Összesen 3442993 látogató
Összesen 6809 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Város Képviselő-testületének rendkívüli nyílt testületi ülése 2012.08.23.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 505 megtekintés

29/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 23-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

 

(Bánhidi László, Odri Ágnes Éva és Tóth Gábor igazoltan távol, Somlóvári Józsefné még nem érkezett meg, jelen van 7 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. augusztus 23-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Ohr Alajos, Pataki Judit, Szabó Ákos Péter és Tömösi Attila, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

A testvérvárosi látogatás során a neckarsulmi polgármester úr 1000 eurót ajánlott fel Budakeszi Város Önkormányzatának az új bölcsőde építéséhez, melyet ezúton is köszönünk. Személyesen látogatásunk során a köszönetünket is ki fogjuk fejezni.

Köztudott, de azért elmondom, hogy 2013. január 01-től Budakeszi lesz a járási székhely. Azt hiszem, ennek mindannyian örülünk.

Napirend előtti hozzászólásra átadom a szót az alpolgármester asszonynak.

Bakács Edit Bernadett: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a jövő héten csütörtökön és pénteken este 7 óra és 11 óra között ismételten megrendezésre kerül a budakeszi ping-pong bajnokság, amely tavaly nagyon népszerű volt.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: első napirendi pont a 498. napirendi pont [351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz. ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása], második napirendi pont a 496. napirendi pont (Az új szennyvíztisztító-teleppel összefüggő településrendezési terv módosítás munkaközi anyagának elkészítése), harmadik napirendi pont a 499. napirendi pont [Vételi ajánlat a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú (Árpád fejedelem tér) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra], ezt követően a tárgyalási sorrend a kiküldött meghívó szerinti sorrendben történik. Felvételre javaslom 507. napirendi pontot ("Szent Korona hiteles másolata és a Himnusz szobor találkozása" című városi és kistérségi rendezvény), melyet az 502. napirendi pont (Együttműködési megállapodás a Széchenyi Általános Iskola és a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási és Nonprofit Kft-vel) után tárgyalnánk meg.

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

 

 

 

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: 498. napirendi pont [351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz. ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása], 496. napirendi pont (Az új szennyvíztisztító-teleppel összefüggő településrendezési terv módosítás munkaközi anyagának elkészítése), 499. napirendi pont [Vételi ajánlat a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú (Árpád fejedelem tér) önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra], ezt követően a tárgyalási sorrend a kiküldött meghívó szerinti sorrendben történik;

-               felvételre kerül az 507. napirendi pont ("Szent Korona hiteles másolata és a Himnusz szobor találkozása" című városi és kistérségi rendezvény), melyet az 502. napirendi pont (Együttműködési megállapodás a Széchenyi Általános Iskola és a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási és Nonprofit Kft-vel) után tárgyal meg a képviselő-testület.

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

 

          Tárgy:                                                                                            Előadó:

Új napirendi pont:

Nyílt ülés:

498.  351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz. ingatlan GKSZ övezetbe

        sorolása) önkormányzati határozat módosítása                    Polgármester

496.  Az új szennyvíztisztító-teleppel összefüggő településrendezési

        terv módosítás munkaközi anyagának elkészítése                 FVB elnöke

499.  Vételi ajánlat a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú (Árpád fejedelem tér)

        önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra                          Polgármester

497.  Temető rendezési terv elfogadása                                      FVB elnöke

500.  46/2012. (II. 09.) számú (KKK és a Magyar Közút Zrt-vel

        sebességkorlátra figyelmeztető berendezések kiépítésére

        kötendő társfinanszírozási szerződés elfogadása) számú

        önkormányzati határozat kiegészítése                                 Polgármester

501.  Új bölcsőde költségbecslésének leellenőrzése                       FVB elnöke

502.  Együttműködési megállapodás a Széchenyi Általános Iskola és a

        Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási és Nonprofit Kft-vel                    OKJB elnöke

507. "Szent Korona hiteles másolata és a Himnusz szobor találkozása"

        című városi és kistérségi rendezvény                                  Alpolgármester

503.  Erkel Ferenc Művelődési Központ kérelme Polgármesteri

        Hivatal parkolójában tartandó rendezvény céljára                  Polgármester

 

Elmaradt napirendi pont:

Nyílt ülés:

474.  2012. évi közbeszerzési terv módosítása                             Jegyző

481.  Sportpálya üzemeltetési szerződés                                     FVB elnöke

 

Új napirendi pont:

Zárt ülés:

504.  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú szennyvíz

        projekt pályázat projektmanager kiválasztására irányuló

        döntéshozatal                                                                 Polgármester

505.  Dr. Dózsa Ernő Ügyvédi Iroda megbízási szerződése

        [432/zárt/2012. (VIII. 09.) számú önk. határozat alapján]     Polgármester

506.  Helyettes főépítész megbízása                                          Polgármester

 

_______________________________________________________________________

498. napirendi pont

 

 

Tárgy:  351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz. ingatlan GKSZ  Előadó: Polgármester

           övezetbe sorolása) önkormányzati határozat módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozat elfogadását.

Tömösi Attila: Javaslom, hogy a határozatban legyen az is benne, hogy a területen kialakuló utcáknak legalább 12 méter szélesnek kell lennie.

Ohr Alajos: Tömösi Attila javaslatát úgy módosítanám, hogy "amennyiben az újraszabályozás során új utca kerülne kialakításra az 12 méternél nem lehet keskenyebb".

Pataki Judit: A Bodzás-ároktól mért 10 méteres védőtávolságot keveslem, ha ennek növelésére van lehetőség, akkor azt tudnám támogatani.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Ohr Alajos tanácsnok javaslatával kiegészítve bocsátom szavazásra a bizottság által javasolt határozat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással elfogadta, hogy a határozat kiegészüljön a következővel: "amennyiben az újraszabályozás során új utca kerülne kialakításra az 12 méternél nem lehet keskenyebb."

A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

468/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 351/2012. (VII. 19.) számú (060 hrsz ingatlan GKSZ övezetbe sorolása) önkormányzati határozat c) pontját kiegészíti az alábbi feltételekkel:

a)        telkenként egy szolgálati lakás helyezhető el minimum 1500 m2-es telekterület esetén, egy ütemben a gazdasági célú épület megépítésével, max. 100 m2-es tiszta alapterülettel;

b)        a Bodzás árok telekhatárától mért 10 m-es sávot szabadon kell hagyni, ebben a sávban semmilyen építmény nem helyezhető el;

c)         amennyiben az újraszabályozás során új utca kerülne kialakításra az 12 méternél nem lehet keskenyebb.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt és az önkormányzat ügyvédjét, hogy a településrendezési szerződést készítse elő.

 

Határidő:      1. pontra: azonnal

              2. pontra: 2012. évi szeptemberi rendes testületi ülés

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. pontra: jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

(Somlóvári Józsefné megérkezett, jelen van 8 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

496. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az új szennyvíztisztító-teleppel összefüggő                  Előadó: FVB elnöke

           településrendezési terv módosítás munkaközi anyagának

           elkészítése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

469/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Völgyzugoly Kft által a 072/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó, új szennyvíztisztító teleppel kapcsolatos TSZT és HÉSZ módosítására készült munkaközi anyagot az alábbi módosításokkal:

a)    a 071/2 hrsz.-ú út, Káposztás vezető út szélessége: 18 méter,

b)   a szabályozott terület mellett egy szerviz út kerüljön kialakításra, mely a dél felé eső mezőgazdasági út szélességében kerül meghatározásra (074/100 hrsz.-ú parcella), így a Budaörsi úthoz csatlakozó terület határán egy védett sáv jön létre.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bekezdése szerinti államigazgatási eljárás lefolytatására.

 

Határidő:                                                                                            1-2. pontra: azonnal Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

499. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Vételi ajánlat a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú                  Előadó: Polgármester

           (Árpád fejedelem tér) önkormányzati tulajdonban lévő

           ingatlanra

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Felkérem a Nemzetközi Iskola képviselőit, ismertessék elképzeléseiket.

Jakó Rita, GGIS intézmény képviselője: A GGIS intézmény 20 éve Magyarországon működő nemzetközi iskola. Keresztény értékekkel bíró, 12 évfolyamos iskolát és óvodát működtető iskoláról van szó. A terveink között szerepel, hogy 2015-re ÖKO iskolát építsünk. Úgy gondoltuk, hogy ennek megvalósítására Budakeszi lenne az egyik alkalmas helyszín a környezetbe való illeszkedés miatt. Az iskola létszáma max. 225 fő lenne. Jelenleg 155 diákunk van. Az ajánlatunk 4.000 m2 vagy a teljes terület megvételére irányult. Magyarországon nincs még olyan ÖKO iskola, mint amit mi tervezünk. Minden rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy ezt a projektet megvalósítsuk. Szeretnénk, ha ez a projekt megvalósulhatna itt. Nemzetközi ÖKO mester építészek vesznek részt a projektben, pl. Ken Young, valamint együttműködünk a BME Építészmérnöki Karával. A lehető legalacsonyabb karbon kibocsátású és modern, a zöld építészetben szereplő technika felhasználásával szeretnénk az iskolát létrehozni. Az iskoláinkba több mint 20 nemzet gyerekei járnak.

Petró Tibor, projekt menedzsere: Ken Youngnak vagyok a magyarországi partnere. Meghívásunkra 3-4 évvel ezelőtt jött el Magyarországra az építész úr, mivel a környezettudatos, ökológiai építészetben világviszonylatban Magyarország hátul "kullogott". Sok munkánk fekszik abban, hogy ma már ez a szemlélet egyre fontosabbá válik a városokban: olyan épületek épülnek, amelyek a környezetet nem terhelik, sőt a széndioxid-kibocsátást inkább csökkentik. Több projekt előkészítésében vettünk részt Magyarországon. Különböző okok miatt egyik projekt sem indult még el. Mi egy olyan épületet szeretnénk létrehozni a GGIS-szel, ami utat mutat a magyar építészek és városfejlesztők számára. Nagyszerű dolog, hogy egy oktatási létesítményben tudjuk ezt megvalósítani. Reményeink szerint ez az oktatási intézmény Budakeszin fog megvalósulni. A környezettudatos épületről azt kell tudni, hogy a legnagyobb gondossággal és szakértelemmel kezdődik ennek tervezése.

3 évvel ezelőtt egy európai uniós projekt keretében az ökológiai szemléletű oktatás bekerült a BME Építészmérnöki Kar tanrendjébe. Nagyon jó workshopokat, illetve pályamunkákat készítettük az egyetemmel. Jelenleg Madridban egy világversenyen van kint a BME által létrehozott nulla energiás, szolár energiával működő ház.

Ez a vállalkozás egy nonprofit típusú vállalkozás. Itt mindent a környezetnek, a városnak és a diákoknak szeretnénk visszaadni, így a költségvetés semmiféle profitot nem tartalmaz. Ennek alapján került kialakításra az iskola vételi ajánlata.

A teljes terület fejlesztésében gondolkodunk. Először is ki fogunk írni a BME-en egy hallgatói ötletpályázatot. A zsűri elnöke Ken Young, tagjai jó nevű építészek lesznek, akik a környezettudatos építészetet már tudják, tanítják, értik. A pályázat elbírálásába természetesen bevonjuk az önkormányzat képviselőjét is. Az első csapat díja, hogy a Ken Young magyarországi irodájában dolgozhatnak. A terület az iskola részére megfelelő lenne. A teljes területet nem kívánjuk beépíteni. Azokat a létesítményeket tudjuk megépíteni, ami az iskolának szükségesek. Erre a területre be lehet illeszteni egy olyan építményt is, amely a város érdekeit szolgálná: nem nagyméretű, teljesen nulla energiával működő vizes létesítményre gondolunk. Ha ezt a város akarja, akkor külön projektként ebben tudunk gondolkodni.

Somlóvári Józsefné: Magam részéről örülök ennek a kezdeményezésnek. A teljes területen melyik területet értik? Ez egy nemzetközi, magán luxus iskola lenne, igen borsos oktatási árakkal. Budakeszi lakossága részesülhet-e valamilyen előnyben, vagy kimondottan anyagi alapon dől majd el a gyerekek felvétele?

Petró Tibor: Nem nevezném luxus iskolának ezt az intézményt. Olyan ökológiai, környezettudatos épületet terveznek építeni, ami hozzáad a környezethez, nem pedig elvesz belőle. Be fogjuk bizonyítani, hogy költség-hatékonyan is lehet építeni olyan épületet, amely környezettudatos, ami szinte a meglévő energiával "dolgozik". Magyarországon azért nem épülnek ilyen épületek, mert az a tévhit alakult ki, hogy nagyon drágák. Azt szeretnénk bebizonyítani, hogy olcsón is lehet ÖKO épületet építeni. Erről minden információt meg fogunk osztani a város lakosságával. Nincs lehetőség arra, hogy az iskola nagyobb pénzt fordítson a telekvásárlásra, ezért tettük a két ajánlatot. 4000 m2 "cipőkanállal" elegendő ahhoz, hogy az iskolaépületet (mely több szintes, 1500 m2-s szint alapterülettel) és a hozzátartozó multifunkcionális tornacsarnokot (szabvány méretű kosárlabda pálya) megépíthessük. Ezt a multifunkcionális csarnokot szeretnénk felajánlani a városnak is rendezvények tartására. A teljes területre, azaz a 1,7 ha-ra azért tettünk ajánlatot, hogy ha a városnak nincs konkrét projektje a területre, akkor mi ezt a területet "megfejlesztenénk". Akarunk csinálni egy ökológiai iskolakertet, közösségi kertet. Olyan őshonos fákat, bokrokat ültetnénk, amivel egy szép, lélegző terület alakulna ki. Ezt a részt a város is tudná használni.

Barry Quirk, a GGIS igazgatója (az angol nyelvű beszédet Jakó Rita, GGIS intézmény képviselője fordította): Szeretnék meghívni mindenkit, hogy látogassák meg az iskolánkat. Közel 30 nemzetet szolgálunk ki. Abszolút nyitottak vagyunk Budakeszi várossal való együttműködésre az oktatás területén is. Kicsit mások vagyunk azoktól az amerikai iskoláktól, melyeket az amerikai kormány is támogat. Olyan iskola vagyunk, aki a tandíjakból tartja fenn önmagát. A diákokért, a diákok együttműködésével tudunk létezni, és ezt szeretnénk a jövőben is folytatni. Évekkel ezelőtt már nagyon sok tanárunk döntött úgy, hogy Budakeszire költözik. Az iskolát valahol fel fogjuk építeni, de elsősorban Budakeszin szeretnénk megvalósítani. Nagyszerű szolgáltatást szeretnénk nyújtani a városnak is az Önökkel való együttműködésben.

Somlóvári Józsefné: Az volt a konkrét kérdés, hogy lehet-e Budakeszi lakosoknak ebbe az iskolába bekerülni, esetleg kaphatnak-e valamilyen kedvezményt?

Barry Quirk: Nyilvánvalóan az első hozzájárulása az iskolának, hogy adózik. Abszolút nyitottak vagyunk, hogy valamilyen kedvezményben részesítsük azokat a Budakeszi lakosokat, akik az iskolánkba szeretnének járni. Nincs nagy ösztöndíj alapunk, de az iskola saját elhatározásából bizonyos programokra keretet különít el és kedvezményeket ad. Egészen biztosan számíthatnak kedvezményre.

Bakács Edit Bernadett: Nagyon örülne a város lakossága és a terület környezetében lakók is, ha megvalósulna ez a nemzetközi iskola projekt, hiszen ez benne van a stratégiai céljainkban is. Meg kell várnunk az értékbecslést, mert nagyon kevés olyan közterünk van, amit iskola célra tudnánk fordítani. Nyilván meg kell fontolnunk az árat is. Annak örülünk, hogy a létrejövő csarnokot majd a város céljaira használhatjuk, mert erre nagy az igény. Az a javaslatom, hogy az ebből a projektből befolyó összeget a saját iskolánk fejlesztésére fordítsuk majd.

Ohr Alajos: Az önkormányzat örömmel fogadná az intézményt. Miután azonban önkormányzati ingatlanról van szó, nem tekinthetünk el attól sem, hogy ez egy üzlet. Várjuk az értékbecslő általi árat. Remélem, hogy az elképzeléseinket közelíteni tudjuk egymáshoz.

Köszönjük a meghívást az intézmény látogatására, a magam részéről örömmel meglátogatnám, hogy láthassam, miről van szó. Van-e valahol olyan referencia épület, amit megtekinthetünk, Petró úr ugyanis egy XXII. századi épületet említett.

Barry Quirk: Az a fajta épület, amelyet mi szeretnénk építeni, az még nem létezik Magyarországon. Ennek a projektnek éppen az az egyik vonzó aspektusa, hogy úttörő projektnek számít. A jövő erre felé halad. A világon egyre több ÖKO iskola épül.

Petró Tibor: Vannak a projekt irányába mutató épületek Magyarországon. A Ken Young 350 nagy projektet készített a világban és abból elég sok oktatási intézmény is van, melyekről egy tájékoztatást fogunk küldeni, hogy meg tudják nézni a referencia épületeket. Kiválasztunk néhány olyan magyar - lehetőleg oktatási célú - épületet, amelyeknél ezek a szempontok valamilyen mértékig megvannak, hogy jobban meg lehessen érteni, mit akarunk mi még hozzátenni. Akár egy szakmai napot is szívesen tartunk, ahová a város lakosságát is meghívjuk.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

470/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a GGIS iskolaépítési szándékát a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú, Árpád fejedelem tér megnevezésű területen.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 47/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően, annak érdekében, hogy a forgalomképtelen vagyonelemek közül átminősítésre kerüljön a Budakeszi 2306/65 hrsz-ú, Árpád fejedelem tér megnevezésű ingatlan, a forgalomképes/üzleti célú vagyonelemek közzé.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 2306/65 hrsz-ú ingatlan reális piaci forgalmi értékének, illetve hozadéki elvű értékének megállapítása céljából hivatalos ingatlanforgalmi értékbecslést készíttessen.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a területre vonatkozó ingatlan értékbecslés szerinti értékének ismeretében további egyeztető tárgyalásokat folytasson a GGIS Iskolával az általuk megvásárolni tervezett terület nagyságával kapcsolatosan.

 

Határidő:                                                                                            1-4. pontra: azonnal Felelős: 1-2. és 4. pontra: polgármester

                                                                                            3. pontra: jegyző

 

 

_______________________________________________________________________

497. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Temető rendezési terv elfogadása                              Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

471/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Vár-kert Kft. által készített temető rendezési tervet.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a rendezési terv 1 példányát adja át a temető üzemeltetéséért felelős Gyertyaláng Kft.-nek azzal, hogy az abban foglaltakat a további fejlesztések során köteles figyelembe venni és egyúttal betartani.

 

Határidő:                                                                                            1-2. pontra: azonnal Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                                            2. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

500. napirendi pont

 

 

Tárgy:  46/2012. (II. 09.) számú (KKK és a Magyar              Előadó: Polgármester

           Közút Zrt-vel sebességkorlátra figyelmeztető

           berendezések kiépítésére kötendő társfinanszírozási

           szerződés elfogadása) számú önkormányzati határozat

           kiegészítése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

472/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1          Budakeszi Város Képviselő-testülete a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal (KKK) és a Magyar Közút Zrt.-vel sebességkorlátra figyelmeztető berendezések kiépítésére kötött társfinanszírozási szerződés 1. számú kiegészítését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2          Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal és a Magyar Közút Zrt.-vel a társfinanszírozási szerződés 1. számú kiegészítését az ügyvédi véleményezést követően aláírja.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István

 

_______________________________________________________________________

501. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Új bölcsőde költségbecslésének leellenőrzése              Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a G&G Épületfenntartó Bt-t bízzuk meg az ellenőrzéssel 490.000,- Ft + ÁFA összegért.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a G&G Épületfenntartó Bt-t bízza meg az ellenőrzéssel 490.000,- Ft + ÁFA összegért és az alábbi határozatot hozta:

 

473/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az új bölcsőde építési engedélyezési tervei alapján készült költségbecslés és a kiviteli tervek költségvetésének ellenőrzésére a G&G Épületfenntartó Bt (székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 144.) ajánlatát fogadja el és a szerződés fedezetét 490.000,- Ft + ÁFA összeget 2012. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet az 1. pontban meghatározott szerződés előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal    

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István

 

_______________________________________________________________________

502. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Együttműködési megállapodás a Széchenyi István       Előadó: OKJB elnöke

           Általános Iskola és a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási és

           Nonprofit Kft-vel

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

474/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.            Budakeszi Város Képviselő-testülete az Önkormányzat, a Széchenyi Általános Iskola és a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási és Nonprofit Kft között 2013. június 30-ig terjedő határozott időre kötendő együttműködési megállapodást melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.            Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

507. napirendi pont

 

 

Tárgy:  "Szent Korona hiteles másolata és a Himnusz szobor Előadó: Alpolgármester

           találkozása" című városi és kistérségi rendezvény

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

475/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a "Szent Korona találkozása a Himnusz-szoborral" c. rendezvény megvalósulását 2012. szeptember 15-én, melynek teljes kiadását a Kistérségi Fesztivál Budakeszi napjának fedezete biztosítja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központot a rendezvény szervezésével járó további feladatok folytatására.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal    

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

503. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Erkel Ferenc Művelődési Központ kérelme                 Előadó: Polgármester

           Polgármesteri Hivatal parkolójában tartandó rendezvény

           céljára

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

476/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója (a továbbiakban: Engedélyes) részére ahhoz, hogy 2012. szeptember 7-én 17:00 órától 2012. szeptember 8-án 20:00 óráig a Polgármesteri Hivatal előtti parkolót a VII. Budaörsi Kistérségi Fesztivál megrendezése céljából igénybe vegyék, az alábbi feltételekkel:

a)        A rendezvény teljes területén a rend biztosításáról, valamit a gyalogos- és járműforgalom szükséges mértékű irányításról az engedélyes - a közútkezelővel és a rendőrséggel egyeztetve - gondoskodik, valamint az ehhez szükséges hozzájárulásokat megszerzi.

b)        A rendezvény során - annak teljes időtartama alatt - az engedélyes feladata [különös tekintettel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1 szóló 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdésében (csendháborítás) foglaltakra)] annak biztosítása, hogy a környéken lakók nyugalmát a rendezvény, illetve az azon résztvevő, közreműködő személyek túlzottan ne zavarják.

c)         A rendezvény színhelyének közelében élő lakosságot a rendezvényről
- különös tekintettel a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. középpontú 500 méter sugarú körben lakókra - 2012. 09. 05-én 16.00 óráig írásban, a közterületekre kihelyezett plakátokon ki kell értesíteni.

d)        Engedélyes a területhasználattal nem akadályozhatja a csapadékvíz elfolyását. A járdát vagy közutat csak jóváhagyott vázlatrajz szerint, a gyalogosforgalom biztosítása mellett lehet elfoglalni.

e)        A rendezvény helyéül megjelölt területen kívül egyéb önkormányzati vagy állami tulajdonú út, terület a rendezvény céljára nem vehető igénybe, a közutak forgalma nem akadályozható, korlátozható, zavarható.

f)         A vonatkozó munka-, baleset-, egészségvédelmi-, környezetvédelmi- és tűzvédelmi, továbbá ÁNTSZ előírásokat be kell tartani. Az esetlegesen felmerülő balesetekért, műszaki-biztonsági hibákért az engedélyes teljes körű felelősséget vállal.

g)        A közterület-használat megszűnése után, gondoskodni kell a terület
- engedélyes költségén való
- megtisztításáról, a szemét eltakarításáról, valamint az eredeti állapot visszaállításáról.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert fenti feltételek kikötése mellett a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

(Tömösi Attila távozott, jelen van 7 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

474. napirendi pont

 

 

Tárgy:  2012. évi közbeszerzési terv módosítása                          Előadó: Jegyző

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

477/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítását melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő:                                                                                                            azonnal     Felelős: polgármester

 

 

(Tömösi Attila visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő.)

 

 

Ohr Alajos: A temető rendezési tervekkel kapcsolatosan a határozatba nem lett belefoglalva a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt egyik határozati pont. Ezért javaslom, hogy ezt a témát vegyük újra napirendre és szavazzunk a kimaradt pontról.

Dr. Szelenczy Gabriella: A temető rendezési terv határozatának elfogadásakor tényleg nem lett elmondva, hogy a határozati javaslatról és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslatról dönt a képviselő-testület. Javaslom, döntsön arról a képviselő-testület, hogy felveszi-e újra napirendre a 497. napirendi pontot (Temető rendezési terv elfogadása) és utána döntsön arról is, hogy az előbb elfogadott határozatot hatályon kívül helyezi, majd elfogadás esetén döntsön újra a határozatról.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a 497. napirendi pont (Temető rendezési terv elfogadása) napirendre történő újrafelvételét.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellene szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 497. napirendi pont (Temető rendezési terv elfogadása) újra napirendre való vételét.

 

 

(Czifra Zsuzsanna távozott, jelen van 7 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

497. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Temető rendezési terv elfogadása                              Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a 471/2012. (VIII. 23.) számú (Temető rendezési terv elfogadása) önkormányzati határozat hatályon kívül helyezését.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

478/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 471/2012. (VIII. 23.) számú (Temető rendezési terv elfogadása) önkormányzati határozatot.

 

Határidő:                                                                                                            azonnal     Felelős: polgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Felkérem a jegyző asszonyt ismertesse a határozati javaslatot.

Dr. Szelenczy Gabriella: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a VÁR-KERT Kft. által készített temető rendezési tervet. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, kérjen be árajánlatot az elkészült köztemető rendezési terv alapján egy általános kertészeti tervre, valamint a 2. parcella részletes terveire. 3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a rendezési terv egy példányát adja át a temető üzemeltetéséért felelős Gyertyaláng Kft.-nek azzal, hogy az abban foglaltakat a további fejlesztések során köteles figyelembe venni és egyúttal betartani.

 

 

(Czifra Zsuzsanna visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő.)

 

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

479/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a VÁR-KERT Kft. által készített temető rendezési tervet.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, kérjen be árajánlatot az elkészült köztemető rendezési terv alapján egy általános kertészeti tervre, valamint a 2. parcella részletes terveire.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a rendezési terv egy példányát adja át a temető üzemeltetéséért felelős Gyertyaláng Kft.-nek azzal, hogy az abban foglaltakat a további fejlesztések során köteles figyelembe venni és egyúttal betartani.

 

Határidő: 1-3. pontra azonnal                        Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                                     2-3. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

481. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Sportpálya üzemeltetési szerződés                             Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által javasolt határozat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

480/2012. (VIII. 23.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi Labdarúgó Akadémiával a 2092 Budakeszi 2415 hrsz-ú Sportpálya megnevezésű ingatlan üzemeltetésére kötendő szerződést az alábbi módosításokkal:

a)        az eredeti és 2012. augusztus 31-ig érvényben lévő üzemeltetési szerződés kerüljön változatlan formában újra megkötésre 2012. december 31-ig,

b)        a mérőóra állások 2012. szeptember 1-én kerüljenek rögzítésre, így ettől az időponttól kezdve a sportpályán fogyasztott víz, gáz és áram költségeket a Budakeszi Labdarúgó Akadémia viseli.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a sportpálya hasznosításával kapcsolatos szerződést 2012. december 31-ig újratárgyalja az esetlegesen felmerülő önkormányzati beruházások tükrében.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a 2415 hrsz-ú sportpálya megnevezésű ingatlan telekhatárának felmérésére kérjen be árajánlatot. A beérkezett árajánlatok alapján felkéri a képviselő-testületet, hogy a telekhatár rendezését végezze el.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és az alpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a Blue Banana SC-vel a sportpálya területén található kerékpáros pálya üzemeltetési szerződésével kapcsolatban, különös tekintettel a kerékpáros pálya elkerítésére, a kerékpáros pálya vízfogyasztásának egyedi mérésére, valamint a pálya biztonságos és kulturált használatának feltételeire.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott módosításokkal a szerződés aláírására.

 

Határidő: 1. és 3-5. pontra: azonnal Felelős: 1-2. és 5. pontra: pontpolgármester

              2. pont: 2012. december 31.                            3. pontra: FVB elnöke

                                                              4. pontra: jegyző és alpolgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A képviselő-testület zárt üléssel folytatja a munkáját.

 

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott. Pataki Judit a zárt ülésen távozott, jelen van 7 fő képviselő.)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

Több napirendi pont nincs a mai napra. Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai munkáját, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

 

Somlóvári Józsefné

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Összesen 12 napirendi pont