.

 

Török István: Azért kérték ezt a részönkormányzattal, miután a Kamaraerdei Közösségi Háznál rádió működése miatt, illetve az épület egyéb hasznosításai miatt meglehetősen kevés olyan tér van, amit lehetne használni, illetve sok tekintetben raktározás szempontjából is igen komoly gondjaik voltak, szükség lenne arra, hogy visszaszálljon az épülethez ez a korábbi gyógyszertári rész.

 

Császárné Kollár Tímea: Nincs nagy problémája ezzel, csak megkérdezné Török Czene István képviselő-társát mint a részönkormányzat vezetőjét, óhajtanak-e esetleg pályázatot kiírni erre, hogy mi történjen ezzel a teremmel, vagy ez már egy eldöntött tény, hogy itt ez közösségi tér lesz, és akkor a részönkormányzat eldönti mi lesz vele.

 

Bíró Gyula: Gratulálni szeretne az ottani háziorvosoknak, mert ott olyan szinten meggyógyították Kamaraerdő lakosságát, hogy ma már nincs szó a patikáról. Emlékszik, amikor az ottani képviselő hölgy visítva mondta, hogy márpedig ott olyan betegek az emberek, hogy azonnal oda kell gyógyszertár, és nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy elmenjenek a Tesco-ig. Örömmel látja, hogy az anyagi helyzet is sokat javult. Hogy mi a célja, ő is szívesebben írt volna ki pályázatot, de ugyanúgy, ahogy a Polgármester úr mondta, ő is együtt tud élni a dologgal, legyen a Kamaraerdei Részönkormányzaté. Nyilván hasznosan fogják kihasználni ezt a helyiséget, legalábbis reméli, hogy hasznosabban, mint eddig. Úgy tudja, az utóbbi időben már be is volt zárva ez az intézmény.

 

Török István: Azt szeretné mondani, hogy azért döntöttek így, mert nagyon kevés hely van az épületben, egyre több csoport működik ott, nagyon aktív élet zajlik, és ezért lenne szükség erre a helyre. A gyógyszertárral kapcsolatban meg kívánja jegyezni, hogy igény valóban lenne rá, csak nagyon szerencsétlen volt a nyitva tartási idő, amiben nem sok elmozdulás történt. Tudomásul veszik ezt a bezárást, de idősebbek esetében akár problémát okozhat, ha nincs autója, hogy a Tesco-hoz hogyan jusson el.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Miután több hozzászóló nincsen, a 2. pont helyett a kamaraerdei részönkormányzat és a bizottságok által megerősített javaslatról döntenek, aki ezt támogatja, az szavaz igennel.

A képviselő-testület 14 igen, 1 tartózkodással fogadta el a határozati javaslatot.

 

 

138/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Budaörs, Kismartoni út 45. sz. alatt működő gyógyszertár bérleti szerződésének közös megegyezéssel történő felmondása és az önkormányzati helyiség hasznosítása

 

1.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 1-i  határidővel  a dr. Riedl Zoltánnal kötött Budaörs, Kismartoni út 45. szám alatti 3567/1 hrsz-ú 703 m2 nagyságú önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban kialakított 84 m2 nagyságú üzlethelyiség bérleti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. Bérlő május 31-ig a helyiséget tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni bérbeadó részére a bérleti díjjal megegyező, időarányos használati díj megfizetése mellett.

 

2.) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Budaörs, Kismartoni út 45. szám alatti 3567/1 hrsz-ú 703 m2 nagyságú önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban kialakított 84 m2 nagyságú üzlethelyiség használatát átadja közösségi tér kialakítása, működtetése céljára a Kamaraerdei Közösségi Háznak.

 

Határidő: 2011. július 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Városépítési Iroda

 

 

 

 

21. Az 1. sz. Általános Iskola képzőművészeti alkotás pályázata

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/21. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban előre elmondja, itt nincs olyan döntés, amit ő támogatni tud, ezért tartózkodni fog. Csak rossz döntés van, ő felháborítónak tartja azt, amit a Lektorátus ebben az ügyben tett vagy nem tett. Kész helyzet elé állította azokat, akiknek ebben dönteniük kellett. Azt gondolja, ez az egész eljárás minősíthetetlen volt. Most az a kérdés csak, hogy egy vagy sok pályázó fogja az önkormányzatot valamilyen módon számon kérni. Ezt szomorú ügynek tartja, és természetesen persze az eredménye az lesz, hogy ott marad üresen a fal, amivel szintén együtt lehet élni, csak a "szamárság" az egy enyhe szó rá. Úgy látja, nehezen száll ezzel bárki vitába, nehéz helyzetben vannak, mert senki nem érvelt semmi mellett, a KMISB a "vagy" utáni részt javasolja elfogadni, míg a TFVB a "vagy" előttit, a PEB pedig a "vagy" utánit. 

Ezért ő először a "vagy" előttit teszi fel szavazásra, és ha az nem kap többséget, akkor ezt követően a "vagy" utánit.

 

A "vagy" előtti az az, hogy a zöld falat kihirdetik győztesnek. Aki ezzel ért egyet, az szavaz igennel, kéri a szavazatokat. A Képviselő-testület 2 igen, 1 nem, 12 tartózkodás mellett elutasította a határozati javaslatot.

 

Ezután a "vagy" utániról döntenek, vagyis hogy a pályázatot eredménytelennek minősítik, és a Lektorátus pedig nem jogosult a teljes megbízási díjra. A KMISB 0 %-ot javasolt. Ezt teszi fel szavazásra, melyet a Képviselő-testület 10 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal elfogadott.  

 

 

139/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Az 1. sz. Általános Iskola képzőművészeti alkotás pályázata

 

A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. Általános Iskola aulájának falára kiírt pályázatot eredménytelennek minősíti. Ennek megfelelően a pályázók adatait tartalmazó zárt borítékok felbontása után az eredménytelenségről értesíteni kell a pályázókat. Ebben az esetben a Lektorátus nem jogosult a teljes megbízási díjra, annak 0  %-ának kifizetését fogadja el.

 

Felelős:                  Polgármester

Határidő:                folyamatos

Végrehajtást végi:    Főépítészi Iroda, Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

22. A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ elhelyezésére szolgáló épület bérleti szerződése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/22. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, van egy módosító indítvány Szabó Károly részéről, hogy hosszú távon fontolja meg a testület, két helyszínen meg lehet-e oldani a jövőben 3 helyszín helyett. A TFVB ezzel a módosítással javasolta elfogadni.

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot a módosítással.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot. 

 

140/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A BTT Szociális és Gyermekjóléti Központ elhelyezésére szolgáló épület bérleti szerződése

 

1.    A Képviselő-testület a Budaörs, Szivárvány u. 3. és 5. szám alatti helyiségek, valamint a Budaörs, Petőfi S. u. 1. szám alatti épület használatba adását Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére 2012. január 31-ig meghosszabbítja.

2.    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a mellékelt szerződésmódosítás aláírására.

3.    Felkéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa meg, hogyan lehetne a működést megoldani a három jelzett helyszín helyett két helyszínen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi:   Polgármesteri Kabinet

 

 

 

23. A Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásának bővülése Páty és Biatorbágy településeken

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/23. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, utal az intézményfenntartásra, itt például már van egy olyan dolog, ami miatt ő nem gondolja, hogy érdeke volna bármelyik településnek furcsaságokat tenni a jövőben, hiszen akkor az ő feladatellátásuk is veszélybe kerülhetne.

Az előterjesztést 11 egyhangú szavazattal támogatta a KMISB. Hozzászólás nincs kérdezi a testületet, aki elfogadja a határozati javaslatot, az szavaz igennel.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 

141/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A Nevelési Tanácsadó kistérségi feladatellátásának bővülése Páty és Biatorbágy településeken

 

1.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Nevelési Tanácsadó álláshelyeinek 1 fővel (0,5 fő a pátyi ellátásra, 0,5 fő a biatorbágyi ellátásra) történő emelését.

 

2.  Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze be.

 

Határidő:       a költségvetési rendelet soron következő módosítása

Felelős:         Polgármester

Végrehajtást végzi:   Pénzügyi Iroda

                            Közoktatási Iroda

 

 

 

 

24. Helyi kiadványok támogatása pályázat kiírás

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/24. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztés, itt a bizottság módosító javaslatánál elektronikus megjelentetés szerepel, de ha jól sejti, dvd, cd  fedő neve lenne ez, és akkor digitális adathordozóra gondoltak. Õ ezzel a módosítással javasolná elfogadni. Nincs hozzászóló, így kiegészítve és a KMISB módosításaival teszi fel szavazásra a javaslatot.

A Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

 

142/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Helyi kiadványok támogatása pályázat kiírás

 

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a helyi kiadványok támogatásának, a melléklet szerinti 2011. évi pályázati kiírását az alábbi módosításokkal:

·                     a pályázati kiírásban szerepeljen az elektronikus megjelenés (digitális adathordozó)

·                     a pályázati felhívás 5.2. Szükséges saját forrás, önerő mértéke c. pontja egészüljön ki azzal, hogy "legalább" 30% pályázati önerő.

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Helyi kiadványok támogatására vonatkozó - melléklet szerinti -, 2011. évi pályázati felhívást tegye közzé.

 

Határidő:       a felhívás közzétételére (azonnal)

                   2011. május 31. (a pályázatok beérkezésének végső határideje)

                   2011. június 30. (a pályázatok elbírálására)

 

Felelős:         polgármester

Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke (pályázatok elbírálása)

A végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

 

25. Társadalmi szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2011. évben benyújtott pályázatainak elbírálása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/25. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a KMISB a táblázat szerint javasolta elfogadni, azzal, hogy a fennmaradó 663 ezer forintot az Ifjúsági klub felújítására célzottként javasolja fordíatni. Ez 10 igen, 1 tartózkodással kapott támogatást.

Ezzel a módosítással teszi fel szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

143/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Társadalmi szervezetek (egyesületek és alapítványok) 2011. évben benyújtott pályázatainak elbírálása

 

1. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a Közoktatási és Művelődési Bizottság javaslata alapján - a Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT. rendelet 6. sz. melléklet 41 sora Társadalmi önszerveződések támogatása költséghelyen szereplő 23.711.000 Ft-os pályázati keretet az alapítványokra vonatkozóan  (összesen: 9.200.000 Ft) az alábbiak szerint osztja fel:

 

 

ALAPÍTVÁNY

Pályázati téma

Kért összeg (Ft)

 Elfogadott

összeg (Ft)

1

Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány

Működési költségek

150 000

50 000

1

Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány

Nyílt nap- a mentőállomáson

90 000

90 000

1

Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvány

Szakmai továbbképzés

100 000

50 000

2

Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

Működési költségek

150 000

50 000

2

Budaörs Szabadság úti Vackor Óvoda Óvodásaiért Alapítvány

Kirándulás

320 000

100 000

3

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Játszóházak

70 000

0

3

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Bolhapiac- családi program

10 000

0

3

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Termésköszöntő egész hetes őszi program

150 000

120 000

3

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Márton nap-családi program

35 000

35 000

3

Budaörsi Cseperedő Óvodás Gyermekekért Alapítvány

Majális program

70 000

35 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Üvegfestő klub

300 000

100 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Pillantás fotókör

390 000

100 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Foltvarró szakkör

340 000

100 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Kabala színjátszó csop

200 000

100 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Filmklub

200 000

50 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Kreatívok szakkör

260 000

100 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Zengő 7 zenei rendezvény

200 000

0

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Mozgasd meg magad

160 000

50 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Ügyes ujjak kézműves szakkör

100 000

50 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Grafikai kör

290 000

100 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Lurkó bábcsoport

200 000

100 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Kósza túra

100 000

0

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Stáb szakkör

250 000

50 000

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Cultur klub

200 000

0

4

Budaörsi Kesjár Csaba Iskoláért Alapítvány

Modellező szakkör

140 000

100 000

5

Erős Várunk Alapítvány

Idegen nyelvi ifjúsági táborok

300 000

200 000

5

Erős Várunk Alapítvány

Édenkert keresztény művészeti nap

150 000

150 000

5

Erős Várunk Alapítvány

Hagyományőrző kézműves kör

100 000

100 000

5

Erős Várunk Alapítvány

Családos tábor

450 000

200 000

6

Goldtimer Alapítvány               

működési költségek

150 000

50 000

6

Goldtimer Alapítvány              

Cimbora vitorlázógép felújítása

838 510

600 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Logikus látásmód

60 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Ügyes Kezek Szakkör

150 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Õszi Vigasság program

90 000

30 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Művészeti kavalkád program

60 000

20 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Szabadtéri főzőverseny

170 000

30 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Vitamin nap

140 000

30 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Természet- és múzeumjárók szakkör

210 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Okoska szakkör

190 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Tavasz kórus program

100 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Szülők iskolája programsorozat

189 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Természetvédelmi projekt

135 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Informatika verseny

230 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Játékos foglalkozás leendő elsősöknek

40 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Gyermeknap

70 000

20 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Dráma szakkör

90 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Kis kertészek szakkör

315 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Szakály Mátyás Regionális Kórustalálkozó

150 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Irodalmi zsongás program

100 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Legyél Te is könyvmoly

150 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Tarka-barka délutánok szakkör

100 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Karácsonyi vásár program

35 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Mikulás és nyuszikereső vetélkedő

75 000

30 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Témahét a napköziben projekt

100 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Udvari társasjátékok - tárgyi eszközbeszerzés

55 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Számítástechnikai szakkör kirándulás

170 000

0

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Nyári tábor

300 000

240 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Hagyományőrző szabadidős programok

400 000

50 000

7

Gyermekeinkért Közösen Alapítvány

Színházjáró szakkör

400 000

50 000

8

Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány

Működési költség

150 000

50 000

8

Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány

Budaörsi Diákszínpad fesztivál fellépés

100 000

0

8

Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány

Színpadi bemutatók és előadások Budaörsön

350 000

250 000

8

Halmay Gyermek és Családsegítő Alapítvány

Budaörsi Diákszínpad nyári táborok

90 000

0

9

Illyés Gimnázium Alapítvány

működési költségek

150 000

50 000

9

Illyés Gimnázium Alapítvány

Vándortábor

198 000

80 000

9

Illyés Gimnázium Alapítvány

Gólyatábor

400 000

200 000

9

Illyés Gimnázium Alapítvány

Tehetséggondozó matematika tábor

150 000

100 000

9

Illyés Gimnázium Alapítvány

Kulúrák közötti komm.a Kárpát-medencében projekt

250 000

200 000

9

Illyés Gimnázium Alapítvány

Angol-Dráma szakkör

60 000

60 000

10

Írisz Alapítvány

Alsós tábor - Szigetköz

180 000

90 000

10

Írisz Alapítvány

Ifjú természettudósok klubja szakkör

300 000

200 000

10

Írisz Alapítvány

Nemzeti kincsőrzők társasága

200 000

150 000

10

Írisz Alapítvány

Néptánc-gyermekjáték szakkör

150 000

100 000

10

Írisz Alapítvány

Nyári kerékpártúra Dunántúli dombság

300 000

120 000

10

Írisz Alapítvány

Nyári szabadidős képzőműv.sport tábor Zamárdi

190 000

120 000

10

Írisz Alapítvány

Rajz -kézműves szakkör

400 000

110 000

10

Írisz Alapítvány

Tűzzománc szakkör

400 000

110 000

10

Írisz Alapítvány

 

 

 

10

Írisz Alapítvány

 

 

 

11

Karizma Alapítvány

működési költségek

150 000

50 000

11

Karizma Alapítvány

Kis üvegfestők szakkör

70 000

50 000

11

Karizma Alapítvány

Márton napi projekt

60 000

50 000

11

Karizma Alapítvány

Színházlátógató kör

70 000

70 000

11

Karizma Alapítvány

Nagy kócsag természetism.klub

60 000

50 000

11

Karizma Alapítvány

Kiskukta

30 000

20 000

11

Karizma Alapítvány

Játékszakkör

30 000

20 000

11

Karizma Alapítvány

Szünidei kézműves táborok

80 000

50 000

11

Karizma Alapítvány

Rajz és hagyományőrző kézműves kör

100 000

80 000

11

Karizma Alapítvány

Csengőszó városi vers és prózamondó verseny

80 000

60 000

11

Karizma Alapítvány

Szünidei játszó és sport-tábor

70 000

50 000

11

Karizma Alapítvány

Óvoda kirándulás Ópusztaszerre

200 000

150 000

12

Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

Működési költségek

40 000

40 000

12

Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

Naptár 2012

50 000

0

12

Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

Anyanyelvi napközis Tábor

338 000

100 000

12

Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

Magyar Dadogás szakmai Konferencia

185 000

150 000

12

Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

"Ej, mi a kő?" pályázat

35 000

0

13

Leopold Mozart Z. Alapítvány

Zenei tábor kamaregyüttes

230 000

120 000

13

Leopold Mozart Z. Alapítvány

Szolfézs tábor, Budaörs

60 000

50 000

13

Leopold Mozart Z. Alapítvány

Fagott tábor

24 000

0

13

Leopold Mozart Z. Alapítvány

Liszt-hagverseny

700 000

140 000

13

Leopold Mozart Z. Alapítvány

működési költségek

66 000

50 000

14

Liver Játéktér Köszhasznú Alapítvány

működési költségek

75 000

50 000

14

Liver Játéktér Köszhasznú Alapítvány

Veszélyeztetett és hátrányos helyzetű fiatalok sportolni vágyok sportolásának biztosítása

925 000

500 000

15

Művészet a Nemzetért Alapítvány

Tiszaújhelyi Zeneiskola fogadása, hangversenye

150 000

100 000

15

Művészet a Nemzetért Alapítvány

Emlékműsorok,színpadi előadások szervezése

300 000

200 000

16

Pro Ecclesia Alapítvány

Csendeshét- Tábor

770 000

500 000

16

Pro Ecclesia Alapítvány

Zenei programok

75 000

50 000

16

Pro Ecclesia Alapítvány

működési költségek

40 000

40 000

16

Pro Ecclesia Alapítvány

Ifjusági foglalkozások, hitoktatás

50 000

50 000

17

Sinfonietta Hungarica Alapítvány

Működési költségek

75 000

40 000

17

Sinfonietta Hungarica Alapítvány

Hangszerbemutató(vonós)

50 000

50 000

17

Sinfonietta Hungarica Alapítvány

Hangszerbemutató (fúvós)

50 000

50 000

17

Sinfonietta Hungarica Alapítvány

Márton napi szimfonikus koncert

825 000

0

18

Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány

Működési költségek

100 000

50 000

18

Vadvirág Budaörsi Bölcsődékért Alapítvány

Bölcsőde és Gyermekköszpont megnyitó, szakmai hét-családi nap programsor.

700 000

150 000

19

Zászlótudományi Alapítvány

Működési költségek

150 000

50 000

19

Zászlótudományi Alapítvány

Magyar Királyok és Fejedelmek c. kiállítás

299 900

150 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.200.000

 

 

Nyertes pályázó alapítványokkal az elnyert támogatási összeg felhasználására vonatkozóan Budaörs Város Önkormányzata képviseletében Wittinghoff Tamás polgármester támogatási szerződést köt. Az elszámolási határidő: 2012. február 15.

 

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a társadalmi szervezetek 2011. évi pályázatainak elbírálását követően a 2011. évi költségvetés 6. sz. melléklet: Támogatások, átadott pénzeszközök részletezése, 41.Társadalmi önszerveződések támogatása során fennmaradó 663.000 Ft-ot Városi Ifjúsági Klub felújítására fordítja.

 

Határidő:       2011. május 15. (szerződés megkötése)

2011. május 30. (a támogatás átutalására)

                   2012. február 15. (elszámolás)

 

Felelős:                   polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

                             Pénzügyi Iroda

 

 

 

 

26. A Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezése feltételeinek pontosítása

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/26. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester:  ismerteti az előterjesztést. A PEB 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett javasolta elfogadásra. Nem voltak eléggé precízek az előző ülésen, ebben a helyzetben nem hiszi, hogy érdemes lenne ezt nem támogatni, továbbra is azt javasolja, nézzék meg, mit eredményez ez a dolog idén, és aztán végig lehet gondolni a jövőt.

Nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a határozati javaslatot, melyet a Képviselő-testület 12 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadott.

 

 

144/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A Budaörsi Power Fest Európa bajnokság megrendezése feltételeinek pontosítása

 

1.    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Budaörsi Power Fest Európa-bajnokság" megrendezésére a 3 önkormányzati napot biztosít a Sportcsarnok használatára.

2.    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a szervezők az uszodát és a strandot is bérbe kívánják venni, arról a BTG Kft-vel egyezzenek meg (bérleti díj ellenében).

3.    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BTG Kft biztosítsa a rendezvény ideje alatt a létesítmény alaptakarítását és az épület általános, nyitva tartás alatt is biztosított őrzését. Az ezen felüli igényeket a szervező a BTG Kft-vel egyezteti és a plusz költségeket részére megtéríti.

4.    Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a BTG Kft. térítésmentesen biztosítja a sportcsarnok rendelkezésre álló hangtechnikájának és a világítás használatát, valamint a küzdőtér védőszőnyeggel való leburkolását.

5.    A rendezvényt a WBFP Hungary SE szervezi és bonyolítja, így az összes, szerződésben rögzített felelősség rá hárul.

6.    Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a budaörsi lakosok által fizetett jegyeket ne a BTG Kft. szedje, hanem a WBPF Hungary SE és kezelje a 700 Ft-os, budaörsi jegyeket elkülönítetten és a rendezvény zárását követően utalja át Budaörs Város Önkormányzata számlájára.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

 

 

 

27. Városi Sportnap megrendezése

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/27. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést és a bizottságok  javaslatát..

Hozzászólás nincs, felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

 

145/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Városi Sportnap megrendezése

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a BDSE kérelmét (2011. évi Városi Sportnap megrendezése) 980.000 Ft-al támogatja, a Budaörs Város 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 04.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok, 3.1. általános tartalék keret terhére. A támogatás elszámolásának határideje: 2011. június 30.

 

Határidő:       2011. április 30. (tájékoztatás és támogatási szerződés megkötése,)

                   2011. május 6. (átutalás)

Felelős:                  polgármester

Végrehajtást végzi:   Polgármesteri Kabinet (támogatási szerződés megkötése)

                            Pénzügyi Iroda (utalás)

 

 

 

28. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/28. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, melyet a bizottság 10 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a Képviselő-testületnek. Mivel nincs hozzászólás, felteszi szavazásra.

A Képviselő-testület 12 igen, 3 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot.

 

146/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységről

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Budaörs Város Önkormányzata belső ellenőrzésére vonatkozó 2010. évi beszámolót az előterjesztés melléklete szerint.

 

 

 

 

 

29. Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/29. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ismerteti az előterjesztést, a bizottságok a hivatal által megfogalmazott javaslatot támogatták.

Nincs hozzászólás, felteszi szavazásra a hivatal javaslata szerint, melyet a Képviselő-testület 15 egyhangú igen szavazattal elfogadott.

 

147/2011.(IV.21.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Helyi védetté nyilvánítási eljárás megindítása

 

1. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Törökugrató- területek és a Tétényi-fennsík részletes botanikai és zoológiai, szakértő általi felmérését indítsa el, és a felmérés eredménye alapján a helyi védetté nyilvánítási eljárás lefolytatását kezdje meg.

 

2. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az eljárás feltételét képező részletes botanikai és zoológiai, szakértő általi felmérésre, Budaörs Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.04.) ÖKT rendelet 4. sz. melléklet 3. Tartalék előirányzatok 3.1. Általános tartalék soráról 1.000.000.- Ft összeget szabadít fel.

 

3. Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő az 2.) pontban elfogadottaknak megfelelően, Budaörs Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II. 4.) ÖKT rendelet módosítását.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

Végrehajtást végzi: Pénzügyi iroda / Városépítési Iroda

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: szünetet rendel el.

 

Szünet

 

Szünet után:

 

 

30. Trianon emlékmű felállítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/30. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: az előterjesztéssel kapcsolatban "deja vu" érzése van (körülnézve nem látja Nagy Tamást) Több probléma van ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Most nem fog hosszas történelmi áttekintést, semmiféle idézeteket ma megfogalmazni, bár mikor először napirenden volt ez, talán több mint egy évvel ezelőtt a képviselő-testületi ülésen, akkor egy, a nem Magyarországról működtetett szélső jobboldali, nagyon súlyos, rasszista tartalommal, és propagandát folytató honlapon budaörsi forrásokból táplálkozva a helyi tévé anyagát, amikor ő éppen Bíbó hosszabb elemzését - és Bíbó Istvánt az újkori magyar történelem egyik legkiemelkedőbb közéleti szereplőjének tartja, és hát ha demokráciát, demokratikus ügyeket vizsgálják, akkor mint forrást mindig a legalapvetőbbnek tartja -, hozzáteszi azt is, hogy meglehetősen szomorú az, hogy az új, most már nem Alkotmány, hanem Alaptörvénynek nevezett valami, az azt az időszakot, ami 1945-től 1949-ig az ő működése kapcsán mégiscsak meghatározó időszak volt, a köztársaságon kívülire helyezi, ez csak a pongyolaságok egyike, ettől még Bíbó marad az, aki volt. Tehát az ő idézetét ez a szélső jobboldali radikális honlap Leninnek nyilvánította, és amikor tőle idézett, a Trianon komplexumot, akkor őt kvázi letomikázva megpróbálta elmagyarázni, hogy ő hogy keveri össze a komplexust a komplexummal, amiből persze semmi más nem derült ki, mint hogy nem értik azt, hogy mit jelent ez az összetett fogalom, amivel Trianont és a Trianonhoz kapcsolódó problémákat elemezte Bíbó István. Komplexusuk vélhetően azoknak van, az érveket nem nagyon látva ezzel kapcsolatban csak indulati és egyéb elemeket fogalmaznak meg. Õ történetesen tökéletesen megérti azokat, bár sokszor azt tapasztalja, azt sem tudják némelyek, hogy mit jelent Trianon, hol van, és mi ez egyáltalán, ezzel együtt azokat, akik ezt pontosan tudják, megérti azt a szomorúságot, ami a Trianonnal jelzett, és ebbe a körbe tartozó tragédiát illeti. Ezzel együtt az, hogy Budaörsön megemlékezzenek különböző dolgokról, nevezetesen például az I. és II. világháború áldozatairól, amit egyébként meg is tesznek, és egyébként még egy súlyos történetről, nevezetesen az itt élők elűzéséről, ami már a II. világháborút követő időszak, 1946, ’47-re tehető időszakban volt, teljesen helyén valónak tartja, az egy érdekes dolog, ha most egy ilyen emlékművet emelnek, akkor vajon nem kellene-e arra gondolni, hogy voltak más olyan történelmi tragédiák is, ahol - mondjuk magyarok százezreit veszítették el, például azoknak nem kell-e ugyanígy emlékművet állítani. Megítélése szerint Budaörsön az e tekintetben emelt emlékművek helye és tartalma rendben van, és helyesen is emlékeznek meg. Még akkor is így gondolja, ha számon kérték tőle azt, hogy a II. világháború áldozataival kapcsolatban miért támogatta azt, hogy arra a Békepark és temető létrejöjjön. Világosan próbálta mindenki számára elmagyarázni az ezzel kapcsolatos álláspontját, amit most itt nem tesz meg. Azt gondolja, azok a legsúlyosabb dolog, ami történhet, azok az emberáldozatok, amikről megemlékezni szükséges. A trianoni ügyhöz kapcsolódóan azonban nagyon sok olyan kérdés, és olyan sok indulat és olyan sok vegyes érzelem kapcsolódik, amely megosztja a társadalmat. Ezért ő ezt nagyon illő udvariassággal óvatosan kezelné. Szerinte akiknek ezzel kapcsolatban indulataik vannak, azok sokszor nem is pontosan tudják, hogy mindez mit jelent. Azt sem tudják vélhetően, hogy a magyarországi kisebbségekkel kapcsolatos politika hogyan vezetett ahhoz - és ideértve svábokat, szászokat, és lehetne hosszasan sorolni, - és milyen eredménye lehetett volna, feltéve a "történelmietlen" kérdést, ha nem lett volna Trianon, akkor hogyan hullott volna elemeire az az ország, amelyet Trianonnal, vagy a trianoni emlékművel megpróbálunk - vagy legalábbis szomorúan regisztrálni, hogy mégis így alakult. Magyarul nem volt egyben tartható ez az ország, ez akkor már nagyon is látszott. Ez részletesen kiderül azokból az anyagokból, amelyeket történészek, nálánál a kérdéshez sokkal jobban értő - Romsics Ignáctól kezdve Bíbó Istvánig sokak, talán Szegfű Gyula és egyebeket is idézett, hogy ne csak mai, hanem korábbi, akár konzervatív vagy erősen jobboldali történészek álláspontját is idehozzák. Ezért aztán tudomásul véve, hogy van olyan, akinek ilyen igénye van, azt azért mindenképpen udvariasan és nagy tisztelettel javasolná, hogy ha valakik a saját szempontjukból fontosnak tartanak valamit, amit egyébként sokan vitatnak, és sokféle vita övez, akkor ezt vélhetően olyan helyen kell elhelyezni, ahol egyfelől a környezet ezt elfogadja, másfelől nem szimbolikus a helye, harmadrészt nem osztja meg azokat, akik esetleg nem értenek ezzel egyet. Vagyis mindenki békével vehesse tudomásul, hogy aki számára ez fontos, legyen egy ilyen hely, aki meg úgy érzi, hogy ez nem helyén való, azt ne irritálja az, hogy miért van például ez így. Nem szeretne senkit semmilyen helyzetben kompromittálni, de jobboldali képviselő mondta szó szerint azt a minap, amit ő arról gondol, ami itt ötletként megfogalmazódott, a Városháza melletti terület - hogy milyen szép is lenne az, amikor hivatalos delegációval megérkezik Pulából a polgármester, és látja azt, hogy egy ilyen emlékművön hogyan szerepel az a kis területrész, ami jelenleg az ő országukhoz tartozik, hogy ennek milyen "jó" üzenete és hatása lehet… Nyilvánvaló, hogy emellett azért érdemes azt is megemlíteni, hogy egy terület kiválasztásánál mégiscsak furcsa az, hogyha egy adott terület, ahol van egy szobor vagy egy emlékhely, ott elkezd többféle szobor meg emlékhely lenni. Budaörs 1986-ban vált várossá, ennek emlékére készült az a szobor, ami ott látható, a várossá nyilvánítás tiszteletére. Kialakult egy közpark szökőkúttal, karácsonykor karácsonyfával, erre rátelepíteni egy Trianon emlékművet ez egy nagyon-nagyon hibás, az említett okok miatt szerinte ellenkező hatást elérő dolog lenne. Ezért kéri, mindenki nagyon fontolja meg, hogy ezzel kapcsolatban milyen álláspontra helyezkedik.

Úgy gondolja, amit a helyválasztással és a tartalommal kapcsolatban amit fontosnak tartott, azt elmondta, kellő önmérsékletet szeretne kérni mindenkitől. Egy dolgot szeretne még említeni, amik elhangzottak, és ebben képviselő asszonynak is volt szerepe, azt rettenetesnek és gyalázatosnak tartja. Attól a legmesszebbmenőkig határolódik el, nem szeretné most felidézni, hogy mindez mi volt, de hozzáteszi, hogy szomorú, amikor egy középületben ilyen dolgok elhangozhatnak.

 

Császárné Kollár Tímea: Budaörs idei költségvetése a rendelkezésre álló források az élet minden területén megjelenő takarékosabb működést nem teszi lehetővé, hogy 2011-ben a város emlékművet avasson, azonban a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság keretének terhére van lehetőség alapkőletételre. Az emlékmű, mint alkotás megvalósí