Összesen 2810538 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.04.24.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 33 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2018. április 24.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Szalai János

             6. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

7.    Ruff Mátyás

8.    Varga László

 

Később érkezett:

9.    Halász János

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Képviselő-testület 2018. április 24-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 03 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 75 Száma: 18.04.24/1/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 18:04

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 24-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

75/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 24-i rendes, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A meghívóban kiküldött napirendet további egy ponttal "Előterjesztés a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra" javasolja kiegészíteni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek további észrevétele, javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy mi az oka a 2018-as munkatervben jelen ülésre betervezett 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elmaradásának.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a beszámoló, a zárszámadási rendelet-tervezet elkészült, könyvvizsgáló asszony nem tudta kiadni hozzá a könyvvizsgálói jelentését, mivel a Magyar Államkincstár jelentős csúszásban van és a beszámoló még nem volt befogadott státuszban. Ilyen módon nem szerették volna Képviselő-testület elé terjeszteni. Hozzáfűzi, hogy jogszabály szerint legkésőbb május 31-ig szükséges megalkotni a rendeletet, terveik szerint a májusi ülésen kerül beterjesztésre.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még további kérdése, módosító javaslata. Amennyiben nincs, úgy a kiegészített napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 76 Száma: 18.04.24/2/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24. 18:06

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 24-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről

4.    Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről

5.    Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi munkájáról

6.    Előterjesztés "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről

7.    Előterjesztés Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására

8.    Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

9.    Előterjesztés a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra

10. Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

76/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 24-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről

 

4.    Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről

 

5.    Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi munkájáról

 

6.    Előterjesztés "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről

 

7.    Előterjesztés Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására

 

8.    Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

 

9.    Előterjesztés a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra

 

10. Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A napirendi pontok megtárgyalása előtt rövid tájékoztatást ad arról, hogy rendkívüli testületi ülés keretében az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Széchenyi út felújítására. (két ütem) Az első ütem a Baross tértől a Béke utcáig tart. Tájékoztatásul közli, hogy nem csak az út felújítására kerülne sor, hanem a beruházás 20 %-nak erejéig a csapadékvíz elvezetésre, a szikkasztó árkok rendbetételére és az úthoz tartozó szegőkő felújításokra, pótlásokra is. Összességében ezért is került sor két megvalósítási ütem előterjesztésére a pályázati anyagban, mert csapadékvíz elvezetéssel és a szegőkövek pótlásával együtt szeretnék megvalósítani a felújítást. A Béke utcával kapcsolatban közli, hogy amennyiben nyer a pályázat, úgy megoldódhat a Béke utca Széchenyi út kereszteződésében (a hentes üzletnél) felgyülemlő csapadékvíz elvezetése is a Marestli felé. Ezzel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a Marestli vízszintjét a csapadékvíz tározó üzemeltetési engedélyében szereplő és abban meghatározott vízszinten szükséges tartani, amit sok esetben az engedélyes szintnél alacsonyabban tartanak, hiszen a környező lakóházak pincéjét nem szeretnék, ha elöntené a víz. (Csapadékos időszak előtt, elő-/le/ürítéssel is foglalkoznak.) A cél az, hogy automatán is működhessen a Marestli-tó vízszintjének a szabályozása és a lepumpált vizet a holtág egyfajta frissítésként fogadja be. A pályázat értéke bruttó 134 millió forint, melyhez egy előkészítési költség adódik, továbbá 5%-os önerőt szükséges biztosítani. Az önkormányzat összesen 146 millió forintra ad be pályázatot.

 

A tájékoztatót követően megkezdik a napirendi pontok megtárgyalását.

 

 

3. BESZÁMOLÓ A PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Maróti Ágnest a Művelődési Ház megbízott vezetőjét. Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

A beszámolót a Bizottság megtárgyalta. Az anyag részletesen taglalja a személyi feltételeket. Örömére szolgált, hogy az anyag a közfoglalkoztatottak alkalmazásáról is elégedetten fogalmaz. (Részben könyvtári munkára alkalmas, részben a takarításban részt vevő dolgozókat foglalkoztatják ilyen módon.)

Hozzáfűzi, hogy a Művelődési Ház befogadó intézményként működik; a civil szervezeteken kívül helyet kap a Vöröskereszt véradó szolgálata, az óvoda, az iskola, a családsegítő szolgálat rendezvényei is. A megtartott vásárok száma is jelentős. A Bizottság ellenszavazat nélkül javasolja a Testületnek elfogadásra a beszámolót.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy intézményvezető asszony szeretné-e kiegészíteni az írott anyagot.

 

Nemmel válaszol.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint a gazdálkodás kapcsán a legfontosabb mondat, hogy a "biztos anyagi háttér mellett a megfontoltság jellemezte a Művelődési Ház gazdálkodását." Hozzáfűzi, hogy az önkormányzat az önkormányzati rendezvényeinek a szervezését és az ahhoz tartozó erőforrásokat is 2017-ben teljes egészében a Művelődési Ház költségvetésébe helyezte át. (A rendezvények lebonyolítása, szervezése és elszámolása is a Művház keretein belül zajlott.) A 2017-ben lefektetett alapot tervezik erősíteni 2018-as évben is… Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Tájékoztatásul közli, hogy a Művelődési Ház évek óta tartja a magas látogatottsági szintet. (Grafikon szerint a látogatók száma éves szinten közelít a 30.000 -hez) A közösségi események száma emelkedő tendenciát mutat. Úgy gondolja, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az intézmény magas szinten képes ellátni feladatait. Jó munkát kíván az idei évre vonatkozóan is.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Művelődési Ház 2017. évi beszámolójának elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 77  Száma: 18.04.24/3/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 18:16

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről

1. javaslat: Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

77/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

4. BESZÁMOLÓ A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Surányiné Lantos Judit megbízott intézményvezető asszonyt. Megadja a szót a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Két megvitatott témát emel ki:

1.    A beszámolóban olvasható helyettes szülői hálózat kapcsán hangsúlyozza, hogy a lakosság tájékoztatása lényeges lenne. (nyílt részvételi lehetőség) A Bizottság felkérte intézményvezető asszonyt a tájékoztató anyag/hirdetés megfogalmazására.

2.    A védőnői szolgálat státuszait tekintve elhangzott, hogy 2018-ban betöltésre kerülnek. Ennek köszönhetően a védőnői körzetek ellátottan működnek (szeptember 1-től).

Megköszöni a Szolgálat tevékenységét, hangsúlyozva, hogy óriási empátiát és odafigyelést kíván ennek a munkának az elvégzése. A Bizottság a beszámolót egy tartózkodás mellett elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek további kérdése, véleménye. Megjegyzi, hogy a családsegítő egyik leglátványosabb szolgáltatása az adományosztás. Az élelmiszerbankkal kötött szerződés ad lehetőséget arra, hogy a családoknak pékárut, gyümölcsöt, zöldséget juttassanak. (15.791 kg kenyeret, pékárut és 11.505 kg zöldséget és gyümölcsöt osztottak szét a 2017-es esztendőben.) Közel 70-80 család veszi igénybe ezt a lehetőséget naponta. Ezt követően a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 78 Száma: 18.04.24/4/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 18:21

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Beszámoló a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről

1. javaslat: Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             16.67         11.11     1

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

78/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

5. BESZÁMOLÓ A FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÕ KÖZPONT 2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Közli, hogy intézményvezető asszony jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, viszont a bizottsági ülésen jelen volt. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A beszámoló véleménye szerint alaposan szemlélteti a Forrás munkáját. Hangsúlyozza, hogy a beszámolót a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

A kérdések előtt kiemeli, hogy az elmúlt két évben teljes mértékben szétválasztásra került a település üzemeltetésen belül a zöld felület rendben tartása, az épületek, valamint az úthálózat fenntartása és karbantartása. A jelenlegi beszámolóból jól kivehető a meghozott döntés összes előnye. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy intézményvezető asszonyhoz szeretett volna három kérdést intézni:

A település üzemeltetési létszámokkal kapcsolatban érdeklődik, hogy postás beosztásban miért szükséges két főt alkalmazni.

A konyhai beszállító cégek százalékos aránya című fejezettel kapcsolatban hozzáfűzi, hogy van olyan helyi vállalkozó, akinek lehetősége lenne nyersanyagot szállítani. Érdeklődik, hogy miért nem történt kapcsolatfelvétel ezekkel a cégekkel/vállalkozókkal. (helyi cégek támogatása..; Kreisz Pékség, Mészáros László Kft..)

A mérők leolvasása kapcsán kérdése, hogy itt csak az önkormányzati tulajdonú ingatlanok esetében történt-e leolvasás, vagy pedig az egész település összes ingatlanán.

A válaszokat írásban várja intézményvezető asszonytól.

 

Kreisz László polgármester

Örömmel veszi a lokálpatrióta gondolkodásmódot. Jelzi, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatban vannak olyan új paraméterek, amelyeknek, ha a helyi cégek versenyképes áron meg tudnak felelni, akkor a választás rájuk esik. Hozzáfűzi, hogy a Taksonyban működő másik pékségnek (Ruff) vannak olyan termékei, amelyeket tudomása szerint az óvodának is szállítanak.

A mérőóra állás leolvasásával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok esetében történik leolvasás.

A két postás kérdésével kapcsolatban intézményvezető asszony fog írásban válaszolni. Véleménye szerint itt elírás történt. (Egy kézbesítőről tud.) Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az elhangzottakhoz kapcsolódóan hozzáfűzi, hogy a Gere Pékség nem taksonyi cég.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a Ruff pékséget mondott. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Az intézmény működését egy háztartáshoz hasonlítja. Véleménye szerint a konyha esetében - attól függetlenül, hogy az iskola más céget bízott meg - szépen növekednek az adagszámok. Folyamatosan zajlik az új piacok felkutatása.

Úgy gondolja, hogy az irány jó, a 2012. évi alakulás körüli dilemmák és kérdések letisztultak. Megköszöni a munkát.

 

Kreisz László polgármester

A konyhával kapcsolatban hozzáfűzi, hogy bár tény, hogy az előző évhez viszonyítva 17.000 adaggal többet értékesítettek, azonban az NNÖT a saját településen működő konyhától éves szinten közel 50.000 adagot vont ki. Megjegyzi, hogy ez a döntés nem lokálpatrióta szemléletből fakadt. Hálásan köszöni, hogy ennek ellenére sikerült 17.000 adaggal növelni az eladást. (Megjegyzi, hogy ez a szám még nem jelenti azt, hogy a konyha teljes egészében nyereségesen működik, de a lokálpatrióta szemléletből adódóan a munkahely megőrzése is fontos cél.) Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Szintén megköszöni a munkát. Pozitívan nyilatkozik az elvégzett reklámtevékenységgel kapcsolatban is. Példaértékűnek tartja azt a figyelmet, ahogy az intézmény a lakosság irányában megnyilvánul. (Ünnepekre étel előfizetőknek üdvözlő kártya kiküldése…) A beszámolót elfogadásra javasolja.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzi, hogy a reklámlapok közé is bekerül a Taksony Menü, ismételten úgy véli, hogy nincs külön postás az intézménynél…

 

Györke Erzsébet képviselő

Hangsúlyozza, hogy nem a menü reklámra gondolt, hanem az ünnepek alkalmából kiküldött köszöntésekre… Nem előfizetője a konyhának, de ismerősei nyilatkoztak a kedves gesztusról…

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy intézményvezető asszony üzenetben arról értesítette, hogy elírás történt az anyagban, azaz 1 fő postással rendelkezik az intézmény. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Pontosításként elmondja, hogy a Forrás szórólapjait az intézmény munkatársai terítik.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 79 Száma: 18.04.24/5/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 18:38

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi munkájáról

1. javaslat: Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             16.67         11.11     1

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

79/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS "ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA" PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRÓL ÉS AZ ÖNERÕRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul közli, hogy 15 millió forintos keretre nyílik lehetőség pályázni. Ehhez adódik hozzá az önerő. 65%-os támogatás mellett 35%-ot önerőben szükséges biztosítani. A pályázat keretében az önkormányzat járdaépítést szeretne megvalósítani. Megadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy összeállításra került egy tervezet azzal kapcsolatban, hogy mely szakaszokon lenne célszerű elvégezni az építést. A helyszínek kiválasztásánál a település központja felé vezető utak kritikus szakaszai, illetve a vasútállomást megközelítő útszakaszok élveztek prioritást. A Bizottság által megfogalmazott módosító javaslatok az előterjesztésbe beemelésre kerültek. A finanszírozás kapcsán megemlíti, hogy a lakosság bevonásának kérdéséről még további egyeztetésekre kerül sor. Rögzíti, hogy a Bizottság mindenféleképpen a pályázaton indulást javasolja a Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Részletezi, hogy konkrétan mely utcaszakaszokra vonatkozóan javasolja a Bizottság a járdaépítést:

-          Akácfa utca és a Szent Imre utca közötti két összekötő köz

-          Állomás utca és Akácfa utca által lehatárolt lakóterületen a vasútállomás megközelítéséhez járdaszakasz a Nyírfa utca végén

-          Rövid szakaszon pótlás az Állomás utca és Nyírfa utca kereszteződésében a játszótér mellett

-          Település belső részén a Fő tértől az óvodáig a Szent Anna utcában a bal oldalon

-          Kassai köz és a Szent Anna tér közötti szakasz összekötve a Reál élelmiszer előtti járda végétől a Wesselényi utca következő járdaszakaszáig

-          Óvoda Rákóczi Ferenc utcai oldalán egészen a Vízmű végéig

-          Óvoda oldalán a Csokonai utca felőli oldalon rövid szakasz

-          Széchenyi utca (útfelújítás első üteméhez igazodóan) járdafelújítás Baross tértől a Wesselényi utcáig

 

Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A Bizottság javaslatát szeretné kiegészíteni azzal, hogy a Szent Anna utcában található három ház előtt (ahol jelenleg nem megoldott a gyalogos közlekedés - domb…) is kerüljön megépítésre a járda. Véleménye szerint ez egy erősen igénybe vett útszakasz.

 

Kreisz László polgármester

Utal rá, hogy a bizottsági ülésen, - melyen alpolgármester asszony is részt vett - ezt a témát körbe járták és elhangzott, hogy a járda megépítéséhez ezen a szakaszon komoly támfalról is gondoskodni szükséges. Ennek eredményeként tette meg a Bizottság a döntési javaslatát. Jelzi, hogy a gyakorlat is azt támasztja alá, hogy a bal oldali járdát használják a lakosok. (Megjegyzi, hogy a döntési javaslat ebben a formában teszi lehetővé, hogy a Széchenyi utca tekintetében is megtörténhessen a járda felújítása.) Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A tervezett helyszínekkel kapcsolatban a Rákóczi utcai járdaszakaszt kihagyná (későbbre tenné) és helyette a Fő út és a Mátyás király utcát összekötő járdaszakasz felújítását javasolja. (sportpálya mellett) Hangsúlyozza, hogy jelenleg járhatatlan az a rész, ott van a buszmegálló, üzletek… Javaslatára szavazást kér.

 

Kreisz László polgármester

Üdvözli a javaslatot. Rögzíti, hogy 112 méter szakasz átemeléséről van lehetőség… (Fő út és a Könyves Kálmán utca közötti szakasz) Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képvisel

Kérdése, hogy az önerő biztosításának feltételei között pályázatonként változik-e a százalék. (Az előírás a kormány részéről…)

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy jelen pályázat az önkormányzati fejlesztéseket célozza meg. Itt rendező elv az önkormányzatok adóerő-képessége. Taksony adóerő-képessége alapján maximum 65 %-ot kaphat az önkormányzat támogatásként. (A csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó pályázat esetében 95%-os támogatás intenzitást határoztak meg függetlenül az adóerő-képességtől..) Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy a pályázat kiírásából adódik az eltérés…

 

Tisztázzák, hogy képviselő úr javaslata a meglévő járdaszakasz felújítására vonatkozik 112 méter hosszúságban…

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően képviselő úr javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 80 Száma: 18.04.24/6/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24. 18:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

egyszerű

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő módosító javaslatát az "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről napirendi pont kapcsán megjelölt helyszínekre vonatkozóan elfogadja, miszerint a Rákóczi utca 112 méter hosszú felújítandó járdaszakasza helyett a Fő út és Mátyás király utca közötti járdaszakasz javítására kerüljön sor, azonos hosszúságú (112 méter) területen.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

80/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő módosító javaslatát az "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről napirendi pont kapcsán megjelölt helyszínekre vonatkozóan elfogadja, miszerint a Rákóczi utca 112 méter hosszú felújítandó járdaszakasza helyett a Fő út és Mátyás király utca közötti járdaszakasz javítására kerüljön sor, azonos hosszúságú (112 méter) területen.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Halász János képviselő úr megérkezett az ülésre, így a jelen lévő képviselők száma 7 (hét) főre változott.

 

Kreisz László polgármester

Alpolgármester asszony javaslatát, - miszerint az Andrássy és a Kassai közötti szakaszra is kerüljön járda - teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 81 Száma: 18.04.24/6/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24. 18:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

egyszerű

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágnerné Bartha Zsuzsanna képviselő módosító javaslatát az "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről napirendi pont kapcsán megjelölt helyszínekre vonatkozóan elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                2             28.57         22.22     2

Nem                                3             42.86         33.34     3

Tartózkodik                       2             28.57         22.22     2

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

81/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágnerné Bartha Zsuzsanna képviselő módosító javaslatát az "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről napirendi pont kapcsán megjelölt helyszínekre vonatkozóan elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más észrevétel, kérdés, úgy az elfogadott változtatással a pályázat beadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 82 Száma: 18.04.24/6/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 18:55

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről

1. javaslat: Határozat "önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázaton való indulásról és az önerőről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

-          1,25 m széles térkő burkolatos járdafelújítás 1287 m hosszban, a mellékletben szereplő térképvázlat alapján

A beruházás összesített költségvetése bruttó 21 063 953 Ft,- Ft, melyből a támogatás összege (65%): 13 691 570 Ft,-  Ft.

 

A fennmaradó 7 372 383 Ft,- Ft-ot, mint saját forrást Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséből fedezi.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77,78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

82/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

-          1,25 m széles térkő burkolatos járdafelújítás 1287 m hosszban, a mellékletben szereplő térképvázlat alapján

A beruházás összesített költségvetése bruttó 21 063 953 Ft,- Ft, melyből a támogatás összege (65%): 13 691 570 Ft,-  Ft.

 

A fennmaradó 7 372 383 Ft,- Ft-ot, mint saját forrást Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséből fedezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Áncsán Mihály képviselő úr elhagyta a termet, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre módosult.

 

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS ARANY JÁNOS UTCA ASZFALTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA TÁRGYÚ PROJEKT KIVITELEZÕJÉNEK KIVÁLASZTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Hangsúlyozza, hogy az aszfaltburkolat felújítása az Arany János utca csapadékvíz-elvezetés megvalósításának záró akkordja. A megbontott talajszerkezet olyan stádiumba került, hogy lehet rá utat építeni. A három pályázatból a Bizottság a taksonyi vállalkozás (Virabel Kft) megbízását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

A műszaki tartalommal kapcsolatban megjegyzi, hogy a leírás szerint egy oldali lejtéssel oldják meg a víz levezetését. Véleménye szerint ez nem megfelelő, hiszen mind a két oldalon kiépítésre kerültek a víznyelők.

 

Kreisz László polgármester

Az egy oldali lejtést azzal indokolja, hogy egy oldalon fektettek le csövet - vis major helyzetre - az elvezetésre. Az egyik oldalról a másik oldalra átvezetik a vizet és onnan jut el a víz a Marestlibe.

 

Tóth József képviselő

Hozzáfűzi, hogy minden aszfalt úttest megoldás akkor tökéletes, ha az út egy kicsit domború.

 

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az egy oldali lejtéssel is ugyanez az eredmény érhető el. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 83 Száma: 18.04.24/7/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 19:00

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására

1. javaslat: Határozat Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezőjének kiválasztására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezésére a Virabel Kft-t (2335 Taksony, Szent Imre út 8.) bízza meg.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

83/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arany János utca aszfaltburkolat felújítása tárgyú projekt kivitelezésére a Virabel Kft-t (2335 Taksony, Szent Imre út 8.) bízza meg.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A 2017. ÉVI BELSÕ ELLENÕRI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

Rögzíti, hogy mivel az előző testületi ülésen egy téma kapcsán nem volt megelégedve a hivatal, illetve az önkormányzat belső ellenőrzésével és annak hatékonyságával, ezért a belső ellenőrzési jelentést nem tudja elfogadni.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek további kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, úgy a belső ellenőri beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 84 Száma: 18.04.24/8/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24. 19:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

1. javaslat: Határozat a 2017. évi belső ellenőri beszámoló elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             83.33         55.56     5

Nem                                1             16.67         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

84/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési beszámolót a mellékelt tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS A 2018. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA MEGNEVEZÉSÛ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Közli, hogy az önkormányzat az előző évben is indult ezen a pályázaton és idén is szeretne élni ezzel a lehetőséggel. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a pályázaton indulásról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 85 Száma: 18.04.24/9/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 19:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásra

1. javaslat: Határozat a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. 


Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

85/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2018. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. 


Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

10. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Előzetesen közli, hogy 2020-ban lesz Taksony első okleveles említésének a 750. évfordulója. Úgy véli, hogy a jeles eseményre nem egy hónappal előtte kell elkezdeni készülődni, hanem már idén szükséges átgondolni az ünneplés mikéntjét. Javasolja, hogy az ünnep előkészítésére vonatkozóan a következő testületi ülésre kerüljön összeállításra egy anyag, melynek elkészítésére a Testület nevében a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottságot és elnök asszonyát kéri fel. Ezzel kapcsolatban várja az észrevételeket. Megadja a szót a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megköszöni a bizalmat. Szintén fontosnak érzi, hogy az ünnep megszervezésére ne az utolsó pillanatban kerüljön sor.

 

Kreisz László polgármester

Javasolja a Testület számára, hogy hozzon döntést a májusi testületi ülésre előkészítésre vonatkozóan. Megadja a szót Tóth József képviselő úr számára.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy elnök asszony el tudja-e vállalni ennyi idő alatt az elkészítését az anyagnak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megerősíti, hogy igen.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy itt még nem egy részletes anyag elkészítéséről van szó. Amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 86 Száma: 18.04.24/10/0/A/KT

Ideje: 2018. április 24 19:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Egyebek

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony település okleveles említésének 750. évfordulója alkalmából tartandó ünnepség megszervezésével kapcsolatban felkéri a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökét az ünnepségre vonatkozó elképzelések következő testületi ülésig történő összeállítására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

86/2018. (IV. 24.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony település okleveles említésének 750. évfordulója alkalmából tartandó ünnepség megszervezésével kapcsolatban felkéri a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökét az ünnepségre vonatkozó elképzelések következő testületi ülésig történő összeállítására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az RSD csatornázási problémákkal kapcsolatban jelzi, hogy páran megkeresték azzal, hogy két éve befizették a teljes összeget és a mai napig - a bejelentések ellenére - sem jöttek a műszaki munkát elvégezni. Nem történt beüzemelés, az ingatlanban keletkező szennyvizet továbbra is tartálykocsival szállítják el… Ezt elfogadhatatlannak tartja.

Jelzi, hogy több helyen fordult elő szivattyú meghibásodás. Ügyeleti telefont - többen jelezték - napokig nem veszik fel. Csak kicsöng, zenél és nem lehet elérni senkit. Kérdése, hogy polgármester úr még mindig tagja-e az RSD Felügyelő Bizottságának. Amennyiben igen, úgy kéri, hogy érdemben járjon el a taksonyi ingatlantulajdonosok érdekében. Minderről írásban szeretne tájékoztatást kérni polgármester úrtól.

Néhány hónapja jelezte, hogy a Révész utcai aszfalt úttest - ami pályázat útján elkészült - és a mellette található árokmegoldás nem megfelelő: túl közel van az úttesthez. A tegnapi nap folyamán ott járt és úgy tapasztalta, hogy az eső elmosta az útpadkát (bemosta az árokba). Ez az állapot veszélyes, illetve az úttest állagának bizonyos fokú romlását idézheti elő. Ismételten javasolja az árok megszűntetését (lejtéssel a csapadékvíz befolyhat a termő területekre…). Felvetődik kérdésként, hogy pályázat keretében történt-e a kialakítás és ha igen, megszüntethető-e az árok.

 

Kreisz László polgármester

Az RSD-vel kapcsolatban elmondja, hogy a Társulás a feladatát elvégezte: a gerincvezeték lefektetése megtörtént. A Víziközmű Társulat végzi most a munkát a belső bekötésekkel. Hozzáfűzi, hogy napi szinten keresik meg ingatlan tulajdonosok és nem zárkózik el a tájékoztatástól. Arra kéri képviselő urat, hogy legyen kedves beküldeni a hivatalba azokat a lakosokat, akik tájékoztatást szeretnének kapni, hogy személyre szabott felvilágosítást adhassanak számukra. Ügyeleti telefonnal kapcsolatban jelzi, hogy a DPMV-t tudják hívni az üzemeltetésre vonatkozóan.

Hangsúlyozza, hogy az RSD FeB-nek soha nem volt tagja, ezért ezzel kapcsolatban nem tud nyilatkozni. A 14 önkormányzatból álló Társulásnak Taksony a gesztora, a Társulás munkáját fogja össze, de ismételten megerősíti a rendelkezésre állást a tájékoztatásban… Hozzáfűzi, hogy 1200 ingatlan rákötése van jelenleg folyamatban. Megjegyzi, hogy volt egy 6-8 hónapos szünet abból adódóan, hogy a Víziközmű Társulat az Intéző Bizottságát leváltotta és egy új Intéző Bizottságot választott.

A Révész utcai aszfalt esetében jelzi, hogy szintén egy oldali lejtés került kialakításra. Viszont a kanyar után, ahol az árok átkerült a jobb oldalra, ott ugyanúgy egy oldali lejtés van: a jobb oldalra, a szántóföld irányában. Ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy a padkát megnézik és helyre állítják, továbbá megvizsgálják az árok kulé kaviccsal történő feltöltésének lehetőségét… A padkával kapcsolatban úgy tapasztalja, hogy az autók mindenféleképpen lelassítanak… Figyelemmel fogják kísérni, hogy a mezőgazdasági gépek közlekedése mit fog jelenteni azon a területen.. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a napokban végigszámolták a másik oldalon kihelyezett pollereket és a másik oldalon is javasolják kihelyezni. Nem az út megsüllyedésében látja az elsődleges veszélyt, inkább abban, ha valaki nem az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedik. …

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy polgármester úr melyik oldalt érti a jobb oldal alatt. (Sziget irányában, vagy visszafelé… A Sziget felé menet az árok bal oldalon helyezkedik el.) Hozzáfűzi, hogy a bal oldali úttestnél nem végig van árok, a faházaktól visszafelé közel 100 méteren nincs….

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy az út ott fordul át jobb oldalra és ha a Sziget Étteremtől haladnak a Révész utcán lefelé, akkor bal oldalon található az árok és balra lejt az út. A házak előtt fordul át és a jobb oldalon van az árok és ott már oda lejtetik az utat. A jobb oldalon végig kulé kaviccsal feltöltött árok helyezkedik el. (Képen is mutatja.)

Ismételten megerősíti, hogy a holnapi nap folyamán a kollégák megnézik az esőzés eredményét az említett részen..

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még felvetése vagy kérdése a napirendi ponton belül. Amennyiben nincs, úgy az Egyebek napirendi pontot lezárja.

 

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 18 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn