Összesen 3676656 látogató
Összesen 7286 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Város Képviselő - testületének nyílt rendkívüli testületi ülése 2012.08.09.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 532 megtekintés

26/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 09-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 9 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Czifra Zsuzsanna és Tóth Gábor igazoltan távol, jelen van 9 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a Képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. augusztus 09-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila, tehát a Képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

Napirend előtti hozzászólásra jelentkezett Odri Ágnes képviselő asszony, akinek megadom a szót.

 

Odri Ágnes: Az elmúlt hónapokban a Rákóczi Ferenc utcában komoly kivitelezési munka folyt. A régi elöregedett vízvezeték kicserélésre került. Több lakó jelezte, hogy nagyon elégedettek voltak a kivitelezővel. Külön megköszönték az önkormányzat dolgozóinak, hogy több alkalommal kint voltak a helyszínen, ők is segítették a munkát. Mindezt írásban fogalmazták meg a polgármester asszony felé, mely levelet most átadom a polgármester asszonynak. Ezúton szeretném én is megköszönni a kivitelező Fricober Mérnöki Kft-nek a munkát, továbbá az önkormányzat részéről Ohr Alajos tanácsnok úrnak, a Polgármesteri Hivatal részéről Jónás Ferenc úrnak, akik szakmai segítséget adtak a munkához.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: Felvételre javaslom a 490. napirendi pontot [310/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat módosítása Nagy Sándor József Gimnáziumban felszerelt kamerarendszer], 491. napirendi pontot (Munkácsy Mihály utca forgalomcsillapítása), 492. napirendi pontot (Átcsoportosítás), 493. napirendi pontot (Kenderföld utca burkolatstabilizálási munkálataihoz fedezet biztosítása), 494. napirendi pontot [Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megállapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása] és a 495. napirendi pontot (Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről).

Tárgyalási sorrend a következő: 469. napirendi pont (Nagy Sándor József Gimnázium 3.1.4-12/1 TÁMOP pályázaton való részvételéhez hozzájárulás, 475. napirendi pont [351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása], 453. napirendi pont (Kopjafa környezetének kialakítása), 494. napirendi pont [Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megállapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása]. Ezt követi a zárt ülés, melynek sorrendje a következő: a 460. napirendi pont (Bölcsődei fellebbezések elbírálása), 454. napirendi pont (Nagyszénászugi Viziközmű Társulat készfizető kezességéből eredő követelés behajtására), 495. számú napirendi pont (Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről). Ezt követően a tárgyalási sorrend a meghívó szerinti sorrendben történik. Zárt ülésen javaslom megtárgyalni a 470. napirendi pontot (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú szennyvíz projekt pályázat jogi szakértő kiválasztására irányuló döntéshozatal), a 473. napirendi pontot (Villamosenergia beszerzés) és a 466. napirendi pontot (Bölcsődei fellebbezések elbírálása).

Levételre javaslom: a 474. napirendi pontot (2012. évi közbeszerzési terv módosítása), a 481. napirendi pontot (Sportpálya üzemeltetési szerződés) és a 483. napirendi pontot (Orvosi rendelőben tartott közegészségügyi ellenőrzés alkalmával tett hiányosságok megszüntetésére pénzügyi fedezet biztosítása).

Szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

 

-               felvételre került: a 490. napirendi pont [310/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat módosítása Nagy Sándor József Gimnáziumban felszerelt kamerarendszer], a 491. napirendi pont (Munkácsy Mihály utca forgalomcsillapítása), a 492. napirendi pont (Átcsoportosítás), a 493. napirendi pont (Kenderföld utca burkolatstabilizálási munkálataihoz fedezet biztosítása), a 494. napirendi pont [Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megállapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása] és a 495. napirendi pont (Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről)

-               tárgyalási sorrend a következő: a 469. napirendi pont (Nagy Sándor József Gimnázium 3.1.4-12/1 TÁMOP pályázaton való részvételéhez hozzájárulás, 475. napirendi pont [351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása], 453. napirendi pont (Kopjafa környezetének kialakítása), 494. napirendi pont [Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megállapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosítása].

-                zárt ülés tárgyalási sorrendje: 460. napirendi pont (Bölcsődei fellebbezések elbírálása), 454. napirendi pont (Nagyszénászugi Viziközmű Társulat készfizető kezességéből eredő követelés behajtására), 495. számú napirendi pont (Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről). Ezt követően a tárgyalási sorrend a meghívó szerinti sorrendben történik.

-               zárt ülés keretében felvételre kerül: a 466. napirendi pont (Bölcsődei fellebbezések elbírálása), a 470. napirendi pont (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú szennyvíz projekt pályázat jogi szakértő kiválasztására irányuló döntéshozatal) és a 473. napirendi pont (Villamosenergia beszerzés).

-               levételre kerül: a 474. napirendi pont (2012. évi közbeszerzési terv módosítása), a 481. napirendi pont (Sportpálya üzemeltetési szerződés) és a 483. napirendi pont (Orvosi rendelőben tartott közegészségügyi ellenőrzés alkalmával tett hiányosságok megszüntetésére pénzügyi fedezet biztosítása).

 

A fenti módosítások alapján a Képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

 

           Tárgy                                                                                                  Előadó

 

Nyílt ülés:

469. Nagy Sándor József Gimnázium 3.1.4-12/1 TÁMOP pályázaton      Polgármester

       való részvételéhez hozzájárulás

475. 351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz ingatlan GKSZ övezetbe               

       sorolása) önkormányzati határozat módosítása                          FVB elnöke

453. Kopjafa környezetének kialakítása                                           Polgármester

494. Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megállapításáról és az

       adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati

       rendelet módosítása                                                              Polgármester

 

Zárt ülés:

460. Bölcsődei fellebbezések elbírálása                                            Alpolgármester

454. Nagyszénászugi Viziközmű Társulat készfizető kezességéből

       eredő követelés behajtására                                                   PKB elnöke

495. Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről                       Polgármester

455. 356/zárt/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat

       (megbízás a BSZM Kft. végelszámolási és KEOP 1.2.0 pályázattal

       kapcsolatos feladatainak ellátására) módosítása                         PKB elnöke

456. 284/zárt/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat

       (A Tatabányai Törvényszék 11.K.20.582/2011/32 számú ítélete)

       módosítása                                                                         PKB elnöke

457. Várépítő pályázat - adományozási szerződés, együttműködési     BVV Kft.

       megállapodás                                                                      ügyvezető

458. Tájékozató a főépítészi feladatok ellátásáról                              Jegyző

459. Tarkabarka-Kunterbunt Óvoda helyzete                                    Polgármester

461. Csépe Ádám óvodai felvételi ügye                                           OKJB elnöke

466. Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj adományozása                       Főépítész

470. KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú szennyvíz projekt  Polgármester

       pályázat jogi szakértő kiválasztására irányuló döntéshozatal

473. Villamosenergia beszerzés                                                      Polgármester

 

Nyílt ülés:

462. Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatói állására pályázat         OKJB elnöke

       kiírása

463. A közfoglalkoztatásban résztvevők üzemorvosi vizsgálatára

       irányuló megállapodás megszüntetése és új megállapodás megkötése     Polgármester

464. A Polgármesteri Hivatal irattáraiba polcok beszerzése                  Jegyző

491. Munkácsy Mihály utca forgalomcsillapítása                                Polgármester

493. Kenderföld utca burkolatstabilizálási munkálataihoz fedezet

       biztosítása                                                                           PKB elnöke

465. Régészeti leletek bemutatása a Városházán                               OKJB elnöke

467. BSZM Nonpforit Kft. alapítói határozat jóváhagyása                    Polgármester

468. 307/2012. (VI. 28.) számú (BSZM Nonprofit Kft alapító okirat

       módosítása) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezése    Polgármester

490. 310/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat módosítása

       Nagy Sándor József Gimnáziumban felszerelt kamerarendszer       PKB elnöke

471  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú szennyvíz             Polgármester

       projekthez kapcsolódó PR  és tájékoztatási feladatok ellátása

472. Pályázaton való részvétel pályázati önerő biztosításához             Polgármester

       Polgármester

492. Átcsoportosítás                                                                    Polgármester

476. Budaörsi Rendőrkapitány támogatási kérelme                            Polgármester

477. 251/2012. (V. 22.) számú (BVV Kft 2012. évi beruházásai)           BVV Kft

       önkormányzati határozat módosítása                                       ügyvezető

478. Pitypang Sport Óvoda tűzjelző rendszere                                  FVB elnöke

479. Czövek Erna AMI fűtési rendszere                                            PKB elnöke

480. Iskolabusz szerződés megkötése a következő tanévre                OKJB elnöke

482. Tulajdonosi hozzájárulás a Pensió 17. Kft. telephely bejegyzéseihez        Polgármester

484. Digitális földhivatali alaptérkép frissítése                                    PKB elnöke

485. Tulajdonosi hozzájárulások                                                     Polgármester

486. A 204/2012.(IV. 26.) számú önkormányzati határozat

       (Dózsa György téri ötlet pályázat) és a 381/zárt/2012.(VII. 19.) sz.

       önkormányzati határozat (gyalogátkelő helyek létesítése) hatályon

       kívül helyezése, valamint a 323/2012.(VI.28.) számú önkormányzati

       határozat módosítása                                                            PKB elnöke

487. Parkolási lehetőség a Knáb János utcában                                 FVB elnöke

488. Nagyszénászug területfejlesztési forrása                                    NVTRÖ elnöke

489. Az önkormányzat és a HP&HP Bt. között 2011. május 20-án

       létrejött közterület-használati (hatósági) szerződés módosítása     Polgármester

 

_______________________________________________________________________

469. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Nagy Sándor József Gimnázium 3.1.4-12/1 TÁMOP     Előadó: Polgármester

           pályázaton való részvételéhez hozzájárulás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

426/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium ,,TÁMOP-3.1.4-12/1 Innovatív iskolák fejlesztése’’ elnevezésű pályázaton való részvételét az alábbi feltételekkel támogatja:

a)    A pályázható összeg 31 M Ft,

b)   A megítélt összeg maximum 25%-ának megfelelő előleg hívható le. A megítélt összeg fennmaradó 75%-a a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban hívható le, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján.

c)    Az utófinanszírozás végett a megítélt összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, amelynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

475. napirendi pont

 

 

Tárgy:  351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz ingatlan GKSZ      Előadó: FVB elnöke

           övezetbe  sorolása) önkormányzati határozat módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: A legutóbbi döntés során figyelmen kívül maradt egy kérelem, hogy a 060 hrsz-ú táblának (Káposztás terület) a gazdasági övezetbe sorolásakor az egyes telkeken szolgálati lakás építése váljon lehetővé. Az előkészítés során a bizottság azt a döntést hozta, hogy ez a lehetőség úgy kerüljön bele a szabályozásba, hogy a szolgálati lakást minimum 5000 m2-es terület esetén, az egyébkénti gazdasági célú beruházással egy ütemben lehessen megvalósítani, a lakás alapterülete maximum 100 m2 lehet. Szóba került a 10 m-es védőtávolság kialakítása is.

 

Kerényi Ferenc: Az önkormányzat és köztünk volt egy megállapodás. A megbeszéléskor a szolgálati lakás is szóba került, hiszen ezek a telkek úgy lettek kialakítva, hogy a telekméret és ez által a szolgálati lakással együtt egyfajta önrendelkezési jogot biztosít az ottani vállalkozóknak. Egy olyan struktúrát lehetett volna létrehozni, amely nincs a környező településeken. Ez egy egyedi lehetőség lett volna. Ez volt a mi kérésünk annak fejében, hogy a területből leadunk 10 %-ot az önkormányzatnak és 1.000.- Ft/m2-t befizetünk települési hozzájárulás címen. Ahhoz, hogy az önkormányzat és az ingatlantulajdonosok megegyezzenek, az lenne a kérésünk, hogy telkenként 1500 m2 legyen a legkisebb kialakítható telekterület nagysága, és telkenként 1 szolgálati lakást lehessen kialakítani.

 

Bánhidi László: Az 5000 m2 kizárólag a szolgálati lakás építésére vonatkozik. Telekhatár alsó küszöbértékének a megállapításáról nem volt szó. Mint minden ilyen szabályozás esetében a meglévő telekállapotok egy jogfolytonosságot képeznek.

 

 

Kerényi Ferenc: Az 5000 m2-es területtel egy megbeszélésen sem találkoztunk. Amit mi leírtunk az egy egyértelmű koncepció volt, hogy telkenként 1 szolgálati lakás alakítható ki. Az 5000 m2-es telekhatárral nem tudjuk elfogadni.

 

Bánhidi László: Komoly megfontolásra javasolom azt az ellentmondást, hogy a lakások dominanciája a területnek saját működését zavarja. Amennyiben a Káposztás terület gazdasági övezet lesz, akkor a lakásépítésre korlátokat kell meghatározni. Mégpedig olyan korlátokat amelyek működőképesek.

 

Somlóvári Józsefné: Javaslom, hogy erről a napirendről ne ma döntsön a Képviselő-testület, hanem a további tárgyalások függvényében. Soknak tartom az 5000 m2—es területet. Javaslom, hogy a legközelebbi ülésen kerüljön eldöntésre a határozati javaslat.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Mivel a megállapodás irányába szeretne mind a két fél elmenni, ezért javaslom, hogy a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tartson egy  egyeztetést a két fél között és az előterjesztés az augusztus 23-i a képviselő-testületi ülésre kerüljön vissza.

 

Hursán Mihály: Az itteni telekméretek pont olyan kisvállalkozók igényeire vannak kialakítva, amelyek egyébként nincsenek Budakeszin. Itt egy kisebb családi vállalkozás méretű iparra gondolok. Indokoltnak tartom a telkenkénti lakás kialakítását.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az alábbi határozati javaslat elfogadását bocsátom szavazásra: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hívjon össze egy bizottsági ülést a 475. napirendi ponttal [351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz. ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása] kapcsolatos észrevételek megtárgyalására és az új előterjesztést terjessze a 2012. augusztus 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés elé.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

427/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hívjon össze egy bizottsági ülést a 475. napirendi ponttal [351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz. ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása] kapcsolatos észrevételek megtárgyalására és az új előterjesztést terjessze a 2012. augusztus 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülés elé.

 

Határidő: azonnal                                                         Felelős: FVB elnöke

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

453. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Kopjafa környezetének kialakítása                           Előadó: Polgármester  (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Képviselő-testület két bizottsága tárgyalta e napirendi pontot és mindkét bizottság egyhangúan megszavazta az önkormányzat részéről történő 2.000.000.- Ft-os támogatást.

 

Herein Gyula: A Kopjafa környezete egy felújításra szoruló terület, melyre gyönyörű terv készült. A felújítás költsége többek között a Polgári Bálon történt adományokból és több 400.000.- Ft-os felajánlásból tevődött össze. Az elkészült terv alapján a költségvetés a következő: nettó 2.700.000.- Ft anyagköltség és nettó 2.719.000.- Ft munkadíj. A vállalkozók 650.000.- Ft-tal támogatják a felújítást. Egy Budakeszi lakos felajánlása alapján a 2.719.000.- Ft + Áfás munkát 800.000.- Ft-ért elvégzi. A vállalkozásoktól és magánszemélyektől 3.250.000.- Ft gyűlt össze. Kérem, hogy az önkormányzat 2.000.000.- Ft-tal támogassa a felújítás költségeit. Véleményem szerint 2012. október 23-ra elkészül a Kopjafa felújítása.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Megköszönöm Herein Gyulának és Hidas Mátyásnak a sok munkát. Aki úgy gondolja, hogy szeretné támogatni a Kopjafa felújítását, a televízióban megjelent számlaszámra elküldheti felajánlását, melyet előre is köszönünk.

Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

428/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kopjafa és környezetének rendezéséhez a felajánlásokon túl szükséges 2.000.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

494. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megállapításáról     Felelős: Polgármester

           és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.)

           önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

42/2012. (VIII. 09.) önkormányzati rendelete

 

a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30.) önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A R. 1. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

 

2. §

 

(1)          A R. 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(1)      A Díj elbírálásáról Budakeszi Város Képviselő-testülete dönt.

(2)      Az (1) bekezdésben foglalt döntéshez minősített többség szükséges.

(3)      A díj odaítélése zárt ülésen történik."

(2)      A R. 2. § (6)-(8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6)      Díjazásra minden természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet javaslatot tehet. A javaslatokat rövid indokolással és min. egy fényképpel július 15-ig kell írásban benyújtani.

(7)      A Képviselő-testület döntését tárgyi év augusztus 10-ig hozza meg.

(8)      A díjazás eredményét legkésőbb a Budakeszi Hírmondó tárgyi év szeptemberi számában közzé kell tenni.

 

3. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Képviselő-testület zárt üléssel folytatja a munkáját.

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott. Somlóvári Józsefné és Pataki Judit a zárt ülés keretében távozott, jelen van 7 fő képviselő.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

 

_______________________________________________________________________

462. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatói állására     Előadó: OKJB elnöke

              pályázat kiírása                                                                                

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

443/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, melléklet szerinti tartalommal pályázatot hirdet az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatói munkakör betöltésére.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott pályázat megjelentetésére.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

463. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A közfoglalkoztatásban résztvevők üzemorvosi          Előadó: Polgármester

           vizsgálatára irányuló megállapodás megszüntetése és

           új megállapodás megkötése                                                               

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatát.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

444/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a közfoglalkoztatásban részt vevők foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának elvégzésére a 2012. augusztus 9. időponttól a Medascot Kft.-vel (székhelye: 2040 Budaörs, Pántlika u. 16.) telephelye: 2092 Budakeszi, Táncsics u. 9., képviselője: dr. Kristóf Judit határozatlan idejű megállapodást köt, 3.000,- Ft/fő/eset díjért, melyből 1.900,- Ft-ot a szolgáltató által a részükre kiállított számla alapján a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ térít meg, a fennmaradó 1.100,- Ft/eset díjat (összesen bruttó 20.000,- Ft-ot) az önkormányzat a saját költségvetéséből egyenlíti ki a szolgáltató részére a 2012. költségvetés általános tartalékkeret terhére.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a háromoldalú megállapodás előkészítésére az önkormányzat ügyvédjét, aláírására pedig a polgármestert.

 

Határidő:     1. pontra azonnal

              2. pontra: 2012. augusztus 31.

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, Ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

464. napirendi pont

 

 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal irattáraiba polcok beszerzése          Előadó: Jegyző

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatát.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

445/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal irattári polcainak beszerzésére 437.780,- Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal részére 2012. évi általános tartalékkeret terhére.

 

Határidő: azonnal                                                             Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

491. napirendi pont

 

 

Tárgy: Munkácsy Mihály utca forgalomcsillapítása                Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatát.

 

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

446/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Meggyes utcában és a Munkácsy Mihály utcában - a súlykorlátozási rendelet alapján - folyamatosan végezzen ellenőrzést a csúcsforgalomi időszakban.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a Munkácsy Mihály és Meggyes utca csatlakozási pontjában a jelzőtáblák jól látható elhelyezését oldja meg és a látást zavaró növényzetet távolítsa el.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a Vásárhelyi Pál utca és a Munkácsy Mihály utca csatlakozásának megfelelő forgalomtechnikai eszközök telepítését készítse elő.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben kihelyezendő közúti jelzőtáblák elhelyezéséhez szükséges bruttó 200.000,- Ft pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetés útfenntartási díjbeszedési számla terhére biztosítja.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a súlykorlátozási rendelet megszegéséből származó büntetési bevételeket lehet-e az útalapra befizetni és amennyiben igen, akkor erre tegye meg a megfelelő intézkedést.

6.         Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Budakeszi Rendőrőrsöt, hogy 5 évre visszamenőleg adjon teljes körű baleseti kimutatást Budakeszi teljes területére vonatkozóan.

 

Határidő:                                                                        1-6. pontra: azonnal  Felelős: 1., 3. és 4. pontra: polgármester

                                                                          2. pontra: BVV Kft ügyvezető

                                                                                          5. pontra: jegyző

                                                                       6. pontra: Budakeszi Rendőrőrs

 

_______________________________________________________________________

493. napirendi pont

 

 

Tárgy: Kenderföld utca burkolatstabilizálási munkálataihoz       Előadó: PKB elnöke  fedezet biztosítása   

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

447/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete nem támogatja a 2306/39 hrsz.-ú telek eladását.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete 700.000,- Ft-ot biztosít a Kenderföld utcai lakossági kezdeményezésre épülő útépítéshez a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 408/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozatot.

 

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                     Felelős: 1-3. pontra: polgármester

 

(Somlóvári Józsefné visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

465. napirendi pont

 

 

Tárgy: Régészeti leletek bemutatása a Városházán               Előadó: OKJB elnöke  (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: 4000 éves kora bronzkori és 6500-7000 éves újkőkori leletekről van szó. 3 hónapon keresztül kerülnek kiállításra a Budakeszi Városházán.

 

Bánhidi László: Javaslom a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a Honfoglaláskori sírok leletei - melyeket a Barackosban találtak - is kerüljenek kiállításra a Budakeszi Városházán.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az előbb elhangzott módosításokkal szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

448/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy a Budakeszi városban 2006. évi szőlőskerti ásatások nyomán feltárt 4000 éves kora bronzkori és 6500-7000 éves újkőkori leletek kerüljenek bemutatásra a Budakeszi Városházán 3 hónapon keresztül.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben egyetért azzal, hogy a szőlőskerti ásatások nyomán feltárt Honfoglaláskori sírok leletei szintén a Budakeszi Városházán kerüljenek bemutatásra 3 hónapon keresztül.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Dr. Darkó Jenőt, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságával az 1-2. pontban megjelölt kiállítások lehetőségeiről.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                Felelős: 1. és 2. pontra: polgármester

                                                        3. pontra: polgármester, Dr. Darkó Jenő

 

_______________________________________________________________________

467. napirendi pont

 

 

Tárgy: BSZM Nonprofit Kft. alapítói határozat jóváhagyása    Előadó: Polgármester  (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

449/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a BSZM Kft. melléklet szerinti alapítói határozatának aláírásával.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

468. napirendi pont

 

 

Tárgy: 307/2012. (VI. 28.) számú (BSZM Nonprofit Kft.        Előadó: Polgármester

           alapítói okirat módosítása) önkormányzati határozat

           hatályon kívül helyezése                                                                       (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

450/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról szóló 307/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozatot.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

_______________________________________________________________________

490. napirendi pont

 

 

Tárgy: 310/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat     Előadó: PKB elnöke

           módosítása Nagy Sándor József Gimnáziumban felszerelt

           kamerarendszer                                                                                   (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

451/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 310/2012. (VI. 28.) számú (Nagy Sándor József Gimnáziumban felszerelt kamerarendszer ügye) önkormányzati határozatának 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium épületvédelmi kamera-rendszer üzemeltetésére 2012. június 11. és 2012. december 31. közötti időtartamra bruttó 15.875,- Ft/hó (12.500,- Ft +ÁFA/hó) fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére."

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

(Pataki Judit visszaérkezett, jelen van 9 fő képviselő.)

_______________________________________________________________________

471. napirendi pont

 

 

Tárgy:  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú           Előadó: Polgármester

           szennyvíz projekthez kapcsolódó PR  és tájékoztatási

           feladatok ellátása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Javaslom, hogy a határozati javaslat 6. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjának jogi szakterületről Dr. Csendes Richárdot, pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát,  közbeszerzés tárgyát képező szakterületről Szabó Pál ügyvezetőt, közbeszerzési szakterületről Pelczhoffer Lászlónét választja.

 

Szabó Pál: Kérem, hogy a "Dokumentum" 26. oldal VII. 1. pont 3. bekezdésének első mondata az alábbiakra változzon: "A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok maradéktalan ellátásáért, a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján a szennyvíztisztító-telep és -elvezető hálózat kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés aláírás napját követő részben féléves időszakonként, részben a teljesítés elfogadása után jogosult a díjazásra."

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosításokkal.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül elfogadta, hogy a határozat 6. pontja a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjának jogi szakterületről Dr. Csendes Richárdot, pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát,  közbeszerzés tárgyát képező szakterületről Szabó Pál ügyvezetőt, közbeszerzési szakterületről Pelczhoffer Lászlónét választja;  valamint a határozat az alábbi 7. ponttal egészül ki: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dokumentáció 26. oldal VII. 1. pont 3. bekezdése első mondata az alábbiakra változik: "A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok maradéktalan ellátásáért, a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján a szennyvíztisztító-telep és -elvezető hálózat kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés aláírás napját követő részben féléves időszakonként, részben a teljesítés elfogadása után jogosult a díjazásra."

 

A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

452/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.       Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú projekt támogatási szerződése alapján "Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt" elnevezésű projekthez kapcsolódó PR és tájékoztatási feladatok ellátása" tárgyú közbeszerzési eljárást indít.

2.       Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a támogatási szerződésben foglaltak szerint határozza meg.

3.       Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben folytatja le.

4.       Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja.

5.       Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban az alábbi szervezeteket kéri fel ajánlattételre:

- Lounge Communication Szolgálató Korlátolt Felelősségű Társaság
(1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fsz. 4.)

- Wise Advisory Group Korlátolt Felelősségű Társaság
(1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. fszt. 4.)

- LAX & LEX Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(1125 Budapest, Tusnádi utca 14., levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi E. fsr. 10.)

6.       Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjának jogi szakterületről Dr. Csendes Richárdot, pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát,  közbeszerzés tárgyát képező szakterületről Szabó Pál ügyvezetőt, közbeszerzési szakterületről Pelczhoffer Lászlónét választja.

7.       Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dokumentáció 26. oldal VII. 1. pont 3. bekezdése első mondata az alábbiakra változik: "A Vállalkozó a Szerződésben foglalt feladatok maradéktalan ellátásáért, a teljesített és a Megrendelő által leigazolt tevékenysége alapján a szennyvíztisztító telep és -  elvezető hálózat kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződés aláírás napját követő részben féléves időszakonként, részben a teljesítés elfogadása után jogosult a díjazásra."

 

Határidő: 1-7. pontra: azonnal                                 Felelős: 1-7. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

472. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Pályázaton való részvétel pályázati önerő biztosításához Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

453/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.    Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az EU Önerő Alap támogatás pályázaton a KMOP-4.5.2-11-2012-0022 Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése című projektjével az alábbi feltételekkel:

a)      A projekten elszámolható költség önerejének 45 %-ára nyújt be pályázatot.

b)      A megvalósításhoz szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe. 

c)      A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelő használatát biztosítja és nem idegeníti el.

d)      A feladatellátási helyet nem szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha - helyi önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója.

2.    Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                               Felelős: 1-2. pontra: polgármester

454/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.           Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz az EU Önerő Alap támogatás pályázaton a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projektjével az alábbi feltételekkel:

a)             A projekten elszámolható költség önerejének 55 %-ára nyújt be pályázatot.

b)             A megvalósításhoz szükséges munkaerőt legalább részben közfoglalkoztatási jogviszony keretében veszi igénybe. 

c)             A támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelő használatát biztosítja és nem idegeníti el.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a pályázat benyújtására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                           Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

492. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Átcsoportosítás                                                    Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a napirendi pont levételét, miután már 10.000.000.- Ft-ot átcsoportosítottunk a finanszírozási keretből.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 492. napirendi pontot (Átcsoportosítás) leveszi a napirendről.

 

_______________________________________________________________________

476. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budaörsi Rendőrkapitány támogatási kérelme            Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Budaörsi Rendőrkapitányság bruttó 150.000.- Ft-ot kér gépkocsi üzemanyag-költség támogatásához.

 

Szabó Ákos Péter: Javaslom, hogy a határozat egészüljön ki azzal, hogy az üzemanyag kizárólag a Budakeszin történő járőrözésre fordítható, és a rendőrautó és a rendőri jelenlét folyamatosan megfigyelhető legyen Budakeszi bel- és külterületén.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az elmondott módosítással szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a határozat 1. pontjában szereplő "azzal a megkötéssel, hogy a gépkocsival a támogatási összegből csak Budakeszi Város területén lehet rendőri tevékenységet végezni." szövegrész helyébe "azzal a kikötéssel, hogy a gépkocsival a támogatási összegből csak Budakeszi Város területén lehet rendőri tevékenységet végezni; az üzemanyag kizárólag a Budakeszin történő járőrözésre fordítható, és a rendőrautó és a rendőri jelenlét folyamatosan megfigyelhető legyen Budakeszi bel- és külterületén" szövegrész lép.

 

A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

455/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a Budaörsi Rendőrkapitány kérésével és a Budakeszi Rendőrőrsön üzemelő KVZ-342 forgalmi rendszámú rendőr gépkocsi üzemanyag költségéhez hozzájárulva bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít a Budaörsi Rendőrkapitányság részére a 2012. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére azzal a kikötéssel, hogy a gépkocsival a támogatási összegből csak Budakeszi Város területén lehet rendőri tevékenységet végezni; az üzemanyag kizárólag a Budakeszin történő járőrözésre fordítható, és a rendőrautó és a rendőri jelenlét folyamatosan megfigyelhető legyen Budakeszi bel- és külterületén.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal megkötendő támogatási szerződés elkészítésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                      Felelős: 1. pontra: polgármester,

                                                         2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

 (Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 8 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

477. napirendi pont

 

 

Tárgy:  251/2012. (V. 22.) számú (BVV Kft. 2012. évi                  Előadó: BVV Kft.

           beruházásai) önkormányzati határozat módosítása                  ügyvezetője

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az I. határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

456/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a BVV Kft. beruházásaira fedezetet biztosító 251/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozatot.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

478. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Pitypang Sport Óvoda tűzjelző rendszere                     Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az önkormányzatnak 2.500.000.- Ft fedezetet kell biztosítani a Pitypang Sport Óvodában tűzjelző rendszer kiépítésére. Az előző napirendnél elfogadott 251/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat visszavonásával 2.000.000.- Ft-ra van fedezet, a "Beruházási" keretben, 500.000.- Ft-ot pedig a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítunk.

 

Bánhidi László: Kérem kiegészíteni a határozat 4. pontját azzal, hogy "Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálja meg a Pitypang Sport Óvoda akadálymentesítési hiányosságok tekintetében, valamint a hő- és fűtésrendszer pótlólagos kiépítésének tekintetében a tervezői, a kivitelezői és a műszaki ellenőri felelősséget".

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását az elhangzott módosításokkal.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a határozat 1. pontja: "Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda hő- és füstelvezetési rendszerének pótlólagos kiépítésére 2.500.000.- Ft fedezetet biztosít, 2.000.000.- Ft-ot a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keret és 500.000.- Ft-ot a 2012. évi költségvetés általános tartalék keret terhére", a határozat 4. pontja: "Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálja meg a Pitypang Sport Óvoda akadálymentesítési hiányosságok tekintetében, valamint a hő- és fűtésrendszer pótlólagos kiépítésének tekintetében a tervezői, a kivitelezői és a műszaki ellenőri felelősséget" legyen.

 

A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

 

 

457/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pitypang Sport Óvoda hő- és füstelvezetési rendszerének pótlólagos kiépítésére 2.500.000.- Ft fedezetet biztosít, 2.000.000.- Ft-ot a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keret és 500.000.- Ft-ot a 2012. évi költségvetés általános tartalék keret terhére.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t a munkálatok lebonyolításával.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlatot adó szak-kivitelezővel a kivitelezési szerződés aláírásával.

4.         Budakeszi Város képviselőtestülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, vizsgálja meg a Pitypang Sport Óvoda akadálymentesítési hiányosságok tekintetében, valamint a hő- és fűtésrendszer pótlólagos kiépítésének tekintetében a tervezői, a kivitelezői és a műszaki ellenőri felelősséget.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal                     Felelős: 1-3. pontra: polgármester

4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

479. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Czövek Erna AMI fűtési rendszere                              Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

458/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a 178/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat és 223/2012. (V. 10.) önkormányzati határozat 2. pontját hatályon kívül helyezi.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Czövek Erna AMI fűtési rendszerének korszerűsítésére 4.711.164.- Ft keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés beruházási kerete terhére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a BVV Kft-t a Czövek Erna AMI fűtési rendszerének korszerűsítési munkálataival.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza az önkormányzat ügyvédjét, hogy az Önkormányzat és a BVV Kft. közötti megbízási szerződés jogi megfelelőségét vizsgálja meg.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szerződést jóváhagyás céljából küldje meg az NFM Támogatásokat Vizsgáló Irodájának.

6.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő:     1. - 6. pontra: azonnal

Felelős:   1.,2.,6. pontra: polgármester

              3. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője

              4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

              5. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

480. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Iskolabusz szerződés megkötése a következő tanévre Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

459/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Tonix 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2092 Budakeszi, Rákóczi út 69., képviseli Merkl Antal) Budakeszi város területén működő iskolabusz szolgáltatás 2012. szeptember 03-tól 2013. június 14-ig történő ellátására kötendő megbízási szerződést.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott megállapodás ellátására 8850, -Ft + ÁFA/nap megbízási díjat, azaz a 2012. évet terhelő 663.750,- Ft. + ÁFA összeget a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére, valamint a 2013. évet terhelő 946.950,- Ft. + ÁFA összeget a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                     Felelős: 1-3. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

482. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás a Pensió 17. Kft. telephely    Előadó: Polgármester

           bejegyzéseihez                                                                                 

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

460/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Pensió 17 Kft. (székhely: 1103 Budapest, Kőér u. 1-5., cégjegyzékszám: 01-09-263265, képviselő Süllős Gyuláné ügyvezető) a 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.; 2092 Budakeszi Széchenyi u. 94.; és a 2092 Budakeszi, Erdő u. 101. sz.  alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a cégeljárásban fióktelepként feltüntetheti  az üzemeltetési szerződés megszűnése napjáig.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

484. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Digitális földhivatali alaptérkép frissítése                      Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

461/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a digitális alaptérkép-frissítés Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatalától való megrendeléséhez 287.080,- Ft-ot biztosít a Polgármesteri Hivatal részére a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

485. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulások                                     Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatait.

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

462/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Hidas Csaba (2092 Budakeszi, Arany János utca 18.) kérelmére, az MCM 96. Kft. (2092 Budakeszi, Gall utca 29.) által készített "családi lakóház és kozmetika gépkocsi behajtó, közútkezelői engedély kérelem 2092 Budakeszi, Knáb János utca 19., Ú-1 számú útcsatlakozási terve" tárgyú dokumentáció alapján kapubehajtó létesítésére a 2289 hrsz. közterületre vonatkozóan, a Budakeszi Város Képviselő-testülete a tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával: Az átépítésre kerülő járdaszakaszon a térburkolatot - szürke színű téglatest formájú - térkővel kell megépíteni. A létesítendő gépkocsi behajtó területén a szürke színű téglalap alakú térkőnek 8 cm vastagságúnak kell lennie. Az aszfaltburkolathoz a térkőnek futósorral kell csatlakoznia.

Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1 pontban meghatározott tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

463/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 68/g/2012. (II. 28.) számú a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft részére a 3559 hrsz. ingatlanon 60 fm PE 63 középnyomású gázvezeték elhelyezésére megadott tulajdonosi hozzájárulás tárgyú önkormányzati határozat 1 pontjában szereplő "3850 hrsz" szövegrész helyébe a "3580 hrsz" szövegrész lép.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

486. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A 204/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat  Előadó: PKB elnöke

           (Dózsa György téri ötlet pályázat) és a 381/zárt/2012.

           (VII. 19.) sz. önkormányzati határozat (gyalogátkelő

           helyek létesítése) hatályon kívül helyezése, valamint a

           323/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A júliusi Képviselő-testületi ülésen az a döntés született, hogy a gyalogátkelőhelyekből kettő kerül megvalósításra. Erre vonatkozóan érkezett egy képviselői indítvány, mely szerint mind a három gyalogátkelőhelyet valósítsuk meg. A harmadik gyalogátkelőhely költségére fedezetet a Dózsa György téri ötlet pályázatra elkülönített összeg biztosítja.

 

Bánhidi László: Ezt a napirendi pontot a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság is tárgyalta, mely határozottan elutasítja a Dózsa György téri ötlet pályázat visszavonását. A pályázatot akkor lesz érdemes kiírni, ha új főépítésze lesz önkormányzatunknak.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Javaslom, hogy a 204/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozatot ne vonja vissza a testület, mivel már nagyon sok energiát fektettünk bele. 

 

Tömösi Attila: Nyilvánvaló, hogy a Dózsa György tér rendezésére szükség van. Mivel ebben az évben nem fog megvalósulni, ezért javaslom, hogy a jövő évi költségvetésben szerepeltessük. Elsődleges lenne az ötletpályázat, hogy a Dózsa György téren legyen gyalogátkelőhely. Szerintem az embereknek nagyobb szüksége van arra, hogy legyen gyalogátkelőhely, minthogy terveket készítsünk.

 

Somlóvári Józsefné: Én a biztonság híve vagyok. Úgy gondolom, hogy a Dózsa György tér eléggé rendezetlen. Nem javasolnék arra a burkolatra milliókért egy gyalogátkelőhelyet felfesteni. Két sebességkorlátozó tábla kihelyezése kevesebb költséggel járna.

 

Bánhidi  László: Emlékeztetem a testületet, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslata az volt - a nehéz anyagi helyzetre hivatkozva -, hogy lépjünk vissza az összes gyalogos-átkelőhely létesítésétől. Három gyalogos-átkelőhely létesítése közül a testület úgy döntött, hogy a Dózsa György téri gyalogos-átkelőhelyet később valósítja meg.

 

Pataki Judit: Véleményem szerint nagyon fontos lenne egy gyalogátkelőhely a Dózsa György téren. A biztonság miatt nagyon jó lenne, ha valami lelassítaná a forgalmat, ezért egy fekvőrendőrt kellene elhelyezni, vagy gyalogátkelőhelyet kell kiépíteni. A forgalmat a Dózsa György téren csökkenteni kell, mert tényleg nagyon nehéz a közlekedés az egyik oldalról a másikra.

 

Tömösi Attila: Több baleset történt már a Dózsa György téren. Azért kell a gyalogátkelőhely, hogy ne legyen káosz. Rendezni kell, hogy az emberek hol tudnak átmenni az egyik oldalról a másikra. Nagyon örülnék, ha a Dózsa György téren gyalogos-átkelőhely létesülne.

 

Somlóvári Józsefné: A Munkácsy és a Meggyes utcákban is lehetne gyalogátkelőhelyet kialakítani. A Dózsa György téren azért van nagy forgalom, mert a körforgalomtól a Meggyes és Munkácsy utcán keresztül érik el a Fő utcát az autósok. Javasolnám a Fenyő utcát kétirányusítani, mellyel egyből lecsökkenne a forgalom.

 

Tömösi Attila: Azzal egyetértek, hogy a Fenyő utcát kétirányusítani kellene. A gyalogátkelőhelyek kialakítására rengeteg igény volt, de csak erre a háromra kaptunk engedélyt. Az említett Munkácsy és a Meggyes utcákra nem is kaptunk volna engedélyt.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Több hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a II. határozati javaslat elfogadását.

 

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazat és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta:

 

 

464/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         "Budakeszi Város Képviselő-testülete a 323/2012. (VI. 28.) számú (gyalogátkelőhely létesítése) önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt három helyszínre

 

I. Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz a Magyar Közút kezelésében levő úton)

II. Dózsa György tér (495/1 hrsz az önkormányzat kezelésében levő úton)

III. Márity László utca (2414 hrsz az önkormányzat kezelésében levő úton)

 

a gyalogos átkelőhelyek létesítésére bruttó 9,5 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés beruházási keretének terhére."

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 381/zárt/2012. (VII. 19.) számú (gyalogátkelőhelyek létesítéséről szóló határozat módosítása) önkormányzati határozatot.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A I. határozati javaslatról nem szavazunk, tehát a Dózsa György téri ötletpályázat érvényben marad.

 

 

_______________________________________________________________________

487. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Parkolási lehetőség a Knáb János utcában                   Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Képviselő-testületnek az a szándéka hogy a szeptember 01-i iskolakezdésre a Knáb János utcában a parkolási lehetőség megoldódjon.

 

Bánhidi László: Az elképzelés szerint a meglévő burkoló anyaggal a BVV Kft. saját eszközeivel, illetve az ő megbízott alvállalkozóival végezné az építési munkálatokat. A temető felöli, jelenleg burkolatlan felületnek a kialakítása történne meg a szükséges forgalmi eszközök kihelyezésével, így az utcában lehetővé válna a mindkét oldalon történő parkolás, nyilván azokon a szakaszokon ahol megfelelő az útszélesség. A munkálatok tervezett költsége bruttó 665.000.- Ft, melyből a Széchenyi István Általános Iskola a saját keretből 400.000.- Ft-al biztosítja.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

465/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Knáb János utcában parkolási lehetőséget épít ki (fél kerékkel a járdán való megálláshoz), 77 m hosszban.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a munkálatokra bruttó 265.000,- Ft fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban leírt munkálatok elvégzésére.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a megbízási szerződés elkészítésére.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződést a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Iroda felé jóváhagyás céljából küldje meg.

6.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-5. pontra: azonnal            Felelős: 1., 2.,5. pontokra: polgármester

                                                                         3. pontra: BVV ügyvezetője

                                                         4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

                                                                                       5. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

488. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Nagyszénászug területfejlesztési forrása                 Előadó: NVTRÖ elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát.

 

 

 

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 tartózkodással, ellen szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

466/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetésben egyéb üzemeltetés címen tervezett bruttó 2.000.250,- Ft összeg kerüljön átvezetésre a Nagyszénászugi településrész fejlesztési 11742348-15390022-19000008 számú számlára, valamint felkéri a Polgármesteri Hivatalt ennek végrehajtására.

 

Határidő: azonnal                                         Felelős: polgármester, jegyző

 

_______________________________________________________________________

489. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az önkormányzat és a HP&HP Bt. között 2011. május Előadó: Polgármester

           20-án létrejött közterület-használati (hatósági) szerződés

           módosítása                                                                                      

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatát, azzal a módosítással, hogy a határozat 1. pontja kiegészül "Az engedély 2012. december 31-ig érvényes." szövegrésszel.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a határozat 1. pontja kiegészül "Az engedély 2012. december 31-ig érvényes." szövegrésszel.

 

A fentiek alapján a Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

467/2012. (VIII. 09.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő- testülete hozzájárul a HP&HP Bt. (2092. Budakeszi, Fő utca 82.) által üzemeltetett 074/4. hrsz-ú külterületi ingatlanon álló zöldséges pavilonnak a 2092 Budakeszi, Dózsa György tér területére való áthelyezéshez és 2012. augusztus hónaptól addig az időpontig, amíg a pavilon a 074/4. hrsz-ú külterületi ingatlanon áll a bérleti díjat 45.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. A szerződés többi része változatlan tartalommal érvényben marad. Az engedély 2012. december 31-ig érvényes.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a HP&HP Bt. (2092. Budakeszi, Fő utca 82., képviseli Hajdú Éva) 074/4. hrsz-ú külterületi ingatlanon álló zöldséges pavilonja tekintetében a 2012. májustól-augusztusig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díj elengedésére irányuló kérelmet elutasítja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a HP&HP Bt-vel 2011. május 20-án megkötött hatósági szerződés 1. pontban meghatározottak szerinti módosításának elkészítésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

Határidő:      1-3. pontra: azonnal

Felelős:   1-2. pontra: polgármester,

              3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

 

Bánhidi László: Miért került levételre a 474. napirendi pont a (Sportpálya üzemeltetési szerződés)? Ezt a napirendi pontot a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tárgyalta és megszavazta.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésén újabb részletkérdések merültek fel, amelyek további tárgyalást igényelnek, ezért vettük le a napirendi pontról.

 

Somlóvári Józsefné: A 483. napirendi pont (Orvosi rendelőben tartott közegészségügyi ellenőrzés alkalmával tett hiányosságok megszüntetésére pénzügyi fedezet biztosítása) miért kerül levételre? Meg lett nézve, hogy mik azok a feladatok amelyek pénz nélkül teljesíthetőek. Ezeket a munkákat nyáron kellene elvégezni.

 

Odri Ágnes: Az orvosi rendelőben nemcsak beltéri festési problémák, hanem komoly beázási problémák is vannak. Nem láttuk sehol sem azt, hogy az intézkedési terv része lenne, hogy a tető kijavítására mikor kerül sor? Addig, amíg a tető nincs kijavítva, nem érdemes a belső festést elvégezni.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Több hozzászólás nem lévén, köszönöm a képviselő-testületi tagok mai munkáját, ezzel a Képviselő-testület ülését bezárom.

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

Odri Ágnes

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Összesen 28 napirendi pont