Összesen 3863960 látogató
Összesen 7555 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2019.05.14.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 68 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli, nyílt ülés

2019. május 14.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

 

             1. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             2. Áncsán Mihály

             3. Györke Erzsébet

             4. Halász János

             5. Szalai János

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.                                                                                                           Kreisz László polgármester

7.                                                                                                           Ruff Mátyás

8.                                                                                                           Tóth József

9.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 14-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 43 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet képviselő asszonyt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 14-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

91/2019. (V. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 14-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester

 

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Jelzi, hogy a rendkívüli nyílt ülésnek egy napirendi pontja van. Érdeklődik, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése" című projekt megvalósításához szükséges nyilatkozatok megtételére

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

92/2019. (V. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. május 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése" című projekt megvalósításához szükséges nyilatkozatok megtételére

 

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A "DUNAVARSÁNY SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP TECHNOLÓGIÁJÁNAK KORSZERÛSÍTÉSE" CÍMÛ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES NYILATKOZATOK MEGTÉTELÉRE

 

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Felkéri jegyző asszonyt az előterjesztés összefoglalására.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

 

A szennyvíztisztító telep korszerűsítése projekt részét képezi a 40 ha nagyságú, új öntözőterület kialakítása a Taksony, 0107/2 helyrajzi számú ingatlanon, melynek tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban NFA), földhaszonbérlője a Hunland Trade Kft.

Az öntözőterület telekalakításához, valamint az öntözőerdő tervezéséhez és kivitelezéséhez, továbbá az ingatlanszerzéshez kérte a Dunavarsány és Térsége Önkormányzati Szennyvíztársulás a kezelő, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hozzájárulását. Az NFA a tulajdonosi hozzájárulás megadását a jelen előterjesztés mellékletét képező tartalom szerinti nyilatkozatok megtételéhez kötötte (1. és 2. számú melléklet). A tárgyi ingatlan megvásárlásához szükséges fedezetet a Támogatási Szerződés (továbbiakban TSZ) (3. számú melléklet) módosítása fogja adni. Az ingatlanügyekkel kapcsolatos költségeket végső kedvezményezettenként a TSZ-ben rögzített elszámolható költség 2%-ig tud biztosítani a Támogató.

A Projekt teljes ingatlanokhoz kapcsolódó költsége így nem haladhatja meg a 83.844.122 Ft, ami Taksony település önkormányzatára vonatkoztatva 22.706.685 Ft. Amennyiben Taksony Nagyközség Önkormányzatára eső pénzügyi fedezet nem lenne elég a TSZ szerinti ingatlanszerzési költségsorról, úgy a szerződésekkel le nem kötött összegek (maradvány) a projekt költségvetéséből, annak más költségsoráról történő átcsoportosításával nyílik rá lehetőség a Kormány előzetes jóváhagyásával.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a nyilatkozatok megtételéről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése" című projekt megvalósításához szükséges nyilatkozatok megtételére

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)    a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése tárgyú beruházás öntözőterület bővítéséhez a Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan ingatlanszerzéséhez, a területre történő rálépéshez szükséges nyilatkozatok megtételét jóváhagyja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

b)   felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

93/2019. (V. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

c)    a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosító számú Dunavarsányi Szennyvíztisztító Telep Technológiai korszerűsítése tárgyú beruházás öntözőterület bővítéséhez a Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan ingatlanszerzéséhez, a területre történő rálépéshez szükséges nyilatkozatok megtételét jóváhagyja a jelen határozat meghozatalát segítő előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal;

d)    felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Ismerteti, hogy szükséges még egy határozatot hozni, mely a Sipos Ügyvédi Iroda megbízásáról szólna.

A Sipos Ügyvédi Iroda az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal létrejött eseti megbízás alapján jár el, Taksony Nagyközség Önkormányzatát is ő képviselné a Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakuló terület Taksony Nagyközség Önkormányzatának tulajdonába kerülése iránti eljárásban, illetve ezzel összefüggésben a területszerzéssel kapcsolatos ingatlanügyi, egyéb hatósági, bírósági eljárásban. Ehhez szükséges egy meghatalmazás.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Amennyiben kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban nem érkezik, a meghatalmazással kapcsolatos döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése" című projekt megvalósításához szükséges nyilatkozatok megtételére

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése elnevezésű projekt (projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039) megvalósításához szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakuló terület Taksony Nagyközség Önkormányzatának tulajdonába kerülése iránti eljárás lebonyolításával megbízza a Sipos Ügyvédi Irodát (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 8. V/1.; képviseli: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd),- mint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal M-P0036 nyilvántartási számon létrejött eseti  megbízás alapján eljáró megbízottat.

A meghatalmazás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

94/2019. (V. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának korszerűsítése elnevezésű projekt (projekt azonosító: KEHOP-2.2.2-15-2015-00039) megvalósításához szükséges Taksony 0107/2 helyrajzi számú ingatlan megosztása után kialakuló terület Taksony Nagyközség Önkormányzatának tulajdonába kerülése iránti eljárás lebonyolításával megbízza a Sipos Ügyvédi Irodát (székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 8. V/1.; képviseli: dr. Sipos Balázs Tihamér ügyvéd),- mint az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal M-P0036 nyilvántartási számon létrejött eseti  megbízás alapján eljáró megbízottat.

A meghatalmazás aláírására felhatalmazza a polgármestert.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 18 óra 55 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna                                                  Dr. Micheller Anita

             alpolgármester                                                             jegyző

 

 

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn