Összesen 3863952 látogató
Összesen 7555 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről 2019.07.08.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 83 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli,nyílt ülés

2019.július 08.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Szalai János

             6. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

7.                                                                                                           Halász János

8.                                                                                                           Ruff Mátyás

9.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 08-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 08 óra 17 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 08-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébettelepülési képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

124/2019. (VII. 08.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 08-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébettelepülési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően érdeklődik, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 08-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    118/2019. (VI. 25.) KT határozat módosítása

 

4.    Előterjesztés Helpynet szerződés meghosszabbítására

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

125/2019. (VII. 08.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 08-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    118/2019. (VI. 25.) KT határozat módosítása

4.    Előterjesztés Helpynet szerződés meghosszabbítására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. 118/2019. (VI. 25.) KT HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Felkéri jegyző asszonyt, hogy a módosítás indoklását vezesse elő.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy a Képviselő-testület előző ülésén született döntés a termőföldek, illetve a művelés alól kivett ingatlanok haszonbér pályázatával kapcsolatban. Elmondja, hogy külön döntés született arról, hogy a termőföldek, illetve egyéb ingatlanok határozott időre kerüljenek bérbeadásra azzal, hogy minden évben, a gazdasági év végén lehetőség legyen a felmondásra, amennyiben az az önkormányzatnak érdekében áll. Ügyvéd úrral is folytatott egyeztetést ezzel kapcsolatban és azon az állásponton vannak, hogy a döntés végrehajtása ebben a formában nem kivitelezhető. Hangsúlyozza, hogy a termőföldekre speciális szabályok vonatkoznak és a jogszabály rögzíti, hogy mely esetekben van lehetőség a szerződés felmondására. Öt év határozott időtartam esetén csak annak leteltével tud az önkormányzat szabadon rendelkezni az ingatlannal.

A másik lehetőség, hogy rövidebb időtartamot határoz meg a Testület. A 013/3-as esetében (51-es út mellett, napelempark céljára vásárolt terület) tavaly egy évre került kiírásra a haszonbérlet, a többi ingatlan tekintetében öt év időtartamra szólt a kiírás.

 

Szalai János képviselő

Hozzáfűzi, hogy a közös megegyezéssel történő felmondás lehetősége ugyanakkor nem kizárt.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A közös megegyezés véleménye szerint teljesíthetetlen. Az 1 évre kiírást javasolja.

 

Györke Erzsébet képviselő

A kiírható maximum 20 évet tartja a legésszerűbbnek, mert akkor lehetőség van az évenkénti felülvizsgálatra. A közös megegyezés véleménye szerint sem vezet mindig eredményre.

 

Tisztázzák, hogy ez határozott idejű szerződéskötésnek minősül és ezért nincs lehetőség a felülvizsgálatra.

 

Szalai János képviselő

Hangsúlyozza, hogy a felmondás jogszabályban rögzített lehetőségeire hivatkozást javasolja a szerződésbe beemelni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Továbbra is az 1 éves időtartamot javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Felhozza kérdésként, hogy ilyen esetben minden évben szükséges-e kiírni a pályázatot.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Igennel válaszol.

 

Kreisz László polgármester

Szintén az egy évre szóló kiírást javasolja.

 

Megvitatják, hogy minden ingatlan esetében javasolnák-e az egy évre szóló kiírást, vagy külön kezeljék a 013/3-as ingatlant a termőföldektől (esetükben maradna az öt éves időtartam). Többen javasolják, hogy minden ingatlan vonatkozásában 1 évre történjen a kiírás.

 

Tóth József képviselő

Megerősíti a javaslatot, miszerint a bérlet, illetve haszonbérlet időtartamát egy (1) év határozott időtartamban tanácsolja meghatározni.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más észrevétel, úgy a javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend:118/2019. (VI. 25.) KT határozat módosítása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2019. (VI. 25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírásban a bérlet, illetve haszonbérlet időtartamát egy (1) év határozott időtartamban állapítja meg."

A 120/2019. (VI.25.) Kt határozattal jóváhagyott egységes pályázati kiírás a fentiek szerint módosul.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 4igen szavazattal, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

126/2019. (VII. 08.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2019. (VI. 25.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

"Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírásban a bérlet, illetve haszonbérlet időtartamát egy (1) év határozott időtartamban állapítja meg."

A 120/2019. (VI.25.) Kt határozattal jóváhagyott egységes pályázati kiírás a fentiek szerint módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS HELPYNET SZERZÕDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot.

Megjegyzi, hogy azz öt nagy modul lehetőséget ad arra, hogy ne csak a lakosság irányából érkezzen a bejelentés, hanem visszafelé is információt juttassanak azoknak az embereknek, akik a rendszerbe beregisztráltak (útépítés, stb.) Kiemeli a belső ügymenetek standardizálásának lehetőségét, az idősek vonatkozásában pedig egyedi jelző-rendszer működtetését.

A munkaidőn kívül érkező bejelentések fogadásának kérdésére még nem találták meg a megfelelő megoldást, kidolgozásra vár. (Idősek tekintetében családtagok bevonása hogyan oldható meg?) Jelzi, hogy a szerződés díja az összes fejlesztéshez történő hozzáférést biztosítaná az önkormányzat számára. (Testületi döntéstől függ, hogy a fejlesztésekből milyen szolgáltatásra tartanak igényt.) Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

A szerződés meghosszabbítását támogatja. Az előterjesztés mellékletét képező kimutatással kapcsolatban az alábbi észrevételt teszi: "AHelpynet szolgáltatás 2018. 07. 01-2019. 06.30. közötti időszakról készült kimutatást így összességében semmitmondónak és elfogadhatatlannak tartom.

 

1., Hiányzik:

- a probléma helyszíne

- intézkedés dátuma

- valós bejelentés megoldásának dátuma - probléma megoldása

- lezárás dátuma →irattárba

 

2., Kérem javaslataimmal kiegészítve készüljön ezután kimutatás és kizárólag a közérdekű adatok - személyiségi adatok nélkül - a lakosság részére is kerüljenek elérhetővé.

 

3., Teljeskörű és hiteles kimutatást kérek!

 

4., Az "egyéb" bejelentést is pontosítani kell."

 

Példaként hozza fel a Mező sor 16. esetében jelzett padka süllyedés problémáját, mely "lezárva" státuszba került, de nem oldódott meg.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, hozzáfűzése. Amennyiben nincs, úgy a szerződés meghosszabbításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés Helpynet szerződés meghosszabbítására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vezetői infokommunikációs rendszer szerződésének meghosszabbítása mellett dönt.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat alapján egy év időtartamra, 2019. július 1- 2020. június 30-ig terjedő időszakra, a szerződést a Helpynet Kft-velmegkösse.

A Képviselő-testület egyhangúan 6igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

127/2019. (VII. 08.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a vezetői infokommunikációs rendszer szerződésének meghosszabbítása mellett dönt.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat alapján egy év időtartamra, 2019. július 1- 2020. június 30-ig terjedő időszakra, a szerződést a Helpynet Kft-velmegkösse.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a részvételt és az ülést 8 óra 30 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn