Összesen 3960824 látogató
Összesen 7762 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2011.04.19.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 1786 megtekintés

                                                                                                                        13/2011.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint.

 

(Odri Ágnes, Tóth Gábor, Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 8 fő képviselő.)

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Nagy tisztelettel köszöntöm a 2011. április 19-i ülésen a képviselő-testület tagjait, a televíziónézőket és a hivatal dolgozóit. Képviselőtársaim előtt ott van a mai ülésnek a napirendje. Határozatképesek vagyunk. Úgy látom, hogy a napirendi pontokhoz nem jelentkezik senki szólásra. Kérem, hogy a napirendi pontokról szavazzunk.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi sorrend szerint fogadta el a napirendi pontok tárgyalását:

 

NAPIRENDI PONTOK

       Tárgy                                                                                                              Előadó

 

108.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző munkába lépése napjának meghatározása, valamint közös megegyezés az áthelyezés szabályai szerint [a 81/2011. (IV. 07.) számú önkormányzati határozat alapján]

 

Polgármester

109.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző eskütétele

 

Polgármester

110.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző áthelyettesítése Herceghalom Község Polgármesteri Hivatal jegyzői feladatainak ellátása céljából

 

Polgármester

111.

A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati határozat módosítása

 

Polgármester

 

 

 

108. napirendi pont

 

Tárgy: Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző munkába lépése          Előadó: Polgármester

           napjának meghatározása, valamint közös megegyezés

           az áthelyezés szabályai szerint [a 81/2011. (IV. 07.)

           számú önkormányzati határozat alapján]

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Képviselőtársaim előtt ott van az előterjesztés. A határozati javaslat a következőképpen szólna: Budakeszi Várpos Képviselő-testülete a 81/2011. (IV. 7.) számú önkormányzati határozat alapján Budakeszi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének 2011. április 7-én megválasztott Garainé dr. Szelenczy Gabriella munkába lépésének napját 2011. április 19-ével jelöli meg. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1992. évi XXIII. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti munkáltatói tájékoztatást írásban adja meg.

Azt mondom, hogy csomagban szavazzunk, ezért folytatnám a határozati javaslatokat 3. és 4. sorszámozással. A 3. pont úgy szólna, hogy a Képviselő-testület a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a megállapodást a közös megegyezésről Budakeszi Város Önkormányzata, Herceghalom Község Önkormányzata és Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző között. A 4. pont pedig úgy szól, hogy a Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 3. pontban megjelölt megállapodás aláírására. Kérem a képviselő-társaimat, hogy a felolvasott határozati javaslatokról szavazzunk.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

103/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat:

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a 81/2011. (IV. 07.) számú (jegyző választása) önkormányzati határozat alapján a Budakeszi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének 2011. április 07-én megválasztott Garainé dr. Szelenczy Gabriella munkába lépésének napját 2011. április 19-ével jelöli meg.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1992. évi XXIII. törvény 11. § (8) bekezdése szerinti munkáltatói tájékoztatást írásban adja meg.

3.        Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a jogviszony-változással kapcsolatos, Budakeszi Város Önkormányzata, Herceghalom Község Önkormányzata és Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző között létrejövő megállapodást.

4.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 3. pontban megjelölt megállapodás aláírására.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal                         Felelős: 1-4. pontra: polgármester

 

 

109. napirendi pont

Tárgy:          Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző eskütétele             Előadó: Polgármester

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Kérem a képviselő-társaimat, hogy álljunk fel.

 

Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző asszony letette az esküt.

 

 

 

 

 

 

 

Ohr Alajos: Ezek után az ünnepélyes percek után szeretnék a képviselő-testület nevében sok szeretettel gratulálni a jegyző asszonynak. Nemcsak a kinevezéséhez, hanem ahhoz, hogy elfoglalhatja a hivatalát is. Ahogy azt mindenki tudja, január óta a jegyzői poszt betöltetlen. Jegyző asszony eddig helyettesítő jegyzőként volt itt az önkormányzatnál heti egy-két alkalommal. Megérezte a jegyző hiányát a hivatal és az önkormányzat is. Bár a kollégák munkájának köszönhetően - és itt nekik is szeretném megköszönni a munkájukat, - ez talán kifelé, a lakosság felé annyira nem volt érezhető. Nagyok az elvárások, ezt jegyző asszony is tudta akkor, amikor ide jelentkezett. A pályázatában sok olyan dologra kitért, ami a város megismerése által az ismeretei között jelentkezett. Azt gondolom, ha itt rend lesz a városban, a hivatalban pedig átláthatóság lesz, - és ezt viszonylag rövid időn belül produkálni tudja - akkor az a közösség megelégedésére fog szolgálni. Azt gondolom, hogy mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ebben a segítségére leszünk. Igyekszünk támogatni őt abban, hogy Budakeszi Polgármesteri Hivatala a környék egyik legjobb, illetve a legjobb polgármesteri hivatala legyen. Sok sikert kívánok, és jó egészséget a munkájához!

 

 

110. napirendi pont

 

Tárgy: Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző áthelyettesítése   Előadó: Polgármester

Herceghalom Község Polgármesteri Hivatal jegyzői

feladatainak ellátása céljából

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Mint ahogy az előttem szóló képviselő úr is elmondta, jegyző asszony Herceghalom polgármesterével, illetve képviselő-testületével történt megegyezés után február óta eddig helyettesítő jegyzőként látta el Budakeszin a jegyzői feladatokat. Én azt gondolom, hogy ha már így történt, mindenképpen Budakeszi Önkormányzatának is ebben az ügyben segítséget kell nyújtania Herceghalomnak. Amíg Herceghalom meg nem találja az ottani új, megfelelő jegyzőt, addig természetesen Budakeszinek is biztosítania kell azt a segítséget, amit mi tőlük megkaptunk. A helyettesítés egyébként heti 1,5 napról szól. Ez annyit jelent, hogy jegyző asszony minden nap, - addig, amíg nem találnak ott jegyzőt, - 1 órát ott dolgozik. Ott kezdi a napot, Budakeszire 9.30-ra fog bejönni. Amennyiben testületi vagy bizottsági ülést tartanak, akkor is segítségére lesz az ottani képviselő-testületnek. Kérdezem, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e a képviselő-társaimnak kérdése. Amennyiben nincs, a határozati javaslat lényegében arról szól, hogy Budakeszi Város jegyzője 2011. április 19-től Herceghalom jegyzői állásának betöltéséig, heti 1,5 nap helyettesítést lát el Herceghalom Polgármesteri Hivatalában, mely magában foglalja a napi 1 óra hivatali munkavégzést, valamint a képviselő-testületi és bizottsági üléseken való részvételt. Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, az szavaz "igen"-nel.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

104/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete - Herceghalom Község megkeresésére - hozzájárul, hogy Garainé dr. Szelenczy Gabriella jegyző 2011. április 19-étől Herceghalom Község Önkormányzata jegyzői állásának betöltéséig heti 1,5 nap helyettesítést lát el Herceghalom Község Polgármesteri Hivatalában, mely magában foglalja:

-          a napi 1 óra hivatali munkavégzést, valamint

-          a képviselő-testületi és bizottsági üléseken való részvételt.

 

Határidő: 2011. április 19-étől folyamatos                              Felelős: polgármester, jegyző

               Herceghalom Község Önkormányzata

     jegyzőjének kinevezéséig

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Ugyan nem ennek a napirendi pontnak a tárgya, de én, mielőtt előkészítettük a mai testületi ülést, beszéltem a jegyző asszonnyal. Szeretnék neki szót adni abban a vonatkozásban, hogy a Budakeszi Polgármesteri Hivatal január óta nagyon sok változáson ment át. Ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület - és nyilvánvalóan a település lakói számára - jegyző asszony röviden adjon egy tájékoztatást. Erre szeretném most őt felkérni.

Garainé dr. Szelenczy Gabriella: Február elejétől helyettesítek Budakeszin. Tulajdonképpen már az első nap tartottunk egy apparátusi értekezletet. Polgármester asszonnyal megbeszéltük a munkakezdést. Azt az időszakot megelőzően rugalmas munkakezdés működött a hivatalban, ami egyáltalán nem - szerintem az ügyfelek felé sem - volt jól kommunikálható. Egységesítettük a munkakezdést, most mindenki 8 órára jár dolgozni. Ez alól csak rendkívül indokolt esetben egy-két embernek adtunk felmentést. Jelenléti íveket kértünk be, és ellenőriztük a jelenléti ívek vezetését, illetve a munkaidő tartamát. Tekintettel a minőségi munka fontosságára, közösen úgy döntöttünk, hogy szakmai szempontból néhány embertől, konkrétan hat embertől, - akkor még hatályban volt az indokolás nélküli felmentésnek a lehetősége - megválunk. Később pedig még egy valakitől a mi kezdeményezésünkre, közös megegyezéssel. Az Építéshatósági osztály így osztályvezető nélkül maradt. Most helyettesítéssel látja el az a kolléganő a vezetői feladatokat, akit főépítészi asszisztensnek vettünk fel. Tulajdonképpen most ez egy próba lenne a számára, hogy hogyan tudja végezni ennek az osztálynak a vezetését. Ez a helyettesítés júniusig fog tartani. Teljesítményértékelés alapján a dolgozók egy részének a bére el volt térítve, de az volt vele a probléma, hogy az eltérítés határozatlan időre szólt, amit tulajdonképpen nem tesz lehetővé a jogszabály. Most ezeket átváltoztattuk. Egyelőre idén határozott időre, jövő év február 28-ig szólnak a béreltérítések. Akkor viszont teljesítményértékelés alapján lehetővé válik az, hogy tényleg csak azok legyenek majd eltérítve a besorolás szerinti bérüktől, akik valóban kiérdemlik azt. Voltunk ellenőrző látogatáson az Okmányirodában és a Gyámhivatalban. Itt is a munkakezdést ellenőriztük. Az átszervezés, amiről a képviselő-testület döntött, megkezdődött. Nyolc osztály felállításáról döntött a képviselő-testület, de előfordulhat, hogy abból a nyolc osztályból hat osztály lesz. Így osztályvezetői státuszt is meg tudunk spórolni, ami által ez az átszervezés költséghatékonyabbá válik. Az intézményekből a gazdasági feladatot végző dolgozók június 1-el fognak átjönni a hivatalba, de egy fő már a Pénzügyi Irodára átjött. A takarítók kiszervezése is folyamatban van. Õk május 1-től a BVV Kft dolgozói lesznek, de a feladatot ugyanígy itt látják el, mint eddig. Április 18-án tartottunk egy apparátusi értekezletet, ahol polgármester asszony és én is megpróbáltuk megfogalmazni az elvárásokat. Kilátásba helyeztük természetesen, hogy rendszeres ellenőrzések lesznek a munkavégzés, a munkafolyamatok, illetve a határidők betartását szem előtt tartva. A közterület-felügyelői munka ellátásán is mindenképpen javítani szeretnénk. Pályázatot írtunk ki egy közterület-felügyelői állásra. Szükséges mindenképpen - ezt elmondtuk az apparátusi értekezleten is, - a honlapnak az aktualizálása, mert az nem a legjobban működik. A szakmaiság, az ügyfél központúság szem előtt tartása is ki lett hangsúlyozva. Egy jól együttműködő hivatalt szeretnénk működtetni. A képviselő-testület, a polgármester, a jegyző és a hivatal mindent megtenne annak érdekében, hogy kölcsönös együttműködéssel egy jó munka alakuljon ki közöttünk. Azt hiszem, ennyi történt az elmúlt időben.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Ohr Alajos: Azt szerettem volna megkérdezni, hogy történt-e valamiféle számítás azzal kapcsolatban, hogy ezek az átszervezések az önkormányzatnak milyen megtakarítást jelentenek? Ez nem volt most napirenden, tudom, hogy erre nem feltétlenül kellett készülniük.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Vannak megközelítő számítások. A következő testületi ülésen, - ami április 28-án lesz reggel 9 órai kezdettel, - ez napirendi pont lesz, akkor az anyagi vonatkozásokra is kitérünk. Előzetesen én mindenképpen el tudom mondani, hogy álláshelyekkel számoltunk, öt álláshelyet biztosan ezekkel a típusú átszervezésekkel megtakarítottunk.

 

111. napirendi pont

 

Tárgy: A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat)               Előadó: Polgármester

          önkormányzati határozat módosítása

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Ebben a határozatban nem került pontosan megfogalmazásra a pályázaton igényelt összeg. Így ezért a módosított határozati javaslat a következőképpen szólna: Budakeszi Város Képviselő-testülete módosítja a 69/2011. (III. 22.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint: " A pályázaton igényelt összeg 25 MFt" szövegrész helyébe: "A pályázaton igényelt összeg 20 MFt szövegrész lép. Aki ezzel egyetért, az "igen"-nel szavaz.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

105/2011. (IV. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete módosítja a 69/2011. (III.22.) számú önkormányzati határozatát az alábbiak szerint: "A  pályázaton igényelt összeg 25 MFt" szövegrész helyébe "A pályázaton igényelt összeg 20 MFt" szövegrész lép.

 

Határidő: azonnal                                                             Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

112. napirendi pont

 

Tárgy: KMOP-2009.-4.6.1/B- Pitypang Óvoda bővítése                   Előadó: PVB elnöke

          pályázat - 409/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati

          határozat módosítása

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Egy új előterjesztés is szerepel az én meghívómhoz képest, a 112. "KMOP-2009.-4.6.1/B- Pitypang Óvoda bővítése pályázat - 409/2010. (XI. 16.) számú önkormányzati határozat módosítása" című napirendi pont. Előterjesztő a Pénzügyi Bizottság elnöke, aki nincs jelen ezen a mai ülésen. Ráadásul itt került kiosztásra az előterjesztés, és a napirendi pontok közé sem vettük fel. Nem is szerepel a meghívóban. Kérdezem, hogy van-e a Pénzügyi Bizottság részéről itt valaki, aki ezt az előterjesztést fel tudja vezetni a képviselő-testület számára.

Bánhidi László: Nem, mint a Pénzügyi Bizottság tagja szeretnék szólni, hiszen az ülésen sem vettem részt. Viszont az előterjesztés a Közbeszerzési Értékelő Bizottság kezdeményezésére készült. Lezárult a második körben az óvoda átépítésének közbeszerzése. Minden igyekezetünk ellenére az ajánlati ár a mellékletben található mértékben haladja meg a korábbi számításokat, illetve azt a tervezői költségbecslés alapján készült mértéket, amely ideális lenne. Ezt a többletet az általános tartalékból kérnénk kipótolni azért, hogy a beruházás megvalósulhasson, és ne kelljen újra kiírni a pályázatot. Annyit hozzátennék, hogy ez már a második kör volt. Már egy eredménytelen közbeszerzési eljárás lezajlott. Sajnos akkor is a magas ajánlati árak miatt ítéltük eredménytelennek a pályázatokat. Ebben a második körben sok minden pontosodott. A műszaki tartalomnak is bizonyos részeibe belementünk, ott is tudtunk pontosítani. Sajnos az előirányzott keretösszegen belül nem sikerült tartani az ajánlatokat. Ezért lenne szükség a többletköltség megszavazására.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Először is nem vettük még fel napirendi pontként ezt az előterjesztést. Másodszor nem tudom, hogy tárgyalta-e a Pénzügyi Bizottság. Harmadszor pedig nincs itt a Pénzügyi Bizottság elnöke. Mindjárt hívjuk az előterjesztés készítőjét, az ügyintézőt, aki elmondja a kérdésekre a választ, és hogy mennyire sürgős ez vajon. A jövő hét csütörtökig, a következő testületi ülésig - adott esetben - nem várhat-e a döntés?

 

(Bánhidi László mikrofon nélkül: Nem, nem.)

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Én azt javasolnám, mielőtt Pataki Judit képviselő-társamnak megadnám a szót, hogy először szavazzuk meg, hogy ezt a napirendet felvesszük-e most napirendi pontként.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással elfogadta, hogy a 112. számú [A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati határozat módosítás] előterjesztés felvételre kerüljön a napirendi pontok közé.

 

 

 

 

Pataki Judit: Csak annyi lenne a kérésem, hogy minek után a Pénzügyi Bizottság vezetője sincs itt, és az Odri Ágnes sem, aki szintén ebben a bizottságban van, én várnék a döntéssel a jövő hétig mindenképpen. Jó lenne, ha ő legalább azt mondaná, hogy valóban így van, van erre keret és tárgyalta a bizottság.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Miután felvettük napirendi pontként, megkérem az ügyintézőt, hogy egy általános tájékoztatót tartson ezzel az üggyel kapcsolatosan, ha már belekezdtünk. Utána legfeljebb nem döntünk ma ebben a kérdésben.

Pataki Judit: Azt gondolom, hogy Tóth Gábornak, a PVB elnökének ennél a témánál itt kellene lennie. Lehetne addig kihangosítva, telefonon történő beszélgetéssel egy megerősítést kérni tőle, hogy ezt tárgyalta-e a PVB. De miután az ő részéről nincsen semmi bizonyíték, hogy ez a téma valóban elé került, én azt gondolom, hogy ezt vele kellene előbb egyeztetni. Konferenciabeszélgetés ma már létezik. Legalább azt kellene lebonyolítani, ha ez megoldható.

Bánhidi László: Szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy amennyiben szabályosan le akarjuk zárni ezt a közbeszerzési eljárást, a döntést most kell meghozni, mert az ügy lezárásának a határideje ezen a héten csütörtökön következik be. Annyit kérnék, - meg is érkezett közben Héger Katalin, aki a hivatal részéről az ügyintézője ennek a közbeszerzésnek -, hogy hallgassuk meg őt is. Ennek alapján azt gondolom, hogy a testület dönteni fog.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Arról van szó, hogy nem volt a meghívóban meghirdetve a 112. [A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati határozat módosítása] napirendi pont, a képviselő-testület most, itt szembesült az előterjesztéssel. Nem ismerjük az anyagot, nem látjuk, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta volna. Kérem szépen Héger Katalint, hogy egy általános ismertetést tegyen meg. Amennyiben ebben a mai napon feltétlenül szükséges dönteni, úgy kérem, mondja el, ha valóban így van.

Héger Katalin: A Pénzügyi Bizottság ezt nem tárgyalta, mert a múlt hét pénteken ült össze a Közbeszerzési Bíráló Bizottság. Az idő rövidsége miatt került most ez az előterjesztés a mai testületi ülésre. Holnapi nap folyamán szeretne a Bíráló Bizottság eredményt hirdetni. Tehát a döntéshozatali jegyzőkönyv is holnap kerülne aláírásra. Azért, hogy ők döntést tudjanak hozni, mindenképpen bizonyítaniuk kell a Közbeszerzési Tanácsadó felé, hogy rendelkezünk azzal a többletforrással, ami az előterjesztésben le van írva. A Pénzügyi Bizottság az idő rövidségére való tekintettel nem tudta ezt tárgyalni még, illetve a bizottság döntött úgy, hogy ez most mindenképpen kerüljön testületi ülésre.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Ki a Közbeszerzési Bizottságnak az elnöke?

Héger Katalin: Tóth Gábor.

Somlóvári Józsefné: Én is azt észrevételezném, hogy ezt az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság nem tárgyalta. Ez 8 millió plusz költséget jelent. Tudom támogatni a képviselő-társam javaslatát, hogy egy konferenciabeszélgetéssel, egy telefonos beszélgetéssel kérdezzük meg Tóth Gábort, ha szükséges ma dönteni. Tárgyalási szünetet szeretnék kérni, és behívni a Pénzügyi Osztály vezetőjét is, hogy van-e erre fedezet és miből van? Ezt meg kellene jelölni, addig nem tudunk dönteni ez ügyben.

Bakács Edit Bernadett: Azt szeretném megkérdezni, hogy a sorozatos határidők mulasztása mennyire veszélyezteti a pályázatot? Ha nem fogadja el esetleg a testület ezt a plusz költséget, és új közbeszerzést írunk ki, akkor nem bukjuk el az egész óvoda pályázatot? Ez itt a kérdés számomra.

Héger Katalin: A határidőt ki tudom tolni, van erre is lehetőség. A pályázatot 2012. júniusáig kell megvalósítani, erre van időnk. De nem hiszem, hogy ez most célravezető lenne. Ez már a második kiírás a Pitypang Óvoda kivitelezésére vonatkozólag, a második közbeszerzési eljárás volt már. Az előzőt eredménytelennek hirdettük, mivel ott 91 millió forintról szólt a legalacsonyabb ár. Most ezt sikerült 87 millió 200 ezer forintra csökkenteni.

Bakács Edit Bernadett: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a pályázatot bukjuk vagy nem, hanem egy óvoda életében egyáltalán nem mindegy, hogy mikorra esik az átépítés, és hogy mennyi gyereket tud felvenni.

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: 5 perc tárgyalási szünetet rendelek el.

 

(A tárgyalási szünet után a képviselő-testületi ülés folytatódott.)

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A tárgyalási szünet befejeztével a 112. [A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati határozat módosítása] napirendi pontnál a következő javaslatom lenne. Erről a mai napon a képviselő-testület ne döntsön, halassza a döntést a pénteken 8.30-kor kezdődő egy napirendi ponttal meghirdetett rendkívüli képviselő-testületi ülésre. Aki ezzel a felvetéssel egyetért, az "igen"-nel szavaz.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 112. számú [A 69/2011. (III. 22.) számú (Sportpálya pályázat) önkormányzati határozat módosítása] napirendi pont levételre kerüljön, és 2011. április 22-én, rendkívüli ülésen kerüljön ismételten tárgyalásra.

 

dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Ezzel a mai testületi ülésre meghirdetett napirendi pontok végére jutottunk. Köszönöm a munkát képviselő-társaimnak. A mai ülést bezárom azzal, hogy pénteken 8.30-kor találkozunk.

 

 

k.m.f.

 

 

 

    dr. Csutoráné dr. Győri Ottília                          Garainé dr. Szelenczy Gabriella

                 polgármester                                             jegyző

 

 

 

                 Somlóvári Józsefné                                                     Czifra Zsuzsanna

               jegyzőkönyv-hitelesítő                                             jegyzőkönyv-hitelesítő