Összesen 3441143 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2019.04.05.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 42 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2019. április 05.

(péntek)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Ruff Mátyás

             6. Szalai János

             7. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

8.                                                                                                           Halász János

9.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 5-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 30 perckor megnyitja.

 

Az ülésen a szavazás kézfeltartással történik.

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet képviselő asszonyt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 05-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

67/2019. (IV. 05.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 05-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e észrevétel. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 05-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a "Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű projekttel kapcsolatos többlettámogatási igény benyújtására

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

68/2019. (IV. 05.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 05-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a "Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű projekttel kapcsolatos többlettámogatási igény benyújtására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A "SZÉCHENYI ISTVÁN ÚT FELÚJÍTÁSA ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK KIÉPÍTÉSE I. ÜTEM" ELNEVEZÉSÛ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS TÖBBLETTÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Közli, hogy a pályázati összeg közel 40%-kal meghaladta a becsült értéket. Ezért fogalmazódott meg javaslat a Képviselő-testület felé arról, hogy kiegészítő támogatásra pályázatot nyújtson be. Úgy véli, hogy jó eséllyel a különbözet felét megkaphatja az önkormányzat. Jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is tárgyalták a témát. Megadja a szót Szalai János PTKB elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság javasolja Képviselő-testületnek a többlettámogatási igény benyújtását (19 196 790 Ft -ra, mely a teljes összeg 15 %-a). A fennmaradó 15 384 380 Ft összeg saját forrásból történő finanszírozását javasolja a Bizottság annak érdekében, hogy a felújítás időben megkezdődhessen.

 

Kreisz László polgármester

Tisztázza, hogy 19 196 790 Ft -ra nyújtanának be támogatási igényt. Az önerő tekintetében pedig további 15 384 380 Ft-ot szükséges biztosítani a költségvetésből. Jelzi, hogy idén a költségvetés fejlesztésre szánt sorainál lehet számítani arra, hogy átcsoportosításokra kerül sor a feladatok megvalósítása érdekében. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Felhozza, hogy az előterjesztés egyik pontját: "a költségnövekményt a piaci árak emelkedése, vagy a projekt megvalósítása során előre nem látható műszaki okból felmerülő, a projekt megvalósítása miatt elengedhetetlenül szükséges tartalombővülés igazoltan indokolja" nem tudják igazolni.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy a teljes dokumentációt bekérték, abból jól látható, hogy milyen egységárakkal adtak ajánlatot. Utal rá, hogy két tétel emelkedett, amit a piac is visszaigazolt: az aszfalt ára, valamint a csapadékvíz elvezető folyókák ára. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy a támogatási igény benyújtásánál a piaci ár növekedésére hivatkoznak és indokolják az igényt. Jelzi, hogy ezt a tényt igazolni is tudják.

 

Tóth József képviselő

Felhozza, hogy öt céget keresett meg az önkormányzat és egy cég jelentkezett. Érdeklődik, hogy a többi cég miért nem adott semmiféle visszajelzést.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy örülnek, hogy legalább egy ajánlat beérkezett. Nagyon telített a piac.

 

Tóth József képviselő

Firtatja, hogy taksonyi vállalkozó sem jelzett vissza?

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy a Virabel Kft-t is meghívták, de nem jelentkezett.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

 

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a "Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű projekttel kapcsolatos többlettámogatási igény benyújtására

1. javaslat: Határozat a "Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű projekttel kapcsolatos többlettámogatási igény benyújtására

Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)" című pályázati kiírással, a "Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű, támogatásban részesített projekttel kapcsolatban, a megnövekedett saját erőre tekintettel többlettámogatási igényt nyújt be 19 196 790 Ft összegben.

A Képviselő-testület a fennmaradó - közbeszerzési eljárás során keletkezett - 15.384.380 forint forráshiányt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

69/2019. (IV. 05.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az "Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén (PM_ONKORMUT_2018)" című pályázati kiírással, a "Széchenyi István út felújítása és csapadékvíz elvezetési rendszerének kiépítése I. ütem" elnevezésű, támogatásban részesített projekttel kapcsolatban, a megnövekedett saját erőre tekintettel többlettámogatási igényt nyújt be 19 196 790 Ft összegben.

A Képviselő-testület a fennmaradó - közbeszerzési eljárás során keletkezett - 15.384.380 forint forráshiányt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2019. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a gyors rendelkezésre állást és az ülést 8 óra 38 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn