Összesen 4023176 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.05.10.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 1659 megtekintés

13/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 9 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Czifra Zsuzsanna és Tömösi Attila igazoltan távol, jelen van 9 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. május 10-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter és Tóth Gábor, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes.

A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: a képviselő-testület zárt üléssel kezd, és a zárt ülésen belül első napirendi pont a 249. napirendi pont (Önkormányzati bizottsági elnök és tagok megválasztása), majd a 248. napirendi pont (BKK ZRt-vel kötendő szerződés módosítása) és a 247. napirendi pont (Keszivíz Kft ügyvezető igazgató nyugdíjba vonulásával kapcsolatos elvi döntés). Ezt követően a testületi ülés nyílt ülésként folytatódik. A 250. napirendi pont [Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása] megtárgyalása előtt felvételre javaslom 262. napirendi pontként az "Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról" című előterjesztést, valamint 263. napirendi pontként a "Pénzügyi keretek átcsoportosítása" című előterjesztést. Ezt követően a tárgyalási sorrend a kiküldött meghívó szerinti sorrendben történik. A 258. napirendi pont után (Nyári fesztivál Budakeszi) felvételre javaslom 259. napirendi pontként a "BVV Kft alapító okiratának módosítása" című, 260. napirendi pontként a "Részvétel karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésével kapcsolatos pályázaton" című előterjesztést, 261. napirendi pontként az "EKOP-3.1.6. Elektronikus közigazgatási operatív program keretében megvalósuló "Önkormányzat ASP központ felállítása" című előterjesztést, valamint 264. napirendi pontként az "Egyebek" napirendi pontot.

Bakács Edit Bernadett: Május 23-án a városi "Challenge day" megtartása kapcsán közös egészségmegőrző futási lehetőség lesz. Lesznek programok az Erkel Ferenc Művelődési Központban is. Délelőtt a nyugdíjasokat várjuk. A részletes programokról mindenkit értesíteni fogunk.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az elmondott módosító indítványokkal a napirendi pontok elfogadását:

 

 

 

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: zárt ülés keretében a 249. napirendi pont (Önkormányzati bizottsági elnök és tagok megválasztása), a 248. napirendi pont (BKK ZRt-vel kötendő szerződés módosítása) és a 247. napirendi pont (Keszivíz Kft ügyvezető igazgató nyugdíjba vonulásával kapcsolatos elvi döntés). Ezt követően a tárgyalási sorrend a megküldött meghívó szerinti sorrendben történik.

-               felvételre kerül a 262. napirendi pont [Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról], a 263. napirendi pont (Pénzügyi keretek átcsoportosítása), melyet a 250. napirendi pont [Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása] előtt kerül megtárgyalásra, valamint a 259. napirendi pont (BVV Kft alapító okiratának módosítása), a 260. napirendi pont (Részvétel karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésével kapcsolatos pályázaton) és a 261. napirendi pont (EKOP-3.1.6. Elektronikus közigazgatási operatív program keretében megvalósuló "Önkormányzat ASP központ felállítása), mely a 258. napirendi pont (Nyári fesztivál Budakeszin) után kerül megtárgyalásra.

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

           Tárgy                                                                                                  Előadó

 

        Zárt ülés:

249.  Önkormányzati bizottsági elnök és tagok megválasztása            Polgármester

248.  BKK ZRt-vel kötendő szerződés módosítása                             Polgármester

247.  Keszivíz Kft ügyvezető igazgató nyugdíjba vonulásával

        kapcsolatos elvi döntés                                                                      Polgármester

        Új napirendi pontok:

262.   Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

        6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása                    Polgármester

263.  Pénzügyi keretek átcsoportosítása                                                    PVB elnöke

250.  Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési

        Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet

        módosítása                                                                        Polgármester

251.  Szennyvíz Projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadó kiválasztása Polgármester

252.  Új szennyvízkezelési terület kijelölése és HÉSZ, TSZT

        módosításának kezdeményezése                                           Polgármester

        Elmaradt napirendi pont:

154.  ENQUA Kft. költségcsökkentési vizsgálata                               Polgármester

244. TÁMOP-5.6.1.B-12/1. számú bűnmegelőzést segítő pályázat       Alpolgármester

        Új napirendi pontok:

253.  Budakeszi utak kátyúzása                                                     VK tanácsnok

254.  Univerzális munkagép vásárlása                                             Polgármester

255.  A Nagysándor József Emlékház funkciójának meghatározása      Polgármester

256.  Budakeszi Város területén kereskedelmi tevékenység folytatására VF Tanácsnok,

        alkalmas közterületek pályáztatási koncepciója - II. forduló       PVB elnöke

257.  Bérleti kérelem az Árpád fejedelem téren (2306/65 hrsz.)

        zöldségárusításra                                                                PVB elnöke

258.  Nyári fesztivál Budakeszin                                                     Polgármester

259.  BVV Kft alapító okiratának módosítása                                   Polgármester

260.  Részvétel karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésével

        kapcsolatos pályázaton                                                       KKKB elnöke

261.  EKOP-3.1.6. Elektronikus közigazgatási operatív program

        keretében megvalósuló "Önkormányzat ASP központ felállítása"  Polgármester

264.  Egyebek                                                                            Polgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Zárt ülést rendelek el.

 

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódik.)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

Ohr Alajos: Az új bizottság létrehozása nem jár az önkormányzat részére többlet költséggel.

 

_______________________________________________________________________

262. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló         Előadó: Polgármester

           6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

28/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló

6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

 

1. §

 

Hatályát veszti a R. 11. § (4) bekezdése.

 

2. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

_______________________________________________________________________

263. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Pénzügyi keretek átcsoportosítása                             Előadó: PVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: Mivel a költségvetési keretek kimerültek, ezért szükséges a keretek közötti átcsoportosítás.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozatok elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

223/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 101/zárt/2012. (III. 13.) számú önkormányzati határozat (1384-1388 és 1392-1393 hrsz-ú ingatlanok tulajdonszerzésére biztosított összeg) "és egyúttal úgy dönt, hogy az érintett ingatlanokban történő tulajdonszerzésre 12 MFt-ot biztosít a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keret terhére" szövegrészt hatályon kívül helyezi.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 178/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat (VÁRÉPÍTÕ pályázat - Czövek Erna AMI fűtési rendszer) 1. pontjában szereplő "általános tartalékkeret" szövegrészt helyébe "Beruházási" keret szövegrész lép.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

224/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.             Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keretéből 3 MFt-ot átcsoportosít a 2012. évi költségvetés zárolt tartalékába.

2.             Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, készítse elő a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását az 1. pontban meghatározottak szerint, valamint a polgármestert, hogy azt terjessze a képviselő-testület elé.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                      Felelős: 1. pontra: polgármester

                                                                   2. pontra: jegyző, polgármester

 

_______________________________________________________________________

250. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és     Előadó: Polgármester

           Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.)

           önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy a 1. §-ban a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság tagjainak száma 4 fő, valamint az eddigi Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság neve Pénzügyi és Költségvetési Bizottságra változik. A vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatokat a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság látja el.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

29/2012. (V. 15.) önkormányzati rendelete

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 48. § (3) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki"

"Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság                 4"

 

2. §

 

Az R. 48. § (3) bekezdésében, 53. § (4) bekezdésében, 55. § (6) bekezdésében, 61. § (6) bekezdésében és a 16. mellékletben szereplő a "Vagyongazdálkodási" szövegrész helyébe a "Költségvetési" szöveg lép.

 

3. §

 

(1)      Az R. 16. melléklet II. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

          "II. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

1.         Általános feladatai:

a)        Kidolgozza a pénzügyi gazdálkodás elveit és célkitűzéseit.

b)       Ellenőrzi a helyi önkormányzat és intézményeinek folyamatos gazdálkodását.

c)        a költségvetési javaslat megalapozottságának ellenőrzése, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségének és célszerűségének ellenőrzése és figyelemmel kísérése;

d)        az önkormányzat hitelfelvételeinek, valamint azok felhasználásának és törlesztésének ellenőrzése;

e)        a helyi önkormányzat és intézmények költségvetési kiadásainak ellenőrzése;

f)         a költségvetések végrehajtásáról készített zárszámadások ellenőrzése;

g)        a szabad források /célhoz nem kötött/ legeredményesebb tartós betétként történő elhelyezése, valamint a legeredményesebb banki szolgáltatások igénybevétele;

h)        a lakossági önerős közműfejlesztések pénzügyi lebonyolításának ellenőrzése;

i)         minden olyan pénzügyi és gazdasági tevékenység ellenőrzése, illetve figyelemmel kísérése, amit a képviselő-testület hatáskörébe utal;

j)         a bizottság előterjesztéseivel kapcsolatos testületi határozatokban foglalt feladatok végrehajtásának folyamatos ellenőrzése.

2. Egyéb feladatai:

a)     Javaslat tétele helyi adó megállapítására és arról javaslat készítése a képviselő-testület számára;

b)     Költségvetési beszámoló előkészítése és a javaslat elkészítése a képviselő testület számára;

c)     Javaslat tétele hitele felvételére és kötvény kibocsátására;

d)     A költségvetés elveinek kidolgozása;

e)     Javaslat tétele a képviselő testületnek a szükséges pénzügyi átcsoportosításokra;

g)     Javaslat tétele valamely ellenőrzési feladattal megbízott külső szakértő vizsgálati programjára, az ehhez kapcsolódó jelentés elfogadására és a realizálás követelményeire;

h)             Döntés adósságrendezési eljárás során a helyi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatának és hatáskörének teljesítésével kapcsolatos gazdasági kérdésekben, kivéve azokat a feladat- és hatásköröket, melyeket az Ötv. a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe utal;

i)               A reorganizációs programot előzetes véleményezése;

j)               Az önkormányzatnál és intézményeinél az éves költségvetési javaslat és a végrehajtásáról szóló féléves, éves tervezetek véleményezése;

k)             A költségvetési bevételek alakulásának figyelemmel kísérése, különös tekintettel a saját bevételekre, valamint az azt előidéző okok értékelése;

l)               A hitelfelvétel indokainak és gazdasági megalapozottságának vizsgálata, valamint a pénzkezelési szabályzat megtartásának, a bizonylati rend és fegyelem érvényesülésének ellenőrzése;

m)           Önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezése;

n)             Véleményalkotás a költségvetési koncepcióról;

o)             Felülellenőrzés folytatása az adó megállapításhoz való jog elévülésének határidején belül az önkormányzati képviselő-testületének határozata alapján."

(2)      Az R. 16. melléklet a következő IV. ponttal egészül ki:

"IV. Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

1.    Általános feladatai:

a)     az önkormányzat és intézményeinek tulajdonában, illetőleg kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon - beleértve a résztulajdonban lévő vállalkozások - vagyonérték megőrző és vagyongyarapító tevékenységének ellenőrzése;

b)     a vagyongazdálkodással kapcsolatos alapelvek meghatározása, különös tekintettel a vagyon hasznosítására, gyarapítására, megőrzésére és fenntartására;

c)     az önkormányzati vagyon nyilvántartásának figyelemmel kísérése, a vagyon összetételében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségek ellenőrzése;

d)     a vagyonpolitikai irányelvek kidolgozása a költségvetés hosszú távú egyensúlyi helyzetének biztosításához;

e)     javaslattétel új intézmények és közalapítványok létrehozására, megszűntetésére;

f)      az önkormányzati vagyonleltár valódiságának és folyamatos karbantartásának ellenőrzése;

g)     minden jelentősebb gazdasági és pénzügyi kihatású előterjesztés tárgyalása és véleményezése;

h)     az Önkormányzat zárszámadási rendeletével elfogadott vagyonleltár évenkénti áttekintése, ezen belül a forgalomképes vagyonkör összetételének tételes áttekintése és a hasznosításra, ill. a vagyonmegőrzésre javaslat kidolgozása;

i)       az önkormányzati vagyonhasznosításból eredő bevételek felhasználásának véleményezése;

j)      a vagyonpolitikai elvek alapján a vagyonkört érintő eladási, bérleti, apportálási és egyéb hasznosítási konstrukciók véleményezése, valamint annak a Képviselő-testület elé döntésre előterjesztése;

k)     a bizottság előterjesztéseivel kapcsolatos testületi határozatokban foglalt feladatok végrehajtásának folyamatos ellenőrzése,

l)       a vagyont érintő kérdésekben az Állami Vagyonkezelő Szervezetekkel a tárgyalásokat érintő anyagokat véleményezése, szükség esetén a bizottság tárgyalásokon történő képviselete.

 

 

2.    Egyéb feladatai:

a)     Fejlesztéssel, városüzemeltetéssel és infrastruktúrával kapcsolatos valamennyi kérdéskör és előterjesztés véleményezése a képviselő-testület részére;

b)     Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatala előtti véleményezés;

c)     a tanácsnoki felügyelet alatti feladatokhoz kapcsolódó döntések véleményezése."

 

4. §

 

Hatályát veszti az R. 49. § (1) bekezdésében a "tanácsnok" szövegrész.

 

5. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

 

_______________________________________________________________________

251. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Szennyvíz Projekt hivatalos közbeszerzési tanácsadó  Előadó: Polgármester

           kiválasztása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

225/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a "Hivatalos közbeszerzési tanácsadás a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0025 projekt kapcsolódó közbeszerzési eljárásokban" tárgyú versenyeztetési eljárás eredményeként az Exandas Kft. ajánlatát elfogadja, és felkéri a polgármestert a melléklet szerinti szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

252. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Új szennyvízkezelési terület kijelölése és                   Előadó: Polgármester

           HÉSZ, TSZT módosításának kezdeményezése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A benyújtott pályázatban egy terület kijelölésre került, amely több szempontból sem megfelelő. A jelenleg kijelölt terület Natura2000-es területen helyezkedik el. A 70-es táblában lévő védett vizes élőhelyek vízellátását az új hely kijelölése segítené. A megtervezett távvezeték gravitációs kialakítása esetén az üzemi energiaszükséglet jóval nagyobb, mint ha más helyszínre kerülne a telep elhelyezésre. Ezzel a távvezeték hosszának és a meghibásodási kockázatának a csökkentését is meg lehetne oldani.

Tekintettel arra, hogy az ügy előadója nincs jelen, javaslom, hogy előbb a 154. napirendi pontot (ENQUA Kft költségcsökkentési vizsgálata) tárgyalja meg a képviselő-testület.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a 252. napirendi pont előtt (Új szennyvízkezelési terület kijelölése és HÉSZ, TSZT módosításának kezdeményezése) a 154. napirendi pontot (ENQUA Kft. költségcsökkentési vizsgálata) követően tárgyalja.

 

_______________________________________________________________________

154. napirendi pont

 

 

Tárgy:  ENQUA Kft. költségcsökkentési vizsgálata                 Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatokat hozta:

 

226/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete teljesítettnek tekinti az ENQUA Kft. szerződését a szennyvíz projekt pályázati anyagának szakmai felülvizsgálatáról megküldött szakértői vélemény, annak kiegészítése és a további kérdésekre adott válaszai alapján, és felkéri a polgármestert a melléklet szerinti teljesítésigazolás aláírására.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

 

 

 

_______________________________________________________________________

252. napirendi pont folytatása

 

 

Tárgy:  Új szennyvízkezelési terület kijelölése és                   Előadó: Polgármester

           HÉSZ, TSZT módosításának kezdeményezése

           (írásos anyag mellékelve)

 

Doleschall Tamás, BSZM Kft ügyvezetője: Az előterjesztés mellékletében 5 db ajánlat szerepel. A beérkezett ajánlatok alapján a Völgyzugoly Kft-t javaslom megbízni 650.000,- Ft + ÁFA összegért.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását az előbb elmondott módosítással.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

227/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a Völgyzugoly Kft-t bízza meg a 072/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó TSZT és HÉSZ módosítás előkészítésére és annak bruttó 650.000,- Ft + ÁFA fedezetét a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keret terhére biztosítja, továbbá felkéri a polgármestert az ajánlat alapján készülő szerződés aláírására, valamint a főépítészt a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal                                        Felelős: polgármester, főépítész

_______________________________________________________________________

244. napirendi pont

 

 

Tárgy:  TÁMOP-5.6.1.B-12/1. számú bűnmegelőzést           Előadó: Alpolgármester

           segítő pályázat

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat "A" verziójának elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

228/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budakeszi Város Önkormányzata a "TÁMOP-5.6.1.B-12/1 A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" című pályázaton részt vesz az alábbi feltételekkel:

a)        támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás,

b)        támogatás mértéke: projekt elszámolható összes költségének a 100 %-a,

c)         a projekt megvalósítását annak megkezdésétől számítva maximum 18 hónapon belül meg tudja valósítani Budakeszi Város Önkormányzata,

d)        a pályázaton igényelt összeg 32.581.200,- Ft,

e)        Budakeszi Város Önkormányzata a megítélt támogatási összeg maximum 25 %-ának megfelelő előlegre jogosult. A támogatási összeg fennmaradó 75 %-át a projekt előrehaladásának szerződésben rögzített arányában és időszakaiban úgynevezett utófinanszírozású konstrukcióban tudja megigényelni, az egyes szakaszok megvalósulását igazoló dokumentumok alapján,

f)         az utófinanszírozás végett a támogatási összeg fennmaradó 75%-át Budakeszi Város Önkormányzata folyamatos elszámolás mellett megelőlegezi, melynek fedezetét a 2013. évi költségvetés terhére biztosítja.

 

Határidő: azonnal                                                      Felelős: polgármester

_______________________________________________________________________

253. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi utak kátyúzása                                     Előadó: VK Tanácsnok

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

229/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi belterületi burkolt utak kátyúzását a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a kátyúzási munkák megkezdésére.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

254. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Univerzális munkagép vásárlása                              Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: Javaslom, hogy a városüzemeltetés céljaira Pasquali EOS 6.50 RS típusú univerzális munkagépet vásároljon a képviselő-testület, bruttó 9.600.000,- Ft vételáron. A munkagép beszerzését a Merkantilbank által biztosított, 36 hónap futamidejű, zárt végű pénzügyi lízing konstrukcióban valósítaná meg a képviselő-testület.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását az elmondott módosításokkal.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

229/a/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városüzemeltetés céljaira Pasquali EOS 6.50 RS típusú univerzális munkagépet vásárol, bruttó 9.600.000,- Ft vételáron.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a munkagép beszerzését a Merkantilbank által biztosított, 36 hónap futamidejű, zárt végű pénzügyi lízing konstrukcióban valósítja meg.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete megbízza a Polgármesteri Hivatalt a beszerzési dokumentumok előkészítésével.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a beszerzéssel kapcsolatos szerződések aláírásával.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal            Felelős: 1-2. és 4. pontra: polgármester

                                                                                      3. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

255. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A Nagy Sándor József Emlékház funkciójának            Előadó: Polgármester

           meghatározása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Módosító javaslatom: az indításhoz bruttó 650.000,- Ft-ot biztosítunk a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keret terhére. A funkciót 2012. július 1-től hoznánk létre. Az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét kérjük fel az intézmény működtetési feltételeinek a kidolgozására. A Nagy Sándor József Emlékházban idegenforgalmi információs pontot szeretnénk kialakítani, mindamellett, hogy az épületben az emlékház funkciót is megőrizzük. Szavazásra bocsátom a módosított határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

230/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nagy Sándor József emlékház épületében idegenforgalmi információs pontot alakít ki 2012. július
1- től.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete az idegenforgalmi információs pont Nagy Sándor József emlékház épületében történő kialakításához és működtetéséhez bruttó 650.000,- Ft összeget biztosít a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keret terhére.

3.        Budakeszi Város Képviselő-testülete az idegenforgalmi információs pont működtetését az Erkel Ferenc Művelődési Központon keresztül látja el.

4.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét

a)    Budakeszi Város Idegenforgalmi Koncepciójának összeállítására,

b)    Budakeszi Művészeti Egyesülettel történő együttműködés kialakítására, mely során biztosítani lehet a helybéli művészek és műveik bemutatását,

c)     a helybéli hagyományőrzőkkel és a Hadtörténeti Múzeummal történő együttműködés kialakítására, mely során biztosítani szükséges az épület emlékház funkcióját,

d)    az Idegenforgalmi Információs Pont kialakítása ütem-tervének elkészítésére,

e)    egy számítás elvégzésére, amely alapján prognosztizálható az idegenforgalmi információs pont működtetésének gazdaságossága.

5.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetőjét az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának előkészítésére.

6.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt az Erkel Ferenc Művelődési Központ alapító okirata módosításának előkészítésére.

 

Határidő:      1. pontra: 2012. július 1.

              2. pontra: azonnal

              4. és 6. pontra: 2012. júliusi képviselő-testületi ülés

              5. pontra: 2012. szeptemberi képviselő-testületi ülés

Felelős:   1-3. pontra: polgármester

  4-5. pontra: Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetője

  6. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

256. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Város területén kereskedelmi tevékenység Előadó: VF Tanácsnok,

           folytatására alkalmas közterületek pályáztatási                        PVB elnöke

           koncepciója - II. forduló

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

 

231/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dózsa György tér piac melletti területén lévő közterületen 7 db kijelölt elárusító helyre nyilvános árverés útján való időszakos közterület-használati jogosultság elnyerésével kapcsolatos pályázati kiírást melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2012. május 11-ig hirdesse meg a helyben szokásos módon, a közterületen folytatható időszakos kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területek pályázatát.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottságot, hogy a pályázati eljárást és a nyilvános árverést a pályázati kiírásnak megfelelően folytassa le.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a pályázati eljárás nyerteseivel megkötendő szerződések előkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal

               2. pontra: 2012. május 11.

               3. pontra: 2012. május 31-ig

               4. pontra: eredményes pályázati eljárást követően

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: jegyző

               3. pontra: PKB elnöke

               4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

_______________________________________________________________________

257. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Bérleti kérelem az Árpád fejedelem téren (2306/65 hrsz.) Előadó: PVB elnöke

           zöldségárusításra

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

232/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Árpád fejedelem téren 15 m2 nagyságú területet bérbe ad a Zöldségoutlet Kft-nek (2360 Gyál, Báthori köz 6.) gyümölcsárusítás céljára 2012. május 15-től augusztus 30-ig 75.000,-  Ft + ÁFA/hó bérleti díjért.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

Határidő:                                                                     1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

(Pataki Judit távozott, jelen van 8 fő képviselő)

_______________________________________________________________________

258. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Nyári fesztivál Budakeszin                                      Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A napirendi ponthoz megérkezett vendégünk, Varga István, a Budakeszi Nyári Fesztivál szervezője, ezért megadom neki a szót.

 

Varga István szóban kiegészítette írásbeli kérelmét. Elmondta, hogy mindegyik rendezvény egy-egy téma köré épül. Jelezte, hogy az előre jelzett 2012. szeptember 1-2-i időpont 2012. szeptember 8-9-re változik. A város felé három kérésük lenne: 1. engedélyezzék a területet határoló szerviz út lezárását; 2. a BVV Kft segítsen be a terület tisztántartásába és a WC-k tisztításába; 3. engedélyezzék, hogy a város honlapján és az újságban ez a rendezvény megjelenhessen. Mind az 5 rendezvényre ingyenes a belépés. A rendezvény engedélyezéséhez az összes papírt benyújtotta az önkormányzatnak. Mivel a színpad nem Budakeszi, hanem Budaörs felé fog nézni, ezért nagy zajhatás nem várható. Elmondta még, hogy a rendezvényeket egy szórakoztató cég szervezi. A rendezvények biztonságáért a Figye-lő ÕR Kft. lesz a felelős, akinek a vezetője készítette a biztonsági tervet is. A várostól nem kér semmit, csak elvi támogatást.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az egy évvel ezelőtti hasonló rendezvényből az önkormányzat sokat tanult. Az önkormányzat az akkori rendezvényből csak a zajhatást, a forgalmi hatást, a szemetet és a lakosoknak a jogos problémáját kapta meg örökül. Ezeket a problémákat nekünk kell kezelni. Az Ön által említett 3 kérés pénzben megjeleníthető.

Az elmondottak alapján a következőt javaslom: A képviselő-testület válasszon meg egy tárgyaló delegációt, akik még ezen a héten a tisztázandó kérdéseket meg tudják beszélni a céget képviselő, képviseleti joggal rendelkező kezdeményezőkkel. A delegáció tagjának Tóth Gábort, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét, Ohr Alajos és Szabó Ákos Péter tanácsnok urakat, valamint Somlóvári Józsefnét, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökét javaslom.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

233/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökével, a Közbiztonsági, Környezetvédelmi és Közellátási Bizottság elnökével, valamint a Városüzemeltetési és Közlekedési Tanácsnokkal és az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokkal folytasson tárgyalásokat a nyári fesztivált szervező, képviseleti joggal rendelkező kezdeményezővel a feltételekről a rendezvények zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a tárgyaló delegációt - az önkormányzat érdekeit figyelembe véve -, hogy döntést hozzon a támogatás feltételeiről.

 

Határidő: 1-2. pontra:                                                                    azonnal     

Felelős:   1-2. pontra:    polgármester, PKB elnöke, KKKB elnöke, VK tanácsnok,

                              IF tanácsnok

_______________________________________________________________________

259. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BVV Kft alapító okiratának módosítása                     Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

234/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító a BVV Kft. könyvvizsgálójának a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft-t választja meg 2012. május 10. napjától.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete, mint alapító a BVV Kft. könyvvizsgáló díjazását 60.000,- Ft/hó + ÁFA összegben állapítja meg.

3.        Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét az 1-2. pont alatt meghatározott könyvvizsgáló változásával kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Határidő:      1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2-3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője

 

235/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft. alapító okiratának módosítását tartalmazó 7. számú módosító okiratot melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 7. számú módosító okirat, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft. ügyvezetőjét az 1. pont alatt meghatározott alapító okirat módosítással kapcsolatban a cégbíróság felé intézkedjen.

 

Határidő:      1-2. pontra: azonnal

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2-3. pontra: BVV Kft. ügyvezetője

 

_______________________________________________________________________

260. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Részvétel karácsonyi fénydekorációs eszközök          Előadó: KKKB elnöke

           beszerzésével kapcsolatos pályázaton

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az "A" verzió elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

236/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Blanchere Illumination Hungary Kft. által karácsonyi fénydekorációs eszközök beszerzésére kiírt pályázaton részt vesz és a pályázati önrész összegét mely 300.000,- Ft, a 2012. évi költségvetés általános tartalékkeret terhére biztosítja. 

 

Határidő:                                                                                                           azonnal      Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

261. napirendi pont

 

 

Tárgy:  EKOP-3.1.6. Elektronikus közigazgatási operatív         Előadó: Polgármester

           Program keretében megvalósuló "Önkormányzat

           ASP központ felállítása"

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az "A" verzió elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

237/2012. (V. 10.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, elvi hozzájárulását adja, hogy Budakeszi Város Önkormányzata csatlakozzon az EKOP-3.1.6. "Önkormányzati ASP központ felállítása" című projekthez és megbízza a polgármestert az ügymenet lebonyolításához szükséges tárgyalások lefolytatásával.

 

Határidő:                                                                                                            azonnal     Felelős: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

264. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Egyebek                                                             Előadó: Polgármester

           (szóbeli előterjesztés)

 

       

Bakács Edit Bernadett részletesen ismertette a "Kihívás Nap"-jának programját.

Ohr Alajos tájékoztatta a város lakóit, hogy az önkormányzat kiírta az önerős járdaépítésre vonatkozó pályázatot. Összesen 2 MFt burkoló anyagra lehet pályázni.

Továbbá tájékoztatta a város lakóit arról, hogy a 22-es és a 222-es busz 2012. május 12-től kezdődően közlekedik az új menetrend szerint.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai hatékony és eredményes munkát, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

 

Tóth Gábor

jegyzőkönyv-hitelesítő

Összesen 18 napirendi pont