Összesen 2810537 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.02.27.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 99 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2018. február 27.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Szalai János

             5. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.    Áncsán Mihály

7.    Halász János

8.    Ruff Mátyás

9.    Varga László

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 27-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 06 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 22 Száma: 18.02.27/1/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 18:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 27-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

22/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 27-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A napirendi pontok sorrendjével kapcsolatban javasolja a 9-es "Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti szolgálat SZMSZ módosításáról", a 15-ös "Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására", a 16-os "Előterjesztés a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására" és a 17-es "Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről" napirendi pontok megtárgyalását a 6-os napirendi pontot követően előre venni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, illetve más javaslata. Amennyiben nincs, úgy a módosított napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 23 Száma: 18.02.27/2/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27. 18:09

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 27-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

 

4.    Beszámoló az Elohim Kft 2017. évi tevékenységéről

 

5.    Előterjesztés Vertikál Nonprofit Zrt. valamint Duna-Tisza közi Nonprofit kft. 2017. évi tevékenységéről

 

6.    Tájékoztató önkormányzati épületek fejlesztésének prioritási sorrendjéről

 

7.    Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosításáról

 

8.    Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

 

9.    Előterjesztés a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

 

10. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

 

11. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

 

12. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására

 

13. Előterjesztés Általános Iskola "B" épületének tetőszerkezet-javítási munkálataira

 

14. Előterjesztés a 2018. évi támogatási kérelmekről

 

15. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintésére

 

16. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulásból történő kiválására

 

17. Előterjesztés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkái tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatosan

 

18. Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

23/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 27-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

4.    Beszámoló az Elohim Kft 2017. évi tevékenységéről

5.    Előterjesztés Vertikál Nonprofit Zrt. valamint Duna-Tisza közi Nonprofit kft. 2017. évi tevékenységéről

6.    Tájékoztató önkormányzati épületek fejlesztésének prioritási sorrendjéről

7.    Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosításáról

8.    Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

9.    Előterjesztés a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

10. Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

11. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

12. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására

13. Előterjesztés Általános Iskola "B" épületének tetőszerkezet-javítási munkálataira

14. Előterjesztés a 2018. évi támogatási kérelmekről

15. Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintésére

16. Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzat Társulásból történő kiválására

17. Előterjesztés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkái tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatosan

18. Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. BESZÁMOLÓ A TAKSONY SPORTEGYESÜLET 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Rögzíti, hogy a TKFB és a PTKB megtárgyalta az egyesület beszámolóját. Közli, hogy elnök úr jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni. Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Jelzi, hogy elnök úr az ülésen részt vett, a beszámolót szóban nem kívánta kiegészíteni. Megjegyzi, hogy az anyag nagyon részletes (2011-es évtől elért eredmények a tájékoztatóban feltüntetésre kerültek.) A Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti elnök asszony szavait. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót egyhangúan elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

A beszámolóval kapcsolatban jelzi, hogy 2012-ben és 2016-ban a Fő úti pályán kerítés építésre került sor. (Furcsállja, hogy négy éven belül kétszer történt kerítés építés. Utánanézést kér, választ vár a jelzésre.)

Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzati ingatlanok rezsijénél található a biztosítás (közel 800.000,- forintos értékben), ugyanezen címszó alatt ingatlanbiztosítások is szerepelnek havi 24.000,- forint összeggel. (Kétszeres megjelenítéssel kapcsolatban tisztázást kér.)

 

Kreisz László polgármester

A felvetéseket továbbítani fogja elnök úr részére és írásbeli választ ígér. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 24  Száma: 18.02.27/3/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 18:13

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Beszámoló a Taksony Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről

1. javaslat: Határozat a Taksony Sportegyesület 2017. évi beszámolójáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

24/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Sportegyesület 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

4. BESZÁMOLÓ AZ ELOHIM KFT 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és köszönti Zoltán Miklós urat. Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy tulajdonos-ügyvezető úr a Bizottság ülésén részt vett. Véleménye szerint a beszámolóból jól látható, hogy a vállalások teljesítése megtörtént. Elkészült az első urnafal is a megbeszélt területre. Pozitív tapasztalatokról számol be az új rendszerben történő együttműködés/munka kapcsán. A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a beszámolót Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a vegyes üzemeltetés/működtetés egyáltalán nem gyakorlat a településeken, de véleménye szerint is az újító döntés a feladatok szétválasztásában (kegyeleti szolgáltatás/környezet rendben tartása) pozitív változásokat eredményezett. Megadja a szót ügyvezető úrnak.

 

Zoltán Miklós, Elohim Kft.

Véleménye szerint is korrekt együttműködésről lehet beszélni mind a lakosság, önkormányzat és az egyházak részéről is.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az Elohim Kft. beszámolójának elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 25 Száma: 18.02.27/4/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 18:17

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Beszámoló az Elohim Kft 2017. évi tevékenységéről

1. javaslat: Határozat az Elohim Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elohim Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

25/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Elohim Kft 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

5. ELÕTERJESZTÉS VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. VALAMINT DUNA-TISZA KÖZI NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul közli, hogy év közben szolgáltató váltás történt földrajzi hulladékkezelési stratégia mentén. Tisztelettel köszönti a cég képviselőjét. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek a beszámolót. A síküveg-elhelyezéssel kapcsolatos kérdésre vonatkozóan érdeklődik, hogy sikerült-e megoldást találni.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A két részre bontott beszámolóban (1-9 hónap, 10-12 hónap) található táblázat alapján olvasható, hogy 415.000 kg kommunális hulladékot szállított el a cég az utolsó negyedévben, viszont a kilenc hónap alatt 788.000 kg mennyiséget tüntettek fel. Vagy az 1-3 negyedév kevés, vagy az utolsó negyedévi mennyiség túl sok. Erre szeretne magyarázatot kérni.

 

Kreisz László polgármester

Kiegészítésre és válaszadásra megadja a szót Locskai István úrnak.

 

Locskai István

Rögzíti, hogy az információkat a beszámolóban a két közszolgáltató külön-külön állította össze. Úgy látja, hogy bizonyos átfedés van a két kimutatás között. Írásban meg fogja kérdezni, hogy az adott időszakra vonatkozóan pontosan mekkora mennyiség került kimutatásra a közszolgáltatóknál. Elképzelhetőnek tartja, hogy rossz időpontra szűrtek rá a beszámoló készítésekor és ebből adódik az aránytalanság. A kérdésre írásbeli választ ígér.

A síküveggel kapcsolatban felvázolja a megoldást: továbbra is kérik, hogy a lakosság se a kommunális hulladékot gyűjtő edénybe, se a szelektív hulladékgyűjtőkbe ne helyezze el a síküveget. Jelzi, hogy konténert lehet rá kérni, a dömsödi hulladéklerakó tudja fogadni, mivel nem számít veszélyes hulladéknak. Ez a lehetőség nem vonatkozik vállalkozások részére. Konkrét számokat mond a konténer árának alakulásával (csökkenés) kapcsolatban: eddig egy 3 köbméteres konténer 34.000,- forintba került, most 10.620,- forintba fog kerülni a lakosság részére. (6 köbméteres konténer korábban 51.000,- forint volt, most 21.240,- forintba fog kerülni.) Hozzáteszi, hogy ezeket a díjakat az NHKV-nak még jóvá kell hagynia, a konténer szállítás díját az NHKV a hulladék elszállítása után, utólag fogja kiszámlázni a lakosság felé. Jelzi, hogy a díjhoz hozzákapcsolódik plusz bérleti díj (naponta 2500,- forint + ÁFA mérettől függetlenül)

 

Szalai János képviselő

Véleménye szerint a síküveg gyűjtésnél nem életszerű, hogy egy-két ablak elszállítása miatt konténert igényelnek. Amennyiben lehetőség van rá, javasolja, hogy időszakonként kerüljön kihelyezésre konténer - újságban meghirdetett időpontban és helyen - síküveg gyűjtés céljából.

 

Locskai István

Jelzi, hogy 1 köbméteres konténer rendelésre is lehetőség van. A felvetéssel kapcsolatban kérdése, hogy ilyen esetben ki vállalná magára a költséget (önkormányzat?)

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint ésszerű lenne egy évben 1-2 alkalommal síküveg gyűjtést szervezni. Úgy gondolja, hogy a kérdésben meg fognak állapodni a szolgáltatóval. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Érdeklődik, hogy ablak kerettel együtt is megoldható-e a gyűjtés.

 

Locskai István

Jelzi, hogy kerettel együtt is megoldható az elszállítás.

 

Kreisz László polgármester

A részletekre vonatkozóan további egyeztetést javasol. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A következő rendes testületi ülésre várja Locskai István úr válaszát a feltett kérdésére vonatkozóan.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy azzal a kiegészítéssel teszi fel szavazásra a beszámolót, hogy a mennyiségekkel kapcsolatban a következő testületi ülésre pontosítást kapnak írásban. Amennyiben nincs más hozzászólás, észrevétel, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 26 Száma: 18.02.27/5/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 18:30

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés Vertikál Nonprofit Zrt., valamint Duna-Tisza közi Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről

1. javaslat: Határozat a Vertikál Nonprofit Zrt. valamint Duna- Tisza közi Nonprofit Kft. beszámolójának elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vertikál Nonprofit Zrt. valamint a Duna -Tisza közi Nonprofit Kft. 2017.évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

26/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vertikál Nonprofit Zrt. valamint a Duna -Tisza közi Nonprofit Kft. 2017.évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás elvégzéséről szóló beszámolóját a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

6. TÁJÉKOZTATÓ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK FEJLESZTÉSÉNEK PRIORITÁSI SORRENDJÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Érces Gergő főépítész úrnak.

 

Érces Gergő főépítész

"Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az év elején átgondoltuk mind a szabadtéri, mint az intézményi ingatlan fejlesztéseknek a lehetőségeit, amelyekkel priorizálás szempontjából foglalkoznunk érdemes a 2018-as évben. Van egy olyan nagyon fontos aktualitása ennek a folyamatnak, hogy gyakorlatilag erre az évre már teljes egészében aktuálissá vált a településrendezési eszközeinknek a felülvizsgálata és módosítása. Valamennyi előkészítő tevékenységet elvégeztük már hozzá, így tulajdonképpen a hosszú távú, egészen 2030-ig tartó koncepcióba beleillesztve, … megfelelő finanszírozások, pályázati lehetőségek végeredményeként nekifoghatunk ezeknek a fejlesztéseknek. Felállítottunk egy prioritási sorrendet;  a régi óvoda épületének mind a műszaki állapota, mind az állaga, mind a funkcionális helykeresés továbbra is az első helyre sorolja magának az építménynek a fejlesztési indokát. A Tájházunk továbbfejlesztése, múzeumi rendeltetéssel történő felruházása aktuális téma az idei évben, megindult mind energetikai, mind külső homlokzati felújítás szempontjából (nyílászárók szempontjából) a Művelődési Házunk felújítása. Ugyanakkor még ezt megelőzően meghatároztuk, hogy belső tér strukturális fejlesztést is létre kellene hoznunk, amely elősegíti a mai korszerű igényeknek megfelelést. (akadálymentesítés, szociális helyiség, területi bővítés..) Közösségi szabadtéri fejlesztési lehetőségekkel folyamatosan foglalkozunk, a hosszú távú fejlesztés érdekében beletettük a prioritási sorrendbe. (Mind a Marestli Part, mind a Sziget sétány kapcsán..) … A szabad terekhez csatlakozva komplexitásában az általános iskola rendszerével új erdei iskola létesítésével olyan lehetőségeket nyithatnánk meg mind a szabadtéri rendszerhez kötve, mind a gyerekeknek a szabad térrel, szabad téri természeti kultúrával történő csatlakozásával kapcsolatban, amelyeket most meghatározva, a prioritási sorrendbe belehelyezve és az átfogó településrendezési tervünknek a megújításánál ezt szabályozva lehetőségünk nyílna ennek a létesítésére is a következő években. Egy új helyi közigazgatási központnak a létrehozása mind a szabad terekre, mind a zárt terekre vonatkozóan igaz, hogy megnyitva, összekötve a felújítandó Fő úttal a Fő teret, egy új, lakosságot szolgáló, korszerű közigazgatást lehetővé tevő új egységet hozhatunk létre. … Finanszírozás és műszaki állapot kérdése az, hogy mikor melyiket tudjuk előre venni…."

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a bizottsági egyeztetésen szóba került az épületek hasznosításának kérdésköre. Felvetődött, hogy a költségvetésben mely sorokból olvasható ki erre vonatkozóan információ. Hangsúlyozza, hogy a koncepciónak egyik fontos üzenete a település, épületek és funkcióik, valamint komplex működésük egységben kezelése.

Kiegészítésül néhány gondolatot fogalmaz meg az egyes prioritási célokkal kapcsolatban:

Baross téri "Régi óvoda" épület újragondolása - párhuzamosan a költségvetésben már betervezésre került az épület elbontása.

Tájház múzeumi rendeltetésének fejlesztése: konkrét tételt nem terveztek a költségvetésben, az első lépést az önkormányzat megtette: a használati megállapodást a nemzetiségi önkormányzattal igyekszik lezárni. Cél, megőrizni az eddigi értékeket mind az iskola oktatás-nevelését tekintve, mind a tankert, mind a tábor, hagyományőrzés tekintetében, valamint kiszélesíteni a lehetőségeket.

Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár energetikai felújítás: a szomszéd ingatlan megvásárlásának lehetőségével tovább lehet gondolni a bővítés lehetőségét.

Közösségi szabadtér fejlesztések: hosszú távú elképzelés, Marestli Park kialakítása két úton indult el: közösségi ház és templom építése meghatározza a Marestli Park jövőjét, rekreációs környezet mai igényeknek megfelelő funkciókkal történő kiegészítése. Ide csatlakozik a Sziget Duna part sétány - Sziget csúcs, nemzetiségi oktatást tovább bővítve 21. századnak megfelelő környezettudatos területen, környezettudatos gondolkodást fejlesztve hosszú távon új erdei iskola építmény létesítésére kerülhet sor. (szakmai alapon átgondolva mindig 1 évfolyam részére egy tanév időtartamra)

Új helyi közigazgatási központ létesítésének előkészítése: 2006-ban megfogalmazásra került, lépésről-lépésre történő, átgondolt haladással történő célmegvalósítással.

Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság a tájékoztató elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Érces Ferenc

Rögzíti, hogy minden évben lokálpatrióta szemlélettel felülvizsgálják az aktuális helyzetet. Minden évben új elemek kerülnek beemelésre, ami jól mutatja, hogy a tervezést hozzáigazítják a felmerülő igényekhez olyan formában, hogy a hosszú távú célokat, irányokat nem tévesztik szem elől.

Kitér a megnyert energetikai pályázatra, melynek a Művelődési Ház, Iskola és a Településüzemeltető épülete "lesz a nyertese"…

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az energetikai korszerűsítés kapcsán a beruházás befejezését követően az elvárásokat számszerűsíteni lehet: várhatóan a napelemek szinte teljes egészében fedezik az iskola villamos energia szükségletét.

Továbblépve a felhasznált gáz mennyiségének csökkenését is várják a beruházástól… Mindennek köszönhetően a felszabaduló pénzösszegeket is az oktatás-nevelés színvonalának emelésére lehet fordítani. Az önkormányzat 126 millió forintot fektet be pályázat útján az iskola energetikai felújítására, összességében pedig 234 millió forintot fordít a három épület energetikai korszerűsítésére. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A Baross téri "Régi óvoda" épületének újragondolása kapcsán megjegyzi, hogy a "kettős beszédet" elfogadhatatlannak tartja. "Meddig folyik ez az időhúzás. Már öt éve javasoltam az állagmegóvást a Baross téri óvoda épületében. Ez irányban semmi nem történt az öt év alatt. Annyi történt, hogy elértünk arra a pontra, hogy az épület az összeomlás előtt áll. Ennyit értünk el, ez idő alatt és ez a lokálpatrióta szemlélet…"

Hozzáfűzi, hogy Rung Alíz igazgató asszony az épület bontására költségvetést kért be. Firtatja, hogy miért foglalkoznak a régi óvoda épületének újragondolásával.

Kéri, hogy nyíltan határozzák meg, hogy mit szándékoznak a régi óvoda épületével kapcsolatosan tenni. Választ vár.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy az előterjesztésben három bekezdéssel lejjebb pontosan megfogalmazták, hogy mit gondolnak. A költségvetésben pedig pontosan látható, hogy a Baross téri óvoda elbontását tervezik. Megemlíti, hogy mindeközben néhány közösségről gondoskodni kellett a tekintetben, hogy biztosítsák számukra az elhelyezést az épület elbontását követően is.

Az elbontás kontra felújítás kapcsán hozzáteszi, hogy a két irány között nagyságrendi különbség volt (elbontás: 4-6 millió forint, felújítás: 10-20 millió forint), ezért tartotta vissza a Képviselő-testület bármelyik irány mellett a döntését.  (Nem állt rendelkezésre 10-20 millió forint a felújításra, nem találták meg a konkrét funkciót sem az épület ellátására) A korábbi években napirenden volt, hogy olyan szolgáltatást valósítson meg az önkormányzat az épületben, ami kötelező feladat: az idősek nappali ellátását. Feleleveníti, hogy egyeztetés történt a Taksonyért Vállalkozók Egyesületével, aki már 20 évvel ezelőtt megfogalmazta, hogy az Idősek Napközi Otthonát szeretné létrehozni Taksonyban. A jogszabályi környezet alakulásával ez nem történt meg. Az Egyesület a Széchenyi úton rendelkezik egy épülettel, ami alkalmas erre a célra. (Az önkormányzat megállapodott az egyesülettel a használatba vételről. Az egyesület örömmel befogadja az önkormányzat idősek nappali ellátását nyújtó szolgáltatását.) Ez az a fordulópont, aminek köszönhetően a Baross téri óvodaépület újragondolása előtt minden akadály elhárult, s nem kellett beleragadni abba a nyolc éves dilemmába, hogy hogyan teremtik meg a szükséges feltételeket az idősek nappali ellátására vonatkozóan.

Az épület használata kapcsán - nem feltétlen mondaná azt, hogy az önkormányzat hanyagsága miatt - az egyik oldal statikai gyengülése miatt a vályogfal leomlott. Hozzáfűzi, hogy amennyiben az önkormányzat úgy gondolkodna, ahogy képviselő úr felvázolja, akkor ma abban az épületben nem tartózkodhatna senki, ehhez képest a rendőrök ott vannak biztonságos környezetben és az egyesület is a hátsó részben biztonságos környezetben tartózkodik. (Továbbá plusz egy másik közösség raktárként használja az épületet.) Ezért az önkormányzat éves szinten 1,5-3 millió forint közötti rezsiszámlát vállalt fel, hogy egy ilyen épület ne maradjon fűtés nélkül és mindenki biztonságban érezze magát. A nem várt esemény miatt viszont úgy döntöttünk, hogy most érett meg a helyzet arra, hogy az elmúlt 2-4 évet összefoglalva meghatározzuk, hogy mi lesz az a funkció, amit szeretnének megvalósítani.

Jelzi, hogy képviselő úrnak nem kis felelőssége van abban a költségvetés tárgyalásánál, hogy ezekkel a tételekkel elfogadva az önkormányzat el tudjon indulni ezen az úton. Hozzáfűzi, hogy ennek semmi köze nincs a karbantartáshoz. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A napirendi ponthoz kapcsolódóan további megjegyzése, hogy a Marestli Parkban szabadtéri sport eszközök elhelyezését is tervezték. Erre vonatkozóan két éve pályázatot nyújtott be az önkormányzat. Utal rá, hogy októberben már rákérdezett a pályázati elbírálás státuszára. Ekkor azt a választ kapta, hogy elutasító válasz hiányában még nem zárult le a pályázat. Számára ez a válasz nem kielégítő. Megkéri polgármester urat, hogy kérdezzen rá az illetékeseknél, hogy mikor kap az önkormányzat választ. Az információt írásban várja polgármester úrtól.

 

Kreisz László polgármester

Egyetért képviselő úrral, szintén nem tudja elfogadni, hogy még nem érkezett válasz az önkormányzathoz. Rögzíti, hogy ebben a kiírásban még nem született döntés. Számára is felháborító, hogy két éve nem döntött. Hogy mi az oka, arról az önkormányzat felvilágosítást nem kapott. Hozzáfűzi, hogy a Testület korábban nem csak a pályázatot nyújtotta be, hanem a helyet is megjelölte ellenszavazat nélkül. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Ismételten kéri, hogy polgármester úr kérjen írásos választ az elbírálás elmaradásának okáról.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a kettős megerősítést preferálja a kettős beszéddel szemben. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a prioritás sorrendjére vonatkozó döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 27 Száma: 18.02.27/6/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27. 19:01

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

egyszerű

 

Tárgya:

6. napirend: Tájékoztató önkormányzati épületek fejlesztésének prioritási sorrendjéről

1. javaslat: Tájékoztató elfogadása az önkormányzati épületek fejlesztésének prioritási sorrendjéről

I. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben a prioritásokat figyelembe véve,

 

1. a Baross téri "Régi óvoda" épület újragondolását,

2. a tájház múzeumi rendeltetésének kialakítását,

3. a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai felújítását követően az épület funkcionális fejlesztését,

4. közösségi szabadtéri fejlesztéseket (Marestli Park, Sziget Duna part sétány),

5. új erdei iskola építmény létesítésének előkészítését,

6. új helyi közigazgatási központ létesítésének előkészítését
 
határozza el.

 

II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az első pontban felsorolt fejlesztések megvalósítása érdekében készíttesse el a fejlesztések előkészítéséhez szükséges terveket (koncepcióterv, vázlatterv, engedélyezési terv, stb.).

 

III. A Képviselő-testület a második pontban megjelölt tervezési munkák fedezetét a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

27/2018. (II. 27.) KT határozat

I. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben a prioritásokat figyelembe véve,

 

1. a Baross téri "Régi óvoda" épület újragondolását,

2. a tájház múzeumi rendeltetésének kialakítását,

3. a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár épületének energetikai felújítását követően az épület funkcionális fejlesztését,

4. közösségi szabadtéri fejlesztéseket (Marestli Park, Sziget Duna part sétány),

5. új erdei iskola építmény létesítésének előkészítését,

6. új helyi közigazgatási központ létesítésének előkészítését
 
határozza el.

 

II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az első pontban felsorolt fejlesztések megvalósítása érdekében készíttesse el a fejlesztések előkészítéséhez szükséges terveket (koncepcióterv, vázlatterv, engedélyezési terv, stb.).

 

III. A Képviselő-testület a második pontban megjelölt tervezési munkák fedezetét a 2018. évi költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és tisztelettel köszönti Surányiné Lantos Judit megbízott intézményvezető asszonyt. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a Szociális és Népjóléti Bizottság tárgyalta meg a napirendi pontot. A Bizottság az SZMSZ módosítást elfogadásra javasolta.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a döntési javaslatban látható, hogy a hatályon kívül helyezett jogszabályok kijavítása, munkaidő biztosításának módja és feltételei a megfelelő paragrafus szerint, az igénybevevői nyilvántartás feladatainak kiegészítése témaköröknek megfelelően került aktualizálásra, módosításra az anyag. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a módosítás elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 28 Száma: 18.02.27/7/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 19:03

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosításáról

1. javaslat: Határozat a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

28/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Hangsúlyozza, hogy törvényi kötelezettségről van szó. A szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása az országgyűlési választástól kezdődően a következő országgyűlési választásig tart. Mivel idén április 8-ára tűzték ki az országgyűlési választás időpontját, ezért szükséges a tagok megválasztása, ami a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 29 Száma: 18.02.27/8/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27. 19:04

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

1. javaslat: Határozat a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választásoknál közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 

1. Besze Ildikó

2. Bognár Katalin

3. Bohó Pálné

4. Derzsi Lajos

5. Ernszt Erzsébet

6. Galambos Andrásné

7. Gremen Pálné

8. Grimm Mária

9. Heil Adrienn 

10. Hevesi Istvánné

11. Kiss Frigyesné

12. Kreisz Antalné

13. Muzsai Istvánné

14. Olasz Erika

15. Pártlné Villányi Mária

16. Pásztor Judit

17. Pillmayer Annamária

18. Rédlinger Kitti

19. Rédlinger Tibor

20. Rédlingerné Piller Mónika

21. Romsics Jánosné

22. Rötzer Sándorné

23. Ruff Béla

24. Ruff-Winkler Éva

25. Szappanos Gáborné

26. Tóth-Szuszogó Kálmánné

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

29/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a választásoknál közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

 

1. Besze Ildikó

2. Bognár Katalin

3. Bohó Pálné

4. Derzsi Lajos

5. Ernszt Erzsébet

6. Galambos Andrásné

7. Gremen Pálné

8. Grimm Mária

9. Heil Adrienn 

10. Hevesi Istvánné

11. Kiss Frigyesné

12. Kreisz Antalné

13. Muzsai Istvánné

14. Olasz Erika

15. Pártlné Villányi Mária

16. Pásztor Judit

17. Pillmayer Annamária

18. Rédlinger Kitti

19. Rédlinger Tibor

20. Rédlingerné Piller Mónika

21. Romsics Jánosné

22. Rötzer Sándorné

23. Ruff Béla

24. Ruff-Winkler Éva

25. Szappanos Gáborné

26. Tóth-Szuszogó Kálmánné

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS A POLGÁRMESTER 2018. ÉVI SZABADSÁGOLÁSI ÜTEMTERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Hozzáfűzi, hogy minden évben nagy kihívás, hogy a rendelkezésre álló évi 39 nap szabadságot hogyan lehet megoldani. Amennyiben nincs hozzáfűzés, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 30 Száma: 18.02.27/9/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 19:05

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására

1. javaslat: Határozat a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét a mellékletben szereplő ütemezéssel jóváhagyja. 2018-ban a Polgármestert összesen megillető 87 nap szabadságból 62 nap kerül felhasználásra. 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

30/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármester 2018. évi szabadságolási ütemtervét a mellékletben szereplő ütemezéssel jóváhagyja. 2018-ban a Polgármestert összesen megillető 87 nap szabadságból 62 nap kerül felhasználásra. 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONYI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 2018. ÉVI IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, rögzíti, hogy két döntést kell a Testületnek meghoznia. Szavazni szükséges az igazgatási szünet időpontjairól (2018. július 30-tól augusztus 5-ig és december 20-tól december 28-ig). Először erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 31 Száma: 18.02.27/10/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 19:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

1. javaslat: Határozat a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban 2018. évben július 30-tól augusztus 05-ig, valamint december 20-tól december 28-ig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. A zárvatartás ideje alatt ügyelet formájában biztosítandó a lakossági ügyfélszolgálat.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

31/2018. (II. 27.) KT határozat

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban 2018. évben július 30-tól augusztus 05-ig, valamint december 20-tól december 28-ig igazgatási szünetet rendel el. Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart. A zárvatartás ideje alatt ügyelet formájában biztosítandó a lakossági ügyfélszolgálat.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

A második döntése a napirendi pontnak a munkaszüneti napok meghatározásáról szól. Hat olyan munkanap van, ami kapcsán a Hivatal munkaszüneti napot rendelne el, ez mindenkinek kötelező szabadság kivételét jelenti. Felsorolja a pontos dátumokat. Érdeklődik, hogy van-e kérdés, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 32 Száma: 18.02.27/10/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 19:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgármesteri Hivatalban 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2. javaslat: Határozat a 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarend meghatározásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Polgármesteri Hivatal 2018. évben az alábbi hat szombati munkanapon zárva tart:

 

 • 2018. március 10.
 • 2018. április 21.
 • 2018. október 13.
 • 2018. november 10.
 • 2018. december 1.
 • 2018. december 15.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

32/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  a Polgármesteri Hivatal 2018. évben az alábbi hat szombati munkanapon zárva tart:

 

 • 2018. március 10.
 • 2018. április 21.
 • 2018. október 13.
 • 2018. november 10.
 • 2018. december 1.
 • 2018. december 15.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 2/2017. (III.02.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti pénzügyi irodavezető asszonyt és könyvvizsgáló asszonyt. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy pénzügyi irodavezető asszony és könyvvizsgáló asszony a PTKB ülésen is részt vettek. A tájékoztatás alapján egyhangúan a Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót könyvvizsgáló asszonynak.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

Tájékoztatásul közli, hogy a 2017. évi utolsó rendeletmódosítást látja a Képviselő-testület, amelyet a jogszabályi határidők betartásával a beszámoló benyújtásáig kell elfogadni. Elmondja, hogy a rendeletmódosítások alapvetően azt a célt szolgálják, hogy év közben történő gazdálkodásból adódó változásokat, az esetleges központi intézkedéseket, a helyi adottságok kihasználtságát - amit előre nem lehetett látni - ezeket a költségvetésbe beemeljék. Ez az utolsó előirányzat módosítás is tartalmaz központi támogatásokból származó többletbevételeket, összevont értéken saját bevételeknek a többletteljesítését, illetve olyan belső átcsoportosításokat, amik a gazdálkodásból következő változásokat képezik le. A rendelet módosításnak nagyon fontos tartalmi és formai elemei vannak. Fontos az, hogy az eredeti költségvetéssel összehasonlítható módon készüljön el. Ez igazolható; mindazon kimutatások és mellékletek, táblázatok szerepelnek benne, ami az eredeti költségvetésben is, ennek nyomán teljes mértékben nyomon követhető az eredeti költségvetés és a változások. Úgy gondolja, hogy a rendeletmódosításhoz kapcsolódó előterjesztés részletesen bemutatja és magyarázza a módosításoknak a pénzügyi paramétereit és a feladatok felsorolását, a módosítások indokait. Mindezek alapján a rendeletmódosítást tárgyalásra alkalmasnak ítéli és elfogadásra ajánlja.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a rendeletmódosításról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 2    Száma: 18.02.27/11/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 19:11

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.02.) rendeletének módosítására

1. javaslat: 2017. évi költségvetési rendelet módosítása

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2018. (   ) önkormányzati  rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (III.02.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Működési költségvetési bevételének összegét

642 683 783 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

692 959 084 forintban

Működési egyenleg

-          50 275 301 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

294 196 477 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

442 570 238 forintban

Felhalmozási egyenleg

-           148 373 761 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

936 880 260 forintban

Költségvetési kiadások

1 135 529 322 forintban

Költségvetési egyenleg

-          198 649 062 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

345 338 978 forintban

Finanszírozási kiadások

146 689 916 forintban

Finanszírozási egyenleg

198 649 062 forintban

 

 

bevételi és kiadási főösszegét 1 282 219 238 forintban állapítja meg.

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2018. február 27.

 

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2018. március   . napján megtörtént.

 

                                                                                                          /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2018. (III.01.) önkormányzati  rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló

2/2017. (III.02.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III. 02.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Működési költségvetési bevételének összegét

642 683 783 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

692 959 084 forintban

Működési egyenleg

-          50 275 301 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

294 196 477 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

442 570 238 forintban

Felhalmozási egyenleg

-           148 373 761 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

936 880 260 forintban

Költségvetési kiadások

1 135 529 322 forintban

Költségvetési egyenleg

-          198 649 062 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

345 338 978 forintban

Finanszírozási kiadások

146 689 916 forintban

Finanszírozási egyenleg

198 649 062 forintban

 

 

bevételi és kiadási főösszegét 1 282 219 238 forintban állapítja meg.

 

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2018. február 27.

 

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2018. március   . napján megtörtént.

 

                                                                                                          /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

12. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSÁRA

 

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Rögzíti, hogy a költségvetés előkészítése az előző évben megfogalmazott Képviselő-testület által elfogadott költségvetési koncepció alapján történt. Megköszöni mindenkinek a munkáját az anyag elkészítése kapcsán. A tervezetet a Bizottságok megtárgyalták. Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megerősíti, hogy hosszas tárgyalást követően az előirányzott költségvetési tervezetet a Bizottság ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén az alapgondolat az volt, hogy a költségvetés mérlegének egyensúlyban kell lennie. A Bizottság a rendelet-tervezet elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

A vita indítása előtt felkéri könyvvizsgáló asszonyt véleményének ismertetésére.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

Rögzíti, hogy a könyvvizsgáló feladata a költségvetési rendelet ellenőrzésekor a kamara előírásai szerint elég szűkre szabott, viszont eléggé fontos. A jogszabályi megfelelőség az elsődleges vizsgálati terület, mert az államháztartási törvény és a magyarázó végrehajtási utasítás nagyon részletesen szabályozza azt, hogy a költségvetési rendeletnek milyen tartalmi és formai elemekkel kell rendelkeznie. Ezeket tételesen ellenőrizni szükséges. A komoly munka ott kezdődik, amikor a bevételek és kiadások megalapozottságát ellenőrzi a könyvvizsgáló. Ehhez az egész pénzügyi apparátusnak és az egész önkormányzatnak és az intézményeknek is nagyon sok adatot kell szolgáltatni. (Megköszöni mindenkinek ezt a munkát.) Ennek alapján lehet megállapítani, hogy a költségvetési rendelet-tervezet megalapozott bevételi előirányzatokat tartalmaz. Jelzi, hogy a rendelet tervezésekor az óvatosság elvét kell figyelembe venni. A tervezéskor mindig csak biztos pontokat szabad meghatározni, ami aztán az előirányzat módosításokkal később változhat az év során. Áttekintette a forrásokat, illetve a feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat is ellenőrizte, megnézte a kapcsolódó dokumentumokat, sokat egyeztetett szakemberekkel, informálódott a megalapozottság tekintetében. Kiemeli, hogy azon önkormányzatok közül, ahol könyvvizsgálói tevékenységet lát el, ez az egyetlen, ahol nagyon időben és nagyon alaposan előkészítik a költségvetési rendeletet. (Már alapvetően a koncepció készítése - mivel nem jogszabályi előírás - olyan lehetőség, mellyel nem nagyon szoktak az önkormányzatok élni.) A 2018. évi költségvetés megalapozása már a koncepció elkészítésével elindult. Irodavezető asszony időben rendelkezésére bocsájtotta az anyagokat a tájékozódás végett. A rendeletet tárgyalásra alkalmasnak ítéli. Szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy 2014-től olyan számviteli előírás szerint kell eljárni, miszerint a tárgyévi bevételeket és a tárgyévi kiadásokat úgy nevezik, hogy költségvetési bevétel és kiadás és az előző évi maradványt, megtakarításokat, esetleg a lekötött betéteket pedig finanszírozási műveletnek kell tekinteni. Ez sok esetben kérdőjellel jelenik meg, hogy a költségvetés hiányos. Rögzíti, hogy a költségvetés nem hiányos, mert a maradvány, tartalék - amit az önkormányzat felelős gazdálkodással összegyűjtött - ugyanúgy az önkormányzat bevétele. Ezért kéri, hogy ilyen szemszögből is nézzék ezt a költségvetést. Hozzáfűzi, hogy a költségvetési előirányzat lényegesen meghaladja az előző évit, de ebben pályázati források vannak és olyan megtakarítások, amelyek a tárgyévi fejlesztések, beruházások fedezetét fogják szolgálni.

Záró gondolatként hozzáteszi, hogy egy jól előkészített és megalapozott költségvetést tárgyalhat a Testület, mely a jogszabályi előírásoknak is megfelel. Elfogadásra ajánlja az anyagot.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A Bizottságok véleményét kiegészíti azzal, hogy a Szociális és Népjóléti Bizottság is megtárgyalta a költségvetést. A rendeletet megalkotásra javasolja Képviselő-testületnek. Egy-két észrevétel elhangzott a bizottsági ülésen is, melyek a költségvetésbe nem épültek bele: ilyen például az idősek részére biztosítandó segélyhívó rendszer kiépítése. Ennek lehetőségét szükséges megvizsgálni, az igényeket felmérni és ehhez egy költséget rendelni. Ezt követően kerülhet szóba a kérdés vizsgálata és a rendeletbe történő beépítése.

Felhívja a figyelmet arra, hogy a költségvetési főösszeg jelentősen megváltozott. 1.254.000,-eFt. Az emelkedés egyrészt a bevételek növekedésének, valamint a tavalyi évben megnyert pályázati összegeknek köszönhető. Csak az épületenergetikai pályázat 233 millió forinttal emelte meg a költségvetést. Rögzíti, hogy a bevételek összetétele évről-évre változik. Az önkormányzat saját bevételei növekednek. Hozzáteszi, hogy ennek ellenére óvatosan történt a tervezés, vélhetőleg több bevétel fog realizálódni, mint amit a költségvetésben a közhatalmi bevételeknél jeleznek. Ezzel párhuzamosan a költségvetési támogatás viszont csökken, mely annak következménye, hogy az önkormányzat saját bevételei emelkednek.

Hangsúlyozza, hogy álláshely bővítésekkel számoltak a költségvetésben. A Forrás Intézményüzemeltető Központnál két fővel (1 fő takarítóval és 1 fő karbantartóval), a Művelődési Háznál összességében 1,5 fővel emelték a létszámot (0,5 fő plusz könyvtári státusz, illetve 1 fő teljes álláshely a hivatalban megszűnt közművelődési referens álláshelyét jelenti), így a Polgármesteri Hivatalban nem változik a létszám, hiszen 1 elvonásra kerül, illetve ezzel párhuzamosan 1 fővel bővítésre kerül (közterület-felügyelői álláshely).

Megjegyzi, hogy tartalék képzésére sor került (több mint 20 millió forint), mely változni fog. A 2017. évi beszámoló elfogadásakor lehet pontosan látni a maradványt. Itt fűzi hozzá, hogy következnek még az ülés során olyan napirendi pontok, ahol a tartalék keret terhére születhet döntés…

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését követően közmeghallgatás keretében is bemutatásra került a tervezet. A dologi kiadások tekintetében a karbantartások, a beruházások kapcsán pedig az új építések bemutatására fektettek nagy hangsúlyt a fórumon. Itt emeli ki a Fő út rekonstrukcióhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezető rendszer megépítésére irányuló pályázatot, amelyről még egyelőre az önkormányzat döntést nem kapott (közel 200 millió forint összegű pályázat) . A Szigeten tovább folytatódik az út építése. (Szigetcsúcs felé vezető út megépítéséhez lakossági szervezéssel megvalósulhat a beruházás. Az önkormányzat pályázatot készül benyújtani. A beruházások terén az Arany János utca felújítása történik meg. A lámpatestek számának bővítése is napirenden van. Az utcanév jelző táblák kihelyezése is fontos cél az idei év során. Új játszótér építését irányozta elő a Testület a Zsellérerdőben (+ eszközök pótlása) - a megvalósításhoz a képviselők többsége a 2017. évi tiszteletdíját ajánlotta fel - . A Fő út 52-54. részben történő elbontásának költsége is beépítésre került. A HÉSZ  módosítás alatt van, melyhez szükséges összeállítani Településfejlesztési Integrált Stratégiát.

A felújítások kapcsán hozzáfűzi, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Háznál az energetikai korszerűsítést követően gépészeti vonatkozásban is szeretne az önkormányzat korszerűsítést végrehajtani a rezsi kiadások csökkentése végett. (Fűtéskorszerűsítés, udvar rendbetétel)

Tájház múzeummá történő alakítása kapcsán kalkuláltak a mosdó tervezésével és megvalósításával is. Itt említi meg, hogy a Temetőben is a meglévő mellékhelyiségek felújítására sor kerül.

A KEOP-os épületenergetikai felújítás kapcsán jelzi, hogy annak legnagyobb nyertese az Általános Iskola épület, a Művelődési Ház és a Településüzemeltetés épülete. Utal rá, hogy a tartalék terhére az Általános Iskola B épületének tetőrekonstrukciójára is sor kerülhet, melyet egy későbbi napirendi pont keretében fog részletezni.

Emlékhelyek rendben tartása kapcsán az I. világháborús emlékmű felújítására pénzt fordít az önkormányzat 2018. évben. Ehhez pályázati úton 500.000,- forint támogatást nyert. (költségvetésben + 1 millió forintot szán erre a célra a Képviselő-testület).

Megemlíti, hogy a korábbi évek összegét meghaladva a közösségek támogatására 11,5 millió forinttal tervezett az önkormányzat, valamint a pénzbeli támogatás mellé természetben is segítséget nyújt. (bérköltség, munkadíj, eszköz támogatás 4-6 millió forint értékben). Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Rögzíti, hogy a költségvetés-tervezetet minden Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolta. Átgondolt, alapos munka eredménye. Kiemeli pozitívumként, hogy tartalék is szerepel az anyagban. Elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek az anyagot.

 

Györke Erzsébet képviselő

A jelzőrendszer kiépítését nagyon fontosnak tartja. Érdeklődik, hogy erre vonatkozóan történt-e már valamilyen felmérés a településen. (Hány embernek lenne rá szüksége, mennyi költségvonzata van… Volt-e javaslat arra vonatkozóan az SZNB részéről, hogy miből lehetne finanszírozni ezt a kiadást.)

 

Tóth József képviselő

Figyelembe véve a könyvvizsgáló véleményét rögzíti, hogy a költségvetésben szereplő tételeknél nagyon fontos a megalapozottság. Erre támaszkodva a következő észrevételt teszi meg: "az előterjesztésben van egy olyan, hogy a költségvetési törvény azt is meghatározza, hogy melyek azok a támogatások, melyekbe a beszámítás során annak összegeit figyelembe kell venni. Itt felsorol nyolc területet, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, zöld terület gazdálkodás, közvilágítás, közutak… és a hozzá rendelt támogatásoknál viszont kilencet találunk. Tehát nem szerepel a törvényi előírásoknak megfelelően egy tétel, erre kérném a könyvvizsgáló kisasszony válaszát… Mondanám azt az egy tételt, ami nem szerepel a fölsorolásban: polgármesteri illetmény támogatása."

 

 

Kreisz László polgármester

Válaszadásra megadja a szót pénzügyi irodavezető asszonynak.

 

Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető

Tájékoztatásul közli, hogy "az előterjesztésben fel vannak sorolva azok a jogcímek, amiket a beszámítás során figyelembe lehet venni. Az alatta lévő táblázatban pedig ki van bontva - három oszlopból áll - : az első oszlop a támogatás jogcímének megnevezése, a második oszlop a támogatás összegét tartalmazza, amit igényelhetne az önkormányzat, ha a beszámítás során nem vonnánk el, a harmadik oszlop pedig a beszámítás összege a beszámítást követően. Itt csak azokban a sorokban szerepel nulla, amely támogatás jogcímeket a beszámítás során figyelembe vesznek. Mivel a polgármester illetmény támogatása a törvény alapján jár, viszont a beszámítás során nem lehet figyelembe venni, ott nem is nulla a második oszlop."

 

Kreisz László polgármester

Fontosnak tartaná tisztázni, hogy a kérdés konkrétan mire irányul. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Megismétli a kérdést.

 

Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető

Rögzíti, hogy "a törvény alapján különböző jogcímek szerint járnak nekünk a központi költségvetésből támogatások. A pontokban felsorolt támogatási jogcímek azok, amit a beszámítási rendszer alapján figyelembe vesznek és elvonnak tőlünk, attól függően, hogy az adóerő képességünk szempontjából mennyi az az összeg, ami elvonásra kerül. Majd azt követően a sorrend, ami alapján a támogatásokat elvonják jogcímenként föl van sorolva. A polgármesteri illetmény alap emelésre a támogatás az jár, de a beszámítás szempontjából nem vehető figyelembe ez a jogcím. De attól függetlenül ez, mint a helyi önkormányzat működésének általános támogatásába beletartozik. …" Jelzi, hogy részletesebb magyarázatot is tud adni táblázat segítségével (hivatalban), amennyiben erre van igény képviselő úr részéről.

 

Tóth József képviselő

Nem fogadja el a magyarázatot.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy csak az vonható el, ami a felsorolásban szerepel. Miután az 5. oldalon található felsorolásban nem szerepel a polgármester illetményére kapott támogatás, ezért azt a támogatást nem vonhatják el, azaz az önkormányzat megkapja az államtól. Rögzíti, hogy törvény szerint a polgármester illetményéből nem lehet elvonni.

 

Értelmezik a leírtakat.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a polgármesteri illetmény kiegészítését mivel nem a Képviselő-testület határozza meg, ezért a magasabb szintű jogszabályban ezt meghatározták. (Az adóerőt figyelembe véve, bár benne van a listában, de azt nem vonják el, hanem odaadják.) Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Felveti, hogy a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása nem szerepel ennél a témánál.

 

Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető

Indoklásként közli, hogy ezen a jogcímen Taksony nem kap támogatást, ezért nincs is mit elvonni.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy utána érdeklődött, "törvényi előírás szerint külterületen lakókhoz az út karbantartásához, közvilágításhoz támogatást adnak." Nem érti, hogy miért maradt ki.

 

Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető

Jelzi, hogy ezek a támogatások, mint az említett külterületes támogatás is, KSH statisztikai jelentések alapján járnak. Taksony adatszolgáltatása erre vonatkozóan nem tartalmaz olyan adatot, ami alapján a költségvetési törvény támogatást tudna biztosítani.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Írásbeli választ ígér képviselő úr részére a lakott külterülettel kapcsolatos támogatás kiszámítására vonatkozóan. (Milyen paraméterek alapján történik..)

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy eljuttatott jegyző asszony részére egy felsorolást a Temető üzemeltetésével kapcsolatban. Kérdése, hogy miért nem sikerült ezzel kapcsolatban előre lépni.

Megemlíti a 2018. évi rendezvényekkel kapcsolatban, hogy a "mindösszesen" tételt elfogadhatónak találja, de a különböző eseményekhez rendelt pénzösszegekben átcsoportosítást javasol. A költségvetés elfogadása után érdeklődik, hogy a rendezvények finanszírozásának átcsoportosítása mikorra várható. (következő testületi ülés?)

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a javaslatok alapján következő testületi ülésen megtárgyalásra kerülhet a kérdés. Hangsúlyozza, hogy lépésről-lépésre lenne célszerű haladni, először a költségvetést szükséges elfogadni. Ezt követően lehet foglalkozni a konkrét javaslatokkal.

 

Tóth József képviselő

Annyit kér, hogy a következő testületi ülésen foglalkozzanak az átcsoportosítással. Jegyző asszonytól választ vár a korábbi kérdésére vonatkozóan.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a Temetővel kapcsolatos javaslatokat megkapta. Hozzáfűzi, hogy a költségvetés tartalmazza a Temetőt érintő beruházásokra szánt összeget- a téma (Temető beruházások) szerepelt a Képviselő-testület januári ülésén, ahol a Testület keretösszeget határozott meg. Ez az elfogadott összeg került bele a költségvetési-tervezetbe. A kapcsolódó költségvetési előterjesztés már nem részletezi a Temető beruházások tételeit, hiszen az nem a költségvetéshez tartozik, viszont a keretösszeg szerepel a költségvetésben.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a Temető gondozásával kapcsolatosan betervezett költség fedezné-e az általa megküldött javaslatokat.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Véleménye szerint ezt nehéz lenne most megmondani, de ismételten felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy a Képviselő-testület korábban döntést hozott arról, hogy ebben az évben mennyit szán ezekre a beruházásokra. Hozzáfűzi, hogy a Testület arról is döntött, hogy murvás utat szeretne kialakítani. Így nem gondolja, hogy ezeket a döntéseket felül lehetne bírálni.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a Képviselő-testület döntéshozatalakor nem fogadta el a murvás út megvalósítását. Véleménye szerint elfogadhatatlan köztemetőben egészségre ártalmas, murvás út létesítése füves, gyeptéglás út helyett. Úgy gondolja, hogy szükséges lenne módosítani a döntésen. Felkéri jegyző asszonyt, hogy legyen a téma "zászló vivője".

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a gyeptégla számára is új javaslat. Hozzáfűzi, hogy amikor a téma a költségvetés elfogadását követően újra a bizottságok elé kerül, akkor lehetőség lesz arra, hogy megvitassák, hogy melyik megoldás lenne a legmegfelelőbb. Véleménye szerint a költségvetést ez a kérdés nem befolyásolja. Hangsúlyozza, hogy arra még nem volt példa, hogy a konkrét beruházások tekintetében a költségvetés elfogadását követően a beérkező javaslatokat nem vették figyelembe a végleges döntésnél. A javaslatot köszöni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy megerősíti, hogy módosító javaslat kimondottan a költségvetéshez nem érkezett, hanem két megjegyzés: az egyik, hogy a következő testületi ülésen a rendezvényekre fordított költségeket strukturálja át a Testület, a végösszeg képviselő úr részéről rendben van, a másik pedig, hogy a Temetőben a döntéseket követően a megépítésre kerülő úthálózat szerkezetét a Bizottság gondolja újra a vélemények ismeretében. Ezt követően a 2018. évi költségvetés megalkotásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 3    Száma: 18.02.27/12/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 19:57

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotására

1. javaslat: 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

 

/2018. (   ) rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata

2018. évi költségvetéséről

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

 

A rendelet hatálya

 

l.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

 

2.§

(1)  Az önkormányzat költségvetési szervei:

 

-          Taksonyi Polgármesteri Hivatal

-        Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

-        Forrás Intézményüzemeltető Központ

-        Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

-        Sünivár Bölcsőde

II. fejezet

 

Költségvetési bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként

 

3.§

 

(1)  Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Működési költségvetési bevételének összegét

571 174 607 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

651 143 999 forintban

Működési egyenleg

- 79 969 392 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

41 186 399 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

459 164 973 forintban

Felhalmozási egyenleg

-417 978 574 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

612 361 006 forintban

Költségvetési kiadások

1 110 308 972 forintban

Költségvetési egyenleg

-497 947 966 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

642 244 818 forintban

Finanszírozási kiadások

144 296 852 forintban

Finanszírozási egyenleg

497 947 966 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét 1 254 605 824 forintban állapítja meg.

(2)  Az (1) bekezdés szerinti kötelezően ellátandó feladatok költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

-        egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete,

-        kormányzati funkció és egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet 18. számú melléklete 

-        az önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2.; 2.a. számú melléklete,

-        az intézményenkénti bevételeket és kiadásokat a rendelet 3-7.a. számú mellékletei mutatják be,

-        a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

 

(3)A 2018. évi beruházási kiadásokat a rendelet 9. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

(4)Az önkormányzat 2018. évben 25 452 924 Ft tartalékot képez.

 

(5)Az önkormányzat engedélyezet létszámadatait a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

 

(6)Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 13. számú melléklete, előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 16. számú melléklete, középtávú tervét a rendelet 17. számú melléklete mutatja be.

 

(7)Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 14. számú melléklet, önként vállalt feladatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

 

(8)Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség felső határának megállapítását a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

 

III. fejezet

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

4. §

 

(1)     Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(2)     A költségvetési rendelet jóváhagyását követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidőn belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről elemi költségvetést készít.

Az intézmények elemi költségvetésének - melyet alapokmányban rögzítenek - egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.

(3)     Az intézmények az éves költségvetésüket:

a)    az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettség mellett,

b)   a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

c)    a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(4)     A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(5)     A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatait nem léphetik túl.

(6)     A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat időarányos működési kiadásainak teljesítése nem biztosított.

(7)     A Képviselő-testület a működési célú támogatások összegét 31 981 620 Ft-ban állapítja meg.

(8)     Civil szervezetek, magánszemélyek részére pénzbeli önkormányzati támogatás nyújtására kizárólag a rendelkezésre álló források ismeretében van lehetőség. A támogatás elbírálására kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult.

 

5.§

 

(1)   A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 

6. §

 

(1)   A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatának főösszege: 469 164 973 Ft.

 

(2)   Fejlesztési feladatok a források biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók.

 

(3)   Az önkormányzat elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2018-ban, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók.

(4)   A forrás meglétét a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja, minősíti és igazolja. Ezen igazolás - a nem tervezett feladatoknál - feltétele az önkormányzat elé terjesztésnek.

 

(5)   Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önerő része sikertelen pályázat esetén kerüljön céltartalékba.

 

Intézmények gazdálkodása

 

7. §

 

(1)   Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendelet szabályainak be nem tartása, valamint a rendeletben meghatározott előirányzatok engedély nélküli túllépése munkáltatói fegyelmi intézkedést von maga után.

 

(2)   Az intézmény költségvetési előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

 

(3)   Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

 

(4)   Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 48 órán belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában leadni.

 

(5)   Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítás és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, a Polgármesterhez intézett írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.

 

(6)   Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házi pénztárból felvett, meghatározott összegű előlegből bonyolítják.

 

(7)   A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók alapján kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

 

(8)   Amennyiben az intézmény a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

 

(9)   Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

 

(10)Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

 

A következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:

 

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

a.)       a fizetési számlára befizetett készpénzt,

b.)      a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés

c.)       a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

d.)       kiküldetési, reprezentációs kiadások,

e.)       egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

f.)        a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

g.)       megbízási díjak, 

h.)       vásárlási és üzemanyag előleg.

 

 

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

a.)       a fizetési számlákról felvett készpénzt,

b.)      a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

c.)       a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

d.)       az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

 

 

Személyi és egyéb juttatások

 

8. §

 

(1)  Az intézményvezetők illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

 

(2)  A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2018. évben Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 6. mellékletében, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékkel egyezően határozza meg, a kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény rögzített minimumában állapítja meg.

 

(3)  A Képviselő-testület 2018. évben a költségvetési törvény 59.§ (6) bekezdése alapján a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - a köztisztviselői illetményalapot 41 000 Ft -ban határozza meg.

 

(4)  A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatával összhangban

a)    a vezetői illetménypótlékot 10 %-ban

b)   az illetménykiegészítést egységesen 20 %-ban határozza meg.

 

(5)  A Képviselő-testület a cafetéria juttatásának mértékét 2018. évben a köztisztviselők és a Polgármesteri Hivatal által a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók esetében bruttó 200 000- Ft/fő, az Önkormányzat intézményeinél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók esetében bruttó 96 850 Ft/fő mértékben állapítja meg.

 

(6)  A részmunkaidős foglalkoztatottat a (5) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

 

 

Előirányzat felhasználás és módosítás

 

9. §

 

(1)  A Rendeletet a Képviselő-testület évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2018. évi beszámoló benyújtásának határidejéig módosítja.

 

(2)  A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 

(3)  Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül az előirányzatok felhasználásra, illetve az Ávr. 42. §-ban meghatározott esetekben saját hatáskörű előirányzat módosítására terjed ki.

 

(4)  A költségvetési szerv költségvetésének kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítására vonatkozóan az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

 

(5)  Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

 

(6)  Az intézmények személyi juttatásainak előirányzatát növelni az Ávr. 42. §-ban foglaltak figyelembe vételével

 

-        az Ávr. 35. §-ban meghatározott, jóváhagyott többletbevétellel,

-        az intézmények kötelezettségvállalással terhet költségvetési maradványának személyi juttatásból származó részéből,

-        az intézménynél eredeti előirányzatként nem megtervezett, de év közben rendelkezésre bocsátott cél szerinti személyi jellegű kifizetési kötelezettséget jelentő bevételből lehet.

 

(7)  A feladatelmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel. A Képviselő-testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a maradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a maradvány elvonásáról.

 

(8)  A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak.

 

(9)  A Képviselő-testület a likviditás tervezhető biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben központi beszerzés bonyolítását irányozza elő a Forrás Intézményüzemeltető Központ közreműködésével.

 

(10)  A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

 

(11)  A képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át, a Képviselő testület utólagos tájékoztatása mellett.

 

(12)  Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

 

 

 

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

 

10. §

 

(13)  Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

 

 

IV. fejezet

Záró rendelkezések

 

10.§

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2018. február 27.

 

/: Kreisz László :/                           /: Dr. Micheller Anita :/

    polgármester                                           jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2018. március …-én megtörtént.

 

                                                                                                /: Dr. Micheller Anita :/                                                                                                       jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

 

3/2018. (III.01.) rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata

2018. évi költségvetéséről

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

 

A rendelet hatálya

 

l.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

 

2.§

(2)  Az önkormányzat költségvetési szervei:

 

-          Taksonyi Polgármesteri Hivatal

-        Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

-        Forrás Intézményüzemeltető Központ

-        Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

-        Sünivár Bölcsőde

II. fejezet

 

Költségvetési bevételek forrásonként, kiadások kiemelt előirányzatonként

 

3.§

 

(9)  Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Működési költségvetési bevételének összegét

571 174 607 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

651 143 999 forintban

Működési egyenleg

- 79 969 392 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

41 186 399 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

459 164 973 forintban

Felhalmozási egyenleg

-417 978 574 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

612 361 006 forintban

Költségvetési kiadások

1 110 308 972 forintban

Költségvetési egyenleg

-497 947 966 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

642 244 818 forintban

Finanszírozási kiadások

144 296 852 forintban

Finanszírozási egyenleg

497 947 966 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét 1 254 605 824 forintban állapítja meg.

(10)               Az (1) bekezdés szerinti kötelezően ellátandó feladatok költségvetési bevételi és kiadási főösszegét

-        egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet 1. számú melléklete,

-        kormányzati funkció és egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet 18. számú melléklete 

-        az önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2.; 2.a. számú melléklete,

-        az intézményenkénti bevételeket és kiadásokat a rendelet 3-7.a. számú mellékletei mutatják be,

-        a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

 

(11)             A 2018. évi beruházási kiadásokat a rendelet 9. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

(12)             Az önkormányzat 2018. évben 25 452 924 Ft tartalékot képez.

 

(13)             Az önkormányzat engedélyezet létszámadatait a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

 

(14)             Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 13. számú melléklete, előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 16. számú melléklete, középtávú tervét a rendelet 17. számú melléklete mutatja be.

 

(15)             Az önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásait és kiadásait a 14. számú melléklet, önként vállalt feladatait a 15. számú melléklet tartalmazza.

 

(16)             Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség felső határának megállapítását a rendelet 19. számú melléklete tartalmazza.

 

III. fejezet

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

4. §

 

(9)     Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a Jegyző a felelős.

(10) A költségvetési rendelet jóváhagyását követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő határidőn belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről elemi költségvetést készít.

Az intézmények elemi költségvetésének - melyet alapokmányban rögzítenek - egy példányát tájékoztató jelleggel megküldik az érintett intézmény részére.

(11) Az intézmények az éves költségvetésüket:

d)    az Alapító Okiratokban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettség mellett,

e)    a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével,

f)     a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.

(12) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(13) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a költségvetésben meghatározott személyi juttatások, munkáltatói járulékok, dologi kiadások, egyéb támogatás, beruházási és felújítási előirányzatait nem léphetik túl.

(14) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, melyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles. Kedvezőtlennek minősül az a likviditási helyzet, ha az Önkormányzat időarányos működési kiadásainak teljesítése nem biztosított.

(15) A Képviselő-testület a működési célú támogatások összegét 31 981 620 Ft-ban állapítja meg.

(16) Civil szervezetek, magánszemélyek részére pénzbeli önkormányzati támogatás nyújtására kizárólag a rendelkezésre álló források ismeretében van lehetőség. A támogatás elbírálására kizárólagosan a Képviselő-testület jogosult.

 

5.§

 

(3)   A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(4)   Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

 

6. §

 

(6)   A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatának főösszege: 469 164 973 Ft.

 

(7)   Fejlesztési feladatok a források biztosításáig nem indíthatók, kötelezettségek nem vállalhatók.

 

(8)   Az önkormányzat elrendeli, hogy mindazok a feladatok, amelyek 2018-ban, vagy az azt követő években akár eseti, akár további kötelezettséget jelentenek, a források egyértelmű biztosításáig nem indíthatók.

(9)   A forrás meglétét a Pénzügyi-, Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság vizsgálja, minősíti és igazolja. Ezen igazolás - a nem tervezett feladatoknál - feltétele az önkormányzat elé terjesztésnek.

 

(10) Az önkormányzat által benyújtott pályázatok önerő része sikertelen pályázat esetén kerüljön céltartalékba.

 

Intézmények gazdálkodása

 

7. §

 

(11)Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért, az intézmény kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért. A rendelet szabályainak be nem tartása, valamint a rendeletben meghatározott előirányzatok engedély nélküli túllépése munkáltatói fegyelmi intézkedést von maga után.

 

(12)Az intézmény költségvetési előirányzata csak az alaptevékenységre és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

 

(13)Az intézmény a kezelésében lévő eszköz hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

 

(14)Az intézmények kötelesek a hozzájuk beérkezett számlákat az intézményhez történő beérkezést követő legkésőbb 48 órán belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájában leadni.

 

(15)Az önkormányzati forrásból megvalósuló intézményi felújítás és felhalmozási kiadásokat csak a pénzügyi teljesítéssel összhangban, a Polgármesterhez intézett írásbeli kérelem alapján lehet lehívni.

 

(16)Az intézmények készpénzforgalmukat a Polgármesteri Hivatal házi pénztárból felvett, meghatározott összegű előlegből bonyolítják.

 

(17)A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók alapján kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

 

(18)Amennyiben az intézmény a feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

 

(19)Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

 

(20)Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor.

 

A következő kifizetések teljesíthetőek készpénzben:

 

A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:

i.)        a fizetési számlára befizetett készpénzt,

j.)        a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés

k.)       a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,

l.)        kiküldetési, reprezentációs kiadások,

m.)     egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,

n.)       a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

o.)      megbízási díjak, 

p.)      vásárlási és üzemanyag előleg.

 

 

A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni

e.)       a fizetési számlákról felvett készpénzt,

f.)        a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,

g.)       a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,

h.)       az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

 

 

Személyi és egyéb juttatások

 

8. §

 

(7)  Az intézményvezetők illetményét a Polgármester jogosult megállapítani.

 

(8)  A Képviselő-testület a közalkalmazottak havi illetményét 2018. évben Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 6. mellékletében, az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékkel egyezően határozza meg, a kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvény rögzített minimumában állapítja meg.

 

(9)  A Képviselő-testület 2018. évben a költségvetési törvény 59.§ (6) bekezdése alapján a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - a köztisztviselői illetményalapot 41 000 Ft -ban határozza meg.

 

(10)               A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatával összhangban

c)    a vezetői illetménypótlékot 10 %-ban

d)    az illetménykiegészítést egységesen 20 %-ban határozza meg.

 

(11)               A Képviselő-testület a cafetéria juttatásának mértékét 2018. évben a köztisztviselők és a Polgármesteri Hivatal által a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók esetében bruttó 200 000- Ft/fő, az Önkormányzat intézményeinél közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalók esetében bruttó 96 850 Ft/fő mértékben állapítja meg.

 

(12)               A részmunkaidős foglalkoztatottat a (5) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg.

 

 

Előirányzat felhasználás és módosítás

 

9. §

 

(14)          A Rendeletet a Képviselő-testület évente legalább három alkalommal, legkésőbb 2018. évi beszámoló benyújtásának határidejéig módosítja.

 

(15)          A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

 

(16)          Az intézmények előirányzatok feletti döntési jogosultsága a jogszabályi kereteken belül az előirányzatok felhasználásra, illetve az Ávr. 42. §-ban meghatározott esetekben saját hatáskörű előirányzat módosítására terjed ki.

 

(17)          A költségvetési szerv költségvetésének kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítására vonatkozóan az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak az irányadók.

 

(18)          Az élelmezési feladatokkal összefüggő bevételi és kiadási előirányzatokat kizárólag az élelmezési tevékenység végzésével összefüggésben lehet felhasználni, azokat más előirányzatra átcsoportosítani nem lehet.

 

(19)          Az intézmények személyi juttatásainak előirányzatát növelni az Ávr. 42. §-ban foglaltak figyelembe vételével

 

-        az Ávr. 35. §-ban meghatározott, jóváhagyott többletbevétellel,

-        az intézmények kötelezettségvállalással terhet költségvetési maradványának személyi juttatásból származó részéből,

-        az intézménynél eredeti előirányzatként nem megtervezett, de év közben rendelkezésre bocsátott cél szerinti személyi jellegű kifizetési kötelezettséget jelentő bevételből lehet.

 

(20)          A feladatelmaradásból származó megtakarítást az intézmény nem használhatja fel. A Képviselő-testület a végleges feladatelmaradást követően, de legkésőbb a maradvány jóváhagyásakor dönt az intézmény költségvetési előirányzatának csökkentéséről, illetve a maradvány elvonásáról.

 

(21)          A Polgármesteri Hivatal és az intézmények a zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány terhére kötelezettséget nem vállalhatnak.

 

(22)          A Képviselő-testület a likviditás tervezhető biztosítása érdekében a Polgármesteri Hivatalban és az intézményekben központi beszerzés bonyolítását irányozza elő a Forrás Intézményüzemeltető Központ közreműködésével.

 

(23)  A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (11) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület dönt.

 

(24)  A képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti, illetve a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzat átcsoportosításának jogát a polgármesterre ruházza át, a Képviselő testület utólagos tájékoztatása mellett.

 

(25)  Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.

 

 

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

 

10. §

 

(26)  Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről vagy államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.

 

 

IV. fejezet

Záró rendelkezések

 

10.§

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Taksony, 2018. február 27.

 

/: Kreisz László :/                           /: Dr. Micheller Anita :/

    polgármester                                           jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2018. március …-én megtörtént.

 

                                                                                                /: Dr. Micheller Anita :/                                                                                                       jegyző

 

 

 

13. ELÕTERJESZTÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA "B" ÉPÜLETÉNEK TETÕSZERKEZET- JAVÍTÁSI MUNKÁLATAIRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a tetőszerkezet javítására ajánlat kérése megtörtént. A beruházás arra irányulna, hogy az energetikai projekt megvalósításával egy időben ésszerű lenne, ha a tetőszerkezetet is rendbe tudná tenni az önkormányzat. (Meglévő tetőcserepek leszedése, építési törmelék elszállítása, négy darab tetőablak cseréje, külső árnyékolás, új cserépfedés, 1 db tetőkibúvó csere, elkorhadt gerendák és lécek cseréje történne meg, valamint a függő eresz csatorna kihelyezése és felújítása). Megadja a szót Érces Ferenc mérnök úrnak.

 

Érces Ferenc

Utal Tóth József képviselő úr szavaira, miszerint nem figyelnek oda az épületekre és visszautasítja az állítást. Leszögezi, hogy szép és jó állapotban szeretnék az iskola épületét még nagyon sokáig megtartani, ezért történik az energetikai felújítás. Tájékoztatást ad arról, hogy az épület felállványozottsága miatt - a kivitelező engedélyével - lehetőség van annak használatára a tetőfelújításához is.

Rögzíti, hogy a tetőcserép nagyon rossz állapotban van, időszerű a beruházás elvégzése.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a legkedvezőbb ajánlat tartalmazza a legnagyobb részletességgel, hogy mely munkálatok elvégzésére van szükség a tető helyreállításához. A Bizottság a legkedvezőbb ajánlat elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a három ajánlattevőt: Fasad &Design Kft., Nász Zsolt EV, Ruff-M Bau Kft-től. A legkedvezőbb ajánlat 9.177.589,-  + ÁFA. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Mindenképpen helyi vállalkozás támogatását javasolná.

Érdeklődik, hogy a tető megbontása előtt a mennyezet szigetelése megtörtént-e már. Véleménye szerint a mennyezet felső padlásterét is szigetelni szükséges, amennyiben a pályázati hőszigeteléssel erre nem kerül sor… Padlásszigetelést szorgalmaz.

Megjegyzi, hogy a feladat elvégzésének határideje március 15. Kétségesnek érzi a határidő tartást.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a határidő még ennél is szorosabb, tekintettel arra, hogy jelenleg havazik, így az időjárás nem alkalmas arra, hogy megkezdjék a munkát… A kivitelezés időtartamát tartja az önkormányzat fontosnak, a többi vitára adhat okot.

Közli, hogy az energetikai projekt kapcsán részletes tájékoztatást kaptak, melyből látszódik, hogy födém szigetelés történik. Ezért nincs szó a tető rézsüjének belülről történő szigeteléséről. (A padláson történő födém szigetelése történik meg.)

Az energetikai projekt része a födém szigetelés. Megadja a szót Érces Ferenc mérnök úrnak.

 

Érces Ferenc

Felhívja a figyelmet arra, hogy az energetikai pályázat kapcsán minden egyes tervrajz a Képviselő-testület részére megtekinthető volt. Az energetikusok megvizsgálták, hogy milyen állapotban van az épület és milyen szinten kell felújítani, javítani ahhoz, hogy 2020 után is tökéletesen megfelelő legyen minden előírásnak. A felső padlásrész vizsgálata is megtörtént és a hőszigetelésre az eredményeket figyelembe véve kerül sor az energetikai felújítás projekten belül. Hozzáfűzi, hogy a héjazat és tetőszerkezet javítási munkálatai viszont nem tartoznak bele az energetikai felújításba.

 

Tóth József képviselő

A Velux tetőablakok behelyezése kapcsán érdeklődik, hogy a tetőtérre vonatkozóan milyen további tervek vannak.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy tetőablak cseréről van szó, nem pedig behelyezésről.

 

Tóth József képviselő

Amennyiben hosszú távon a tetőtér bővítése a cél, úgy érdemes lenne a tetőtér szigetelésére is sort keríteni.

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy most nincs szó tetőtér bővítésről. (nem ismertek az iskola ilyen jellegű elképzelései..) Az önkormányzat célja a tető rendbetétele. Hozzáfűzi, hogy nincs már hely fölfelé terjeszkedni, a belméret nem alkalmas arra, hogy ott tantermet alakítsanak ki. Az ajánlatban pedig egyértelműen négy darab tetőablak cseréjéről van szó. Nem újabb behelyezésről, nincs új funkció. Érdeklődik, hogy tegye-e fel képviselő úr javaslatát szavazásra. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Abban az esetben, amennyiben nincsenek a tetőtérrel kapcsolatban további tervek, úgy javasolja a négy darab Velux tetőtéri ablak beépítésének kihagyását. Véleménye szerint nincs szükség ilyen jellegű "világításra" a tetőtérben.

 

Érces Ferenc

Pontosítja, hogy meglévő tantermek fölött található hőszigetelő tetején lévő cserép és az azt tartó lécek, helyenként a szarufák cseréjéről van most szó. A meglévő Velux ablak a tanterem világítására és szellőzésére szolgál most. Amennyiben azt nem cserélik ki, a négy darab tetőablakon keresztül továbbra is beázik az épület. Hangsúlyozza, hogy nem padlástér beépítésről beszélnek, hanem meglévő tanterem fölött található héjazatról.

A szigetelés a másik projekt keretén belül történik.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a pályázati szigetelés belülről történik-e meg.

 

Megerősítik, hogy igen.

 

Tóth József képviselő

Úgy véli, hogy eddig erre nem kapott választ.

 

Kreisz László polgármester

Megkéri mérnök urat, hogy még egyszer legyen kedves megerősíteni a választ.

 

Érces Ferenc

Komplex épület hőszigetelés felújítás történik a tervezők által meghatározott mértékben.

 

Definiálja a tetőfödém kifejezést.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Rung Alíz intézményvezető asszonynak.

 

Rung Alíz intézményvezető

Magyarázatként hozzáfűzi, hogy meglévő épületen KEHOP pályázat keretén belül födém hőszigetelésre kerül sor. Az emeleten padlástér beépítéses tantermek találhatóak, velux ablakokkal. Ahhoz, hogy a KEHOP pályázat során megvalósított hőszigetelés maradandó legyen szükséges a most beázott épületrésznek a javítása is. A két pályázat párhuzamosan fut egymással. A cserepek cseréje előtt nem történik meg a hőszigetelés, hiszen beázna.

Az egyik kivitelező készíti a hőszigetelést, a másik kivitelező a cserépfedést, nem minden gerenda és tetőléc lesz cserélve, csak az elkorhadtak. A velux ablakok most tantermekben vannak, ezeknek az állapota nem megfelelő, cserélni kell.

A szigetelés belülről történik.

 

Tóth József képviselő

Megköszöni a választ. Nincs módosító javaslata, mivel a szigetelés belülről történik meg a tető kijavítása után. Elfogadhatónak tartja és ezt szerette volna hallani már korábban is.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatát a legkedvezőbb ajánlat elfogadására vonatkozóan teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 33 Száma: 18.02.27/13/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:17

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

13. napirend: Előterjesztés Általános Iskola "B" épületének tetőszerkezet- javítási munkálataira

1. javaslat: határozat Általános Iskola "B" épületének tetőszerkezet- javítási munkálatairól

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Taksony, Iskola u. 3. szám alatt található Általános Iskola "B" épületének tetőszerkezet javítási munkálataival a legkedvezőbb ajánlatot adó Ruff-M-Bau Kft.-t bízza meg, bruttó 11.655.538 Ft összegű vállalási áron.

 

A beruházás fedezetét a 2018. évi költségvetés általános tartalékkeretéből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

33/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő, Taksony, Iskola u. 3. szám alatt található Általános Iskola "B" épületének tetőszerkezet javítási munkálataival a legkedvezőbb ajánlatot adó Ruff-M-Bau Kft.-t bízza meg, bruttó 11.655.538 Ft összegű vállalási áron.

 

A beruházás fedezetét a 2018. évi költségvetés általános tartalékkeretéből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

14. ELÕTERJESZTÉS A 2018. ÉVI TÁMOGATÁSI KÉRELMEKRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Hangsúlyozza, hogy a Pénzügyi Bizottság közel hasonló javaslatot fogalmazott meg a Testület felé, mint a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság. Részletesen ismerteti a Bizottság által javasolt támogatási összegeket.

Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány: 200.000,- Ft

Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Kör: 400.000,- Ft

Taksony Sportegyesület: 6.000.000,- Ft

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete: 3.000.000,- Ft

Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete: 30.000,- Ft

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért: 100.000,- Ft

Taksonyi Kórusok Egyesülete: 400.000,- Ft

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia: 100.000,- Ft

Taksonyi Református Missziói Egyházközség: 250.000,- Ft

Taksonyi Motorosok Egyesülete: nem sikerült megállapodni az összegben.

Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltóegyesület: 200.000,- Ft

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Tájékoztatásul közli, hogy a Bizottság össztámogatásra vonatkozó javaslata 10.580,- eFt volt, oly módon, hogy a Taksonyi Motorosok Egyesülete tekintetében is konkrét összeget határozott meg 300.000,- forint értékben. Összehasonlításképpen jelzi, hogy a PTKB javaslata összesen 10.680,- eFt úgy, hogy a Motorosok Egyesületét illetően nem fogalmazott meg javaslatot. (több összeg elhangzott és a szavazati aránynak köszönhetően nem született döntés)

A támogatási kérelmet benyújtó civil szervezetek régóta működnek Taksonyban. A támogatásokat a Bizottság jó szívvel javasolja Képviselő-testületnek. Ugyanakkor javasolja a Testületnek, hogy mértékletességet tanúsítson, mert a 15.452.924,- forintnyi tartalék terhére az előző napirendi pontban már az iskola tetőtér állagmegóvására már elköltött több mint 11 millió forintot. Csak a Motorosok Egyesülete tekintetében kezdeményezne vitát. A költségvetés ismeretében történő megfontolt, takarékos döntéshozatalt kér.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A pontosítás kedvéért jelzi, hogy a tartalék keret megemelkedett a bizottsági ülésen elhangzottakhoz képest: 25 millió forint.

 

Kreisz László polgármester

A Motorosok Egyesületének megszavazott bizottsági döntésről kérdezi elnök asszonyt.

 

Györke Erzsébet képviselő

Közli, hogy a Bizottság 300.000,- forint támogatást javasolt.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Felhívja a figyelmet arra, hogy a két Bizottság javaslatában három pontban van eltérés és a Képviselő-testületnek elsősorban ezekben a pontokban kellene dűlőre jutnia és azt követően lehetne összességében döntést hozni a támogatásokról.

 

Tóth József képviselő

Ismerteti a saját javaslatait a támogatásokra vonatkozóan:

Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány: 200.000,- Ft

Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Kör: 600.000,- Ft

Taksony Sportegyesület: 5.000.000,- Ft

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete: 2.500.000,- Ft

Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete: 50.000,- Ft

Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért: 100.000,- Ft

Taksonyi Kórusok Egyesülete: 300.000,- Ft

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia: 100.000,- Ft

Taksonyi Református Missziói Egyházközség: 200.000,- Ft

Taksonyi Motorosok Egyesülete: 400.000,- Ft

Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltóegyesület: 100.000,- Ft

Összesen: 9.950.000,- Ft.

 

Megjegyzi, hogy a Taksony SE-nél 1 olyan szakosztály működik, amely nagy tömeget vonz: a labdarúgás. Véleménye szerint a taksonyi fiatalságnak csak az 50 %-a kap lehetőséget arra, hogy sportoljon. Elfogadhatatlannak tartja. A másik 50 %, -lányok- , nem kap lehetőséget, nincs lány junior csapat. A 14 éven fölülieknek nem megoldott a sportolási lehetőség. Úgy gondolja, hogy inspirálni kell a Taksony SE-t arra, hogy indítsa be azokat a szakosztályokat, amik felveszik a lány juniorokat, a női sportolni vágyókat. Ezzel indokolja az 5 millió forintos támogatási javaslatát.

A Fiatal Svábok Egyesületénél azzal indokolja javaslatát, mert még mindig rendelkeznek 1 millió forint tartalékkal a tavaly megszavazott támogatásból, melyet most kapnak meg.

Jelzi, hogy az előterjesztésben az olvasható, hogy 2018. január 31-ig összesen 12 szervezet nyújtott be támogatási igényt. Õ csak 11 szervezetről olvasott, valaki kimaradt. Érdeklődik, hogy melyik szervezet az.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a rendelet szerint csak annak a szervezetnek lehet támogatást adni, aki bejegyzett szervezet. A Vidám Nők Klubja nem bejegyzett szervezet, ezért hiányzik a listából. A céljaik megvalósítását szeretné az önkormányzat támogatni (70.000,- forintot kértek), külön elbírálás során történik döntéshozatal esetükben. A támogatási táblázat a rendelet alapján került összeállításra, ezért nem lehetett beemelni. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Úgy gondolja, jelölni kellett volna valamilyen módon, a Vidám Nők Klubját a táblázatban, feltüntetve, hogy nem bejegyzett szervezet.

 

 

Györke Erzsébet képviselő

Képviselő úr javaslatával kapcsolatban megjegyzi, hogy a Taksony SE-nek több szakosztálya van. A támogatási igényüket nem csak a működésre és az edzők fizetésére, hanem felújítások elvégzésére, pályázaton induláshoz önrész előteremtésére fogalmazták meg. A fejlesztéseket a települési önkormányzat tulajdonában lévő létesítményeken végzik el. A 6 millió forint értékű támogatási összeget mindkét bizottság javasolta és személy szerint is ezt az összeget támogatja.

Nem ért egyet képviselő úr Kórusra vonatkozó támogatási javaslatával sem. Hangsúlyozza, hogy itt a szakmai munkához, a fellépések útiköltségéhez kérik a támogatását az önkormányzatnak. A Pénzügyi Bizottság javaslatának elfogadását tanácsolja. A Fiatal Svábok Egyesületénél - mivel a tartalék 25 millió forintra megemelkedett, tekintettel az Egyesület előtt álló célokra - javasolja a 3 millió forintos támogatás megítélését. A Taksonyi Motorosok Egyesülete tekintetében a TKFB 300.000,- forintos támogatási javaslatát, a Sváb Baráti Kör esetében pedig a Pénzügyi Bizottság javaslatát (400.000,- Ft) tanácsolja elfogadni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Hangsúlyozza, hogy a Bizottságok hosszas tárgyalást követően fogalmazták meg javaslataikat Képviselő-testület felé. Nem gondolja, hogy a viták után bármely egyesület támogatási összegét csökkenteni kellene. Taksony SE vonatkozásában kifejezetten ezen az állásponton van, hiszen az egyesület létesítményeket tart fenn. Véleménye szerint a felhozott indok (lányok sportolási lehetősége…) nem állja meg a helyét. A többi esetben hajlik a magasabb támogatási összeg elfogadására. Leszögezi, hogy minden támogatás jó célokat fog szolgálni a településen.

 

Tóth József képviselő

Ismételten felhozza, hogy a lányok számára nincs sportolási lehetőség Taksonyban.

Hiányolja a női kézilabda csapatot. …  Megjegyzi, hogy a taksonyi fiatalok - még a labdarúgás terén is - ki vannak szorítva. Idegenek kapnak lehetőséget…

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az utolsó javaslat Györke Erzsébet képviselő asszonytól jött. Megadja a szót képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Hozzáfűzi, hogy a Tűzoltók Egyesületénél 200.000,- forintot javasolt, a Mozgáskorlátozottak Egyesületénél képviselő úr javaslatát nem értette. Az egyesület 30.000,- forint támogatást kért, ezt az összeget, a Református Misszió esetében pedig 250.000,- forint támogatást javasol elfogadni. Az összesített javaslata 10.980.000,- forint.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az elhangzott javaslatokat soronként fogja szavazásra feltenni.  Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány esetében az utolsó javaslat képviselő asszonytól érkezett, ami megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával: 200.000,- forint összeggel. Erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 34 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:46

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

1. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 200.000,- (kétszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

34/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Ifjúságért Sport Alapítvány részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 200.000,- (kétszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Kör részére javaslat szerint elhangzott 400.000,- forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 35 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:47

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

2. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 400.000,- (négyszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

35/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunamenti Svábok Taksonyi Baráti Köre részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 400.000,- (négyszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Taksony Sportegyesület részére javaslat szerint elhangzott 6 millió forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 36 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:47

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

3. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Sportegyesület részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 6.000.000,- (hatmillió) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

36/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Sportegyesület részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 6.000.000,- (hatmillió) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete részére javaslat szerint elhangzott 3 millió forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 37 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:48

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

4. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 3.000.000,- (három millió) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

37/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksonyi Dunamenti Fiatal Svábok Egyesülete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 3.000.000,- (három millió) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete részére javaslat szerint elhangzott 30.000,- forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét. (Hozzáfűzi, hogy az éves nagy rendezvényt az önkormányzat teljes egészében finanszírozza, ami közel 100-200 ezer forint kiadást jelent…)

 

Szavazás eredménye

 

#: 38 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:48

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

5. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 30.000,- (harmincezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

38/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 30.000,- (harmincezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Peter Cerny Alapítvány részére javaslat szerint elhangzott 100.000,- forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 39 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:49

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

6. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 100.000,- (százezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

39/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 100.000,- (százezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Taksonyi Kórusok Egyesülete részére javaslat szerint elhangzott 400.000,- forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 40 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:49

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

7. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Kórusok Egyesülete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 400.000,- (négyszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

40/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksonyi Kórusok Egyesülete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 400.000,- (négyszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére javaslat szerint elhangzott 100.000,- forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 41 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:50

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

8. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 100.000,- (százezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

41/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Református Dunamenti Kistérségi Diakónia részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 100.000,- (százezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Taksonyi Református Missziói Egyházközség részére javaslat szerint elhangzott 250.000,- forintos támogatási összegről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 42 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:50

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

9. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksonyi Református Missziói Egyházközség részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 250.000,- (kettőszázötvenezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

42/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksonyi Református Missziói Egyházközség részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 250.000,- (kettőszázötvenezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Taksonyi Motorosok Egyesülete részére javaslat szerint elhangzott 300.000,- forintos támogatási összegről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 43 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:51

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

10. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksonyi Motorosok Egyesülete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 300.000,- (háromszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             80.00         44.45     4

Nem                                1             20.00         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

43/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksonyi Motorosok Egyesülete részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 300.000,- (háromszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltóegyesület részére javaslat szerint elhangzott 200.000,- forintos támogatási összegről (mely megegyezik a Pénzügyi Bizottság javaslatával) kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 44 Száma: 18.02.27/14/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 20:52

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

14. napirend: Előterjesztés 2018. évi támogatási kérelmekről

11. javaslat: határozat 2018. évi támogatási kérelmekről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltóegyesület részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 200.000,- (kettőszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

44/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Délegyházi-Dunavarsányi Önkéntes Tűzoltóegyesület részére a támogatási kérelemben foglalt célok megvalósításához 200.000,- (kettőszázezer) forintos támogatási összeget állapít meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a döntések értelmében összességében 10.980.000,- forint támogatást ítélt meg a közösségek számára a tisztelt Képviselő-testület. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy az általa felvetett javaslatokról miért nem történt szavazás.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy az utolsó módosító javaslat kerül fel szavazásra, azt pedig Györke Erzsébet képviselő asszony tette meg. A Képviselő-testület elfogadta a javaslatokat, ezért nem történik a témában további szavazás.

 

Tóth József képviselő

Ezt a megjegyzést kéri igazolni az önkormányzati törvény alapján, miszerint "csak mindig az utolsó javaslatot teszik fel szavazásra, más javaslatok nem érdekesek…"

 

Dr. Micheller Anita jegyző

"Nem csak, hanem az utolsó módosító javaslattal kezdjük a szavazást. Azzal kezdődik a szavazás. Lehet képviselő úr módosító javaslatát is feltenni, igazából nem sok értelme van, hiszen elfogadta már a Képviselő-testület, de hogyha képviselő úr fenntartja, hogy a módosító javaslatát szeretné, ha polgármester úr feltenné szavazásra, akkor természetesen fel kell tenni."

 

Tóth József képviselő

Megerősíti, hogy él a lehetőséggel és kéri a javaslatát szavazásra feltenni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Véleménye szerint az SZMSZ-ben szerepel, hogy az utolsó módosító javaslattal kell kezdeni a szavazást.

 

A vonatkozó szabályozás keresésének idejére polgármester úr 20 óra 57 perckor 5 perc szünetet rendel el. Az ülés 21 óra 02 perckor folytatódik.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy az SZMSZ nem tér ki a módosító javaslatok figyelembe vételére a szavazás lebonyolításánál. Javasolja az SZMSZ erre vonatkozó kiegészítését, következő testületi ülésre előkészítést ígér. Megjegyzi, hogy a korábbi gyakorlat mindig az volt, hogy az utolsó módosító javaslat került fel először szavazásra, ez nem jelenti azt, hogy a többi módosító javaslatnak nincs helye, de az először megszavazott javaslat után ugyanarra a témára vonatkozóan értelmetlen feltenni a többi javaslatot is. (Hiszen nem születhet más döntés, a két határozat amennyiben ellentétes lesz, úgy "ütik" egymást…)

 

Tóth József képviselő

"Ez a magyarázat azért sántít, mert ilyen alapon, ha azt vesszük, hogy mindig az utolsó javaslatot tesszük föl szavazásra, akkor ez félrevezeti az egész Testületet is. Ilyen alapon én egyetlen egy módosítást bejelentettem volna ezután, akkor máris az én javaslatomat kellett volna szavazásra feltenni. Elfogadom, hogy ezt a kérdést le kell rendezni."

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy amennyiben az utolsó javaslattal kezdődik a szavazás és a többség azzal nem ért egyet, akkor utána a korábbi javaslatról dönt a Testület. Mivel mindegyik sor megkapta a Képviselő-testület többségének a támogatását, így valószínűsíthető, hogy ennek fordítottja az elutasítást kapná meg. Megadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Polgármester úr és jegyző asszony irányában javasolja, hogy legyen benne az SZMSZ-ben a javaslatok szavazásra feltételének módja.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy ismételjék-e meg a szavazást képviselő úr javaslatairól.

 

Tóth József képviselő

Nem kéri a szavazás megismétlését.

 

 

15. ELÕTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI SZERZÕDÉSEINEK ÁTTEKINTÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a napirendi pont megtárgyalására sor került. A Bizottság tudomásulvételre ajánlja a tájékoztató anyagot Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a tájékoztató elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 45 Száma: 18.02.27/15/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 21:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

15. napirend: Előterjesztés az önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintésére

1. javaslat: határozat az önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintésére vonatkozó előterjesztést a melléklet szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

45/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei szerződéseinek áttekintésére vonatkozó előterjesztést a melléklet szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

16. ELÕTERJESZTÉS A KÖZÉP-DUNA VIDÉKE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSBÓL TÖRTÉNÕ KIVÁLÁSRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul elmondja, hogy az önkormányzat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Társulásnak a tagja, ő látja el a kommunális hulladék elszállítását. Ugyanazt a célt két társulásban nem lehet képviselni, ezzel indokolja a kiválást. Amennyiben nincs kérdés, úgy a kiválás elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 46 Száma: 18.02.27/16/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 21:08

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

16. napirend: Előterjesztés a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásra

1. javaslat: határozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból történő kiválásra

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 2018. szeptember 30-val kiválik, a társulásban való tagságát megszünteti.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulásból való kilépéssel kapcsolatban eljárjon.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

46/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból 2018. szeptember 30-val kiválik, a társulásban való tagságát megszünteti.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulásból való kilépéssel kapcsolatban eljárjon.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

17. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY, DÓZSA GYÖRGY UTCA ÉS A PETÕFI SÁNDOR UTCA BURKOLAT REKONSTRUKCIÓS MUNKÁI TÁRGYÚ PROJEKT MÛSZAKI ELLENÕRI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság Rung József mérnök úr megbízását javasolja.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Emlékeztetőül közli, hogy a bizottsági ülésen elhangzott három ajánlat bekérésére irányuló javaslat. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy mivel megbízásról van szó, mely bizonyos szakértelmet igényel, illetve az önkormányzatot szükséges képviselni, ezért ilyen esetben nem szükséges a három ajánlat bekérése. Hozzáfűzi, hogy a beszerzési szabályzat is ezt tartalmazza, továbbá a projektmenedzserrel történő egyeztetés során is azt a tájékoztatást kapta, hogy a pályázat szempontjából sincs szükség három ajánlatra, ennek köszönhetően eltekintettek ennek beszerzésétől.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 47 Száma: 18.02.27/17/0/A/KT

Ideje: 2018. február 27 21:10

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

17. napirend: Előterjesztés Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkái tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatosan

1. javaslat: határozat Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkái tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával kapcsolatosan Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkái" tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával Rung Józsefet bízza meg bruttó 548.000 Ft megbízási díjjal.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             5             100.00         55.56     5

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

47/2018. (II. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Taksony, Dózsa György utca és a Petőfi Sándor utca burkolat rekonstrukciós munkái" tárgyú projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátásával Rung Józsefet bízza meg bruttó 548.000 Ft megbízási díjjal.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

18. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a napirendi pont keretében van-e valakinek észrevétele, kérdése, közérdekű bejelenteni valója. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A Testület felé az alábbi észrevételekkel él:

·         Van-e tudomása az önkormányzatnak arról, hogy a földmérők milyen megbízás alapján dolgoztak a Szigeten egy-két héttel ezelőtt? Lakossági jelzés érkezett hozzá. Erre szeretne választ kérni.

·         Gera Imre tanár úrtól tudomása szerint levél érkezett a hivatalba, melyben a települési képviselőket is megjelölte címzettként. Érdeklődik, hogy részére miért nem került továbbításra.

·         2017. decemberi kérdésével kapcsolatban (külterületi illegális hulladék elszállítás 890eFt-os költség) kapott választ polgármester úrtól, melyet nem tud elfogadni, mert csak a számla érkezett meg. Rögzíti, hogy az volt a kérése, hogy dokumentációval történjen az igazolás. (mérlegelés, mennyit vittek el, hány tonna, stb…) Várja az elfogadható, részletes, írásos anyagot.

·         A sport parkkal kapcsolatban kéri, hogy polgármester úr legyen kedves tájékozódni a beadott pályázat státusza felől. Írásos választ vár.

 

Kreisz László polgármester

Az első kérdésre vonatkozóan írásos választ ígér. Önkormányzati megbízásról nem tud. Kérdése, hogy konkrétan melyik területen végezték a mérést.

 

Szántóföld területén hangzik el válaszként.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy nem biztos, hogy az önkormányzat megbízásából történt földmérés. Rögzíti, hogy erre a kérdésre írásban fognak választ adni.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a BTDSE kérelem a Testület elé fog kerülni. Földhasználatról van szó, megfelelő jogi előkészítés után a Képviselő-testület tárgyalni fogja.

A hulladék elszállításával kapcsolatos számla mellé megküldésre kerül az egyéb kapcsolódó dokumentáció is, amennyiben rendelkezésre áll.

Sport park kapcsán írásos választ ígér. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A dokumentációval kapcsolatban még hozzáfűzi, hogy az ingyenes elszállításról kapott anyagot, a fizetettről nem.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy az "Egyebek" napirendi pontot bezárja. A nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 21 óra 18 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn

Összesen 18 napirendi pont