Összesen 3442991 látogató
Összesen 6809 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Város Képviselő-testületének nyílt testületi ülése 2012.07.19.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 471 megtekintés

24/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott nyílt testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 9 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Odri Ágnes Éva és Pataki Judit igazoltan távol, jelen van 9 fő képviselő)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. július 19-i képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Ohr Alajos, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

Bánhidi László: 364. napirendi pont [254/2012. (V. 22.) számú (katasztrófavédelmi helikopterbázis és vállalkozási központ létesítése az LHFH repülőtér területén) önkormányzati határozat végrehajtása] levételét kérem, mivel a kezdeményezővel nem tudtuk még lezárni a tárgyalásokat.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: levételre javaslom a 397. napirendi pontot (Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről), a 329. napirendi pontot [210/zárt/2012. (IV. 26.) számú (Rendőrőrs és Védelmi Centrum más épületben történő elhelyezésének megvizsgálása) önkormányzati határozat a) pontjának végrehajtása], a 400. napirendi pontot [300/zárt/2012. (VI. 28.) számú (törvényességi felügyeleti eljárás megindítás lehetőségének vizsgálata) önkormányzati határozat végrehajtása], a 401. napirendi pontot (Ongjerth Richárddal fennálló szerződés megszüntetése), a 411. napirendi pontot (Polgármesteri Hivatal szervezeti változásai) és a 445. napirendi pontot (Versenyeztetés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú szennyvíz projekt megvalósításával kapcsolatos jogi feladatok ellátása tárgyban).

Javaslom továbbá, hogy a BSZM Kft-vel kapcsolatos 388. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata), a 393. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft ügyvezetőjének választása), a 394. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft jogutód nélküli megszüntetésének előfeltételei és folyamata), a 395. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft végelszámoló megválasztása) és a 396 napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása) zárt ülésen tárgyaljuk meg. A zárt ülés után tárgyaljuk meg a 444. napirendi pontot [346/2012. (VI. 28.) számú (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Szennyvíz Projekt "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása" tárgyú közbeszerzési eljárás) önkormányzati határozat módosítása].

Javaslom, hogy a 427. napirendi pontot (Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása) első napirendi pontként tárgyaljuk. Ezt követően a tárgyalási sorrend a kiküldött meghívó szerinti sorrendben történik.

Felvételre javaslom a 451. napirendi pontot (Kérelem a 060. hrsz.-ú tábla Gksz övezetbe sorolása iránt) és a 452. napirendi pontot (Fő u. 98. szám alatti önkormányzati épületben működő Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet tüdőgondozó egészségügyi szakellátása).

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: első napirendi pont a 427. napirendi pontot (Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása), majd ezt követően a testületi ülés zárt üléssel folytatódik;

-               a 388. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata), a 393. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft ügyvezetőjének választása), a 394. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft jogutód nélküli megszüntetésének előfeltételei és folyamata), a 395. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft végelszámoló megválasztása) és a 396 napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása) zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra;

-               zárt ülés után kerül megtárgyalásra a 444. napirendi pont [346/2012. (VI. 28.) számú (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Szennyvíz Projekt "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása" tárgyú közbeszerzési eljárás) önkormányzati határozat módosítása];

-               levételre kerül a 397. napirendi pont (Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről), a 329. napirendi pont [210/zárt/2012. (IV. 26.) számú (Rendőrőrs és Védelmi Centrum más épületben történő elhelyezésének megvizsgálása) önkormányzati határozat a) pontjának végrehajtása], a 400. napirendi pont [300/zárt/2012. (VI. 28.) számú (törvényességi felügyeleti eljárás megindítás lehetőségének vizsgálata) önkormányzati határozat végrehajtása], a 401. napirendi pont (Ongjerth Richárddal fennálló szerződés megszüntetése), a 411. napirendi pont (Polgármesteri Hivatal szervezeti változásai) és a 445. napirendi pont (Versenyeztetés a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosítószámú szennyvíz projekt megvalósításával kapcsolatos jogi feladatok ellátása tárgyban);

-               felvételre kerül a 451. napirendi pont (Kérelem a 060. hrsz.-ú tábla Gksz övezetbe sorolása iránt) és a 452. napirendi pont (Fő u. 98. szám alatti önkormányzati épületben működő Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet tüdőgondozó egészségügyi szakellátása).

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

 

           Tárgy:                                                                                            Előadó:

Új napirendi pont:

427.  Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött együttműködési

        megállapodás módosítása                                                FVB elnöke

Zárt ülés:

Elmaradt napirendi pont:

388.  BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata                      Polgármester

Új napirendi pont:

393.  BSZM Nonprofit Kft ügyvezetőjének választása                     Polgármester

394.  BSZM Nonprofit Kft jogutód nélküli megszüntetésének

        előfeltételei és folyamata                                                  Polgármester

395.  BSZM Nonprofit Kft végelszámoló megválasztása                  Polgármester

396.  BSZM Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása                Polgármester

444.  346/2012. (VI. 28.) számú (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025

        Szennyvíz Projekt "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása"

        tárgyú közbeszerzési eljárás önkormányzati határozat

        módosítása                                                                    Polgármester

398.  Kártalanítási igény a Budakeszi 2423 hrsz-ú ingatlannal

        kapcsolatban                                                                 Polgármester

399.  Kártalanítási igény a Budakeszi 2398/2 hrsz.-ú ingatlannal

        kapcsolatban                                                                 Polgármester

402.  Főépítész megbízási jogviszonyának megszüntetése közös

        megegyezéssel                                                               Jegyző

403.  "Budakeszi Díszpolgára" cím adományozása                        Polgármester

404. "Virágos Budakesziért" díj odaítélése                                   Polgármester

405.  Óvodai fellebbezések elbírálása                                         OKJB elnöke

406.  Bölcsődei fellebbezések                                                   Alpolgármester

 

Nyílt ülés:

Új napirendi pont:

407.  Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.)

        önkormányzati rendelet módosítása                                   Polgármester

408.  A helyi állattartásáról szóló 28/2006. (VIII. 1.) önkormányzati

        rendelet módosítása                                                        KKKB elnöke

409.  A képviselő-testület 2012. évi üléstervének felülvizsgálata

        (2012. II. félévi ülésterv)                                                  Polgármester

410. 399/2010. (XI. 16.) számú (feladatok kiszervezése a

        BVV Kft-be) önkormányzati határozat módosítása                 Jegyző

447.  Budakeszi Város Képviselő-testülete 323/2012. (VI. 28.) számú    Polgármester

        önkormányzati határozat újratárgyalása

Elmaradt napirendi pont:

340.  Vagyongazdai feladatok költségének fedezete                      Polgármester

Új napirendi pont:

412.  Széchenyi István Általános Iskola minőségirányítási

        programjának (IMIP) jóváhagyása                                     OKJB elnöke

413.  Közérdekű információk megismerhetőségének biztosítása      PKB elnöke

414.  Adapterek vásárlása univerzális munkagéphez                      PKB elnöke

415.  Helytörténeti gyűjtemény épületének átadása a Budakeszi

        Német Önkormányzat részére                                           FVB elnöke

416.  Okmányiroda villamosenergia-hálózata                                Jegyző

448.  Budakeszi, Fő u. 260. szám alatti, 811/2 hrsz-ú ingatlan         Polgármester

        értékesítése

449.  KESZIVIZ Kft. könyvvizsgálói jelentése                                Polgármester

417.  Budakeszi Városkártya bevezetése                                     Polgármester

418.  HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás

        megállapodásának módosítása                                          Polgármester

419.  HÍD Családsegítő Szolgálat alapító okiratának módosítása      Polgármester

420.  HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás BTT

        fenntartásba adása                                                          Polgármester

421.  "HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális

        Központjának befejezéséhez szükséges munkák kivitelezése"

        tárgyú eljárás eredményhirdetése                                       Polgármester

422.  "KMOP-4.5.2/11-2012-0022 azonosítószámú, Budakeszi

        bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése" című projekt

        projektmenedzsment tevékenység ellátása tárgyú ajánlatok    PKB elnöke

423.  TÁMOP-3.1.4-12/1 Innovatív iskolák fejlesztése c. pályázaton

        való részvétel                                                                 OKJB elnöke

424.  Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatójának kérelme

        nyári napközis táborok finanszírozására                              OKJB elnöke

425.  Tulajdonosi hozzájárulás megadása az EFMK részére a

        Polgármesteri Hivatal parkolójában tartandó rendezvény céljára    Polgármester

426.  Tulajdonosi hozzájárulások                                               Polgármester

450.  Rathauskeller Kft. terasz építési kérelmében hozott               Polgármester

        327/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat módosítása

428.  Kenderföld utca útburkolat-stabilizálása                               Alpolgármester

429.  A Mamutfenyők területére kihelyezendő tájékoztató tábla

        véleményezése                                                               KKKB elnöke

430.  Budapest és vonzáskörzete zajtérképe                               KKKB elnöke

431.  Amatőr pingpong bajnokság közreműködőinek költségei        Alpolgármester

432.  Szociális ételszállítási szerződés                                         Alpolgármester

433.  Lorkamill Kft. Egészségügyi Szolgáltatás együttműködési

        megállapodás megkötésére irányuló kérelme                       Alpolgármester

434.  Beszámoló a Budakörnyéki Natúrpark Egyesület helyzetéről    KKKB elnöke

446.  Várépítő pályázat - Szivárvány Óvoda                                Polgármester

Elmaradt napirendi pont:

349.  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő                   Polgármester

        együttműködési megállapodás

Új napirendi pont:

435.  Budakeszi Védelmi Centrum 2012. I. félévi működésének

        értékelése                                                                      KKKB elnöke

436.  Adamasz Kft és a BVV Kft útján helyi vállalkozók és civil

        szervezetek településbiztonságot növelő technikai felajánlásai Polgármester

437.  Városi pedagógusnap beszámolójának elfogadása                OKJB elnöke

438.  Tulajdonosi hozzájárulás megadása földanyag deponia

        elhelyezéséhez az LHFH repülőtéren                                   IF Tanácsnok

Elmaradt napirendi pontok:

365.  Navicom-Plusz Bt kérelme (LHFM repülőtéren hangár és

        camping építése)                                                            IF Tanácsnok

443.  Budakeszi Sport Club kérelme a Budakeszi sportpálya

        Budakeszi, Belterület 2415 hrsz) használatáról a 2012-2013. évi

        bajnokság idejére                                                            Polgármester

Új napirendek:

439.  Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb eseményekről Polgármester

440.  Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés                      Polgármester

441.  Interpelláció, kérdések                                                     Polgármester

442.  Egyebek                                                                        Polgármester

451.  Kérelem a 060. hrsz.-ú tábla Gksz övezetbe sorolása iránt      FVB elnöke

452.  Fő u. 98. szám alatti önkormányzati épületben működő

        Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet tüdőgondozó egészségügyi

        szakellátása                                                                   Polgármester

 

_______________________________________________________________________

427. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött együttműködési        Előadó: FVB elnöke

           megállapodás módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatának elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

350/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete egyetért a melléklet szerinti, a Budakeszi Város Önkormányzat és a Fővárosi Vízművek Zrt. közötti kétoldalú nyilatkozat aláírásával az alábbi módosítással:

 

a nyilatkozat 1. pontjában szereplő "határozatlan időtartamig" szövegrész helyébe "2013. december 31-ig" szövegrész lépjen.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a 451. napirendi pont (Kérelem a 060. hrsz.-ú tábla Gksz övezetbe sorolása iránt) előbbrehozatalát.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy a 451. napirendi pont (Kérelem a 060. hrsz.-ú tábla Gksz övezetbe sorolása iránt) tárgyalását előbbre veszi.

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

451. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Kérelem a 060. hrsz.-ú tábla Gksz övezetbe sorolása    Előadó: FVB elnöke

           iránt

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: A Gksz övezetbe való sorolásra településtervezői tervek készültek, több változatban. A legkedvezőbb változat a terület feltárására a Szőlőskerti, Budaörsi csomóponthoz feltáró útnak a létesítése. A terület megközelítéséhez szükséges a jelenleg nem megfelelő szélességű Domb utcának a szélesítése. Megfelelő költség és területszámítások történtek arra vonatkozóan, hogy a feltáró utak, illetve útszélesítés milyen mértékű területátadásokat eredményeznek. Számítások történtek az útépítés megvalósítására is, ami ahhoz szükséges, hogy ez a terület ténylegesen használatba vehető legyen gazdasági célokra építési területként. A szándéknyilatkozatban részletesen meg lett fogalmazva, hogy a településrendezési szerződésnek mi legyen a tartalma. Ez a szerződés tartalmazza többek között azt is, hogy a tulajdonosok négyzetméterenként 1.000,- Ft-tal támogatják a fejlesztés járulékos költségeit. Kérem a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tegnapi határozatának felolvasását.

Dr. Szelenczy Gabriella: Budakeszi Város Képviselő-testülete a 060 hrsz.-ú tábla (Káposztás) gazdasági-kereskedelmi-szolgáltatási övezetbe sorolását - a mellékelt településrendezési terv szerint - szándéknyilatkozatban rögzíti azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosok az érintett terület minden egyes négyzetmétere után 1.000,- Ft településrendezési támogatást biztosítanak, illetve tudomásul veszik az általuk érintett területből a szükséges területek átadását.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tegnap részletesebb határozat született.

Bánhidi László: A bizottsági határozat azt is tartalmazta, hogy az építési telek legnagyobb beépíthetősége: 30 %, legnagyobb építménymagasság: 8 m, legkisebb zöldfelületi arány: 40 %.

Szabó Ákos Péter: Az is elhangzott, hogy a határozat mellékletét képezi az elkészült vázrajz.

Tóth Gábor: Nem kaptuk meg az előterjesztést.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Felkérjük a bizottságokat, hogy ne a képviselő-testületi ülés előtti nap délutánján ülésezzenek 21 óráig, mert akkor a másnapi testületi ülésre a Polgármesteri Hivatal nem tudja elkészíteni a határozatokat. Kérem, hogy a bizottságok legalább a testületi ülés előtt 2 nappal ülésezzenek, hogy az ott hozott döntéseket írásban jobban fel tudjuk dolgozni. Ebben az előterjesztésben a képviselő-testületnek a jó szándéka nyilvánul meg.

Szavazásra bocsátom az elhangzott határozati javaslat elfogadását a kiegészítésekkel együtt.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

351/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 060 hrsz.-ú ingatlan (Káposztás) gazdasági-kereskedelmi-szolgáltatási övezetbe sorolását - a mellékelt településrendezési terv szerint - az alábbi feltétellel:

Szándéknyilatkozatban kerüljön rögzítésre:

a)        a tulajdonosok az érintett terület minden egyes négyzetmétere után 1.000,- Ft településrendezési támogatást biztosítanak,

b)        a tulajdonosok tudomásul veszik az általuk érintett területből a szükséges területek átadását,

c)         a tulajdonosok tudomásul veszik az övezetben az alábbi építési határértékek betartását:

-        az építési telek legnagyobb beépíthetősége: 30 %,

-        legkisebb kialakítható telekterület: 1500 m2,

-        legkisebb kialakítható telekszélesség: 16 m,

-        legnagyobb építménymagasság: 8 m,

-        legkisebb zöldfelületi arány: 40 %,

-        az előkert mérete: 10 m.

 

Határidő: azonnal                 Felelős: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A képviselő-testület zárt üléssel folytatja a munkáját.

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott. Tóth Gábor és Tömösi Attila a szünetben távozott, jelen van 7 fő képviselő.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom, hogy a 396. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása) tárgyalja meg a képviselő-testület.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a zárt ülés után a 396. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása) tárgyalja meg.

 

_______________________________________________________________________

396. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BSZM Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása     Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

383/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 9. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 9. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2.         Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Kft. végelszámolót az 1. pont alatt meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                            Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                         2. pontra: végelszámoló

 

_______________________________________________________________________

444. napirendi pont

 

 

Tárgy:  346/2012. (VI. 28.) számú (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025) Előadó: Polgármester

           Szennyvíz Projekt "Projektmenedzsment szervezet

           kiválasztása" tárgyú közbeszerzési eljárás módosítása)

           önkormányzati határozat módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

384/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 346/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat 6. pontját az alábbiak szerint módosítja:

 

"Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak jogi szakterületről dr. Verhóczki Zitát, pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát, közbeszerzési szakterületről Pelczhoffer Lászlónét, a közbeszerzés tárgyát képező szakterületről Till Gábort választja."

        

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

 

 

_______________________________________________________________________

407. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló         Előadó: Polgármester

           6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

40/2012. (VII. 23.) Önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről szóló 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A R. 2. § helyébe a következő szöveg lép:

 "2. § Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2.252.164 ezer forintban állapítja meg, amely a halmozódás elkerülése végett nem tartalmazza az intézmény finanszírozás összegét, 1.245.787 ezer Ft-ot."

 

2. §

 

Az R. 1. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

 

3. §

 

Az R. 2. melléklet helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

 

4. §

 

Az R. 13. melléklet helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

 

 

5. §

 

Az R. 15. melléklet helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

 

6. §

 

Az R. 30. melléklet helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

 

7. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

_______________________________________________________________________

408. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A helyi állattartásáról szóló 28/2006. (VIII. 1.)           Előadó: KKKB elnöke

           önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

41/2012. (VII. 23.) Önkormányzati rendelete

 

a helyi állattartásról szóló

28/2006. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi állattartásról szóló 28/2006. (VIII. 1.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a cirkuszra, a mutatványos tevékenységre, az állatkiállításra, állatvásárra, állatpiacra, állatversenyre, a vágóhídra, az engedéllyel működő állatfelvásárló telepre, a lósport telepre, a nagy létszámú állattenyésztő és állattartó telepre, az állatkórházra, a gyepmesteri telepre, a vadaskertre, a kedvtelésből tartott állatokat forgalmazó kereskedésre, valamint a méhésztelepre és a mezőgazdasági haszonállatok tartására."

 

2. §

 

Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 

3. §

 

(1)      Hatályát veszti az R. 2. § (4) bekezdés.

(2)      Hatályát veszti az R. 3. § (1) bekezdés.

(3)      Hatályát veszti az R. 3. § (17) bekezdés.

(4)      Hatályát veszti az R. 5. § (4)-(10) bekezdés.

(5)      Hatályát veszti az R.16. § (3) bekezdés.

 

4. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

1. számú melléklet

1. Belterületen tartható állatok

 

a)  Ha az önálló ingatlan területe kisebb, mint 1800m2:

 

Állat fajtája

Maximális darabszám

Védő-távolság

Kivételek

Hobby fogságban tartott madár

6 db

-

-

Kutya, macska

2 db

-

-

 

b)  Ha az önálló ingatlan területe nagyobb, mint 1800m2:

 

Állat fajtája

Maximális darabszám

Védőtávolság

Kivételek

Hobby fogságban tartott madár

12 db

-

 

Kutya, macska

2 db

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Külterületen tartható állatok

 

a)   Makkosmária külterületi részén és Nagyszénászúgban:

 

Állat fajtája

Maximális darabszám

Védőtávolság

Kivételek

Hobby fogságban tartott madár

12 db

-

 

Macska

2 db

-

 

Kutya

2 db, kivétel egyedi elbírálás alapján, mely esetben a 13. § (2) bekezdése szerint kell eljárni az ingatlan méretétől függetlenül, a megfelelő tartási körülmények és egyéb jogszabályi előírások betartása mellett

 

 

 

_______________________________________________________________________

409. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A képviselő-testület 2012. évi üléstervének               Előadó: Polgármester

           felülvizsgálata (2012. II. félévi ülésterv)

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

385/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. II. félévi munkatervét melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a bizottsági elnököket, hogy a képviselő-testület munkatervét figyelembe véve készítsék a bizottság 2012. II. félévi munkatervét.

 

Határidő: 1.-2. pontra: azonnal                      Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                        2. pontra: bizottsági elnökök

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

410. napirendi pont

 

 

Tárgy:  399/2010. (XI. 16.) számú (feladatok kiszervezése a          Előadó: Jegyző

           BVV Kft-be) önkormányzati határozat módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

386/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a 399/2010. (XI. 16.) számú (feladatok kiszervezése a BVV kft-be) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

a 3. pontban szereplő "vagyongazdálkodási, lakásgazdálkodási koncepció, vagyongazdálkodási stratégia kimunkálásában közreműködés, aktuális költségvetési rendelettervezet előkészítésében közreműködés" szövegrész hatályát veszti.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt a 1. pontban foglaltakkal kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére a Polgármesteri Hivatal általi feladat-ellátás feltételeinek megteremtése érdekében.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                       Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                                       2. pontra: jegyző

_______________________________________________________________________

412. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Széchenyi István Általános Iskola minőségirányítási     Előadó: OKJB elnöke

           programjának (IMIP) jóváhagyása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

387/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola (OM azonosító: 032445) Minőségirányítási Programját melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal                                                           Felelős: polgármester

_______________________________________________________________________

413. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Közérdekű információk megismerhetőségének biztosítása Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

388/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a Localinfo Kft között a "Közérdekű adatok megjelenítése a Közadattáron" szolgáltatásra létrejövő szerződéshez szükséges 5.000,- Ft/hó + ÁFA díj fedezetét a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja 2012. augusztus 1-től.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

414. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Adapterek vásárlása univerzális munkagéphez              Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

389/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városüzemeltetés céljára beszerzett univerzális munkagéphez adaptereket vásárol 2.751.760,- Ft + ÁFA értékben.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adapterek beszerzését a munkagéppel megegyező futamidejű és konstrukciójú lízing keretében bonyolítja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt a beszerzési dokumentumok elkészítésével.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos szerződések aláírásával.

Határidő: 1-4. pontra: azonnal             Felelős: 1-2. és 4. pontra: polgármester

                                                                                       3. pontra: jegyző

 

 

_______________________________________________________________________

416. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Okmányiroda villamosenergia-hálózata                             Előadó: Jegyző

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

390/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az Okmányiroda villamos-energiaellátásának sürgősségi ("vis maior") biztosítására bruttó 102.950,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés 2012. évi általános tartalékkeret terhére.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

448. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Fő u. 260. szám alatti, 811/2 hrsz-ú ingatlan Előadó: Polgármester

           értékesítése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat 2. pontja az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: "a tárgyalások lefolytatása után az eredményről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztassa".

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

391/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő u. 260, 811/2 hrsz-ú ingatlant adásvétel útján hasznosítja.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan hasznosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, a tárgyalások lefolytatása után az eredményről a Képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztassa.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                            elelős:1-2.pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

449. napirendi pont

 

 

Tárgy:  KESZIVIZ Kft. könyvvizsgálói jelentése                     Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: 30 MFt osztalék kifizetéséről döntött a képviselő-testület. A Keszivíz Kft ügyvezetője úgy ítélte meg, hogy ez az osztalék kifizetés likviditási gondot okoz a Kft-nek, ezért nem tette meg a szükséges intézkedéseket. A képviselő-testület a helyzet megvizsgálása érdekében megbízta az önkormányzat könyvvizsgálóját, vizsgálja meg, okozhat-e likviditási gondokat a Kft-nek az osztalék kifizetése. A könyvvizsgáló véleménye szerint nem okoz problémát az osztalék kifizetése. Ezek alapján az a határozati javaslat született, hogy utasítjuk a Kft ügyvezetőjét az összeg átutalására. Ma reggel kaptunk egy e-mailt a Kft ügyvezetőjétől, mely szerint a ma hozandó határozatot csak akkor hajtja végre, ha a határozatban benne foglaltatik az is, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése szerinti felelősség alól felmenti a képviselő-testület. Nyilvánvaló, hogy meg fogja kapni az írásbeli utasítást. Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, írásban utasítsa a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 22. § (5) bekezdése alapján, hogy 2012. július 31-ig utalja át a 30.000.000,- Ft osztalékot a Budakeszi Város Önkormányzat számlájára. Kérem a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

392/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, írásban utasítsa a Keszivíz Kft. ügyvezetőjét a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. 22. § (5) bekezdése alapján, hogy 2012. július 31-ig utalja át a 30.000.000,- Ft osztalékot a Budakeszi Város Önkormányzat számlájára.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

417. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Városkártya bevezetése                          Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatát azzal a módosítással, hogy az 1/a pontja a következő: helyi kereskedelmi egységekben kedvezmény biztosítása, kereskedelmi kedvezmények (piaci szolgáltatók kedvezményei); a 2. pont a következő: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy tárgyalásokat folytasson a helyi vállalkozókkal a "Keszi Kártya" elfogadásával kapcsolatban. Megfelelő számú vállalkozó bevonása esetén a "KESZI Kártya" bevezetéséhez szükséges 500.000,- Ft összegű fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

393/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. december 1-től be kíván vezetni a város lakossága számára egy vásárlási kedvezményt biztosító városkártyát "KESZI Kártya" elnevezéssel az alábbi célokból:

a)    helyi kereskedelmi egységekben kedvezmény biztosítása, kereskedelmi kedvezmények (piaci szolgáltatók kedvezményei),

b)   egyedi marketing és törzsvásárlói rendszerek kiépítése,

c)    későbbiekben pontgyűjtési és egyéb kártyabirtokos személyhez kötött kedvezményrendszer kialakítása.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy tárgyalásokat folytasson a helyi vállalkozókkal a "KESZI Kártya" elfogadásával kapcsolatban. Megfelelő számú vállalkozó bevonása esetén a "KESZI Kártya" bevezetéséhez szükséges 500.000,- Ft összegű fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságot, hogy az Erkel Ferenc Művelődési Központtal együttműködve vizsgálja meg az Információs Pontnak a "KESZI Kártya" bevezetéséhez és a kártyarendszer üzemeltetésében, fenntartásában való részvétele, valamint a turisztikai látványosságok, természeti értékek bemutatásának lehetőségét.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester

                                                                    2. pontra: polgármester, jegyző

 

_______________________________________________________________________

418. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás    Előadó: Polgármester

           megállapodásának módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

394/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzata, Budajenő Község Önkormányzata, valamint Tök Község Önkormányzata között 2008. január 08-án létrejött Szociális Intézményi Társulási megállapodás 4. számú módosítását.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

419. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÍD Családsegítő Szolgálat alapító okiratának            Előadó: Polgármester

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

395/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a fenntartásában működő HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának módosítását tartalmazó 3. számú módosító okiratát 2012. július 19-ei hatállyal melléklet szerint elfogadja.

 

Határidő: 2012. július 19.                                             Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

420. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás    Előadó: Polgármester

           BTT fenntartásba adása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

396/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete kezdeményezi Budajenő és Tök Községeknél a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését 2012. október 31. napjával.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a költséghatékony intézményi működtetés érdekében és a jogszabályi változás okán kezdeményezi az Önkormányzat által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv fenntartói jogának átadását a Budaörs Kistérség Többcélú Társulása részére 2012. november 1-jétől.

3.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a kistérségi, illetve intézmény fenntartási társulással való egyeztetésekre.

4.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert 2. pontban meghatározott fenntartói jog átadásához szükséges intézkedések előkészítésére, és a végleges döntéshez a Képviselő-testület elé terjesztésére.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

               4. pontra: 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülés

Felelős:   1-4. pontra: polgármester

 

 

(Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 6 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

421. napirendi pont

 

 

Tárgy:  "HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás   Előadó: Polgármester

           Szociális Központjának befejezéséhez szükséges munkák

           kivitelezése" tárgyú eljárás eredményhirdetése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A közbeszerzési szabályzat 15. pontja alapján név szerinti szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül (Bakács Edit Bernadett igen, Bánhidi László igen, Czifra Zsuzsanna igen, Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília igen, Ohr Alajos igen, Somlóvári Józsefné igen) névszerinti szavazással az alábbi határozatot hozta:

 

397/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a "HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának befejezéséhez szükséges munkák kivitelezése" tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata szerint nyertes ajánlattevőként Weiser Károly egyéni vállalkozót nevezi meg a legalacsonyabb összegű (11.809.996,- Ft + Áfa) ajánlata alapján.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az ajánlati felhívásban közzétett szerződés aláírására a nyertes ajánlattevővel.

 

Határidő:                                                                     1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-3. pontra: polgármester

     3. pontra: 2012. július 30. 

 

_______________________________________________________________________

422. napirendi pont

 

 

Tárgy:  "KMOP-4.5.2/11-2012-0022 azonosítószámú,               Előadó: PKB elnöke

           Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése"

           című projekt projektmenedzsment tevékenység ellátása

           tárgyú ajánlatok

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a projektmenedzsment tevékenység ellátásával az EuroRaptor Kft ajánlatát fogadja el a képviselő-testület.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

398/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.     Budakeszi Város Képviselő-testülete az EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda Kft. 2.400.000.- Ft + áfa összegű ajánlatát fogadja el a KMOP-4.5.2-11-2012-0022 számú "Budakeszi bölcsődei ellátásának kapacitásfejlesztése’’ c. projekt projektmenedzsment tevékenységének ellátására, amelynek a fedezetét 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlat alapján kidolgozott szerződés megkötésére.

 

Határidő: 1-2 pontra: azonnal                       Felelős: 1-2 pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

423. napirendi pont

 

 

Tárgy:  TÁMOP-3.1.4-12/1 Innovatív iskolák fejlesztése című   Előadó: OKJB elnöke

           pályázaton való részvétel

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Czifra Zsuzsanna: Új határozati javaslat került kiosztásra. A pályázati összegnek minél magasabb részét kívánjuk elérni. Széchenyi István Általános Iskola olyan komplex iskola, hogy 200 MFt-ra pályázhat. A pályázat 100 % finanszírozású. A pályázat csak átmeneti, ideiglenes likviditási pénzeszközt igényel. Több pályázatíró céget keresett meg a Polgármesteri Hivatal pályázatért felelős munkatársa. Olyan sikerdíjas pályázatíró céggel kívánunk pályázni, akinek a sikerdíja a pályázatból finanszírozható. Semmiképpen nem szeretnénk, hogy olyan költségekbe verje magát a város, ami nem biztos, hogy visszatérül.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozati javaslat c) pontjában szereplő "100 MFt" szövegrész "200 MFt" szövegrészre módosul.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

399/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Széchenyi István Általános Iskola "TÁMOP-3.1.4-12/1 Innovatív iskolák fejlesztése" elnevezésű pályázaton való részvételéhez az alábbi támogatást nyújtja:

a)    támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás,

b)    támogatás mértéke: a projekt elszámolható összes költségének 100 %-a,

c)     a pályázható összeg: 200 MFt,

d)    Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25
%-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75 %-át a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,

e)    az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75 %-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, amelynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

 

_______________________________________________________________________

424. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatójának          Előadó: OKJB elnöke

           kérelme nyári napközis táborok finanszírozására

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

400/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi napközis kézműves, valamint napközis film- és fotótábor megtartására 100.000,- Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetés kulturális kerete terhére.

 

Határidő: azonnal                                                                        Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

425. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Erkel Ferenc    Előadó: Polgármester

           Művelődési Központ részére a Polgármesteri Hivatal

           parkolójában tartandó rendezvény céljára

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását az alábbi kiegészítéssel: a rendezvénnyel kapcsolatos technikai előkészítő tevékenység elvégzése céljából a Polgármesteri Hivatal parkolóját a rendezvény napján 10:00 órától a BVV Kft igénybevételével lezárhatja.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

401/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.     Budakeszi Város Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az Erkel Ferenc Művelődési Központ igazgatója (a továbbiakban: engedélyes) részére a Polgármesteri Hivatal előtti parkolóban (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) 2012. július 27-én pénteken 20:00 órai kezdettel megtartandó szabadtéri rendezvény tartásához az alábbi feltételekkel:

a.)           A rendezvény teljes területén a rend biztosításáról, valamit a gyalogos- és járműforgalom szükséges mértékű irányításról az engedélyes - a közútkezelővel és a rendőrséggel egyeztetve - gondoskodik, valamint az ehhez szükséges hozzájárulásokat megszerzi.

b.)           A rendezvény során - annak teljes időtartama alatt - az engedélyes feladata [különös tekintettel a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről1 szóló 2012. évi II. törvény 195. § (1) bekezdésében (csendháborítás) foglaltakra)] annak biztosítása, hogy a környéken lakók nyugalmát a rendezvény, illetve az azon résztvevő, közreműködő személyek túlzottan ne zavarják.  

c.)           A rendezvény színhelyének közelében élő lakosságot a rendezvényről - különös tekintettel a 2092 Budakeszi, Fő utca 179. középpontú 500 m sugarú körben lakókra - 2012. 07. 26-án 16.00 óráig írásban, a közterületekre kihelyezett plakátokon ki kell értesíteni.

d.)          Engedélyes a területhasználattal nem akadályozhatja a csapadékvíz elfolyását. A járdát vagy közutat csak jóváhagyott vázlatrajz szerint, a gyalogosforgalom biztosítása mellett lehet elfoglalni.

e.)           A rendezvény helyéül megjelölt területen kívül egyéb önkormányzati vagy állami tulajdonú út, terület a rendezvény céljára nem vehető igénybe, a közutak forgalma nem akadályozható, korlátozható, zavarható.

f.)            A vonatkozó munka,- baleset,- egészségvédelmi,- környezetvédelmi- és tűzvédelmi, továbbá ÁNTSZ előírásokat be kell tartani. Az esetlegesen felmerülő balesetekért, műszaki-biztonsági hibákért az engedélyes teljes körű felelősséget vállal.

g.)           A közterület- használat megszűnése után, gondoskodni kell a terület
- engedélyes költségén való
- megtisztításáról, a szemét eltakarításáról, valamint az eredeti állapot visszaállításáról.

h.)           A rendezvénnyel kapcsolatos technikai előkészítő tevékenység elvégzése céljából a Polgármesteri Hivatal Parkolóját a rendezvény napján 10:00 órától a BVV Kft. igénybevételével lezárhatja.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert fenti feltételek kikötése mellett a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

426. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulások                                     Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatainak elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

402/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.    Budakeszi Város Képviselő-testülete Baumgartner Antal (1112 Budapest, Meredek u. 26. és Takács István (1118 Budapest, Hársmajor u. 10) kérelmére, az AVS Építészeti és Komputergrafikai Kft. (1027 Budapest, Csalogány utca 55.) által készített "Budakeszi, hrsz.: 081/1 Kapubehajtó engedélyezési terve" tárgyú dokumentáció alapján, kapubehajtó létesítésére, a 080 hrsz. közterületre vonatkozóan, a tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg. A gazdasági bejárat csomópontban való kialakítását nem tartja szerencsésnek, a tervet a gazdasági behajtó csomóponttól való szabványos távolságban történő elhelyezését követően ismételten be kell nyújtani.

 

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott tulajdonosi hozzájárulás elutasítására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

403/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.     Budakeszi Város Képviselő-testülete Hidas Mátyás (2092 Budakeszi, József Attila utca 51.) kérelmére a Vásárhelyi Pál utca 12. számú, 207 hrsz.-ú ingatlanra az MCM 96 Kft. (2092 Budakeszi, Gall utca 29.) által készített "Családi lakóház-gépkocsi behajtó közútkezelői engedély kérelem, 2092 Budakeszi, Vásárhelyi Pál utca 12." tárgyú dokumentáció alapján, a kapubehajtó kialakítására, a 270 hrsz. közterületre vonatkozóan a tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával: Jelen tulajdonosi hozzájárulás idegen területek igénybevételére nem jogosít, és nem mentesít az egyéb, más jogszabályok által előírt szükséges engedélyek és hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól. A csapadékvíz zavartalan elvezetéséről Ө300-as áteresz beépítésével kell gondoskodni. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

404/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete Broda Mária (2092 Budakeszi, Reviczky utca 80.) kérelmére, az ingatlana előtt szabálytalan alakú beton-térkő járda építésére a 2056/1 hrsz. közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával: A megépítésre kerülő járda illeszthető legyen a szomszédos ingatlanok előtt, később kialakításra megépülő járdaszakaszokhoz. A járdát szegélykővel kell lehatárolni. Amennyiben a későbbiek folyamán közérdekből a közterület rendezésre kerül, úgy annak a később kiépülő rendszerbe illesztését, (esetleges átépítését, vízszintes és magassági korrekcióját) az ingatlan tulajdonosának kártérítési igény nélkül kell elvégeznie. a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni szükséges. A burkolt járdaszakaszról szomszédos ingatlanra a csapadékvíz nem folyhat át. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

 

 

405/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a T- Markt Eszközök Kft. (2013 Pomáz, Határ utca 8.) Tóth Csaba által készített "Budakeszi, Fő u. 264. hrsz.807/1. tervezett járda vázrajz" tárgyú dokumentáció alapján az ingatlan előtti gyalogjárda átépítéséhez a 1606/3 hrsz. közterületre vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával: A gyalogjárda szürke színű téglalap alakú beton térkőből épülhet, a járóvonalra merőleges irányban rakott mintázattal (mint az óvoda előtti szakasz), szegély megtámasztással. Az ingatlan tetővizeinek kivezetése csak rácsos folyókával történhet. A folyókával kivezetett csapadékvizek továbbítását a szervízút irányába a járdaépítéssel együtt kell megoldani. Jelen tulajdonosi hozzájárulás a kiadás napjától számított 2 évig érvényes.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

406/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Develop Invest Technical Consulting Kft. kérelmére, a Budakeszi, Tiefenweg utca 2725 hrsz. többlet villamos energia ellátása, 20 kV-os földkábel és telepített BT kapcsoló állomás létesítése nyomvonalrajz" című terve alapján megadott 68/f/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozatát a további helyrajzi számokkal 774/8, 774/22, 2727, 2756/14 egészíti ki, melyek a nyomvonalba eső terület felsorolásából lemaradtak.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott tulajdonosi hozzájárulások aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

450. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Rathauskeller Kft. terasz építési kérelmében hozott    Előadó: Polgármester

           327/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 6 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

407/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 327/2012. (VI. 28.) számú (terasz építése) önkormányzati határozatának 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"2. Budakeszi Város Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft. Rathauskeller pince előtti területen 31 m2 nagyságú vendéglátóipari előkert (terasz) létesítésére vonatkozó kérelmét támogatja (a mellékelt vázrajz szerint) a megépítendő terasz teljes alapterülete után 1.500,- Ft+ÁFA/hó/m2 bérleti díj fizetése mellett és felkéri az önkormányzat ügyvédjét a bérleti szerződés kidolgozására, valamint a polgármestert a szerződés aláírására."

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

_______________________________________________________________________

428. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Kenderföld utca útburkolat-stabilizálása                  Előadó: Alpolgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: Az útépítési társulásnak a végső költségvetése jóval drágább, mint a tervezett 3 MFt. A végső költségvetés 4,5 MFt. Az ottani lakók szeretnék, ha a BVV Kft által már ledeponált, de még ki nem fizetett 700.000,- Ft értékű mart aszfalt felhasználásra kerülhessen. Mivel a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem talált fedezetet ennek az összegnek a biztosítására, ezért azt a határozatot hozta, hogy ezt csak akkor tudja támogatni, ha a 2306/39 hrsz-ú ingatlan értékesítésére elfogadható árajánlat érkezik.

Balázs Tibor, Kenderföld utcai lakos: A Kenderföld utcában a kertek 16 éve lettek kialakítva. Akkor egy kővel szórt út került kialakításra. Amikor esik az eső, akkor térdig érő vályúkat váj az eső, amikor nap süt, akkor pedig olyan por van, hogy az utcában lakó asztmások nagyon sokat szenvednek. Több kísérlet után idén sikerült elérni, hogy az ott lakók támogatják az út megépítését, melyben az önkormányzat is részt vállalt. A kivitelezőkkel történt tárgyalás során kiderült, hogy a korábbi kalkulációnál többe kerül az út megépítése. Jelenleg ott tartunk, hogy a burkolat stabilizációnak 1,6 MFt a forráshiánya, aminek egyik része ebből a mart aszfaltnak a megvásárlásának a lehetőségéből adódik. A korábbi kalkulációban sokunk számára nem volt nyilvánvaló az, hogy ez az aszfalt rendelkezésre áll és felhasználható, vagy ezt ki kell fizetni. Nyilvánvaló, hogy ezt az aszfaltot a BVV Kft-nek ki kell fizetni. Kérem döntésüknél azt is vegyék figyelembe, amikor lakossági hozzájárulással kialakul a burkolat stabilizálás, akkor ezt a lakók át fogják adni az önkormányzatnak, vagyis az önkormányzat egy kisebb befektetéssel vagyon növekedést tud elkönyvelni. A lakók nevében azt szeretném kérni, hogy az aszfaltnak a térítésmentes biztosításával az önkormányzat segítse az út stabilizálását. Az így megmaradó 1 MFt-os forráshiányt a lakók hozzájárulásával tudnánk előteremteni.

Somlóvári Józsefné: Szeretném megkérdezni, mekkora az az összeg, amelyet a lakók összeadtak? Jól értettem, hogy azt mondta, hogy az önkormányzat megkapja az utat? A Kenderföld utca eleve önkormányzati tulajdon. Az önkormányzat lakossági kezdeményezésre 1 MFt-ot már elkülönített erre a célra.

 

(Szabó Ákos Péter visszaérkezett, jelen van 7 fő képviselő.)

 

Balázs Tibor: A lakók közel 3 MFt-ot adtak össze, az önkormányzat 1 MFt-tal járult hozzá a költségekhez. Ehhez még 1,6 MFt-os kiegészítés szükséges. A hiány egyik részét a rendelkezésre álló mart aszfalttal, a másik részét pedig vagy lakossági további hozzájárulásával, vagy egy telekeladásból finanszíroznánk.

Az út területe valóban az önkormányzaté, de az a jószág, ami rá fog kerülni a beruházás révén, az még nem az önkormányzat tulajdona, az csak akkor válik azzá, amikor az út elkészül. Értéknövelő beruházás fog megvalósulni.

Szabó Ákos Péter: Mekkora az útnak a területe?

Balázs Tibor: Kb. 1200 m2, szegéllyel, vízelvezéssel.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Ennek az anyagnak a beszerzése mi alapján történt, miután testületi felhatalmazás erre nem volt?

Till Gábor: A BVV Kft saját útjavítási célra kezdte meg a mart aszfaltnak a beszerzését.

Szabó Ákos Péter: Mennyi a kivitelezés költsége?

Balázs Tibor: Anyagköltség 700.000,- Ft, a kivitelező utolsó ajánlata 4,7 MFt. A kivitelező kiválasztását ajánlatkérés és versenytárgyalás előzte meg.

Szabó Ákos Péter: Az önkormányzat részt vett ebben a versenyeztetésben?

Balázs Tibor: Az önkormányzat részéről az alpolgármester asszony és Till Gábor úr volt jelen.

Szabó Ákos Péter: A 4,5 MFt-ot egy mart aszfaltos technológiánál soknak tartom, ezért a mostani nehéz anyagi helyzetben nem tudom támogatni a lakók kérelmét.

Czifra Zsuzsanna: Arra szeretném felhívni a képviselők figyelmét, hogy több testületi ülésen azt szorgalmaztuk, hogy lakossági összefogás valósuljon meg. Végre egy utcában létrejött a lakossági összefogás - ami az ő érdekük mellett a város érdeke is -, ezt nekünk tiszteletben kellene tartani. Ebben a ciklusban ilyen lakossági összefogásról nem hallottam. Ha a legelsőnél "nem"-et mondunk, akkor nehéz lesz azt elhitetni a lakossággal, hogy mi a lakossági kezdeményezések pártjára tudunk állni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Egyetértek a képviselő asszonnyal, de az önkormányzat egyszer már biztosított 1 MFt-ot erre a célra.

Somlóvári Józsefné: Nem arról van szó, hogy nem támogatjuk ezt a kezdeményezést, hanem arról, hogy ez a költségvetésben nem lett tervezve, tehát nincs rá keret. Az elmúlt években létesített utca mindig lakossági hozzájárulásból épült.

Bakács Edit Bernadett: Kis fejlesztéssel egy nagyobb fejlesztést indíthatnánk el, mivel a Kerekmező utca is csatlakozni kíván a kezdeményezéshez.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Határozati javaslat "A" változatát bocsátom szavazásra azzal a módosítással, hogy a fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosítjuk.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslat "A" változatát.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Határozati javaslat "B változatát bocsátom szavazásra azzal a módosítással, hogy a fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosítjuk.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a határozati javaslat "B" változatát.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatát.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

408/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Kenderföld utca burkolatstabilizálási munkáihoz az építőközösség kérését elviekben támogatja, de a 450 tonna mart aszfalt vásárlását, 700.000,- Ft értékben csak abban az esetben tudja támogatni, amennyiben a 2306/39 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére elfogadható árajánlat érkezik.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

429. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A Mamutfenyők területére kihelyezendő tájékoztató    Előadó: KKKB elnöke

           tábla véleményezése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Somlóvári Józsefné: Kérem a határozati javaslat c) ponttal való kiegészítését, melynek szövege a következő: kerüljön feltüntetésre a Mamutfenyők ültetésének az évszáma, de legalább az, hogy "1900 körül telepítették".

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az elmondott módosítással szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

409/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mamutfenyők területére kihelyezendő tájékoztató táblát az alábbi javításokkal elfogadja:

 

a)  "1979 óta törvény védi" helyett: "1979 óta jogszabály általi védettséget élvez",

b)   a támogatók sorában kerüljön feltüntetésre Budakeszi Város Önkormányzata,

c)    kerüljön feltüntetésre a Mamutfenyők ültetésének az évszáma, de legalább az, hogy "1900 körül telepítették".

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: KKKB elnöke

 

_______________________________________________________________________

430. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budapest és vonzáskörzete zajtérképe                     Előadó: KKKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat "A" változatának elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

410/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

  

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete előzetesen nyilatkozik, hogy részt kíván venni egy - a stratégiai zajtérképpel kapcsolatos, kötelező önkormányzati feladat végrehajtására irányuló - jövőbeli önkormányzati társulásban.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete "Budapest és vonzáskörzete települési önkormányzatainak társulási megállapodása, a környezeti zaj értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletben meghatározott önkormányzati feladatok végrehajtásáról" elnevezésű társulási megállapodással kapcsolatban észrevételt nem tesz.

 

Határidő: 1-2. pontra azonnal                       Felelős: 1-2. pontra polgármester

 

_______________________________________________________________________

431. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Amatőr pingpong bajnokság közreműködőinek       Előadó: Alpolgármester

           költségei

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatát.

Czifra Zsuzsanna: Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság ezt az előterjesztést nem tárgyalta, tehát nem tudott dönteni a keretről.

Bakács Edit Bernadett: Egy nem nyert pályázati önrész keretében ez az összeg biztosítható lehet a "Kulturális" keretből.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. augusztus 30-31-én megrendezendő a "Budakeszi Amatőr Ping-pong Bajnokot keresünk" rendezvény lebonyolítását támogatja, melyhez a szükséges keretet az Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetése terhére biztosítja.

 

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

411/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2012. augusztus 30-31-én megrendezendő a "Budakeszi Amatőr Ping-pong Bajnokot keresünk" rendezvény lebonyolítását támogatja, melyhez a szükséges keretet az Erkel Ferenc Művelődési Központ költségvetése terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal                                Felelős: polgármester, EFMK igazgató

 

 

_______________________________________________________________________

432. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Szociális ételszállítási szerződés                            Előadó: Alpolgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

412/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Önkormányzata és Darvai Oszkár között szociális ételszállítás tárgyában 2003. július 14-én létrejött szerződés alapján kölcsönös megállapodást köt 2013. július 31. napjáig 160 Ft/adag/nap/fő + ÁFA, de minimum 110.000 Ft /hó + ÁFA vállalkozói áron történő szociális ételszállításra.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a megállapodás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

433. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Lorkamill Kft. Egészségügyi Szolgáltatás                 Előadó: Alpolgármester

           együttműködési megállapodás megkötésére irányuló

           kérelme

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

413/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Lorkamill Kft.-vel (székhely: 1024 Budapest Szilágyi E. fasor 1.) együttműködési megállapodást köt a Budakeszi, Fő u. 98. sz. alatt működő TÁMASZ Gondozó és a Közösségi Szenvedélybeteg ellátás szolgáltatásra.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Lorkamill Kft-vel a határozatlan idejű megállapodás elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lorkamill Kft. Egészségügyi Szolgáltatás (székhely: 1024 Budapest Szilágyi E. fasor 1.) által fenntartott és Budakeszi, Fő u. 98. sz. alatt működő TÁMASZ Gondozó és a Közösségi Szenvedélybeteg ellátó működéséhez 2012. évben pénzügyi fedezet hiányában nem nyújt támogatást.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a 2013. évi költségvetés tervezésekor vizsgálja meg a TÁMASZ Gondozó és a Közösségi Szenvedélybeteg ellátó működéséhez szükséges keretösszeg biztosításának lehetőségét.

 

Határidő: 1-2. pontra: 2012. július 31.

               3. pontra: azonnal

               4. pontra: 2012. november 30.

Felelős:   1. és 3. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

               4. pontra. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

434. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Beszámoló a Budakörnyéki Natúrpark Egyesület         Előadó: KKKB elnöke

           helyzetéről

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

414/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

446. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Várépítő pályázat - Szivárvány Óvoda                      Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Till Gábor: Technikai jellegű változtatásról van szó. A Várépítő pályázaton való indulásról, valamint a pályázati önrészről a képviselő-testület a 177/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozatában már döntött. Ez az összeg 304.800,- Ft volt. A jelen előterjesztés arról szól, hogy a pályázaton nyert eszközt be kell építeni. Mivel az április 26-i határozatban a képviselő-testület nem döntött arról, hogy ezt a feladatot a BVV Kft-nek kell elvégezni, ezért szükséges a határozat módosítása.

Dr. Szelenczy Gabriella: Javaslom, hogy a határozati javaslat 1. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VÁRÉPÍTÕ pályázaton a Szivárvány Óvoda részére megnyert kazán és elemei beszerelésével és beüzemelésével, illetve ehhez kapcsolódó munkálatok elvégzésével a BVV Kft bízza meg. A munkálatok elvégzéséhez szükséges 304.800,- Ft összeg átutalásáról a szerződés aláírását követően a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a jegyző asszony által elmondott módosítással a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

415/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VÁRÉPÍTÕ pályázaton a Szivárvány Óvoda részére megnyert kazán és elemei beszerelésével és beüzemelésével, illetve ehhez kapcsolódó munkálatok elvégzésével a BVV Kft bízza meg. A munkálatok elvégzéséhez a szükséges 304.800,- Ft összeg átutalásáról a szerződés aláírását követően a Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza az önkormányzat ügyvédjét a megbízási szerződés elkészítésére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a szerződést jóváhagyás céljából küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Támogatásokat Vizsgáló Irodájának és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal    Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester, jegyző

                                                        2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

349. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő        Előadó: Polgármester

           együttműködési megállapodás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

416/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodást és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

435. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Védelmi Centrum 2012. I. félévi                 Előadó: KKKB elnöke

           működésének értékelése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

417/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Védelmi Centrum 2012. I. félévi működésével kapcsolatos beszámolót mellékelt szerinti tartalommal tudomásul veszi.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottságot, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel és a Rendőrséggel, a Polgárőrséggel, a Figye-Lő Õr Kft-vel, valamint a Polgármesteri Hivatallal közösen értékelje a Budakeszi Védelmi Centrum működését, továbbá arról félévente tájékoztassa a Képviselő-testületet.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal                         Felelős: 1. pontra: polgármester

               2. pontra: 2013. januári KT üléstől                 2. pontra: KKKB elnöke

 

_______________________________________________________________________

436. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Adamasz Kft és a BVV Kft útján helyi vállalkozók és    Előadó: Polgármester

           civil szervezetek településbiztonságot növelő technikai

           felajánlásai

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatát.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

418/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az Adamasz Kft. ügyvezetője, valamint helyi vállalkozók és civil szervezetek által Budakeszi Város közbiztonságával, illetve a bűnmegelőzéssel kapcsolatban - közcéllal - tett mellékelt tartalom szerinti önkéntes felajánlásokat köszönettel elfogadja és hozzájárul egyaránt 1 db 10X-es IP dome térfigyelő kamera Hősi Emlékműnél és az LHFH repülőtér modellautó versenypályánál történő felszereléséhez, továbbá az ezek működtetéséhez szükséges technikai segédberendezések felszereléséhez.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Hősi Emlékműnél, valamint az LHFH repülőtér modellautó pályánál lévő kamera rendszerek üzemeltetésére 2012. július 1. és 2012. december 31. közötti időtartamra 82.800,- Ft + ÁFA fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

 

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, a Tranzit Network Távközlési Kft-vel 2012. május 23-án megkötött szolgáltatási és üzemeltetési szerződés 1-2. pontban meghatározottak szerinti módosításának elkészítésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal .

Felelős:   1-2. pontra: polgármester

               3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István

 

_______________________________________________________________________

437. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Városi pedagógusnap beszámolójának elfogadása      Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

419/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az Erkel Ferenc Művelődési Központ 2012. évi Városi Pedagógusnappal kapcsolatos beszámolóját melléklet szerinti tartalommal tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal                                                                    Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

438. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tulajdonosi hozzájárulás megadása földanyag           Előadó: IF Tanácsnok

           deponia elhelyezéséhez az LHFH repülőtéren

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

420/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

   

1.     Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farkashegy Repülőtér Nonprofit Kft. részéről Karsai András és Böti László ügyvezetők által benyújtott kérelem alapján, a 075/1 hrsz. Farkashegyi Repülőtérhez tartozó futópálya mellett lévő területen tulajdonosi hozzájárulását maximum 1000 köbméter föld deponiálásához az alábbi feltételekkel adja meg:

a)        Határértéket meghaladó környezetterheléssel (zaj-, rezgés-, légszennyezés) járó tevékenység a településen nem végezhető.

b)        Az építkezés megkezdése előtt a termőföld szakszerű letermeléséről, deponálásáról és az építés befejezése után a telken belüli elterítésről gondoskodni kell. A termőföld legfeljebb egy évig deponálható.

c)         Az építési munkálatok során esetlegesen előkerülő talajszennyező anyagot, vagy szennyezett talajt az építtetőnek be kell vizsgáltatni. Az elszállíttatás és az ártalmatlaníttatás során a kimutatott veszélyességi fokozatnak megfelelően kell eljárni.

d)        A településen építési munkák során csak bevizsgált és szakhatóság által engedélyezett anyaggal történhet feltöltés.

e)        Az engedélyezett területhasználattal nem lehet akadályozni a csapadékvíz elfolyását.

f)         A deponiált földanyagot úgy kell elhelyezni és tárolni, hogy kiszáradás esetén a felporzás, nedvesedés esetén a lemosás, elfolyás ellen megfelelő védelemmel legyen ellátva. 

g)        Földanyag deponia elhelyezése csak jóváhagyott vázlatjraz szerint, maximum 1 méter magasságra történő felhalmozással történhet meg, a repülőtér munkaterülete és az utak, illetve a repülőtéri közúti- gyalogos- és légiforgalom nem akadályozható.

h)        A deponiált földanyagot, a munkagépeket, egyéb anyagokat és eszközöket csak a munka-, baleset-, és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon szabályos rnedben szabad tárolni.

i)       A területhasználat megszűnése után gondoskodni kell a terület  - kérelmező költségén való - megtisztításáról, a szemét eltakarításáról, valamint az eredeti állapot visszaállításáról.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármester az 1. pontban felsorolt feltételek kikötése mellett a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                          Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

365. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Navicom-Plusz Bt kérelme (LHFM repülőtéren hangár Előadó: IF Tanácsnok

           és camping építése)

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Szabó Ákos Péter: Kérem, hogy a képviselő-testület a további tárgyalás mellett döntsön.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete további tárgyalásokat folytat a Navicom-Plusz Bt-vel az ingatlanfejlesztési ajánlatáról és a tárgyaló delegáció tagjának felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjait.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

421/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete további tárgyalásokat folytat a Navicom-Plusz Bt-vel az ingatlanfejlesztési ajánlatáról és a tárgyaló delegáció tagjának felkéri a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjait.

 

Határidő: azonnal                                                         Felelős: FVB elnöke

 

_______________________________________________________________________

443. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Sport Club kérelme a Budakeszi sportpálya Előadó: Polgármester

           Budakeszi, Belterület 2415 hrsz) használatáról

           a 2012-2013. évi bajnokság idejére

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

422/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hozzájárulását adja - a sportpálya üzemeltetője, a Budakeszi Labdarúgó Akadémia hozzájárulása mellett -, hogy a Budakeszi Sport Club a Budakeszi belterület 2415. hrsz. alatt lévő városi sportpályát 2012-2013. évi MLSZ bajnoksági mérkőzésekre való felkészülésre használhassa, az ingatlanhasználat feltételeit külön szerződésben
- a Budakeszi Labdarúgó Akadémia hozzájárulásával - határozza meg.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri ifj. dr. Szilágyi István ügyvédet az ingatlanhasználati megállapodás előkészítésére, valamint a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

439. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tájékoztató a két ülés között történt legfontosabb    Előadó: Polgármester

           eseményekről

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

423/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb eseményekről.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

440. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés           Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Somlóvári Józsefné: a 117/2011. (IV. 28.) számú önkormányzati határozattal kapcsolatosan kérem, hogy a Rendőrség, a Polgárőrség és a Védelmi Centrum végre megkaphassa a mobiltelefont.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

424/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. július 19-i képviselő-testületi ülésre készített lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

441. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Interpelláció, kérdések                                          Előadó: Polgármester

           (szóbeli előterjesztés)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Kérem, hogy a következő szakbizottsági ülésre készüljön előterjesztés a Meggyes utca és a Munkácsy utcai kanyar útépítési problémájára vonatkozóan, amelyet a kátyúzás keretében nem lehet megoldani. A gépkocsik kerekei kikaparják az út szélét. A májusi ülésen murvázást kértem, melyre azt a választ kaptam, hogy az nem jó megoldás, itt útépítésre lenne szükség. Kérem az intézkedés megtételét.

 

_______________________________________________________________________

442. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Egyebek                                                             Előadó: Polgármester

           (szóbeli előterjesztés)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: "Egyebek" napirendi pont keretében nem volt kérdés, ezért testületi ülésünket a 452. napirendi ponttal folytatjuk.

 

_______________________________________________________________________

452. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Fő u. 98. szám alatti önkormányzati épületben          Előadó: Polgármester

           működő Törökbálinti Tüdőgondozó Intézet tüdőgondozó

           egészségügyi szakellátása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Javaslom, hogy az ügyvéd úr a megállapodást ne áttekintse, hanem jogi megfelelőségi nyilatkozattal lássa el.

Szabó Ákos Péter: Kiemelném, hogy a tüdőgondozói ellátás nem megszűnik, hanem más helyre kerül. Nem Budakeszi városa kívánta megváltoztatni az ellátás helyszínét.

Bakács Edit Bernadett: Kérem, hogy a csökkent tüdőkapacítású betegek közlekedését az önkormányzat oldja meg.

Somlóvári Józsefné: Nagyon sajnálom, hogy a tüdőgondozás átkerül a Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetbe, még akkor is, ha ez egy minőségi szakellátás lesz is. Jó lett volna, ha ez az ellátás itt marad, mert akkor köré tudott volna épülni az orvosi alapellátás is.

Ohr Alajos: Az előterjesztés lényege, hogy a korábbi Törökbálinti Tüdőgondozó helyett a Korányi Kórház lesz felelős az ellátásért. Ennek részleteit a további tárgyalásokon fogjuk megbeszélni. Javaslom, hogy a 2. pont akként módosuljon, hogy az ügyvéd véleményezze a megállapodás-tervezetet.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom Ohr Alajos módosító javaslatát.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

425/2012. (VII. 19.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet 2092 Budakeszi, Fő u. 98. sz. alatti (1393 hrsz.) önkormányzati ingatlanban folytatott tüdőszűrő szakellátás jövőbeli minőségi ellátásának biztosítása ügyében egyetért azzal, hogy a szakellátás az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetben valósuljon meg és elviekben támogatja a melléklet szerinti szerződést.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét, véleményezze az 1. pontban meghatározott megállapodást és jogi megfelelőségi nyilatkozattal lássa el.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy további tárgyalásokat folytasson az 1. pontban meghatározott intézmények vezetőivel.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                                                                  

Felelős:   1. és 3. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai munkát, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

Bánhidi László

jegyzőkönyv-hitelesítő

Összesen 45 napirendi pont