Összesen 2810538 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

JEGYZŐKÖNYV Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2018.04.23.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 25 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

rendkívüli, nyílt ülés

2018. április 23.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Ruff Mátyás

             5. Szalai János

             6. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

7.    Áncsán Mihály

8.    Halász János

9.    Varga László

 

 

Később érkezett:

                             -

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 23-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 00 perckor megnyitja.

 

Az ülésen a szavazás kézfeltartással történik.

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 23-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

71/2018. (IV. 23.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 23-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek további javaslata, felvetése, kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A napirenddel kapcsolatban kérdése, hogy miért szükséges ezt a témát rendkívüli ülésen megtárgyalni, hiszen a holnapi nap folyamán rendes testületi ülésre kerül sor.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a mai naptól lehet benyújtani a pályázatot és szeretnék a legkorábbi dátummal ezt megtenni. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázaton indulás kérdését és javasolja a pályázat benyújtását. Fontosnak tartja a dokumentáció lehetőség szerinti minél hamarabb történő feltöltését.

Amennyiben nincs más kérdés, úgy a kiküldött napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 23-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" elnevezésű pályázaton való indulásról és az önerőről

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

72/2018. (IV. 23.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 23-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" elnevezésű pályázaton való indulásról és az önerőről

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

3. ELÕTERJESZTÉS "ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ BELTERÜLETI UTAK SZILÁRD BURKOLATTAL TÖRTÉNÕ KIÉPÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK ÉS KORSZERÛSÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLLAL PEST MEGYE TERÜLETÉN" ELNEVEZÉSÛ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRÓL ÉS AZ ÖNERÕRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalása során több lehetséges útszakasz szóba került: a Sziget nyaraló utca és a Széchenyi út közül a Bizottság választása az utóbbi egy meghatározott szakaszának (I. ütem) felújítására esett. Hangsúlyozza, hogy az út felújítása, megerősítése mellett az adott szakaszon a csapadékvíz elvezetésének megoldása is lényeges. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Kiegészítésül elmondja, hogy az I. ütem a Széchenyi út Baross tér és Béke utca közötti szakaszára vonatkozik. Kifelé haladva a jobb oldalon történne a vízelvezetés. Az aszfalt rész erre az oldalra lejtene.  Az Arany János utcánál elkészített vízelvezetésnél a csomópontból a Marestlibe be lehet vezetni a vizet.

 

Kreisz László polgármester

A csapadékvíz szikkasztás-elvezetés témában hozzáfűzi, hogy a bizottsági ülésen Rung József mérnök úr részletes tájékoztatót tartott arról, hogy pontosan hogyan történik az elvezetés. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy az összesített bruttó érték Rung mérnök úr szerint 121.874.000,- forint, a pályázatban 134 millió forint lesz a bekerülési költség. Mi a különbség.

 

Kreisz László polgármester

A fizikai beruházás értéke (az út megvalósítása) a 121.874.000,- forint, melyhez kapcsolódnak a pályázat kapcsán járulékos költségek: előkészítés, közbeszerzés, nyilvánosság - ebből adódik a különbözet. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Utal rá, hogy a hentes üzletnél a csapadékvíz elvezetés a Béke utcai oldalon 10-12 éves probléma. Érdeklődik, hogy ez a felújítás megoldja-e ezt a problémát.

 

Kreisz László polgármester

Igennel válaszol.

 

Tóth József képviselő

"Mivel a Széchenyi utca déli oldalán az árokrendszer úgy lesz kialakítva, hogy lefolyórendszert is alkalmazunk…"

 

Kreisz László polgármester

Pontosításként hozzáfűzi, hogy az utat átforgatják a déli oldalra és onnan történik az elvezetés.

 

Tóth József képviselő

Attól tart, hogy záporeső esetén nagyon gyors lesz a víz levonulása, ami a vízszint hirtelen emelkedését vonja maga után. Véleménye szerint meg kell növelni a szivattyúk teljesítményét, a kézi vezérlés kiiktatását, automatikus vezérlést (0 fokra beállítással) javasol.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a hozzászólást. Jelzi, hogy ez a kérdés nem képezi a napirend tárgyát. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Hozzáfűzi, hogy a Széchenyi utcában alig van fa. Keveselli az ültetésre tervezett fa mennyiségét (6 db).

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy közel 80 fa található a Széchenyi utcában.

 

Tóth József képviselő

"A Kreisz Pékségtől a Baross térig 4 db öreg akácfa található, semmi több. A Baross téren nincs."

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a Baross tér is átépítésre fog kerülni.

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint ez a mennyiség nem fogadható el egy ekkora beruházásnál.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy kéri, hogy aki a pályázat beadása mellett dönt a meghatározott műszaki tartalommal, az kézfeltartással jelezze.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" elnevezésű pályázaton való indulásról és az önerőről

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)" című pályázati kiírásra.

2. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által PM_ONKORMUT_2018 számon meghirdetett "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" elnevezésű pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

- Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:

- 2335 Taksony, Széchenyi út Baross tér- Béke utca közötti szakasza (hrsz:  952/2)

A beruházás összesített költségvetése a mellékelt költségvetés alapján bruttó 134.714.318,- Ft, melyből a támogatás összege (95%): 127.978.602,-  Ft.

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 6 735 716 forint összegben biztosítja, mely összeg a számlavezető bank folyószámláján rendelkezésre áll.

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozott döntést.

 

73/2018. (IV. 23.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)" című pályázati kiírásra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

74/2018. (IV. 23.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzetgazdasági Minisztérium által PM_ONKORMUT_2018 számon meghirdetett "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén" elnevezésű pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

- Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:

- 2335 Taksony, Széchenyi út Baross tér- Béke utca közötti szakasza (hrsz:  952/2)

A beruházás összesített költségvetése a mellékelt költségvetés alapján bruttó 134.714.318,- Ft, melyből a támogatás összege (95%): 127.978.602,-  Ft.

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 6 735 716 forint összegben biztosítja, mely összeg a számlavezető bank folyószámláján rendelkezésre áll.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A rendkívüli ülésen más napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 8 óra 11 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Tóth József

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn