Összesen 3633203 látogató
Összesen 7229 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzatának Rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2020.08.27.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 27 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2020. augusztus 27.

(csütörtök)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános, rendes Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Halász János

             5. Olasz Erika

             6. Ruff Mátyás

             7. Szalai János

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

             8. Tóth József

             9. Varga László

 

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 03 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszonyt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármestert kéri fel.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

84/2020. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármestert kéri fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A kiküldött napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése, módosító javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés földhaszonbérlő kártalanítására

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

85/2020. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés földhaszonbérlő kártalanítására

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS FÖLDHASZONBÉRLÕ KÁRTALANÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszony részére.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Összefoglalásként elmondja, hogy 2024-ig él a földhaszonbérleti jog az állami területre. Jogi szakértővel becslést végeztek arra vonatkozóan, hogy mennyit ér az erre az időszakra vonatkozó haszonbérlet, mely során 20 millió forintot állapítottak meg. A Hunland-Trade Kft kérte a termés learatásának biztosítását augusztus 20-ig, ennek értékével csökkent a becsült kártalanítási összeg 15.363.360,- forintra. Felhozza, hogy attól függetlenül, hogy a terület a projektet (szennyvíztisztító telep) fogja szolgálni, a cél az, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzat tulajdonába kerülhessen ez a területrész. Jelenleg a Nemzeti Földügyi Központ az, aki az állam nevében a tulajdonosi jogokat gyakorolja, tekintettel arra, hogy termőföldről van szó. Õ az, aki most hozzájárulását adja az ingatlan megosztásához, telekalakításhoz, valamint a művelési ág megváltoztatásához. Miután a művelési ágból kivonásra került, akkor kerül át az MNV Zrt-hez, s tőle fogja az önkormányzat majd igényelni a tulajdonjogot.

Mivel a terület közcélt fog szolgálni ingyenes tulajdonszerzéssel kerülhet az önkormányzat birtokába. A haszonbérleti jog megváltásához szükséges 15 millió forintot a projekt keretében megkapta, ehhez azonban kell nyitni egy számlát a MÁK-nál,  melyhez a Testület hozzájárulása szükséges. (Ez a számla csak erre a célra jön létre.)  Erre megérkezik ez az összeg, ami tulajdonképpen egy az egyben megy is át Hunland Kft-nek. Jelzi, hogy mivel kártalanításról van szó, az ÁFA összegét nem kapja meg az önkormányzat, tehát azt jelenleg neki szükséges megelőlegeznie tekintettel arra, hogy visszaigénylésre kerül. (Jövő év elején, mert a COVID helyzet miatt éves bevallás történik.) Addig viszont ez a 4.100.000,- forint benne fog állni.

 

Kreisz László polgármester

Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy felhívta a társulás elnökét, a beszélgetésük során két verziót vázolt fel segítség kérésre vonatkozó alternatívaként: "vagy a Társulás előlegezi meg nekünk ezt a 4.100.000,- forintot, vagy pedig az év hátralévő részében a tagdíjat -a visszaigénylésig - nem fizetjük be. "Akkor ugyanígy itt marad, bár hónapról-hónapra kapjuk vissza 1 millió forintonként az ÁFA részét és amikor mi visszaigényeltük az ÁFA-t, akkor jövőre rendezzük a tagdíj hátralékunkat."

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy ez így nem túl bonyolult-e.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint ez a legegyszerűbb megoldás, mivel nem jár pénzügyi manőverrel, viszont még nyitott kérdés, hogy polgármester asszony melyik alternatívát terjeszti elő.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy Taksony tulajdonába kerül-e ez a terület.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy ez nem történhet másként. Taksony közigazgatási területén helyezkedik el az ingatlan. Leszögezi, hogy közcélra történik a felhasználás.

 

Ruff Mátyás képviselő

Örül, ha az önkormányzat területe lesz, de tart attól, hogy nem lesz -e nagyon szennyezett.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja tapasztalatait egy osztrák teleppel kapcsolatban: két ember üzemeltette, minden automatizálva volt, tervszerű, megelőző karbantartás szerint üzemeltették.

Folyamatosan mérniük kell, a Vízügyi Hatóság nagyon szigorú.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy az ingatlan a beruházást fogja szolgálni, magának az egész szennyvíztelepnek a része lesz. "Minden, ami ott történik, nem a mi felelősségünk. Ha valamilyen feladatot el kell végezni, akkor azt a Társulás, a DPMV végzi." Érdeklődik, hogy ez a terület is átkerül-e vagyonkezelésbe.

 

Kreisz László polgármester

Leszögezi, hogy az öntöző terület nincs benne a vagyonkezelésben. Az önkormányzattól függhet milyen kikötésekkel engedi a Tiszta Víz Kft részére a terület öntözését. Megjegyzi, hogy a területet azért kapják meg ingyenesen, mert közérdeket, közcélt fog szolgálni.

 

Áncsán Mihály képviselő

Utal arra, hogy amennyiben rosszul üzemeltetik ezt az öntözőterületet, akkor az probléma lesz.

 

Halász János képviselő

Firtatja a kártalanítási összeg mértékét.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a kártalanítás mértékének megállapítása rajtuk (önkormányzat) kívül történt.

 

Halász János képviselő

"Elfogadta valaki rajtunk kívül? Kinek kell fizetni? Nekünk kell fizetni?"

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a kártalanítás összegét az állam adja és a kifizetés az önkormányzaton keresztül - mivel az ingatlan Taksony közigazgatási területén helyezkedik el - történik.

 

Halász János képviselő

Érdeklődik, hogy a többi önkormányzat ezt elfogadta -e.

 

Igennel válaszolnak.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy először Magyar Államkincstárnál történő számlanyitáshoz hozzájárulásról kéri a Testület véleményét.

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés földhaszonbérlő kártalanítására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának Korszerűsítése" elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolódóan, támogatási előleg igénybevétele érdekében Taksony Nagyközség Önkormányzata Magyar Államkincstárnál történő számlanyitásához hozzájárul.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

86/2020. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának Korszerűsítése" elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolódóan, támogatási előleg igénybevétele érdekében Taksony Nagyközség Önkormányzata Magyar Államkincstárnál történő számlanyitásához hozzájárul.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően pedig a Hunland-Trade Kft nettó 15.363.360 Ft összegben történő kártalanítására vonatkozó hozzájárulást teszi fel szavazásra azzal, hogy a kártalanítási összeghez kapcsoló általános forgalmi adó összegét - annak visszaigényléséig - a 2020. évi költségvetéséből a Tartalékok előirányzat terhére biztosítják.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés földhaszonbérlő kártalanítására

2. javaslat:

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának Korszerűsítése" elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolódóan a Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nettó 15.363.360 Ft összegben történő kártalanításához hozzájárul azzal, hogy a kártalanítás nettó összege a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú projekt keretében támogatásként biztosított.

 

2. A Képviselő-testület a kártalanítási összeghez kapcsoló általános forgalmi adó összegét - annak visszaigényléséig - a 2020. évi költségvetéséből a Tartalékok előirányzat terhére biztosítja.

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

87/2020. (VIII. 27.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Dunavarsány Szennyvíztisztító Telep Technológiájának Korszerűsítése" elnevezésű, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházáshoz kapcsolódóan a Hunland-Trade Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság nettó 15.363.360 Ft összegben történő kártalanításához hozzájárul azzal, hogy a kártalanítás nettó összege a KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 azonosítószámú projekt keretében támogatásként biztosított.

 

2. A Képviselő-testület a kártalanítási összeghez kapcsoló általános forgalmi adó összegét - annak visszaigényléséig - a 2020. évi költségvetéséből a Tartalékok előirányzat terhére biztosítja.

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 08 óra 18 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn