Összesen 3673248 látogató
Összesen 7278 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.04.12.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 1771 megtekintés

10/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. április 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 6 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Czifra Zsuzsanna, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 6 fő képviselő)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. április 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Dr. Csutoráné dr Győri Ottília, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: vendégeink érkeztek a 195. napirendi ponthoz (Kerekmező-Kenderföld utcák csapadékvíz-elvezetése). Tekintettel arra, hogy további vendégeket is várunk, javaslom, hogy a 195. napirendi pontot (Kerekmező-Kenderföld utcák csapadékvíz-elvezetése) a 123. napirendi pont [Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 29/2005. (VII. 01.) rendeletének módosítása] után tárgyaljuk. A 192. napirendi pontot (HÍD Szociális Központ építési közbeszerzési eljárás) előkészítetlenség miatt levételre javaslom. Továbbá javaslom felvételre a 198. napirendi pont után (TÁMOP-3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás című pályázat) 199. napirendi pontként a HISZEG Bt. kérelmét, 200. napirendi pontként a szociális célú eszközvásárlásról szóló előterjesztést, valamint 201. napirendi pontként az egyebek napirendi pont felvételét javaslom.

Bakács Edit Bernadett: A 195. napirendi pont esetében a cím módosításra került, de a meghívóban nem ez szerepel. Kérem a meghívóban szereplő címnek "Kenderföld utca mart aszfaltos burkolattal történő ellátása" címre történő módosítását.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Amennyiben további módosító javaslat nincs, szavazásra bocsátom az elhangzott módosító indítványokkal a napirendi pontok elfogadását:

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

 

-          a 195. napirendi pont címe "Kenderföld utca mart aszfaltos burkolattal történő ellátása" címre módosult;

-               a 195. napirendi pontot (Kenderföld utca mart aszfaltos burkolattal történő ellátása] a 123. napirendi pont [Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 29/2005. (VII. 01.) rendeletének módosítása] után tárgyalja;

-          a 192. napirendi pont (HÍD Szociális Központ építési közbeszerzési eljárás) előkészítetlenség miatt levételre kerül;

-          felvételre kerül a 198. napirendi pont után (TÁMOP-3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás című pályázat) 199. napirendi pont (A HISZEG Bt. kérelme), 200. napirendi pontként a szociális célú eszközvásárlás és 201. napirendi pontként az egyebek napirendi pont.

 

NAPIRENDI PONTOK

        

 

Tárgy

 

Előadó

 

Elmaradt napirendek:

 

 

122.

Budakeszi, Barackos városrész, Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca- Arany János utca által határolt területre vonatkozó Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása

 

 

 

Főépítész

123.

Budakeszi Város Önkormányzata helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 29/2005. (VII. 01.) rendeletének módosítása

 

 

 

Főépítész

195.

Kenderföld utca mart aszfaltos burkolattal történő ellátása

 

Alpolgármester

 

Új napirendek:

 

 

190.

A fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

VK Tanácsnok

191.

Erzsébet utalvány közbeszerzési eljárása

 

Polgármester

193.

Budakeszi utak kátyúzása

 

PVB elnöke

194.

Budakeszi Város Önkormányzata és a Lucsik és Társa Kft. között létrejött megbízási keretszerződés felmondása

 

 

Polgármester

196.

Bérleti ajánlat a sportpálya bejárat melletti területrészre

 

PVB elnöke

197.

TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés című pályázat

 

OKJB elnöke

198.

TÁMOP-3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás című pályázat

 

OKJB elnöke

199.

A HISZEG Bt. közterület-bérleti díj elengedése iránti kérelme

 

Polgármester

200.

Szociális célú kertművelés eszközigényének pénzügyi fedezete

 

Alpolgármester

201.

Egyebek

 

Polgármester

  ______________________________________________________________________

 

122. napirendi pont

 

Tárgy: Budakeszi, Barackos városrész,                                        Előadó: Főépítész

Márity László utca - Konth Miklós utca -

Miller János utca- Arany János utca által

határolt területre vonatkozó

Településszerkezeti Terv (TSZT) módosítása                                                       

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

157/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi város Képviselő-testülete elfogadja a 90/2002. (V. 30.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti terv módosítását az alábbiak szerint:

 

-               a területhasználat ténylegesen a 2306/70, 91, 93, 125 hrsz., természetben a Márity utca a Konth Miklós utca és az Arany János utca közé eső szakasza déli oldala mentén elhelyezkedő telkeken központi vegyesből kisvárosias lakó terület felhasználásúra módosul. A változás után a kisvárosias lakóterületeken a szintterület-sűrűség 1.

-               a módosítást az R-HÁZ Kft és Budakeszi Város Önkormányzata között fennálló, 2010. február 23-án kelt településrendezési szerződés alapozza meg.

-               a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Településszerkezeti Tervben a kialakult állapotnak megfelelően a Nagydemeter Erdeje közpark területét csökkenti, miközben a közlekedési területet megnöveli a buszforduló által elfoglalt területtel.

-               a módosítás a településszerkezeti terv leírásának módosítását nem teszi szükségessé.

-               a határozat mellékleteként Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a településszerkezeti tervlap [90/2002. (V. 30.) számú önkormányzati határozat 2. sz. melléklete] a Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller József utca - Arany János utca által határolt területre vonatkozó módosítását.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

_______________________________________________________________________

 

123. napirendi pont

 

Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzata                                              Előadó: Főépítész

helyi építési szabályzatáról és szabályozási

tervéről szóló 29/2005. (VII. 01.) rendeletének

módosítása                                                                                                 

            

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A rendelet hatályba lépésének időpontja 2012. április 13. Amennyiben hozzászólás nincs, a fenti kiegészítéssel szavazásra bocsátom a rendelet-módosítás elfogadását.

          

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelete

 

Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló

29/2005. (VII. 1.) rendelete módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. § (3) bekezdésében és 7. § (3) c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva Budakeszi Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.  §

 

(1)      A HÉSZ 1. § (2) bekezdés kiegészül a g) ponttal:

"g) 8. számú melléklet: "Budakeszi, Márity László utca - Konth Miklós utca - Miller János utca - Arany János utca által határolt terület Szabályozási Terve, amely a jelen Helyi Építési Szabályzat 2. számú mellékletét módosítja."

(2)      E rendelet 1. számú melléklete a HÉSZ 8. számú melléklete.

 

2. §

 

A HÉSZ kiegészül az 1/A. §-sal:

 

"1/A. §

 

(1)          Az építési övezetek, övezetek térbeli beosztását ábrázoló, a jelen Helyi Építési Szabályzat 1. sz. mellékletét képező övezeti tervlap módosul. A módosítást a Helyi Építési Szabályzat 1/A melléklete ábrázolja."

(2)          E rendelet 2. számú melléklete a HÉSZ 1/A számú melléklete.

 

3. §

 

A HÉSZ kiegészül az Lk5 építési övezet előírásait tartalmazó 11/A. §-sal:

 

"Az Lk5" építési övezet előírásai

11/A. §

 

(1)          Az Lk5 kisvárosias lakóterület építési övezet beépítési módja zártsorú.

(2)          Az Lk5 építési övezet

a)             beépítettsége legfeljebb 30 %,

b)             a legkisebb kialakítható telekterület 1440 m2,

c)             az építménymagasság 3,0-7,5 m közötti,

d)            a legkisebb zöldfelületi arány 60 %,

e)             az előkert mérete 5,0 m,

f)              A telken elhelyezhető legnagyobb lakásszámot a telek területének 250-nel való osztásával kell megállapítani, lefelé kerekítve."

 

4. §

 

Jelen Önkormányzati rendelet 2012. április 13-án lép hatályba.

_______________________________________________________________________

 

195. napirendi pont

 

Tárgy: Kenderföld utca mart aszfaltos                    Előadó: Alpolgármester

burkolattal történő ellátása

 

Bakács Edit Bernadett: A határozati javaslat kiegészítését kérném azzal, hogy a következő rendes képviselő-testületi ülésre a lakossági fórum és a társulás létrejöttéről, valamint arról, hogy a lakosság részéről milyen összegű hozzájárulás történt, a képviselő-testület tájékoztatásra kerüljön.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom az elhangzottak szerint módosított határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

158/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.    Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kenderföld utca mart aszfaltos burkolattal való ellátásához 1.000.000,- Ft-ot céltartalékba helyez, azzal, hogy a költség további részét a Kenderföld utca lakói vállalják.

2.    Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az alpolgármestert, hogy a képviselő-testület soron következő rendes ülésén számoljon be a 2012. április 17-i lakossági fórumon esedékes útjavítási társulás létrehozásáról.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal                                 Felelős:  1. pontra: polgármester  

                 2. pontra: 2012. április 26-i KT ülés                       2. pontra: alpolgármester

_______________________________________________________________________

 

190. napirendi pont

 

 

Tárgy: A fizető parkolási rendszerről szóló                                    Előadó: VK tanácsnok

43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet

módosításáról

 

Dr. Szelenczy Gabriella: A rendelet 3. §-ának kipontozott része helyébe a "100,- Ft" szövegrész kerül. A 4. §-a akként módosul, hogy a "legfeljebb 12 hónapra" szövegrész helyébe a "maximum 3 hónapra" szövegrész lép. Az 5. §-ban a "A Budakeszi Városkártya szigorú számadású, sorszámozott nyomtatvány" szövegrész a "melynek kiadásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet" szövegrésszel egészül ki. Továbbá az alaprendelet 8. §-a egy további, (9) bekezdéssel egészül ki, mely a következő: "Megtagadható a parkolási engedély kiadása, amennyiben 100 méteren belül nem fizető parkolóhelyek is rendelkezésre állnak."

 

Bánhidi László: A következőképpen fogalmaznám át jegyző asszony által említett, az alaprendelet 8. §-a (9) bekezdését: "Nem adható ki parkolási engedély, amennyiben 100 méteren belül nem fizető parkolóhelyek is rendelkezésre állnak." A 9. § egy újabb, (6) bekezdéssel egészülne ki, mely a következő: "Jóváírható a kizárólagos használat éves díja erejéig az az összeg, amelyet az igénylő a parkolóhely építése céljából fizetett meg - nem parkolóhely megváltás címén - és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja."

Bakács Edit Bernadett: Javaslatot szeretnék tenni arra, hogy a jelen rendelet felülvizsgálata 6 hónap elteltével történjen meg.

Bánhidi László: A rendelet az eredeti hirdetmény szerint 2012. április 16-án lép hatályba.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom az elhangzott módosításokkal a rendelet-módosítás elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2012. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

a fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fizető parkolási rendszerről szóló 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.  §

 

A R. 2. §-a az alábbi 3. ponttal egészül ki.

"3. Óratárcsa: A parkolás megkezdési idejének azonosítására szolgáló - pontos időpont /óra, perc/ megjelölésére alkalmas - kereskedelmi forgalomban kapható, vagy házilag gyártott - szerkezet, amelyről a parkolás megkezdésének időpontja kétséget kizáróan megállapítható a gépjármű szélvédőjén keresztül."

 

2.  §

 

A R. 4. § (5) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(5) A fizetendő várakozási díj 350,- Ft/óra, mely összeg az ÁFÁ-t tartalmazza. A várakozási díjat előre lehet megváltani parkolójegy formájában Budakeszi Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (Budakeszi, Fő utca 179.), valamint a Budakeszi Város Önkormányzatával szerződést kötött kereskedelmi egységekben. A viszonteladók elérhetőségeit a Polgármesteri Hivatalban és a helyben szokásos módon teszi közzé Budakeszi Város Önkormányzata."

 

 

 

 

3.  §

 

A R. 5. §-a az alábbi (3), (4) bekezdéssel egészül ki.

"(3) Óratárcsa beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (Budakeszi, Fő utca 179.), továbbá az erre szakosodott elárusító helyeken.

(4) A Polgármesteri Hivatalban beszerezhető óratárcsa ára: 100,-Ft, mely az ÁFÁ-t tartalmazza."

 

4.  §

 

A R. 7. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

"(1) Budakeszi Városkártyát bárki vásárolhat minimum 1 hónapra és maximum 3 hónapra előre. A Budakeszi Városkártya csak teljes hónapra állítható ki."

 

5.  §

 

A R. 7. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) A Budakeszi Városkártya szigorú számadású, sorszámozott nyomtatvány, melynek kiadásáról a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet."

 

6. §

 

A R. 8. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Nem adható ki parkolási engedély, amennyiben 100 méteren belül nem fizető parkolóhelyek is rendelkezésre állnak."

 

7. §

 

A R. 9. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Jóváírható a kizárólagos használat éves díja erejéig az az összeg, amelyet az igénylő a parkolóhely építése céljából fizetett meg - nem parkolóhely megváltása címén -  és ezt hitelt érdemlően igazolni tudja."

 

8. §

Hatályát veszti a R. 2. melléklete.

 

9. §

 

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A rendelethez tartozik egy határozati javaslat is, mely kiegészül egy új ponttal, ami szerint a parkolási rendelet 6 hónap elteltével felülvizsgálatra kerül. Amennyiben további javaslat nincs, szavazásra bocsátom az elhangzottak szerint módosított határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

159/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.    Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 43/2011. (IX. 21.) önkormányzati rendeletet hatálybalépését követő hat hónap elteltével felülvizsgálja.

2.    Budakeszi Város Képviselő-testülete a parkolójegyek árusítására szerződést kíván kötni az árusítást vállaló kereskedelmi egységekkel.

3.    Budakeszi Város Képviselő-testülete a mellékelt szerződéstervezet-mintát elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                                Felelős: 1-3. pontra: polgármester

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

191. napirendi pont

 

Tárgy: Erzsébet utalvány közbeszerzési eljárása                       Előadó: Polgármester

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A határozati javaslat 5. pontját kiegészíteném azzal, hogy a bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelölöm: dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző; Kovácsné Borbás Csilla, a Pénzügyi Osztály vezetője és Pelczhoffer Lászlóné, a Projektcsoport vezetője. Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az elhangzottak szerint kiegészített határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

160/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Erzsébet utalványok beszerzésére közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Erzsébet utalványok beszerzésére nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása szükséges.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az utalványok beszerzéséhez pénzügyi fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ajánlat tételi felhívás tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert a felhívás ajánlattevő részére történő megküldésére.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző,

Kovácsné Borbás Csilla, Pénzügyi Osztály vezetője,

Pelczhoffer Lászlóné, Projektcsoport vezető.

6.             Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékletben szereplő ajánlat tételi felhívásban az alábbi módosításokat kell átvezetni:

 

-                   Szállítási szerződés tervezet 1. 1. pontjából a "tömbösített, megszemélyesített" szövegrész törlésre kerül,

-                   Szállítási szerződés tervezet 2. 2. pontjában a "…" szövegrész helyébe "2012. december 31-ig" szövegrész lép,

-                   Szállítási szerződés tervezet 3. 1. pontjában a "2012.. … követően" szövegrész helyébe "2012. május 1. követően" szövegrész lép,

-                   Szállítási szerződés tervezet 5. 3. pontjában a "Szállító Raiffeisen Bank Rt által vezetett 12010532-00292896-00100005 számú" szövegrész helyébe "Szállító …. számú" szövegrész lép,

-                   Szállítási szerződés tervezet 5. 5. pontja 5. 4. pontra módosul,

-                   Szállítási szerződés tervezet új 5. 4. pontjában a "szállítási díj 800,- Ft+ÁFA" szövegrész helyébe "szállítási díj …. " szövegrész lép,

-                   Szállítási szerződés tervezet 6. 1. pontjában az "ellenértékének 1 §-a" szövegrész helyébe "ellenértékének 0,5 %-a" szövegrész lép,

-                   Szállítási szerződés tervezet 6. 2. "Vállalkozó" szövegrész helyébe "Szállító" szövegrész lép.

 

Határidő: 1-6. pontra: azonnal                     Felelős: 1-6. pontra: polgármester

_______________________________________________________________________

 

193. napirendi pont

 

Tárgy: Budakeszi utak kátyúzása                                           Előadó: PVB elnöke

 

(Bánhidi László ismerteti a határozati javaslatot.)

Dr. Szelenczy Gabriella: A határozati javaslatot a következő pontokkal egészíteném ki: 4. pontként Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetőjét a megbízási szerződés elkészítésére; 5. pontként Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét vizsgálja meg; 6. pontként Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jelentse be, végül 7. pontként Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezéseket követően a szerződést aláírja.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az elhangzottak szerint módosított határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

161/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi belterületi burkolt utak kátyúzására 4 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetőjét, hogy a kátyúzás területeire készítsen el egy pontosított táblázatot, melyről a képviselő-testület a 2012. április 26-i képviselő-testületi ülésén dönt. A végleges kátyúzási tervet csak tanácsnoki javaslat alapján tudja elfogadni a képviselő-testület.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, a kátyúzás végrehajtásakor lehetőséget kell biztosítani a körzet képviselőjének, hogy figyelemmel kísérje a munkát, és észrevételeket tegyen.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft ügyvezetőjét a megbízási szerződés elkészítésére.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét vizsgálja meg.

6.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jelentse be.

 

 

 

7.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezéseket követően a szerződést aláírja.

 

Határidő: 1. és 3-6. pontra: azonnal

               2. pontra: 2012. április 26-i KT ülés

               7. pontra: véleményezéseket követően

Felelős:   1. és 7. pontra: polgármester

               2., 3. és 4. pontra: BVV Kft ügyvezetője

               5. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

               6. pontra: jegyző

_______________________________________________________________________

 

194. napirendi pont

 

Tárgy: Budakeszi Város Önkormányzata és a                         Előadó: Polgármester

Lucsik és Társa Kft. között létrejött megbízási

keretszerződés felmondása                                                   

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

162/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és a Lucsik és Társa Kft. között 2010. augusztus 16-án "a Budakeszi Város Szennyvízprojektjének megvalósítását szolgáló KEOP pályázathoz tartozó hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység" ellátására létrejött Megbízási Keretszerződést a felmondás kézhezvételétől számított 30 napos határidővel felmondja a Megbízási Keretszerződés VII. fejezet 3. pontja alapján.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott felmondás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

_______________________________________________________________________

 

196. napirendi pont

 

Tárgy: Bérleti ajánlat a Sportpálya                                                     Előadó: PVB elnöke

bejárata melletti területrészre                                             

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

163/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete Hubai Imre, Sportpálya bejárata melletti standra és az ahhoz kapcsolódó 15 m2-es területre vonatkozó, 75.000 Ft + ÁFA/hó bérleti díj fizetéséről szóló ajánlatát elfogadja, és felkéri az önkormányzat ügyvédjét a bérleti szerződés előkészítésére, a polgármestert pedig a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester,

                                                                        ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

_______________________________________________________________________

 

197. napirendi pont

 

Tárgy: TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés című pályázat          Előadó: OKJB elnöke

                                                                              

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az "A" verzió elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

164/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a "TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés" elnevezésű pályázaton részt vesz az alábbi feltételekkel:

a)        támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás,

b)        támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a,

c)         a projekt fizikai megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 hónapon belül meg tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata,

d)        a Pitypang Sport Óvoda részére a pályázaton igényelt összeg 5 M Ft,

e)        Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25%-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75%-át a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,

f)         az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 2.    Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a "TÁMOP-3.1.11-12/1 Óvodafejlesztés" elnevezésű pályázaton részt vesz az alábbi feltételekkel:

a)        támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás,

b)        támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a,

c)         a projekt fizikai megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 hónapon belül meg tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata,

d)        a Szivárvány Óvoda részére a pályázaton igényelt összeg 5 M Ft,

e)        Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25%-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75%-át a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,

f)         az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

Határidő: 1-2 pontra: azonnal                       Felelős: 1-2 pontra: polgármester

_______________________________________________________________________

 

198. napirendi pont

           

Tárgy: TÁMOP-3.4.3-11/1 Iskolai                                          Előadó: OKJB elnöke

tehetséggondozás című pályázat

                                                                                                                                                              

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az "A" verzió elfogadását.

                                                                          

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

165/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a "TÁMOP-3.4.3-11/1 Iskolai tehetséggondozás" elnevezésű pályázaton részt vesz az alábbi feltételekkel:

a)        támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás,

b)        támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a,

c)         a projekt megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 hónapon belül meg tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata,

d)        a Széchenyi Általános iskola részére a pályázaton igényelt összeg 20 M Ft,

e)        Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25%-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75%-át a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,

f)         az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

_______________________________________________________________________

 

199. napirendi pont

           

Tárgy: A HISZEG Bt. közterület-bérleti                                   Előadó: Polgármester

díj elengedése iránti kérelme                                           

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az előzetes egyeztetés alapján a képviselő-testület a következő határozati javaslatról dönt: Budakeszi Város Képviselő-testülete a HISZEG Bt. kérelmének úgy ad helyt, hogy a létrejött területbérleti szerződés felmondása kapcsán 2012. április 1. napjától kezdődő 30 napos felmondási időre járó közterület-bérleti díj, bruttó 50 EFt felét a HISZEG Bt. megfizeti. Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom az elhangzottak szerint módosított határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

166/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a HISZEG Bt. kérelmének úgy ad helyt, hogy az 565/2012. (XII. 15.) számú Kt. határozat alapján létrejött területbérleti szerződés felmondása kapcsán, a 2012. április 01. napjától kezdődő 30 napos felmondási időre járó közterület-bérleti díj felének, azaz bruttó 22.500,- Ft-nak a megfizetési kötelezettsége alól mentesíti a HISZEG Bt-t.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

_______________________________________________________________________

 

200. napirendi pont

           

Tárgy: Szociális célú kertművelés eszköz-                            Előadó: alpolgármester

igényének pénzügyi fedezete                                          

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Amennyiben hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

167/2012. (IV. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a BVV Kft. közreműködésével szerezze be a szociális kert-program beindításához szükséges eszközöket, melyek ezt követően a BVV Kft. tulajdonát képezik.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete az eszközök beszerzéséhez a BVV Kft. részére 111.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalékkeret terhére.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét a megbízási szerződés elkészítésére.

4.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét vizsgálja meg.

5.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jelentse be.

 

 

 

 

 

 

6.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezéseket követően a szerződést aláírja.

 

Határidő: 1-5. pontra: azonnal

               6. pontra: véleményezéseket követően

Felelős:   1. és 3. pontra: BVV Kft ügyvezetője

               2. és 6. pontra: polgármester

               4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

               5. pontra: jegyző

              

_______________________________________________________________________

 

201. napirendi pont

           

Tárgy: Egyebek                                                               Előadó: Polgármester

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Megadom a szót Somlóvári Józsefné képviselő asszonynak.

Somlóvári Józsefné: Balesetveszélyes járdákkal kapcsolatosan kérném a Polgármesteri Hivatal és a BVV Kft. segítségét. A Vásárhelyi Pál utcában van egy olyan járda, ahol felnyomódott egy fa gyökere, ezért a járda baleset veszélyes lett. Ez különösen azért fontos, mert az említett utcában több látássérült is lakik. Ugyanez a probléma a Munkácsy utca - Vásárhelyi Pál utca sarkán, a Munkácsy utca - Szél utca sarkán és a Csulak Virágbolt előtt is. Szeretném felkérni a BVV Kft-t vagy a közterület-felügyelőket, hogy járják végig a város utcáit, hiszen nagyon sok helyen nem lehet közlekedni a járdákon a kilógó növények, illetve a fák ágai miatt. Úgy vélem, hogy a balesetmentes közlekedést a járdákon is biztosítani kell.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Amennyiben további hozzászólás nincs, megköszönöm képviselő-társaimnak a mai gyors munkát és ezzel a mai ülést bezárom.

 

 

 

K. m. f.

 

 

       Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                              Dr. Szelenczy Gabriella

                  Polgármester                                                   jegyző

 

 

 

Tóth Gábor

jegyzőkönyv hitelesítő