Összesen 3673248 látogató
Összesen 7278 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.06.12.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 1102 megtekintés

19/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. június 12-én megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 9 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Odri Ágnes és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 9 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. június 12-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

Napirendi pont előtt tájékoztatom a lakosságot, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a benyújtott bölcsőde pályázaton nyert. Ez azt jelenti, hogy 150 MFt-os támogatást kapunk, az önrész mértéke pedig 60 MFt. A Konth Miklós u. 2. szám alatt, a Pitypang Óvoda melletti területen fog megépülni egy 48 férőhelyes, 4 csoportszobás új bölcsőde. Remélem az építkezés a jövő évben elkezdődik.

A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: a mai ülést zárt üléssel kezdenénk. Először a 321. napirendi pont (Tatabányai Törvényszék 11.K.20.582/2011/32 sz. ítélete), majd a 316. napirendi pont [255/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat (Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület) hatályon kívül helyezése], végül a 322. napirendi pont (BVV Kft. Felügyelő Bizottsága tagok tiszteletdíja) kerülne megtárgyalásra. Ezt követően a tárgyalási sorrend a meghívóban feltüntetettek szerint történik. Felvételre javaslom 324. napirendi pontként az "Egyebek" című előterjesztést, amely keretében a 2012. május 22-i testületi ülésen feltett kérdésekre adott választ hallgatnánk meg.

Szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: zárt ülés keretében először a 321. napirendi pont (Tatabányai Törvényszék 11.K.20.582/2011/32 sz. ítélete), majd a 316. napirendi pont [255/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat (Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület) hatályon kívül helyezése] végül a 322. napirendi pont (BVV Kft. Felügyelő Bizottsága tagok tiszteletdíja) kerül megtárgyalásra. Ezt követően a tárgyalási sorrend a megküldött meghívó szerinti sorrendben történik.

-               felvételre kerül a 324. napirendi pont (Egyebek).

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

           Tárgy                                                                                                  Előadó

Zárt ülés:

321.  Tatabányai Törvényszék 11.K.20.582/2011/32 sz. ítélete        Polgármester

316.  255/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat

        (Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület) hatályon kívül

        helyezése                                                                       Jegyző

322.  BVV Kft. Felügyelő Bizottsága tagok tiszteletdíja                    PKB elnöke

Új napirendi pont:

314.  Közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatban lefolytatott

        eljárásokban hatáskör átruházása a tiltott, közösségellenes

        magatartásokat tartalmazó önkormányzati rendeletekben.      Jegyző

315.  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.)

        önkormányzati rendelet módosítása                                    Alpolgármester

317.  Gyalogátkelőhelyek építése                                               PKB elnöke

318.  Rácsos folyókák felújítása                                                 PKB elnöke

319.  Települési önkormányzatok együttműködése 2013-tól            Polgármester

320.  Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye

        Önkormányzatának Építészeti Nívódíja c. pályázaton

        részvétel                                                                        VF Tanácsnok

323.  HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló (szóbeli)               Főépítész és

                                                                                           Ongjerth Richárd

324.  Egyebek                                                                        Polgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Zárt ülést rendelek el.

 

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott.)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében a 321. és 322. napirendi pontok tárgyalása során meghozott határozatokat.

Szabó Ákos Péter ismertette a zárt ülés keretében a 316. napirendi pont tárgyalása során meghozott határozatot.

 

 

(dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester távozott, jelen van 8 fő képviselő. Az ülés vezetését Bakács Edit Bernadett alpolgármester vette át. Bakács Edit Bernadett alpolgármester dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia szavazógépén szavazott.)

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

314. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatban lefolytatott  Előadó: Jegyző

           eljárásokban hatáskör átruházása a tiltott, közösségellenes

           magatartásokat tartalmazó önkormányzati rendeletekben

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet "B" változatának elfogadását, miszerint a közigazgatási bírság kiszabásánál a jegyző az eljáró szerv.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

34/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

 

közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatban lefolytatott eljárásokban

hatáskör átruházása a tiltott, közösségellenes magatartásokat tartalmazó önkormányzati rendeletekben

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51.§ (4) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi címer és zászló alkotásáról és használatáról szóló 26/1991. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"7. §. (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az, aki:

a)  a város címerét és zászlóját a rendelet 6. § (2)-(4) bekezdésben megjelölt engedély nélkül előállítja, használja, vagy forgalomba hozza,

b)  engedéllyel rendelkezik ugyan, de az ahhoz előírt feltételeket megszegi,

c)  a 6. § (7)-(8) bekezdésben foglaltakat nem tartja be a címer előállítása során.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

2. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az utca név- és házszámtáblákról szóló 33/2000. (VII. 15.) önkormányzati rendeletének 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"8. § (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az aki utcanév táblát, házszámtáblát:

a)    megrongál,

b)   eltakar vagy bármely más módon a tájékoztató jellegét megszünteti,

c)    jogtalanul kihelyez,

d)    házszámtábla kihelyezését elmulasztja.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

3. §

 

(1)  Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 35/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"8. § (1) Jelen önkormányzati rendelet szabályainak betartását a jegyző, a vízzáró szennyvízgyűjtő berendezések környezetvédelmi szempontból megfelelő használatát és rendszeres ürítését a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi.

(2) A Szolgáltató köteles a jegyzőnek jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet megsértését tapasztalja.

(3) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, aki e rendeletben meghatározott kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó helyi előírásokat megszegi, vagy a kötelező közszolgáltatások körébe tartozó munkálatokat jogosulatlanul végzi, cselekménye tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható.   

(4) A kötelező szolgáltatások igénybevételére vonatkozó tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül:

a)  a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem a szolgáltatás ellátásával megbízott szolgáltatót veszi igénybe,

b)  az ingatlanon keletkező szennyvizet nem a 2. §-ban foglaltaknak megfelelően helyezik el, valamint a 6. §-ban foglalt kötelezettségeket nem teljesíti,

 

 

c)  a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe.

(5) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A kötelező szolgáltatás jogosulatlan végzése:

a)  a szennyvizet nem a 3. § (5) bekezdése alapján kijelölt helyre szállítja,

b)  a szennyvíz eredetét nem tudja igazolni, illetve az erre vonatkozó iratokat nem őrzi meg 2 évig."

(2)  Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 35/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendeletének 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"9. § (1) A 8. § (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

4. §


Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nemzeti, városi és egyéb ünnepek méltó megünnepléséről és a közterületek lobogózásáról szóló 16/2004. (IV. 20.) önkormányzati rendeletének 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"7. § (1) Aki e rendelet 1.§ (5)-(6) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget vagy tilalmat megszegi vagy kijátssza, cselekménye tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

5. §

 

(1)      Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének 12. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"(2) Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni."

(2)      Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének 15. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"(2) Az (1) bekezdésen túlmenően a használót tiltott, közösségellenes magatartás miatt indított eljárás lefolytatása mellett az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére is kötelezni kell. Azt a használót is kötelezni kell a közterület használati díj megfizetésére, aki az engedélyében foglalt feltételektől eltérő módon használja a közterületet."

 

(3)      Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használat általános rendjéről, engedélyezéséről szóló 20/2004. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének 16. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"(1) Aki a rendelet 4. § (4), (5), 8. § (3), 11. § (1), (2), (3), 14. § (3) bekezdésekben meghatározott kötelezettséget vagy tilalmat megszegi vagy kijátssza - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - cselekménye tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható.   

(2) A 8. § (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A közterület-használati engedélyt a helyszínen kell tartani és azt az ellenőrzést végző szerv kérésére fel kell mutatni.

(5) A közterület-használatának ellenőrzésére a közterület-felügyelő jogosult."

 

6. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi piac működési rendjéről szóló 44/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"10. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)     nem hatóságilag hitelesített vagy hibás mérőeszközt használ, illetve az áru mérésének helyességét a vásárlónak nem hagyja ellenőrizni [4. § (3) bek.];

b)     a piaci árusítás során nem tartja be a kereskedelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat [4. § (4) bek.];

c)     a piacon tőkehúst vagy állati eredetű élelmiszert árul [4. § (6) bek.];

d)     a piacon még engedéllyel sem forgalmazható terméket árul [4. § (7) bek.];

e)     a piacon csak engedéllyel, külön jogszabályi feltételek mellett forgalmazható terméket engedély nélkül vagy külön jogszabályi feltételek hiányában árul [4. § (8) bek.].

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

7. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a "Budakeszi" város név felvételéről és használatáról szóló 51/2005. (XII. 6.) önkormányzati rendeletének 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"9. §. (1) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az, aki a közigazgatási megjelölést vagy nevet a 3-4. §-ban és a 8. §-ban foglalt rendelkezésektől eltérően veszi fel vagy használja.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

8. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi állattartásáról szóló 28/2006. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének 19. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"19. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  az állattartására vonatkozó szabályokat megszegi (5. §);

b)  az ebtartás általános szabályait megszegi [7. § (3)-(5) bek.; 8. §; 9. § (1)-(2), (4) bek.];

c)  az ebek nyilvántartására vonatkozó szabályokat megszegi (10. §);

d)  a többlakásos lakóépületben történő ebtartás szabályait megszegi (12.§);

e)  a családi házban és az ahhoz tartozó ingatlanon az ebtartás szabályait megszegi (13.§);

f)   a macskatartás szabályait megszegi (14. §);

g)  az állattartó létesítmények (állattartás céljára szolgáló építmények) esetében alkalmazható védőtávolságokat megszegi. [3. §. (16) bek.]

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

9. §


Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 36/2006. (IX. 27.) önkormányzati rendeletének 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"(1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az, aki:

a)  a növényzet és a zöldfelület egyéb elemeit, tartozékait, felszerelési tárgyait rongálja, elpusztítja vagy károsítja [4. § (6) bekezdés a) pontja];

b)  a zöldfelületeken lévő növényekről engedély nélkül virágot, termést, stb. leszed, valamint a fákat és a bokrokat megcsonkítja [4. § (6) bekezdés b) pontja];

c)  az élő fára plakátot vagy más hirdetést kiragaszt, kiszegez [4. § (6) bekezdés c) pontja];

d)  a zöldfelületeken élő állatokat, védett madarakat zavarja, fészkeiket rongálja és a fiókáikat elpusztítja [4. § (6) bekezdés d) pontja];

e)  rendeltetéstől eltérő használat esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre [5. § (6) bekezdés];

f)   reklámhordozót zöldfelületen jogszabállyal ellentétben vagy engedély nélkül elhelyez [7. § (2) bekezdés];

g)  zöldfelületen szemetel vagy törmeléket lerak [7. § (3) bekezdés a) pontja];

h)  közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tárgyat mos [7. § (3) bekezdés b) pontja];

i)    szökőkútban fürdik vagy annak vizébe lép [7. § (3) bekezdés c) pontja];

j)   gyepfelületen, parkosított területen gépkocsival vagy más járművel rá- vagy behajt, illetve közlekedik vagy parkol [7. § (3) bekezdés d) pontja];

k)  sót, sós homokot vagy azokkal leszórt havat zöldfelületre lerak [7. § (3) bekezdés e) pontja];

l)    haszonállatot közhasználatú zöldfelületen áthajt, illetve ott legeltet [7. § (3) bekezdés f) pontja];

m)    játszótérre állatot bevisz vagy beenged [7. § (3) bekezdés g) pontja];

n)  kutyaürülékkel a zöldfelületet szennyezi [7. § (3) bekezdés h) pontja];

o)  zöldfelületen sátorozik [7. § (3) bekezdés i) pontja];

p)  a zöldfelület fenntartását akadályozó tevékenységet folytat [7. § (3) bekezdés j) pontja];

q)  tartós közegészségügyi veszélyeztetést is okozó ideiglenes szálláshelyet létesít [7. § (3) bekezdés k) pontja];

r)   zöldfelületen engedély nélkül közművet fektet [7. § (3) bekezdés l) pontja];

s)  pótlási kötelezettséghez kötött fakivágás esetén a pótlást nem teljesíti vagy azt pénzben nem váltja meg (10. §).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

10. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű természeti területek védettségének fenntartásáról szóló 3/2008. (II. 13.) önkormányzati rendeletének 18. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"18. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  a helyi védett természeti területek védelmének közös szabályait megszegi (6. §);

b)  a Bodzás-árok helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait megszegi (7. §);

c)  a Nádas-tó helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait megszegi (8. §);

d)  a Mamutfenyők helyi védett természeti terület védelmének különös szabályait megszegi (9. §);

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartások elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

11. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és a kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 29/2008. (VI. 19.) önkormányzati rendeletének 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"6. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  az égetés szabályait megszegi (4. §);

b)  az égetés időpontján kívül avart és kerti hulladékot éget (5. §).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartások közterületen való elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

12. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 45/2008. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"11. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)  az elhelyezésre vonatkozó szabályokat megszegi (4. §);

b)  reklámhordozók és a hirdető berendezések méretére vonatkozó előírásokat megszegi (5. §);

c)  reklámhordozót vagy hirdető berendezést engedély vagy hatósági szerződés nélkül elhelyez (6. §);

d)  díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget (8.§).

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt tiltott, közösségellenes magatartás esetén a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

13. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról, valamint az ültetési /telepítési/ távolságról szóló 11/2011 (III. 24.) önkormányzati rendeletének 12-13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"12. §. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki:

a)     az ingatlan tisztántartásáról nem gondoskodik [3. § (1) a)];

b)     az ingatlan rendszeres rovar- és rágcsálómentesítéséről nem gondoskodik [3. § (1) b)];

c)      az ingatlan előtti közterület vonatkozásában az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az útszegélyig terjedő terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, kaszálásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és egyéb hulladékok eltávolításáról nem gondoskodik [3. § (1) c)];

d)     az intézmény, szórakozóhely, vendéglátói-pari egység, kereskedelmi üzlethelyiség és más elárusítóhely előtti járdaszakasz tisztántartásáról nem gondoskodik [3. § (2)];

e)     közterületen hulladékot nem az erre a célra rendszeresített és felállított gyűjtőkbe helyez el [5. § (1)];

f)      az üzletek, vendéglátóegységek, elárusítóhelyek előtt szemétgyűjtők elhelyezését és tisztántartását elmulasztotta [5. § (3)];

g)     az ingatlantulajdonos, illetve használó, aki a jelen rendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

h)     a város területén működő kereskedelmi egység, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmény üzemeltetője, aki a jelen rendelet 6. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

i)       a kereskedelmi, vendéglátó-ipari és szolgáltató létesítmények üzemeltetője, aki a jelen rendelet 6. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

j)       közút beszennyezésével, illetve a szennyezés eltávolításával kapcsolatos kötelezettségének nem tesz eleget [7. § (1), illetve 7. § (2)];

k)     közterületet engedély nélkül elfoglal, használ 8. § (1);

l)       közterületet, sportolás céljára szolgáló területet beszennyez 8. § (2);

m)    a város területén építési hulladékot lerak 8. § (3);

n)     a mozgóárusok, illetve alkalmi árus, aki a jelen rendelet 9. §-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

o)     közterületen, a jelen rendelet 10. § (1) bekezdésében tiltott módon és helyen szeszesitalt fogyaszt;

p)     a közterületi rendezvény engedélyese, aki a jelen rendelet 10. § (3) pontjában meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

q)     a bel- és külterületi ültetési /telepítési/ szabályokkal kapcsolatban a jelen rendelet 11. §-ban meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget;

 

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

"13. §. A 12. §. (1) a)-q) pontjai alapján tiltott, közösségellenes magatartások közterületen való elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki."

 

 

14. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló 30/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendeletének 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"3. § (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik tiltott, közösségellenes magatartásnak minősül és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható az, aki a 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.

(2) A 2. § alapján tiltott, közösségellenes magatartások közterületen való elkövetése esetén, a közterület-felügyelő, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki.

(3) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

15. §

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezések rendjéről, üzemeltetéséről szóló 36/2011. (VII. 06. ) önkormányzati rendeletének a 17. §-a  helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"17. §. (1) Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott mértékű közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartás elkövetése miatt az aki:

a)     engedély nélkül, temetőként ki nem jelölt területre vagy lezárt temetőben halottat eltemet,

b)     a kiadott halottat vagy a hamvakat bejelentés nélkül illetve tiltott helyen helyezi el,

c)      a temető nyitvatartási rendjére vonatkozó előírásokat megszegi,

d)     olyan magatartást tanúsít, amely a szertartások rendjét, a temetőlátogató közönség kegyeleti érzéseit sérti,

e)     aki a temető területén a gépjármű közlekedés szabályait nem tartja be,

f)      a temetőbe állatot visz be, kivéve a segítő kutyát.

g)     az a vállalkozó, aki a köztemetőben úgy végez munkát, hogy tevékenységét az üzemeltetőnek nem jelenti be, az előírt díjat nem fizeti be illetve a munka végzésekor nem tartja be a helyi rendeletben előírtakat.

h)     a temető létesítményeit, építményeit nem a rendeltetésüknek megfelelően használja,

i)       a temetőben keletkezett hulladékot és a szemetet nem a hulladékgyűjtőben helyezi el,

j)       a temetőben tűz keletkezését előidézi,

k)     a temetési helyen túlterjeszkedő, a közízlést sértő sírjelet elhelyez,

l)       a sírhelyek környékét felássa, a talajt elhordja vagy sírfeltöltésre használja.

(2) A rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartások elkövetőjével szemben indított eljárás önkormányzati hatósági ügynek minősül, melyben első fokon átruházott hatáskörben a jegyző jár el. Az engedélyezési eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

16. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

 

_______________________________________________________________________

315. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló            Előadó: Alpolgármester

           9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Szelenczy Gabriella: A módosítás szerint a bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság fog dönteni a jövőben, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsődei intézmény vezetője.

Bakács Edit Bernadett: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

35/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

 

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv-ben (továbbiakban: Gyvt.) 18. § (1), (2), (5), 21. § (1), (3), 29. § (1)-(2), 157. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő - testület a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2004. (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 14. §  (4) - (5)  bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

"(4) A bölcsődei felvételi kérelmekről három tagból álló bizottság dönt, melynek tagjai az alpolgármester, a jegyző és a bölcsőde intézmény vezető. A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy védelembe vett gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

(5) Az intézmény vezetője a döntésről írásban értesíti a kérelmező szülőt. A bizottság elutasító döntése ellen fellebbezést lehet benyújtani a fenntartó képviselő-testülethez. A fellebbezés elbírálásával kapcsolatos eljárásra a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni."

 

2. §

 

 Az R. 16. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

"(2) Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívott képviselői:

-               Budakeszi Város Önkormányzat Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság által delegált tag,

-               HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Vezetője,

-               Budakeszi Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szervezési Osztály vezetője."

 

3. §

 

Az R. 20. § (4) bekezdésben foglalt "Bizottság" szövegrész hatályát veszti.

 

4. §

 

(1)      Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

(2)      E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

_______________________________________________________________________

317. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Gyalogátkelőhelyek építése                                      Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatát.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

288/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz. a Magyar Közút kezelésében levő úton), a Dózsa György tér (495/1 hrsz. az önkormányzat kezelésében levő úton) és a Márity László utca (2414 hrsz. az önkormányzat kezelésében levő úton) gyalogos átkelőhelyek létesítésével kapcsolatos munka elvégzésével a Puhi-Tárnok Kft-t kívánja megbízni.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Puhi-Tárnok Kft-vel a munkák lebonyolítására.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogátkelőhelyek létesítéséhez szükséges bruttó 9,5 MFt forrás biztosításáról a 2012. június 28-i képviselő-testületi ülésen dönt.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

               3. pontra: 2012. június 28.

Felelős:   1. és 3. pontra: polgármester

               2. pontra: BVV Kft ügyvezetője

 

_______________________________________________________________________

318. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Rácsos folyókák felújítása                                        Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: Kérem a határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy amennyiben a gyalogátkelőhelyek kivitelezésével együtt történik a folyókák javítása, akkor a Puhi-Tárnok Kft. mekkora kedvezményben tudja részesíteni az önkormányzatot.

 

(Szabó Ákos Péter távozott, dr. Csutoráné dr. Győri Ottila visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő. A polgármester visszavette az ülés vezetését. A 314., 315. és 317. napirendi pontok szavazásánál Bakács Edit Bernadett alpolgármester dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester készülékén szavazott.)

 

Ohr Alajos: A kiosztott táblázatot kérem kiegészíteni a következővel: "Gábor Áron utca-Jókai utca - Székely utca találkozásánál rácsos folyóka elkészítése".

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a mellékletben szereplő rácsos folyókák felújítására kérjen ajánlatot a Puhi-Tárnok Kft-től. Amennyiben a gyalogátkelőhelyekkel együtt történik a kivitelezés, úgy jelölje meg a Puhi-Tárnok Kft., hogy mekkora kedvezményben tudja részesíteni az önkormányzatot.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

289/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a mellékletben szereplő rácsos folyókák felújítására kérjen ajánlatot a Puhi-Tárnok Kft-től. Amennyiben a gyalogátkelőhelyekkel együtt történik a kivitelezés, úgy jelölje meg a Puhi-Tárnok Kft., hogy mekkora kedvezményben tudja részesíteni az önkormányzatot.

 

Határidő: azonnal                                             Felelős: BVV Kft ügyvezetője

 

_______________________________________________________________________

319. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Települési önkormányzatok együttműködése 2013-tól Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

290/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete - amennyiben a feltételek az érintett települések számára elfogadhatóak - a Budaörs Kistérség Többcélú Társulást az új jogszabályoknak megfelelően fenn kívánja tartani és kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy 2013. január 01. napjától a Társulási Megállapodást az új Ötv. alapján módosítani fogja, illetve amennyiben szükséges új társulás létrehozásában együttműködik a jelenlegi megszüntetése mellett.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

320. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye           Előadó: FVB elnöke

           Önkormányzatának Építészeti Nívódíja c. pályázaton

           részvétel

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

291/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kulturált Települési Környezet Díj és Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja c. pályázaton részt vesz az alábbi feltételekkel:

a)        Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíjára az önkormányzat a Városháza épületével pályázik;

b)        a Kulturált Települési Környezet Díjra az önkormányzat a Fő tér, a Fő utca (Erkel u. és Kossuth Lajos u. közötti szakasz), a Római Katolikus Templom és Romkert, valamint a Nagy Sándor József Emlékház rehabilitációs tervével pályázik.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

323. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló                    Előadó: Főépítész,

           (szóbeli előterjesztés)                                                   Ongjerth Richárd

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A HÉSZ és a TSZT előkészítésének a szakasza nagyon lelassult. Több lakossági fórumon tájékoztattuk az állampolgárokat. Nagyon sok a lakossági elvárás az új HÉSZ bevezetésére vonatkozóan. Ehhez képest azt hallottam, hogy megint kitolódott a határidő és csak 2012. június 28-án kapjuk meg az elkészült HÉSZ-t és TSZT-t. A tervező erre a munkára 2006. évben kapott megbízást, mely a mai napig nem fejeződött be. Nem látjuk azt az eredményt, ami alapján ezt a munkát le lehetne zárni.

Mártonffy István: 2010. december 5-én kaptunk meg egy olyan anyagot, ami az előtte lévő társadalmi egyeztetés alapján készült el. 2012. január 5. óta hetente ülünk össze a képviselőkkel és a Polgármesteri Hivatal dolgozóival, akik véleményezik ezt az anyagot. Mind a HÉSZ-t, mind a TSZT-t, mind az SZT-t laponként átnéztük és átadtunk a tervezőnek, aki az írásos anyag kijavításával elkészült. A tervi jegyzéknek egy utolsó egyeztetése volt múlt hét csütörtökön, amikor itt volt az összes társtervező. Ezzel lezárult az összes anyagnak az egyeztetése. A tervező múlt hét csütörtökön azt az ígéretet tette, hogy 2012. június 28-ra megkapjuk a teljes anyagot, tehát a TSZT-t, a HÉSZ-t és az SZT-t. Remélhetőleg ebben javításra már nem lesz szükség. Amikor megkapjuk a teljes anyagot, akkor meg fogjuk vizsgálni, hogy azok a változtatások, amelyeket kértünk, maradéktalanul teljesültek-e. Ezt követően meg tudjuk tartani a képviselő-testületi tájékoztatást, illetve a döntés megszülethet. Amikor a képviselő-testület elfogadja a TSZT-t, a HÉSZ-t és az SZT-t, egy lakossági fórumot kell tartani és utána tudjuk megindítani az államigazgatási eljárás befejező szakaszát, ami után lehet a
TSZT-t, a HÉSZ-t és az SZT-t hatályossá tenni, és akkor már az alapján lehet tovább dolgozni.

Bánhidi László: A főépítész úr által ismertetett folyamat ismert, mivel minden egyeztetésre minden képviselő meghívót kapott, élhetett a lehetőséggel, hogy figyelemmel kísérje, véleményét kifejtse a munka során. A kérdés az, hogy az utóbbi 2-3 hónapban a tervek, észrevételek, vélemények átadása hogyan történt. Úgy tudom, hogy folyamatosan megtörténtek az anyagoknak a tervező felé való eljuttatása. A legutóbbi szakmai egyeztetésen az derült ki, hogy a TSZT - aminek a véleményezését februárban zártuk - írásos anyagának a javítása megtörtént, viszont a rajzi anyag a mai napig nem lett korrigálva. Mi okozta ezt a késedelmet? Miért nem tudott a tervező továbblépni? Látható-e valamilyen kockázata annak, hogy a késleltetett hó végi átadás tovább csúszik? A korábbi anyagok elkészítésének tükrében milyen esélye van annak, hogy nem kell elölről kezdenünk az anyagok megismerését?

Ongjerth Richárd, tervező: A munkamódszert az önkormányzat választotta, mi ehhez csak alkalmazkodtunk. Az, hogy januártól ilyen sűrű egyeztetés volt, az azzal járt, hogy a munkamódszer miatt nem lehetett azt betartani, hogy elkezdjük a munkát nulláról és elmegyünk 100 %-ig. Mindig visszacsatolások voltak, hiszen egy összefüggő jogi dokumentumról van szó. Hiába volt, hogy az első néhány ülésen a munkacsoport végigment a TSZT anyagon - aminek a szövegét időközben javítottuk -, de ahogy először a HÉSZ, majd az SZT haladt előre mindig akadtak olyan szempontok, amikor 6 oldallal "vissza kellett térni" valamire. Nem lehetett úgy végigkísérni folyamatában a változtatásokat, hogy amikor az önkormányzat befejezte a vitát, akkor 1 héten belül megtörténjen az átvezetés. Április közepén kaptam meg a végleges anyagokat. Most jutottunk el oda - rajtunk kivülálló okok miatt -, hogy az elmúlt csütörtökön felelősséggel azt tudtam mondani, hogy 2012. június 28-ra az anyagot le tudjuk szállítani. Azt, hogy ezek után nem lesz változás Budakeszin, nem tudom megígérni, mert nem az én felelősségem. Tudomásul kell venni, hogy mindig minden változik.

Az anyag leszállítása után a képviselő-testület - gondolom - az államigazgatási szervekhez történő elküldés előtt átnézi még az anyagot. Az államigazgatási szerveknek 22 munkanapjuk van a véleményezésre. Ezt követi egy egyeztető tárgyalás kb. szeptemberben. A tárgyalás után legalább 30 napra ki kell függeszteni közszemlére a dokumentumokat, majd a beérkezett módosításokat szintén meg kell tárgyalni. Kb. novemberben hozható meg az a rendelet, illetve határozat, ami a törvény szerint 60 nappal később léphet életbe.

Dr. Szelenczy Gabriella: Ki választotta ezt a munkamódszert? A képviselőknek, a hivatal dolgozóinak elég jelentős számát minden héten egy napra igénybe vette ez a munka. A megbízásától eltelt 6 év nagyon hosszú idő egy HÉSZ megalkotására. Kb. 10 hónap alatt meg szokott születni egy szabályzat.

A korábbi építési szabályzat módosításának következtében fellépő kártalanítás üggyel kapcsolatban kérem a tervezőt, hogy a képviselők és a hivatal is kapjon írásban egy jelzést arról, ebben a tervezetben hol vannak hasonló kártalanításra esetleg okot adó részek.

 

(Szabó Ákos Péter visszaérkezett, jelen van 9 fő képviselő)

 

Ongjerth Richárd: A munkamódszert nem én javasoltam. Nem tudom, hogy ki javasolta. Érdeklődéssel figyeltem a munkát, és amikor tudtam részt is vettem rajta. Nagyon alapos, elmélyült munka folyt, ami sok szempontból előremutató volt. Kétségtelen, hogy az időfaktor egy másik tényező volt.

A 6 év valóban nagy idő. Ebből a 6 évből 3 évig hozzá sem kezdhettünk dolgozni. Két évvel ezelőtti ciklus végén íródott alá a szerződés, így akkor már nem kezdődött el a munka. Az előző ciklus 1 évében nem történt semmi, mert mással foglalkozott a képviselő-testület. Ezt követően az önkormányzat a megkérdezésem nélkül "beleszaladt" egy olyan jogszerűsítésnek nevezett hibajavítási eljárásba, amiről én lebeszéltem volna az önkormányzatot. Kb. a ciklus utolsó évében tudtunk elkezdeni dolgozni. Az adatszolgáltatások nagyon sokat csúsztak. A választások előtt készültünk el az első tervezettel, mely 2010 augusztusától került kitételre a város honlapján.

A zárt ülésen megtárgyalt esettel kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy 2009-ben több konzultáción vettem részt az akkori önkormányzati vezetéssel és az akkori jogi képviselővel együtt. Szakmailag súlyos hibának tartom azt, ahogy tudomásom szerint az önkormányzat jogi képviselője eljárt. Arra, hogy valaki beperelje az önkormányzatot, nem tudunk garanciát adni. Eddig is törekedtünk arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően úgy készítsük el a tervezetet, hogy jogalapot ne lehessen találni a perléshez.

A jogszabály jelenleg is azt írja elő, hogy az építési jogok keletkezésétől számított 7 év elteltével az önkormányzat felszabadul a kártérítési kötelezettség alól. Ha a HÉSZ-ben nem módosul egy beépítésre szánt terület sem, akkor a kártérítési igények jogszerűen nem fenyegetnek.

Bánhidi László: Korábban feltett kérdésemet pontosítanám. Arra kérdeztem rá, hogy mi a biztosítéka annak, hogy további változtatásra nem lesz szükség. 2012. április 12-én volt az utolsó közös egyeztetés. Tudomásom szerint a főépítész úr minden egyes ülés után a korrigált adatokat továbbította a tervezőnek. Azóta két hónap telt el. Ennek az időnek elegendőnek kellett lennie arra, hogy tervezői oldalról az észrevételeknek az áttekintése megtörténjen. Úgy gondolom, hogy most már lehetne jelezni, ha valahol a jogszabálynak ellentétes javaslatot tettünk volna. Az természetesen más kérdés, hogy a társadalmi egyeztetés hozhat új fejleményeket. Szeretnék odáig eljutni, hogy a képviselő-testülettel az eddigi érdemi munkáról tudjunk tárgyalni.

Ongjerth Richárd: Nagyon sok kifogás, észrevétel érkezett, amelyek a térképpel kapcsolatosak. Ilyen pl. a helyrajzi számok esete. Ez nem a mi feladatunk. Meg kellett keresni azt a módot, hogy az alaptérkép is elkészüljön. Ezért volt fontos számomra, hogy személyesen beszéljünk a térképi problémákról.

Tóth Gábor: A HÉSZ változtatása sok esetben az ingatlanok esetében értékváltozáshoz vezet. Tudnunk kell arról, hogy ki, mikor kerül kedvezményezett, illetve mikor kerül valaki kárvallotti helyzetbe. Az informális megbeszélésen már javasoltam, hogy készüljön egy táblázat - akár 2012. június 28-ig - arról, hogy az egyes változtatások milyen paraméterekkel rendelkeznek erre vonatkozóan. Egy változtatási listát kell készíteni, amely tartalmazza, hogy az egyes változtatásoknak mi az oka, mi váltotta ki, mi a hatása, van-e értékváltoztatásra vonatkozó hatása, és ha van, akkor ki a kedvezményezett, illetve a kárvallottja.

Dr. Szelenczy Gabriella: Az előző kérdésemre adott válaszában elmondta, nem lehet előre tudni, hogy esetleg ki fordul a HÉSZ módosítása miatt az önkormányzat ellen. Viszont kérem, hívja fel a figyelmet arra, hogy hol van ilyen lehetőség, mert akkor ennek tudatában tud dönteni a képviselő-testület, eldöntheti, hogy esetleg bevállalja-e ezt, vagy nem.

Ongjerth Richárd: Ha a képviselő-testület igényli, akkor az övezetekről készítünk egy táblázatot, melyben feltüntetjük, hogy a különböző területek milyen besorolásúak voltak, milyen besorolásúak lettek, mert ezzel nyomon lehet követni a beépítési paraméter rendszert, amely összefügg az értékviszonnyal.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: A terv leszállítása után számla kiállítására fog sor kerülni, melyet a főépítész fog igazolni. Tavaly novemberben szintén a főépítész úr igazolta le a számlát szakmailag, viszont olyan anyagot kaptunk, amelyben az elmúlt két hónapig javítások történtek. Többet ilyen formában nem szeretnék számlát aláírni.

Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. június 28-i testületi ülés napirendi pontjai között szerepeljen a "HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló" tárgyú előterjesztés, melynek részeként legyen beterjesztve az elkészült TSZT és HÉSZ. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Ongjerth Richárd tervezőt, hogy az 1. pontban meghatározott előterjesztés részeként adjon részletes tájékoztatást az elkészült TSZT-ről és HÉSZ-ről. 3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Ongjerth Richárd tervezőt, hogy az 1. pontban meghatározott előterjesztéshez készítsen táblázatot a jelenleg hatályos TSZT és HÉSZ, valamint az általa készített új TSZT és HÉSZ közötti összehasonlításról az alábbi adattartalommal: különbségek; a különbségek indokai; a különbségek hatása: - pozitív, illetve negatív hatások a lakosság szempontjából; - pozitív, illetve negatív hatások az önkormányzat szempontjából: a változásokkal előidézett előnyök, illetve hátrányok, az előnyök haszonélvezői.

Tóth Gábor: A táblázat terjedjen ki arra is, hogy mi váltotta ki a változtatást, mi az oka, mi a hatása, van-e értékváltozás, van-e kedvezményezettje és van-e kárvallottja.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom az előbb elmondott módosító javaslatot.

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

292/2012. (VI. 12.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. június 28-i testületi ülés napirendi pontjai között szerepeljen a "HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló" tárgyú előterjesztés, melynek részeként legyen beterjesztve az elkészült TSZT és HÉSZ.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Ongjerth Richárd tervezőt, hogy az 1. pontban meghatározott előterjesztés részeként adjon részletes tájékoztatást az elkészült TSZT-ről és HÉSZ-ről.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Ongjerth Richárd tervezőt, hogy az 1. pontban meghatározott előterjesztéshez készítsen táblázatot a jelenleg hatályos TSZT és HÉSZ, valamint az általa készített új TSZT és HÉSZ közötti összehasonlításról az alábbi adattartalommal:

a)        különbségek,

b)        a különbségek indokai,

c)         a különbségek hatása

ca) pozitív, illetve negatív hatások a lakosság szempontjából,

cb) pozitív, illetve negatív hatások az önkormányzat szempontjából,

d)        a változásokkal előidézett előnyök, illetve hátrányok, az előnyök haszonélvezői.

 

Határidő: 1-3. pontra: 2012. június 28.                  Felelős: 1. pontra: főépítész

                                                            2-3. pontra: Ongjerth Richárd tervező

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

324. napirendi pont

 

Tárgy:  Egyebek                                                             Előadó: Polgármester

           (szóbeli előterjesztés)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: 2012. május 22-i ülésen több problémát felvetettünk a BVV Kft-nek. Kérem az ügyvezető urat, hogy a megtörtént intézkedésekről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Till Gábor, BVV Kft ügyvezetője: Három olyan kérdés merült fel, amely konkrét intézkedést vont maga után. Az egyik a rácsos folyókák kérdése, amely a mai képviselő-testületi ülésen már tárgyalásra került. Felmértük valamennyi rácsos folyókának az állapotát. A legkritikusabbakról előterjesztést készítettünk a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság ülésére, melyben vázoltuk, hogy milyen intézkedéseket javasolunk az általános helyzetnek a javítására.

A másik konkrét kérdés a Meggyes utca úthibáira vonatkozott. A legkritikusabb úthibák a kátyúzási projektünk keretében javításra kerülnek.

A harmadik kérdés a Fő u. 196. szám alatti járdának a kérdése. Ez egy vízmosás miatt beomlott járda. Amikor a BVV Kft munkatársai ezt észlelték, akkor lehatárolták a balesetveszély elkerülése érdekében. A hibát jeleztük a Fővárosi Vízműveknek, de ők a javítást eddig még nem készítették el. Amennyiben erre záros határidőn belül nem kerül sor, akkor saját intézkedés során megjavítjuk és a számlát pedig benyújtjuk a Vízműveknek.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A kérdésemre adott választ nem tudom elfogadni, mivel én konkrétan a Meggyes utcai kanyar problémájára hívtam fel a figyelmet. Erre a kérdésemre választ nem kaptam, intézkedés nem történt.

Somlóvári Józsefné: Nem tudom, hogy szakhatóságilag hogyan lett átvéve a Meggyes utca, mert ha abban a kanyarban két autó találkozik, akkor nem fér el egymás mellett, annyira éles a kanyar. A Meggyes utca úthibáival kapcsolatban az írásos válasz azt tartalmazza, hogy "az útpálya szélessége nem alkalmas két teljes forgalmi sávban a jelenlegi forgalmi terhelésre". A Munkácsy utca lakói több alkalommal megkerestek, hogy tegyünk valamit az elfogadhatatlanul nagy jármű forgalom ellen. Mindenki tudja, hogy ezt az utcát menekülő útként használják. Egyik reggel felmérést végeztünk a férjemmel. 2,5 óra alatt több mint 500 gépkocsi haladt át ezen az útszakaszon. Több alkalommal interpelláltam, hogy a Munkácsy utca - Szél utca sarkán nagyon balesetveszélyes a járda. Sem gyalogosan, sem babakocsival nem lehet közlekedni a járdán. Felül kellene vizsgálni a kresz-táblákat is, mivel az egyik oldalon 20 km-es megengedett sebesség van, a másik oldalon pedig 30 km-es. Az elhelyezését is meg kellene vizsgálni, mert nem biztos, hogy szakszerű. Fel fogom kérni a rendőrőrs parancsnokát, hogy végezzenek sebességmérést ezen az útszakaszon. Javaslom, vizsgáljuk meg a "fekvőrendőr" elhelyezésének lehetőségét is. Javaslom, hogy a Fenyő utca forgalomszámlálása után minél előbb kétirányúsítsuk az utcát. Elfogadhatatlan, hogy Budakeszi legdrágább és legszélesebb útja egyirányúsítva van, máshol viszont szinte a lakosok kertje mellett megy a forgalom.

 

Pataki Judit: Budakeszin belül nagyon sok helyen kellene autószámlálást végezni. Jó lenne, ha a Fő utcai gyalogátkelőhelyek problémáira is valamilyen megoldást találnánk. Külföldön jó megoldás, hogy egy "papír rendőrt" állítanak a gyalogátkelőhelyekhez, mert az távolról megijeszti az autósokat.

Bakács Edit Bernadett: A téli útszóró finom kavicsok még kint vannak az úton, amely a biciklistáknak balesetveszélyes.

Till Gábor: Az utaknak a takarítása megkezdődött. Takarítógép járja az utakat. Kb. 2 napja kezdődött meg ennek a hordaléknak az összeszedése.

Tóth Gábor: A BVV Kft-nek van egy tevékenységi köre. Amikor interpellálunk, akkor abban a kérdésben tudunk interpellálni a BVV Kft felé, ami benne van a feladatkörében, és azt nem végzi el jól. A folyókák problémájának megoldása addig tartozik a BVV
Kft-hez, hogy előkészíti az előterjesztést, de a forrást nekünk kell biztosítani. A Meggyes utca kiszélesítését sem tudja a BVV Kft önállóan megcsinálni, csak ha erre forrása van. Az nem igaz, hogy a BVV Kft egy általános probléma megoldó Kft. Egy cég nem tud úgy működni, ha minden problémát neki kell megoldani. Interpelláció esetén válasszuk ki azokat a témákat, amelyek ténylegesen a BVV Kft feladatkörében vannak.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az interpelláció általános képviselői jog. Bármelyik képviselő jogosult arra, hogy a települési problémákat, a választókerületének a problémáit felvesse és azokban intézkedést várjon el. Az egy másik kérdés, hogy a problémát ki tudja megoldani, ki válaszol, és milyen forrásból történik a megoldás. Nyilvánosságot kell biztosítani az ilyen problémáknak. Most olyan kérdések merültek fel, amelyek egyértelműen városüzemeltetési kérdések - ha nem a BVV Kft-hez tartozik, akkor kihez?

Ohr Alajos: Úgy próbáltunk dolgozni az utolsó másfél évben, hogy minden képviselő a választókerületében felmerült problémát igyekezett megoldani a Hivatalban, vagy a BVV Kft-nél. Az interpellációk szinte elsorvadt, mert igyekeztünk magunk megoldani a problémákat. A polgármester asszonynak igaza van abban, hogy mindenkinek joga van interpellálni. Most akkor minden képviselő interpelláljon az ügyben, hogy milyen problémák vannak? A választókörzetemben, a Templom közben hónapok óta egy járda beszakadás van. Az Erdő u. 123. szám előtt 1,5 éve van egy járda beszakadás, melyet nem tudunk megoldani, mert keressük a felelősöket. Döntsük el, hogy ismét bevezetjük-e az interpelláció lehetőségét. Nem szeretném, ha olyan látszat alakulna ki, hogy vannak jó képviselők, akik felvetik a lakosság által tolmácsolt problémákat, és vannak kevésbé jók, akik mintha nem tolmácsolnák a problémákat, holott csendben próbálják orvosolni azt.

Tóth Gábor: Valahogyan szét kellene választani a dolgot. Egyrészről mi vagyunk a probléma képviselői, másrészről a képviselő-testület feladata a megoldás is. A képviselő-testület hozza a feladatokat, a hivatal pedig oldja meg. Egyetértek Ohr Alajos képviselőtársammal abban, nem biztos, hogy ha elkezdjük a problémákat felvetni, attól az megoldódik. Tisztázni kellene, hogy az interpellációt mire használjuk és ki a pontos címzettje.

Bakács Edit Bernadett: Ha a választópolgár oldaláról nézzük a kérdést, akkor én olyan képviselő-testületnek örülnék, aki felveti a problémákat, nyilvánosan megvitatja, melyet a választópolgár is megnézhet. Bizonyos problémáknak hangot kell adnunk, ezért támogatom az interpelláció napirendi pont fennmaradását.

Somlóvári Józsefné: Nem gondolom, hogy túl sokat interpelláltunk az elmúlt két évben. Majd a képviselő-testület eldönti, hogy a hivatal, vagy a BVV Kft feladata a probléma megoldása.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az interpelláció az önkormányzati törvényben biztosított egyéni képviselői jog. Hogy egy képviselő él-e ezzel a lehetőséggel, az az ő felelőssége. Régi problémára próbáltuk ráirányítani a figyelmet.

Köszönöm a képviselő-testületi tagok mai munkáját, ezzel a képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

      314., 315. és 317. napirendi pontok

                       kivételével

 

 

 

 

 

                Bakács Edit Bernadett                                      Tóth Gábor

                    alpolgármester                                    jegyzőkönyv hitelesítő

    314., 315. és 317. napirendi pontoknál

 

 

 

Összesen 7 napirendi pont