Összesen 3391890 látogató
Összesen 6727 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2019.12.10.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 41 megtekintés

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli,nyílt ülés

2019. december 10.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Olasz Erika

             5. Szalai János

             6.Tóth József

             7.Varga László

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

             8. Halász János

             9.Ruff Mátyás

 

Később érkezett:

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 10-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 50 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselőt kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e a javaslathoz észrevétel, kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 224 Száma: 19.12.10/1/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 18:50

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 10-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

224/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 10-i rendkívüli, zárt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, véleménye, egyéb javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Alapvetően támogatja a napirendi pontok megtárgyalását azzal a megjegyzéssel, hogy a hetedik napirendi pontnál más tartalommal.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 225 Száma: 19.12.10/2/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 18:52

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 10-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására

 

4.    Előterjesztés a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

 

5.    Előterjesztés Duna Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának II. számú módosítására, valamint éves beszámoló elfogadására

 

6.    Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

 

7.    Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

 

8.    Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban a 2335 Taksony, Fő út 52. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

 

9.    Előterjesztés Budai Csabával kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

 

10. Előterjesztés a 80 év felettiek karácsonyi támogatásáról

 

11. Előterjesztés Bencze Gábor támogatási kérelméről

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

225/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 10-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására

4.    Előterjesztés a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

5.    Előterjesztés Duna Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának II. számú módosítására, valamint éves beszámoló elfogadására

6.    Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

7.    Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

8.    Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban a 2335 Taksony, Fő út 52. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

9.    Előterjesztés Budai Csabával kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

10. Előterjesztés a 80 év felettiek karácsonyi támogatásáról

11. Előterjesztés Bencze Gábor támogatási kérelméről

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 3. SZ. MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Flender Éva könyvvizsgáló asszonyt. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a Pénzügyi Bizottság a rendelet módosítás elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e bárkinek kiegészíteni valója, hozzáfűzése. Amennyiben nincs, úgy a rendelet módosításról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 11  Száma: 19.12.10/3/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 18:52

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének 3. sz. módosítása

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019. () rendelete

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

653 911 662 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

1 109 048 033 forintban

Működési egyenleg

-       455 136 371 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

1 019 725 559 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 331 414 442 forintban

Felhalmozási egyenleg

-            311 688 883 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

1 673 637 221 forintban

Költségvetési kiadások

2 440 462 475 forintban

Költségvetési egyenleg

-       766 825 254 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

770 217 258 forintban

Finanszírozási kiadások

3 392 004 forintban

Finanszírozási egyenleg

766 825 254 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét2 443 854 479 forintban állapítja meg.

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-20. melléklete helyébe e rendelet 1-20. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2019. december 10.

 

/:Kreisz László:/

/:Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2019. december  napján megtörtént.

                                                                                              /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2019. (XII.12.) rendelete

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló

1/2019. (II.28.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 28.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

653 911 662 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

1 109 048 033 forintban

Működési egyenleg

-       455 136 371 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

1 019 725 559 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 331 414 442 forintban

Felhalmozási egyenleg

-            311 688 883 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

1 673 637 221 forintban

Költségvetési kiadások

2 440 462 475 forintban

Költségvetési egyenleg

-       766 825 254 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

770 217 258 forintban

Finanszírozási kiadások

3 392 004 forintban

Finanszírozási egyenleg

766 825 254 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét2 443 854 479 forintban állapítja meg.

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-20. melléklete helyébe e rendelet 1-20. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2019. december 10.

 

/:Kreisz László:/

/:Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2019. december ... napján megtörtént.

                                                                                              /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A "CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy a múlt hét folyamán vissza kellett, hogy vonják az eljárást tekintettel arra, hogy olyan kérdések érkeztek, melyeket a közbeszerzési tanácsadó kockázatosnak tartott, ezért a visszavonást javasolta. Most újból sor kerülne a kiírásra azzal, hogy a korábban aggályosnak tartott részeket korrigálni tudják. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Felhívja a figyelmet a 2020. július 31-i dátumra. Elmondja, hogy ezt megelőzően a támogatás felhasználásának határideje lejár, viszont három hónapra vonatkozóan lehetőség van hosszabbítást kérni. A bizottság a közbeszerzési eljárás megindítását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 226 Száma: 19.12.10/4/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 18:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

1. javaslat:Határozat a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást az alábbi három gazdasági szereplő részére küldi meg:

 

1. Poseidon Power Kft.

2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

Adószám: 26255592-2-13

e-mail: info@ppower.hu

 

2. Best Grundbau Kft.

2335 Taksony, Wesselényi M. u. 18.

Adószám: 25123036-2-13

e-mail: info@bestgrundbau.hu

 

3. J-Garden Natural Trend Kft.

1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/b.

Adószám: 24888440-2-13

E-mail: info@j-garden.hu

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

226/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást az alábbi három gazdasági szereplő részére küldi meg:

 

1. Poseidon Power Kft.

2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

Adószám: 26255592-2-13

e-mail: info@ppower.hu

 

2. Best Grundbau Kft.

2335 Taksony, Wesselényi M. u. 18.

Adószám: 25123036-2-13

e-mail: info@bestgrundbau.hu

 

3. J-Garden Natural Trend Kft.

1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/b.

Adószám: 24888440-2-13

E-mail: info@j-garden.hu

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS DUNA-TISZA KÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSÁNAK II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRA, VALAMINT ÉVES BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a megállapodás módosítását, valamint az éves beszámoló elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy először a megállapodás II. számú módosításáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 227 Száma: 19.12.10/5/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 18:55

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának II. számú módosítására, valamint éves beszámoló elfogadására

1. javaslat:Határozat Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának II. számú módosítására, valamint éves beszámoló elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közgyűlés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

227/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közgyűlés a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II. számú módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően az éves beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 228 Száma: 19.12.10/5/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 18:56

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának II. számú módosítására, valamint éves beszámoló elfogadására

2. javaslat:Határozat Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának II. számú módosítására, valamint éves beszámoló elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás éves beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

228/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás éves beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS A 2020. ÉVI BELSÕ ELLENÕRZÉSI TERV ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a belső ellenőrzési terv elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 229 Száma: 19.12.10/6/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 18:56

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

1. javaslat:Határozat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőri tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

229/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi belső ellenőri tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A 2020-AS JUBILEUMI ÉV ELÕKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZERZÕDÉSEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Véleménye szerint nagyon fontos azt látnia a Képviselő-testületnek, hogy az egész évet egyben kezelik. 2020-ban a közösségek által megszervezésre kerülő rendezvények mellett az önkormányzat is készül az ünnepi évre. A Búcsú hetében olyan fellépőket és olyan koncerteket, ünnepi hangversenyeket szerveznek, ami az elmúlt 80 évben Taksony életében még nem volt. Hozzáteszi, hogy ezek nem ingyenes rendezvények lesznek, viszont olyan koncerteket szeretnének színpadra állítani, ami nem csak a taksonyiaknak szól. (nyitott rendezvények, Interneten elérhető jegyvásárlási lehetőséggel) Az egész sorozat költségvetése közel 30 millió forint, ennek bevételi oldala 18 millió forint (jegybevétel) és a különbözetet pedig mecénások, szponzorok támogatásával, pályázatok benyújtásával és önerővel biztosítanák. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Véleménye szerint egy német gyökerekkel rendelkező település esetében megkérdőjelezhetetlen, hogy ezt a jelentős jubileumi évfordulót ilyen rendezvénnyel ünnepeljék. A jegybevételből és a szponzori támogatásokból finanszírozhatónak gondolják a programot. A bizottság javasolja az ünnepségsorozat előkészítését, valamint az előterjesztésben foglalt költségek jövő évi költségvetésbe történő beépítését.

 

Tóth József képviselő

Napirend elfogadásánál is jelezte, hogy ezzel a tartalommal nem tudja támogatni a következők miatt: Három rendezvényre kerül sor az évben. Abból az első július 4. Ennek részéről sincs semmi akadálya. Véleménye szerint nincs szükség 1000 fős sátorra. Úgy gondolja, hogy nem lesz ekkora mértékű érdeklődés. A Szüreti Mustra kapcsán elmondja, hogy ez egy hagyományt őrző, szerény rendezvény volt eddig is. Az előterjesztésben 1 millió forintos összköltséggel számolnak. Ezt is messzemenőkig támogatja. Pozitívan nyilatkozik az idei programokról. A jubileumi év három fellépős koncerthetét nem támogatja. Indoklásként felhozza, hogy a zenekarok fellépési díja 18 millió forint. Az összköltség körülbelül 30 millió forintot tesz ki. Véleménye szerint a számokat tekintve megtévesztő az előterjesztés, mert nem életszerű. "800 db jegy a bevételi oldalon, ha csak 12.000 forintos jegyet veszi meg mindenki, az csak 9,6 millió forint. Ehhez jön a szponzori és támogatói összeg, az körülbelül 6 millió, az 15,6 millió forint. Ez csak a fele az összköltségnek." Érdeklődik, hogy a kiadás másik felét (~15millió forintot) miből kívánja előteremteni az önkormányzat.

Felhozza, hogy lenne még egy javaslata, melyet szó szerint kér a jegyzőkönyvben rögzíteni. Jegyző asszony véleményére kíváncsi első sorban.

 

Kreisz László polgármester

Megtisztelőnek érzi, hogy a Lokálpatrióta Egyesület rendezvényét, a Mustrát ilyen dicsérő szavakkal illette. Hozzáfűzi, hogy nem kevés energiát fektetett abba az Egyesület, hogy ilyen színvonalas rendezvényt megszervezzen.

Megjegyzi, hogy a német zenekar fellépésére a jegyek árát ahhoz igazítják, amennyibe ezek a koncertjegyek más fellépéseknél kerülnek. Úgy látja, hogy a mecénások körében ennek a koncertnek lesznek a legnagyobb támogatói. Kiemeli, hogy mind a három rendezvény nyitott. Emellett megtartásra kerülnek a hagyományosan taksonyi ünnepek, rendezvények.

A három koncert tekintetében részletezi hogyan kalkuláltak: 1000 ülőhely lesz, de csak 800 darab eladott jeggyel számolnak. (200 db jeggyel az önkormányzat rendelkezik) Véleménye szerint mindhárom koncert esetében ekkora volument könnyen el tudnak adni. Megjegyzi, hogy az 1000 főt befogadó hely kis koncerthelyiségnek számít

Nem érti, hogyan számolt képviselő úr. A jegybevételt illetően azért merték a 18 millió forintot leírni, mert a 800 jegy értékesítésében piaci alapon gondolkodnak és a kettő közötti különbözetet pedig két forrásból kívánják előteremteni: a 750-es évre benyújtott pályázati forrásból, valamint mecénások és támogatók bevonásával. Hozzáfűzi, hogy őket már korábban felkereste ebben a témában és megerősítették, hogy ehhez a jubileumi évhez hozzájárulnak. Addig viszont erről nem tudnak az önkormányzattal hivatalosan tárgyalni, amíg a Testület nem hozza meg a döntést a tárgyalások megkezdhetőségéről. Megadja a szót Varga László képviselő úr részére.

 

Varga László képviselő

Jelzi, hogy képviselő úr 1x 800 db jegy eladásával számolt, viszont 3x kell számolni ezzel a mennyiséggel (három koncert). 2400 db eladott jegynél a 18 millió forint 6.000,- forintos jegyárat jelent. Nagyon támogatja a kezdeményezést, üdvözli, hogy a településen is túlmutató esemény megszervezésére kerül sor.

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint a következő évnek a taksonyiakról kellene szólnia. Az árak nem a településre szabottak, a lakosság a zenének ezt az irányzatát nem igazán vette át. A többség más irányt preferál. "Tisztelt polgármester úr! Ön ne erőltessen semmit felhatalmazás nélkül sem a falura, sem a Képviselő-testületre. Ez az Ön kalózmunkája, ha akarja, akkor a saját költségvetéséből előlegezze meg és majd a jegybevételből visszakapja. Semmi esetre se az adófizetők pénzéből. Ön, polgármester úr ne rázza a rongyot a közösség pénzéből és ne jöjjön azzal, hogy személyes presztízse van veszélyben, ha nem sikerül. A KT előzetes felhatalmazása nélküli előszerződéssel egy német szimfonikus zenekart itt szerepeltessen busás fellépési díjjért. Ez a műfaj hidegen hagyja az itt élők nagyon nagy többségét, ellenben az, ami a miénk, a taksonyi hagyomány az is még nagyobb élményt ad az ünneplő sokaságnak. Ezért javaslom, hogy olyan zenét szolgáltassunk, amit elődeink is műveltek, ez a sramli. Most is vannak ilyen zenészeink helyben: a Takserer Spatzen sváb zenekar például, és itt szeretném felkérni polgármester urat, hogy a vezetésével álljon össze még egyszer a Szigeti Fiúk zenekara egy szereplés erejéig szerény honoráriumért. Tény, hogy ez a csapat, az ön csapata tovább vitte ezt a sváb hagyományt. Ezért most kértem fel Önt, hogy még egyszer álljanak össze és ezen a taksonyi Búcsú alkalmával Önök zenéljenek, plusz a másik kettő taksonyi zenekar. A sramli zene, az az igazi hagyomány őrzés. A sváb tánc hagyományát hozzák elénk a tánccsoportjaink. Felnőtt, ifjúsági és gyerekek, az ének hagyományt, a dalárdát a férfi, női és a vegyeskórus adná és a kultúra mellett saját fiaik focicsapatai a sport szépségét, a régi Taksony-Dunavarsány összecsapás hangulatát hozná vissza. Nagyobb élményt nyújtana ebben az esetben a helyi zenészek, a táncosok, énekesek és focisták, mert a 750 éves Taksonyról emlékezünk meg és ez méltó hagyományőrző ünneplés lesz. Szeretném az Önök szemét felnyitni, hogy tévúton járnak, ha ezt az eredeti előterjesztést támogatják. Javaslom, hogy fontolják meg a hagyományőrző és szerény költségvetésű javaslatomat és ezt támogassák. Máris el lehet kezdeni a jubileumi ünnepség szervezését."

 

Kreisz László polgármester

Kívánja, hogy soha ne teljesüljön hamarabb képviselő úr elképzelése, mint most. Jelzi, hogy amit képviselő úr felolvasott (kórusnak jubileuma lesz, táncosok jubileumot tartanak, egész évben mindegyik közösség szervez valamit, Sváb Baráti Kör jubileum, Tájház 25 éves lesz…), mindenki ilyesmivel készül (két éve). A Szigeti Fiúkra vonatkozó javaslat meglepte, külön köszöni. Véleménye szerint egyébként képviselő úr nyitott ajtókat dönget.

A jubileumi hétre vonatkozó javaslatuk valóban különbözik az összes közösség által megszervezettől, egyben a 750 évhez méltó rangot, minőséget nyújt. Olyan koncertsorozat, amire itt az elmúlt évtizedekben nem volt példa. A jegyárak vonatkozásában utal arra, hogy mai viszonylatban egy "gyengébb színházi előadásnak a belépőjegy ára". Erre hoz fel példákat. Megadja a szót Varga László képviselő úrnak.

 

Varga László képviselő

Véleménye szerint a 750-es évforduló kapcsán nem elég a helyi civil szervezetekre építeni. Meg kell mutatni az országnak, hogy tudnak olyan rendezvényt előteremteni, amire nem csak taksonyiak jönnek. Megemlíti példaként, hogy a jeles alkalmakra általában nem csak a szűk családot hívják meg… Úgy véli, hogy a fellépők összetétele jól tükrözi a település kulturális színvonalát.

 

 

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Györke Erzsébet, a 2020-as jubileumi év előkészítő bizottságának vezetője részére.

 

Györke Erzsébet

Felhozza, hogy az 1800-as években Martonvásáron rendszeres vendég volt Beethoven. Óva int attól, hogy leragadjanak annál, hogy mindig csak a taksonyi lakosokat részesítsék előnyben, azon túl, hogy ezt természetesnek tartja. Közli, hogy az ünnepség sorozatból nem maradnak ki a helyi egyesületek, tánccsoportok, énekkarok sem. Mindenki megkapta a lehetőséget. Örömét fejezi ki, hogy ezek a nagy zenekarok elfogadták a felkérést, meghívást, mert egy 20 évvel ezelőtti költségvetésből a település ezt még nem tudta volna finanszírozni. Megköszöni minden képviselőnek, minden civil szervezet vezetőjének, hogy olyan aktivitással és szeretettel álltak hozzá a tavalyi esztendőben ehhez az ünnepség sorozathoz, ami megmutatja, hogy Taksonyban igenis szükség van arra a kultúrára, ami túlmutat a taksonyi hagyomány ápoláson, őrzésen. Még egyszer kéri a Képviselőt-testületet, hogy adják támogatásukat a rendezvények megtartásához. A civil szervezetek vezetőit is arra bíztatja, hogy merjenek nagyot álmodni, merjenek új koreográfiákat, dalfeldolgozásokat alkotni.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a bizottsági ülésen is hasonló vélemények hangzottak el és a bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a 2020-as jubileumi év rendezvényeiről szóló tájékoztatót, valamint a megállapodás elfogadását.

 

Kreisz László polgármester

Mielőtt a bizottság javaslatát tenné fel szavazásra, először Tóth József képviselő úr módosító javaslatáról (jegyzőkönyvben rögzítettek szerint) kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 230 Száma: 19.12.10/7/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 19:23

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a 2020-as jubileumi év rendezvényeinek jellegére, fellépők személyére vonatkozóan elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             14.28         11.11     1

Nem                                5             71.43          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

230/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a 2020-as jubileumi év rendezvényeinek jellegére, fellépők személyére vonatkozóan elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a 2020-as jubileumi év rendezvényeiről, illetve az előzetesen kalkulált költségvetésről szóló tájékoztató elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 231 Száma: 19.12.10/7/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 19:24 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

7. napirend:7. napirend:Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

2. javaslat:1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2020-s jubileumi év rendezvényeiről, illetve az előzetesen kalkulált költségvetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor az előterjesztésben szereplő összegeket, várható kiadásokat és bevételeket vegye figyelembe.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

231/2019. (XII. 10.) KT határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő- testülete a 2020-s jubileumi év rendezvényeiről, illetve az előzetesen kalkulált költségvetéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor az előterjesztésben szereplő összegeket, várható kiadásokat és bevételeket vegye figyelembe.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Micheller Anita

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten és Taksony Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodás elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 232 Száma: 19.12.10/7/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 19:25 

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés a 2020-as jubileumi év előkészítésével kapcsolatos szerződések jóváhagyására

3. javaslat:1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten és Taksony Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

232/2019. (XII. 10.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Ernst Hutter & die Egerländer Musikanten és Taksony Nagyközség Önkormányzata közötti megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS ELÕVÁSÁRLÁSI JOG GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN A 2335 TAKSONY, FÕ ÚT 52. SZ. ALATTI INGATLAN VONATKOZÁSÁBAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a Fő út 52. sz. alatti ingatlanban az önkormányzat mellett Wágner Tamás 347/820-ad arányban tulajdonos, aki erre a tulajdonhányadra 12 millió forintos vételi szándéknyilatkozatot kapott. Jelzi, hogy osztatlan, közös ingatlanról van szó.(473 m2) Használati megosztás van a házon. A Bizottság véleménye szerint a 12 millió forint irreális ár ezért a telekhányadért. Jelzi, hogy ennyi pénzért összközműves, beépíthető telket lehet Taksonyban vásárolni. Közli, hogy a Bizottság azt javasolja, hogy ne éljenek az elővásárlási jogukkal.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 233 Száma: 19.12.10/8/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 19:28

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

8. napirendElőterjesztés elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatban a 2335 Taksony, Fő út 52. sz. alatti ingatlan vonatkozásában

 

 

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a taksonyi 208  hrsz-ú, természetben Taksony, Fő út 52. szám alatti ingatlan 347/820 -ed tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot aláírja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

233/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a taksonyi 208  hrsz-ú, természetben Taksony, Fő út 52. szám alatti ingatlan 347/820 -ed tulajdoni hányadára vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az erről szóló nyilatkozatot aláírja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS BUDAI CSABÁVAL KÖTÖTT BÉRLETI SZERZÕDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Felvezetésként tisztázza, hogy a Fő út 38. szám alatti orvosi rendelőről van szó. Közli, hogy Budai Csaba részére az önkormányzat költségekhez hozzájárulásként - bérleti díj megnevezéssel - havi 50.000,- forint támogatást nyújtott 2018. január és 2019. december 31. között.

Bérbeadó havi 70.000,- forintra szeretné emelni a bérleti díjat. A Bizottság nem javasolja ezt az emelést, viszont 1 év múlva szeretné, hogy visszatérjenek a bérleti szerződés megtárgyalására. A Bizottság 50.000,- forintos bérleti díj mellett, 2020. december 31-ig történő szerződéskötést javasol.

 

Varga László képviselő

Egyetért a Bizottság javaslatával.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy bár bérleti díjként szerepel a szerződésben, de valójában költségekhez hozzájárulás céljából adja az önkormányzat ezt az összeget havonta, tekintettel arra, hogy kötelező feladatot - családorvos szolgáltatás - látnak el. (Szolgáltatási szerződést kötöttek, a praxis működtetéséhez (rezsi) járul hozzá ezzel a havi összeggel az önkormányzat.) Megjegyzi, hogy 2012. óta befagyasztották a rezsi költségeket, nem indokolja semmi, hogy a működési támogatást megemeljék. Hozzáfűzi, hogy egy másik alapellátást is hasonló mértékben támogat az önkormányzat, annak formája is bérlet. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 234 Száma: 19.12.10/9/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 19:32

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

9. napirend:Előterjesztés Budai Csabával kötött bérleti szerződés meghosszabbítására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony, Fő út 38. szám alatti orvosi rendelő bérletére irányuló szerződést a mellékletben szereplő tartalommal, 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti, határozott időtartamra jóváhagyja.

 

A bérleti díjat a Képviselő-testület havi 50.000,- (ötvenezer) forint összegben hagyja jóvá.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

234/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Taksony, Fő út 38. szám alatti orvosi rendelő bérletére irányuló szerződést a mellékletben szereplő tartalommal, 2020. január 1. és 2020. december 31. közötti, határozott időtartamra jóváhagyja.

 

A bérleti díjat a Képviselő-testület havi 50.000,- (ötvenezer) forint összegben hagyja jóvá.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS A 80 ÉV FELETTIEK KARÁCSONYI TÁMOGATÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Felvezetésként elmondja, hogy a korábbi évekhez képest egy új javaslat fogalmazódott meg, miszerint nem ajándék csomagot, hanem ajándék utalványt kézbesítenének az időseknek. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság örömmel támogatta a javaslatot és egyhangúan fogadták el. Elmondja, hogy korábban 2500,- forint értékű csomag került átadásra. Most 5.000,- forintos utalványra vonatkozik a javaslat.

Elmondja, hogy az eddigi gyakorlat az volt, hogy az ajándékokat a képviselők személyesen vitték ki, azonban a javaslat szerint az ajándékutalványt tértivevényes formában, postai úton juttatnák el az érintetteknek. Felhozza a személyes átadásból következő pozitív élményeket. A kiszállítás mikéntjéről várja a képviselők véleményét.

 

Kreisz László polgármester

Távlati célként megfogalmazza, hogy olyan ajándékutalványt szeretne a Testület adni, amit Taksonyban lehet elkölteni. Ennek az előkészítése azonban több időt vesz igénybe. A Szociális Bizottság részére ez egy megtárgyalandó téma lesz a 2020-as esztendőben. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Egyetért a bizottsági véleményekkel. Érdeklődik, hogy az utalványok beválthatóak-e Taksonyban.

 

Igennel válaszolnak.

 

Tóth József képviselő

Az új rendeletben hiányosságokat fedezett föl a 2015-ös eredeti rendelethez képest. A 12 § 1-es pontja csak egy dolgot tartalmaz, az eredeti pedig 1/a és b pontokat. Hiányzik a b pont. Azok a nyugdíjba vonult, még 80 évet el nem érő személyek, akik az önkormányzat állományában voltak, kimaradtak. Érdeklődik, hogy mi ennek az oka.

 

Kreisz László polgármester

Felhozza, hogy ez nem azt jelenti, hogy ők nem kapnak ajándékot, hanem átalakításra kerül sor: az intézmények saját költségvetésük terhére rendeznék a kifizetést 

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy amennyiben ezt nem hozza fel, úgy nem kerül szóba ez az észrevétel.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy benne van az előterjesztésben.

 

Felolvassák számára az előterjesztés vonatkozó részét.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy azért az előterjesztésben fogalmazták ezt meg, hogy a Testület számára világos legyen a szándék: nem eltörlésre kerül sor, hanem újra szervezésre. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy délelőtt folyamán hatósági irodavezető asszonynak jelezte, hogy az eredeti rendeletben, a 13 §-ban is hiba található: "Úgy szól a megfogalmazás, hogy ez a rendelet a 90 éven felülieknek a 17§-ban részletezett….stb.. Semmi köze a 17§-nak a 13-ashoz, mert a 17§ az ösztöndíjrendszert taglalja. Azt mondták, hogy ki lesz javítva most a testületire. Ki van javítva?"

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy a könyvvizsgálói véleménnyel együtt képviselő úr asztalára tették ülés előtt.

 

Megtalálta.

 

Kreisz László polgármester

Ismételten elmondja, hogy a Bizottság tértivevénnyel történő eljuttatást javasol Képviselő-testületnek. Mivel más javaslat nem érkezett, ezért a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 12  Száma: 19.12.10/10/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 19:43

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

 

Tárgya:

10. napirend:Előterjesztés a 80 év felettiek karácsonyi támogatásáról

1. javaslat:Szociális gondoskodás helyi szabálról szóló 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2019. () önkormányzati rendelete

 

 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 132. § (4) bekezdés  g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

 

 

1.    §

 

A Rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(1)  Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki Taksony Nagyközségben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és a 80. életévét betöltötte, illetve tárgyév december 31-ig a 80. életévét betölti.

 

(2)  A Taksony Nagyközségben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező 80. életévet betöltött személyekre a polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartó rendszerének adatai irányadók.

 

(3)  A karácsonyi támogatást az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére az Önkormányzat ajándékutalvány formájában évente egy alkalommal - tárgyév december hónapban - nyújtja, amelynek értéke ötezer forint.

 

(4)  A fel nem használt utalványokat a Szociális és Népjóléti Bizottság rendkívüli települési támogatásként, szociálisan rászoruló személyek részére osztja ki, tárgyévet követő január 31. napjáig.

 

2.    §

 

 

A Rendelet 13.§-a az alábbiak szerint módosul:

 

(1)                E rendelet 12.§-ában részletezett támogatáson felül jövedelmi helyzetre tekintet nélkül,         évi egyszeri rendkívüli támogatásban részesül az a 90. életévét betöltött személy, aki          Taksonyban bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

 

(2)                A 12.§ (2) bekezdésében foglaltak a jelen támogatásra is irányadóak.

 

 

 

 

3.    §

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Taksony, 2019. december 10.

 

P.H.

 

 

 

            /:Kreisz László:/                                                             /:Dr. Micheller Anita:/

           polgármester                                                                  jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2019. december …-én megtörtént.

 

 

                                                                                      /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                                                        jegyző

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

12/2019. (XII.12.) önkormányzati rendelete

 

 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 132. § (4) bekezdés  g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosítására a következőket rendeli el:

 

 

1.    §

 

A Rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

(1)  Jövedelmi helyzetre tekintet nélkül karácsonyi támogatásra jogosult az a személy, aki Taksony Nagyközségben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik és a 80. életévét betöltötte, illetve tárgyév december 31-ig a 80. életévét betölti.

 

(2)  A Taksony Nagyközségben bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező 80. életévet betöltött személyekre a polgárok személyi adat és lakcímnyilvántartó rendszerének adatai irányadók.

 

(3)  A karácsonyi támogatást az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak részére az Önkormányzat ajándékutalvány formájában évente egy alkalommal - tárgyév december hónapban - nyújtja, amelynek értéke ötezer forint.

 

(4)  A fel nem használt utalványokat a Szociális és Népjóléti Bizottság rendkívüli települési támogatásként, szociálisan rászoruló személyek részére osztja ki, tárgyévet követő január 31. napjáig.

 

2.    §

 

 

A Rendelet 13.§-a az alábbiak szerint módosul:

 

(1)  E rendelet 12.§-ában részletezett támogatáson felül jövedelmi helyzetre tekintet nélkül,         évi egyszeri rendkívüli támogatásban részesül az a 90. életévét betöltött személy, aki      Taksonyban bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

 

(2)                A 12.§ (2) bekezdésében foglaltak a jelen támogatásra is irányadóak.

 

 

 

 

3.    §

 

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Taksony, 2019. december 10.

 

P.H.

 

 

 

            /:Kreisz László:/                                                             /:Dr. Micheller Anita:/

           polgármester                                                                  jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2019. december …-én megtörtént.

 

 

                                                                                      /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                                                        jegyző

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS BENCZE GÁBOR TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Örömmel jelenti be, hogy a Bizottság egyhangúan javasolta Bencze Gábor támogatási kérelmének elfogadását Képviselő-testület részére. Felsorolja Bencze Gábor eredményeit. Felhozza, hogy a Taksony SE tagjaként végzi a sportolói tevékenységét. (Az Egyesült Államokban lenne egy verseny, melyen megmérettetné magát. A szállás, repülőjegy ára 670.000,- forint, melyhez 200.000,- forint összegű támogatás kéréséről szól a beadvány.) A Bizottság a támogatás megadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 235 Száma: 19.12.10/11/0/A/KT

Ideje: 2019. december 10. 19:46

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

 

Tárgya:

11. napirend:Előterjesztés Bencze Gábor támogatási kérelméről

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bencze Gábor támogatási kérelmét elfogadja és részére a 2020. április 25-én megrendezésre kerülő US-OPEN versenyen való részvételhez 200.000,- (kettőszáz-ezer) forint támogatást nyújt.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

235/2019. (XII. 10.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Bencze Gábor támogatási kérelmét elfogadja és részére a 2020. április 25-én megrendezésre kerülő US-OPEN versenyen való részvételhez 200.000,- (kettőszáz-ezer) forint támogatást nyújt.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

Kreisz László polgármester

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt. Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt kíván. A nyílt ülést 19 óra 46 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn