Összesen 3961863 látogató
Összesen 7771 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ a Fővárosi Közgyűlés ülésére 2021.09.29.

Feltöltő : Budapest Főváros Önkormányzata 164 megtekintés

MEGHÍVÓ

a Fővárosi Közgyűlés 2021. szeptember 29-én (szerdán) 9 órai kezdettel a

Városháza Dísztermében (1052 Budapest, Városház u. 9-11. I. emelet)

tartandó rendes ülésére

A járványügyi védekezés érdekében kérjük a képviselőket és kedves

vendégeinket, hogy az ülésterem előtti folyosón és – ha éppen nem szólnak hozzá

a vitához – az ülésteremben az arcukat (száj- és orrnyílásukat) maszkkal takarják

el. Együttműködésüket köszönjük.

Az ülés vezetője – amennyiben az ülés berekesztésére addig nem kerül sor –

várhatóan 13 órakor szünetet fog elrendelni, azzal, hogy az ülés 16 óra 30 perckor

folytatódik.

Nyíltan kezelendő előterjesztések:

1. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményvezetőjét érintő személyi

döntések meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

2. Javaslat a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól

szóló 27/2013. (IV. 18.) önk. rend., valamint a Budapest Főváros Önkormányzata

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önk. rend.

módosításáról szóló .../2021. (…..) önk. rend. megalkotására

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

3. Javaslat víziközművek átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus

4. Javaslat támogatási megállapodás megkötésére a Függetlenül Egymással

Közhasznú Egyesülettel a Staféta pályázat lebonyolítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

2

5. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Zrt. és a

BVH Holding Zrt. működését érintő döntések meghozatala

Előterjesztő: Tüttő Kata

6. Javaslat a KEHOP forrásból megvalósítandó árvízvédelmi fejlesztések

megvalósításához szükséges döntéshozatalra

Előterjesztő: Tüttő Kata

7. Javaslat a „Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés összevont II.

ütem” projekt megvalósítása érdekében, a projekthez szükséges Önerő

biztosítására tárgyában megkötött Fejlesztési Megállapodás és Engedélyokirat

módosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata

8. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ Alapító Okiratának

módosítására

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

9. Javaslat a 2021/2022-es nevelési évben a Cseppkő Óvoda maximális

csoportlétszámától való eltéréshez szükséges engedély megadására és alapító

okiratának módosítására

Előterjesztő: Gy. Németh Erzsébet

10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és a CAMINUS

Energiaracionalizálási Szolgáltató és Fővállalkozó Zártkörűen Működő

Részvénytársaság közötti jogviszonyból fakadó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

11. Javaslat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatával a XX.

kerület Serény u. 1. szám alatti ingatlanra vonatkozóan kötendő

tulajdonátruházási és adásvételi szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Ambrus

3

12. Javaslat a Budapest XIII. Róbert Károly krt. 49-51. szám alatti ingatlan

használatával és közüzemi díjainak elszámolásával kapcsolatos megállapodás

előzetes jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

13. Javaslat az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.

2020. évi közszolgáltatási kötelezettségei teljesítésének és a 2020. évi

támogatások elszámolásának elfogadásáról

Előterjesztő: Tüttő Kata

14. Az Országos Meteorológiai Szolgálat által használt RLAN frekvenciák

használatának mellőzése a Fővárosi Önkormányzat és intézményei, valamint

cégei vonatkozásában

Előterjesztő: Tüttő Kata

15. Javaslat a Vörösmarty téren és a Podmaniczky téren létesített mért áramú

kisfeszültségű magánhálózat és a Carl Lutz rakparton elhelyezett kikötők

villamosenergia ellátását szolgáló energiatornyok üzemeltetéséhez, valamint a

Cséry-telepen lévő monitoring kúthálózat üzemeltetéséhez szükséges fedezet

biztosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata

16. Javaslat a 2022-2025. évi közúti forgalomirányítás üzemeltetési és fejlesztési

feladataival kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata

17. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének és a Fővárosi

Rendezési Szabályzatának a XIII. kerület egyes területeire vonatkozó eseti

módosítási kérelméről szóló döntés meghozatalára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

18. Javaslat Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT 2021) és

Budapest főváros rendezési szabályzata (FRSZ) módosítási eljárásának

megindítására a Budapest XI. kerület, Hamzsabégi út területére és a Budapest

XVIII. kerület, Nagy-Burma vasútvonalra vonatkozóan

Előterjesztő: Karácsony Gergely

4

19. Javaslat az Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégia

tematikus honlapjának ingyenes átadására a Budapest Brand NZrt. számára

Előterjesztő: Karácsony Gergely

20. Javaslat szerződéskötésre Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzat BP

Fatár applikációhoz történő csatlakozásáról

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

21. Javaslat szerződéskötésre Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros

Önkormányzat BP Fatár applikációhoz történő csatlakozásáról

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

22. Javaslat ingatlan használati viszony rendezésre a Budapest, X. kerület, 39099

hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában

Előterjesztő: Kiss Ambrus

23. Javaslat fenntartói döntések meghozatalára a Budapesti Módszertani

Szociális Központ és Intézményei Gyáli Úti Hajléktalan Átmeneti Szállás és

Fehér köz Nappali Melegedő vonatkozásában

Előterjesztő: Kiss Ambrus

24. Javaslat a „Megállapodás a Széna tér fejlesztéséről, a szükséges fejlesztési

forrás biztosításáról és kapcsolódó üzemeltetési és kezelési kérdések

rendezéséről” c. megállapodás módosítására

Előterjesztő: Tüttő Kata

25. Javaslat névtelen közterületek elnevezésére

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

26. Javaslat a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő

Részvénytársaság Igazgatósága és Felügyelőbizottsága Ügyrendjének

jóváhagyására

Előterjesztő: Tüttő Kata

5

27. Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 357. szám alatt található,

telekalakítást követően a 19916/22 helyrajzi számon nyilvántartásra kerülő telek

ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Kiss Ambrus

28. Javaslat a LIFE in RUNOFF projekttel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata

29. Javaslat a Mozaik Gazdasági Szervezet záró beszámolójának

jóváhagyására

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Gy. Németh Erzsébet

30. Javaslat BKK Zrt.-vel kötött feladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló

keretmegállapodás Közlekedésszervezői forrás 2021. évi Éves Mellékletének, illetve

egyéb feladataira vonatkozó 2021. évi Éves szerződésének 1. számú módosítására,

valamint a Budapest Közút Zrt.-vel kötött Feladat-ellátásról és közszolgáltatásról

szóló Keretmegállapodás 2021. évi éves szerződésének 1. számú módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely, Tüttő Kata

31. Javaslat a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. taggyűlési ülés tartása

nélküli tagi határozathozatalához szükséges előzetes döntések meghozatalára

Előterjesztő: Tüttő Kata

32. Javaslat a Fővárosi Környezetvédelmi Alap 2019. évi alapítványi

pályázataival kapcsolatos szakmai beszámolók és pénzügyi elszámolások

jóváhagyására

Előterjesztő: Tüttő Kata

33. Javaslat a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. 2020. évi beszámolójának

elfogadására

Előterjesztő: Tüttő Kata

34. Javaslat a II. kerületi VEKOP kerékpáros projekt támogatási szerződésének

3. számú módosítására

Előterjesztő: Karácsony Gergely

6

35. Javaslat a VEKOP XX. kerületi projekttel kapcsolatban Együttműködési

Megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Karácsony Gergely

36. Javaslat az „Együttműködés az uniós városok és közösségek fenntartható

digitális átalakításának fellendítéséért” című nyilatkozat aláírására

Előterjesztő: Tüttő Kata

37. Javaslat a Budapest domain név hasznosításáról szóló, 1290/2016. (IX.28.)

Kgy. határozattal elfogadott megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Kiss Ambrus

38. Javaslat döntés meghozatalára Sziget Fesztivál és Gyerek Sziget

rendezvények hosszútávú közterület-használata tárgyában

Előterjesztő: Kiss Ambrus, Kerpel-Fronius Gábor

Zárt ülésen tárgyalandó előterjesztések:

39. Javaslat döntés meghozatalára a 112/KGY-113/KGY sorszámozott hatósági

közterület-használati ügyekben, továbbá a beérkezett keresetlevél alapján

szükséges döntés meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

40. Javaslat közterület-használati hatósági ügyekben szükséges döntések

meghozatalára

Előterjesztő: Kerpel-Fronius Gábor

Tájékoztatók:

1. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Számadó Tamás

2. Tájékoztató Budapest Főváros Önkormányzata 2021. évi

költségvetése I. félévi alakulásáról

Előterjesztő: Kiss Ambrus

7

3. Tájékoztató a BVH Zrt. 2021. II. negyedéves előrehaladási jelentéséről

Előterjesztő: Tüttő Kata

4. Tájékoztató két ülés közötti döntésről

Előterjesztő: Karácsony Gergely

5. A Kttv. 225/C. § (2) bekezdés szerinti tájékoztató a főpolgármester 2021.

évi szabadsága igénybevételéről

Előterjesztő: Karácsony Gergely

Esetleges távolmaradását a Koordinációs Főosztály 327-1077-es telefonszámán

szíveskedjék jelezni.

Kelt a minősített elektronikus aláírásba foglalt időbélyegző szerinti időpontban.

Karácsony Gergely

főpolgármester