Összesen 2810529 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.05.02.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 23 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2018. május 02.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János

             6. Ruff Mátyás

             7. Szalai János

             8. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

9.    Varga László

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Képviselő-testület 2018. május 02-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 8 (nyolc) fővel határozatképes és az ülést 08 óra 05 perckor megnyitja.

 

Az ülésen a szavazás kézfeltartással történik.

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás képviselő urat kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 02-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás települési képviselőt választja meg.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

90/2018. (V. 02.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 02-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Ruff Mátyás települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e valakinek további észrevétele, javaslata.

.Amennyiben nincs, úgy a napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 02-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Petőfi Sándor utca felújítási munkálataival kapcsolatosan a Sziget Szilárd Kft. szerződésének módosítására

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

91/2018. (V. 02.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. május 02-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a Petőfi Sándor utca felújítási munkálataival kapcsolatosan a Sziget Szilárd Kft. szerződésének módosítására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A PETÕFI SÁNDOR UTCA FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAIVAL KAPCSOLATOSAN A SZIGET SZILÁRD KFT. SZERZÕDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Rögzíti, hogy az út építését szegőkővel együtt szeretnék megvalósítani, azonban ez nem része az eredeti pályázatnak. Ezért testületi döntés szükséges a szerződés módosításához. A módosításnak köszönhetően a Petőfi Sándor utca Arany János és Béke utca közötti szakasza is - az utca első szakaszához hasonlóan - szegőkővel épülne meg, stabilabbá téve a csapadékvíz elvezetést… Árajánlatok bekérése megtörtént. A Sziget Szilárd Kft részéről adott ajánlat szerint 3,7 millió forintból valósulna meg a plusz műszaki tartalom, amit az önkormányzatnak 100 %-ban a saját költségvetéséből (tartalék keret) szükséges finanszíroznia.

Hozzáfűzi, hogy a mai nap folyamán utcafórumra kerül sor a műszaki tartalom változás miatt, mely során a járdaépítésre is ki fog térni a jövőre vonatkozóan. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a műszaki tartalom megváltoztatását szükséges-e jelezni pályázat kiíró felé.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a műszaki tartalom változása nem érinti a pályázatot, mivel azt az önkormányzat 100 %-ban finanszírozza. Erről egyeztettek a pályázat kiíróval is. Ettől függetlenül a műszaki tartalom változásról az önkormányzat írásban fogja tájékoztatni a kiírót.

 

Tóth József képviselő

Kérdése, hogy a Petőfi Sándor utca első részének megépítése teljes egészében pályázati finanszírozásból történt-e. Amennyiben igen, úgy véli, hogy feszültségre adhat okot a lakosság bevonása a járdaépítés finanszírozásába. Érdeklődik azzal kapcsolatban, hogy ezt a problémát hogyan tervezi kezelni az önkormányzat.

 

Kreisz László polgármester

Képviselő úr véleményét kérdezi a felvetett témával kapcsolatban. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint be kellett volna adni pályázatot szegélykő megoldásra.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a járdaépítés finanszírozására vonatkozott a kérdése. (Képviselő úr lakossági hozzájárulással kapcsolatos álláspontjára kérdez rá.)

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint, ha a Petőfi utca elején nem kellett a lakosságnak hozzájárulni, akkor jelen esetben sem tanácsos ezt elvárni a feszültség elkerülése végett.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Emlékeztetőül közli, hogy a Petőfi utca eleje is pályázat keretén belül épült meg oly módon, hogy a lakosságnak hozzá kellett járulnia önrésszel.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a napirendi pont témája a szegélykőre vonatkozik. Rögzíti, hogy az eredeti műszaki tartalom nem sérül. A többlet beruházásról a pályázat kiíróját írásban tájékoztatja az önkormányzat. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Érdeklődik, hogy lesznek-e forgalom korlátozó elemek beépítve az út burkolatába. (Megjegyzi, hogy utólag már több alkalommal került arra sor, hogy a lakosság kérésére forgalom lassító elemeket helyeztek el az utakon.)

 

Kreisz László polgármester

Nemmel válaszol.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik azzal kapcsolatban, hogy a tartalék keret még "elbírja-e" ezt a beruházást.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy a Tartalék soron még rendelkezésre áll a beruházás finanszírozásához szükséges fedezet.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a műszaki tartalom kiegészítéséről (szegőkő megépítése a Petőfi Sándor utca Arany János és Kölcsey utca közötti szakaszon összesen 800 méter hosszban a tartalék keret terhére) kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a Petőfi Sándor utca felújítási munkálataival kapcsolatosan a Sziget Szilárd Kft. szerződésének módosítására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca felújítási munkálataival kapcsolatosan a Sziget-Szilárd Kft-vel (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) megkötött szerződést az abban foglalt tartalom megtartása mellett 734 fm süllyesztett szegély építésére vonatkozó megbízással egészíti ki. Az ezzel járó többletköltséget a 2018. évi költségvetés tartalékkeretének terhére finanszírozza.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

92/2018. (V. 02.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor utca felújítási munkálataival kapcsolatosan a Sziget-Szilárd Kft-vel (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1.) megkötött szerződést az abban foglalt tartalom megtartása mellett 734 fm süllyesztett szegély építésére vonatkozó megbízással egészíti ki. Az ezzel járó többletköltséget a 2018. évi költségvetés tartalékkeretének terhére finanszírozza.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 08 óra 15 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Ruff Mátyás

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn