Összesen 3442991 látogató
Összesen 6809 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Város Képviselő-testületének testületi ülése 2012.06.28.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 358 megtekintés

22/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. június 28-án megtartott nyílt testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 10 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Bakács Edit Bernadett igazoltan távol, Szabó Ákos Péter még nem érkezett meg, jelen van 9 fő képviselő)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. június 28-i képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: levételre javaslom a 329. napirendi pontot [210/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat a) pontjának végrehajtása - Rendőrőrs és Védelmi Centrum más épületben történő elhelyezésének megvizsgálása], mivel a járásközpontok kialakításáról szóló kormányrendelet megjelenésére várunk. Amint a rendelet hatályossá válik, akkor javaslom a 329. napirendi pont újratárgyalását.

Javaslom továbbá, hogy a BSZM Kft-vel kapcsolatos 338. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft további tevékenysége), 339. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft alapító okirat módosítása), 388. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata) zárt ülésen tárgyaljuk meg.

Levételre javaslom a 347. napirendi pontot (A háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok szerződéseinek felülvizsgálata), a 364. napirendi pontot [254/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat végrehajtása (katasztrófavédelmi helikopterbázis és vállalkozási központ létesítése az LHFH repülőtér területén)] és 365. napirendi pontot [Navicom-Plusz Bt kérelme (LHFM repülőtéren hangár és camping építése)] további tárgyalások miatt.

Felvételre javaslom a 386. napirendi pontot (Saját önerő növelése az új bölcsődei pályázat kapcsán), a 387. napirendi pontot (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Szennyvíz Projekt "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása" tárgyú közbeszerzési eljárás), a 388. napirendi pontot (BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata), a 389. napirendi pontot [262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat módosítása (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése ügyében)], a 390. napirendi pontot (Városi közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződése), a 391. napirendi pontot [Budakeszi, Erkel utca (hrsz. 1810) tulajdoni és használati viszonyainak rendezése] és a 392. napirendi pontot (Budakeszi Város Önkormányzat gazdasági társaságai felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjának egy határozatban rögzítése).

Tárgybeli összefüggés miatt javaslom, hogy a 370. napirendi pontot (Energia közbeszerzés) és a 390. napirendi pontot (Városi közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződése) egymás után tárgyaljuk.

Javaslom, hogy a 391. napirendi pontot [Budakeszi, Erkel utca (hrsz. 1810) tulajdoni és használati viszonyainak rendezése] első napirendi pontként tárgyaljuk. Ezt követően a tárgyalási sorrend a kiküldött meghívó szerinti sorrendben történik.

Amennyiben nincs hozzászólás, szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: első napirendi pont a 391. napirendi pontot [Budakeszi, Erkel utca (hrsz. 1810) tulajdoni és használati viszonyainak rendezése], majd ezt követően a testületi ülés zárt üléssel folytatódik;

-               levételre kerül a 329. napirendi pont [210/zárt/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat a) pontjának végrehajtása - Rendőrőrs és Védelmi Centrum más épületben történő elhelyezésének megvizsgálása], a 347. napirendi pont (A háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok szerződéseinek felülvizsgálata), a 364. napirendi pont [254/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat végrehajtása (katasztrófavédelmi helikopterbázis és vállalkozási központ létesítése az LHFH repülőtér területén)] és a 365. napirendi pont [Navicom-Plusz Bt kérelme (LHFM repülőtéren hangár és camping építése)];

-               a 338. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft további tevékenysége), 339. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft alapító okirat módosítása) és a 388. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata) zárt ülés keretében kerül megtárgyalásra;

-               felvételre kerül a 386. napirendi pont (Saját önerő növelése az új bölcsődei pályázat kapcsán), a 387. napirendi pont (KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Szennyvíz Projekt "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása" tárgyú közbeszerzési eljárás), a 388. napirendi pont (BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata), 389. napirendi pont [262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat módosítása (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése ügyében)], a 390. napirendi pont (Városi közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződése), a 391. napirendi pont [Budakeszi, Erkel utca (hrsz. 1810) tulajdoni és használati viszonyainak rendezése] és a 392. napirendi pont (Budakeszi Város Önkormányzat gazdasági társaságai felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjának egy határozatban rögzítése). Ezt követően a tárgyalási sorrend a kiküldött meghívó szerinti sorrendben történik;

-               a 370. napirendi pont (Energia közbeszerzés) és a 390. napirendi pont (Városi közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződése) egymás után kerül megtárgyalásra.

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el (a jelenlévő Ohr Alajos készülékét nem kapcsolta be, nem szavazott):

 

 

 

 

 

 

NAPIRENDI PONTOK

           Tárgy                                                                                             Előadó

391.   Budakeszi, Erkel utca (hrsz. 1810) tulajdoni és használati

        viszonyainak rendezése                                                    Polgármester

Zárt ülés:

327.  Ügyvédi beszámoló a folyamatban lévő ügyekről                  Polgármester

328.  BSZM Nonprofit Kft ügyvezetőjének választása                     Polgármester

338.  BSZM Nonprofit Kft további tevékenysége                           PKB elnöke

339.  BSZM Nonprofit Kft alapító okirat módosítása                      Polgármester

388.  BSZM Nonprofit Kft 2012. évi könyvvizsgálata                      Polgármester

330.  BKK ZRt és Budakeszi Város Önkormányzata között létrejött

        finanszírozási megállapodás módosítása                              VK Tanácsnok

Új előterjesztés:

331.  2012. évi költségvetési rendelet módosítása                         Polgármester

332.  A városi piac működési rendjéről szóló 44/2004. (VIII. 1.)

        önkormányzati rendelet módosítása                                   PKB elnöke

333.  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

        37/2011. (VIII. 03.) önkormányzati rendelet módosítása        Alpolgármester

334.  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

        valamint az azokért  fizetendő díjak mértékéről szóló

        26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása          Jegyző

335.  Reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló

        45/2008. (XI. 13.) rendelet módosítása                               Polgármester

336.  HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló (szóbeli)              Főépítész és

                                                                                           Ongjerth Richárd

337.  276/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat

        (Keszivíz Kft. rendelkezésre álló eredménytartalékának

        elvonása) módosítása                                                      PKB elnöke

340.  Vagyongazdai feladatok költségének fedezete                      Polgármester

341.  Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német

Önkormányzata között kötött közoktatási megállapodás

felülvizsgálata                                                                 OKJB elnöke

342.  Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város Német

        Önkormányzata között kötött gazdasági együttműködési

        megállapodás felülvizsgálata                                             Polgármester

343.  Nagy Sándor József Gimnázium kérelme - hozzájárulás

        adományokból és gyűjtésből vásárolt épületvédelmi/közterület

        védelmi kamerarendszer felszereléséhez és az üzemeltetés

        költségeihez                                                                   KKKB elnöke

344.  Nagy Sándor József Gimnázium egészségügyi hiányosságainak

        kijavítása                                                                       KKKB elnöke

345.  Idegenforgalmi Információs Pont kialakítása a Nagy Sándor

        József emlékházban                                                        OKJB elnöke

346.  Orvosi rendelőben tartott közegészségügyi ellenőrzés

        alkalmával tett hiányosságok megszüntetésére intézkedési

        terv elfogadása                                                               KKKB elnöke

348.  Sportpálya üzemeltetési szerződés megkötése                     FVB elnöke

349.  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő

        együttműködési megállapodás                                           Polgármester

350.  Iskolabusz szerződés megkötése a következő tanévre          OKJB elnöke

351.  Szociális ételszállítási szerződés                                         Alpolgármester

352.  Közművelődési Koncepció módosítása                                OKJB elnöke

353.  Budakeszi, Fő u. 164. sz. alatti önkormányzati szolgálati lakás

határozott idejű szerződésének meghosszabbítása                Polgármester

354.  Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzati bérlakás

        használati megállapodás módosítása                                  Polgármester

355.  Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti önkormányzati

        tulajdonban lévő bérlakás határozott idejű szerződés módosítása Polgármester

356.  Budakeszi, Petőfi S. u. 47. szám alatti önkormányzati

        tulajdonban lévő szolgálati lakás határozott idejű szerződés

        meghosszabbítása                                                          Polgármester

357.  Budaörsi és a Pátyi utak mentén a közlekedés biztonsága és az

        illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében

        útcsatlakozások lezárása                                                  VF Tanácsnok

358.  Gyalogátkelők építése                                                      PKB elnöke

359.  Budakeszi város területén kereskedelmi tevékenység

folytatására alkalmas közterületek pályáztatása - IV. forduló  PKB elnöke

360.  Dózsa György téren a területhasználati koncepció keretében a

        közterületi elárusító helyek környezetében a parkolás biztosítása  VK Tanácsnok

361.  Rácsos folyókák felújítása                                                PKB elnöke

362.  Jegyzői intézkedés alapján történő közúti jelzőtábla

        kihelyezések                                                                  VK Tanácsnok

363.  Rathauskeller Kft kérelme (terasz építése a Rathauskeller

        pince előtt)                                                                    Polgármester

366.  Felügyelőbizottsági tag delegálása a Farkashegyi Repülőtér

        Üzemeltető Nonprofit Kft-be                                             Polgármester

367.  Megállapodás a Farkashegyi Repülőtér használatáról a

        XVIII. Családi Nap Fesztivál engedélyezési eljárásához           Polgármester

368.  Experidance Tánctársulat ajánlata a XVIII. Családi Nap

        Fesztiválra                                                                     Polgármester

369.  Fénydekorációs pályázat                                                  PKB elnöke

370.  Energia közbeszerzés                                                       VK Tanácsnok

390.  Városi közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződése   IF Tanácsnok

371.  HÍD Szociális Központ közbeszerzési eljárás                         FVB elnöke

372.  Fő u. 102-108. ingatlanegyüttes adásvételére tett ajánlatok    Polgármester

373.  Mezei Mária Ház hasznosítása - ajánlattételi felhívás

        eredménye                                                                    Polgármester

374.  Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat

        2013. évi fordulójához                                                     OKJB elnöke

375.  Budakeszi város bemutatása a "Virágzó Magyarország" című

        dokumentumfilm- sorozatban                                            OKJB elnöke

376.  Tájékoztató a tanulók nyári programjának előkészítéséről a

        nyári szabadidős és kulturális programkínálat összefüggésében     OKJB elnöke

377.  Bég utca átnevezése                                                        OKJB elnöke

378.  Közbiztonság kérdése az ifjúság körében a nyári szünidővel

        összefüggésben                                                              OKJB elnöke

379.  Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj adományozására fedezet    Főépítész

380   Tájékoztatás Budakeszi Tervtanácsának 2012. évi 2. üléséről  Főépítész

381.  Lejárt határidejű határozatokról jelentés                              Polgármester

382.  Polgármester két ülés között folytatott legfontosabb

        eseményekről jelentés                                                     Polgármester

383.  Írásos tájékoztató a BVV Kft-től a május 22-i "Egyebek"        BVV Kft

        napirendi pont alatt feltett észrevételekre                            ügyvezetője

384.  Interpelláció, kérdés                                                        Polgármester

385.  Egyebek                                                                        Polgármester

386.  Saját önerő növelése az új bölcsődei pályázat kapcsán          PKB elnöke

387.  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Szennyvíz Projekt

        "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása" tárgyú

        közbeszerzési eljárás                                                       Polgármester

389.  262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat módosítása

        (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése

        ügyében                                                                        Polgármester

392.  Budakeszi Város Önkormányzat gazdasági társaságai

        felügyelőbizottsági tagjainak tiszteletdíjának egy

        határozatban rögzítése                                                     VK Tanácsnok

 

_______________________________________________________________________

391. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Erkel utca (hrsz. 1810) tulajdoni és           Előadó: Polgármester

           használati viszonyainak rendezése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

295/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi 2004/1, 2005/1, 2007 és 2008/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak megbízásából dr. Módos Zoltán ügyvéd által a Budakeszi 1810 hrsz-ú önkormányzati földrészletnek az említett ingatlanokból kialakított, de közhasználatba nem vett részére tett vételi ajánlatát támogatja, és felkéri a polgármestert, a jegyzőt, illetve az önkormányzat ügyvédjét a telekalakítási eljárás, a vagyonrendelet módosítása és az adásvételi szerződés előkészítésére.

 

Határidő: azonnal                                           

Felelős:    polgármester, jegyző, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Zárt ülést rendelek el.

 

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott. A zárt ülés keretében Czifra Zsuzsanna visszaérkezett, jelen van 10 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

Szavazásra bocsátom a 336. napirendi pont (HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló) előbbrehozatalát.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 336. napirendi pont (HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló) tárgyalását előbbre veszi. (dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia polgármester készüléke ki volt kapcsolva, nem szavazott.)

 

(Czifra Zsuzsanna távozott, jelen van 9 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

336. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÉSZ készültségi fokáról szóló beszámoló                     Előadó: Főépítész

           (szóbeli előterjesztés)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Ma volt a határidő, hogy a tervező leszállítsa a HÉSZ és TSZT új eljárással kapcsolatosan az anyagot. Megkaptuk ezt az anyagot?

Ongjerth Richárd, tervező: 3 példány CD-t hoztam magammal, melyet átadok főépítész úrnak.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Ennél többre lennénk kíváncsiak. Kérem, ismertesse a CD-n található anyagot.

Ongjerth Richárd: Nem vagyok tisztában azzal, hogy most mit vártak tőlem. A főépítész úr által részemre megküldött meghívóból nem derült ki, hogy miről kellene ma előadást vagy prezentációt tartanom. Most csak az ütemezéssel készültem.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A 2012. június 12-én tartott képviselő-testületi ülésen a tervező úr és a főépítész úr is jelen volt, ahol elég hosszasan beszéltük meg ezt a témát. Azt hiszem, egyértelműen és világosan elmondtuk, hogy a mai ülésen tájékoztatást kérünk az elkészült anyagról. A képviselő-testület határozatot is hozott, amiben egyértelműen leírtuk, hogy felkérjük a tervezőt, készítsen táblázatot a jelenleg hatályos TSZT és HÉSZ, valamint az általa készített új TSZT és HÉSZ összehasonlításról az alábbi adattartalommal: különbségek, a különbségek indokai, a különbségek hatása (pozitív, illetve negatív hatások a lakosság szempontjából; pozitív, illetve negatív hatások az önkormányzat szempontjából), a változásokkal előidézett előnyök, illetve hátrányok, az előnyök haszonélvezői. Ezt a táblázatot, valamint egy általános tájékoztatót vártuk ma.

Ongjerth Richárd: Ezt a határozatot írásban a mai napig nem kaptam meg. Természetesen emlékszem, hogy született egy határozat arról, készítsek táblázatot, de az, hogy a végleges táblázatban mi szerepeljen, arról nem kaptam tájékoztatást. A tanácsnok úr kérésére vállaltuk, hogy a HÉSZ-t és a TSZT-t a mai napra leszállítjuk, ezért ennek a táblázatnak az elkészítésére egyrészt nem volt elég idő, másrészt - mint ahogyan az előző testületi ülést követő napon emailban megírtam - a szerződésemben erre vonatkozó kitétel nincs.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Itt volt az ülésen, tudta, hogy miben maradtunk.

Ongjerth Richárd: Nem szeretném a képviselő-testületnek a döntését minősíteni. Ennyi idő alatt egy szóbeli megbeszélés alapján nem tudtam elkészíteni a táblázatot. Előfordult már, hogy az itt hallottak alapján készítettem egy táblázatot, amelyről később kiderül, hogy nem pont ugyanazt várták. Kérem, hogy tűzzünk ki egy másik időpontot, találkozzunk, beszéljük meg, egyeztessük, hogy mi a feladat, hogyan tudunk továbblépni.

Dr. Verhóczki Zita, mb. aljegyző: A határozatot a Kabinet kiadta a főépítész úrnak azzal, hogy jelenleg nincs aláírva, de tekintettel a határidő rövidségére tudjanak vele dolgozni.

Tóth Gábor: A 2012. június 12-i ülésen kellett volna jelezni, ha a táblázat elkészítésére szabott határidő nem elég. Ha nem sikerült befejezni a táblázatot, akkor egy adott állapotnak megfelelő táblázat is megfelelő lett volna. Nem tudom elfogadni azt az indokot, hogy a határidő rövidsége miatt nem készült el a táblázat.

Bánhidi László: A táblázattal kapcsolatban az is lehetséges megoldás lehetett volna, ha a tervező jelzi, nem tartozik a feladatai közé. Ez esetben a főépítész úr is össze tudta volna állítani a táblázatot, hiszen a terveket részletesen ismeri, illetve a hatásokat is át tudja látni. A pozitív és negatív hozadékait is látja, talán a tervezőnél még aprólékosabban meg tudja határozni azokat. A tervező úr által küldött emailben igen komoly, 3,5 MFt + ÁFA-s többlet költséget jelzett. Ez egy olyan feltétel, ami nélkül a munka nem tud tovább folytatódni?

Ongjerth Richárd: Nem szeretnék "igen"-nel vagy "nem"-mel válaszolni, hiszen hónapokkal ezelőtt jeleztem a tanácsnok úrnak és a főépítész úrnak is, hogy szükségesnek látom a szerződés módosítását, mert a tanácsnok úr irányításával történt munkafolyamat lényegesen túlmegy azon - tartalmilag és eljárásilag -, amiről a szerződés szól. Mostanáig szívességi alapon készítettük ezeket a terveket. Nem gondolnám, hogy meg kellene állítani ezt a munkafolyamatot, ezért küldtem el a múltkori testületi ülés után azt a levelet. A 6 évvel ezelőtti szerződésem pl. nem tartalmazza, hogy a szerződés tárgyát képezi Makkosmária területe is. Ehhez képes igen fajsúlyos feladat Makkosmária HÉSZ és TSZT elkészítése.

Az előbb említett összeg több részből tevődik össze. Helyes az, ha vis terhes ellenszolgáltatásként az önkormányzat fizet azért a munkáért, amit megrendel. Azt a feladatot, amit megígértem - miszerint 2012. június 28-ig leszállítjuk a terveket -, azt elvégeztem. A jövő hét közepére papíron is elő tudunk állítani egy olyan anyagot, amit már szélesebb körben is meg lehet vitatni. Nem szeretném gátolni a munkafolyamatot.

A tanácsnok úrnak tavaly januárban készítettem egy táblázatot, ami az addig elvégzett módosításokat tartalmazta, 13 oldalon keresztül. Ez 2005-től 2010-ig történő változásokat tartalmazta. Egy másik hasonló táblázatot készítettünk Doleschall Tamás részére, aki azt kérte, azt mutassam ki, hogy a változtatások alapján minek van olyan velejáróra, amely az önkormányzat számára anyagi előnyökkel vagy hátrányokkal jár. Ezt is elkészítettem tavaly júliusra. Ennek a két táblázatnak a felhasználásával viszonylag gyorsan össze lehetne állítani egy olyan táblázatot, amelyet a képviselő-testület kért, mert kb. 70 %-ban lefedi a kérést. De addig, amíg azt sem tudom, hogy mi a konkrét és pontos feladat, addig nem tudom elkészíteni azt.

Szerettem volna az előző ülés végén még szólni, hogy június 28-ára semmiképpen nem tudom elkészíteni a táblázatot, de a polgármester asszony nem adott szót nekem.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Ha valaki jelzi, hogy szót kér, annak én mindig megadom a szót. Soha nem fordult még elő, hogy valakinek nem adtam szót. A tervező úr nem jelezte a hozzászólási szándékát.

Ongjerth Richárd: Úgy emlékszem, hogy azt mondta "nem adok szót, szavazásra bocsátom a kérdést". Ez követően folytatták az ülést. Ezek után nem mondtam azt, hogy én mégis hozzá szeretnék szólni. Önök hoztak egy határozatot és gondoltam, majd elküldik a határozatot.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az is megoldás lett volna, hogy ha én nem adtam szót - bár praxisom során nem emlékszem, előfordult volna, hogyha valaki határozottan jelzi, hogy hozzá szeretne szólni és én nem adtam volna szót neki -, akkor a tervező úr leírja az álláspontját és elküldi nekem, nem pedig ma mond ilyeneket.

Ongjerth Richárd: Tudom, hogy nagyon sokat tudok beszélni, ezért nem vettem rossz néven, amit a polgármester asszony mondott, hiszen sok napirendi pont volt még aznap. Ezért választottam azt a megoldást, hogy három nappal később írom le a problémát. Ez abban a levélben szerepel, amelyet Bánhidi László tanácsnok úr is megkapott. Az szerepelt benne, hogy ezt is a szerződés részeként szeretném megoldani.

Bánhidi László: A jelen képviselő-testület megalakulásakor, amikor lényegében elkezdtük a HÉSZ felülvizsgálati munkát, akkor kértem, készüljön el egy összefoglaló arról, milyen kérelmek érkeztek be a módosítással kapcsolatban. Ez nem egy olyan kimutatás, ami azt tartalmazná, hogy milyen változások történtek, ez csak a beérkezett kérelmeknek az összegzése volt. A kérés lényege az volt, hogy már most lássuk, milyen kérések érkeztek be az önkormányzathoz, hogy a terv elfogadása után választ lehessen azokra adni. Ezt a kimutatást a főépítész úrtól kértem, aki ezt a feladatot továbbadta. Ezt a feladatot a tervező csapat elvállalta, amelyet meg tudunk köszönni, de alapvetően ez nem egy szerződés-módosítás alapja.

Ongjerth Richárd: Az eddig elvégzett többletmunkáért semmilyen pénzfizetést nem kértem és nem is szeretnék kérni. Amit elvállaltam többletmunkát, arról azt gondoltam, hogy helyesen tettem, közös érdekből. Az egyeztetési kör szakmailag teljesen indokolható és jót tesz a tervezésnek. Az más kérdés, hogy a szükségességével kapcsolatos helyzetet nem tudom megítélni. Nagyjából elérkeztünk odáig, hogy ez az egyeztetési kör már túlmutat a szerződésben foglaltakon és a továbbiakban is túl fog mutatni, ezért jó lenne, ha a szerződést tudnánk módosítani, hogy minél jobban, normális kerékvágásban lehessen dolgozni.

Mártonffy István, főépítész: 2006-ban lett aláírva a szerződés Ongjerth Richárd és az önkormányzat között. Annak idején olyan megbízást kapott, hogy a HÉSZ és a TSZT egymás közötti, illetve a terven belüli ellentmondását oldja fel. Ezek után a tervező elkészített egy indikatív listát mind a TSZT, mind a HÉSZ módosításával kapcsolatban.

2005 januárja óta vagyok főépítész. 2004 decemberében lett elfogadva a HÉSZ. 2004-es évben olyan anomáliák történtek a HÉSZ elfogadásával kapcsolatban, mely szerint nem az lett hatályba helyezve, mint amit a képviselő-testület elfogadott. Kaptam egy felszólítást, vizsgáljam ki, hogy mi az eltérés. Ezt az eltérést ki is mutattam. Elég sok eltérést találtam.

Ezt követően egy ügyészségi vizsgálat volt Budakeszin. Törvényességi észrevételt kapott az önkormányzat, egy eljárási hibát kellett helyreállítani. Az eljárási hiba keretén belül az állami főépítész meghatározta, hogy mit kell kijavítani a HÉSZ-ben, hogyan lehet ezt a jogszerűsítést végrehajtani. Ennek keretében nagyon sok olyan észrevételt tett, amely nemcsak a jogszerűsítésre vonatkozott. Több olyan észrevételt tett arra vonatkozóan, hogy szerinte mit kellene a HÉSZ-ben átalakítani. Azt, hogy ezt miért nem akkor tette meg, amikor a 2004. december 20-án elfogadott HÉSZ elfogadási eljárásba be volt vonva, azt nem tudom, mert abban az eljárásban nem vettem részt. Ez a jogszerűsítés eléggé elhúzódott. A képviselő-testülettel közösen azt kértük az állami főépítésztől, hogy ne kelljen mindent kijavítani, mert az egy új HÉSZ-t jelentene. Ezért csak az eljárási hiba lett kijavítva és pár olyan fontos rész, amihez az állami főépítész ragaszkodott.

Ezek után történt az, hogy a képviselő-testület megszavazta, továbbra is Ongjerth Richárd legyen a tervező. 2010. augusztusára a tervező elkészített egy HÉSZ módosítás-tervezetet, amelyet még az előző képviselő-testületen belül a VFKB nem tűzött napirendre, ezért a képviselő-testület sem tárgyalta meg. Annak ellenére, hogy a képviselő-testület nem tárgyalta, nagyon sok lakossági fórum, civil szervezetekkel és tervezőkkel való egyeztetés volt. A kéréseket a tervező összegyűjtötte, melyet beépített a mostani HÉSZ-be. Akkor Tagai István polgármester úrtól azt kértem, hogy tárgyaljuk meg ezt a HÉSZ-t, de a választások előtt már nem tűzte napirendre. A választások után polgármester asszony mondta azt, hogy sürgessük meg a HÉSZ-nek és TÉSZ-nek a befejezését, és Bánhidi László urat jelölte ki arra, hogy képviselői oldalról kapjak segítséget a folyamat meggyorsítására. Bánhidi László kérte azt a listát, amit a tervező el is készített. Ezt követően a tervező készített egy változatot 2011. júliusára. Ezt már nem tettük fel a honlapra, mert több olyan dolgot vettem észre benne, ami miatt azt gondoltam, hogy előbb a képviselőkkel meg kellene beszélni.

Azt gondoltam, hogy egy HÉSZ-módosítás nagyon fontos egy település életében és ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy se a HÉSZ-ben, se a TSZT-ben ne legyen olyan, amiről a képviselő-testület nem tud, és ami miatt a lakosság részéről észrevétel érkezhet. Ezért újabb lakossági fórum, újabb civil szervezetekkel történő egyeztetés volt.

A Hivatalon belüli egyeztetés 2012. januárjában kezdődött el. Több egyeztetés volt. Minden héten egyszer tudtunk egyeztetni. A képviselők meg voltak hívva erre az egyeztetésre, hogy a TSZT és a HÉSZ minden részéről tudjanak. Kb. 8-10 alkalommal volt egyeztetés, változó létszámmal. Állandó jelleggel a Bánhidi László tanácsnok úr, Doleschall Tamás és én vettünk részt. A tervező csak néha tudott eljönni, egy baleset miatt. Ez az egyeztetés április közepén záródott le, amikor is egy utolsó egyeztetést kértem a tervezőtől, hogy a társtervezőkkel legyen egy megbeszélés, ahol a képviselők is ott lehetnek az érdekük képviselete érdekében. Erre az egyeztetésre június elején került sor. Ez volt az utolsó, záró egyeztetés.

Az elmúlt képviselő-testületi ülésen fel lett kérve a tervező arra, hogy 2012. június 28-ra készítse el a HÉSZ-t és a TSZT-t. Mivel ezt a CD-t itt az ülésen kaptam meg, ezért nem tudtam még megnézni, tehát nem tudom, hogy mi van rajta. A táblázattal kapcsolatban a tervező küldött egy több oldalas levelet, amelyet kinyomtatva átadtam a polgármester asszonynak és jegyző asszonynak, email-en pedig elküldtem a polgármester asszonynak, a jegyző asszonynak, Doleschall Tamásnak, a Kabinetnek, Péter Szabó Kingának és Bánhidi Lászlónak, valamint a tervezőnek is elküldtem, hogy lássa, kinek továbbítottam ezt a levelet. Az elküldött email-be beleírtam, hogy kérek instrukciót arra vonatkozóan, hogy hogyan járjak el, hiszen a tervező is több fórumon elmondta, hogy tervmódosítást kér. A levélben a tervező leírta, hogy ezt a táblázatot ingyen nem tudja elkészíteni. Ez alapján gondoltam, hogy a mai napra nem fogja elkészíteni a táblázatot.

Ezt követően a tervező úr a tegnapi nap folyamán küldött egy levelet, amelyben leírta, hogy a június 28-i határidőre - az ügy sürgősségére való tekintettel - digitálisan átadja 3 példányban a módosítást, de papír formátumban csak a jövő hétre fogja tudni átadni. A június 12-i testületi ülés óta eltelt időben is kaptam olyan utasítást, hogy a tervező felé küldjek egy újabb kérést, hogy módosítsa a HÉSZ-t.

Nagyon sokáig elhúzódott az idő azzal, hogy nem történt érdemi munkavégzés. A január közepétől indult egyeztetés - ami igazán érdemi egyeztetés volt - után olyan HÉSZ-t tudunk kapni, ami lehetőleg nem igényel újabb módosítást, és úgy tudjuk lakossági fórum elé terjeszteni, hogy utána tudjuk az államigazgatási eljárást folytatni. Ez a lakossági fórum nem az államigazgatási eljárás része.

A polgármester asszony felkért arra, hogy tartsak egy tájékoztatót a TSZT-ről. Ez meg is történt, végighaladtunk a kérdéseken és problémákon. A HÉSZ-szel kapcsolatban a polgármester asszony irodájában tartottam egy szűkebb tájékoztatást, ahol felmerült, hogy az eltéréseket mindenféleképpen szeretné látni a képviselő-testület, hogy lehessen tudni azt, hogy milyen változás van. Többször felhívtuk a tervező figyelmét arra, hogy ne legyen a HÉSZ-ben olyan előírás, ami szigorúbb az Étv. szabályainál. Erre a tervező azt válaszolta, hogy már eltelt a kártérítési igényre vonatkozó 7 év, de tudatosan nincs benne ilyen, nem tud arról, hogy szigorúbb előírást tartalmazna. Amikor végig fogom nézni a most leadott HÉSZ-t, akkor össze fogom hasonlítani a most érvényben lévő HÉSZ-szel, így a táblázatot is el fogom tudni készíteni.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A képviselő-testület zárt üléssel folytatja a munkáját.

 

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott. Tóth Gábor a zárt ülés keretében távozott, jelen van 8 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

 

 

(Pataki Judit távozott, jelen van 7 fő képviselő)

 

 

_______________________________________________________________________

331. napirendi pont

 

 

Tárgy:  2012. évi költségvetési rendelet módosítása              Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

36/2012. (VII. 03.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 30. melléklet helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

 

2. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

1. melléklet

          6/2012. (II. 29.) rendelet 30.melléklet

                                     

Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi tartalékának részletezése

                                                                                                                             

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Kiemelt előirányzat megnevezése

2012. évi eredeti előirányzat

2012. módosított előirányzat       

1.

Céltartalék

27 000

26000

2.

ebből:Kulturális alap

6 000

6000

3.

ebből:Beruházási keret

19 000

16000

4.

ebből:Polgármesteri keret

2 000

2000

5.

ebből:járdaalap

 

2000

6.

Zárolt tartalék

7 000

7000

7.

Kockázati tartalék -pályázatra

20 000

20000

8.

Általános tartalék

40 000

43000

9.

Tartalék mindösszesen:

94 000

96000

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

332. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A városi piac működési rendjéről szóló                       Előadó: PKB elnöke

           44/2004. (VIII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy nem kívánja emelni a városi piac piaci helypénz napi összegét.

 

(Pataki Judit visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

333. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A pénzbeli és természetben nyújtott szociális          Előadó: Alpolgármester

           ellátásokról szóló 37/2011. (VIII. 03.) önkormányzati

           rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

37/2012. (VII. 03.) önkormányzati rendelete

 

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

37/2011. (VIII. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Törvény)  10. § (1) bekezdésében, 33.§ (7) bekezdésében, 37/D. § (5) bekezdésében, 38.§ (9) bekezdésében, 43/B. § (1) bekezdésében, 45. § (2) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 50.§ (3) bekezdésében és 138. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 37/2011. (VIII. 03.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

(1) Az R. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltő személy"

 

2. §

 

Az R. 6. §  alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

"4. Adósságkezelési tanácsadás

6. §

(1)      Az adósságkezelési tanácsadást a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat végzi.

(2)      A HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat adósságkezelési tanácsadás keretében a tanácsadó útján:

a)        életvezetési tanácsadást nyújt, melynek része a személyre szabott adósságkezelési tanácsadás,

b)        tudatos fogyasztói magatartásminták elsajátításában segítséget nyújt,

c)         háztartási napló vezetéséhez segítséget nyújt, megtervezi a háztartás költségvetését, melyet időszakonként ellenőriz,

d)        eladósodás okainak felderítése, az okok megszüntetése és olyan életvezetési stratégia felépítése, melynek mentén megelőzhető a hátralékossá válás,

e)        az érintettek részére szórólapok, tájékoztató füzetek készítése.

(3)      Az adósságkezelési tanácsadás egyéni vagy csoportos formában történik.

(4)      Az együttműködésről a tanácsadó és a kliens megállapodást köt.

(5)      A tanácsadó gondoskodik az adatvédelmi szabályok betartásáról."

 

3. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 8. nap hatályát veszti.

 

_______________________________________________________________________

334. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének           Előadó: Jegyző

           szabályairól, valamint az azokért  fizetendő díjak mértékéről

           szóló 26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

 

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

38/2012. (VII. 03.) önkormányzati rendelete

 

Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.  törvényerejű rendelet (a továbbiakban Tvr.) 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Tvr. 15. § (6) és (7) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 26/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

(1) Az R. 2. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 "(2) a házasságkötő termek befogadóképessége:

 

a) Házasságkötő terem maximum 30 fő

b) Nagyterem maximum 90 fő csak szombati napokon vehető igénybe

c) Belső udvar maximum 120 fő csak szombati napokon vehető igénybe.

 

Hivatali helyiségben, valamint hivatali helyiségen kívül az alábbiak szerint történhet anyakönyvi esemény:

a)    pénteken 13.30-19 óra között

b)   szombaton 11-19 óra között"

 

2. §

 

(1) Az R. 2.§. (5) bekezdéssel egészül ki:  

"(5) Az anyakönyvi eseményekre irányuló egyéb kérelmek elbírálásáról a jegyző dönt."

 

3. §

 

(1) Az R. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

 

 "(2) A hivatali munkaidőn kívül, valamint hivatali helyiségen belül történő anyakönyvi események díjának megfizetése az alábbiak szerint történik:

a) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítése a házasságkötő teremben történik, akkor az ingyenes többletszolgáltatással a díja bruttó 20.000 Ft

b) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítése a Nagyteremben történik, akkor az ingyenes többletszolgáltatással a díja bruttó 45.000 Ft

c) Amennyiben az anyakönyvi esemény létesítése a Hivatal belső udvarában történik, akkor az ingyenes többletszolgáltatással a díja bruttó 70.000 Ft. Rossz idő esetén az anyakönyvi eseményt a Nagyteremben kell megtartani."

 

4. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 8. nap hatályát veszti.

 

5. §

 

Az önkormányzati rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő anyakönyvi eseményeknél is alkalmazni kell.

 

_______________________________________________________________________

335. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről Előadó: Polgármester

           szóló 45/2008. (XI. 13.) rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

39/2012. (VII. 03.) önkormányzati rendelete

 

a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló

45/2008. (XI. 13.) rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a reklámhordozók és hirdető berendezések elhelyezéséről szóló 45/2008. (XI. 13.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 4. § (10) bekezdése g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

"g) önkormányzati tulajdonban álló építményen, ide nem értve az Erkel Ferenc Művelődési Központot, valamint a Rathauskeller Pincét."

 

2. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő 8. nap hatályát veszti.

 

_______________________________________________________________________

337. napirendi pont

 

 

Tárgy:  276/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat      Előadó: PKB elnöke

           (Keszivíz Kft. rendelkezésre álló eredménytartalékának

           elvonása) módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

306/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 276/2012. (V. 30.) számú     önkormányzati határozat 1. pontjában szereplő "további 30.000.000, - Ft összeget osztalék  előleget kivesz" szövegrész helyébe "további 30.000.000,- Ft összeget osztalékként kivesz" szövegrész lép.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft. képviseletében, dr. Cseke Lászlót, hogy a Keszivíz Kft. könyvelésének és bizonylatainak vizsgálatát végezze el.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2. pontban meghatározott vizsgálat elvégzéséért bruttó 142.240.- Ft összeget biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal                    Felelős: 1-3. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

339. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BSZM Nonprofit Kft alapító okiratának módosítása     Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását a zárt ülésen hozott határozatnak megfelelően.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

307/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a BSZM Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 9. számú módosító okiratot a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert a 9. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BSZM Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal                         Felelős: 1. pontra: polgármester

               2. pontra: 30 napon belül     2. pontra: BSZM Nonprofit Kft ügyvezető

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a 340. napirendi pont (Vagyongazdai feladatok költségének fedezete) levételét azzal, hogy az előterjesztést a 2012. július 19-i ülésen tárgyaljuk meg.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 340. napirendi pont (Vagyongazdai feladatok költségének fedezete) levételét azzal, hogy az előterjesztést a 2012. július 19-i ülésen tárgyalja meg.

 

_______________________________________________________________________

341. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város  Előadó: OKJB elnöke

           Német Önkormányzata között kötött közoktatási

           megállapodás felülvizsgálata

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

308/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Város Német Önkormányzatával 2010. szeptember 29-én létrejött közoktatási megállapodás módosítását melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

_______________________________________________________________________

342. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzata és Budakeszi Város  Előadó: Polgármester

           Német Önkormányzata között kötött gazdasági

           megállapodás felülvizsgálata

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

309/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzat és Budakeszi Város Német Önkormányzat között kötendő gazdasági együttműködési megállapodást.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott megállapodás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

343. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Nagy Sándor József Gimnázium kérelme - hozzájárulás Előadó: KKKB elnöke

           adományokból és gyűjtésből vásárolt épületvédelmi/

           közterület védelmi kamerarendszer felszereléséhez

           és az üzemeltetés költségeihez

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

310/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.    Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium igazgatója és kollektívája által az Önkormányzat saját vagyonának védelmét, illetve a Város közbiztonságának javítását, valamint az iskolakörnyéki bűnmegelőzést szolgáló mellékelt tartalom szerinti önkéntes felajánlást elfogadja és hozzájárul a gimnázium területén 4 db fix kültéri IR kamerából álló épületvédelmi kamerarendszer felszereléséhez, annak városi térfigyelő kamerarendszerhez való integrálásához, valamint az ezek működtetéséhez szükséges technikai segédberendezések felszereléséhez.

2.    Budakeszi Város Képviselő-testülete a Nagy Sándor József Gimnázium épületvédelmi kamera rendszer üzemeltetésére 2012. június 11. és 2012. december 31. közötti időtartamra bruttó 12.500,- Ft/hó fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

3.    Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Tranzit Network Távközlési Kft-vel 2012. május 23-án megkötött szolgáltatási és üzemeltetési szerződés 1-2. pontban meghatározottak szerinti módosításának elkészítésére, valamint felkéri a polgármestert a szerződés módosítás aláírására.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

Felelős:    1-2. pontra: polgármester

               3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

344. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Nagy Sándor József Gimnázium egészségügyi            Előadó: KKKB elnöke

           hiányosságainak kijavítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

311/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi, Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézete által a Nagy Sándor József Gimnáziumban tett ellenőrzésen tapasztalt hiányosságok pótlása ügyében 2012. június 01. napján kelt megkeresésére a melléklet szerinti intézkedési tervet azzal a módosítással fogadja el, hogy annak 15. pontja és a szerződés alapján fel kell szólítani a Pensio17 Kft-t, tegyen eleget a konyha üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak elvégzésére. A munka elvégzésének ellenőrzésére felkéri a Polgármesteri Hivatalt.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt intézkedési terv 3. pontjában szereplő "Az épületben található ajtók, illetve ajtótokok festésre-mázolásra szorulnak"feladat elvégzésére 360.000,- Ft-ot biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                               Felelős: 1. pontra: jegyző

                                                                     2. polgármester: polgármester

 

_______________________________________________________________________

345. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Idegenforgalmi Információs Pont kialakítása a            Előadó: OKJB elnöke

           Nagy Sándor József emlékházban

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat fogadta el:

 

312/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a 230/2012. (V. 10.) számú (Idegenforgalmi Információs pont létrehozása) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

a)    a határozat 1. pontjában szereplő "2012. július 1-től szövegrész helyébe 2012. október 06-tól" szöveg lép, valamint az ahhoz kapcsolódó határidő "1. pontra: 2012. július 1." Szövegrész helyébe "2012. október 06." szöveg lép;

b)   a határozat 2. pontjában a "bruttó 650.000 - Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetés >Beruházási< keret terhére" szövegrész helyébe a "bruttó 850.000 - Ft összegből 650.000.- Ft összeget a 2012. évi költségvetés >Beruházási< keret terhére, 200.000.- Ft összeget a EFMK költségvetése terhére biztosít" szöveg lép.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a 230/2012. (V. 10.) számú (Idegenforgalmi Információs pont létrehozása) önkormányzati határozatot az alábbi 7. ponttal egészíti ki:

"7. Budakeszi Város képviselő-testülete felkéri a Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét, hogy vizsgálja meg a Nagy Sándor József Emlékház Információs Pontként történő működtetése kapcsán a Magyar Turizmus Zrt-vel történő együttműködés lehetőségét és annak eredményéről számoljon be az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság előtt.

Határidő: 7. pontra: OKJB 2012. júliusi ülése  Felelős: 7. pontra: EFMK vezetője"

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

346. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Orvosi rendelőben tartott közegészségügyi ellenőrzés  Előadó: KKKB elnöke

           alkalmával tett hiányosságok megszüntetésére

           intézkedési terv elfogadása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és olyan határozatot hozott, hogy az intézkedési tervet nem fogadja el addig, amíg az épület funkciója véglegesen nem kerül meghatározásra, illetve felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az orvosi rendelő jövőbeni elhelyezésének lehetőségeit.

Somlóvári Józsefné: Nem tudom elfogadni a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatát. Az intézkedési terv felsorolja azokat a feladatokat, amelyeket az orvosi rendelőben el kell végezni. Amíg nincs másik rendelő, addig a jelenlegi rendelőnek kell a minimális előírásoknak megfelelnie. Javaslom az intézkedési terv elfogadását. Kérem, hogy az intézkedés megtételének felelőse a jegyző és a BVV Kft legyen.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Azt javaslom, hogy elsőként a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság határozatáról szavazzon a képviselő-testület.

Bánhidi László: Van-e jogi lehetőség arra, hogy haladékot kérjünk a kistérségi tiszti főorvostól? Ha pl. 1 éves haladékot kapunk, akkor egy éven belül bizonyos döntések megszülethetnek ahhoz, hogy a változtatások elkezdődjenek.

Tömösi Attila: A kapott haladék alatt át tudjuk nézni a lehetőséget. Azt javaslom, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság határozatáról döntsön a képviselő-testület.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A két bizottság döntését össze lehet vonni. Egyrészt megvizsgáljuk a jövőben lehetőségeket, a halasztás lehetőségét, a sürgősen elvégzendő feladatra pedig el lehet készíteni a költségbecslést.

Somlóvári Józsefné: Nagyon sok feladat minimális költségből elvégezhető, vagy esetleg nem is kell hozzá fedezetet biztosítani.

Tömösi Attila: Sajnos pénz nélkül semmit nem lehet megoldani. Egy tisztasági festés is több tízezer forintba kerülhet. Kérem, a Pénzügyi Osztály vezetője tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy mekkora keret van az általános tartalék keretben.

Kovácsné Borbás Csilla, a Pézügyi Osztály vezetője: A testületi ülés előtt az általános tartalékkeret mértéke 4,7 MFt volt. A képviselő-testület idáig meghozott döntései alapján jelenleg 4,3 MFt áll rendelkezésre. Ennek a terhére lehet döntést hozni.

Pataki Judit: Vannak olyan dolgok, amelyhez valóban nem kell pénz. Fel tudunk állítani egy prioritási sorrendet.

Somlóvári Józsefné: Kérem, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a következő ülésig biztosítsa a szükséges fedezetet, hiszen ez a rendelő azért amortizálódott le ilyen állapotra, mert egyik évben sem lett ráfordítva a kötelező intézményi karbantartási keret. Az a minimum, hogy a tisztasági festést elvégezzük és a beázást megszüntessük.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság 2. pontjának és a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság határozatának 1-2. pontjának elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

313/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének kistérségi tiszti főorvosa által tartott közegészségügyi ellenőrzésen feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére elkészült intézkedési terv (7) pontjában foglalt takarítási munkálatokra költségbecslést készíttet.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala Érdi Budaörsi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének kistérségi tiszti főorvosa által tartott közegészségügyi ellenőrzésen feltárt közegészségügyi hiányosságok megszüntetésére elkészült intézkedési tervben foglaltakra - a (7) pont kivételével - a BVV Kft által összeállított költségbecslést követően készítsen pénzügyi ütemtervet.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vizsgálja meg az orvosi rendelő jövőbeni elhelyezésének lehetőségeit.

 

Határidő: 1. pontra: 2012. július 15.

               2. pontra: 2012. júliusi rendes PKB ülés

               3. pontra: azonnal

Felelős:    1. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője

               2. pontra: BVV Kft ügyvezetője, PKB elnöke

               3. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

348. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Sportpálya üzemeltetési szerződés megkötése             Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tegnap érkezett az előterjesztéshez egy módosító javaslat, amely megváltoztatja az eddigi szerződési feltételeket. Javaslom, hogy a napirendi pontot utolsó napirendi pontként tárgyaljuk.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 348. napirendi pontot (Sportpálya üzemeltetési szerződés megkötése) utolsó napirendi pontként tárgyalja.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

349. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő        Előadó: Polgármester

           együttműködési megállapodás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Ohr Alajos: Az ügyvéd úrnak az az álláspontja, hogy azok a képviselők, akik a Budakörnyéki Natúrpark Egyesületben tagok, azok nem szavazhatnak ebben a kérdésben érintettség miatt. A jelenlévő képviselők közül 3 fő tag az egyesületben, ezért - mivel mi nem szavazhatunk - határozatképtelen a képviselő-testület.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a 349. napirendi pont következő ülésre való halasztását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 349. napirendi pont (Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás) megtárgyalását a 2012. július 19-i rendes ülésre halasztja.

 

_______________________________________________________________________

350. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Iskolabusz szerződés megkötése a következő tanévre Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Ohr Alajos: A helyben kiosztott árajánlat-tételi felhívás elfogadását kérem, melyben a két járat útvonala változik. Javaslom továbbá, hogy az augusztusi beadási határidőt változtassuk meg, mivel augusztusban nincs tervezve testületi ülés, viszont az iskolabusznak szeptember 1-től közlekednie kell.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Sajnálatos módon augusztusban is lesz testületi ülés, mivel a pályázatokhoz szükséges közbeszerzési döntések halaszthatatlanok.

Ohr Alajos: Javaslom a határozati javaslat "B" verziójának elfogadását.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat "B" verziójának elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat fogadta el:

 

314/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete iskolabusz üzemeltetési feladatainak ellátása céljából melléklet szerinti tartalommal árajánlat-tételi felhívást tesz közzé és megbízza a Hivatalt az ajánlattételi eljárás lebonyolításával.

 

Határidő: azonnal                                           Felelős: polgármester, jegyző

 

(Czifra Zsuzsanna visszaérkezett, jelen van 9 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

351. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Szociális ételszállítási szerződés                            Előadó: Alpolgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a következő határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata és Darvai Oszkár között szociális ételszállítás tárgyában 2003. július 14-én létrejött szerződést egy hónappal meghosszabbítja 160,- Ft/adag/nap/fő + ÁFA, de minimum 110.000,- Ft/hó + ÁFA vállalkozói árral.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

315/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budakeszi Város Önkormányzata és Darvai Oszkár között szociális ételszállítás tárgyában 2003. július 14-én létrejött szerződést egy hónappal meghosszabbítja 160,- Ft/adag/nap/fő + ÁFA, de minimum 110.000,- Ft/hó + ÁFA vállalkozói árral.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

(Somlóvári Józsefné távozott, jelen van 8 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

352. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Közművelődési Koncepció módosítása                      Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

 A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

 

 

 

 

316/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 4/2012. (I. 26.) számú önkormányzati határozatával elfogadott Közművelődési és Kulturális Koncepció módosítását melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

(Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 7 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

353. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Fő u. 164. sz. alatti önkormányzati szolgálati Előadó: Polgármester

           lakás határozott idejű szerződésének meghosszabbítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

317/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Fő u. 164. sz. alatti, önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakás bérleti szerződését Mácsár Melinda 2092 Budakeszi, Fő u.164. sz. alatti lakos pedagógussal 2012 július 1. napjától 2013. június 30. napjáig meghosszabbítja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szerződés módosításának előkészítésére és a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: 2012. június 30.

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

354. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzati bérlakás Előadó: Polgármester

           használati megállapodás módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

318/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete Szendrey Julianna 2092 Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti lakossal a Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzati tulajdonban álló lakásra megkötött határozott időre szóló használati megállapodást 2012. július 1-től 2012. december 31-ig meghosszabbítja azzal, hogy az Önkormányzat felé fennálló használati díj és közüzemi díj tartozását 2012. november 30-ig köteles rendezni.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete szerződés előkészítésére felkéri az önkormányzat ügyvédjét, az aláírásra pedig a polgármestert.

 

Határidő: 1-2. pontra: 2012. június 30.

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

355. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti önkormányzati Előadó: Polgármester

           tulajdonban lévő bérlakás határozott idejű szerződés

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

 

 

 

319/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete  Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő szociális lakás bérleti szerződését Ozsváth Albert Sándorné Budakeszi, Széchenyi u. 193. sz. alatti lakossal 2012. július 1.napjától 2012. december 31. napjáig meghosszabbítja  azzal, hogy a bérlő az önkormányzat felé fennálló tartozását a külön megállapodásban rögzített vállalása szerint köteles rendezni.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a szerződés előkészítésére felkéri az önkormányzat ügyvédjét, aláírására pedig a polgármestert.

 

Határidő: 1-2. pontra: 2012. június 30.

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

356. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Petőfi S. u. 47. szám alatti önkormányzati Előadó: Polgármester

           tulajdonban lévő szolgálati lakás határozott idejű

           szerződés megszüntetése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

320/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti, önkormányzat tulajdonában álló szolgálati lakás bérleti szerződését Goreczki Gábor 2092 Budakeszi, Petőfi u. 47. sz. alatti lakos pedagógussal közalkalmazotti  jogviszonyának megszűnése miatt 2012 május 31. napjától megszünteti.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a lakásbérleti jogviszonyt megszüntető szerződés előkészítésére felkéri az önkormányzat ügyvédjét, aláírására pedig a polgármestert.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

(Somlóvári Józsefné visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

357. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budaörsi és a Pátyi utak mentén a közlekedés biztonsága Előadó: VF Tanácsnok

           és az illegális hulladék lerakás megakadályozása

           érdekében útcsatlakozások lezárása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: Kérem, hogy a határozati javaslat 3. és 4. pontja a következő legyen: 3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t mutassa ki, hogy az 1. pontban leírt feladatok elvégzése milyen költségvonzattal jár. 4. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, adjon javaslatot arra vonatkozóan, hogy a 3. pont alapján meghatározott költséget milyen egyéb forrásból lehet biztosítani. Véleményem szerint a földtulajdonosokat be kellene vonni az eljárásba, mivel ez az intézkedés a számukra is előnyös.

Tömösi Attila: Véleményem szerint jelenleg erre nincs pénze az önkormányzatnak. Ha az intézkedés a földtulajdonosok termény védelmét szolgálja, akkor ők oldják meg a problémát, ne mi állítsunk fel sorompókat.

Somlóvári Józsefné: Ez az intézkedés azt a célt szolgálja, hogy a BVV Kft plusz költsége megszűnjön az illegális hulladékok elszállítása miatt. Az illegális szemét elszállítása évente többe kerül, mintha most szabályoznánk a behajtást.

Tömösi Attila: A BVV Kft azt is mutassa be, hogy mennyi idő alatt térül meg a beruházás.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom Bánhidi László módosító javaslatát.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

321/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete az alábbi külterületi útcsatlakozások lezárását, illetve az ingatlan tulajdonosok lezárás érdekében történő felszólítását rendeli el:

a.)       A Pátyi út - 120/3 helyrajziszámú út csatlakozásánál  a Pátyi úttal párhuzamosan a 120/315 ös ingatlan határával merőlegesen a Pátyi útra, földsánc kialakításával.

b.)      A Pátyi út - 120/293 helyrajziszámú ingatlannál kialakított útcsatlakozásában a Pátyi út burkolt felületének szélétől 7 méterre elhelyezett sorompóval.

c.)       A Budaörsi út - 0103/787 helyrajziszámú ingatlannál kialakított útcsatlakozás a Budaőrsi út burkolt felületének szélétől 7 méterre elhelyezett sorompóval.

d.)       A Budaörsi út túloldalán - 0103/787 helyrajziszámú ingatlannál kialakított útcsatlakozással szemben (a 079/1 helyrajziszámú ingatlanok tulajdonosai kerüljenek közútkezelői felszólításra az útcsatlakozás megszüntetésére).

e.)       A Budaörsi út - 0103/147 helyrajziszámú ingatlannál kialakított útcsatlakozás a Budaörsi út burkolt felületének szélétől 7 méterre elhelyezett sorompóval.

f.)         A Budaörsi út - 074/91-92 helyrajziszámú ingatlanoknál kialakított útcsatlakozásnál (a magáningatlanok tulajdonosai kerüljenek közútkezelői felszólításra az útcsatlakozás megszüntetésére).

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft.-t, hogy az 1. pontban meghatározott útcsatlakozások lezárását föld depóval illetve a jelzett helyeken sorompóval és tájékoztató táblával 2012. augusztus 01-ig bonyolítsa le.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t mutassa ki, hogy az 1. pontban leírt feladatok elvégzése milyen költségvonzattal jár.

4.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, adjon javaslatot arra vonatkozóan, hogy a 3. pont alapján meghatározott költséget milyen egyéb forrásból lehet biztosítani.

 

Határidő: 1-2. pontra: 2012. augusztus 01.

               3-4. pontra: 2012. évi júliusi rendes KT ülés

Felelős:    1. pontra: polgármester, jegyző

               2-4. pontra: BVV Kft ügyvezetője

 

_______________________________________________________________________

358. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Gyalogátkelők építése                                                         Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság azt a javaslatot tette, hogy a képviselő-testület ne támogassa a gyalogátkelőhelyek megépítését. Amikor az idei beruházási prioritásokat meghatároztuk, ez volt az első pont, melyet a képviselő-testület egyhangúan megszavazott. Ebben a helyzetben az a feladat, hogy a fedezetet megtalálja rá a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság.

Tömösi Attila: Az év elején 19,5 MFt-ot különítettük el beruházási célokra, melyet az első félév során sikerült másra elkölteni. Jelenleg a beruházási keretben nulla forint van. Javaslom, hogy kezdjük el az ingatlanok értékesítését. A most kapott osztalékból adjunk előleget arra, hogy a munkálatok elkezdődjenek, és szeptemberre kész legyenek a zebrák. A befolyó értékesítésből csoportosítsuk vissza az osztalékban ezt az összeget.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A felvetett átcsoportosításra van lehetőség? Ha van, akkor a fedezetet ebből biztosítjuk.

Kovácsné Borbás Csilla, Pénzügyi Osztály vezetője: Először arról kell dönteni, hogy az osztalék milyen céltartalékba kerüljön, és utána lehet abból átcsoportosítani a "Beruházási" keretbe.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a következő határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását akként, hogy a Keszivíz Kft-től kapott osztalékot fejlesztési céltartalékba helyezi, valamint, hogy az újonnan létrehozott fejlesztési céltartalékból 9,5 MFt-ot átcsoportosít a "Beruházási" keret terhére.

Kovácsné Borbás Csilla: Javaslom, hogy a létrehozandó fejlesztési céltartalék zárolt keret legyen.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a következő határozati javaslat elfogadását: I. 1. Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását akként, hogy a Keszivíz Kft-től kapott osztalékot zárolt fejlesztési céltartalékba helyezi. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott zárolt fejlesztési céltartalékból 9,5 MFt-ot átcsoportosít a "Beruházási" keret terhére. II. 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt három helyszínre: a.) Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz   a Magyar Közút kezelésében levő úton), b.) Dózsa György tér    (495/1 hrsz  az önkormányzat kezelésében levő úton), c.) Márity László utca   (2414 hrsz  az önkormányzat kezelésében levő úton) a gyalogos átkelőhelyek létesítésére bruttó 9,5 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keretének terhére. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a munkák lebonyolítására és felhatalmazza a polgármestert a Puhi-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az együttműködési megállapodás, és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szerződés aláírására.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat fogadta el:

 

322/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását akként, hogy a Keszivíz Kft-től kapott osztalékot zárolt fejlesztési céltartalékba helyezi.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott zárolt fejlesztési céltartalékból 9,5 MFt-ot átcsoportosít a "Beruházási" keret terhére.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                             Felelős: 1-2. pontra: jegyző

 

 

323/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a gyalogos közlekedés biztonságának javítása érdekében a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által kijelölt három helyszínre:

a) Pátyi út- Budaörsi út (715 hrsz. a Magyar Közút kezelésében levő úton),

b) Dózsa György tér (495/1 hrsz. az önkormányzat kezelésében levő úton),

c) Márity László utca (2414 hrsz. az önkormányzat kezelésében levő úton)

a gyalogos átkelőhelyek létesítésére bruttó 9,5 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keretének terhére.

 

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a munkák lebonyolítására és felhatalmazza a polgármestert a Puhi-Tárnok Kft-vel a vállalkozási szerződés, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel az együttműködési megállapodás, és a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőri szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                                                                  

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője

 

 

(Odri Ágnes távozott, jelen van 7 fő képviselő)

 

 

_______________________________________________________________________

359. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi város területén kereskedelmi tevékenység      Előadó: PKB elnöke

           folytatására alkalmas közterületek pályáztatása

           - IV. forduló

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

324/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dózsa György tér piac melletti területén lévő közterületen 7 db kijelölt elárusító helyre nyilvános árverés útján való időszakos közterület-használati jogosultság elnyerésével kapcsolatos pályázati kiírást melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2012. július 3-ig a www.ingatlan.com/berbeadas honlapon, a Budakeszi Hírmondóban, a Budaörsi Kistérség lapjában és a környező települések újságjaiban hirdesse meg a közterületen folytatható időszakos kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területek pályázatát.

 

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a pályázati eljárást és a nyilvános árverést a pályázati kiírásnak megfelelően folytassa le.

 

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a pályázati eljárás nyerteseivel megkötendő szerződések előkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal

               2. pontra: 2012. július 3.

               3. pontra: 2012. július 31-ig

                   4. pontra: eredményes pályázati eljárást követően

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: jegyző

               3. pontra: PVB elnöke

               4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

360. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Dózsa György téren a területhasználati koncepció      Előadó: VK Tanácsnok

           Keretében a közterületi elárusító helyek környezetében

           a parkolás biztosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Miután a Dózsa György tér egész környezetét komplexen szeretnénk rendezni, ezért javaslom, hogy ezt az előterjesztést vegyük le napirendről.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 360. napirendi pontot (Dózsa György téren a területhasználati koncepció keretében a közterületi elárusító helyek környezetében a parkolás biztosítása) leveszi napirendről.

 

_______________________________________________________________________

361. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Rácsos folyókák felújítása                                                  Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság aggálya miatt azt javasolnám, hogy a gyalogátkelőhely kiépítésével hasonló pénzügyi konstrukcióban oldjuk meg ezt a feladatot. Az iskola közelében lévő rossz folyóka miatt bármikor beszakadhat az út, ezért szükségessé válhat a teljes útszakasz lezárása.

Tömösi Attila: Továbbra is a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának az elfogadását kérem. A gyalogátkelőhelyeket minden képviselő támogatta. Ez a javaslat nem szerepel a beruházási tervben. A beérkezett 3 árajánlatot nem lehet összehasonlítani, ezért kérte a bizottság, hogy a BVV Kft hasonló műszaki feltételekre kérjen be árajánlatot.

Ohr Alajos: Amennyiben az Alcsút Kft ajánlatát fogadja el a képviselő-testület, akkor az forgalomkorlátozással is fog járni. Szerkezetileg van megrokkanva az egész alépítmény.

Tömösi Attila: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem azt mondta, hogy nem támogatja a rácsos folyóka megjavítását, hanem azt, hogy 3 árajánlatot kérünk.

Ohr Alajos: Javaslom, hogy erre a célra szavazzunk meg egy 1 MFt-os keretösszeget, a BVV Kft kérjen be árajánlatot, és amennyiben az Alcsút Kft ajánlatánál olcsóbb ajánlatot nyújtanak be - ugyanilyen műszaki tartalommal -, akkor azzal kösse meg a szerződést a BVV Kft. Amennyiben nem talál ilyen vállalkozót, akkor az Alcsút Kft-vel kösse meg a szerződést.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében a Knáb János utcai rácsos folyókat felújítására 1 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeretének terhére. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy kérjen be további árajánlatokat hasonló műszaki tartalommal, mint az Alcsút Kft általi ajánlat, és a beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlattevőre tegyen ajánlatot. 3. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban meghatározott munka lebonyolítására és felhatalmazza a polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlattevővel kösse meg a vállalkozási szerződést és annak aláírására.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

325/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a közvetlen balesetveszély elhárítása érdekében a Knáb János utcai rácsos folyókat felújítására 1 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy kérjen be további árajánlatokat hasonló műszaki tartalommal, mint az Alcsút Kft általi ajánlat, és a beérkezett ajánlatok közül a legolcsóbb ajánlattevőre tegyen ajánlatot.

3.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t az 1. pontban meghatározott munka lebonyolítására és felhatalmazza a polgármestert, hogy a legolcsóbb ajánlattevővel írja alá a vállalkozási szerződést.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: BVV Kft ügyvezetője

               3. pontra: polgármester, BVV Kft ügyvezetője

 

 

(Szabó Ákos Péter visszaérkezett, jelen van 8 fő)

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

362. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Jegyzői intézkedés alapján történő közúti jelzőtábla   Előadó: VK Tanácsnok

           kihelyezések

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Ohr Alajos: A Kert utcában kaotikus állapotok alakultak ki, mind a két oldalon parkolnak. Sokszor a személyautók is nehezen tudnak elmenni egymás mellett. Amíg a benzinkút melletti híd nem készül el, addig megállási tilalmat rendelnénk el. Kérem, hogy erre biztosítsunk pénzügyi fedezetet.

Tömösi Attila: Tóth Gáborral elmentük a lakókkal tárgyalni, hogy a kialakult helyzetet hogyan rendezzük. Abban maradtunk, hogy az ott lakók engedélyt kapnak a parkolásra. Ez az előterjesztés a megállapodással ellentétes. Ezt a formát nem támogatta a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság. Kérem, hogy a megjelölt helyeken olyan tábla szerepeljen, hogy "kivéve engedéllyel".

Ohr Alajos: Támogatom azt a javaslatot, hogy engedéllyel lehessen csak megállni, de ebben az esetben meg kell határozni, hogy a Polgármesteri Hivatal milyen szempontok figyelembevételével adja ki az engedélyt, illetve mi alapján tagja meg.

Javaslom, hogy a kihelyezendő táblák felsorolása szerepeljen a határozatban.

Somlóvári Józsefné: Lehet, hogy azzal tudnánk megoldást találni, ha ott parkolási zónát hoznánk létre. Az egész településre ráférne egy forgalomtechnikai felülvizsgálat, mert kaotikus állapotok alakultak ki több utcában.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom Tömösi Attila módosító javaslatát, mely szerint az érintett útszakaszokon a tábla "kivéve engedéllyel" kiegészítő táblával legyen ellátva.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 4 mellette, 1 ellene és 3 tartózkodással nem fogadta el, hogy az érintetett útszakaszokon a tábla "kivéve engedéllyel" kiegészítő táblával legyen ellátva.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 6 mellette, 1 ellene szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy az érintett útszakaszok megjelölése a határozat része legyen, illetve a pénzügyi fedezetet az általános tartalékkeret terhére biztosítjuk.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

 

 

 

326/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülte úgy dönt, hogy a forgalom biztonsága érdekében az alábbi jelzőtáblákat helyezi ki:

a)        Fő utca - Kert utcai csomópont (Kert utca páratlan házszámozású oldalán)  "Megállni Tilos" (KRESZ 60. ábra) "7 órától 19 óráig" kiegészítő táblával,

b)        Kert utca - Akácfa utca csomópont (Kert utca páratlan házszámozású oldalán) "Megállni Tilos" (KRESZ 60. ábra) "7 órától 19 óráig" kiegészítő táblával,

c)         Kert utca - Hársfa utca csomópont (Kert utca páratlan házszámozású oldalán) "Megállni Tilos" (KRESZ 60. ábra) "7 órától 19 óráig" kiegészítő táblával,

d)        Kert utca - Akácfa utca csomópont (Kert utca 23. számmal szemben a páros házszámozású oldalon) "Megállni Tilos" (KRESZ 60. ábra),

e)        Kert utca - Hársfa utca csomópont (Kert utca páros házszámozású oldalán) "Megállni Tilos" (KRESZ 60. ábra),

f)         Kert utca - Akácfa utca csomópont (Kert utca 1. számmal szemben a páros házszámozású oldalon) "Megállni Tilos" (KRESZ 60. ábra).

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzői hatáskörben kihelyezendő közúti jelzőtáblákhoz szükséges bruttó 125.000,- Ft pénzügyi fedezetet a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges lakossági tájékoztatást tegye meg.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

Felelős:    1-2. pontra: polgármester

               3. pontra: jegyző

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szünetet rendelek el.

 

(A szünet után a testületi ülés az ülés folytatódott. A szünetben Bánhidi László távozott, jelen van 7 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

363. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Rathauskeller Kft kérelme (terasz építése a                   Előadó: Polgármester

           Rathauskeller pince előtt)

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság bérleti díjra és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság feltételekre vonatkozó javaslatát.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

327/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete abban az esetben támogatja a Rathauskeller Kft terasz építésére vonatkozó kérelmét, ha az

a.)       összhangban van a bérleti szerződésben foglalt területhasználattal,

b.)      nem sérti a KMOP pályázat 5 éves moratóriumát,

c.)       nem gátolja a Rathauskeller egyéb használatát,

d.)       arculatában illeszkedik a meglévő Rathauskeller épülethez,

e.)       kielégíti a közlekedésbiztonsági előírásokat,

f.)        a kivitelezésre vonatkozó garanciát nem sérti.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a Rathauskeller Kft. Rathauskeller pince előtti területen 24 m2 nagyságú vendéglátóipari előkert (terasz) létesítésére vonatkozó kérelmét támogatja 1.500,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj fizetése mellett és felkéri az önkormányzat ügyvédjét a bérleti szerződés kidolgozására, valamint a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal     

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

367. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Megállapodás a Farkashegyi Repülőtér használatáról    Előadó: Polgármester

           a XVIII. Családi Nap Fesztivál engedélyezési eljárásához

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

328/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Budakeszi Város Önkormányzata, a MÁV Repülő és Ejtőernyős Sport Egyesület, az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület és az Erkel Ferenc Művelődési Központ között kötendő megállapodást a Farkashegyi Repülőtér használatáról a XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvénytartási engedélyének benyújtásához.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban megjelölt szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

368. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Experidance Tánctársulat ajánlata a XVIII. Családi Nap Előadó: Polgármester

           Fesztiválra

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat "B" verziójának elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatban szereplő "20 %-át" szövegrész helyébe "100 db" szövegrész lép.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslat "B" verzióját azzal a módosítással, hogy a határozati javaslatban szereplő "20 %-át" szövegrész helyébe "100 db" szövegrész lép és az alábbi határozatot fogadta el:

 

329/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben hozzájárul ahhoz, hogy az Experidance Tánctársulat Budakeszin, 2012. augusztus 18-án fellépjen a Farkashegyi Repülőtéren az alábbi feltételekkel: Budakeszi Város Önkormányzata nem vállal anyagi kockázatot a belépőjegyek teljes értékesítésével és nem vállal felelősséget a rendezvény teljes körű szervezésére és lebonyolítására.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Experidance Tánctársulattal való tárgyalások az irányú folytatására, hogy a produkció teljes anyagi, szervezési lebonyolítását a társulat végezze.

3.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felajánlja az Experidance Tánctársulatnak, hogy 2012. augusztus 18-án ingyenes használatba adja a Farkashegyi Repülőteret a produkció idejére, továbbá 100 db belépőjegyet értékesít az Experidance Tánctársulat javára.

4.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az együttműködési megállapodás kidolgozására, valamint a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal

Felelős:    1-3. pontra: polgármester

               4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István

 

 

(Bánhidi László visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő)

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

369. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Fénydekorációs pályázat                                                     Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának elfogadását azzal a módosítással, hogy erre a célra 300.000,- Ft-ot céltartalékban helyezünk.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot azzal, hogy a karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére 300.000,- Ft-ot céltartalékban helyez és az alábbi határozatot fogadta el:

 

330/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete a 236/2012. (V. 10.) számú (Blanchere Illumination Hungary Kft. által karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére kiírt pályázaton való részvétel) önkormányzati határozatot hatályon kívül helyezi és felkéri a polgármestert, hogy a pályázattól lépjen vissza.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete fénydekorációs eszközök beszerzésére 300.000,- Ft-ot céltartalékba helyez.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:    1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

370. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Energia közbeszerzés                                                     Előadó: VK Tanácsnok

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

 

331/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete "Villamos energia beszerzése közvilágítási célra teljes ellátás alapú szerződés keretében menetrendadás kötelezettsége nélkül" tárgyú eljárást a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdetmény közzétételével folytatja le.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ajánlattételi felhívás tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert a felhívás közzétételére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

a) dr. Verhócki Zita mb. aljegyző

b) Ördögné Füredi Edit gazdálkodási csoportvezető

c) Till Gábor BVV Kft. ügyvezető

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:    1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

390. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Városi közvilágítás üzemeltetési és karbantartási         Előadó: IF Tanácsnok

           szerződése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

332/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel a városi közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására kötendő szerződést.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt és a BVV Kft. ügyvezetőjét, hogy a nagyszénászugi lámpatestek jogi és műszaki helyzetének rendezését célzó szerződés műszaki mellékletét, a 20/2012. (I. 26.) önkormányzati határozat végrehajtásaként, 2012. augusztus 01-ig az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Kft-vel együttműködve készítse el.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az 1. pont alatti szerződés jogi megfelelőségének vizsgálatára és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 1. és 3. pontra: azonnal

               2. pontra: 2012. augusztus 01.

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: jegyző, BVV Kft

               3. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István

 

 

 

_______________________________________________________________________

371. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÍD Szociális Központ közbeszerzési eljárás                     Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

333/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a "HÍD Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának befejezéséhez szükséges munkák kivitelezése" tárgyú eljárást a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben folytatja le.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az ajánlattételi dokumentáció és a felhívás tervezetét, és felhatalmazza a polgármestert a felhívás Weiser Károly egyéni vállalkozó (1225 Budapest, Tündérrózsa u. 3.); a Hana-Bau Bt. (2764 Tápióbicske, Harcmező u. 31.), és az ORNAMENT 2000 Kft. (3527 Miskolc, Kandó tér 3/b) részére történő kiküldésére.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bírálóbizottság tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki:

a) dr. Verhócki Zita mb. aljegyző

b) Ördögné Füredi Edit gazdálkodási csoportvezető

c) dr. Kneipp István BVV Kft.

 

Határidő: 1-3. pontra: azonnal

Felelős:    1-3. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

372. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Fő u. 102-108. ingatlanegyüttes adásvételére                Előadó: Polgármester

           tett ajánlatok

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

 

334/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 133/2012. (III. 29.) határozata alapján meghirdetett, Budakeszi Fő utca 102-108. (hrsz. 1385-1388) ingatlanok adásvételére irányuló ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

373. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Mezei Mária Ház hasznosítása - ajánlattételi                  Előadó: Polgármester

           felhívás eredménye

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

335/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 138/2012. (III. 29.) határozata alapján meghirdetett, a Mezei Mária Ház hasznosítására irányuló ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

374. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási                  Előadó: OKJB elnöke

           ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

 

 

 

 

 

336/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete csatlakozik a 2013. évre kiírt Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz, melyhez a szükséges 1.600.000,- Ft fedezetet a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

375. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi város bemutatása a "Virágzó Magyarország" Előadó: OKJB elnöke

           című dokumentumfilm-sorozatban

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a "B" változat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

337/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Surányi Produkciós Stúdió Kft. Budakeszi várost bemutató filmje újraforgatására tett ajánlatát fedezet hiányában nem fogadja el.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

376. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tájékoztató a tanulók nyári programjának                     Előadó: OKJB elnöke

           előkészítéséről a nyári szabadidős és kulturális

           programkínálat összefüggésében

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

 

 

 

 

338/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a tanulók nyári programjának előkészítéséről és a nyári szabadidős és kulturális programkínálatról szóló tájékoztatót.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

377. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Bég utca átnevezése                                                         Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a II. határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot fogadta el:

 

339/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 2092 Budakeszi 4405 hrsz-ú "Bég utca" megnevezésű közterületet átnevezi és az a "Boldogasszony sétány" nevet kapja.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

378. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Közbiztonság kérdése az ifjúság körében a nyári           Előadó: OKJB elnöke

           szünidővel összefüggésben

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

340/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete az ifjúság körében a nyári szünidővel összefüggésben végzett közbiztonsági tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

379. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj adományozására fedezet Előadó: Főépítész

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

341/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Építészeti Értékeiért díj megalapításáról és az adományozás rendjéről szóló 43/2004. (VII. 30) számú önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében 2012. évben a Budakeszi Építészeti Értékeiért Díj elismerésére 50.000,- Ft pénzösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés "Kulturális" keret terhére.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

380. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tájékoztatás Budakeszi Tervtanácsának 2012. évi 2. üléséről Előadó: Főépítész

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

342/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi a Budakeszi tervtanács elnökének a Budakeszi tervtanács 2012. június 05- i üléséről szóló tájékoztatóját.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

381. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Lejárt határidejű határozatokról jelentés                        Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

343/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012. június 28-i képviselő-testületi ülésre készített lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

382 napirendi pont

 

 

Tárgy:  Polgármester két ülés között folytatott legfontosabb   Előadó: Polgármester

           eseményekről jelentés

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

344/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester asszony tájékoztatóját a két ülés közötti legfontosabb eseményekről.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

383. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Írásos tájékoztató a BVV Kft-től a május 22-i         Előadó: BVV Kft Ügyvező

           "Egyebek" napirendi pont alatt feltett észrevételekre

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A tájékoztatást tudomásul veszem, azzal, hogy kérem a további szükséges intézkedések megtételét.

Somlóvári Józsefné: A Vásárhelyi Pál utcai folyóka kijavítását kértem. Kérem ennek a munkának az elvégzését.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2012. május 22-ig "Egyebek" napirendi pont alatt feltett észrevételekre kapott írásos tájékoztatót.

 

_______________________________________________________________________

384. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Interpelláció, kérdés                                                         Előadó: Polgármester

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Interpelláció és kérdés nem lévén, testületi ülésünket a 386. napirendi ponttal folytatjuk.

 

_______________________________________________________________________

386. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Saját önerő növelése az új bölcsődei pályázat kapcsán  Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozat 2. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - ügyvédi ellenjegyzést követően - a Támogatási Szerződés aláírására.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

345/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 541/2011. (XII. 15.) számú (új bölcsőde építése) önkormányzati határozatot az alábbiak szerint módosítja:

a)        A határozat 2. pont a)-b), alpontjai helyébe az alábbi szövegrészek lépnek:

,,a) a beruházás összköltsége: 213.722.712,- Ft,

  b) a pályázaton elnyert összeg: 149.222.799,- Ft. ’’

b)        A határozat 3. pont bevezető szövegrészében szereplő ,,60.357.000,- Ft’’ szövegrész helyébe a ,,64.499.913.- Ft’’ szövegrész lép.

c)         A határozat 3. pont b) alpontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

,,b) 44.499.913,- Ft-ot a 2013. évi költségvetés terhére.’’

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert - ügyvédi ellenjegyzést követően - a Támogatási Szerződés aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István

 

_______________________________________________________________________

387. napirendi pont

 

 

Tárgy:  KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 Szennyvíz Projekt            Előadó: Polgármester

           "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása" tárgyú

           közbeszerzési eljárás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a határozat 6. pontja a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak jogi szakterületről dr. Verhóczki Zitát, pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát, és a közbeszerzés tárgyát képező szakterületről Till Gábort választja.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

346/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.            Budakeszi Város Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 azonosító számú projekt támogatási szerződése alapján "Projektmenedzsment szervezet kiválasztása" tárgyú közbeszerzési eljárást indít.

2.            Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetét a támogatási szerződésben foglaltak szerint határozza meg.

3.            Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdés a) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásrendben folytatja le.

4.            Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást és dokumentációt elfogadja.

 

5.            Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban az ANPAST Europroject Szolgáltató Kft., a GREENEXION Tanácsadó Kft. és az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt. szervezeteket kéri fel ajánlattételre.

6.            Budakeszi Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjainak jogi szakterületről dr. Verhóczki Zitát, pénzügyi szakterületről Kovácsné Borbás Csillát, és a közbeszerzés tárgyát képező szakterületről Till Gábort választja.

 

Határidő: 1-6. pontra: azonnal                    Felelős: 1-6. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

389. napirendi pont

 

 

Tárgy:  262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat     Előadó: Polgármester

           módosítása (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány

           megszüntetése ügyében

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslatok elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatokat fogadta el:

 

347/ 2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete 262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozatát (Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány megszüntetése) hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

348/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítványt 2012. 07. 31-i hatállyal meg kívánja szüntetni és megszüntetését kéri a Budapest Környéki Törvényszéktől arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány által ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretben azaz a saját, törvényi felhatalmazás alapján és jogszabályi keretek között végzett önkormányzati tevékenysége, illetve a Budakeszi Városi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Szervezet tevékenysége keretében hatékonyabban megvalósítható. A közalapítvány a jelen pontban megjelölt időpontig változatlanul működik.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megköszöni a kuratóriumnak és a felügyelő bizottságnak az eddigi munkáját.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány vagyonát a megszűntetésre kerülő közalapítvány céljához hasonló célra fordítja azáltal, hogy:

a)             a közbiztonsági és bűnmegelőzési céllal telepített városi térfigyelő webkamera-rendszert saját maga kívánja a továbbiakban fejleszteni, üzemeltetni és szervizeltetni, továbbá annak folyamatos felügyeletét az általa finanszírozott Budakeszi Védelmi Centrum (24 órás közbiztonsági és bűnmegelőzési ügyelet) keretében látja el.

b)             a 2 db Aprilia robogót saját maga kívánja üzemeltetni, és használatra átadja a Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján.

c)             a KVZ342 frsz. Skoda Octavia típusú rendőrjárőr gépkocsit saját maga kívánja üzemeltetni, és használatra átadja a Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján.

d)            a Közalapítvány tulajdonában álló 1 db Metalbox típusú "20 lábas" irodakonténert a Közalapítvány értékesítse és annak bevételéből a fennmaradó összes tartozását fizesse meg a jogosultak részére.

Amennyiben a Közalapítvány a törlés iránti kérelem benyújtásáig nem értékesíti a konténert, illetve ha a konténer ellenértéke a tatozásokat maradéktalanul nem fedezi, úgy az Önkormányzat, mint Alapító kötelezi magát arra, hogy a Közalapítvány valamennyi lejárt és esedékes tartozását a hitelezőknek megfizeti, továbbá tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány megszűnése esetén a Közalapítvány vagyona az Önkormányzatot mint Alapítót illeti, egyúttal őt terhelik a Közalapítvány lejárt, vagy esedékes kötelezettségei is, amelynek teljesítésére a fentiek alapján kötelezettséget vállal.

A fent felsoroltakon túlmenően, a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány konténer értékesítésből esetlegesen fennmaradó vagyonát az Alapító a Budakeszi Városi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Szervezet részére adja át.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a határozat 1. és 3. számú pontjáról a nyilvánosságot tájékoztatja: honlapján, a helyi újságban, valamint hirdetőtábláján is közzéteszi.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és az önkormányzat ügyvédjét az 1. és 3. számú pontok végrehajtásával kapcsolatban a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 1-5. pontra: azonnal

Felelős:   1-4. pontra: polgármester

               5. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

348. napirendi pont folytatása

 

 

Tárgy:  Sportpálya üzemeltetési szerződés megkötése             Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az "A" verzió elfogadását azzal a módosítással, hogy 2012. augusztus 31-ig kötjük meg az új szerződést, valamint a 3. pont a következő legyen: Budakeszi Város Képviselő-testület a sportpálya további üzemeltetésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására felkéri dr. Csutoráné dr. Győri Ottila polgármester, Czifra Zsuzsannát, Bánhidi Lászlót.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el:

 

349/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Labdarúgó Akadémia (1118 Budapest, Budaörsi út 13. III. emelet 10.) és Budakeszi Város Önkormányzata között a Budakeszi, 2415. hrsz-ú Sportpálya ingatlan használatba adásáról szóló megállapodást 2012. július 1. és 2012. augusztus 31. közötti időtartamra a 2012. június 30-ig fennálló feltételekkel újra megköti.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a használatba adási szerződésről szóló megállapodást aláírja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testület a sportpálya további üzemeltetésére vonatkozó tárgyalások lefolytatására felkéri dr. Csutoráné dr. Győri Ottila polgármester, Czifra Zsuzsannát, Bánhidi Lászlót

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1-2. pontra: polgármester

               3. pontra: érintett képviselők

 

 

Bánhidi László: Úgy látom megfelelő a létszám ahhoz, hogy újra napirendre vegyük a 349. napirendi pontot (Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás), ezért kérem a napirendi pont újra felvételét.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a 349. napirendi pont (Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás) újra napirendre vételét.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás elfogadta a 349. napirendi pont (Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás) újbóli napirendre vételét.

 

 

 

_______________________________________________________________________

349. napirendi pont újra felvétele

 

 

Tárgy:  Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő        Előadó: Polgármester

           együttműködési megállapodás

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 5 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül nem fogadta el a 349. napirendi pont (Budakörnyéki Natúrparkért Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás) határozati javaslatát. (Bánhidi László és Ohr Alajos érintettség miatt nem szavazott.)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai munkát, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

 

 

Somlóvári Józsefné

jegyzőkönyv-hitelesítő

 

Összesen 55 napirendi pont