Összesen 2736033 látogató
Összesen 4751 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV: Taksony Nagyközség Önkormányzat renkívüli Képviselő-testületi üléséről 2017.09.01.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 130 megtekintés

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2017. szeptember 01.

(péntek)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A rendkívüli, nyílt ülésről technikai okok miatt hangfelvétel nem készült.

A nyilvános Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyv a Könyvtárban közzétételre kerül.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

A szavazás kézfeltartással történt.

 

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Halász János

             5. Ruff Mátyás                                              

             6.Szalai János

             7. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

            

 

Távol:

8.    Áncsán Mihály

9.    Varga László

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Szeretettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 08 óra 03 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan, 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

143/2017. (IX. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a meghívóban egy napirendi pont szerepel. Érdeklődik, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a kiküldött napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Napirend elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú projekt Szerződéses Megállapodásának elfogadására

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

144/2017. (IX. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 01-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú projekt Szerződéses Megállapodásának elfogadására

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKT SZERZÕDÉSES MEGÁLLAPODÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot, mely a Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep megújítására vonatkozik. A megvalósítással kapcsolatos információk a mellékletben olvashatóak. Két dolgot emel ki: A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi. Az elszámolandó csatornahálózati rekonstrukció mértéke nem haladja meg az elszámolható költségek 5%-át. Azaz legfeljebb a beruházási érték 5 %-ig csatornahálózati rekonstrukciót is jelent. (Ez a plusz beruházás Taksonyt és Szigetszentmártont érinti.) A támogatási tartalomból még lényeges elem, hogy a projekt része a tisztított szennyvíz új nyomóvezetéken történő élővízi befogadóba bevezetése a DVCS-be.

A projekt befejezése 2020-ra várható, a munka megkezdése a szerződés hatályba lépésétől indulhat. A mai döntés lényege a Képviselő-testület felhatalmazása arra, hogy a többi öt településsel közösen a szerződést Taksony polgármestereként aláírhassa. A közbeszerzés összegzésében látható, hogy négy cég pályázott. Az eredeti elképzelésekhez képest jóval magasabb összegbe kerül a beruházás; nettó 3,9 milliárd forint. Ennek 95%-át támogatja az EUm és Magyarország Kormánya, 5%-ra pedig szintén elvileg megkapják az önkormányzatok a támogatást, azaz az önkormányzatnak nem kell saját forrást hozzátennie.

Hangsúlyozza, hogy Dunavarsány polgármester asszonyával ebben a témában lassan 5-10 éve dolgoznak együtt. Megadja a szót polgármester asszonynak.

 

Gergőné Varga Tünde Dunavarsány, polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit az ülésen. Kiemeli, hogy a szennyvíztisztítás kérdésében a két település minden változás és történés esetén közös döntéseket kell, hogy hozzon, törekedve a lehető legjobb megoldásokra. Kitér a pályázat kapcsán végzett egyeztetésekre. Megemlíti, hogy egy-két tétel a szerződésből kimaradt. Az 5%-os önrésszel kapcsolatban elmondja, hogy jegyzőkönyvben is dokumentálásra került, hogy ezt sem kell megfizetni. Bízik benne, hogy ilyen kondíciókkal tudják megvalósítani a beruházást. Ennek érdekében közös összefogást is kezdeményeznek.

 

Kreisz László polgármester

A szerződésből kimaradt pontokra kérdez rá.

 

Gergőné Varga Tünde Dunavarsány, polgármester

A területen a forgóeszköz javítás témájára utal. A rendszer elavultsága magával hozza, hogy rengeteg szivattyú meghibásodás fordul elő. Véleménye szerint érthető, hogy szerették volna a telepen a forgó alkatrész felújító üzem megvalósítását. Ezt nem engedélyezik, nincs benne a támogatási célban. Új, szennyvíz elszállító autók vásárlása sem támogatott.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy a projekt keretén belül építenek-e új szivattyúházat.

 

Kreisz László polgármester

Nemmel válaszol. A projekt alapvetően nem a hálózat megújulását célozza, hanem a szennyvíztelepét. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Az 5%-os önrészre kérdez rá.

 

Gergőné Varga Tünde Dunavarsány, polgármester

Magyarázatként hozzáfűzi, hogy az 5% is megkapható pályázat útján. Hangsúlyozza, hogy már elhangzott, hogy semmiféle önrész kifizetésére nem lesz szükség.

 

Györke Erzsébet képviselő

Érdeklődik, hogy a pályázatot az önrészre mikor kell beadni.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy erre a szerződés aláírása után kerülhet sor. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az 5% csatornahálózat rekonstrukcióra fordíthatóságával kapcsolatban felveti kérdésként, hogy ebben az esetben miért kellene a Dózsa György utcára külön összeget fordítani felújításra.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a rekonstrukció nem azt a részt érinti, hanem két külső területet. Két évvel ezelőtt bemutatásra került, hogy pontosan mit érint Taksony esetében a rekonstrukció.

 

Gergőné Varga Tünde Dunavarsány, polgármester

Megerősíti, hogy egyik településen sem történik belső felújítás a beruházás során.

 

Halász János képviselő

Visszatérve arra, hogy a tisztított szennyvíz be lesz vezetve a Duna-Tisza csatornába érdeklődik, hogy ezzel megszűnik-e a helyi öntözés.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy nem szűnik meg a helyi öntözés. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Amennyiben tovább folyik a locsolás a területeken, firtatja, hogy a 4 milliárdos beruházás eredményeként megszűnik-e a kellemetlen szaghatás, illetve környezetszennyezés.

 

Dr. Szilágyi Ákos Dunavarsány, jegyző

Hangsúlyozza, hogy a víztisztítás hatásfoka magasabb lesz. Elmondja, hogy az uniós normák megváltoztak a természetbe kibocsátható szennyvíz összetevők vonatkozásában. A teljes telep rekonstrukció átalakítás képes lesz olyan minőségű tisztított szennyvizet "előállítani", ami nem jelent akkora környezetterhelést, mint ami miatt ezt az egész átépítést meg kellett kezdeni. Az új átalakítás eredményeként megfelelő mérési eredmények várhatóak. Elmondja, hogy a technológia a kiöntözésre épül és a jövőben a jelenleg havaria helyzetre kiépülő lehetőség lesz majd a fő megoldás, ami a területek tehermentesítését vonja maga után. Jelen pillanatban azonban erre nincs mód, sőt az elkövetkezendő években további (öntöző) területeket szükséges szerezni ahhoz, hogy a hatósági előírásoknak a hat önkormányzat meg tudjon felelni. 

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy nem Taksony lenne az első település a tisztított szennyvíz csatornába történő visszavezetésében. Dunaharasztit hozza fel példaként.

A határozati javaslattal kapcsolatban jelzi, hogy a Konzorcium címénél az irányítószám pontosítása szükséges.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú projekt Szerződéses Megállapodásának elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

a) a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiai Korszerűsítése tárgyában a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, Szerződéses Megállapodást az ME-2020 Konzorcium (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) valamint Taksony Nagyközség Önkormányzata között, saját részéről változatlan tartalommal elfogadja.

 

b) felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

 

 

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

145/2017. (IX. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

a) a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiai Korszerűsítése tárgyában a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 2. számú melléklete szerinti, Szerződéses Megállapodást az ME-2020 Konzorcium (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) valamint Taksony Nagyközség Önkormányzata között, saját részéről változatlan tartalommal elfogadja.

 

b) felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal és folyamatos

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Több napirendi pont nem lévén megköszöni mindenkinek a részvételt és a rendkívüli ülést 08 óra 21 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Tóth József

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn