Összesen 2725631 látogató
Összesen 4669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZÕKÖNYV Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2017.09.27.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 120 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2017. szeptember 27.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Szalai János

             5. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.    Halász János

7.    Ruff Mátyás

8.    Varga László

 

Később érkezett:

9.    Áncsán Mihály

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a 2017. szeptember 27-i rendes, nyílt ülésen. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 15 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselő asszonyt javasolja. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 151          Száma: 17.09.27/1/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 18:15

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

151/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Felszólalását szó szerint kéri rögzíteni: "Tisztelt polgármester úr, tisztelt jegyző asszony! Felhívnám figyelmüket, hogy próbáljanak jobban koncentrálni a közelmúlt eseményeire. Mondom ezt azért, mert néhány héttel ezelőtt testületi ülésen az óvodavezetői pályázat elbírálása című napirendnél Önök és a lokálpatrióta többségű képviselők nehezményezték, hogy a döntéshozó NNÖT miért zárt ülésen határoz és hoz döntést az óvodavezetői pályázat elbírálásáról. Kijelentette polgármester úr, hogy a települési önkormányzatnál sosem fordult elő ilyen eset, oktatási-nevelési intézmény esetén mindig nyílt ülésen történt döntés. Ez nem fedi a valóságot. Tehát nem igaz. A 2017-es évben bölcsőde vezetői pályázatot is zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület annak ellenére - és ez most jegyző asszonynak is szól külön -, hogy a pályázó beleegyezését adta a nyílt ülésen történő elbírálásnak. Tehát polgármester úr felszólítanám, hogy ne tévessze meg a taksonyi polgárokat."

 

Kreisz László polgármester

Nyugtázza a felszólalást és megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy szükséges lenne megnéznie bölcsődevezető pályázatát, úgy emlékszik, hogy a bölcsőde vezetője nem járult hozzá a nyílt üléshez, ezért került sor zárt ülésre.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Elmondja, hogy a német önkormányzat ülésén részt vett, ahol elfogadásra került, hogy nyílt ülés keretében tárgyalják az óvodavezetői pályázatot.

 

Tóth József képviselő

Napirendi pontokkal kapcsolatban javasolja a 13-as "Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére" és a 14-es "Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére" pontok levételét.

 

Kreisz László polgármester

Kérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy volt-e valami probléma a bizottsági ülésen az említett napirendi pontok megtárgyalásánál. Megadja a szót Szalai János Pénzügy- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság nyílt ülés keretében tárgyalta ezeket a pontokat és nem merült fel probléma a megbeszélés során.

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően Tóth József képviselő úr javaslatát teszi fel szavazásra az említett napirendi pontok levételéről.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 152          Száma: 17.09.27/2/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27. 18:21

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

Ügyrendi javaslat: Ügyrendi javaslat a 13-as "Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére" és a 14-es "Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére" napirendi pontok levételéről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a 13-as "Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére" és a 14-es "Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére" napirendi pontok levételéről elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             20.00         11.11     1

Nem                                4             80.00         44.45     4

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

 

 

152/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a 13-as "Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére" és a 14-es "Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére" napirendi pontok levételéről elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más észrevétel, úgy a meghívóban kiküldött napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 153          Száma: 17.09.27/2/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27. 18:22

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

 

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a "Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

 

4.    Előterjesztés "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra

 

5.    Előterjesztés "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

 

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására

 

7.    Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról

 

8.    Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására

 

9.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településképi Rendeletével kapcsolatban

 

10. Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítására

 

11. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására

 

12. Előterjesztés a szennyvízelvezető rendszer tehermentesítésére irányuló beruházás finanszírozására

 

13. Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére

 

14. Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére

 

15. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ Alapító Okiratának módosítására

 

16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

 

17. Előterjesztés Kovács László kérelmére Taksony Szőlőhegy utca 3934 és 3935 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása ügyében

 

18. Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

153/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. szeptember 27-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a "Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

4.    Előterjesztés "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra

5.    Előterjesztés "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

6.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására

7.    Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról

8.    Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására

9.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településképi Rendeletével kapcsolatban

10. Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítására

11. Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására

12. Előterjesztés a szennyvízelvezető rendszer tehermentesítésére irányuló beruházás finanszírozására

13. Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére

14. Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére

15. Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ Alapító Okiratának módosítására

16. Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

17. Előterjesztés Kovács László kérelmére Taksony Szőlőhegy utca 3934 és 3935 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása ügyében

18. Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A "VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS TAKSONY, RÉVÉSZ U. BELTERÜLETI ÚT SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNÕ ELLÁTÁSA, CSAPADÉKVÍZ GYÛJTÕ RENDSZER ÉS JÁRDA KIÉPÍTÉSÉRE" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Halupa Anettet a CEU Tender képviselőjét és átadja a szót.

 

Halupa Anett Varga László képviselő mikrofonját használja.

 

Halupa Anett CEU Tender képviselője

Az eljárás eredményhirdetésével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja: "Közbeszerzési eljárásnak a végére értünk, amit még 2017 augusztusában indított el az ajánlatkérő. Közbeszerzési eljárás eredményeként kettő ajánlat érkezett be az ajánlattételi határidő lejártáig: a Bitunova Kft, illetve a Hidrográd Kft részéről. Az ajánlatok értékelése során a két ajánlattevő közül a Bitunova Kft érvénytelen ajánlatot nyújtott be: a hiánypótlási felhívásban megjelölt hiányokat megjelölt határidő lejártáig nem teljesítette, így az eljárásban az érvényes ajánlattevő a Hidrográd Kft, akinek az ajánlati ára 66.468.572,- forint volt. Az értékelési szempontok tekintetében - mivel egyedüli ajánlattevő és egyebekben is érvényes az ajánlata - vele javasolja a Bíráló Bizottság egyebekben majd megkötni a szerződést, ha és amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre áll. Erre tekintettel az ajánlatkérő a bontási eljáráson megjelölte, hogy a közbeszerzési eljárás kapcsán megjelölt feladatokra rendelkezésre álló anyagi fedezete az nettó 63 millió forint. Az érvényes és jelenleg nyertesnek minősíthető ajánlattevő ajánlatában foglaltakhoz jelenleg nem rendelkezik elegendő anyagi fedezettel. Úgy a nyertesnek, illetve érvényesnek mondható ajánlattevő ajánlatában 66.468.572, - forint került rögzítésre. Így az előterjesztése a Bíráló Bizottságnak akként szól, hogy amennyiben az egyetlen érvényes és legjobb ár/érték arányt tartalmazó megajánlást benyújtó Hidrográd Kft ajánlattevő által benyújtott ajánlatban rögzített egyösszegű nettó ajánlati ár összegének megfelelő anyagi fedezet az ajánlatkérő rendelkezésére áll, ebben az esetben a Hidrográd Kft ajánlattevő, mint érvényes ajánlattevőt javasolja az eljárásban a Bíráló Bizottság nyertes ajánlattevőként megjelölni; mivel sem a kizáró okok hatálya alá nem tartozik, az eljárásban megjelölt alkalmassági feltételek tekintetében benyújtotta a szükséges nyilatkozatokat és a Bitunova Kft ajánlattevő ajánlata érvénytelen. Amennyiben az eljárás tekintetében nem áll rendelkezésre a hiányzó 3.468.572,- forint, úgy az eljárás eredménytelen, mivel a szerződésben foglalt anyagi fedezet nem áll rendelkezésre és a Bitunova Kft. ajánlata érvénytelen."

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást és megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság sajnálattal vette tudomásul, hogy a meghívottak közül nem mindenki adta be a pályázatát. A bizottsági ülésen az a vélemény alakult ki, hogy a Révész utca szilárd burkolattal történő ellátása prioritást élvez, valamint az idő múlásával az építőiparban tapasztalható áremelkedés miatt várható, hogy csak még magasabb áron lehet a munkát elvégezni. Ezért a magasabb ár ellenére is a Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a Hidrográd Kft -t nyilvánítsa nyertes ajánlattevőnek.

 

Áncsán Mihály képviselő úr megérkezik az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre emelkedik.

 

Kreisz László polgármester

A Bizottság véleményét kérdezi a plusz 3 millió forint rendelkezésre bocsátásáról (költségvetésből - tartalék terhére ). Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti a Bizottság jóváhagyását.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy rendelkezésre áll-e a megnevezett forrás a tartalékban.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy a tartalék keret terhére történhet az átcsoportosítás. A júliusi előirányzat módosítás következtében 63 millió forint a tartalék keret.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a vitát lezárja. Először a tartalék keret terhére történő átcsoportosításról kérdezi a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 154 Száma: 17.09.27/3/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 18:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a "Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

1. javaslat: Határozat a "Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátására és járda kiépítésére indított közbeszerzési eljárásban a Hidrográd Víz és Közműépítő Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a) Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban rögzített egyösszegű nettó ajánlati ár összegének megfelelő anyagi fedezetet a 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

154/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátására és járda kiépítésére indított közbeszerzési eljárásban a Hidrográd Víz és Közműépítő Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a) Ajánlattevő által benyújtott ajánlatban rögzített egyösszegű nettó ajánlati ár összegének megfelelő anyagi fedezetet a 2017. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a közbeszerzés eredményességéről és érvényességéről kéri a Képviselő-testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 155 Száma: 17.09.27/3/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 18:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a "Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

2. javaslat: Határozat a "Vállalkozási szerződés Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátása, csapadékvíz gyűjtő rendszer és járda kiépítésére" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátására és járda kiépítésére indított közbeszerzési eljárás eredményes volt.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Hidrográd Víz és Közműépítő Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a)., tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, valamint szakmai szempontból is megfelelő.

A Képviselő-testület a Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2. Infopark D épület) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

155/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Taksony, Révész u. belterületi út szilárd burkolattal történő ellátására és járda kiépítésére indított közbeszerzési eljárás eredményes volt.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az eljárás nyertese a Hidrográd Víz és Közműépítő Kft. (2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a)., tekintettel arra, hogy ajánlattevő ajánlata érvényes, valamint szakmai szempontból is megfelelő.

A Képviselő-testület a Bitunova Kft. (1117 Budapest, Gábor D. u. 2. Infopark D épület) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS "VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS TAKSONY, DÓZSA GYÖRGY UTCA ÉS A PETÕFI SÁNDOR UTCA BURKOLAT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁINAK ELLÁTÁSÁRA" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és egyetért abban, hogy mind a két utca rekonstrukcióra szorul. Jelzi, hogy a Bizottság a Dózsa György utca tekintetében helyszíni bejárást javasol a műszaki tartalom pontosítása végett.

 

Kreisz László polgármester

Megkéri Halupa Anett CEU Tender képviselőjét, hogy a közbeszerzésről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

 

Halupa Anett CEU Tender képviselője Varga László képviselő mikrofonját használja.

 

Halupa Anett CEU Tender képviselője

A közbeszerzési eljárással kapcsolatban az alábbiakról informálja Képviselő-testületet: "A közbeszerzési eljárás hasonlóan az előzőekhez 115.§ szerinti egyszerű nemzeti eljárásnak minősül, tekintettel arra, hogy egybeszámítva a Révész utcával sem éri el a közbeszerzési eljárásoknak az egybe számított becsült értéke a nettó 300 millió forintot, így öt meghívott gazdasági szereplővel az eljárás lefolytatható."

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásul közli, hogy a Pénzügyi Bizottság az értékelési szempontok megváltoztatását javasolta oly módon, hogy a jól teljesítési biztosítékra adott 20-at súlyszámként és a szakmai tapasztalatra 10-et. A fennmaradó 70 pedig egyösszegű ajánlati árra vonatkozott. Itt szeretne erről is bővebb tájékoztatást kérni Halupa Anettől.

 

Halupa Anett CEU Tender

Annyit szeretne a Testületnek figyelemfelhívásként előterjeszteni, hogy "amennyiben a közbeszerzési eljárás jelenlegi ellenőrzés hatálya alá tartozna akár a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, akár a Közbeszerzéseket Ellenőrző Főosztály ellenőrizné a jól teljesítés, illetve a jótállás, mint értékelési szempont, minimális súlyszámként javasolja megjelölni. Az-az álláspontjuk, hogy ezek olyan megajánlások a vállalkozók részéről, amik ténylegesen nem fognak minőségben hozzájárulni, illetve nem lesznek ténylegesen értékelési szempontok, mert mindenki a maximumot meg fogja ajánlani. Ezért az értékelés során ez nem lesz befolyással az egyes gazdasági szereplők közötti versenyben, hiszen mindenki a maximumot fogja vállalni. Ezért, ha ezt végiggondoljuk, illetve ezt vesszük alapul, akkor mégiscsak egy szakembernek a többlet szakmai tapasztalata valószínűleg minőségben sokkal többet tud tenni a kivitelezésért, mint a jól teljesítési biztosítéknak a mértéke. Ennek az a mögöttes mondanivalója is, hogy az ellenőrző szervezeteknél az az álláspont, hogy ez ténylegesen nem bír befolyással az egyes ajánlatok értékelésénél, pont azért, mert mindenki a maximumot megajánlja."

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az elhangzottak szerint az eredeti súlyszámok megtartása javasolt. Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Hangsúlyozza, hogy fontosnak tartotta, hogy a jól teljesítésnek nagyobb súlya legyen. Úgy gondolja, hogy a közbeszerzési szervezet ajánlásait nem kötelező elfogadni. Leszögezi, hogy az érveket el tudja fogadni.

 

Itt tisztázzák, hogy az eredeti súlyszámok (70, 25, 5) megtartásával kerülne sor az eljárás megindítására.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megemlíti, hogy a teljesítési határidő tekintetében is szükséges döntést hozni. 2018. május 31-i véghatáridőt javasol.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy a Dózsa György utcában gerincvezeték lefektetésére is sor kerül, azt követően szeretnék az utat helyreállítani. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az időpontokkal és munkálatokkal kapcsolatban jelzi, hogy amennyiben csúszik a szennyvízelvezetési probléma megoldása a Dózsa György utcában, akkor kétséges a május 31-i határidő.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az útfelújítás mindenképpen tavasszal esedékes, a gerincvezeték lefektetésénél a november 30-i határidő a cél. Visszaadja a szót Halupa Anett, CEU Tender képviselőjének.

 

Halupa Anett CEU Tender képviselője

Konkrét időpont helyett hat hónapos átfutási idő megadását javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a hat hónapos megvalósítási időre vonatkozó javaslatot. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, javaslata. Amennyiben nincs, úgy az ajánlattételi felhívás elhangzott (kiegészített) paraméterekkel történő elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 156          Száma: 17.09.27/4/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 18:41

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra

1. javaslat: "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi hat vállalkozást hívja fel:

 

1. Virabel Kft. Taksony, Szent Imre út 8.

2. Bitunova Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark "D"

3. Sziget-Szilárd Út- és Közműépítő Kft. 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1

4. Merito Trend Kft. Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.

5. Hidrográd Kft. 2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A.

6. Erenbau Kft. 2360 Gyál, Heltai Jenő u. 73.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

156/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi hat vállalkozást hívja fel:

 

1. Virabel Kft. Taksony, Szent Imre út 8.

2. Bitunova Kft. 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. Infopark "D"

3. Sziget-Szilárd Út- és Közműépítő Kft. 2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1

4. Merito Trend Kft. Kiskunlacháza, Dömsödi út 23.

5. Hidrográd Kft. 2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/A.

6. Erenbau Kft. 2360 Gyál, Heltai Jenő u. 73.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a közbeszerzési eljáráshoz ismét össze kell állítani a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot. Ismerteti a Pénzügyi Bizottság által elfogadott javaslatot erre vonatkozóan. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bíráló Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatot teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 157          Száma: 17.09.27/4/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 18:42

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatásra

2. javaslat: Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak jóváhagyása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról dönt.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

- közbeszerzés tárgya szerinti és műszaki szakértelemmel rendelkező tag: Érces Ferenc

- jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Micheller Anita

- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Szeleckiné Nagy Andrea

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

157/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Vállalkozási szerződés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkáinak ellátására" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról dönt.

A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

- közbeszerzés tárgya szerinti és műszaki szakértelemmel rendelkező tag: Érces Ferenc

- jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Micheller Anita

- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Szeleckiné Nagy Andrea

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS "NAPELEMES RENDSZER KIALAKÍTÁSA A TAKSONYI PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, VALAMINT A TAKSONY VEZÉR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETEIN" TÁRGYÚ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Az előterjesztést annyival szeretné kiegészíteni, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium észrevételeket tett a közbeszerzés lebonyolításával kapcsolatban. Ez minden esetben szabálytalansági eljárás keretében történik. Az eljárást kezdeményező főosztállyal az önkormányzat - törekedve álláspontjának megvédésére - arra a megállapodásra jutott, hogy a közbeszerzés napelemes részét újra kiírja. Reményeik szerint - ezzel együtt - március végéig, április közepéig befejezhető a beruházás. A napirendet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a közbeszerzési eljárás megindítását.

 

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy annyi módosulás van ebben az esetben is, hogy három helyett öt céget kell felhívni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a közbeszerzési eljárás megindítását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 158          Száma: 17.09.27/5/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27. 18:44

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

1. javaslat: határozat közbeszerzési eljárás megindításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi négy vállalkozást hívja fel:

Ediwan Sol Kft.                                                     8000 Székesfehérvár, Kovásznai út 18.
Gekko Immobilien Kft.                                        6727 Szeged, Acél u. 2.
E.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.             8800 Nagykanizsa,  Petőfi u. 17-19.
Polar Stúdió 2 Kft.                                                6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56.

Korax Gépgyár Kft.                                              2300 Ráckeve, Sillingi út 30.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

158/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt.

A Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi négy vállalkozást hívja fel:

Ediwan Sol Kft.                                                      8000 Székesfehérvár, Kovásznai út 18.
Gekko Immobilien Kft.                                          6727 Szeged, Acél u. 2.
E.missio Fővállalkozó és Szolgáltató Kft.             8800 Nagykanizsa,  Petőfi u. 17-19.
Polar Stúdió 2 Kft.                                                 6000 Kecskemét, Csongrádi u. 56.

Korax Gépgyár Kft.                                               2300 Ráckeve, Sillingi út 30.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakítására, személyi összetételére vonatkozó javaslatot. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 159          Száma: 17.09.27/5/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27. 18:45

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

2. javaslat: Bíráló Bizottság tagjainak megválasztása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról dönt.

 

 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 

 -közbeszerzés tárgya szerinti és műszaki szakértelemmel rendelkező tag: Gráczol Balázs

- jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Kormos Sándor ügyvéd

- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Szeleckiné Nagy Andrea

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

159/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Napelemes rendszer kialakítása a taksonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola épületein" tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról dönt.

 

 A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 

 -közbeszerzés tárgya szerinti és műszaki szakértelemmel rendelkező tag: Gráczol Balázs

- jogi szakértelemmel rendelkező tag: Dr. Kormos Sándor ügyvéd

- pénzügyi szakértelemmel rendelkező tag: Szeleckiné Nagy Andrea

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Az előző napirendi pontoknál elhangzott határidőkkel javasolja pontosítani a közbeszerzési tervet és ezzel javasolja elfogadni Képviselő-testületnek. (Dózsa György utca felújításánál hat hónapot, a napelemes rendszer kialakításánál 2017. december 31-ét jelöli meg.)

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a közbeszerzési terv módosításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 160          Száma: 17.09.27/6/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 18:47

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására

1. javaslat: Határozat közbeszerzési terv módosítására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

160/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítását a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

7. BESZÁMOLÓ TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. I. FÉLÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető asszonyt és Flender Éva könyvvizsgáló asszonyt. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A Bizottság egyhangú támogatásáról biztosítja Képviselő-testületet.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint mind a szöveges kifejtés, mind a táblázatok jól tükrözik, hogy mennyire kiegyensúlyozott gazdálkodással működik az önkormányzat. Hozzáfűzi, hogy jól látható az is, hogy a beruházásokra az ősz folyamán kerül sor. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az I. féléves beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 161          Száma: 17.09.27/7/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 18:49

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Beszámoló Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról

1. javaslat: Az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásának elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

161/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A SÜNIVÁR BÖLCSÕDE SZAKMAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti intézményvezető asszonyt és megadja a szót Áncsán Mihály Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Az öt éves szakmai programmal kapcsolatban úgy véli, hogy az széles spektrumú, mindenre kiterjedő anyag. Megköszöni a részletes programot és hozzáfűzi, hogy a Bizottság a szakmai program támogatását kéri Képviselő-testülettől.

 

Kreisz László polgármester

Örül az együttműködésen nyugvó, odafigyelésre és partnerségre vonatkozó gondolatoknak. Véleménye szerint ezek a tulajdonságok a nyitott intézmény ismérvei. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a program elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 162          Száma: 17.09.27/8/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27. 18:52

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a Sünivár Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására

1. javaslat: Határozat a Sünivár Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sünivár Bölcsőde szakmai programjának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

162/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sünivár Bölcsőde szakmai programjának módosítását a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETÉVEL KAPCSOLATBAN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti főépítész urat. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet tervezetének elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót főépítész úrnak.

 

Érces Gergő főépítész úr Érces Ferenc mikrofonját használja.

 

Érces Gergő főépítész

Tisztelettel köszönt mindenkit. Közli, hogy a Településképi Arculati Kézikönyv a megalapozó munkarésze a településképi rendeletnek. A rendelet ennek kodifikált, jogi formában megjelenő változata, mely kitér a lehetőségekre, szankciókra egyaránt. A folyamatot a Helyi Építési Szabályzat módosítása fogja lezárni. A Településképi törvény 2017. október 1-ét szabta határidőül arra vonatkozóan, hogy mind a 3200 település elkészítse ezt a rendeletet. A Miniszterelnökség Helyettes Államtitkárságának a tájékoztatása alapján ez az időpont 2017. december 31-re módosult. Megjegyzi, hogy a munka befejezése az eredeti határidővel is reális volt, de a meghosszabbított határidővel lehetőség nyílt a még intenzívebb publikálásra a lakosság irányában.

Tájékoztatásul elmondja, hogy ezzel a tartalmi felépítéssel mindenben azt igyekszik igazolni a rendelet-tervezet, hogy valamennyi - törvény által előírt - követelménynek megfelel. Az érdemi munka finomhangolása ezt követően fog megtörténni a TAK és a Településképi Rendelet összehangolásával.

Megjegyzi, hogy 2017. október 2-án lakossági fórumot tartanak. A finomhangolást követően a TAK és a Településképi Rendelet végleges formát ölt, melyet megküldenek véleményezésre az illetékes szakágakhoz. Terveik szerint a végleges formát is a legszélesebb körben fogják nyilvánosságra hozni. Hangsúlyozza, hogy a rendelet mindenkit érinteni fog. Célja, hogy a jelenlegi rend kiépítését, továbbgondolását szolgálja.

 

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a Településképi Arculati Kézikönyvet október 2-án, hétfőn 18 órakor mutatják be lakossági fórum keretében a Művelődési Házban. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy mit ér a Településképi Rendelet, ha az önkormányzat valójában csak "távoli szemlélője" az építési engedélyezésnek. Hozzáfűzi, hogy jelenleg is rendelkezik Taksony olyan építményekkel, melyek nem illenek bele a település arculatába. Érdeklődik, hogy milyen lehetőségeik vannak ezzel kapcsolatban.

 

Érces Gergő főépítész

Tájékoztatásul elmondja, hogy a helyi rendeleteknél jóval magasabb országos szintű jogszabályok alakítják az építési engedély köteles, illetve bejelentési engedély köteles jogszabályi tartalmakat, eljárásrendeket. Ebben a településnek nincs semmilyen hatásköre.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs úgy a rendelet-tervezet támogatását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 163          Száma: 17.09.27/9/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 19:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség Településképi Rendeletével kapcsolatban

1. javaslat: Taksony Nagyközség Településképi Rendelet tervezetének jóváhagyása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Rendelet (TKR) tervezetét jóváhagyja, elfogadja, a TKR-t véleményezési anyag további előkészítésére javasolja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

163/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Településképi Rendelet (TKR) tervezetét jóváhagyja, elfogadja, a TKR-t véleményezési anyag további előkészítésére javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10.                                                                                                       ELÕTERJESZTÉS A BAROSS TÉRI RÉGI ÓVODA ÉPÜLETÉNEK HELYREÁLLÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Utal az augusztus 19-én történt falbeomlásra. Köszönetet mond mindazoknak, akik a balesetveszélyes körülmények elhárításában segédkeztek. Megjegyzi, hogy a Képviselő-testület 2015. óta foglalkozik az önkormányzati ingatlanok hasznosításának kérdésével. Ennek keretében a Baross téri épülettel kapcsolatban több funkció is szóba került. (Többek között az Idősek Nappali Ellátó Intézményének adott volna otthont az épület, de a Taksonyért Vállalkozókkal együttműködve ez az elképzelés a Széchenyi út 85. szám alatt fog megvalósulni.) Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a napirendi pontot nagyon intenzív megbeszélés keretében tárgyalták. A továbblépés, stabilizálás kérdésében a statikus véleményét is figyelembe vették. Rendelkeznek a helyreállítás, illetve a bontás várható költségére vonatkozó kalkulációval is. A Bizottság véleménye szerint az épület teljes kiürítéséről szükséges lenne menetrendet megalkotni. A Bizottság a leomlott falrész ideiglenes, esztétikai jellegű helyreállítását és a továbbiakra vonatkozó koncepció kialakítását javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy az ingatlant olyan funkciókkal kell megtölteni, amit most is szolgál: rendőrség, polgárőrség, továbbá más, biztonságot erősítő tevékenységek elhelyezése a cél. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Örül az augusztus 22-én elkészült szakértői véleménynek, mely szerint az épület nem életveszélyes, viszonylag jó állapotban van. A bontást felesleges kiadásnak gondolja, hangsúlyozza, hogy a helyre szükségük van (tárolás, szervezeteknek ad otthont az épület). Amíg nem látja a célokat és a hozzá rendelt anyagi fedezetet, addig nem támogatja a lebontást. Véleménye szerint helyreállítás szükséges.

 

Áncsán Mihály képviselő

Egyetért a határozati javaslattal, miszerint hosszú távon az épület elbontása a megoldás. Ugyanakkor szeretné, ha a határozatban megjelenne, hogy "a Forrás Intézményüzemeltető Központ útján gondoskodik az önkormányzat a leomlott - már korábban stabilizált - falrész ideiglenes, esztétikai jellegű helyreállításáról." Azaz nem csak esztétikai helyreállításról van szó.

 

Tóth József képviselő

A határozati javaslat három pontja közül az első kettő (bontásra vonatkozó) pont törlését javasolja. Ezt a 2015. december 15-i jegyzőkönyvben elhangzottak is alátámasztják, miszerint az önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújításának ütemezése napirendnél megszavaztak egy 5 millió forintos keretet felújítási terv elkészítésére, állapotfelmérésre. Áncsán képviselő úr felvetését támogatja.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy erre a döntésre 2015 decemberében azért került sor, mivel számba vették az önkormányzati épületeket és a Baross téri épületnél az volt az elképzelés, hogy oda kerül az idősek nappali ellátását biztosító intézmény. Kérdés volt akkor, hogy az ingatlan megfelel-e ennek a célnak. Ennek vizsgálatához biztosított a határozattal forrást a Képviselő-testület. A 2016-os újratárgyalás során már rögzítették, hogy az intézménynek a Széchenyi út 85. fog otthont adni. Hozzáteszi, hogy kb. nyolc évvel ezelőtt készült erre az épületre (Baross tér) teljes statikai felmérés. Azóta az épület augusztus 19-ig nem sokat változott. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felhívja a figyelmet, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén azért született az adott döntés, mert a két lehetőség közül (bontás vagy helyreállítás) a bontást támogatta a Bizottság. Amennyiben az épület megtartására született volna javaslat, úgy a stabilizálást is szükséges lenne megoldani.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A határozati javaslat harmadik pontját támogatja Áncsán képviselő úr kiegészítésével. Az első két pont véleménye szerint is elhagyható.

 

Kreisz László polgármester

Úgy gondolja, hogy a javaslat első két pontja határozottságra inti a Testületet önmagával szemben. A határozatot követően begyűjthetőek az információk és a következő bizottsági ülésen vitaképes koncepció megtárgyalására kerülhet sor. A három pont egyben ad útmutatást a Testületnek. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

A pontok logikai sorrendjének megváltoztatását javasolja: a helyreállításról szóló döntési részt követné a bontásról szóló határozati rész, végül pedig a bontás időpontjának meghatározása.

 

Kreisz László polgármester

Támogatja képviselő asszony javaslatát. Érdeklődik, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban további felvetése. Amennyiben nincs, úgy Áncsán Mihály képviselő úr és Györke Erzsébet képviselő asszony javaslataival módosított határozati javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 164          Száma: 17.09.27/10/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 19:22

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítására

1. javaslat: A Baross téri régi óvoda épületének helyreállítása

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Baross tér 7. szám alatt található régi óvoda épületre vonatkozóan a következő ülésére az épület kiürítésének ütemtervét állítsa össze, egyúttal a Forrás Intézményüzemeltető Központ útján gondoskodik a már korábban stabilizálásra került épület leomlott falrészének ideiglenes, esztétikai jellegű helyreállításáról.

2. Képviselő-testület a helyreállítás magas költségeire, az épület állagára tekintettel, valamint az ingatlan jövőbeni funkcióját figyelembe véve annak bontását határozza el.

3. A Képviselő-testület az épület bontásának időpontját az épület teljes kiürítését követően határozza meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             66.67         44.45     4

Nem                                2             33.33         22.22     2

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

164/2017. (IX. 27.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Baross tér 7. szám alatt található régi óvoda épületre vonatkozóan a következő ülésére az épület kiürítésének ütemtervét állítsa össze, egyúttal a Forrás Intézményüzemeltető Központ útján gondoskodik a már korábban stabilizálásra került épület leomlott falrészének ideiglenes, esztétikai jellegű helyreállításáról.

2. Képviselő-testület a helyreállítás magas költségeire, az épület állagára tekintettel, valamint az ingatlan jövőbeni funkcióját figyelembe véve annak bontását határozza el.

3. A Képviselő-testület az épület bontásának időpontját az épület teljes kiürítését követően határozza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően Tóth József képviselő úr javaslatát is felteszi szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 165          Száma: 17.09.27/10/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 19:23

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítására

2. javaslat: A Baross téri régi óvoda épületének helyreállítása kapcsán előterjesztett határozati javaslat 1. és 2. pontja törléséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítása napirendi pont kapcsán Tóth József képviselő határozati javaslatát, miszerint az előterjesztett határozati javaslat 1. és 2. pontja törlésre kerüljön, elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                2             33.33         22.22     2

Nem                                4             66.67         44.45     4

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

165/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Baross téri régi óvoda épületének helyreállítása napirendi pont kapcsán Tóth József képviselő határozati javaslatát, miszerint az előterjesztett határozati javaslat 1. és 2. pontja törlésre kerüljön, elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS A HELYI NÉPSZAVAZÁSRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy a javaslat szerint a választópolgárok 10%-nak kezdeményezésére indulhat el helyi népszavazás. Hozzáfűzi, hogy jogszabály módosítások generálták a helyi rendelet módosítását. Megjegyzi, hogy a Képviselő-testület hatásköre kizárólag arra terjed ki, hogy a százalék megállapítását szabályozza rendeletben (10 és 25 % közötti a mozgástér).

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet megalkotásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 13 Száma: 17.09.27/11/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 19:25

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés a helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotására

1. javaslat: A helyi népszavazásról szóló rendelet megalkotása

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számárólTaksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében a következőket rendeli el:

 

1. §

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt - az adott év január 1.-i lakosságszámot alapul véve - a választópolgárok 10 %-a kezdeményezte.

 

2. §

 

(1)          Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba.

(2)          Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 12/2001. (XI.01.) számú önkormányzati rendelete.

 

 

Taksony, 2017. szeptember  .          

 

 

           

    Dr. Micheller Anita                                             Kreisz László

                       jegyző                                                          polgármester

 

 

 

Záradék:

 

A rendelet 2017. szeptember -én  kihirdetésre került.

 

 

 

                                                                                  Dr. Micheller Anita

                                                                                               jegyző

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számárólTaksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ának felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt jogkörében a következőket rendeli el:

 

3. §

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt - az adott év január 1.-i lakosságszámot alapul véve - a választópolgárok 10 %-a kezdeményezte.

 

4. §

 

(3)          Ez a rendelet október 1-jén lép hatályba.

(4)          Ezzel egyidejűleg hatályát veszti Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 12/2001. (XI.01.) számú önkormányzati rendelete.

 

 

Taksony, 2017. szeptember  28.          

 

 

           

    Dr. Micheller Anita                                             Kreisz László

                       jegyző                                                          polgármester

 

 

 

Záradék:

 

A rendelet 2017. szeptember -én  kihirdetésre került.

 

 

 

                                                                                  Dr. Micheller Anita

                                                                                               jegyző

 

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS A SZENNYVÍZELVEZETÕ RENDSZER TEHERMENTESÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ BERUHÁZÁS FINANSZÍROZÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy a téma azért került ismételten napirendre, mert a korábbi javaslattal szemben a másik beruházó, aki a Fő úton tervez többlakásos társasházat építeni, egyelőre nem szándékozik elindulni a kérdésben. Újragondolást követően a DPMV igazgatójával tárgyalva abban állapodtak meg, hogy ebben az évben 10 millió forint kerül kifizetésre, melyhez az érintett vállalkozás 5 millió forinttal járul hozzá.

Hangsúlyozza, hogy ez a beruházás nem csak a vállalkozó érdeke, hanem az önkormányzatnak is szerepet kell vállalnia. Itt tér ki arra, hogy hat önkormányzat polgármestere - a Képviselő-testületek felhatalmazása alapján - aláírta a szennyvíztelep technológiaváltásáról, illetve Taksony és Szigetszentmárton esetében hálózati rekonstrukcióról szóló kivitelezői szerződést. Maga a beruházás több mint három évet vesz igénybe, viszont tervek szerint jövő év tavaszán Taksonyban elindul két területnek a hálózati rekonstrukciója, melyhez pozitív reményeket fűz a problémák megszüntetését illetően. Kéri a tisztelt Testületet, hogy támogassa a Bizottság véleményét. Jelzi, hogy lakossági fórum keretében az érintetteket tájékoztatni fogják a munkálatokról. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi- Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a témát a Pénzügyi Bizottság korábban tárgyalta és a beruházás finanszírozását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Érces Ferenc

A tehermentesítés kapcsán megjegyzi, hogy egyre többször fordul elő, hogy a szolgáltató nem tudja biztosítani a csatorna rákötést új építkezés esetén. Ezt azért érzi "kellemetlennek", mert a HÉSZ szerint más közműpótlót nem lehet használni, azaz olyan mintha burkolt építési tilalom lenne a településen. Állásfoglalás megkérését javasolja a szolgáltatótól. Illetve hangsúlyozza, hogy szolgáltató kötelessége szolgáltatni…

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a lehető legjobb ütemben jött ez az információ, ugyanis a holnapi nap folyamán egyeztetnek vezérigazgató úrral és a terület igazgatójával a kritikus pontokról, a problémák indokáról. Jelzi, hogy írásban is meg fogják kérni a válaszokat… Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy szavatolható-e, hogy a beruházásnak köszönhetően a kinti részeken is javul a helyzet. Úgy érzi, hogy Érces úr által felvetett hiányosságok nem biztos, hogy megszűnnek. Zavarja, hogy Dunaharaszti nem veszi ki részét a probléma megoldásában, holott "profitál" a rendszerből. Ezért nem tudja tiszta szívvel támogatni a beruházást…

 

Érces Ferenc

Kiemeli, hogy szeretné, ha alpolgármester asszony is támogatná a fejlesztést, mert erre mindenképpen szüksége van a taksonyi szennyvízhálózatnak (kell a továbblépéshez: útépítéshez…). Az összes többi felvetés úgy gondolja, hogy külön megbeszélés tárgya kell, hogy legyen. Hangsúlyozza, hogy a beruházásnak mindenképpen pozitív hatása lesz a rendszerre.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a 2018-as gördülő fejlesztési terv keretében láthatóvá válik, hogy minek az alapját szolgálja ez a beruházás. (Fő út Duna felőli oldalán az aknák átfordítása vákuumosról nyomott rendszerre…) Megadja a szót Györke Erzsébetnek.

 

Györke Erzsébet képviselő

Üdvözli a beruházást. Megköszöni jegyző asszonynak és polgármester úrnak, hogy a holnapi megbeszélésen Taksony érdekeit képviselik.

 

Tóth József képviselő

Érces úr hozzászólásával kapcsolatban közli, hogy 4-5 évvel ezelőtt az RSD beruházás szervezése idején elhangzott a Csatornázási Művektől, illetve a Szennyvíztelep részéről, hogy bőven van befogadó kapacitás. Úgy következtet, hogy ez az állítás nem fedte le a valóságot.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a kettő témának nincs köze egymáshoz: az egyik a telepről szól, a másik pedig a telepre bejutás feltételéről. A probléma a telepre bejutás feltételével (csőhálózat) van. Az pedig egy külön "csomag", hogy a szennyvíztelep tisztítási hatásfoka milyen. Megerősíti, hogy a kapacitás tekintetében a mai napig a rendszer képes befogadni (rendelkezésre áll megfelelő tároló kapacitás, melyben a tisztítási technológia működik.) Hangsúlyozza, hogy a két témát nem szabad összekeverni.

(Itt fűzi hozzá, hogy a 2016-ban megvalósított gördülő fejlesztési terv alapján történt beruházások kivétel nélkül mind azt segítették, hogy a csapadékvíz ne jusson be a rendszerbe.) Érdeklődik, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy először a DPMV Zrt-vel kötendő finanszírozási megállapodás jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 166          Száma: 17.09.27/12/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 19:42

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a szennyvízelvezető rendszer tehermentesítésére irányuló beruházás finanszírozására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzata és a DPMV Zrt. közötti megállapodás tervezet jóváhagyása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DPMV Zrt.-vel kötendő finanszírozási megállapodást, a Terv-Consult Kft. által készített 2016/237 számú tervben szereplő műszaki tartalom szerinti és 508-10/2017. számon kiadott jogerős vízjogi létesítési, illetve vízjogi megszüntetési engedéllyel rendelkező projekt megvalósítására, a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására azzal a feltétellel, hogy a megállapodás aláírására a projekt finanszírozására irányuló támogatási szerződés megkötését követően kerüljön sor.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

166/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a DPMV Zrt.-vel kötendő finanszírozási megállapodást, a Terv-Consult Kft. által készített 2016/237 számú tervben szereplő műszaki tartalom szerinti és 508-10/2017. számon kiadott jogerős vízjogi létesítési, illetve vízjogi megszüntetési engedéllyel rendelkező projekt megvalósítására, a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására azzal a feltétellel, hogy a megállapodás aláírására a projekt finanszírozására irányuló támogatási szerződés megkötését követően kerüljön sor.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Majd az Origo-Z Bt-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 167          Száma: 17.09.27/12/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 19:43

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés a szennyvízelvezető rendszer tehermentesítésére irányuló beruházás finanszírozására

1. javaslat: Origo-Z Bt-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Origo-Z Bt-vel kötendő támogatási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

167/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Origo-Z Bt-vel kötendő támogatási szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

13. ELÕTERJESZTÉS ALKOHOLSZONDA BESZERZÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztatásul közli, hogy a rendőrség részéről hosszú idő óta szándék a körzeti megbízott részére alkoholszonda beszerzése. Itt utal az önkormányzat rendeletére a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról. Ennek hatékony betartatása érdekében célszerű ilyen eszközzel rendelkezni. Előzetes egyeztetések eredményeképpen a Drӓger Alcotest 6820-as alkoholszonda beszerzése javasolt, mivel ez kompatibilis a rendőrség rendszerével. Jelzi, hogy a lefolytatott egyeztetés szerint az eszköz beszerzését követően a jövőbeni üzemeltetési költségeket a rendőrség saját költségvetéséből biztosítaná. A készülék ára bruttó 199.000,- forint. A Bizottság a szonda beszerzését javasolja Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy ha eddig szonda nélkül dolgoztak a körzeti rendőrök, hogyan ellenőrizték a gyorshajtókat. Úgy gondolja, hogy a szonda nem önkormányzati eszköznek felel meg, a rendőrség feladata azt biztosítani a munkavégzéshez.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Megjegyzi, hogy egyeztetett a rendőrökkel és jelezték, hogy egy darab szonda áll Dunaharasztiban rendelkezésre. Úgy gondolja, hogy a hatékonyabb rendvédelem érdekében tanácsos lenne segíteni a rendőrséget.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy beszélt őrsparancsnok úrral és ő is úgy nyilatkozott, hogy nagyon örülnének egy alkoholszonda beszerzésének az eredményesebb feladatellátás végett.

 

Györke Erzsébet képviselő

Nem ért egyet azzal a mondattal, hogy "alkoholszonda birtokában hatékonyabb fellépés és intézkedés várható körzeti megbízottainktól a közterületi alkoholfogyasztások területén." Firtatja, hogy ki lehet-e menni ittas állapotban az utcára… Véleménye szerint ahhoz nem kell szonda, hogy meg lehessen állapítani, hogy közterületen iszik-e valaki. Az indoklásból ezt a mondatot mindenképpen kivenné. Véleménye szerint a szonda a gépkocsi vezetés, kerékpározás során tudja az alkoholfogyasztás tényét bizonyítani.

 

Kreisz László polgármester

Összefoglalásként rögzíti, hogy a cél a kisboltok előtt történő (közterületi) alkoholfogyasztás visszaszorítása.

 

Györke Erzsébet képviselő

Rögzíti, hogy alapvetően egyetért a civil és közfeladatokat ellátó szervezetek támogatásával. Támogatja a javaslatot is, csak a mondat kivételét kéri az indoklásból…

 

Tóth József képviselő

Ismételten jelzi, hogy a rendőrség saját költségvetéssel rendelkezik, melyből lehetőség van alkoholszonda vásárlására. Egyetért képviselő asszony felvetésével. Nem tartja indokoltnak a támogatást.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a vitát lezárja és kéri, hogy aki egyetért a szonda beszerzésével, igennel szavazzon.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 168          Száma: 17.09.27/13/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 19:51

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Előterjesztés alkoholszonda beszerzésére

1. javaslat: határozat alkoholszonda beszerzésről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dräger Alcotest 6820 típusú alkoholszonda beszerzését határozza el, bruttó 199.000 Ft összegben. Az alkoholszondát a beszerzést követően átruházza a Pest Megyei Rendőrkapitányság részére azzal, hogy a jövőbeni üzemeltetési költségeket a rendőrség saját költségvetéséből biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                1             16.67         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

168/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Dräger Alcotest 6820 típusú alkoholszonda beszerzését határozza el, bruttó 199.000 Ft összegben. Az alkoholszondát a beszerzést követően átruházza a Pest Megyei Rendőrkapitányság részére azzal, hogy a jövőbeni üzemeltetési költségeket a rendőrség saját költségvetéséből biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

14. ELÕTERJESZTÉS A TÁJHÁZ ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI KERETEK KÖZÖTT TÖRTÉNÕ MÛKÖDTETÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság egyhangúan támogatja a Tájház intézményi keretek között történő működtetését.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy az NNÖT elnöke kapott-e meghívót a Képviselő-testületi ülésre a napirendi pont kapcsán. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke állandó meghívott a Képviselő-testület ülésére.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy érkezett-e visszajelzés a részvétellel kapcsolatban.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Nemmel válaszol.

 

Kreisz László polgármester

Sajnálja, hogy elnök asszony nincs jelen az ülésen, mivel jelenleg a Tájházat az NNÖT működteti. Hozzáfűzi, hogy a felnőtt tánccsoport próbája zajlik jelenleg a nagy teremben és üzent elnök asszonynak, hogy a napirendi ponthoz szeretettel várják. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Támogatja az előterjesztést. Firtatja, hogy a települési önkormányzat jelen pillanatban hogyan tud intézményi javaslatot megfogalmazni, hiszen a Tájház a NNÖT működtetésében van.

 

Kreisz László polgármester

Nagyon fontosnak érzi magát a döntési javaslatot a kifejező szándékról, mely ahhoz ad felhatalmazást számára, hogy ezzel felkeresse a NNÖT ülését és a folytatásról egyeztessen. A cél az, hogy a NNÖT is lássa a szándék értelmét. Hangsúlyozza, hogy itt most egy kezdeményezésről van szó. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Utal rá, hogy a napirendi pontot nem javasolta megtárgyalni.

Nem érti azt a megfogalmazást, hogy "a kulturális miniszterhez kell fordulni a Tájházzá nyilvánításhoz." Hangsúlyozza, hogy az ingatlan jelenleg is Tájházként működik. Véleménye szerint itt pusztán álláshely kreálásról van szó.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy ki részére? Hozzáteszi, hogy a Lokálpatrióta Egyesület volt az egyedüli, aki önerőből olyan beruházást hajtott végre azon az épületen, ami a hátsó istállót élhetővé tette a XXI. századnak megfelelően. Hangsúlyozza, hogy a települési önkormányzat abban érdekelt, hogy az elért célokat - ha lehet - a kor elvárásaihoz igazítsa. Nyolc évvel ezelőtt megfogalmazták a NNÖT -vel, hogy a Tájházat múzeummá szeretnék átalakítani. Ennek feltételei vannak, melyeket teljesíteni kell. Az elmúlt nyolc évben nem látta, hogy az NNÖT tett-e lépéseket ebben az irányban. Rögzíti, hogy elnök asszonnyal abban maradtak, hogy a települési önkormányzat kezdeményezi az intézményi átalakítást. Ismételten hangsúlyozza, hogy kezdeményezésről van szó és amennyiben a NNÖT úgy ítéli meg, hogy nem akar ilyen minőséget és a jelenlegi állapotot szeretné fenntartani, úgy az is jelzés értékű. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Közli, hogy a Tájházat 25 évvel ezelőtt vásárolta Taksony önkormányzata. Ennyi idő alatt véleménye szerint jó cél a bejegyzett múzeumi minőség megvalósítása. Úgy gondolja, hogy időszerű megtenni ennek a folyamatnak az első lépéseit. Felvázolja, hogy a környező településeken mindenhol megvalósították már ezt a célt.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a 2010-2014-es ciklusprogram része volt, hogy a Tájházat egy közérdekű muzeális kiállítóhellyé alakítsák át. Ennek érdekében kötöttek megállapodást a NNÖT-vel - mint autentikus közösséggel -, hogy indítsák el a folyamatot.  Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 169 Száma: 17.09.27/14/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 20:03

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés a Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetésére

1. javaslat: Tájház önálló intézményi keretek között történő működtetése

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

 

1. kifejezi szándékát a Tájház (Taksony, Dózsa Gy. u. 52.) működtetésére irányuló intézmény, költségvetési szerv alapítására.

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési szerv alapításához szükséges előkészületeket tegye meg, az alapító okirat tervezetét készítse elő.

3. kezdeményezi az 1. pontban szereplő ingatlanra irányuló, Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2011. évben megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                1             16.67         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

169/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

 

1. kifejezi szándékát a Tájház (Taksony, Dózsa Gy. u. 52.) működtetésére irányuló intézmény, költségvetési szerv alapítására.

2. felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési szerv alapításához szükséges előkészületeket tegye meg, az alapító okirat tervezetét készítse elő.

3. kezdeményezi az 1. pontban szereplő ingatlanra irányuló, Német Nemzetiségi Önkormányzattal 2011. évben megkötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

15. ELÕTERJESZTÉS A FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÕ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosító okirat kerülne elfogadásra. Az elszámolás helyes lefolytatása érdekében a kormányzati funkció megnevezések kerültek beemelésre a MÁK kérése szerint.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást. Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 170 Száma: 17.09.27/15/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 20:04

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

15. napirend: Előterjesztés a Forrás Intézményüzemeltető Központ Alapító Okiratának módosítására

1. javaslat: Forrás Intézményüzemeltető Központ Alapító Okiratának módosítása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

170/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ alapító okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

16. ELÕTERJESZTÉS A BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM 2018. ÉVI PÁLYÁZATI FORDULÓJÁHOZ TÖRTÉNÕ CSATLAKOZÁSRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy jól működő ösztöndíjprogramról van szó és a Bizottság egyhangúan javasolja a 2018. évi pályázati fordulóhoz történő csatlakozást.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy 2017-ben az önkormányzat öt felsőfokú oktatási intézményben tanuló diáknak havonta összesen 30.000,- forintos támogatást biztosít az ösztöndíjprogramnak köszönhetően. Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs, úgy a pályázati fordulóhoz csatlakozást teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 171 Száma: 17.09.27/16/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 20:06

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

16. napirend: Előterjesztés a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

1. javaslat: Határozat a Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról

1. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

2. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. Nyilatkozik, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

171/2017. (IX. 27.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására.

2. A felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését az EPER-Bursa rendszerben rögzíti.

4. Nyilatkozik, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

17. ELÕTERJESZTÉS KOVÁCS LÁSZLÓ KÉRELMÉRE TAKSONY SZÕLÕHEGY UTCA 3934 ÉS 3935 HRSZ-Ú INGATLANOK BELTERÜLETBE CSATOLÁS ÜGYÉBEN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tisztázza a telkek pontos elhelyezkedését (Szőlőhegy utca aszfaltos részének végénél található). A Bizottság a belterületbe csatolás kérelmét elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elnök úr hozzászólását kiegészíti annyiban, hogy nem csak a kérelemben foglalt két telekről van szó, mert közbeékelődik egy harmadik telek közvetlenül a belterület határán. Így a három telek egyben kerülne belterületbe csatolásra.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti a Szőlőhegy utca apránként történő belterületbe csatolásának szándékát. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a felmerülő költségeket ki fedezi.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az önkormányzat a belterületbe vonáshoz járul hozzá, nem a költségekhez. Azt a kérelmező állja. A javaslat kiegészítésre kerül azzal, hogy a költség a kérelmezőt terheli. Amennyiben nincs más észrevétel, kérdés, úgy a kiegészített döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 172 Száma: 17.09.27/17/0/A/KT

Ideje: 2017. szeptember 27 20:09

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

17. napirend: Előterjesztés Kovács László kérelmére Taksony Szőlőhegy utca 3934 és 3935 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása ügyében

1. javaslat: Határozat Kovács László kérelmére Taksony Szőlőhegy utca 3934 és 3935 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolása ügyében

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Szőlőhegy utca 3930, 3934 és 3935 helyrajzi számú ingatlanok belterülethez csatolását, végleges belterületi hasznosítását lakóövezeti hasznosítás céljából támogatja azzal, hogy a felmerülő költségek az ingatlan tulajdonosait terhelik.

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

172/2017. (IX. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony Szőlőhegy utca 3930, 3934 és 3935 helyrajzi számú ingatlanok belterülethez csatolását, végleges belterületi hasznosítását lakóövezeti hasznosítás céljából támogatja azzal, hogy a felmerülő költségek az ingatlan tulajdonosait terhelik.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

18. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy az Egyebek napirendi pontban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Három felvetésre vár választ:

 

·         Érdeklődik, hogy a Diófa utca és a Wesselényi köz elkészült közvilágítása miért nem a települési betonoszlopos hálózatra van kötve, illetve miért nem annak vezérlésével működik.

·         Jelzi, hogy az Eurovelo kerékpárút 2010 nyarán már jogerős építési engedéllyel rendelkezett. Az útvonal mellett élők érdeklődnek, hogy mikorra valósul meg a kerékpárút.

·         Firtatja, hogy milyen stádiumban van a Sport Park pályázat elbírálása.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az első felvetést jelzésnek veszik és utánanéznek. Az Euroveloval kapcsolatban jelzi, hogy erre a kérdésre nem tud válaszolni, mivel nem önkormányzati hatáskörbe tartozik, állami beruházásról van szó.

Megerősíti, hogy a Sport Park pályázat elbírálásáról nem érkezett visszajelzés. Ami véleménye szerint biztató, hogy nem utasították el a pályázatot. Megadja a szót Lakatos Györgyné részére.

 

Lakatos Györgyné

Jelzi, hogy a Községházával szembeni parkolásra kijelölt "gödör" mellett az út tele van murvával, ezáltal az nagyon csúszós.

 

Kreisz László polgármester

A jelzést megköszöni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, felvetése. Amennyiben nincs, úgy a napirendi pontot lezárja. Megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és a rendes, képviselő-testületi ülést 20 óra 11 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn

Összesen 18 napirendi pont