Összesen 2736033 látogató
Összesen 4751 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV: Taksony Nagyközség Önkormányzat renkívüli Képviselő-testületi üléséről 2017.09.14.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 115 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2017. szeptember 14.

(csütörtök)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János

             6. Ruff Mátyás

             7. Szalai János

             8. Tóth József

             9. Varga László

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a 2017. szeptember 14-i rendkívüli, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban jelen van és az ülést 19 óra 04 perckor megnyitja.

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt javasolja. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 146          Száma: 17.09.14/1/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 14 19:04

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 14-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

146/2017. (IX. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 14-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kiegészítő javaslata. Amennyiben nincs, úgy a napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 147          Száma: 17.09.14/2/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 14. 19:05  

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Napirend elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" című pályázati kiírásról

 

4.    Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló végleges Társulási Megállapodás elfogadására

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

147/2017. (IX. 14) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" című pályázati kiírásról

4.    Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló végleges Társulási Megállapodás elfogadására

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A "TELEPÜLÉSEK FELSZÍNI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS LÉTESÍTMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE, A TELEPÜLÉSI VÍZGAZDÁLKODÁS KORSZERÛSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA PEST MEGYE TERÜLETÉN" CÍMÛ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Rögzíti, hogy a pályázat a Fő út megvalósítását célozza meg. A teljes bekerülési érték az ajánlatok alapján az építési beruházásra bruttó 197, 3 millió forint, az előkészítés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, projektmenedzsment pedig 13,6 millió forint, azaz összesen picivel több, mint 211 millió forint értékű beruházásról van szó. Taksony esetében az adóerő képességet figyelembe véve a település a 95 %-os támogatási kategóriába esik. Ez azt jelenti, hogy a bruttó beruházási érték 5%-át kell a döntéssel egy időben a Testületnek biztosítania. Ez 10.550.889,- forint. Megjegyzi, hogy a tervek elérhetőek az Interneten. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A pályázati felhívás áttekintése után az alábbi kérdésekre szeretne választ kapni:

 

Elmondja, hogy az anyag szerint a felhívásra nem nyújtható be megkezdett projekt támogatására vonatkozó pályázat. Szent István tér (szintén szerepel a pályázati dokumentációban) vonatkozásában jelzi, hogy a 340/1 hrsz-ú területen egy elkezdett csapadékvíz-elvezető rendszer található.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy itt a parkoló csapadékvíz elvezetéséről van szó. Egy előkészített munka, ami még vízelvezetési szempontból semmivel nincs összekötve. Összefoglalásként elmondja, hogy korábban az épület üzemeltetőjével és tulajdonosával úgy állapodott meg az önkormányzat, hogy a bővítéssel párhuzamosan megépítik az élelmiszer üzlethez szükséges parkolót is. Ehhez a mai műszaki előírások szerint csapadékvíz elvezetés is tartozik, melynek megépítéséről a tulajdonos gondoskodott olyan módon, hogy az a jövőben, a Fő út csapadékvíz elvezető rendszerébe történő bekötéshez alkalmas állapotba kerüljön. Ismételten hangsúlyozza, hogy mindez nem az önkormányzat beruházása volt. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Következő felvetése az önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység kapcsán merül fel: jelzi, hogy a műszaki ellenőr kifizetése nem támogatható pályázati pénzből. Firtatja, hogy miért szerepel ez a tétel az önkormányzat anyagában a teljes költségnél.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tisztázza az önállóan nem támogatható kötelezően megvalósítandó tevékenység tartalmát, mely azt jelenti, hogy kötelező biztosítani mind a tájékoztatást és nyilvánosságot, mind pedig a műszaki ellenőrt. Ezek önállóan nem támogatható tevékenységek, de a projekt (a beruházás) részeként azonban finanszírozhatóak.

Az előző felvetéshez pedig hozzáfűzi, hogy az önkormányzat projektje az, ami a tervező által elkészített tervben szerepel. Nem kizáró ok, ha valamely területen már van korábban elkészült csapadékvíz elvezető rendszer, hiszen ennek korszerűsítésére, fejlesztésére is lehet pályázni. (Jelzi, hogy a korábban megvalósult rendszer nem ennek a projektnek a része.)

 

Tóth József képviselő

Elmondja, hogy a pályázati kiírás szerint kérni kell a Katasztrófavédelemtől 10 évre visszamenőleg igazolást a katasztrófa helyzetekről. A Katasztrófavédelem 6 év dokumentációját küldte meg, szerepeltetve ugyanakkor olyan utcákat is, melyek messze vannak a Fő úttól. (Arany János u. 17 stb…)

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az észrevételeket.

 

Tóth József képviselő

Hangsúlyozza, hogy fontos olyan pályázati anyag összeállítása, amely megállja a helyét az elbírálás során.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy ez a cél és örül, hogy sikerült az értelmezési problémákat helyre tenni. Megadja a szót Halász János képviselő úrnak.

 

Halász János képviselő

Jelzi, hogy nem látta a terveket és érdeklődik, hogy mikor készültek. A szélsőséges időjárási viszonyok miatt úgy gondolja, hogy fontos lenne nagy vízelnyelő kapacitással rendelkezni. A tervezett rendszer befogadóképességére kérdez rá.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a 70 mm-es csapadékvíz mennyiségre tervezői standardok vannak. E fölé tervezték ezt a csapadékvíz elvezető rendszert (tárolókapacitással együtt) számításba véve a szélsőséges időjárást. Ugyanakkor leszögezi, hogy az 1 óra alatt lezúduló 70 mm-es mennyiség esetén a szivattyúra szükség lehet. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy lehet-e bővíteni a pályázat körét.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Igennel válaszol hozzátéve, hogy ehhez tervekkel kell rendelkezni. (igazolás szükséges az engedélyező hatóság részéről, hogy folyamatban van az engedélyezés..) Itt fűzi hozzá, hogy egyéb utca tekintetében jelenleg nem rendelkezik az önkormányzat csapadékvíz elvezetésre vonatkozó tervekkel. A pályázatot hétfőtől lehet benyújtani és az önkormányzat szeretné ezt az elsők között megtenni.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy ez a pályázat kimondottan a Fő utat célozza meg.

Megjegyzi, hogy egyetlen kockázatot nem szabad figyelmen kívül hagyni: bár az önkormányzat készítette és engedélyeztette a terveket, az út állami tulajdon. Megadja a szót Ruff Mátyás képviselő úrnak.

 

Ruff Mátyás képviselő

Érdeklődik, hogy a csapadékvíz megtartására tartalmaz-e a terv zöld felületeket. Hangsúlyozza az esővíz jelentőségét az öntözésben. (fásítás, zöld felület létesítése) 

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy ez a csapadékvíz elvezetési terv most nem veszi figyelembe a zöld felületeket. Viszont úgy gondolja, hogy Taksony ezen a téren nincs rossz helyzetben, hiszen a Marestli-tó a vízgyűjtő szerepét tölti be. (Több mint 500 ingatlan elől nem a Dunába történik a víz levezetése…) Ez a projekt nem tervezett ezzel, de nagyon fontos, hogy a Fő útról összegyűlt vizet egy homok és olajfogó műtárgyon keresztül kell vezetni. Ezt követően folyik a víz a Dunába.

A Fő út terveivel kapcsolatban megjegyzi, hogy jól látszik, hogy egy szakaszon nem a zöld terület a legfontosabb prioritás, hanem a biztonságos közlekedés, kerékpározás és parkolás. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Ruff Mátyás képviselő

Teljes mértékben támogatja a víz elvezetését, de kéri, hogy valamilyen szinten legyen törekvés a víz megtartására is.

 

Itt kitérnek arra, hogy a tetőkről összegyűjtött csapadékvízzel már történtek lépések az értékes víz megtartására.

 

Varga László képviselő

Firtatja, hogy az aszfaltos út rovására mennyien választanák a földutat a csapadékvíz megtartása végett.. Egyet ért a felvetés jogosságával, de véleménye szerint a Fő úton ez nem megvalósítható.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még hozzászólása, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a vitát lezárja és jelzi, hogy a témában két szavazásra kerül sor. Az első határozati javaslat az önkormányzat támogatásáról szól a pályázat benyújtására vonatkozóan. Ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 148 Száma: 17.09.14/3/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 14 19:33

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" című pályázati kiírásról

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVÍZGAZD_2017)" című pályázati kiírásra.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a pályázat benyújtásához hozzájárul.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

148/2017. (IX.14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVÍZGAZD_2017)" című pályázati kiírásra.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, illetve a pályázat benyújtásához hozzájárul.

 

Határidő: 2017. szeptember 18.

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

A második döntési javaslat a tervdokumentációban szereplő konkrét helyrajzi számmal meghatározott terület és az önerő biztosításáról szól. Amennyiben nincs kérdés, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 149 Száma: 17.09.14/3/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 14 19:33

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén" című pályázati kiírásról

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVÍZGAZD_2017)" című pályázati kiírásra a FKI-KHO: 10054-9/2016. számú jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, Keviterv Akva Kft. által készített 45/2016. számú tervdokumentációban foglaltak megvalósítására pályázik.

 

A beruházással érintett ingatlanok címe:

- 2335 Taksony, Fő utca (helyrajzi szám: 42)

- 2335 Taksony, Szent István tér (helyrajzi számok: 287, 288, 340/1)

 

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 10.550.889,- Ft összegben biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                9           100.00       100.00     9

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

149/2017. (IX.14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, a "Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén (PM_CSAPVÍZGAZD_2017)" című pályázati kiírásra a FKI-KHO: 10054-9/2016. számú jogerős vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező, Keviterv Akva Kft. által készített 45/2016. számú tervdokumentációban foglaltak megvalósítására pályázik.

 

A beruházással érintett ingatlanok címe:

- 2335 Taksony, Fő utca (helyrajzi szám: 42)

- 2335 Taksony, Szent István tér (helyrajzi számok: 287, 288, 340/1)

 

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2017. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 10.550.889,- Ft összegben biztosítja.

 

Határidő: 2017. szeptember 18.

Felelős: polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A DUNA-TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL SZÓLÓ VÉGLEGES TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és hozzáfűzi, hogy a korábban elfogadott Társulási Megállapodáshoz képest alapvető változás, hogy nem 108 önkormányzatból jön létre a Társulás, hanem körülbelül 20 önkormányzattal kevesebben csatlakoznak hozzá. Az előterjesztés tartalmazza, hogy mely pontokon történt még módosítás. A jogi kérdésekre vonatkozóan elmondja, hogy annak kidolgozását a Társulás által megbízott jogászok végezték, az önkormányzatoknak lehetősége volt észrevételt tenni és mindez beépítésre került a Megállapodásba. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy mi az oka annak, hogy több közeli település sem csatlakozott a leendő Társuláshoz.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az okokat nem osztották meg vele és ő sem érdeklődött ezzel kapcsolatban.

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs úgy a döntési javaslatot teszi fel szavazásra a Társulás létrehozásáról és a Társulási Megállapodás jelen határozat szerinti jóváhagyásáról.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 150 Száma: 17.09.14/4/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 14 19:36

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló végleges Társulási Megállapodás elfogadására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 115/2017. (VII. 05.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen határozat szerint tartalommal hagyja jóvá.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             77.78         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       2             22.22         22.22     2

Szavazott                             9             100.00      100.00     9

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               0                             0.00     0

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

150/2017. (IX.14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásával kapcsolatos 115/2017. (VII. 05.) számú döntését fenntartja azzal, hogy a Társulási Megállapodást jelen határozat szerint tartalommal hagyja jóvá.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelemszerűen

 

Kreisz László polgármester

Több napirendi pont nem lévén megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és a rendkívüli, nyílt ülést 19 óra 36 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Áncsán Mihály

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn