Összesen 4023177 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.04.26.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 3568 megtekintés

11/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. április 26-án megtartott testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 9 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Odri Ágnes és Tóth Gábor igazoltan távol, jelen van 9 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. április 26-i képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, Dr. Csutoráné dr Győri Ottília, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

Napirendi pont előtti hozzászólásra jelentkezett Szabó Ákos Péter és Ohr Alajos tanácsnokok. Megadom a szót Szabó Ákos Péter tanácsnok úrnak.

Szabó Ákos Péter: A Farkashegyi Repülőtéren a repülőklubok és az önkormányzat szervezésében - amelynek lebonyolítását jórészt az Erkel Ferenc Művelődési Központ vállalta magára - majális kerül megrendezésre, ahol mindenkit szeretettel várunk. Rendkívül változatos programok lesznek. Lesz lehetőség sétarepülésre, lovaglásra, paintballozásra stb. Vásárosok, mutatványosok színesítik a programot. Reggel 9 órától, óránkénti indulással - igény szerint sűrűbben is - buszjárat közlekedik a repülőtérre. A busz útvonala: Erkel Ferenc Művelődési Központ - Dózsa György tér - Farkashegyi Repülőtér. Igény szerint a Barackos városrész felé tesz egy hurkot a busz. A busz igénybevételének díja 200,- Ft.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Napirendi pont előtti hozzászólásra megadom a szót Ohr Alajos tanácsnok úrnak.

Ohr Alajos: Rémhírként terjedt el a városban, hogy májustól nem fog Budakeszire közlekedni a 22-es BKV járat. Sikerült megegyezésre jutnunk a BKV-val, illetve a BKV felettes szervével a Budapesti Közlekedési Központtal. A mai képviselő-testületi ülésen szerepel egy előterjesztés a megállapodás konkrét szövegéről. Ez alapján el tudom mondani, hogy májustól ugyanúgy fognak járni a BKV járatok, mint korábban. Lesznek pozitív változások is. A 222-es autóbusz szárnyvonal menetrendje kiterjesztésre kerül. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a csúcsidőben fog közlekedni a busz, hanem a csúcsidőn kívüli időszakban, 30 perces időközönként, hétköznap 21 óráig. Hétvégén 8 órától 20 óráig fog közlekedni a járat, 30 perces időközökkel. Ez várhatóan május 12-től kerül bevezetésre. A pontos időpontról a helyben szokásos módon értesíteni fogjuk a lakókat, elsősorban a város és a Budakeszi Hírmondó internetes oldalán.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: a zárt ülési napirendi pontokat a nyílt ülésre meghirdetett napirendi pontok után tárgyaljuk meg. A zárt ülésre meghirdetett napirendi pontok közül a 202. napirendi pont (ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd beszámolója) napirendről való levételét javaslom, azt írásban kérjük beterjeszteni. A 186/b napirendi pontot (BVV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása) a zárt ülés után nyílt ülés keretében tárgyaljuk. Levételre javaslom a 80. napirendi pontot (Keszivíz Kft. ügyvezetője számára teljesítménykövetelmények előírása) előkészítetlenség miatt, a 154. napirendi pontot (Az ENQUA Kft. költségcsökkentési vizsgálata), mivel az anyagot nem kapta meg a képviselő-testület. Felvételre javaslom 244. napirendi pontként a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzést segítő pályázat című előterjesztést, 245. napirendi pontként a Tulajdonosi hozzájárulás a Budakeszi köztemetőben történő film forgatásához című előterjesztést és 246. napirendi pontként Ovi-Foci pályázaton való részvétel című előterjesztést. Utolsó napirendi pontként javaslom megtárgyalni a 226. napirendi pontot (Fedezet biztosítása Budakeszi déli városkapuja, a Dózsa György tér és környezetének rendezése, közösségi terek létesítése ötletpályázathoz), mivel az előterjesztés pontosítása folyamatban van.

Szavazásra bocsátom az elmondott módosító indítványokkal a napirendi pontok elfogadását:

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: a zárt ülésre meghirdetett napirendi pontokat a nyílt ülésre meghirdetett napirendi pontok után tárgyalja meg a képviselő-testület. A nyílt ülés utolsó napirendi pontja a 226. napirendi pont (Fedezet biztosítása Budakeszi déli városkapuja, a Dózsa György tér és környezetének rendezése, közösségi terek létesítése ötletpályázathoz);

-               a 186/b napirendi pontot (BVV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása) a zárt ülés után nyílt ülés keretében tárgyalja meg a képviselő-testület;

-               felvételre kerül 244. napirendi pontként (TÁMOP-5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzést segítő pályázat), 245. napirendi pontként (Tulajdonosi hozzájárulás a Budakeszi köztemetőben történő film forgatásához), 246. napirendi pontként (Ovi-Foci pályázaton való részvétel;

-               levételre kerül a 80. napirendi pont (Keszivíz Kft. ügyvezetője számára teljesítménykövetelmények előírása), a 154. napirendi pont (Az ENQUA Kft. költségcsökkentési vizsgálata), valamint a 202. napirendi pont (ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd beszámolója).

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

           Tárgy                                                                                                  Előadó

 

206.     Budakeszi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló

         7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása                Polgármester

207.   Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról                      Polgármester

208.   2011. évi költségvetés végrehatásáról szóló zárszámadási rendelet

         megalkotása                                                                                        Polgármester

209.   2011. évi pénzmaradvány felosztása                                      Polgármester

210.   Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.)

         önkormányzati rendelet módosítása                                       Polgármester

211.     Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti

         tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28.)

         önkormányzati rendelet módosítása                                       PVB elnöke

212.     A helyi jelentőségű természeti területek védettségének

fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet

módosítása                                                                        KKKB elnöke

213.     Az egyes szabálysértési tárgyú önkormányzati rendeleteknek a

         szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

         nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

         hatálybalépésével összefüggő módosítása                               Jegyző

214.     HÉSZ kiigazítást kérő törvényességi észrevétel - A Kúria

         Önkormányzati Tanácsa felé önkormányzati állásfoglalás küldése  Főépítész

215.   Folyószámla-hitel felvétele                                                                 Polgármester

216.   Erzsébet utalvány közbeszerzési eljárása                                         Polgármester

192.   A HÍD Szociális Központ építési közbeszerzési eljárása              Polgármester

217.   Az újonnan kialakított www.budakeszi.hu weboldalon közzétett

         közérdekű adatok tárolásának biztosítása                               Polgármester

218.     A Polgármesteri Hivatal épületében lévő bérelt vonali internet

         biztosítása                                                                         PVB elnöke

219.   Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat

         - Pitypang Óvoda                                                                               Polgármester

220.   Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat

         - Szivárvány Óvoda                                                            Polgármester

221.     Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat

         - Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény                Polgármester

173.   A zeneiskola fűtési rendszere                                                PVB elnöke

174.   Az orvosi rendelő fűtési rendszere                                          PVB elnöke

222.   Erkel napok előkészítése                                                      OKJB elnöke

223.   Tájékoztató a 2012. március 15-i ünnepségről                          OKJB elnöke

79.    Keszivíz Kft. ügyvezetőjének beszámolója az 519/2011. (XII. 15.)

         számú és az 575/2011. (XII.20.) számú határozatok végrehajtásáról      Polgármester

81.    Keszivíz Kft. 2012. évi üzleti terve                                          Polgármester

224.   Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendjének jóváhagyása      Keszivíz Kft.

                                                                                                ügyvezetője

225.     Keszivíz Kft. rendelkezésére álló eredménytartalékának

osztalékként való igénybevétele és a kölcsönszerződés módosítása        PVB elnöke

227.  A Tölgyfa és Fenyő utca forgalomszámlálása                           VK Tanácsnok

228.   Jegyzői intézkedés alapján történő KRESZ-tábla kihelyezések      VK Tanácsnok

229.   Egészségügyi koncepció helyzete, tájékoztató az oktatási

         intézmények gyermekorvosi, védőnői feladatainak ellátásáról       KKKB elnöke

230.     A 2092 Budakeszi, Fő utca 98. szám alatti önkormányzati

         épületben működő Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet

         tüdőgondozó szakellátás                                                      Alpolgármester

231.   BVV Kft. gépjármű értékesítése                                             PVB elnöke

232.   A 159/2012. (IV. 12.) számú (a parkolással kapcsolatos

         viszonteladói szerződés) önkormányzati határozat módosítása    Polgármester

 

233.     A 37/2009. (II. 04.) számú önkormányzati határozat 2. és 3.

         pontjának végrehajtása (katasztrófavédelmi helikopterbázis és

         vállalkozási központ létesítése az LHFH repülőtér területén)        IF Tanácsnok

234.   Mezei Mária Kulturális Emlékhét                                             OKJB elnöke

235.   Kompánia Színházi Társulat támogató kérelme                         OKJB elnöke

236.   Budakeszi Népdalkör támogató kérelme                                  OKJB elnöke

237.   Budavári Német Önkormányzat támogató kérelme                    OKJB elnöke

238.   Pilóta emlékmű emelésének kérelme                                      OKJB elnöke

239.   Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési

         megállapodás                                                                     Polgármester

240.   Tájékoztató Budakeszi Tervtanácsának 2012. évi 1. üléséről       Főépítész

241.   Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti legfontosabb

         eseményekről 2012. március 19. és 2012. április 18. között        Polgármester

242.   Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról                          Polgármester

243.   Egyebek                                                                            Polgármester

244.   TÁMOP-5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzést segítő pályázat                 Alpolgármester

245.   Tulajdonosi hozzájárulás a Budakeszi köztemetőben történő film

         forgatásához                                                                      Polgármester

246.   Ovi-Foci pályázaton való részvétel                                         Polgármester

226.   Fedezet biztosítása Budakeszi déli városkapuja, a Dózsa György tér

         és környezetének rendezése, közösségi terek létesítése

         ötletpályázathoz                                                                 Főépítész

           Zárt ülés:

203.   A BKV 22-es járatcsalád további működtetésére vonatkozó

         szerződések                                                                       VK Tanácsnok

204.   86/zárt/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozat végrehajtása

         (a Polgármesteri Hivatal mechanikai védelmének kibővítése,

         a Fő utcai frontra térfigyelő kamera telepítése)                        Polgármester

205.   Az önkormányzati ingatlanvagyon helyzete                              Vagyongazda

186/a BVV Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása              Polgármester

           Nyílt ülés:

186/b BVV Kft. alapító okiratának módosítása                                  Polgármester

 

_______________________________________________________________________

206. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzata 2011. évi                Előadó: Polgármester

           költségvetéséről szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati

           rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

22/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

 

a Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

szóló 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 7/2011.(II.22.) rendeletét (továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 2. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetését 2.011.938,- EFt bevételi összeggel és 2.539.675,- EFt kiadási összeggel állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiány: 527.737,- EFt.

(3) Az Önkormányzat a (2) bekezdés szerinti hiány finanszírozását az alábbiak  szerint határozza meg:

       pénzmaradvány                193.897,- EFt     (2010. évi )

       hiteltörlesztés                     50.236,- EFt   

       hitelfelvétel:                     384.076,- EFt  

(4) Az intézményfinanszírozás összege: 367.581,- EFt."

 

2. §

 

Az R. 3. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

"A  2011. évi költségvetés bevétel-kiadási főösszege: 2.589.911,- EFt.

A bevételi-kiadási főösszeg intézményi bontását, valamint a Német Önkormányzat és a Tarkabarka Óvoda, illetve a Polgármesteri Hivatal bontását a rendelet 4. melléklete tartalmazza."

 

3. §

 

Az R. 1. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

 

4. §

 

Az R. 2. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

 

5. §

 

Az R. 8. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

 

6. §

 

Az R. 16. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

 

7. §

 

Az R. 17. melléklet helyébe e rendelet 5. melléklet lép.

 

8. §

 

Az R. 18. melléklet helyébe e rendelet 6. melléklet lép.

 

9.§

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

 

_______________________________________________________________________

207. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról   Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

168/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

208. napirendi pont

 

 

Tárgy:  2011. évi költségvetés végrehatásáról szóló              Előadó: Polgármester

           zárszámadási rendelet megalkotása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

 

a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadásról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő- testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésekben kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 31. cikk f, pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1)      A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összes bevételi teljesítését a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélkül 2.697.698,-
EFt-tal, az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2)      A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei összes kiadásai teljesítését a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélkül 2.548.663,- EFt-tal, a 2. melléklet szerint jóváhagyja.

 

2. §

 

 A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei felújítási kiadásának teljesítését 2.620,- EFt-tal hagyja jóvá az 5. melléklet szerint.

 

3. §

 

A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei fejlesztési kiadásának teljesítését 396.984,- EFt-tal hagyja jóvá az  5.melléklet szerint.

 

4. §

 

A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzata és intézményei bevételi és kiadási teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 


                                                                                               adatok EFt-ban                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Bevétel

Kiadás

 ebből

felújítás

ebből

fejlesztés

megjegyzés

Polgármesteri Hivatal

2.568.973,-

1.515.636,-

2.620,-

393.227,-

 

Tarkabarka Óvoda

87.927,-

87.365,-

 

 

 

Széchenyi István Általános Iskola

47.444,-

395.302,-

 

2.552,-

 

GAMESZ

9.189,-

22.278,-

 

 

 

Nagy Sándor József Gimnázium

23.205,-

123.236,-

 

593,-

 

Erkel Ferenc Művelődési Központ

21.906,-

60.453,-

 

112,-

 

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

9.460,-

79.134,-

 

 

 

Czövek Erna AMI

8.250,-

59.443,-

 

 

 

Nagy Gáspár Városi Könyvtár

1.237,-

24.019,-

 

 

 

Szivárvány Óvoda

6.693,-

93.031,-

 

 

 

Pitypang Óvoda

6.948,-

96.140,-

 

 

 

Budakeszi Bölcsőde

2.948,-

31.182,-

 

 

 

Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat

21.379,-

18.845,-

 

167,-

 

 

5. §

 

Budakeszi Német Önkormányzat bevételi teljesítése 46.273,- EFt, kiadási teljesítése 30.889,- EFt. Ezeket az összegeket a Budakeszi Város Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege tartalmazza. 

 

6. §

 

Működési célra felvett hitel állománya 2011. december 31-én 83.577,- EFt. Fejlesztésre felvett hosszú lejáratú hitel 219.178,- EFt. A mérlegben nyilvántartott hosszú lejáratú hitelállomány 608.779,- EFt.

 

 

7. §

 

A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetési módosított pénzmaradványt 150.027,- EFt összegben hagyja jóvá.  Budakeszi Város Önkormányzatának pénzmaradvány felosztását külön határozat tartalmazza.

 

8. §

 

A Képviselő-testület Budakeszi Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

9. §

 

E rendelet hatályba lépését követő 40 napon belül - de legkésőbb 2012. június 30-ig - a polgármester az egyszerűsített beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést az Állami Számvevőszéknek megküldi.       

 

10. §

 

E rendelet mellékletei:

 

a)        l. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei bevételek részletesen 2011. év

b)        2. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei kiadások részletesen 2011. év

c)         3. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei pénzforgalmi mérlege 2011. év

d)        4. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei címenkénti kiadásai 2011. év

e)        5. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei fejlesztés felújítás 2011. év

f)         6. melléklet: Budakeszi Német Önkormányzat pénzforgalmi mérlege 2011. év

g)        7. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat hitel állománya 2011. év

h)        8. melléklet Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei létszáma 2011. év

i)          9. melléklet Budakeszi Város Önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya 2011. év

j)          10. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei bevételek-kiadások kiemelt előirányzatok szerint 2011. év

k)        11. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei kiadások kiemelt előirányzatok szerint szakfeladatonként 2011. év

l)          12. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat és intézményei bevételek kiemelt előirányzatok szerint szakfeladatonként 2011. év

m)       13. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített mérlege 2011. év

n)        14. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2011. év

o)        15. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás 2011. év

p)        16. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat egyszerűsített vállalkozási eredmény kimutatás 2011. év

q)        17. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat saját tulajdonú gazdálkodó szervezetek működési támogatása 2011. év

r)         18. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat tartós részesedések kimutatása 2011. év

s)         19. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat pénzeszközök változása 2011. év

t)         20. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat közvetett támogatások kimutatása 2011. év

u)        21. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat vagyon kimutatása 2011. év

v)        22. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat által folyósított ellátások 2011. év

w)       23. melléklet: Budakeszi Város Önkormányzat Uniós támogatásokból finanszírozott programok 2011. év

 

11. §

 

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

 

_______________________________________________________________________

209. napirendi pont

 

 

Tárgy:  2011. évi pénzmaradvány felosztása                        Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

169/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2011. évi pénzmaradványt az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Sor-
szám

 Megnevezés

 Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

(EFt)

 1.

 Záró pénzkészlet

65.631,-

 2.

 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

 

 3.

 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)

87.774,-

 4.

 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

 

 5.

 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

 

 6.

 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

(1+2±3-4-5)

153.405,-

 7.

 Finanszírozásból származó korrekciók (+)

-3.378,-

 8.

 Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)

 

 9.

 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)

150.027,-

 10.

 Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

 

 11.

 Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)

 

 12.

 Módosított pénzmaradvány (9±10±11)

150.027,-

 13.

 A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány

 

 14.

 - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány

150.027,-

 15.

 - Szabad pénzmaradvány

 

 

Feladattal terhelt pénzmaradvány tételes felsorolása /EFt/

 

NKÖ záró pénzkészlet

15. 045,-

2012. évi költségvetésben igénybe vett

50. 586,-

2011. évi szállítói kötelezettségek

53. 309,-

2011. évi határozatok 2012. évi kötelezettsége általános tartalék alapba

27. 500,-

2011. évi bérjellegű kiadások

3. 587,-

Összesen

150. 027,-

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

210. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről             Előadó: Polgármester

           szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 1. §-ában leírtakról a következő képviselő-testületi ülésen döntünk.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy az 1. §-ról a következő képviselő-testületi ülésen dönt és az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

24/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendeletét  (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 13. melléklet helyébe e rendelet 1. melléklet lép.

 

2. §

 

Az R. 15. melléklet helyébe e rendelet 2. melléklet lép.

 

3. §

 

Az R. 30. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklet lép.

 

4. §

 

Az R. 35. melléklet helyébe e rendelet 4. melléklet lép.

 

5. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

_______________________________________________________________________

211. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak         Előadó: PVB elnöke

           feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

           47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

25/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

 

az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28. önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

(1)       Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az önkormányzati vagyon törzsvagyonból és a törzsvagyon körébe nem tartozó üzleti vagyonból áll."

(2)       Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A törzsvagyon tárgyai forgalomképtelenek vagy korlátozottan forgalomképesek. A törzsvagyon körébe tartozó vagyontárgyak közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálják."

(3)       Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"A (4) és (5) bekezdésben meghatározott vagyontárgyakon kívül minden egyéb az önkormányzat üzleti vagyonának minősül (3. melléklet). Az üzleti vagyon forgalomképes."

(4)       Az R. 4. § (8) bekezdésében szereplő "a forgalomképes vagyon" szövegrész helyébe "az üzleti vagyon" szöveg lép.

(5)       Az R. 4. § az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

"A törvényben meghatározottakon túlmenően a képviselő-testület dönt a vagyontárgy

a)    forgalomképtelen vagy korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, illetve üzleti vagyonná történő nyilvánításáról,

b)   forgalomképességének megváltoztatásáról."

 

2. §

 

Az R. 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"15. § (1) Az önkormányzati követelések törléséről a képviselő-testület dönt, melyre az alábbi esetekben kerülhet sor:

a)         a tulajdonosi jogok gyakorlója a követelés behajtására valamennyi jogi eszközt eredménytelenül kimerített,

b)         az adós természetes személy elhunyt, és nincs a tartozás behajtása céljára megterhelhető vagy értékesíthető hagyatéka,

c)         a követelés a hatályos jogszabályok alapján elévült,

d)         a követelést bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,

e)         a kötelezett bizonyítottan nem lelhető fel, és a felkutatására tett intézkedések igazoltan nem jártak eredménnyel,

f)          a követelést bizonyítottan csak veszteséggel, vagy aránytalanul nagy költséggel lehet érvényesíteni,

g)         ha az adós ellen vezetett végrehajtás során talált fedezet a követelést sem részben, sem egészben nem elégítené ki,

h)         felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által adott nyilatkozat alapján a követelés bizonyítottan sem részben, sem egészben nem térül meg,

i)           csődegyezségi, felszámolási eljárásban történő hitelezői egyezség esetén, beleértve a kényszeregyezséget is vagy az eljáró bíróság által jóváhagyott perbeli egyezség esetén,

j)          kamatkövetelés esetén.

(2)          Jelen §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni az államháztartási törvényben meghatározott mértékű (kisösszegű) követelés behajtásakor."

 

3. §

 

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

 

_______________________________________________________________________

212. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A helyi jelentőségű természeti területek védettségének Előadó: KKKB elnöke  fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati

           rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

26/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

 

a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló

3/2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A R. 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"a) tilos tüzet gyújtani, kivéve a Mamutfenyők helyi védett természeti területen, az ott kijelölt tűzrakóhelyen"

 

2. §

 

A R. 10. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) Tüzet gyújtani kizárólag a kijelölt tűzrakóhelyen lehet.

 

3. §

 

(1)      Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

(2)      Hatályát veszti a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2008. (IV. 09.) önkormányzati rendelet.

 

 

_______________________________________________________________________

213. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az egyes szabálysértési tárgyú önkormányzati rendeleteknek Előadó: Jegyző a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-

           sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény

           hatálybalépésével összefüggő módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Módosító javaslat nem lévén szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete

 

az egyes szabálysértési tárgyú önkormányzati rendeleteknek

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével összefüggő módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2011. évi CLXXXIX. törvény  51. § (4) bekezdésben, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, az egyes szabálysértési tárgyú önkormányzati rendeleteknek a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény hatályba lépésével összefüggő módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 26/1991. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"7. §. (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt az, aki:

a)  a város címerét és zászlóját a rendelet 6. § (2)-(4) bekezdésben megjelölt engedély nélkül előállítja, használja, vagy forgalomba hozza,

b)  engedéllyel rendelkezik ugyan, de az ahhoz előírt feltételeket megszegi,

c)  a 6. § (7)-(8) bekezdésben foglaltakat nem tartja be a címer előállítása során."

(2)          A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

2. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az utca név- és házszámtáblákról szóló 33/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendeletének 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"8. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt az aki utcanév táblát, házszámtáblát:

a)    megrongál,

b)   eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,

c)    jogtalanul kihelyez,

d)    házszámtábla kihelyezését elmulasztja.

(2)      Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki."

 

3. §

 

(1)    Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 35/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"8. § (1) Jelen önkormányzati rendelet szabályainak betartását a jegyző, a vízzáró szennyvízgyűjtő berendezések környezetvédelmi szempontból megfelelő használatát és rendszeres ürítését a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi.

(2)      A Szolgáltató köteles a jegyzőnek jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet megsértését tapasztalja.

(3)      Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, aki e rendeletben meghatározott kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó helyi előírásokat megszegi, vagy a kötelező közszolgáltatások körébe tartozó munkálatokat jogosulatlanul végzi, cselekménye tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható.   

(4)      A kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül:

a)  a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatót veszi igénybe,

b)  az ingatlanon keletkező szennyvizet nem a 2. §-ban foglaltaknak megfelelően helyezik el, valamint a 6. §-ban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti,

c)  a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe.

(5)      A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

(6)      A kötelező szolgáltatás jogosulatlan végzése:

a)  a szennyvizet nem a 3. § (5) bekezdése alapján kijelölt helyre szállítja,

b)  a szennyvíz eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat nem őrzi meg 2 évig."

 

(2)    Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 35/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"9. § (1) A 8. § (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(2)      A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

4. §


Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünnepléséről és a közterületek lobogózásáról szóló 16/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"7. § (1) Aki e rendelet 1.§ (5)-(6) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget vagy tilalmat megszegi vagy kijátssza, cselekménye tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható. 

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

5. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"(1) Aki a rendelet 4. § (4), (5), 8. § (3), 11. § (1), (2), (3), 14. § (3) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget vagy tilalmat megszegi vagy kijátssza - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - cselekménye tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható.   

(2) A 8. § (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki."

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni.

(4) A közterület-használati engedélyt a helyszínen kell tartani és azt az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(a közterület-használatának ellenőrzésére a közterület-felügyelő jogosult."

 

6. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi piac működési rendjéről szóló 44/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"10. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)     nem hatóságilag hitelesített vagy hibás mérőeszközt használ, illetve az áru mérésének helyességét a vásárlónak nem hagyja ellenőrizni [4. § (3) bek.];

b)     a piaci árusítás során nem tartja be a kereskedelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat [4. § (4) bek.];

c)     a piacon tőkehúst vagy állati eredetű élelmiszert árul [4. § (6) bek.];

d)     a piacon még engedéllyel sem forgalmazható terméket árul [4. § (7) bek.];

e)     a piacon csak engedéllyel, külön jogszabályi feltételek mellett forgalmazható terméket engedély nélkül vagy külön jogszabályi feltételek hiányában árul [4. § (8) bek.].

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

7. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a "Budakeszi" város név felvételéről és használatáról szóló 51/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"9. §. (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt az, aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet a 3-4. §-ban és a 8. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérően veszi fel vagy használja.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

8. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi állattartásáról szóló 28/2006. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"19. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  az állattartására vonatkozó szabályokat megszegi (5. §);

b)  az ebtartás általános szabályait megszegi [7. § (3)-(5) bek.; 8. §; 9. § (1)-(2), (4) bek.];

c)  az ebek nyilvántartására vonatkozó szabályokat megszegi (10. §);

d)  a többlakásos lakóépületben történő ebtartás szabályait megszegi (12.§);

e)  a családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon az ebtartás szabályait megszegi (13.§);

f)   a macskatartás szabályait megszegi (14. §);

g)  az állattartó létesítmények (állattartás céljára szolgáló építmények) esetében alkalmazható védőtávolságokat megszegi. [3. §. (16) bek.]

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

9. §


Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 36/2006. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"(1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt az, aki:

a)  a növényzet és a zöldfelület egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait rongálja, elpusztítja vagy károsítja [4. § (6) bekezdés a) pontja];

b)  a zöldfelületeken lévő növényekről engedély nélkül virágot, termést, stb. leszed, valamint a fákat és a bokrokat megcsonkítja [4. § (6) bekezdés b) pontja];

c)  az élő fára plakátot vagy más hirdetést kiragaszt, kiszegez [4. § (6) bekezdés c) pontja];

d)  a zöldfelületeken élő állatokat, védett madarakat zavarja, fészkeiket rongálja és a fiókáikat elpusztítja [4. § (6) bekezdés d) pontja];

e)  rendeltetéstől eltérő használat esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre [5. § (6) bekezdés];

f)   reklámhordozót zöldfelületen jogszabállyal ellentétben vagy engedély nélkül elhelyez [7. § (2) bekezdés];

g)  zöldfelületen szemetel vagy törmeléket lerak [7. § (3) bekezdés a) pontja];

h)  közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat mos [7. § (3) bekezdés b) pontja];

i)    szökőkútban fürdik vagy annak vizébe lép [7. § (3) bekezdés c) pontja];

j)   gyepfelületen, parkosított területen gépkocsival vagy más járművel rá- vagy behajt, illetve közlekedik vagy parkol [7. § (3) bekezdés d) pontja];

k)  sót, sós homokot vagy azokkal leszórt havat zöldfelületre lerak [7. § (3) bekezdés e) pontja];

l)    haszonállatot közhasználatú zöldfelületen áthajt, illetve ott legeltet [7. § (3) bekezdés f) pontja];

m)    játszótérre állatot bevisz vagy beenged [7. § (3) bekezdés g) pontja];

n)  kutyaürülékkel a zöldfelületet szennyezi [7. § (3) bekezdés h) pontja];

o)  zöldfelületen sátorozik [7. § (3) bekezdés i) pontja];

p)  a zöldfelület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat [7. § (3) bekezdés j) pontja];

q)  tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít [7. § (3) bekezdés k) pontja];

r)   zöldfelületen engedély nélkül közművet fektet [7. § (3) bekezdés l) pontja];

s)  pótlási kötelezettséghez kötött fakivágás esetén a pótlást nem teljesíti vagy azt pénzben nem váltja meg (10. §).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

10. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"18. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  a helyi védett természeti területek védelmének közös szabályait megszegi (6. §);

b)  a Bodzás-árok helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait megszegi (7. §);

c)  a Nádas-tó helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait megszegi (8. §);

d)  a Mamutfenyők helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait megszegi (9. §);

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

11. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"6. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  az égetés szabályait megszegi (4. §);

b)  az égetés időpontján kívül avart és kerti hulladékot éget (5. §).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások közterületen való elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

12. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 45/2008. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"11. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  az elhelyezésre vonatkozó szabályokat megszegi (4. §);

b)  reklámhordozók és a hirdető berendezések méretére vonatkozó előírásokat megszegi (5. §);

c)  reklámhordozót vagy hirdető berendezést engedély vagy hatósági szerződés nélkül elhelyez (6. §);

d)  díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget (8.§).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki."

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

13. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 11/2011 (III. 24.) önkormányzati rendeletének 12-13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"12. §. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)     az ingatlan tisztántartásáról nem gondoskodik [3. § (1) a)];

b)     az ingatlan rendszeres rovar- és rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik [3. § (1) b)];

c)      az ingatlan előtti közterület vonatkozásában az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik [3. § (1) c)];

d)     az intézmény, szórakozóhely, vendéglátói-pari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusítóhely előtti járdaszakasz tisztántartásáról nem gondoskodik [3. § (2)];

e)     közterületen hulladékot nem az erre a célra rendszeresített és felállított gyűjtőkbe helyez el [5. § (1)];

f)      az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt szemétgyűjtők elhelyezését és tisztántartását elmulasztotta [5. § (3)];

g)     az ingatlantulajdonos, illetve használó, aki a jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

h)     a város területén működő kereskedelmi egység, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmény üzemeltetője, aki a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

i)       a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetője, aki a jelen rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

j)       közút beszennyezésével, illetve a szennyezés eltávolításával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget [7. § (1), illetve 7. § (2)];

k)     közterületet engedély nélkül elfoglal, használ 8. § (1);

l)       közterületet, sportolás céljára szolgáló területet beszennyez 8. § (2);

m)    a város területén építési hulladékot lerak 8. § (3);

n)     a mozgóárusok, illetve alkalmi árus, aki a jelen rendelet 9. §-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

o)     közterületen, a jelen rendelet 10. § (1) bekezdésében tiltott módon és helyen szeszesitalt fogyaszt;

p)     a közterületi rendezvény engedélyese, aki a jelen rendelet 10. § (3) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

q)     a bel- és külterületi ültetési /telepítési/ szabályokkal kapcsolatban a jelen rendelet 11. §-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni.

13. §. A 12. §. (1) a)-q) pontjai alapján tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások közterületen való elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki."

 

14. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"3. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.

(2) A 2. § alapján tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások közterületen való elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki."

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

15. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 36/2011. (VII. 06. ) önkormányzati rendeletének a 17.
§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"17. §. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt az aki:

a)     engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területre vagy lezárt temetőben halottat eltemet,

b)     a kiadott halottat vagy a hamvakat bejelentés nélkül illetve tiltott helyen helyezi el,

c)      a temető nyitvatartási rendjére vonatkozó előírásokat megszegi,

d)     olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti,

e)     aki a temető területén a gépjármű közlekedés szabályait nem tartja be,

f)      a temetőbe állatot visz be, kivéve a vakvezető kutyát.

g)     az a vállalkozó, aki a köztemetőben úgy végez munkát, hogy tevékenységét az üzemeltetőnek nem jelenti be, az előírt díjat nem fizeti be illetve a munka végzésekor nem tartja be a helyi rendeletben előírtakat.

h)     a temető létesítményeit, építményeit nem a rendeltetésüknek megfelelően használja,

i)       a temetőben keletkezett hulladékot és a szemetet nem a hulladékgyűjtőben helyezi el,

j)       a temetőben tűz keletkezését előidézi,

k)     a temetési helyen túlterjeszkedő, a közízlést sértő sírjelet elhelyez,

l)       a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja."

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárásban átruházott hatáskörben a polgármester jogosult eljárni."

 

16. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

 

 

 

_______________________________________________________________________

214. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÉSZ kiigazítást kérő törvényességi észrevétel                Előadó: Főépítész  - A Kúria Önkormányzati Tanácsa felé önkormányzati

           állásfoglalás küldése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Szelenczy Gabriella: A következő módosított határozati javaslat elfogadását javaslom: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a törvényességi észrevétel jogi indokainak elfogadása mellett szakmai érveinek alátámasztásaként a Kúria önkormányzati tanácsa Köf. 5031/2012/7. számú végzésére elküldi önkormányzati állásfoglalásként a 464/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozatot, és Ongjerth Richárd 2012. április 23-i állásfoglalását a HÉSZ bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a jegyző asszony által elmondott határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

170/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a törvényességi észrevétel jogi indokainak elfogadása mellett szakmai érveinek alátámasztásaként a Kúria önkormányzati tanácsa Köf. 5031/2012/7. számú végzésére elküldi önkormányzati állásfoglalásként a 464/2011. (XI. 10.) számú önkormányzati határozatot, és Ongjerth Richárd 2012. április 23-i állásfoglalását a HÉSZ bírósági felülvizsgálatával kapcsolatban.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

215. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Folyószámla-hitel felvétele                                      Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a kipontozott rész helyébe az 1. pontban 100.000.000,- Ft, a 2. pontban 2012. október 15-e szövegrész lép.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

171/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete 100.000.000,- Ft (azaz Százmillió forint) összegű folyószámla-hitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről dönt.

A hitel futamideje: 2012. május 25-től 2012. október 15-ig.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel - különös tekintettel a helyi adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre - figyelembe véve a mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a hitel teljes futamideje alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat jellemzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést, valamint a kapcsolódó engedményezési szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal               Felelős: 1-3. pontra: polgármester, jegyző

                                                                                   4. pontra: polgármester

_______________________________________________________________________

216. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Erzsébet utalvány közbeszerzési eljárása                  Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Kbt. törvény alapján a döntést név szerinti szavazással kell meghozni, ezért szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő név szerinti szavazással (Bakács Edit Bernadett "igen", Bánhidi László "igen", Czifra Zsuzsanna"igen", dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia "igen", Ohr Alajos "igen", Pataki Judit "igen", Szabó Ákos Péter "igen", Tömösi Attila "igen") 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot hozta:

 

172/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja az Erzsébet utalványok beszerzésére a Nemzeti Üdülési Szolgálati Kft (1146 Budapest, Hermina u. 63.) ajánlatát a névérték 2 %-a + ÁFA szolgáltatási díjjal.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Nemzeti Üdülési Szolgálati Kft-vel a szállítási szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2 pontra: azonnal                            Felelős: 1-2 pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

192. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A HÍD Szociális Központ építési közbeszerzési eljárása Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelölöm: dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző; Kovácsné Borbás Csilla, a Pénzügyi Osztály vezetője és Pelczhoffer Lászlóné, a Projektcsoport vezetője.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

173/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat átalakításnak kiegészítő építési munkáira nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat átalakításnak kiegészítő építési munkáira pénzügyi fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés terhére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az ajánlattételi felhívás tervezetét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert az ajánlattételi felhívás ajánlattevő részére történő megküldésére.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző,

Kovácsné Borbás Csilla, Pénzügyi Osztály vezetője,

Pelczhoffer Lászlóné, Projektcsoport vezetője.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal                          Felelős: 1-4. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

217. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az újonnan kialakított www.budakeszi.hu weboldalon  Előadó: Polgármester

           közzétett közérdekű adatok tárolásának biztosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 1. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete az újonnan kialakított www.budakeszi.hu weboldalon közzétett közérdekű adatok tárolásának biztosítása céljából a virtuális szerver szolgáltatásra 2012. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időszakra a Rendszerinformatika Kft-t bízza meg havi 18.400,- Ft + ÁFA díjért, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

174/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az újonnan kialakított www.budakeszi.hu weboldalon közzétett közérdekű adatok tárolásának biztosítása céljából a virtuális szerver szolgáltatásra 2012. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időszakra a Rendszerinformatika Kft-t bízza meg havi 18.400,- Ft + ÁFA díjért, melynek fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szolgáltatási szerződés rugalmas felmondási feltételekkel történő elkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

_______________________________________________________________________

218. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A Polgármesteri Hivatal épületében lévő bérelt vonali     Előadó: PVB elnöke

           internet biztosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a "2012. évi költségvetés … keret terhére" szövegrész helyébe "2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére" szövegrész lépjen, valamint, hogy a szerződést 1 éves időtartamra kötjük

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a határozati javaslat 1. pontjában a "2012. évi költségvetés … keret terhére" szövegrész helyébe "2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére" szövegrész lépjen, valamint azt, hogy a szerződést 1 éves időtartamra köti és az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

175/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a 25/15 Mbps sebességű bérelt vonallal történő internet szolgáltatásra a Tranzit Network Kft-t bízza meg havi 40.000,- Ft + ÁFA díjért, 1 éves időtartamra, amelynek fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szolgáltatási szerződés rugalmas felmondási feltételekkel történő elkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:     1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester és ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

219. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat          Előadó: Polgármester

           - Pitypang Óvoda

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság döntését helyesnek ítélem meg, mert a pályázható összeg csak töredéke a beruházási költségnek. 4,5 MFt önrészt kellene biztosítani ahhoz, hogy működő legyen a rendszer, tehát nem célszerű részt venni a pályázaton.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a "B" határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslat "B" változatát és az alábbi határozatot hozta:

 

176/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata "Minden építőelem fontos, minden apró segítség" (VÁRÉPÍTÕ pályázat) elnevezésű pályázatra a Pitypang Óvoda költségvetési szerv tekintetében pályázatot nem nyújt be.

 

Határidő:                                                                                     azonnal      Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

220. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat          Előadó: Polgármester

           - Szivárvány Óvoda

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a "A" határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslat "A" változatát és az alábbi határozatot hozta:

 

177/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata "Minden építőelem fontos, minden apró segítség" (VÁRÉPÍTÕ pályázat) elnevezésű pályázaton részt vesz a Szivárvány Óvoda költségvetési szerv kazáncseréjének céljából.

 

A beruházás költségeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) a beruházás összköltsége: 1.438.910,- Ft,

b) a pályázaton igényelt összeg: 1.134.110,- Ft.

 

Az ehhez szükséges önrészt 304.800,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés "Beruházás" keret terhére biztosítja.

 

Határidő:                                                                                     azonnal      Felelős: polgármester

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom, hogy a 173. napirendi pont (A Zeneiskola fűtési rendszere) és a 221. napirendi pont (Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat - Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) együtt történő tárgyalását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 173. napirendi pontot (A Zeneiskola fűtési rendszere) és a 221. napirendi pontot (Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat - Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) együtt tárgyalja.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

221. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Gyermekintézmény építési és felújítási pályázat          Előadó: Polgármester

           - Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

           (írásos anyag mellékelve)

 

173. napirendi pont

 

Tárgy:  A Zeneiskola fűtési rendszere                                    Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság nem jól látja a helyzetet. A 173. napirendi pontban (A Zeneiskola fűtési rendszere) szereplő előterjesztés alapján a zeneiskola teljes fűtési rendszerét át kell építeni. Ehhez egy új kazánt kell beépíteni. Ennek beruházási költsége 5,8 MFt, melyhez a pályázaton 1,1 MFt pályázati támogatást lehet nyerni. Javaslom, hogy induljunk el ezen a pályázaton, hiszen egy szükséges munka elvégzésének költségéből lehet "lefaragni" 1,1 MFt-ot.

Till Gábor: A zeneiskola fűtési rendszerének felújítását az indokolja, hogy a belső rendszer olyan elavult, hogy nem javítható rendszer, műszaki szempontból teljes felújításra szorul.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az elmondottak alapján a 173. új előterjesztés "C" verziójának elfogadását bocsátom szavazásra.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással elfogadta a 173. új előterjesztés "C" változatát és az alábbi határozatot hozta:

 

178/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata "Minden építőelem fontos, minden apró segítség" (VÁRÉPÍTÕ pályázat) elnevezésű pályázaton részt vesz a Czövek Erna Alapfokú Művészetoktatási Intézmény költségvetési szerv (zeneiskola) különálló fűtési rendszerének kialakítása céljából.

 

A beruházás költségeit az alábbiak szerint határozza meg:

a) a beruházás összköltsége: 5.845.274,- Ft,

b) a pályázaton igényelt összeg: 1.134.110,- Ft.

 

Az ehhez szükséges önrészt 4.711.164,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t a Czövek Erna AMI költségvetési szerv fűtési rendszerének korszerűsítési munkálataival.

3.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzata és a BVV Kft. között létrejövő szerződés jogi megfelelőségét vizsgálja meg.

4.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződés-tervezetet aláírás előtt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére jelentse be.

5.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a véleményezéseket követően a szerződést aláírja.

 

Határidő:                                                                    1-4. pontra: azonnal

              5. pontra: véleményezéseket követően

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. és 5. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője

              3. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

              4. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

174. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az orvosi rendelő fűtési rendszere                              Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a napirendi pont levételét.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 174. napirendi pont (Az orvosi rendelő fűtési rendszere) levételét.

_______________________________________________________________________

222. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Erkel napok előkészítése                                        Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Czifra Zsuzsanna: Az Erkel Napok megrendezéséhez 400.000,- Ft pályázati összeget kért az Erkel Ferenc Művelődési Központ. Ezt az összeget a képviselő-testület már a "Kulturális" Alap terhére megszavazta, amikor elfogadta a városi rendezvények finanszírozását. Ennek alapján a határozati javaslat 2. pontjáról nem kell szavazni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 1. pontjának elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

179/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központnak az Erkel napok előkészítéséről szóló tájékoztatóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:                                                                                     azonnal       Felelős: polgármest

 

_______________________________________________________________________

223. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tájékoztató a 2012. március 15-i ünnepségről            Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

180/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központnak a 2012. március 15-i ünnepségről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal                                                                    Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

79. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Keszivíz Kft. ügyvezetőjének beszámolója az             Előadó: Polgármester

           519/2011. (XII. 15.) számú és az 575/2011. (XII. 20.)

           számú határozatok végrehajtásáról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

181/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Keszivíz Kft ügyvezetőjének beszámolóját az 519/2011. (XII. 15.) és az 575/2011. (XII. 20.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról.

 

Határidő: azonnal                                                                    Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

81. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Keszivíz Kft. 2012. évi üzleti terve                            Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az "A" határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

182/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Keszivíz Kft. 2012. évi üzleti tervét melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                                    Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

224. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottsága             Előadó: Keszivíz Kft ügyvezetője

           ügyrendjének jóváhagyása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

183/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Keszivíz Kft. Felügyelő Bizottságának ügyrendjét.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete 122/2011. (IV. 28.) számú (Keszivíz Kft. Felügyelő bizottságának ügyrendjének jóváhagyása) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                          Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

225. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Keszivíz Kft. rendelkezésére álló eredménytartalékának  Előadó: PVB elnöke

           osztalékként való igénybevétele és a kölcsönszerződés

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

184/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a 66/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozatban elfogadott osztalékfizetéssel kapcsolatban ismételten 50.000.000,- forint kölcsön igénybevételéről dönt, mely összeg tekintetében beszámítással kíván élni a Keszivíz Kft. felé, azaz az osztalék összegét kéri csökkenteni.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt az 1. pontban foglalt kölcsön tekintetében, hogy az Önkormányzat és a Keszivíz Kft között, 2012. január 03. napján létrejött kölcsönszerződés-módosítást melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés-módosítás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:    1. pontra: polgármester, Keszivíz Kft ügyvezető

               2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

227. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A Tölgyfa és Fenyő utca forgalomszámlálása           Előadó: VK Tanácsnok

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

185/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Tölgyfa-Fenyő utcák forgalomszámlálásának elvégzésére Közlekedés Kft-t (1052 Bp. Bécsi u. 5.) kéri fel.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a forgalomszámlálás elvégzéséhez szükséges bruttó 254.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert ügyvédi véleményezést követően a szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                    Felelős: 1-3. pontra: polgármester

         

_______________________________________________________________________

228. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Jegyzői intézkedés alapján történő KRESZ-tábla        Előadó: VK Tanácsnok

           kihelyezések

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

186/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben kihelyezendő KRESZ táblákhoz szükséges bruttó 250.000,-Ft pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal                                           Felelős: jegyző, polgármester

         

_______________________________________________________________________

229. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Egészségügyi koncepció helyzete, tájékoztató az        Előadó: KKKB elnöke

           oktatási intézmények gyermekorvosi, védőnői

           feladatainak ellátásáról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

187/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az oktatási intézmények gyermekorvosi, védőnői feladatainak ellátásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

230. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A 2092 Budakeszi, Fő utca 98. szám alatti              Előadó: Alpolgármester

           önkormányzati épületben működő Törökbálinti

           Tüdőgondozó Intézet tüdőgondozó szakellátás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a KKKB határozati javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

188/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztető tárgyalást az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézettel, illetve a fenntartójával, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézettel a 2092 Budakeszi, Fő u. 98. szám alatti önkormányzati ingatlanban folytatott tüdőszűrő szakellátás jövőbeli megoldásának biztosítása ügyében.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

(dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester és Tömösi Attila távozott, jelen van 7 fő képviselő. Az ülés vezetését Bakács Edit Bernadett alpolgármester vette át.)

 

_______________________________________________________________________

231. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BVV Kft. gépjármű értékesítése                                 Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

 

189/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a tulajdonát képező HFA-371 forgalmi rendszámú Unimog gépjárművet értékesíti a vételárat ajánló, vásárlási szándékát írásban rögzítő vevő részére.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az adásvételi szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete az értékesítésből befolyó összeget városüzemeltetés céljait szolgáló univerzális munkagép beszerzésére fordítja és felkéri a BVV Kft-t a beszerzés előkészítésére.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                                                                  

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2-3. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezető

 

_______________________________________________________________________

232. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A 159/2012. (IV. 12.) számú (a parkolással kapcsolatos Előadó: Polgármester

           viszonteladói szerződés) önkormányzati határozat

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

190/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 159/2012 (IV. 12.) számú önkormányzati határozatának (parkolási rendelet bevezetése) 3. pontjában elfogadott szerződéstervezetek helyébe jelen határozat mellékletét képező szerződés-tervezetek lépnek.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

233. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A 37/2009. (II. 04.) számú önkormányzati határozat Előadó: IF Tanácsnok

           2. és 3. pontjának végrehajtása (katasztrófavédelmi

           helikopterbázis és vállalkozási központ létesítése az

           LHFH repülőtér területén)

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

191/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete - összefüggésben a 37/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat 1. számú pontjában kinyilvánított szándékával - elviekben támogatja a Forgószárny Kft. katasztrófavédelmi helikopter bázis és vállalkozási központ létesítési kérelmét az LHFH repülőtér területén azzal a feltétellel, hogy az építendő épületkomplexumnak az országos és helyi építészeti előírásoknak megfelelőnek kell lennie.

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Imreh Lajos urat, a Forgószárny Kft. ügyvezetőjét, hogy a 37/2009. (II. 4.) számú önkormányzati határozat 2. pontjában meghatározott megállapodás-tervezetet készítse el és a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsággal, valamint a Tanácsnokokkal való egyeztetést követően nyújtsa be a Képviselő-testület 2012. májusi ülésre elfogadás céljából.

 

Határidő: 1. pontra:  azonnal

               2. pontra:  2012. májusi képviselő-testületi ülés

Felelős:    1. pontra:  polgármester

               2. pontra:  Imreh Lajos, a Forgószárny Kft ügyvezetője, PVB elnöke,

                              VK Tanácsnok, TF Tanácsnok, IF Tanácsnok

 

 

 

(dr. Csutoráné dr. Győri Otrtilia polgármester és Tömösi Attila visszaérkezett, jelen van 9 fő képviselő. A polgármester visszavette az ülés vezetését. A 231., 232. és 233. napirendi pontok szavazásánál Bakács Edit Bernadett alpolgármester dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester készülékén szavazott.)

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

234. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Mezei Mária Kulturális Emlékhét                               Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el (a jelenlévő Tömösi Attila készülékét nem kapcsolta be, nem szavazott):

 

192/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária Művészeti Iskola Alapítvány és az önkormányzat közötti megállapodás 4.3. pontja alapján 200.000.-Ft összegű támogatást biztosít a 2012. évi költségvetés "Kulturális Alap" keretének terhére.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a támogatási szerződés előkészítésére az Önkormányzat ügyvédjét, a szerződés aláírására pedig a polgármestert.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

                   2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

235. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Kompánia Színházi Társulat támogató kérelme           Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

193/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kompánia Színházi Társulat a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívásra újból benyújtja kérelmét, akkor a támogatás iránti kérelmét ezen keretek között bírálja el.

 

Határidő: azonnal                                                          Felelős: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

236. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Népdalkör támogató kérelme                    Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatának elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

194/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Budakeszi Népdalkör a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívásra újból benyújtja kérelmét, akkor a támogatás iránti kérelmét ezen keretek között bírálja el.

 

Határidő: azonnal                                                          Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

237. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budavári Német Önkormányzat támogató kérelme      Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budavári Német Önkormányzat 2012. május 05-i Makkosmáriai Német Zarándoklat és Búcsú megvalósítását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta (a jelenlévő Somlóvári Józsefné készülékét kikapcsolta, nem szavazott):

 

195/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Budavári Német Önkormányzat 2012. május 05-i Makkosmáriai Német Zarándoklat és Búcsú megvalósítását.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

_______________________________________________________________________

238. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Pilóta emlékmű emelésének kérelme                        Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: A tanácsnoki véleményem azt tartalmazta, hogy először az adott helyszínre készüljön egy terv. Csak a terv ismeretében lehet dönteni a támogatásról.

Szabó Ákos Péter: Tanácsnoki véleményem egyrészt a műszaki tartalomra és az esztétikumra vonatkozott, másrészt az eredeti megkeresésben elsősorban közadakozásból kívánták megvalósítani az emlékmű felállítását. Mi a területet biztosítjuk hozzá.

Ohr Alajos: Az alábbi határozati javaslat elfogadását javaslom: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emlékmű megfelelő előkészítettségi szintjének eléréséig nem támogatja pénzbeli hozzájárulással Szabó Sándor úr javaslatát a pilóta emlékmű emeléssel kapcsolatban.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom Ohr Alajos tanácsnok úr által elmondott határozati javaslatról.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

196/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az emlékmű megfelelő előkészítettségi szintjének eléréséig (pl. tervek benyújtása) nem támogatja pénzbeli hozzájárulással Szabó Sándor úr javaslatát a pilóta emlékmű emeléssel kapcsolatban.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

239. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő        Előadó: Polgármester

           együttműködési megállapodás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Javaslom az együttműködési megállapodás utolsó bekezdésének kivételét. Felmerült továbbá egy olyan probléma, hogy ebben az egyesületben Budakeszi Város Önkormányzata tag, erről a képviselő-testület döntött. Nem tudom, hogy ebben az esetben ez az együttműködési megállapodás rendben van-e?

Tömösi Attila: Ameddig tisztázatlan jogi kérdések vannak ne szavazzunk az előterjesztésről, ezért javaslom, hogy vegyük le napirendről.

Bánhidi László: Javaslom, hogy ennek a problémának a jogi vizsgálattal bízzuk meg az ügyvéd urat.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület által benyújtott együttműködési megállapodást jogi szempontból vizsgálja át.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

197/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület által benyújtott jelen határozat mellékletét képező együttműködési megállapodást jogi szempontból vizsgálja meg.

 

Határidő: 2012. májusi rendes képviselő-testületi ülés               Felelős: jegyző

 

_______________________________________________________________________

240. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tájékoztató Budakeszi Tervtanácsának 2012. évi 1. üléséről Előadó: Főépítész

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

198/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Budakeszi Tervtanács elnökének a Budakeszi Tervtanács 2012. március 27-i üléséről szóló beszámolóját.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

241. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti            Előadó: Polgármester

           legfontosabb eseményekről 2012. március 19. és

           2012. április 18. között

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

199/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2012. március 19. és 2012. április 18. közötti legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

242. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról            Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

200/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. április 26-i képviselő-testületi ülésre beterjesztett lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Javaslom, hogy a 243. napirendi pontot (Egyebek) a testületi ülés legvégén tárgyaljuk.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 243. napirendi pontot (Egyebek) a testületi ülés legvégén tárgyalja.

 

_______________________________________________________________________

244. napirendi pont

 

 

Tárgy:  TÁMOP-5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzést segítő pályázat Előadó: Alpolgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A pályázaton igényelt összeg nincs megjelölve.

Bakács Edit Bernadett: Azért nincs megjelölve, mert most mérjük fel, hogy mire kellene pályáznunk.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A pályázat benyújtási határideje 2012. május 18. Mivel nem látom teljes mértékben kidolgozottnak a pályázati anyagot, ezért ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására egy rendkívüli képviselő-testületi ülést hívok össze. A részletes program kidolgozásáig csak elvi támogatást tud adni az önkormányzat.

Czifra Zsuzsanna: A javaslatot csak konkrét pályázati anyag és a pénzügyi feltételek megléte mellett tudom támogatni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című pályázatot azzal, hogy a részletes pályázati anyag ismeretében dönt a pályázaton való indulásról.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

201/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a TÁMOP-5.6.1.B-12/1 "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című pályázatot azzal, hogy a részletes pályázati anyag ismeretében dönt a pályázaton való indulásról.

 

Határidő: következő képviselő-testületi ülés                 Felelős: alpolgármester

 

_______________________________________________________________________

245. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás a Budakeszi köztemetőben   Előadó: Polgármester

           történő film forgatásához

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Somlóvári Józsefné: Egyik bizottság sem látta a kérelmet. Nem tudjuk, hogy a filmforgatás ingyen történik-e, vagy kötöttünk-e valamilyen megállapodást?

Dr. Szelenczy Gabriella: A Gyertyaláng Kft az üzemeltető. Ha bármilyen bevétel származik a filmforgatásból az az ő bevételük, nekünk csak tulajdonosi hozzájárulást kell adnunk. A kérelem tegnap érkezett. A közeli időpont miatt hoztuk be a mai testületi ülésre.

Somlóvári Józsefné: A Gyertyaláng Kft és az önkormányzat közötti szerződésben rögzítésre került, hogy ha mi megadjuk a tulajdonosi hozzájárulást, akkor az a Kft bevétele lesz?

Dr. Szelenczy Gabriella: Nincs ilyen kitétel a szerződésben. Lehet módosítani a szerződést, de az a jelen helyzetre nem vonatkozna.

Szabó Ákos Péter: Az önkormányzat közterület-használati díjat kérhet, hiszen a forgatással kapcsolatos gépjárművek közterületen állnak le.

Bánhidi László: Azt előírhatjuk, hogy a filmforgatásból származó bevétel 50 %-át a temetőre fordítsa az üzemeltető.

 

Schrotti János, Német Önkormányzat elnöke: Tudomásom szerint az I. parcella védett, a II. parcellának védendő részei vannak. Az előterjesztésből nem derül ki, hogy a temető melyik részén valósulna meg a filmforgatás.

Ohr Alajos: Nem tudom, hogy módunkban áll-e kikötni azt, hogy ha bevétele van a Gyertyaláng Kft-nek azt mire fordítsa. Ha ilyen jellegű határozatot hozunk, akkor átlépünk a hatáskörünkön? Ha igen, akkor függesszük fel ennek a napirendi pontnak a tárgyalását, nézzük meg, hogy erre vonatkozóan mi szerepel a szerződésben, és a testületi ülés végén térjünk vissza rá. Ha nem lépjük át a hatáskörünket, akkor én is támogatom Bánhidi László javaslatát.

Somlóvári Józsefné: A Gyertyaláng Kft tárgyalt a kérelmezővel, de összegről nem tárgyaltak, mert a kérelmezőt az önkormányzathoz irányította, hogy először a tulajdonosi hozzájárulást szerezzék be. Nem tisztázott az, hogy pontosan mit szeretnének igénybe venni. További háromoldalú tárgyalásokat kell folytatni. Nekünk ebből a filmforgatásból bevételt kell szereznünk.

Ohr Alajos: Ha a testület olyan döntést hoz, hogy nem ad tulajdonosi hozzájárulást, akkor a cégnek új helyszínt kell keresnie. Javaslom, hogy adjuk meg a tulajdonosi hozzájárulást azzal a feltétellel, hogy a polgármester, a KKKB elnöke, a PVB elnöke, a Gyertyaláng Kft ügyvezetője, a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok további tárgyalásokat folytasson. Amennyiben ezt a javaslatot a képviselő-testület elfogadja, akkor felhatalmazást kell kapnunk arra, hogy az önkormányzat érdekeit figyelembe véve döntést hozunk a konkrét feltételekről és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az IT TV Projekt Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: cg.01-09-969681, képviselő Hutlassa Tamás ügyvezető) a 2092 Budakeszi, 2402 hrsz alatti köztemetőben 2012. május 07. napján filmfelvételt készítsen azzal a kikötéssel, hogy a feltételekről a polgármester, a KKKB elnöke, a PVB elnöke, a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok és a Gyertyaláng Kft ügyvezetője, további tárgyalásokat folytasson. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a tárgyaló delegációt - az önkormányzat érdekeit figyelembe véve -, hogy döntést hozzon a filmforgatás feltételeiről. 3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, 1 ellene szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

202/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az IT TV Projekt Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., cégjegyzékszám: cg.01-09-969681, képviselő Hutlassa Tamás ügyvezető) a 2092 Budakeszi, 2402 hrsz. alatti köztemetőben 2012. május 07. napján filmfelvételt készítsen azzal a kikötéssel, hogy a feltételekről a polgármester, a KKKB elnöke, a PVB elnöke, a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnok és a Gyertyaláng Kft ügyvezetője, további tárgyalásokat folytasson.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a tárgyaló delegációt - az önkormányzat érdekeit figyelembe véve -, hogy döntést hozzon a filmforgatás feltételeiről.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

Felelős:   1-2. pontra: polgármester, a KKKB elnöke, a PVB elnöke, a VK Tanácsnok,

                              Gyertyaláng Kft ügyvezetője

               3. pontra: polgármester

 

              

_______________________________________________________________________

246. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Ovi-Foci pályázaton való részvétel                           Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A pályázat leadási határidő 2012. április 28. Tekintettel arra, hogy nincs végiggondolva a pályázat, pénzügyi keret nincs rá biztosítva, ezért a "B" változat elfogadását bocsátom szavazásra.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

203/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TAO elnevezésű Ovi-Foci, Ovi Sport programhoz támogatást nem nyújt be az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

226. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Fedezet biztosítása Budakeszi déli városkapuja,              Előadó: Főépítész

           a Dózsa György tér és környezetének rendezése,

           közösségi terek létesítése ötletpályázathoz

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Mártonffy István, főépítész: A pályázati kiírást csak mostanra sikerült elkészítenem, ezt még nem látta a képviselő-testület. A Magyar Építész Kamarával felvettem a kapcsolatot. A legutóbbi testületi ülésen elfogadott előzetes pályázatot a Kamara képviselője átnézte. Felhívta a figyelmet arra, hogy a határidők nem a törvénynek megfelelőek, tehát módosítani és kiegészíteni kell azt. A kiegészített pályázati kiírást ismételten elküldtem a Kamarának véleményezésre. Az előző anyaghoz képest annyi változást történt, hogy a bíráló bizottság összetétele megváltozott, és a Kamara is ajánlott egy delegáltat S. Vass Ildikó személyében. Arról kell dönteni, hogy továbbra is elfogadják-e azt, hogy a Budakeszi déli városkapuja ötletpályázat kiírásra kerüljön és megbízzák a főépítészt a további feladatok ellátásával, mind az előkészítő munkával, mind a pályázat lebonyolításával kapcsolatban. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság ülésén több kiegészítő előterjesztés is volt, melyet a bizottság elfogadott.

Tömösi Attila: A beruházási program elfogadásakor arról volt szó, hogy ez a pályáztatás ingyenes lesz. A határozatban meghatározott összeg ismét a "Beruházási" keret terhére megy. Eddig olyan összegek kerültek innen kifizetésre, amelyek nem szerepeltek a beruházási programban. Folyamatosan nem tartjuk be azt, amit közösen elhatároztunk, azaz strukturáltan építjük Budakeszi jövőjét. Örülök annak, ha a Dózsa György tér szépen fog kinézni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Egy központi részt szeretnénk rendezni. Ennek a kezdetéről döntünk ma.

Bánhidi László: A korábbi beruházói kezdeményezések is egy építésznek az ötletéből származtak. Ez a pályázat nem kizárólag arról szól, hogy jó ötleteket gyűjtsünk, bár szívesen tallóznánk új ötletek között. A szakmán keresztül a beruházói oldalt is meg fogjuk szólítani. A díjazások esetében keretösszegekről van szó. Nem lenne jó, ha ezt a keretet tovább szűkítenénk.

Szabó Ákos Péter: Fontosnak tartom, hogy a Dózsa György tér megtervezésre kerülne. A rendelkezésre álló keretösszeg lehetőséget ad arra, hogy bizonyos szükséges tanulmányokat meg lehessen rendelni.

Mártonffy István: Új határozati javaslatom a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi déli városkapuja, Budakeszi, Dózsa György tér és környezetének rendezésére, közösségi terek létesítésére kiírt ötletpályázatot elfogadja és egyben felkéri a főépítészt az ötletpályázat meghirdetésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

Ohr Alajos: Ha most más döntünk, mint a 109/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat elfogadásakor, akkor ezt a határozatot hatályon kívül kell helyezni.

Somlóvári Józsefné: Nem tartom elfogadhatónak, hogy a bíráló bizottságnak csak két képviselő tagja legyen. Azt javaslom, hogy a bíráló bizottság tagjai társadalmi munkában lássák el a feladatukat.

Szabó Ákos Péter: A bíráló bizottságban nagy tekintélyű szakemberek vannak, tehát ők szakmailag tudják elbírálni a pályázatokat. Javaslom, hogy Somlóvári Józsefné is legyen a bíráló bizottság tagja.

Bánhidi László: A bíráló bizottság összetétele a pályázat komolyságát is tükrözi. Egy ilyen komoly bizottságtól, illetve a tagjaitól nem lehet elvárni, hogy társadalmi munkában lássák el feladatukat.

Pataki Judit: Fontos, hogy ekkora legyen a bíráló bizottság létszáma?

Mártonffy István: A bíráló bizottságban egy szakmai elnök van és 4 külsős tervező. Egy 5 fős bíráló bizottság önmagában kis bíráló bizottságnak számít.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását. 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 109/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatot. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi déli városkapuja, Budakeszi, Dózsa György tér és környezetének rendezésére, közösségi terek létesítésére a melléklet szerinti tartalommal kiírt ötletpályázatot elfogadja, és egyben felkéri a főépítészt az ötletpályázat meghirdetésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére. 3. Budakeszi Város Képviselő-testülete az ötletpályázat lebonyolításához a beérkezett pályázatok díjazására maximum bruttó 800.000,- Ft-ot biztosít a "Beruházási" keret terhére, amely összegből maximum 400.000,- Ft összeget a Bíráló Bizottság, 400.000,- Ft-ot a Bíráló Bizottság javaslatára a Képviselő-testület oszt szét a megvételre érdemesnek tartott pályázatot benyújtó pályázók között.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

204/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 109/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatot.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budakeszi déli városkapuja, Budakeszi, Dózsa György tér és környezetének rendezésére, közösségi terek létesítésére a melléklet szerinti tartalommal kiírt ötletpályázatot elfogadja, és egyben felkéri a főépítészt az ötletpályázat meghirdetésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok elvégzésére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az ötletpályázat lebonyolításához a beérkezett pályázatok díjazására maximum bruttó 800.000,- Ft-ot biztosít a "Beruházási" keret terhére, amely összegből maximum 400.000,- Ft összeget a Bíráló Bizottság, 400.000,- Ft-ot a Bíráló Bizottság javaslatára a Képviselő-testület oszt szét a megvételre érdemesnek tartott pályázatot benyújtó pályázók között.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal               Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester

                                                                                   2. pontra: főépítész

 

 

_______________________________________________________________________

243. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Egyebek                                                             Előadó: Polgármester

 

 

Ohr Alajos: Technikai okokból a 2012. május 31-i rendes képviselő-testületi ülés időpontja 2012. május 22-e lenne.

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Zárt ülést rendelek el.

 

 

 

 

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódik. A zárt ülés keretében Pataki Judit távozott, jelen van 8 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

 

 

_______________________________________________________________________

186/b napirendi pont

 

 

Tárgy:  BVV Kft. alapító okiratának módosítása                    Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

215/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 479/2011. (XI. 10.) számú (BVV. Kft. alapító okiratának módosítása) önkormányzati határozatot.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

216/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 6. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 6. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal

               2. pontra: 30 napon belül

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: BVV Kft ügyvezetője

 

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai munkát, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

 

                     polgármester                                               jegyző

      231., 232. és 233. napirendi pontok

                       kivételével

 

 

 

 

 

                Bakács Edit Bernadett                                 Somlóvári Józsefné

                    alpolgármester                                    jegyzőkönyv hitelesítő

    231., 232. és 233. napirendi pontoknál

 

 

 

Összesen 48 napirendi pont