Összesen 4023176 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.05.22.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 2657 megtekintés

15/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. május 22-én megtartott nyílt testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 10 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

 

(Pataki Judit igazoltan távol, jelen van 10 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. május 22-i képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Odri Ágnes, Ohr Alajos, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila, tehát a képviselő-testület rendelet- és határozatképes. Napirendi pont előtt hozzászólásra jelentkezett Ohr Alajos tanácsnok úr, akinek megadom a szót.

Ohr Alajos: A mai képviselő-testületi ülés napirendjén szerepel a járdaépítés támogatásáról szóló rendelet módosítása. Miután a lakosság részéről nagy számú igény érkezett be, ezért úgy gondoltuk, hogy a beadási határidőt május 30-ig meghosszabbítjuk.

2012. május 12-től a BKV jelentős változásokat hajtott végre a 22-es járatcsalád tekintetében. Ennek a legfőbb eleme, hogy a 222-es járat reggel 5 órától 21 óráig közlekedik, a csúcsidőn kívüli időszakokban fél órás követési távolsággal. Hétvégenként pedig fél órás követési idővel reggel 7 órától 20 óráig közlekedik. A 22E jelzésű járat megszűnt, de a járatok a 22-es vonalba olvadtak be, így egyenletesebben tud közlekedni a járatcsalád.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: a 265. napirendi pont (Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázata) után a 297 napirendi pont (Iskolai védőnői munkakörre meghirdetett pályázat jelentkezőjének meghallgatása) kerül megtárgyalásra.

Javaslom a 279. napirendi pont (Budaörsi és Pátyi utak mentén a közlekedés biztonsága és az illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében az illegális útcsatlakozások lezárása) levételét. Miután 2012. május 30-án rendkívüli ülésre kerül sor, ezért kérem, hogy az egyeztetett előterjesztést akkor nyújtsák be. Olyan megoldást kell találni, amely mindenkinek megfelelő és megakadályozza az illegális hulladék lerakását.

Zárt ülésen javaslom megtárgyalni a 288. napirendi pontot (Az OFF BEAT Bt. együttműködési megállapodása a Budakeszi Nyári Fesztivállal kapcsolatban).

Szavazásra bocsátom az elmondott módosító indítványokkal a napirendi pontok elfogadását.

 

 

 

 

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: 265. napirendi pont (Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázata), majd 297 napirendi pont (Iskolai védőnői munkakörre meghirdetett pályázat jelentkezőjének meghallgatása). Ezt követően a tárgyalási sorrend a megküldött meghívó szerinti sorrendben történik.

-               levételre kerül a 279. napirendi pont (Budaörsi és Pátyi utak mentén a közlekedés biztonsága és az illegális hulladék lerakás megakadályozása érdekében az illegális útcsatlakozások lezárása).

-               zárt ülés keretében történik a 288. napirendi pont (Az OFF BEAT Bt. együttműködési megállapodása a Budakeszi Nyári Fesztivállal kapcsolatban) megtárgyalása.

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

           Tárgy                                                                                                  Előadó

265.  Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői pályázata     OKJB elnöke

297.  Iskolai védőnői munkakörre meghirdetett pályázat jelentkezőjének

        meghallgatása                                                                    KKKB elnöke

266.  Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.)

        önkormányzati rendelet módosítása                                       Polgármester

267.  Lakossági járdaépítés támogatásáról szóló 16/2012. (III. 29.)

        önkormányzati rendelet módosítása                                       FVB elnöke

268.  Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési

        Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet

        módosítása                                                                        Polgármester

269.  Beszámoló a temető üzemeltetéséről                                     KKKB elnöke

270.  Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi átfogó értékelése a

        gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról           Jegyző

271.  Családok átmeneti otthona                                                   Alpolgármester

272.  HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére szociális

        segélyszámla nyitása                                                           Alpolgármester

273.  BSZM Nonprofit Kft. alapítói határozata és egységes szerkezetű

        Alapító Okirata                                                                   Polgármester

274.  BVV Kft. alapítói határozata és egységes szerkezetű Alapító

        Okirata                                                                             Polgármester

275.  Könyvvizsgáló szerződés                                                      Polgármester

276.  Kopjafa és környékének rendezése                                        Polgármester

277.  Az előírt közútszélesség kialakításával összefüggő tulajdonosi

        jogok gyakorlása                                                                Polgármester

278.  Budakeszi, Szőlőskert utca 2756/58 hrsz. Raktárépület és üzlet

        tulajdonosi hozzájárulása                                                      VK Tanácsnok

280.  BVV Kft 2012. évi beruházási terve                                         FVB elnöke

281.  Jegyzői intézkedés alapján történő közúti jelzőtábla

        kihelyezések                                                                      Jegyző

282.  Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzat bérlakás használati

        megállapodásának módosítása                                              Polgármester

283.  A 191/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat

        végrehajtása (katasztrófavédelmi helikopterbázis és vállalkozási

        központ létesítése az LHFH repülőtér területén)                        IF Tanácsnok

284.  Aeroklub Farkashegy S.E.                                                     Polgármester

285.  XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek előkészítése,

        költségei és helyszíne                                                          Polgármester

286.  Közérdekű kötelezettség vállalás szervezése, a XVIII. Családi

        Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire                               Polgármester

287.  Budakeszi város bemutatása a "Virágzó Magyarország" című

        dokumentumfilm- sorozatban                                                OKJB elnöke

289.  KESZI Kártya bevezetésének lehetősége                                 FVB elnöke

290.  Gavlik István könyvének megjelentetése céljából benyújtott

        támogató kérelme                                                              OKJB elnöke

291.  HÍD Családsegítő átépítése, vállalkozási szerződés módosítása   Polgármester

292.  A 116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat

        módosítása (a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány

        megszüntetése ügyében)                                                     Polgármester

293.  Településbiztonságot növelő technikai felajánlások                   Polgármester

294.  Polgármester tájékoztatója a két testületi ülés között

        (2012. április 19. és 2012. május 10.) folytatott fontosabb

        tárgyalásokról és eseményekről                                             Polgármester

295.  Egyebek

296.  Villamosenergia-beszerzés                                                    Polgármester

Zárt ülés:

288.  Az OFF BEAT Bt. együttműködési megállapodása a Budakeszi

        Nyári Fesztivállal kapcsolatban                                              OKJB elnöke

298.  A BKK ZRt és Budakeszi Város Önkormányzata között

        megkötendő, a 22-es autóbusz járatcsalád működtetésére

        vonatkozó kétoldalú szerződés és nyilatkozat                          VK Tanácsnok

 

_______________________________________________________________________

265. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői     Előadó: OKJB elnöke

           pályázata

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Odri Ágnes: Három pályázó adta be a pályázatát. A szakmai értékelő bizottság és az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság meghallgatta a pályázókat. A bizottságok Nádor Katalin és Tóthné Fajtha Anita meghallgatását javasolta a képviselő-testületnek. A bizottságok sorrendet nem állítottak fel, mind a két pályázatot alkalmasnak és megfelelőnek találta.

Somlóvári Józsefné: Csiki Mária Zsuzsannának a pályázata helyzetelemzésre épülő szakmai és vezetői program hiánya miatt nem felelt meg a pályázati kiírásnak.

 

Nádor Katalin pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Kérem, hívjuk be a másik pályázót is.

 

Tóthné Fajtha Anita pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Kérem a Szavazatszámláló Bizottságot, készítsék elő a titkos szavazást. A szavazás megkezdése előtt tárgyalási szünetet rendelek el.

 

 

(A tárgyalási szünet és a titkos szavazás elrendelése után a képviselő-testület jelen lévő tagjai a Szavazatszámláló Bizottság hivatalos helyiségébe fáradtak, ahol titkos szavazással döntöttek az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetőjéről. A titkos szavazás befejezése és a szavazás eredményének megállapítása után a testületi ülés folytatódott.)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Felkérem a Szavazatszámláló Bizottság elnökét, ismertesse a választás eredményét.

 

Odri Ágnes, mint a Szavazatszámláló Bizottság elnöke felolvasta az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői tisztségéről szóló titkos szavazás eredményét tartalmazó jegyzőkönyveket, mely e jegyzőkönyv mellékletét képezi.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Köszönöm a Szavazatszámláló Bizottságok munkáját. Szavazásra bocsátom a "B" határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 2012. július 1. napjától kezdődően az intézményvezetői álláshely betöltéséig az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával Tóthné Fajtha Anitát bízza meg és havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján állapítja meg

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

239/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az 517/2011. (XII. 15.) sz. önkormányzati határozata alapján az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői munkakörre kiírt pályázatát eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a titkos szavazás alkalmával egyik pályázó sem kapta meg a megválasztásához szükséges minősített többségű szavazatot.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete 2012. július 1. napjától kezdődően az intézményvezetői álláshely betöltéséig az Erkel Ferenc Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával Tóthné Fajtha Anitát bízza meg és havi illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet alapján állapítja meg.

 

Határidő:                                                                     1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

_______________________________________________________________________

297. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Iskolai védőnői munkakörre meghirdetett pályázat      Előadó: KKKB elnöke

           jelentkezőjének meghallgatása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A jelentkező írásban hozzájárult a napirend nyílt ülésen való tárgyalásához.

Somlóvári Józsefné: Javaslom Somogyiné Bacsa Ildikó 2012. szeptember 1-től, 4 hónapos próbaidővel történő kinevezését.

 

Somogyiné Bacsa Ildikó pályázó szóban ismertette a pályázatát, majd a feltett kérdésekre válaszolt.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az "A" határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

240/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Védőnői Szolgálat iskolai védőnői munkakörre 2012. szeptember 1. napjától határozatlan időre, 4 hónapos próbaidővel kinevezi Somogyiné Bacsa Ildikó 1027 Budapest, Margit krt. 3. szám alatti lakost. Illetményét a közalkalmazotti besorolásnak megfelelően határozza meg.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az alkalmazáshoz szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:                                                                     1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Javaslom a 269. napirendi pont (Beszámoló a temető üzemeltetéséről) és a 271. napirendi pont (Családok átmeneti otthon) előbbrehozatalát a tárgyalási sorrendben.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 269. napirendi pont (Beszámoló a temető üzemeltetéséről) és a 271. napirendi pont (Családok átmeneti otthon) előbbrehozatalát a tárgyalási sorrendben.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

269. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Beszámoló a temető üzemeltetéséről                       Előadó: KKKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Kérem az ügyvezető asszonyt, szóban egészítse ki az elkészült beszámolót.

 

Szegedi Elvira ügyvezető igazgató szóban kiegészítette az elkészült beszámolóját, majd a feltett kérdésekre válaszolt.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

241/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Gyertyaláng Kegyeleti Szolgálat Temetkezési Kft. a Budakeszi temető üzemeltetéséről szóló beszámolóját.

 

Határidő:                                                                                      azonnal     Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

271. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Családok átmeneti otthona                                  Előadó: Alpolgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: A szerződés alapján a családok átmeneti otthonában a valamilyen krízis helyzetbe, vagy fedél nélkül maradt családokat helyezzük el. Minden egyéb javaslat, megoldás ennél drágább megoldás, hiszen itt 50 %-os az állami támogatás. Egy család egy évig lehet ebben az otthonban, mely idő alatt minden segítséget megkap az újrakezdéshez. A szerződés meghosszabbításához szükséges 600.000,- Ft a 2012. évi költségvetésben tervezve lett. Jelenleg egy család van az otthonban és további két család vár elhelyezésre.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Az eredeti határozati javaslat a szerződés meghosszabbításáról szól, viszont a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem támogatta a szerződés meghosszabbítását és felkérte a Polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg a családok átmeneti otthonának Budakeszin történő kialakításának lehetőségét.

 

Urbán Erika, a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat fenntartója tájékoztatta a képviselő-testületet a munkájukról. Elmondta, hogy a családokkal egy évre kötnek szerződést, melyet fél évvel meg lehet hosszabbítani. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy év alatt egy család talpra tud állni.

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom az előterjesztés határozati javaslatát.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

242/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzat és a Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat közötti, családok átmeneti otthonára vonatkozó Ellátási Szerződés 2012. április 1-től 2017. március 31-ig történő meghosszabbítását a 2012. évi költségvetésében biztosított 600.000,- Ft pénzügyi fedezet terhére.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet, hogy a Sorsunk és Jövőnk Egyesülettel a megállapodást elkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal    

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

266. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló         Előadó: Polgármester

           6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 30/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012 (II. 29.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Az R. 30. melléklet helyébe az 1. melléklet lép.

 

2. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

1. számú melléklet

 

Budakeszi Város Önkormányzat 2012. évi tartalékának részletezése

 

 

 

 

 

 

 

 

adatok ezer Ft-ban

 

 

Sorszám

Kiemelt el?irányzat megnevezése

2012. évi eredeti előirányzat

2012.mód                     e.i.

1.

Céltartalék

27 000

 

 

29000

2.

ebből: Kulturális alap

6 000

 

 

6000

3.

ebből: Beruházási keret

19 000

 

 

19000

4.

ebből: Polgármesteri keret

2 000

 

 

2000

5.

ebből: Járdaalap

 

 

 

2000

6.

Zárolt tartalék

7 000

 

 

4000

7.

Kockázati tartalék - pályázatra

20 000

 

 

20000

8.

Általános tartalék

40 000

 

 

43000

9.

Tartalék mindösszesen:

94 000

 

 

96000

 

_______________________________________________________________________

267. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Lakossági járdaépítés támogatásáról szóló                  Előadó: FVB elnöke

           16/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

31/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelete

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete a lakossági járdaépítés támogatásáról

módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakossági járdaépítés támogatásáról szóló 16/2012. (III. 29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

A R. 4. § (3) bekezdésében szereplő "május 15." szövegrész helyébe "május 31." szöveg lép.

 

2. §

 

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

 

_______________________________________________________________________

268. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és     Előadó: Polgármester

           Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.)

           önkormányzati rendelet módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: A kérésem arra vonatkozott, hogy a költségvetéshez szorosan kapcsolódó témák kerüljenek a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsághoz, a műszaki tartalmú előterjesztés pedig a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását azzal a módosítással, hogy az 1. § (1) bekezdésében szereplő "pénzügyi tartalmú döntések" szövegrész helyébe "gazdasági évet érintő üzleti terv és pénzügyi beszámoló tartalmú döntések" szövegrész léphet, valamint az 1. § (2) bekezdésében szereplő "gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések" szövegrész helyébe "gazdasági társaságokkal kapcsolatos műszaki, fejlesztési tartalmú döntések" szövegrész lépjen.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és 1 tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta, az alábbi módosításokkal: az 1. § (1) bekezdésében szereplő "pénzügyi tartalmú döntések" szövegrész helyébe "gazdasági évet érintő üzleti terv és pénzügyi beszámoló tartalmú döntések" szövegrész lép, valamint az 1. § (2) bekezdésében szereplő "gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések" szövegrész helyébe "gazdasági társaságokkal kapcsolatos műszaki, fejlesztési tartalmú döntések" szövegrész lép.

 

Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

32/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelete

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2003. (VI. 1.) rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

(1)      Az R. 16. melléklet II/2. pontja az alábbi p) alponttal egészül ki:

          "[II. Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

2. Egyéb feladatai:]

p) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos gazdasági évet érintő üzleti terv és pénzügyi beszámoló tartalmú döntések meghozatala előtti véleményezés"

(2)      Az R. 16. melléklet a következő IV/2. pont b) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"[IV. Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság

  2.Egyéb feladatai:]

b)          Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos műszaki, fejlesztési tartalmú döntések meghozatala előtti véleményezés, kivéve a 16. melléklet II/2. pont p) alpontjában foglaltakat."

 

2. §

 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszíti.

 

_______________________________________________________________________

270. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi átfogó értékelése Előadó: Jegyző

           a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Tóth Gábor: Korábban szó volt arról, hogy a szociális rendeleteket felül fogjuk vizsgálni. Nem tudom, hogy ez mikor fog megtörténni? A beszámoló hivatkozik a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, melyet az előző években csak egyszer lehetett megkapni, most pedig már többször is. Ez a gyakorlat jó?

Dr. Szelenczy Gabriella: A régebbi szociális és gyermekvédelmi rendeletek tartalmazták, hogy maximum hány alkalommal adható segély, viszont ezzel kapcsolatban az akkori Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételt tett, mely szerint ezt nem lehet maximálni a rendeletben.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

243/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi átfogó értékeléséről szóló gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.

 

Határidő:                                                                                                            azonnal     Felelős: jegyző

 

_______________________________________________________________________

272. napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére      Előadó: Alpolgármester

           szociális segélyszámla nyitása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bakács Edit Bernadett: Mivel az önkormányzat a segély keretet lecsökkentette, viszont a civilektől szeretnénk gyűjteni, és az egyházak is jelezték segítségüket, ezért ennek szervezett keretet kell adni. Alapítványi formát jelenleg nem találtunk, ezért nyitjuk ezt a segélyszámlát. Mivel a saját hozzájárulásom is ide fog kerülni, ezért javasoltam azt, hogy nem az én, hanem a jegyző asszony javaslatát figyelembe véve a HÍD Családsegítő Szolgálat vezetője döntsön a kifizetésekről.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

244/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat elkülönített alszámlát nyisson szociális segélyadományok gyűjtése céljából.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője, a Polgármesteri Hivatal javaslatát figyelembe véve rendelkezhet a számlára befizetett összegek terhére a segélyek kifizetésről.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal    

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. pontra: jegyző, HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

273. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BSZM Nonprofit Kft. alapítói határozata és                Előadó: Polgármester

           egységes szerkezetű Alapító Okirata

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

245/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező alapítói határozatot elfogadja.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetű Alapítói Okiratot elfogadja.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

274. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BVV Kft. alapítói határozata és egységes szerkezetű   Előadó: Polgármester

           Alapító Okirata

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

246/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező alapítói határozatot elfogadja.

2.        Budakeszi Város Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetű Alapítói Okiratot elfogadja.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

275. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Könyvvizsgáló szerződés                                       Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

247/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. május 1-től 2013. április 30-ig terjedő időszakra, 112.000,- Ft + ÁFA/hó díjazás ellenében szerződést köt a Kontroll Audit Könyvvizsgáló, Adószakértő, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft képviseletében dr. Cseke Lászlóval, a könyvvizsgálói feladatok ellátására.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés aláírására.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

276. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Kopjafa és környékének rendezése                          Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

248/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének rendezését támogatja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének rendezését támogató önkéntes kötelezettségvállalásokat befogadja.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete az elkészült kertépítési terveket az alábbi kiegészítésekkel elfogadja:

a)           süllyesztett virágszőnyeg,

b)           tájékoztató tábla áthelyezése,

c)           hulladék edény a padsáv mellé helyezve,

d)          zászlótartó elhelyezése.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1956-os kopjafa és környékének közmű terveinek elkészítéséhez a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keretéből 100.000.- Ft keretösszeget biztosít.

5.         Budakeszi Város Képviselő-testület felkéri a BVV Kft, hogy készítse elő a kivitelezési munkát, működjön közre a kivitelezéskor, és készítse el a költségvetés ütemezését

6.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt az 1956-os kopjafa és környékének rendezésével kapcsolatos engedélyezési eljáráshoz szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő:                                                                    1-6. pontra: azonnal

Felelős:   1-4. pontra: polgármester

              5. pontra: BVV Kft ügyvezetője

              6. pontra: jegyző

 

_______________________________________________________________________

277. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az előírt közútszélesség kialakításával összefüggő      Előadó: Polgármester

           tulajdonosi jogok gyakorlása

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

249/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.     Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 16/2012. (I. 26.) számú határozattal összefüggésben folytatott telekalakítási hozzájárulások aláírására és egyedi ingyenes tulajdonjog-átruházási szerződések megkötésére.

2.     Budakeszi Város Képviselő-testülete az 559/2011. (XII. 15.) számú határozatát 2012. december 31. napjával hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: 1. pontra azonnal                                 

               2. pontra 2012. december 31.

Felelős:   1-2. pontra polgármester

 

_______________________________________________________________________

278. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Szőlőskert utca 2756/58 hrsz. raktárépület Előadó: VK Tanácsnok

           és üzlet tulajdonosi hozzájárulása

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

250/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete Víg Ákos (2085 Pilisvörösvár, Nagykovácsi út) kérelmére a Lehr Bt. (2500 Esztergom, Monteverdi utca 4.) által készített "Raktárépület és üzlet építésének engedélyezési terve a Budakeszi, Szőlőskert Iparterület, hrsz.: 2756/27." Című dokumentáció alapján, a Budakeszi, Szőlőskert 2756/48 hrsz.-ú közterületen a kapubehajtó (útcsatlakozás) létesítéséhez az elvi tulajdonosi hozzájárulását megadja az alábbi feltételek betartásával:

a)             az ingatlan előtt, teljes hosszban - kétoldali megtámasztó szegéllyel ellátott - szürke színű téglalap alakú beton térkőből, 1,5 méter széles gyalogjárdát kell kiépíteni a létesítmény használatba vételéig,

b)             a kapubehajtóban (útcsatlakozásban), az útszegélyeket 2-4 cm-re le kell süllyeszteni a gyalogjárda rámpás csatlakoztatásával, az akadálymentes gyalogosátvezetés biztosítása érdekében,

c)             a kapubehajtót (útcsatlakozást) a közterületi határ és az út aszfaltszéles közötti szakaszon teherforgalomra méretezett szürke színű téglalap alakú beton térkőből kell kialakítani, melyet szegélysor beépítésével kell elválasztani a meglévő aszfaltburkolattól,

d)            az útcsatlakozást és a gyalogjárdát a hatályos jogszabályok és útügyi műszaki előírások alapján meg kell terveztetni, és a megépítéshez szükséges engedélyeket meg kell kérni,

e)             a jelen elvi hozzájárulás a kivitelezési munkák megkezdésére nem jogosít.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott feltételek szerinti elvi tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra azonnal                          Felelős: 1-2. pontra polgármester

 

(Somlóvári Józsefné távozott, jelen van 9 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

280. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BVV Kft 2012. évi beruházási terve                             Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Bánhidi László: A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatából kimaradt, hogy a 2 MFt összeg egy keretösszeg. Ígéretet kaptunk az ügyvezető igazgató úrtól arra, hogy a beszerzéseket a lehető legkedvezőbb áron, adott esetben részletfizetéssel szerzi be.

Tóth Gábor: A BVV Kft eszközbeszerzéseire 800.000,- Ft biztosítását javaslom elfogadni. Ha most a 2 MFt-ot elfogadja a képviselő-testület, akkor nagyon le fog csökkenni a "Beruházási" keret.

Tömösi Attila: Javaslom, hogy most ne biztosítsunk pénzt az eszközök beszerzésére. Ha egy év alatt megtérül a befektetés, akkor a BVV Kft vegyen fel kölcsönt.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 2 MFt keretösszeget biztosít a képviselő-testület.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 2 elfogadta, hogy a BVV Kft 2012. évi beruházásaira 2 MFt keretösszeget biztosítson.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a Tömösi Attila javaslatát, mely szerint a BVV Kft 2012. évi beruházásaira ne biztosítsunk keretösszeget.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 1 mellette, 7 ellene szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el, hogy a BVV Kft 2012. évi beruházásaira ne biztosítson keretösszeget.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a Tóth Gábor javaslatát, mely szerint a BVV Kft 2012. évi beruházásaira 800.000,- Ft keretösszeget biztosítson a képviselő-testület.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 1 mellette, 5 ellene szavazattal és 3 tartózkodással nem fogadta el, hogy a BVV Kft 2012. évi beruházásaira 800.000,- Ft keretösszeget biztosítson.

 

A fenti döntések alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

251/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft-t 2012. évi beruházásaira 2 MFt keretösszeget biztosít a 2012. évi költségvetés "Beruházási" keret terhére.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a BVV Kft kiadásainak függvényében az 1. pontban meghatározottakat 3 hónap múlva felülvizsgálja.

 

Határidő: 1-2. pontra azonnal                       Felelős: 1-2. pontra polgármester

 

(Somlóvári Józsefné visszaérkezett, jelen van 10 fő képviselő)

 

_______________________________________________________________________

281. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Jegyzői intézkedés alapján történő közúti jelzőtábla            Előadó: Jegyző

           kihelyezések

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Ohr Alajos: Áldatlan állapot alakult ki a Kert utcában, amelynek az egyik oka az, hogy az Agip Kútnál lévő híd nagyon rossz állapotban van. A terveztetés most folyik. Reményeink szerint még az idén sikerül felújítani. A másik ok, hogy az autók nem megfelelőképpen parkolnak. Ezért szükséges a Kert utcán való megállás szabályozása. A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság döntése szerint az egyik oldalon időkorlátozást vezetnénk be. A másik megoldás az, ha az ott lakóknak engedélyt adunk a megállásra.

Tömösi Attila: Biztosítani kell azt, hogy az ott lakók parkolni tudjanak. Az időkorlát az életvitelszerű ott létet akadályozza. Minden ott lakóknak legyen lehetősége a Kert utcában leparkolni, ezért az engedéllyel történő parkolást támogatom.

Tóth Gábor: Az engedéllyel történő parkolást támogatom, hiszen a Polgármesteri Hivatal is ezt javasolta.

Bánhidi László: Az időkorlát azt a célt szolgálná, hogy az ott lakók beálljanak az udvarukra. Olyanoknak kell engedélyt kapnia, akik nem tudnak beállni az udvarukra. Ha az engedély mellett dönt a képviselő-testület, akkor az kizárólag csak a Kert utcában lakó és gépkocsival rendelkező lakosoknak legyen kiadható.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a napirendi pontról a 2012. május 30-i ülésen döntsünk, pontosabb előkészítés után.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 4 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

252/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 281. napirendi pont (Jegyzői intézkedés alapján történő közúti jelzőtábla kihelyezések) megtárgyalását a 2012. május 30-i testületi ülésre halasztja.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

282. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzat bérlakás Előadó: Polgármester

           használati megállapodásának módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 10 fő képviselő 10 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

253/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul a Budakeszi, Fő u. 187. sz. alatti önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra Szendrey Julianna használóval megkötött használati megállapodás 3.3. pontjának hatályon kívül helyezéséhez, melynek következtében  a használó által számlával igazolt és lakásra fordított összeg a használati díjból jóváírásra kerülhet.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a használati megállapodás előkészítésére és a polgármestert a használati megállapodás módosításának aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

(Tömösi Attila távozott, jelen van 9 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

283. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A 191/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozat Előadó: IF Tanácsnok

           végrehajtása (katasztrófavédelmi helikopterbázis és

           vállalkozási központ létesítése az LHFH repülőtér területén)

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási határozati javaslatának elfogadását.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

254/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal támogatja előszerződés megkötését a Forgószárny Kft-vel katasztrófavédelmi helikopter bázis és vállalkozási központ létesítésére az LHFH repülőtér területén azzal, hogy a kérdésben további jogi és vagyongazdálkodási egyeztetések szükségesek.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Forgószárny Kft-t, hogy az előszerződésben térjen ki a légi járművek zajhatására és adjon ajánlatot az építményen belüli területhasználatra.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnokot és az önkormányzat ügyvédjét, hogy a Forgószárny Kft. jogi képviselőjével és ügyvezetőjével történt egyeztetést követően a véglegesített előszerződés-tervezetet készítse el és azt a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsággal való egyeztetést követően nyújtsa be a Képviselő-testület 2012. júniusi ülésre elfogadás céljából.

 

Határidő:      1-2. pontra: azonnal

              3. pontra: 2012. június KT ülés

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. pontra: Imreh Lajos ügyvezető

              3. pontra: FVB elnöke, IF Tanácsnok, Imreh Lajos ügyvezető

 

 

(Czifra Zsuzsanna távozott, Tömösi Attila visszaérkezett, jelen van 9 fő képviselő.)

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

284. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Aeroklub Farkashegy S.E.                                      Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Szabó Ákos Péter: A Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozatát az alábbi két ponttal egészíteném ki: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete élni kíván azon jogával, miszerint az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület üzemeltető könyvelésébe betekint. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet, hogy a könyvelésébe a teljes körű betekintést biztosítsa.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási határozati javaslatát az előbb elmondott módosításokkal.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

255/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete élni kíván azon jogával, miszerint az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület üzemeltető könyvelésébe betekint.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesületet, hogy a könyvelésébe a teljes körű betekintést biztosítsa.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Majláth Konrád Konstantint, az önkormányzat belső ellenőrét, vizsgálja meg az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület könyvelését 5 évre visszamenőleg, az Infrastruktúra Fejlesztési Tanácsnok útmutatása szerint.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri Majláth Konrád Konstantin belső ellenőrt, hogy a vizsgálat eredményéről tájékoztassa a képviselő-testületet a 2012. júniusi rendes ülésén.

 

Határidő:                                                                    1-3. pontra: azonnal

              4. pontra: 2012. évi júniusi rendes KT ülés

Felelős:   1. pontra: polgármester

              2. pontra: Aeroklub Farkashegy Sport Egyesület

              3-4. pontra: Majláth Konrád Konstantin

 

_______________________________________________________________________

285. napirendi pont

 

 

Tárgy:  XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek            Előadó: Polgármester

           előkészítése, költségei és helyszíne

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Először arról kell dönteni, hogy a Farkashegyi Repülőtéren, vagy a Városi Sportpályán kerüljön megrendezésre a XVIII. Családi Nap Fesztivál. Aki azzal ért egyet, hogy a Farkashegyi Repülőtéren kerüljön megrendezésre, az "igen"-nel szavaz.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 8 mellette, 1 ellen szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál a Farkashegyi Repülőtéren kerüljön megrendezésre.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivállal kapcsolatosan egy tárgyaló delegáció tárgyaljon az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesülettel.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivállal kapcsolatosan egy tárgyaló delegáció -melynek tagja a polgármester és Szabó Ákos Péter tanácsnok - tárgyaljon az Aeroklub Farkashegy Sport Egyesülettel.

 

Tóth Gábor: A "Kulturális" Alapban jelenleg 1.750.000,- Ft van. A tárgyalás során ki kell kötni, hogy bevételt szerző tevékenységet kizárólag csak az önkormányzat szervezhet.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat 1. és 3. pontjának elfogadását azzal a módosítással, hogy a képviselő-testület 1,7 MFt fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés "Kulturális" keret terhére.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslat 1. és 3. pontját.

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom az alábbi határozati javaslat elfogadását: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál főzőversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülőtérig az aszfalttal borított Budaörsi út és a szőlők közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos közlekedésre egyaránt.

 

A jelenlévő 9 fő képviselő 9 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozati javaslatot: Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál főzőversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülőtérig az aszfalttal borított Budaörsi út és a szőlők közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos közlekedésre egyaránt.

A fenti döntések alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

256/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2012. augusztus 19. és 20. napjain tartandó XVIII. Családi Nap Fesztivál előkészületeiről szóló tájékoztatót.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. augusztus 19-én megrendezésre kerülő XVII. Családi Nap Fesztivál főzőverseny helyszíne a Farkashegyi repülőtér legyen. Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Aeroklub Farkashegy Sportrepülő Egyesület és a MÁV Sportrepülő Egyesület, a reptér üzemetetőivel való tárgyalások megkezdésére az együttműködési megállapodás tartalmáról. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét az együttműködési megállapodás kidolgozására, valamint a polgármestert annak aláírására.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. augusztus 19-20. napjain tartandó XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvénysorozatra 1,7 MFt fedezetet biztosít a 2012. évi költségvetés "Kulturális" keret terhére.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t, hogy a XVIII. Családi Nap Fesztivál főzőversenyének helyszínéig, a Farkashegyi repülőtérig az aszfalttal borított Budaörsi út és a szőlők közötti útvonalat tegye alkalmassá kerékpáros és gyalogos közlekedésre egyaránt.

 

Határidő:                                                                                      1-3. pontra: azonnal

              4. pontra: 2012. augusztus 19.                                                      

Felelős:   1. és 3. pontra: polgármester

              2. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

              4. pontra: BVV Kft ügyvezetője

 

(Tömösi Attila és Szabó Ákos Péter távozott, jelen van 7 fő képviselő.

 

_______________________________________________________________________

286. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Közérdekű kötelezettség vállalás szervezése a           Előadó: Polgármester

           XVIII. Családi Nap Fesztivál rendezvényeinek költségeire

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

257/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete közérdekű kötelezettség vállalást szervez a XVIII Családi Nap Fesztivál lebonyolítására.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete 1. sz. melléklet szerinti közérdekű kötelezettség vállalás szervezésére vonatkozó célokmányt elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a közérdekű célra történő felajánlások elfogadására, a 2. sz. melléklet szerinti megállapodások megkötésére és egyúttal felkéri a polgármestert a közérdekű kötelezettség vállalás feltételrendszerének biztosítására, valamint a felajánlásoknak az önkormányzat 11742348-15390022-00930000 számú társadalmi összefogás számláján történő kezelésére.

 

Határidő:                                                                                      1-2. pontra: azonnal     Felelős: 1. és 3. pontra: polgármester

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

287. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Budakeszi város bemutatása a "Virágzó Magyarország" Előadó: OKJB elnöke

           című dokumentumfilm- sorozatban

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nem támogatta a film újraforgatását.

Odri Ágnes: Az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottság azt javasolta - miután nem ismeri az eredeti filmet -, tekintsük meg a már elkészült filmet és annak függvényében döntsön a képviselő-testület, hogy támogatja-e vagy nem annak újraforgatását.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Javaslom, hogy a kérdést utaljuk vissza az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottsághoz.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

258/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete a 287. napirendi pont (Budakeszi város bemutatása a "Virágzó Magyarország" című dokumentumfilm- sorozatban) megtárgyalását visszautalja az Oktatás, Közművelődési és Jogi Bizottság elé véleményezés és előkészítés céljából.

 

Határidő:                                                                                                            azonnal     Felelős: OKJB elnöke

 

 

(Tömösi Attila visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

289. napirendi pont

 

 

Tárgy:  KESZI Kártya bevezetésének lehetősége                     Előadó: FVB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság határozati javaslatának elfogadását azzal a módosítással, hogy a bevezetéssel kapcsolatos részletek kidolgozására Tömösi Attilát és a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét is kérje fel a képviselő-testület.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

259/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a KESZI Kártya Budakeszi közigazgatási területére történő bevezetését.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnökét és Tömösi Attila képviselőt az 1. pontban megjelölt KESZI kártya bevezetésével kapcsolatos részletek kidolgozására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, FVB elnöke, Tömösi Attila képviselő

                                                                                                             

(Tömösi Attila távozott, jelen van 7 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

290. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Gavlik István könyvének megjelentetése céljából        Előadó: OKJB elnöke

           benyújtott támogató kérelme

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 7 fő képviselő 6 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

260/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gavlik István Budakeszi Városát is érintő 1848-49-es vonatkozású készülő kézirat elkészítéséhez pénzügyi támogatást nem nyújt.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

(Szabó Ákos Péter visszaérkezett, jelen van 8 fő képviselő.)

 

_______________________________________________________________________

291 napirendi pont

 

 

Tárgy:  HÍD Családsegítő átépítése, vállalkozási szerződés     Előadó: Polgármester

           módosítása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

261/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete melléklet szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat és Weiser Károly egyéni vállalkozó között a "Híd Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás Szociális központjának átalakítására, felújítására és bővítésére vonatkozó kiviteli tervek elkészítése és kivitelezés" tárgyában 2011. szeptember 13-án megkötött vállalkozási szerződés módosítását.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott szerződés-módosítás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

_______________________________________________________________________

292. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A 116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozat Előadó: Polgármester

           módosítása (a Budakeszi Közbiztonságáért

           Közalapítvány megszüntetése ügyében)

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

262/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete 116/2012. (III. 29.) számú önkormányzati határozatát az alábbiakban foglaltak szerint módosítja:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítványt 2012. 06. 30-i hatállyal meg kívánja szüntetni és megszüntetését kéri a Budapest Környéki Törvényszéktől arra hivatkozással, hogy a Közalapítvány által ellátott közfeladat más módon, más szervezeti keretben azaz a saját, törvényi felhatalmazás alapján és jogszabályi keretek között végzett önkormányzati tevékenysége, illetve a Budakeszi Városi Polgárőr Kiemelten Közhasznú Szervezet tevékenysége keretében hatékonyabban megvalósítható.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete rendelkezik arról, hogy a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány vagyonát a megszűntetésre kerülő közalapítvány céljához hasonló célra fordítja azáltal, hogy:

a)             a közbiztonsági és bűnmegelőzési céllal telepített városi térfigyelő webkamera-rendszert saját maga kívánja a továbbiakban fejleszteni, üzemeltetni és szervizeltetni, továbbá annak folymatos felügyeletét az általa finanszírozott Budakeszi Védelmi Centrum (24 órás közbiztonsági és bűnmegelőzési ügyelet) keretében látja el;

b)             a 2 db Aprilia robogót saját maga kívánja üzemeltetni és használatra átadja a Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján;

c)             a KVZ342 frsz. Skoda Octavia típusú rendőrjárőr gépkocsit saját maga kívánja üzemeltetni és használatra átadja a Budakeszi Rendőrőrsnek a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság útján;

A fent felsoroltakon túlmenően, a Budakeszi Közbiztonságáért Közalapítvány fennmaradó vagyonát, a Budakeszi Városi Polgárőrség Kiemelten Közhasznú Szervezet részére adja át.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete vállalja, hogy a határozat 1-2. számú pontjáról a nyilvánosságot tájékoztatja: honlapján, a helyi újságban, valamint hirdetőtábláján is közzéteszi.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal

Felelős:    1-3. pontra: polgármester

               4. pontra: ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

_______________________________________________________________________

293. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Településbiztonságot növelő technikai felajánlások     Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

263/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Római Katolikus Egyházközösség, a Domonkos Nővérek, illetve a Tranzit Network Távközlési Kft. által Budakeszi Város közbiztonságával és a bűnmegelőzéssel kapcsolatban - közcéllal - tett mellékelt tartalom szerinti önkéntes felajánlásokat köszönettel elfogadja és hozzájárul:

a.)  a Katolikus Templom körüli közterületen 2 db IP dome térfigyelő kamera;

b.)  a Domonkos Nővérek 2092 Budakeszi, Fő u. 192/B sz. alatti rendháza előtti közterületen 1 db IP dome térfigyelő kamera;

c.)  a Tranzit Network Távközlési Kft által: 

ca.) a Szarvas tér (Himnusz szobor) területén 1 db,

cb.) az Erkel Ferenc Művelődési Ház épületén 1 db,

cc.) az Okmányiroda épületén 1 db,

cd.) a Temető u.- Knáb János u. kereszteződésnél 1 db

egyaránt IP dome térfigyelő kamera

és az ezek működtetéséhez szükséges technikai segédberendezések felszereléséhez.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

294. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Polgármester tájékoztatója a két testületi ülés között  Előadó: Polgármester

           (2012. április 19. és 2012. május 10.) folytatott

           fontosabb tárgyalásokról és eseményekről

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

264/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a polgármester 2012. április 19. és 2012. május 10. közötti legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját.

 

Határidő: azonnal                                                       Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

295. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Egyebek                                                             Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Somlóvári Józsefné: Szeretném a BVV Kft figyelmét felhívni arra, hogy a Vásárhelyi Pál utcánál és a Temető utcánál lévő vízvezető rács vagy rendszeresen beszakad, vagy kiáll. Nagyon balesetveszélyes. Kérem ennek rendbehozatalát.

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A Meggyes utcai nagy kanyarnál a gépkocsik a földúton közlekednek, így teljesen ki van kotorva a föld. Kérem ennek feltöltését.

Bakács Edit Bernadett: A Domonkos nővéreknél a járda több mint 1,5 hónapja be van szakadva. Valahogyan meg kell oldani a beszakadás megszüntetését.

Ohr Alajos: A Polgármesteri Hivatal már foglalkozik azzal, hogy mi okozza ezt a beszakadást. Megnézzük, hogy ki a felelős. Ha a Fővárosi Vízművek, akkor fel fogjuk hívni a figyelmüket arra, hogy ezt tegyék rendbe.

 

_______________________________________________________________________

296. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Villamosenergia-beszerzés                                      Előadó: Polgármester

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

265/2012. (V. 22.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a város közvilágításra vonatkozó energia-szolgáltatási szerződést az ELMÜ-vel a jelenlegivel megegyező feltételekkel 2012. augusztus 31-ig meghosszabbítja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester az 1. pont alatti szerződés-módosítás aláírására.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a városi közvilágítás villamosenergia-szolgáltatási közbeszerzéséhez szükséges műszaki anyagok elkészítésével és a Polgármesteri Hivatalt a közbeszerzési dokumentumok előkészítésével.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a BVV Kft-t a városi közvilágítás karbantartási szerződéséhez szükséges műszaki anyagok elkészítésével és a Polgármesteri Hivatalt a pályázati dokumentumok előkészítésével.

 

Határidő: 1-4. pontra: azonnal                                                                   

Felelős:   1-2. pontra: polgármester

               3-4. pontra: jegyző, BVV Kft ügyvezetője

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Zárt ülést rendelek el.

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott.)

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai munkát, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

Bánhidi László

jegyzőkönyv-hitelesítő

Összesen 32 napirendi pont