Összesen 3629151 látogató
Összesen 7218 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv-Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület rendkívüli ülése 2020.09.16.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 18 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2020. szeptember 16.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános, rendes Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Olasz Erika

             5. Ruff Mátyás

             6. Szalai János

             7. Tóth József

             8. Varga László

 

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

             9. Halász János

 

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. szeptember 16-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 8 (nyolc) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 15 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 16-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

93/2020. (IX. 16.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 16-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele, egyéb javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 16-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.       Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.       Napirend elfogadása

3.       Előterjesztés a Sorident Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítására

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

94/2020. (IX. 16.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. szeptember 16-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.       Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.       Napirend elfogadása

3.       Előterjesztés a Sorident Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A SORIDENT BT-VEL KÖTÖTT FELADATELLÁTÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Felkéri jegyző asszonyt, hogy tájékoztasson a módosítás mibenlétéről.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy kérelemmel fordult az önkormányzathoz a Sorident Bt. A feladatot ellátó orvosok listáját szeretnék kiegészíteni egy fővel. Felvázolja a kérelem hátterét: a Sorident Bt megvett Dunaharasztin egy fogászati praxist, melyet elsősorban Dr. Kopcsányi Veronika doktornő fog ellátni. Ahhoz, hogy ugyanazt a finanszírozást Taksonyban is és Dunaharasztin is megkapják,  nem láthatja el ugyanaz az orvos az iskola fogászatot és a másik praxist, ennek érdekében családtagot vonnának be a feladat ellátásába. Ahhoz kérnék a Testület jóváhagyását, hogy harmadik fogorvost beemelhessenek a szerződésbe.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy mivel ez az alapfeladat ellátási szerződést érinti, így erről formálisan a Testület dönthet. Megköszöni, hogy a Testület ennek érdekében összeült, hiszen így tudják segíteni, hogy október 1-ig lezárulhasson az adminisztratív folyamat. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a Sorident Bt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Taksony II. számú fogászati vegyes körzetet, valamint az iskolai és ifjúsági körzetet működtető Sorident Bt. 2020. október 1. napjától az ifjúsági fogászatot dr. Svidró Eszter bevonásával látja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sorident Bt. és Taksony Nagyközség Önkormányzata között létrejött feladatellátási szerződést a fentieknek megfelelően módosítsa.

 

 

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett alkotta meg rendeletét.

 

 

 

 

95/2020. (IX. 16.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Taksony II. számú fogászati vegyes körzetet, valamint az iskolai és ifjúsági körzetet működtető Sorident Bt. 2020. október 1. napjától az ifjúsági fogászatot dr. Svidró Eszter bevonásával látja el. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sorident Bt. és Taksony Nagyközség Önkormányzata között létrejött feladatellátási szerződést a fentieknek megfelelően módosítsa.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 18 óra 19 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

Áncsán Mihály

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn