Összesen 2940363 látogató
Összesen 5585 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képvielő-testületének ülése 2012.02.23.

Feltöltő : Nagykovácsi Önkormányzata 783 megtekintés

Jegyzőkönyv

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

képviselő-testületi üléséről

 

Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

Időpontja: 2012. február 23. (csütörtök) 16:00 óra

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

 

Bencsik Mónika polgármester: Szeretettel köszöntök mindenkit, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának, munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén. Mielőtt rátérnénk a napirendi pontok egyeztetésére megállapítom, hogy testület 7 fővel jelen van, határozatképes. A következő ülést április 26-ra terveztük az előző ülésen elfogadott munkaterv szerint, de szeretnénk egy héttel előbbre hozni április 19-re a zárszámadás miatt. Átadom a szót Jegyző asszonynak.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: A Polgármesteri Hivatal részéről kiküldésre kerültek az építményadó bevallási nyomtatványok. Kérünk mindenkit, hogy a nyomtatványt kitöltve jutassa vissza a hivatalba. Aki a bevallási kötelezettségének nem tesz eleget, ott a tértivevényen szereplő átvétel dátumát fogjuk alapul venni, és ha 8-15 napon belül nem teljesítik a bevallási kötelezettségüket a tulajdonsosk, akkor kénytelenek leszünk mulasztási bírságot kiszabni. Az idei évi adómérték megállapítás miatt van szükségünk az új bevallásokra.

 

Bencsik Mónika polgármester: A kiküldött napirendek szerint 19 napirendi pont van. Az egyik napirendet az előterjesztő visszavonta, de egy másik témát tárgyalnánk helyette, ennek megfelelően alakulnának a napirendi pontok:

 

Napirend:

1. A 2011. évi költségvetési rendelet 5. számú módosítása

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóth Katalin pénzügyi ügyintéző

E- 33

PB

2. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Tóthné Pataki Csilla jegyző

E- 18

PB

3. Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önk. rendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény függvényében (a tv. 18. §. (1) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése)

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Pappné Molnár Afrodité pénzügyi ügyintéző

E- 32

ÜB/PB

4. Döntés a hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjáról szóló 3/2011. ( II.1.) számú rendelet módosításáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 23

ÜB

Szünet

5. Döntés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003. (II. 03.) számú Kt. rendelet módosításáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 30

ÜB

6. Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. adatkezelési jogosultságairól szóló rendelet elfogadásáról.

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 28

ÜB

7. Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ területi irodájának, nyitva álló helyiségének kijelöléséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 26

PB

8. Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: Dékány Angella alpolgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati ov.

E- 17

ÜB

9. Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve

Előterjesztő: Diószeghy Tünde képviselő

Előadó: -

E- 27

ÜB

10. Döntés a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 számú pályázat önrészéről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Sümegi Zoltán településmérnök

E- 31

PB

11. Döntés a "Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése" tárgyú projekt manageri pályázat alapján a nyertes kiválasztásáról.

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Sümegi Zoltán településmérnök

E- 29

-

12. Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén létesítendő helyi termelői piac helyéről

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 20

PB

13. Döntés Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakításáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Balzó Edina önkormányzati ov.

E- 21

ÜB/PB

Szünet

14. Döntés a KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat tanácsadói szerződésének megkötéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: dr. Halmosi-Rokaj Odett

E- 38

PB

15. Döntés a Német Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző

Előadó: -

E- 36

ÜB

16. Döntés a Nagykovácsi belterület 2203 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.182 m2-es részének értékesítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 24

PB

17. Döntés a Nagykovácsi belterület 833 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.51 m2-es részének értékesítéséről

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

E- 35

PB

18. Döntés a Nagykovácsi, Arany János u. 5. ( 4173 hrsz. ) szám alatti ingatlan tárgyában megkötött bérleti szerződés felmondásáról

Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester

Előadó: Dr. Halmosi-Rokaj Odett igazgatási ov.

E- 22

PB

19. Indítványok, javaslatok

 

Kérdezem a képviselő tárasaimat, aki egyetért a napirenddel kézfeltartással jelezzék. Megállapítom, hogy a jelenlévő 7 tag, 7 egyhangú igen szavazattal elfogadta a napirendet.

 

1. napirendi pont:

 

A 2011. évi költségvetési rendelet 5. számú módosítása

 

Bencsik Mónika polgármester: 2011. évi költségvetésünk valószínű, hogy az utolsó számú módosítás a zárszámadási rendelet megalkotása előtt. Pénzügyi Bizottsági ülés napján kapták meg a képviselők ezt az előterjesztést és a hozzákapcsolódó táblázatokat, mert a könyvvizsgálókkal még pénteken is zajlott az egyeztetés. Ennek megfelelően egy nagyon jó eredmény látszik 2011. évben, hiszen a költségvetés főösszege: 1.691.736 ezer Ft. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót az elnök asszonynak.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Tisztelt Polgármester, Jegyző, Képviselő Társaim, a Pénzügyi Bizottság döntése, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló rendeltet tervezet elfogadását az előterjesztés szerint.

 

Bencsik Mónika polgármester: Írásban kérdés módosító javaslat nem érkezett. Van-e kérdés, felvetés? Nincs. Akkor szavazásra bocsájtom a rendelet tervezetet, aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a 2011. évi költségvetési rendelet 5. számú módosítását. Az elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

2. napirendi pont:

 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetése

 

Bencsik Mónika polgármester: A 2012. évi költségvetési rendelet előkészítését sokszorosan tárgyaltuk. Novemberben megalkottuk a koncepciót, ezt követően az intézményvezetők a tervezeteiket beadták a Hivatalba, január elején a Hivatal is elkészítette a tervezetét. Képviselő-testület február 10-én megkapta az előterjesztett anyagot, volt egy kibővített Pénzügyi Bizottsági ülés, ahol tárgyalták a rendelet tervezetet és a hozzá kapcsolódó anyagokat. Közben a Magyar Államkincstártól a jogszabály pontos értelmezésének megfelelően a szakfeladatok elrendezése is megtörtént. Ezt követően újabb módosításra került az anyag és az újonnan kiküldött előterjesztést ismét megtárgyalta Pénzügyi Bizottság. Átadom a szót Pénzügyi Bizottság elnök asszonyának.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Köszönöm. A Pénzügyi Bizottság azt a határozatot hozta, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a rendlelet tervezet elfogadását az előterjesztésnek megfelelő tartalommal. A Pénzügyi Bizottságnak ebben az esztendőben először külön véleményt is kellett nyilvánítania a költségvetéssel kapcsolatban. Ezt a következőkben szeretném ismertetni:

Pénzügyi Bizottsági vélemény

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről.

 

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2012. február 23-ra előterjesztett 2012. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet és az alábbi véleményt fogalmazta meg:

A vélemény kialakítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV, tv. 24.§ (2) bekezdés, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet 27. § (1) bekezdése alapján kapott felhatalmazás során került sor.

Megállapítást nyert, hogy a költségvetési rendelet tervezet összhangban van a költségvetési koncepcióról szóló 156/2011. (XI.24.) számú Képviselő-testületi határozatban rögzített iránymutatásokkal. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának éves bevételi és kiadási főösszege: 1.907.312.000.-Ft. Az önkormányzat által ellátott feladatokra az állam által a költségvetési törvényben magállapított normatívák betervezésre kerületek, a számszaki adatok valódiságáért a Polgármesteri Hivatal jegyzője a felelős. A saját bevételeket a rendelet tervezet 307.280.000.-Ft-ban határozza meg. Itt nagy kockázatnak tarjuk a helyi adó bevételek tervezett szinten magvalósuló teljesülését, mely miatt a költségvetés feszítetté válhat.

A civil szerveztek támogatására az alábbiakat irányozzuk elő:

NAMI                              -        2.600.000.-

Készenléti Szolgálat  -        1.000.000.-

Fejér György Alapítvány      -        1.000.000.-

Zsíros-hegyi Egyesület        -           500.000.-

Sport Egyesület                 -        1.000.000.-

NUSE                              -           500.000.-

Az egyéb szerezetek által pályázható keretösszeg 4.000.000.- Ft-ban került meghatározásra. A dologi kiadásoknál a rendeletben is megfogalmazott előírás, hogy az önkormányzat és az intézményei a jóváhagyott előirányzat keretén belül kell, hogy a feladatok ellátásáról gondoskodjanak. Az intézményeknél jelentkező többletbevételek az intézmények karbantartására fordíthatók, de ehhez a Pénzügyi Bizottság véleményét is ki kell kérni, valamint a költségvetési rendelet módosításakor meg kell jeleníteni. A Pénzügyi Bizottság ezen kívül magas kockázatúnak értékeli az előirányzat adóbevétel tételek realizálódását. Kiemelt kockázatúnak minősíti továbbá az ingatlan eladásából származó bevételek megvalósulását, valamint a kiadási oldalon megjelent pályázatok közül a bölcsőde pályázat önrész finanszírozását. A fenti véleményt a Pénzügyi Bizottság 4 egyhangú szavazattal hozta meg.

 

Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm. A Böngészőben a lakosokat részletesen tájékoztatjuk a költségvetési előterjesztésről és a honlapra a Jegyző Asszony a Pénzügyi Bizottság javaslatait is tartalmazó döntést is fel fogja tenni. Tudomásul vettük a Pénzügyi Bizottság által kiemelt mondatokat. Átadom a szót Jegyző Asszonynak.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Köszönöm. Az új Államháztartási törvény szerint készítettük el a rendelet tervezetet. A korábbi évektől eltérően ez a rendelet már nem tartalmazza a Német Nemzetiségű Önkormányzat költségvetését. A Német Nemzetiségű Önkormányzat múlt héten megtartotta a képviselő-testületi ülését, ott az állam által finanszírozott 214.000 Ft-os támogatás felosztásáról a határozatukban döntés született. Gazdálkodási feladatokat továbbra is a hivatal látja el.

 

Bencsik Mónika polgármester: Módosító indítvány nem érkezett. Kérdés feltevés van-e?

Nincs. Aki így egyetért a kiküldött előterjesztéssel és a rendelettel az kérem, hogy kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a rendeletet. Az elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

3. napirendi pont:

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2010. (XII.13.) önk. rendelet felülvizsgálata a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény függvényében (a tv. 18. §. (1) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése)

 

Bencsik Mónika polgármester: Vagyonrendelet módosítást a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadom a szót Elnök Asszonynak.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Köszönöm. A Pénzügyi Bizottság úgy döntött, hogy javasolja a rendelet tervezet elfogadását az előterjesztésnek megfelelő tartalommal.

 

Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm. Módosító javaslat nem érkezett. Ez az előterjesztés is jogszabály változás miatt került a testület elé. Az Önkormányzati vagyon kiemelt részei nemzeti vagyonnak tekintendők, nekünk a leginkább a Víziközmű Kft. 51 % -os tulajdonunkat kellett rendezni, illetve év végéig lesznek olyan rendezendő tételek, amelyeket nekünk majd a vagyonkataszterünkbe át kell vezetni. Így különösen, ha civil szervezeteknek vagyonkezelésbe, vagy használatba adunk ingatlant, akkor ez már nem történhet csak egy egyszerű megállapodással, hanem ugyan úgy, ahogy az állam leadja a vagyonkezelését a minisztériumoknak, erről vagyonkezelési szerződéseket kell írni. Erre vonatkozóan is az új szabályoknak megfelelően fogunk eljárni.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Az ingyenesen átruházással kapcsolatban a rendelet módosítása vált szükségessé, mert ez a továbbiakban rendeletben nem szabályozható. Kötelezőszerűen közép és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet kell készíteni ennek a határideje 2012. december 31-e. Előterjesztésben javasoltam, hogy a szeptemberi ülésre vegyük majd fel napirendként. Módosultak a rendelet tervezet táblái is, kérem az előterjesztés elfogadását.

 

Bencsik Mónika polgármester: Köszönöm. Szavazásra bocsátom az előterjesztésnek megfelelően a vagyon rendelet módosítást, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a rendeletet. Az elfogadott a vagyonrendelet módosítását, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

4. napirendi pont:

 

A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról, és a közterület használati díj mértékének és fizetési módjának megállapításáról, és annak szabályairól szóló 12/2007. (V. 17.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 

Bencsik Mónika polgármester: Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót elnök asszonynak.

 

Diószeghy Tünde elnök: Jegyző Asszony felé felvetettük azt az igényt, hogy a házasságkötések utáni az intézményünk is részesülhessen a bevételekből. Összehasonlítás képen 4.500 Ft + Áfa a testület által hozott döntés szerint az egy órára vetített terembérleti díj. A házasulandók bruttó 20.000 Ft-ot fizetnek, azt gondoltuk, hogy ennek a 25 % -át kapja meg az intézmény. Az Ügyrendi Bizottsági ülésen a 11 % -k helyett 15 % -k mellett döntöttünk, miután pénzügyi háttere is van, tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. A 11 % a hivatal előterjesztésében szerepelt.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal javasolta a 15 %-ot.

 

Bencsik Mónika polgármester: Van-e valakinek más javaslata?

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Az intézményvezető asszonynak volt egy további kérése, hogy a házasságkötés munkaidőben, lehetőség szerint 1 napra korlátozódjon. Pénzügyi Bizottságon is elmondtam, hogy ezt a rendeletben ilyen módon nem lehet leszabályozni, viszont van módja, hogy jegyzői utasításba az anyakönyvvezetők felé ezt előírjam. Intézményvezető asszonnyal a csütörtöki napot jelöltük meg 12 - 15 óra között.

 

Bencsik Mónika polgármester: Van-e valakinek más javaslata? Nincs. Akkor szavazásra bocsátom a rendelet tervezetet. Az Ügyrendi- és a Pénzügyi Bizottság által elfogadott 15 %-os javaslattal, aki egyetért az kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a rendeletet. Az elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

5. napirendi pont:

 

Döntés a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ezekért fizetendő térítési díjakról szóló 3/2003. (II. 03.) számú Kt. rendelet módosításáról

 

Bencsik Mónika polgármester: Jól tudjuk, hogy kötelező feladatainkat kistérségi feladatellátásban látjuk el. Váltottunk intézményt, a solymári Ezüstkor Szociális Gondozó Központhoz csatlakoztunk. Családgondozó hölgyek beköltöztek a Hivatalba, megkezdték a munkájukat. A két házi segítségnyújtó gondozónő most már több órában tud foglalkozni az erre rászorultakkal. Ilyenkor azonban a gesztor település által rendeletbe foglalt térítési díjakat kell átvennünk, mert ugye az ő intézményükön keresztül vesszük igénybe ezt a szolgáltatást. Ennek megfelelően készült ez a rendelet tervezet. Ezt a Hivatalban a kollegák végigegyeztették, Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Várom elnök asszony javaslatát.

 

Diószeghy Tünde elnök: Az Ügyrendi Bizottság az előterjesztésnek megfelelően javasolja a testületnek a rendelet tervezet elfogadásra 4 igen szavazattal.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Tisztelt Képviselő-testület. Egy elírás történt a tervezetben a 6. §. f.) pontjában a "nem haladja meg" szavakat kérem húzzák ki.

 

Bencsik Mónika polgármester: Ehhez az előterjesztéshez sem érkezett módosító javaslat. Aki egyetért a módosított rendelet tervezettel, az kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a rendeletet. Az elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

6. napirendi pont:

 

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. adatkezelési jogosultságairól szóló rendelet elfogadásáról.

 

Bencsik Mónika polgármester: Adatvédelmi szempontból meghozandó rendelet. Fontos, hogy a Víziközmű Kft. által végzett számlázási rendszer végre megújul, március 1-től a Díjbeszedő Holding Zrt. fogja az órákat leolvasni. A március 1-je utáni számlákat ők fogják már küldeni. Teljesen más lesz a számlának a megjelenési formája. Díjbeszedő Holding Zrt. -nek éjjel-nappal ingyenesen hívható zöld számán lehet számlareklamációval élni. Budapesten is 6 vagy 8 ügyfélszolgálati irodájukban is rendelkezésükre állnak. Erről a Böngészőben, a honlapon Felügyelő Bizottság képviselői tájékoztatni fogják a lakosságot. Módosító indítvány nem érkezett. Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

 

Diószeghy Tünde elnök: Ügyrendi Bizottság a rendelet tervezetet egy kiegészítéssel javasolja elfogadásra. Az 1. §. Zárójeles részét (születési hely, idő, valamint anyja neve stb.) töröljük.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Annyival egészíteném ki Polgármester Asszonyt, hogy ezt a rendeletet kötelező megalkotni ahhoz, hogy a Víziközmű Kft. -től az összes személyes adat a Díjbeszedő Holding Zrt. -hez átkerülhessen és a számlázási rendszer megindulhasson.

 

Bencsik Mónika polgármester: Aki egyetért a módosított rendelet tervezettel, az kérem kézfeltartással jelezze. Megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a rendeletet. Az elfogadott rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

7. napirendi pont

 

Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ területi irodájának, nyitva álló helyiségének kijelöléséről

 

Bencsik Mónika polgármester: A Pók u. 58. szám alatti önkormányzati ingatlant a Víziközmű Kft. bérelte. A tetőteret szolgálati lakás címén, az alsó szinten pedig irodai egyéb helységeket és az udvart is külön. Két külön szerződésünk volt, ezek módosítása szükséges. A szolgálati lakás megszűnt a Víziközmű Kft. -nek az iratok őrzésére elég a felső szint. A Pók utca 58. szám alatt fognak a családgondozók rendes irodai körülmények közt saját kis irodába tevékenységüket folytatni, hogyha ehhez a Kormányhivatal is hozzájárul. Jelenleg a Polgármesteri Hivatalban vannak, ez egy szükségmegoldás volt.

Az eredeti előterjesztéshez I.-es és II.-es határozati javaslatot kaptak a képviselő társak, de szükséges volt egy III. -ra is. Amikor az előterjesztés elkészült a Vízközmű Kft. ügyvezető igazgatója megkapta és ő véleményezte, ezt a III. határozat az Önkormányzatnak egyébként előnyös. Pénzügyi Bizottság mind a három határozatot tárgyalta, átadom a szót Elnök Asszonynak.

 

Dér Zsuzsanna elnök: A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a Képviselő-testületnek mind a három határozati javaslat elfogadását az előterjesztés szerint.

 

Bencsik Mónika polgármester: Módosító javaslat nem érkezett. Kérdés felvetés van-e? Nincs. Akkor a I. határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 14/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Víziközmű és Szolgáltató Kft.-vel, 2007. március 1. napján, megkötött bérleti szerződést, amely a Nagykovácsi belterület 279/3. hrsz alatt nyilvántartott ingatlan 90 m2 alapterületű földszinti részére vonatkozik, 2012. március 1. napjával, közös megegyezéssel felbontja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Bencsik Mónika polgármester: A II. határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2012. (II.23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ területi irodájának, nyitva álló helyiségének kijelöléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Solymár és környéke Szociális Intézményfenntartó Társulás keretében az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ területi irodájaként, nyitva álló helyiségeként az önkormányzati tulajdonban lévő Nagykovácsi, Pók u. 58. szám alatti ingatlan földszinti részét jelöli ki. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Bencsik Mónika polgármester: A III. határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki egyetért az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 16/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Víziközmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft.-vel kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Víziközmű és Szolgáltató Kft.-vel, 2007. március 1. napján, megkötött bérleti szerződést, amely a Nagykovácsi belterület 279/3. hrsz alatt nyilvántartott ingatlan 72 m2 alapterületű emeleti részére vonatkozik, 2012. március 1. közös megegyezéssel módosítja oly módon, hogy bérleményként a 72 m2 alapterületű emeleti rész és az ingatlan udvara kerül megjelölésre, a bérleti díj összege pedig havonta 50.000,-Ft+Áfa összeggel növekedik. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012.március 1.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

8. napirendi pont

 

Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról

 

Bencsik Mónika polgármester: A védőnők a beszámolójukat önök elé írásban is megtették, illetve az előterjesztés tartalmazta azt, hogy a körzeti vezető védőnő is ellenőrzéseket végzett a tavalyi évben. A beszámolóból is kitűnik, hogy mint rendben talált. Amikor a beszámolót előkészítettük nyitva maradt egy határozati javaslat, arra vonatkozóan, hogy a IV. védőnői körzet, hogyan kerüljön elhelyezésre, illetve, hogy a gyermekorvosi rendelés hogyan zajlik. Már a januári ülésen jeleztük, hogy dr Cesko Izabella orvosnő a Kolozsvár tér 8. szám alatti magánrendelőbe kívánja folytatni a tevékenységét. ÁNTSZ -től, OEP -től, a szükséges hatóságoktól neki működési engedélymódosítást kell kérni. Akkor még úgy volt, hogy dr. Jakab Erika marad a Kossuth utcai ingatlanban. Javaslat senkitől nem érkezett, hogy-hogy oldjuk meg ezt a helyzetet. ÁNTSZ -től kaptunk egy hiánypótlási felhívást, mely kimondja, hogy csak úgy kapunk 4. védőnőt, ha a gyermekorvos elkerül a helyiségből. A tegnapi napon dr. Jakab Erika és dr. Cesko Izabella be lett hívatva a Hivatalba, ott volt alpolgármester asszony, jegyző asszony is. Arra a megegyezésre jutottunk, hogy amikor dr. Jakab Erika pályázott a gyermekorvosi körzetre, akkor mi elmondtuk azt neki, ha úgy adódik, nyilatkoznia kell arról, hogy ő vállalja, hogy átköltözik egy másik rendelőbe. Õ a bérleti díjat sokallta az alap feladatellátásra szóló ingatlan biztosítása az Önkormányzat dolga. Ez nem jelenti azt, hogy ne kérhetnénk bérleti díjat, de ez nem szokás. Nekünk annyi a dolgunk, hogy ingatlant biztosítsunk. A lényeg, hogy mind két doktornő átköltözik a Kolozsvár tér 8. szám alá, és mi mint Önkormányzat támogatást fogunk nyújtani a rendelő használatához. Dr. Cesko Izabella 50.000 Ft. -ot szeretne dr. Jakab Erikától kérni bérleti díjat. A doktornő ebből 30.000 Ft. -ot tud vállalni. Így az Önkormányzati támogatás 20.000 Ft/hó, mert az iratok alapján az Áfa kérdés még nem merült fel. Egy háromoldalú megállapodást fogunk kötni, ezt megbeszéltem tegnap a doktornőkkel.

 

Közben megérkeztek a védőnőink. Szeretettel köszöntöm őket és kérem szóban mondjanak kiegészítést az írásbeli beszámolóhoz, illetve az új védőnő mutatkozzék be:

 

Pálné Szondi Krisztina ismerteti a 2011. évi beszámolót.

Bemutatkozik az új védőnő Kosztoványi Éva.

 

Bencsik Mónika polgármester: Köszönjük az egész éves munkájukat. Kérdés felvetés van-e?

 

Bárdos Iván képviselő: Én elolvastam a beszámolót, ha jól értem nekünk vásárolni kell egy audiómétert. Nem tudom, hogy mennyibe kerül, de ha tervezhető költség, akkor valószínűleg, ezt elő kell készíteni, hogy a költségvetésben benne legyen.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Ez az összeg be van tervezve.

 

Dr. Balogh László képviselő: Örülök, hogy sikerült megállapodni a község gyerekgyógyászaival és kulturált körülmények között fog zajlani az ellátás.

Kérésem lenne, ha itt a Kossuth Lajos utcai rendelőnél lesz átalakítás, akkor babakocsi feljárót kellene megcsináltatni, a kaput kicsit átalakítva.

 

Bencsik Mónika polgármester: Mindenképpen a babakocsival való bejutást meg fogjuk oldani. Erre a műszakis kollégákat fogjuk megkérni. Két határozati javaslat van Önök előtt. Az I. határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 17/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről készített beszámoló elfogadásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat melléklete szerinti tartalommal a Nagykovácsi Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről készített beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Alpolgármester

 

Bencsik Mónika polgármester:A II. határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés gyermekorvosi feladatellátás helyszínéről és önkormányzati feladat ellátási támogatás nyújtásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a házi gyermekorvosi feladat ellátására a 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár tér 8. száma alatti ingatlanra. Együttműködési Megállapodást köt a Máté és Márk Kft.-vel. Az együttműködés keretében 20.000 .Ft/hó támogatást nyújt. Dr. Ceskó Izabella (Máté és Márk Egészségügyi,-Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseletében) és Dr. Jakab Erika (Jakabmedinfo Egészségügyi Szolgáltató Kft. képviseletében) gyermekorvosok működési engedélyének a rendelő helyszínének változása miatt, a fentiek szerinti módosítása szükséges, melyhez a Képviselő-testület hozzájárul.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

SZÜNET - 17:20

 

9. napirendi pont:

 

Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolója és a 2012. évi munkaterve

 

Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Intézményvezető asszonynak.

 

Diószeghy Tünde képviselő: Köszönöm. 2011. évi beszámoló és a 2012. évi munkatervet is tárgyalta az Ügyrendi Bizottság. Ismertetem az előterjesztést, de tartózkodom a szavazástól, érintettség miatt. Elkészültek a beszámolók, minden képviselő társam megkapta. A tavalyinál sokkal részletesebben próbáltam elkészíteni. Külön a könyvtári és külön a közművelődési rész feladatokat elemezve látható táblázatban részletesen leírva afeladat.

Bencsik Mónika polgármester: Az Ügyrendi Bizottságon merült fel néhány javaslat és az intézményvezető asszony annak megfelelően átküldött egy módosított beszámolót.

 

Diószeghy Tünde képviselő: Az Ügyrendi Bizottságon 3 igen és 1 tartózkodással javasolta a már módosított beszámoló elfogadását.

 

Bencsik Mónika polgármester: Nekem a beszámolónál egy észrevételem lenne, hogy a személyi feltételeknél 2012. évi utalás van, ami nem lehet része egy 2011. évi beszámolónak, ezt töröljük.

 

Bárdos Iván képviselő: A munkatervhez lenne hozzászólásom. Egyrészt látom a beszámolóból átlag 1000 kötettel szokott gyarapodni a könyvtár, ami nagyon jó. Itt a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselője is dr. Klein Ferenc és mi arra gondoltunk, hogy megvetnénk az alapjait egy kicsi német nyelvű könyvtárnak. Én személy szerint ehhez tettem egy felajánlást és ezt a könyvtárban egy elkülönített polcon megtalálhatják azok, akik németül akarnak olvasni.

 

Diószeghy Tünde képviselő: Ez szerepel már a munkatervünkben, hogy angol és német nyelvű könyvek kölcsönzésére is lehetőség legyen.

 

Bárdos Iván képviselő: Ezt ilyen együttműködésben elkezdenénk.

 

Bencsik Mónika polgármester: A beszámolóhoz van-e valakinek kérdése, felvetése? Nincs. Akkor az I. határozati javaslatot tenném fel szavazásra. Aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 6 igen 1 tartózkodással elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2011. évi beszámolója

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető által készített 2011. évi tevékenységről szóló és a határozat mellékletét képező beszámolót elfogadja. 

Határidő. Azonnal

Felelős: Intézményvezető

 

Diószeghy Tünde képviselő: Ismerteti a munkatervet a melléklet szerint. Azt javasolnám, hogy a munkaterv ne 2012. január 31.-re fogadjuk el a jövőben, hanem december 31.-el, hogy egy teljes év legyen és a költségvetés tervezéséhez is igazítani lehessen.

 

Bencsik Mónika polgármester: Ezt jó ötletnek tartom.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Ezzel kapcsolatban van egy észrevételem az intézménynek az SZMSZ-be van rögzítve a január 31-i határidő az új államháztartási törvény szerint elő is írtuk a munkatervben, hogy minden intézmény SZMSZ-e felülvizsgálatra kerül és akkor ezt a december 31.-i határidőt jelölnénk meg.

 

Bencsik Mónika polgármester: Rendben. Van-e valakinek kérdése, felvetése ezzel kapcsolatban? Nincs. Nemzeti ünnepünkkel kapcsolódóan egy felvetést szeretnék tenni, hogy ne legyen olyan unalmas mindig az, hogy a polgármester mondja a beszédet, ezért megkérdezném dr. Balogh László képviselő úrtól, hogy elvállalná-e a március 15.-i ünnepi beszédet a képviselő-testület képviseletében?

Dr.Balogh László képviselő: Köszönöm a megtiszteltetést. Még nem kell néznem, hogy mikor ügyelek, de valószínűleg fog menni.

 

Bencsik Mónika polgármester: Nagy öröm ez mindannyiunk számára. Várjuk a visszajelzését. A határozati javaslatnak a munkaterv szövegében javítani kell. Felolvasom a javított határozati javaslatot. Aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 6 igen 1 tartózkodással elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 20/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár 2012. évi munkaterve

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézményvezető által készített 2012. évi munkaterv a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja. 

Határidő. Azonnal

Felelős: Intézményvezető

 

10. napirendi pont:

 

Döntés a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 számú pályázat önrészéről

 

Bencsik Mónika polgármester: Biomassza kazán és a napelem pályázatról van szó. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót elnök asszonynak.

 

Dér Zsuzsanna elnök: A Pénzügyi Bizottság a határozati javaslat elfogadását előterjesztés szerint megfelelő tartalommal egyhangúan javasolta.

 

Bencsik Mónika polgármester: Ennek a pályázatnak a megvalósítása teljes mértékben megtörténhet. Minden Uniós pályázatnál 24 hónapos ciklusok vannak, támogatási szerződés aláírását követően, ezt még nem írtuk alá, mert benyújtottunk egy olyan okiratot, amit tőlünk a közreműködő szervezet kért és szeretnénk úgy időzíteni, hogy ezen a nyáron felkerüljön az iskolára a napelem és jövőre valósuljon meg a biomassza kazán felépítése. Szakemberek véleménye szerint az egész beruházás egy hónapot venne igénybe.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző:  Lenne egy módosító javaslatom a határozathoz. Mai napon polgármester asszonnyal egyeztettünk, hogy jelentősen változott a közbeszerzési törvény és az előterjesztés szerinti határozati javaslat még felhatalmazta volna a Közbeszerzési Bizottságot a nyertes pályázó kiválasztására, de ez az új jogszabály szerint nem lehetséges. Aki döntésben részt vesz (így az összes képviselő tag) azok nem lehetnek bírálóbizottsági tagok, mert összeférhetetlen. Ezért ezt kérem a határozati javaslatból, töröljék.

 

Bencsik Mónika polgármester: A közbeszerzéssel megbízott ügyvéd úr már készített a mai napra egy tájékoztató anyagot, amit azért nem került most a képviselő társak elé, mert még át kell néznünk. Van-e valakinek kérdése, felvetése ezzel kapcsolatban? Nincs. Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 21/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 számú pályázat önrészéről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 jelű "Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál" tárgyában benyújtandó pályázat összes várható költségét figyelembe véve, mely 51.200.000Ft - számolva a megítélt 43.520.000Ft-os maximális támogatással - 7.680.000Ft önrészt tervez és biztosít a 2012. évi költségvetésében, az elnyert támogatásból megvalósítja a fejlesztést. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a támogatási szerződés aláírására,

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

11. napirendi pont:

 

Döntés a "Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése" tárgyú projekt manageri pályázat alapján a nyertes kiválasztásáról.

 

Bencsik Mónika polgármester: Kértünk be három árajánlatot, volt érékelő jegyzőkönyv, ezt a Hivatalban településmérnök kollégák előkészítették, lefolytatták. Megtörtént az érékelés, amely alapján a Phlegon Consult Kft. adta a legkedvezőbb árajánlatot. Szakmai előkészítésben ők részt vettek, minimális projekt manageri költség van. Van-e valakinek kérdése, felvetése? Nincs. Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 22/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a "Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése" tárgyú projekt manageri pályázat alapján a nyertes kiválasztásáról.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy dönt, hogy a KMOP-3.3.3-11-2011-0111 azonosító számú, "Napelemes rendszer és biomassza alapú fűtés fejlesztése a Nagykovácsi Önkormányzatnál" című nyertes pályázat projekt manageri feladatainak ellátására a Phlegon Consult Kft.-t (cím: 1122 Budapest Széchenyi u. 12 képviseli: Gaál Tibor) bízza meg. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a nyertes pályázóval a szerződés megkötésére.

Határidő: 2012. március 1.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

12. napirendi pont:

 

Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén létesítendő árusítóhely kijelöléséről

 

Bencsik Mónika polgármester: Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendet. Átadom a szót elnök asszonynak.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Pénzügyi Bizottság a hely kijelölését javasolja, de felmerült az, hogy a végleges hely pénzügyi hátterét kell megtalálni és akkor, annak ismeretében javasoljuk az előterjesztés elfogadását.

 

Bánóczi Margit képviselő: Ismerteti az előterjesztést. Az előzetes egyeztetés során az Arany János utca - Bánya utca saroktelket (4166 hrsz.) javasoljuk a helyi termelői piac elhelyezésére az alábbi indokokkal:

1.) Nagykovácsi második legfontosabb központi helyévé válhat a Templom tér után fekvése, megközelíthetősége és mérete folytán, mivel az évek múlásával a környéken egy új faluközpont fog kialakulni, melyből már most látszódik az óvoda, a református templom, a tervezett kereskedelmi központ, indokolt, hogy ehhez közelítve hozzunk létre egy új létesítményt.

2.) Mind a négy irányból egyszerűen megközelíthető, különösen a Zsíroshegy és a Nagyszénás utcáiból, és az új betelepedésű Nagyszénás kertből és Kálvária kertből.

3.) A terület mérete és alakja megfelelő és szükséges az elárusító helyek mennyisége, praktikus elhelyezése, a termékek tárolása, a hűtőpultok és egyéb kiegészítő berendezések tárolása okán.

4.) Legalább olyan fontos a termelők és a vásárlók autóinak elhelyezése, a gyors és biztonságos behajtás és kihajtás vbiztosítása, a tervezett padok, asztalok elhelyezése, a különböző árucikkek egymástól való elkülönítésének megoldása, úgy mint zöldség-gyümölcs, tejtermékek, feldolgozott húsáruk, pékáruk, bio termékek stb...

5.) Megfelelő hely kell a piacfelügyelőség részére, vízvételi lehetőség, mobil WC kialakításához, (itt ez kis ráfordítással rendelkezésre áll)

 A javasolt területe a Helyi Építési Szabályzat szerint Vt-7 (településközponti vegyes terület) övezeti besorolású, mely besorolás lehetővé teszi a területen a piac tartását.

A fentebb ismertetett eljárás elkezdéséhez a T. Képviselő-testületnek elsődlegesen a helyi termelői piac területének kijelöléséről kell dönteni, így kérem, hogy a T. Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és döntsön a helyi termelői piac elhelyezéséről.

Kérem továbbá Önöket, hogy - a Pénzügyi Bizottsági véleményt is figyelembe véve - a költségvetésben a piac kialakítására kerüljön sor 1 millió Ft + ÁFA összeg elkülönítésére.

 

Bárdos Iván képviselő: Pénzügyi Bizottságon is próbáltam egy alternatív javaslat mellett érvelni. Itt az előterjesztésben is látszik, hogy ha második oldal alapján megnézik, hogy a piac területén por, és sármentesen, könnyen tisztán tartható módon kell kiképezni és körül kell keríteni. Ha az Arany János és a Bánya utca sarokterületét szeretnénk ily módon megvalósítani, arra nem lesz elég azaz 1 millió forint amit a költségvetésben erre a célra elkülönítettek. Viszont vannak olyan területek, például az Általános Iskola melletti parkoló, megvalósítja azokat a körülményeket, mely ilyen árusítóhelyekre vonatkoznak. Én írtam egy határozati javaslatot, módosító indítványként:

"Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén alkalmi árusítóhelyet kíván létesíteni. Az erre alkalmas terület kijelölésére és a szükséges hatósági egyeztetésekre felkéri a Jegyzőt és az Igazgatási osztály vezetőjét"

 

Bánóczi Margit képviselő: Egy módosító indítvánnyal élnék. Három pontot szintén, mint javaslat vegyünk bele az első határozati javaslat mellé a házirend, a nyitva tartás és a bérleti díj meghatározása.

 

Bencsik Mónika polgármester: A módosítást törvényességi szempontból jegyző asszony és osztályvezető asszony nézték meg. Ebben az állapotban, amikor még nincs kialakított helyszín, házirendet el lehet-e fogadni?

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Megkaptam képviselő asszonytól ezt a kiegészítést. Utánanéztünk, ha itt születik egy döntés a hely kijelöléséről ezt követően figyelembe véve az 55/2009-es kormányrendeletet a vásárokról vagy piacokról, rendeletet kell alkotni. Ebben a rendeletben lesz lehetőségünk arra, hogy a nyitvatartási időt is meghatározzuk a házirendet és egy piacfelügyelőt kell kijelölni, továbbá a díjtételekről is ebben a rendeletben lehet dönteni majd.

 

Bencsik Mónika polgármester: Egy állandó hely kijelölése és, hogy alkalmi piac lesz-e vagy állandó az előterjesztés tartalmazza azt, hogy építésügyi és közegészségügyi ellenőrzést kell végezni, ezt ki, mikor ellenőzi? Ha azt mondjuk Arany János utca, ki fogja eldönteni, hogy ez a hely alkalmas-e egy piac létesítésére? Osztályvezető asszony véleményét kérem.

 

Dr.Halmosi-Rokaj Odett osztályvezető: A feltételek minden esetben ugyan azok, engedélyeztetés, szakhatóságok megkeresése. Építésügyi szempontból, főre meghatásozott illemhelyiségeket, írnak elő, ha helyi termelői piacban gondolkodunk, akkor könnyebb előfeltételei vannak, nem engedélyezés történik, hanem bejelentés, ezt követően az illetékes hatóság a Kormányhivatal által kijelölt jegyzője nyilvántartásba veszi és a nyilvántartásba vételről fogja értesíteni a szakhatóságokat, akik ezt követően fognak kimenni a helyszínre ellenőrzésre.

 

Bencsik Mónika polgármester: Van különbség a vásár és a piac között? Alkalmi vásárnak, közterület foglalási engedély kötelezettsége van, tudunk mi még húsvét előtt szervezni egy vásárt?

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Nem mindegy az elnevezés, mert ha a terület neve, illetve a helykijelölés arról fog szólni, hogy termelő piac, akkor ez azok árusítását teszi lehetővé, akik 40 km -es körzetben vannak Pest megyében, viszont ha azt mondjuk, hogy alkalmi vásár lesz, ott is lehet rendszeresség, de akkor már nincs kilométerhez kötve a határ, hogy honnan jöhet az aki árusítani akar. A közterület használati rendeletben eleve van egy díjtáblázatban is, ami lehetőséget ad alkalmi árusításra. Aki vállalja, hogy idejön árusítani, rendelkeznie kell engedélyekkel, ami alapján ő árusíthatja termékeit.

 

Bencsik Mónika polgármester: Én azt javasolom, ha megtudunk maradni az alap határozatnál, amibe én mindenesetre bele tenném, hogy alkalmi helyi termelői piac, akkor is, ha nincs konzekvenciája a négyzetmétert kitörölném és elkezdünk egy kormányhivatali egyeztetést. Ha valaki felvállal, megszervez egy alkalmi vásárt, ehhez testületi döntés nem fog kelleni.

 

Bárdos Iván képviselő: Fenntartom a javaslatom, tehát arról is szavazzunk, hogy kívánunk ilyen piacot létesíteni és jelöljük ki a területet.

 

Bencsik Mónika polgármester: Kérdem a Jegyző Asszony és az Igazgatási Osztályvezető Asszonyt, hogy ha egy ilyen határozat születi és ez megy be a Kormányhivatalba, kijönnek ők és kijelölnek helyet a piachoz?

 

Dr. Halmosi-Rokaj Odett: Én mindenképpen azt javasolnám, hogy egy előzetes állásfoglalást kérjünk a Kormányhivataltól.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Az lenne a javaslatom, hogy a képviselő-testület határozza meg most a lehetséges helyszíneket és azokra mi előzetes állásfoglalást kérünk a kormányhivataltól.

 

Bárdos Iván képviselő: Voltak ezzel kapcsolatban lehetséges javaslatok, ezt meg lehet jelölni, ha szándékunkat kinyilvánítjuk, akkor utána a kijelölésben hagyunk magunknak szabadságot.

 

Bencsik Mónika polgármester: Nyilvánítsuk ki a szándékot, jegyzőkönyvben soroljuk fel a 4 ingatlant, hívjuk ki a Kormányhivatalt, hogy piacot szeretnénk létesíteni, melyikre mit mondanak.

 

Tóthné Pataki Csilla jegyző: Ha a határozatba nem kerül helyszín, az mindenkép legyen benne a határozatba, hogy Nagykovácsi közigazgatási határán belül.

 

Bencsik Mónika polgármester: A következő utcákat javasolják a Tisztelt Képviselők:

-       Bánóczi Margit képviselő - Arany János utca és a Bánya utca saroktelek (hrsz.:4166)

-       Bárdos Iván képviselő - Általános Iskola melletti parkolót

-       Diószeghy Tünde képviselő - Kolozsvár tér, Kolozsvár utca

-       Bencsik Mónika polgármester - Ady Endre utca

javasolta egy termelői piac létesítésére.

 

Bencsik Mónika polgármester: Megpróbálom az előterjesztett és a képviselő úr által javasolt határozatokat összerakni. A négy helyszín jegyzőkönyvben rögzítve lett. Felolvasom az átdolgozott határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 23/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén létesítendő árusítóhely kijelöléséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén belül alkalmi helyi termelői árusító helyet kíván létesíteni. Felhatalmazza Polgármestert, a Jegyzőt, Bánóczi Margit képviselőt, Bárdos Iván képviselőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jegyző

 

13. napirendi pont:

 

Döntés Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakításáról

 

Bencsik Mónika polgármester: Amikor a Mária út kitalálója itt járt anno még Kemenes Gábor plébános úrnál, akkor arról volt szó, hogy Nagykovácsiban van egy Mária templom, ezért bekerül ebbe az útvonalba. Arra gondoltunk, ha ez tényleges kormányzati támogatást kap, úgy fogjuk hívni, hogy zarándok szállóhely és akkor talán lehetne Nagykovácsiban újra egy turistákat befogadó szálláshelyet létesíteni. Ez volt a koncepcióm. Ezért lenne jó csatlakozni, de nem feltétlenül szükséges. Nagykovácsi egyébként nem zarándok útvonal a mi útvonalaink már ki lettek jelölve, mint Mária úti útvonal. A Pénzügyi Bizottság és a Ügyrendi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Átadom a szót Diószeghy Tünde majd Dér Zsuzsanna elnök asszonynak.

 

Diószeghy Tünde elnök: Az Ügyrendi Bizottság 4 jelenlévő közül 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta a Mária út létrehozását.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Pénzügyi Bizottság 3 nem és 1 igen szavazattal nem támogatta az előterjesztés elfogadását.  

 

Bencsik Mónika polgármester: Ezek voltak a bizottsági vélemények, írásbeli javaslat nem érkezett. Írtam az előterjesztésbe egyesületi tagdíjként 150.000 Ft-ot. Nincs erre vonatkozóan döntés az ottani összegyűlt tagok döntenek a tagdíjról. Ez egy kicsit visszás hiszen az Önkormányzatok a költségvetésbe vagy betervezték, vagy nem ezt az összeget. Lakosságszámhoz nem fogják kötni. Van-e kérdés felvetés? Nincs.

Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze, megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 24/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1.       támogatja a Pest Megyei Mária Út Egyesület megalakítását és Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata alapító tagként való részvételét az egyesületben;

2.       felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Pest Megyei Mária Út Egyesület alakuló ülésén Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje;

3.       Polgármester döntési kompetenciájába utalja az Pest Megyei Mária Út Egyesület alapszabályának jóváhagyását és a tagdíj mértékének meghatározását.

Határidő: az alakuló ülést követő 30 napon belül

Felelős: polgármester

 

14. napirendi pont:

 

Döntés a KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat tanácsadói szerződésének megkötéséről

 

Bencsik Mónika polgármester: A pályázat még nem került benyújtásra, de már kidolgozásra vonatkozó kezdeti lépéseket megtettük. A pályázat megvalósíthatósági tanulmányának kidolgozására a MÁTRIX-Workmanlike Kft. nyújtott be kedvező ajánlatot Önkormányzatunkhoz, melynek értelmében a megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséért 785.000,-Ft +Áfa fix megbízási díjban részesülne. A megbízási díj ugyanakkor sikerdíj jellegű, és kifizetésére csak abban az esetben kerül sor, ha Önkormányzatunk a hivatkozott pályázat során nyer.

Azon korábbi Európai Uniós pályázatok tekintetében, amelyben Önkormányzatunk részt vett, 200 millió forint támogatási összeg esetén a pályázatíró cég ezen összeg 2%-ára volt jogosult. A MÁTRIX Workmanlike Kft. által megjelölt megbízási díj az Önkormányzat által elnyerni kívánt 200 milliós támogatási összeg 0,5%-a.

Kérdés felvetés van-e? Nincs. Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 25/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a KMOP-4.6.1-11 jelű pályázat tanácsadói szerződésének megkötéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KMOP-4.6.1-11 jelű, "Nevelési intézmények fejlesztése" tárgyú pályázat pályázati anyagának elkészítésével a MÁTRIX-Workmanlike Kft.-t bízza meg.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

15. napirendi pont:

 

Döntés a Német Kisebbségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

 

Bencsik Mónika polgármester: Átadom a szót Jegyző Asszonynak.

Tóthné Pataki Csilla jegyző: A képviselőknek megküldtem az együttműködési megállapodás tervezetét. A legfontosabb változást itt is az, hogy az államháztartási törvényre való hivatkozással módosítani szüksége a korábbi megállapodást. A megállapodás teljes szövegébe módosításra került maga a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnevezés, korábban ez Német Kisebbségi Önkormányzat néven szerepelt. A költségvetés elfogadásánál mondtam, hogy már nem rendelettel fogadjuk el a Német Nemzetiségei Önkormányzat költségvetését, hanem határozattal, itt a jegyzői felelősség is bekerül, hogy a Magyar Államkincstár felé ezt nekem 30 napon belül továbbítanom kell. Még egy módosítás van a Német Önkormányzatnak is adószámot és bankszámla számot kellett nyitni, ezek az adatok is bekerültek a megállapodás módosításába. Elnök úrral az egyeztetés megtörtént, ezért kérem a megállapodás módosításának elfogadását.

 

Bencsik Mónika polgármester: Minden intézménnyel megkötött együttműködési megállapodásunkat szükséges majd az államháztartási törvény miatt módosítani. Ügyrendi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Átadom a szót elnök asszonynak.

 

Diószeghy Tünde elnök: Ügyrendi Bizottság tárgyalta a határozati javaslatot és az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra.

 

Bencsik Mónika polgármester: Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 26/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás módosításáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Nagykovácsi Nagyközség Német Nemzetiségii Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás módosítását a határozat mellékletét képező tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző, Német Nemzetiségű Önkormányzat elnöke

 

16. napirendi pont:

 

Döntés a Nagykovácsi belterület 2203 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.182 m2-es részének értékesítéséről

 

Bencsik Mónika polgármester: A Vértes utcának a területi részéből szeretne valaki 182 m2-t a saját ingatlanához keríteni, ő ezt a területet fogja tudni hasznosítani, egy pincét szeretne ott létrehozni. Egyeztettünk a műszaki kollegákkal és a főépítész úrral ez ügyben és rendben van a kérelem. Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását, előterjesztésnek megfelelő tartalommal és 12.000,- Ft+Áfa összegben javasolta a vásárlási értéket meghatározni.

 

Bencsik Mónika polgármester: Ehhez az előterjesztéshez tartozik egy plusz határozat. Egy külön szakhatósági eljárást igényel majd, ha testület hozzájárul, akkor előszerződést kötünk és amennyiben a szakhatósági hozzájárulások megérkeznek és csak akkor, végleges adás-vételi szerződést kötünk. Írásban módosító javaslat nem érkezett, kérdés, felvetés van-e? Nincs.

Felolvasom a I. határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 27/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi belterület 2203 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.182 m2-es részének értékesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező, Nagykovácsi hrsz. 2203 ( kivett közút) ingatlan cca. 182 m2-es, a mellékelt helyszínrajzon feltüntetett, területrészét 12.000.,- Ft/m2+Áfa áron értékesíti a szomszédos 2204 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosának és a szükséges telekhatár-rendezéshez a jóváhagyását megadja.

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. március 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Bencsik Mónika polgármester:Felolvasom a II. határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 28/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés Nagykovácsi a Hrsz:2203 - közút - önkormányzati tulajdonú ingatlan "kivett megnevezésének" megváltoztatásáról.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Nagykovácsi Hrsz:2203 (közút, 1337 m2)  ingatlan "kivett megnevezését" - A területre vonatkozó Szabályozási Tervnek, egységes szerkezetben Nagykovácsi Nagyközség Helyi Építési Szabályzatával 9/2009(IX.01.) Kt. sz. rendelet, valamint a tényleges használatnak megfelelően - kivett beépítetlen területté módosítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a Budakörnyéki Földhivatal felé a szükséges lépéseket megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester, Jegyző, Főépítész

 

17. napirendi pont:

 

Döntés a Nagykovácsi belterület 833 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.51 m2-es részének értékesítéséről

 

Bencsik Mónika polgármester: Itt egy túlkerítés valósult meg, nem azoknak a tulajdonosoknak a részéről, akik most kérték ennek a területnek a rendezését, hanem ők már így vásárolták meg az ingatlant. Fontos ez a Park utcának a felső hátsó része, ez egy part fal. Új tulajdonosok szeretnék eladni az ingatlant és ők már normális jogi állapotban szeretnék ezt megtenni. Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót az elnök asszonynak.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot 12.000 Ft+Áfa /m2 kívánjuk javasolni a vételi díjat.

 

Bencsik Mónika polgármester: Van-e valakinek kérdése felvetése? Nincs. Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 29/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi belterület 833 hrsz. alatt nyilvántartott, önkormányzati tulajdonú ingatlan telekhatár rendezéséről, az ingatan cca.51 m2-es részének értékesítéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező, Nagykovácsi hrsz. 833 (kivett köterület) ingatlan cca. 51 m2-es, a mellékelt helyszínrajzon feltüntetett, területrészét 12.000.- Ft/m2+Áfa áron értékesíti a szomszédos 885 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai részére és a szükséges telekhatár-rendezéshez a jóváhagyását megadja. Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos;

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

18. napirendi pont:

 

Döntés a Nagykovácsi, Arany János u. 5. (4173 hrsz.) szám alatti ingatlan tárgyában megkötött bérleti szerződés felmondásáról

 

Bencsik Mónika polgármester: Az Önkormányzat 2007. május 1. napján kötött bérleti szerződést a Nagykovácsi, Arany János u. 5. (4173 hrsz.) szám alatt található ingatlan tulajdonosaival Hradeczky Ferenccel és Hradeczky Ferencnével. A bérleti szerződés megkötésének célja a Nagykovácsiban működő mindenkori Körzeti Megbízott elhelyezésének biztosítása volt oly módon, hogy az ingatlan bérleti díját Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata fizeti meg a tulajdonosok részére, míg az ingatlan használatával kapcsolatban felmerült közüzemi költségeket a Körzeti Megbízott fizeti közvetlenül a szolgáltatóknak. Az ingatlan bérleti díja, a 2007. május 1. napján megkötött bérleti szerződés értelmében havi 100.000,-Ft volt, mely bérleti díj összeg a Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2010. (II.25) számú határozata alapján havi 120.000,-Ft-ra módosult, oly módon, hogy a bérleti díj összege minden év február 1-ével a KSH által közzétett éves infláció mértékével növekszik. A 2012. februárjában fizetendő havi bérleti díj, figyelemmel az inflációra, már 130.790,-Ft. A bérleti díj éves szinten 1.569.480,-Ft kiadást jelentene Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2012-ben. Tekintettel arra, hogy a központi költségvetésből Önkormányzatunk részére biztosított támogatások folyamatosan csökkennek, a költséghatékonyság és takarékoskodás a hivatkozott bérleti szerződés megszüntetését indokolja. A bérleti szerződés rendelkezései lehetőséget biztosítanak a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére, és a szerződés két hónapos felmondási idővel történő felmondására. A közös megegyezéssel történő megszüntetés Önkormányzatunkat a fizetési kötelezettség alól korábbi időpontban mentesítené, ugyanakkor nem kívánjuk a Körzeti Megbízottat kiszolgáltatott helyzetbe hozni, így a T. Képviselő-testület felé a 2 hónap felmondási idővel történő rendes felmondással történő bérleti szerződés megszüntetést javasoljuk. Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést, átadom a szót elnök asszonynak.

 

Dér Zsuzsanna elnök: Pénzügyi Bizottság 4 igennel elfogadásra javasolja a határozati javaslatot az előterjesztés szerint.

 

Bencsik Mónika polgármester: Módosító indítvány nem érkezett, kérdés felvetés van-e?

Nincs. Felolvasom a határozati javaslatot, aki egyetért, az kérem kézfeltartással jelezze megállapítom, hogy a testület jelenlévő 7 tagja 7 egyhangú igennel elfogadta a határozatot az alábbi tartalommal:

 

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 30/2012. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Döntés a Nagykovácsi, Arany János u. 5. ( 4173 hrsz. ) szám alatti ingatlan tárgyában megkötött bérleti szerződés felmondásáról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hradeczky Ferenccel és Hradeczky Ferencnével, 2007. május 1. napján megkötött a Nagykovácsi, Arany János u. 5. (4173 hrsz.) szám alatt található ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést 2012. április 30. napjával felmondja. 

Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a szükséges dokumentumok aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2012. február 29.

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Bencsik Mónika polgármester: Tisztelettel megköszönöm a Képviselő-testületnek a részvételt a Bizottságoknak a munkájukat, további kérdés, javaslat nem lévén a Képviselő testületi ülést 18:50 perckor bezárom.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

 

 

 

Bencsik Mónika                                                       Tóthné Pataki Csilla

  polgármester                                                                 jegyző

Összesen 18 napirendi pont