Összesen 3635564 látogató
Összesen 7237 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Város Képviselő-testületének nyílt rendkívüli testületi ülése 2012.06.21.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 298 megtekintés

21/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 9 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Bakács Edit Bernadett és Tömösi Attila igazoltan távol, Bánhidi László és Czifra Zsuzsanna még nem érkezett meg, jelen van 7 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. június 21-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bánhidi László, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: felvételre javaslom 326. napirendi pontként a "Közvilágítási villamosenergia-beszerzés" tárgyú előterjesztést. Javaslom, hogy ezt a napirendi pontot első napirendi pontként tárgyaljuk.

Szavazásra bocsátom az elmondott módosítással a napirendi pontok elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy 326. napirendi pontként felveszi napirendre a "Közvilágítási villamosenergia-beszerzés" napirendi pontot, melyet első napirendi pontként kíván megtárgyalni.

A fenti módosítás alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

           Tárgy                                                                                                  Előadó

 

326.   Közvilágítási villamosenergia-beszerzés                                   VK Tanácsnok

325.   Széchenyi István Általános Iskola igazgatói pályázata                OKJB elnöke

 

 

_______________________________________________________________________

326. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Közvilágítási villamosenergia-beszerzés                   Előadó: VK Tanácsnok

 

 

Ohr Alajos: Az elmúlt ülésen döntést hozott a képviselő-testület, hogy 2 hónappal hosszabbítsuk meg az ELMÜ-vel kötendő szerződést azonos feltételekkel. Ezt az ELMÜ nem tudta a részünkre biztosítani, ezért egyedi árajánlatot tett erre a 2 hónapra, ezért kell egy újabb döntést hozni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

293/2012. (VI. 21.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 265/2012. (V. 22.) önkormányzati határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Budakeszi Város Képviselő-testülete városi közvilágításra vonatkozó egyedi energia-szolgáltatási szerződést kíván kötni az ELMÜ-vel 16,95 Ft/kWh egységáron, egyebekben a jelenleg érvényes szerződés szerinti feltételekkel a 2012. július 01-től 2012. augusztus 31-ig terjedő időszakra.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pont alatt körülírt egyedi energia-szolgáltatási szerződés jogi megfelelőségének vizsgálatára és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István

 

 

(Bánhidi László megérkezett, jelen van 8 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

325. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Széchenyi István Általános Iskola igazgatói pályázata  Előadó: OKJB elnöke

 

 

Odri Ágnes: A megadott határidőre két jelentkező adta be pályázatát, Baráth Ildikó és Czifra Zsuzsanna. A pályázatokat előzetesen véleményezte az alkalmazotti közösség, a nevelőtestület, szakmai munkaközösség, iskolai szülői szervezetek, diákönkormányzat, Német Önkormányzat, és mindegyik szervezet Czifra Zsuzsanna pályázatát támogatta. Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság előtt is bemutatkoztak a pályázók. A bizottság mindkét pályázó meghallgatását javasolta a képviselő-testületnek.

 

Baráth Ildikó pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Kérem, hívjuk be a másik pályázót is.

 

Czifra Zsuzsanna pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, készítsék elő a titkos szavazást. A szavazás megkezdése előtt tárgyalási szünetet rendelek el.

 

(A titkos szavazás elrendelése után a képviselő-testület jelen lévő tagjai a Szavazatszámláló Bizottság hivatalos helyiségébe fáradtak, ahol titkos szavazással döntöttek a Széchenyi István Általános Iskola igazgatójáról. A titkos szavazás befejezése és a szavazás eredményének megállapítása után a testületi ülés folytatódott.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét.

 

Odri Ágnes, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke felolvasta a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói tisztségéről szóló titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyveket, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottság munkáját. Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátására Budakeszi Város Német Önkormányzatának 62/zárt/2012. (V. 25.) számú önkormányzati határozatában foglalt egyetértése mellett titkos szavazás alapján 8 mellette és 0 ellene szavazattal Czifra Zsuzsannát nevezi ki 2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig terjedő időszakra. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően alapbérben és vezetői pótlékban határozza meg. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alkalmazáshoz szükséges intézkedések megtételére.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

294/2012. (VI. 21.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátására Budakeszi Város Német Önkormányzatának 62/zárt/2012. (V. 25.) számú önkormányzati határozatában foglalt egyetértése mellett titkos szavazás alapján 8 mellette és 0 ellene szavazattal Czifra Zsuzsannát nevezi ki 2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig terjedő időszakra. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően alapbérben és vezetői pótlékban határozza meg.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alkalmazáshoz szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Gratulálok Czifra Zsuzsanna igazgató asszonynak. A képviselő-testület nevében nagyon jó egészséget és sok sikert kívánok a következő 5 évre.

Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai munkát, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

K. m. f.

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

Bánhidi László

jegyzőkönyv-hitelesítő