Összesen 3633216 látogató
Összesen 7229 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzatának Rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2020.08.31.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 39 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2020. augusztus 31.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános, rendes Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Halász János

             5. Olasz Erika

             6. Szalai János

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

             7. Ruff Mátyás

             8. Tóth József

             9. Varga László

 

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 31-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 08 óra 04 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszonyt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 31-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármestert választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

88/2020. (VIII. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 31-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármestert választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, egyéb javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 31-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.       Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.       Napirend elfogadása

3.       Előterjesztés az étkezési normaköltség felülvizsgálatára

4.       Előterjesztés Taksony, Széchenyi István út 1. szám alatti ingatlan melletti közterületen - Szent Anna közben - parkolók kialakításával kapcsolatosan

5.       Előterjesztés a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan technikai jellegű döntéshozatalra

6.       Előterjesztés Parti utca 246 hrsz-ú ingatlanának művelési ág változtatásával kapcsolatosan

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

89/2020. (VIII. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. augusztus 31-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.       Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.       Napirend elfogadása

3.       Előterjesztés az étkezési normaköltség felülvizsgálatára

4.       Előterjesztés Taksony, Széchenyi István út 1. szám alatti ingatlan melletti közterületen - Szent Anna közben - parkolók kialakításával kapcsolatosan

5.       Előterjesztés a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan technikai jellegű döntéshozatalra

6.       Előterjesztés Parti utca 246 hrsz-ú ingatlanának művelési ág változtatásával kapcsolatosan

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS AZ ÉTKEZÉSI NORMAKÖLTSÉG FELÜLVIZSGÁLATÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Részletezi a változtatás mértékét az előterjesztésben foglalt kategóriák szerint:

 

A nyersanyag normaköltség az "iskola napközi 3x étkező (alsós)" tekintetében 426,- forintról 445,- forintra emelkedik,  az "iskola napközi 3x étkező (felsős)" esetében 472,- forint -korábban nem volt ilyen kategória-,  az "iskolai ebéd (alsós)" 252,- forintról 269,- forintra és a felsősöknél az iskolai ebéd kategóriában 280,- forintról 288,- forintra módosul a nettó nyersanyag normaköltség.

 

Tájékoztatásként elmondja, hogy három évre kötöttek szerződést a német önkormányzattal az étkeztetésre vonatkozóan, azonban az majd az ő döntésük lesz, hogy a finanszírozás módja hogyan történik. Hozzáteszi, hogy a szülők által esetlegesen fizetendő különbözet mindenképpen benne van abban a nagyságrendben, melyről a közvéleménykutatás során úgy nyilatkoztak, hogy nem jelentene problémát.

 

Fontos cél teljesülhet ennek köszönhetően: ismét a taksonyi konyháról biztosítják az iskolában is az étkeztetést. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet módosítására vonatkozó javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés az étkezési normaköltség felülvizsgálatára

1. javaslat:

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 

/2020. (   ) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

 

 

1.    §

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

2.    §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2020. augusztus 31.

 

 

/: Kreisz László:/                                                           /: Dr. Micheller Anita:/

polgármester                                                          jegyző

 

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2020. szeptember …-án megtörtént.

1. melléklet

 

 

 

Gyermekétkeztetés nettó normaköltségei (Ft/fő/nap)

Sorszám

Megnevezés

2020. évi nettó nyersanyag normaköltség

1

Óvoda napközi 3 x étkező 4 - 6 éves

378 Ft

2

Óvoda tízórai 4 - 6 éves

90 Ft

3

Óvoda ebéd 4 - 6 éves

200 Ft

4

Óvoda uzsonna 4 - 6 éves

88 Ft

5

Iskola napközi 3 x étkező 7-10 éves

445 Ft

6

Iskola napközi 3 x étkező 11-14 év

472 Ft

7

Iskolai ebéd 7-10 éves

269 Ft

8

Iskolai ebéd 11 -14 éves

288 Ft

9

Bölcsőde 4 x étkezés

413 Ft

10

Bölcsőde reggeli

87 Ft

11

Bölcsőde tízórai

67 Ft

12

Bölcsőde ebéd

175 Ft

13

Bölcsőde uzsonna

84 Ft

       

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett alkotta meg rendeletét.

 

 

 

 

 

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 

10/2020. (IX.02) önkormányzati rendelete 

 

a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjairól szóló 5/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

3.    §

 

A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen módosító rendelet 1. sz. melléklete lép.

 

4.    §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2020. augusztus 31.

 

 

/: Kreisz László:/                                                           /: Dr. Micheller Anita:/

polgármester                                                          jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2020. szeptember    án megtörtént.

 

 

/: Dr. Micheller Anita :/    

            jegyző

1. melléklet

 

 

 

Gyermekétkeztetés nettó normaköltségei (Ft/fő/nap)

Sorszám

Megnevezés

2020. évi nettó nyersanyag normaköltség

1

Óvoda napközi 3 x étkező 4 - 6 éves

378 Ft

2

Óvoda tízórai 4 - 6 éves

90 Ft

3

Óvoda ebéd 4 - 6 éves

200 Ft

4

Óvoda uzsonna 4 - 6 éves

88 Ft

5

Iskola napközi 3 x étkező 7-10 éves

445 Ft

6

Iskola napközi 3 x étkező 11-14 év

472 Ft

7

Iskolai ebéd 7-10 éves

269 Ft

8

Iskolai ebéd 11 -14 éves

288 Ft

9

Bölcsőde 4 x étkezés

413 Ft

10

Bölcsőde reggeli

87 Ft

11

Bölcsőde tízórai

67 Ft

12

Bölcsőde ebéd

175 Ft

13

Bölcsőde uzsonna

84 Ft

       

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY, SZÉCHENYI ISTVÁN ÚT 1. SZÁM ALATTI INGATLAN MELLETTI KÖZTERÜLETEN - SZENT ANNA KÖZBEN - PARKOLÓK KIALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy a harmadik fél - finanszírozó - által aláírt szerződés az előterjesztéshez becsatolásra került. Ennek lényege, hogy komplett kiviteli tervet készül az adott útszakaszra, összehangolva a Baross tér csapadékvíz elvezetésével. Ennek érdekében a vízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés kapcsán egyeztetni szükséges Rung József úrral.

A tervezés során fog kiderülni, hogy melyik alternatíva lesz a legésszerűbb és egyben jogszerű is. Ezt menet közben fogják átbeszélni. Közli, hogy konkrét jogszabály vonatkozik a parkoló és a lakóház közötti távolságra. Rögzíti, hogy a szerződés-tervezet a parkoló, járda és csapadékvíz-elvezetés megvalósítását tartalmazza, az úttest rendbetétele később következik.

Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Úgy véli, hogy amennyiben a csapadékvíz-elvezetés árok-szerűen elmegy a Szent Anna tér felé, az rengeteg problémát fog okozni, mert így is túlterhelt. Ha nagy eső van, akkor az óvoda előtt majdnem térdig áll a víz. Jelzi, hogy a Településüzemeltetés előtti nyílt árokban is van egy földszakasz, ahová valakit be kell majd küldeni, mert abban is felgyűlt a homok, feltorlódik.

Amennyiben a házról is ezen az úton fog elmenni (a csapadékvíz), akkor nem tartja kizártnak, hogy árkot kell mélyíteni, illetve azt a csövet, ami a Marestli felé vezeti a vizet, azt is egy vastagabbra szükséges kicserélni.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy a Településüzemeltetés előtt már megduplázták a keresztmetszetet.

 

Szalai János képviselő

Tisztában van vele, de úgy látja, hogy nem bírja elvezetni a vizet.

Hozzáteszi, hogy a Búcsú idején is a sátorban állt az eső…

 

Kreisz László polgármester

Leszögezi, hogy a telken belül kell a szikkasztást megoldani. Megadja a szót Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester részére.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy tervben van-e a Szent Anna utcai aszfaltfelújítás.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy ugyan nincs most tervben, viszont "amivel most elindultunk, beadtuk a pályázatot, az az a szakasz, ahol a bölcsőde fog megépülni, s a következő pedig, ha útfelújításról beszélünk akkor valószínű, hogy a Szent Anna utca lesz."

A csapadékvíz-elvezetés kapcsán közli, hogy a Dózsa György utcában látható megoldásban gondolkodnak: folyókával vezetnék el a vizet.

 

Szalai János képviselő

Érdeklődik, hogy a járda azon az oldalon lesz-e, ahol az új ház is megépül.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az önkormányzat kérése, hogy azon az oldalon legyen a járda (így belátható lesz a kereszteződés). Továbbá nem csak a járdát kell megcsinálni, hanem ott fogják elvezetni a szennyvíz gerincvezetéket is. Felbontják most a Szent Anna utcát egészen a Vízművekig, új ágat építenek ki, ami nyomott pontra fog rácsatlakozni, hogy már ne a vákuumos ágat terhelje.…"110-es ágat fog kiépíteni és onnantól kezdve a Szent Anna utcában is átforgathatjuk, meglesz a lehetőségünk, hogy megint egy adagot lekapcsoljunk a vákuumos rendszerről."

 

Áncsán Mihály képviselő

"Most arról döntünk, hogy valamelyik verzióra kiviteli terv készül?"

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy "arra készül kiviteli terv, hogy a Széchenyi úton nem lehet megállni ház előtt, járda, parkoló, út és csapadékvíz-elvezetés. Ez lesz a kiviteli tervben a Szent Anna közben."

 

Halász János képviselő

Érdeklődik, hogy a gerincvezetéket mindenképpen lefektetik-e.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a terv mindenféleképpen elkészül.

 

Halász János képviselő

Nem támogatja a szerződés megkötését a Szent Anna utca felbontása miatt.

 

Kreisz László polgármester

"Egyetértek veled, én már nem is ezt nézem, mert ebbe behúztak bennünket. Megtalálták azt a rést, amin keresztül átpaszírozták. El is indultunk az építésfelügyelet felé. Hogy abból mi lesz, azt nem tudjuk. Mi ott megfogalmaztuk ezt jegyző asszonnyal.

A terv szerint viszont a járda jó helyen lesz, a parkoló jó helyen lesz, a csapadékvíz-elvezetésre szükség van. Hogy most ezt meg fogja-e előzni egy szennyvíz gerincvezeték, annak csak az az értelme, hogy utána megint egy szakaszt rá tudunk kötni majd (a nyomott rendszerre)."

 

Halász János képviselő

Megerősíti, hogy nem támogatja.

 

Kreisz László polgármester

Felhozza, hogy a következő útfelújítással, mivel a Szent Anna utcában végig rendelkezésre áll a szegőkő a két oldalon, a végleges állapotot el lehet érni. …

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy a tervet ki készíti és ki a költségviselő.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a költségviselő a beruházó, az önkormányzat köt szerződést.

 

Halász János képviselő

Véleménye szerint ez egy kényszerpálya lesz. "Ha megengedjük neki, hogy megcsinálja a területet, utána a kivitelezést is engedélyezni kell."

 

 

 

Kreisz László polgármester

"A kivitelezéssel nagy baj nem történik, ha lesz ennek az utcának egy végleges kinézete… Azért fontos a terv, hogy ne történhessen más, csak az, amit a kiviteli tervben rögzítünk, amit ebben a helyzetben a mi igényeinkhez készít a tervező. "

Érdeklődik, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a határozati javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés Taksony, Széchenyi István út 1. szám alatti ingatlan melletti közterületen - Szent Anna közben - parkolók kialakításával kapcsolatosan

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, Széchenyi István út 1. szám, 651 hrsz-ú ingatlanon épülő társasház parkolási igényeinek kielégítése / parkolási gondjainak enyhítése céljából egy három oldalú szerződés keretében a Szent Anna közben parkolók, járda és csapadékvíz elvezetés megtervezését és kiépítését támogatja a mellett, hogy minden felmerülő költséget a Beruházó T&H Investment Kft. (1131 Budapest, Tomori utca 19. IX. em. 56., képviselő Forgó Fábió) visel.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a három oldalú megbízási szerződés aláírására.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

90/2020. (VIII. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, Széchenyi István út 1. szám, 651 hrsz-ú ingatlanon épülő társasház parkolási igényeinek kielégítése / parkolási gondjainak enyhítése céljából egy három oldalú szerződés keretében a Szent Anna közben parkolók, járda és csapadékvíz elvezetés megtervezését és kiépítését támogatja a mellett, hogy minden felmerülő költséget a Beruházó T&H Investment Kft. (1131 Budapest, Tomori utca 19. IX. em. 56., képviselő Forgó Fábió) visel.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a három oldalú megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS A PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓAN TECHNIKAI JELLEGÛ DÖNTÉSHOZATALRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy a Fő úthoz igényelt az önkormányzat plusz támogatást, mely következtében az önerő rész is emelkedett. Saját forrás így 26,5 millió forint, mely összeg eredetileg 15 millió forint körül mozgott.

 

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásul elmondja, hogy egy technikai jellegű döntésről van szó, a Pénzügyminisztérium ezt a határozatot kéri a többlettámogatás megítése kapcsán, ezzel a tartalommal. Utal az előzményekre. Leszögezi, hogy a költségeknek teljes mértékben meg kell felelniük a pályázati kiírásnak.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a határozati javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan technikai jellegű döntéshozatalra

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges önerőt az alábbi formában biztosítja

A támogatott tevékenység megvalósulásának pénzügyi forrásai

Forrás megnevezése

összeg (Ft)

%

A támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás

230 135 990

89,67

Saját forrás

26 520 071

10,33

a támogatást igénylő saját hozzájárulása

 

 

partnerek hozzájárulása

 

 

hitel

 

 

egyéb

 

 

Összesen:

                256 656 061

100

 

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 26 520 071 forint összegben biztosítja.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

91/2020. (VIII. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 azonosító számú pályázat megvalósításához szükséges önerőt az alábbi formában biztosítja

A támogatott tevékenység megvalósulásának pénzügyi forrásai

Forrás megnevezése

összeg (Ft)

%

A támogatási konstrukció keretében elnyert támogatás

230 135 990

89,67

Saját forrás

26 520 071

10,33

a támogatást igénylő saját hozzájárulása

 

 

partnerek hozzájárulása

 

 

hitel

 

 

egyéb

 

 

Összesen:

                256 656 061

100

 

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2020. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 26 520 071 forint összegben biztosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

6. ELÕTERJESZTÉS PARTI UTCA 246 HRSZ-Ú INGATLANÁNAK MÛVELÉSI ÁG VÁLTOZTATÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztázza, hogy melyik ingatlanról van szó. Tájékoztatásul elmondja, hogy annak idején az RSD projekt kapcsán ide került az átemelő, illetve utána a gerincvezeték lefektetésekor egy szűk mezsgyén a gerincvezeték is. A telekkiosztások és a tulajdoni arányok miatt nem lehetett ezen a területen utat kialakítani. Most tapasztalható a fordulat. Volt, aki elköltözött azóta, de aki ott maradt, az megértette, hogy másként nem tud megvalósulni, csak ha leadnak területet.

Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzáfűzése. Amennyiben nincs, úgy a határozati javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés Parti utca 246 hrsz-ú ingatlanának művelési ág változtatásával kapcsolatosan

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, Parti utca részét képező 246 helyrajzi számú "Névtelen utca", jelenleg "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan művelési ágának kivett közútra történő módosításához hozzájárulást ad.

Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan-nyilvántartás módosításának ügyintézésére.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

92/2020. (VIII. 31.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, Parti utca részét képező 246 helyrajzi számú "Névtelen utca", jelenleg "beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan művelési ágának kivett közútra történő módosításához hozzájárulást ad.

Felhatalmazza a Polgármestert az ingatlan-nyilvántartás módosításának ügyintézésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 08 óra 23 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn