Összesen 3673248 látogató
Összesen 7278 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budakeszi Önkormányzata Képviselő Testületének ülése 2012.05.30.

Feltöltő : Budakeszi Önkormányzata 1339 megtekintés

17/2012

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

Készült Budakeszi Város Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott nyílt rendkívüli testületi ülésén.

 

Jelen voltak: 8 fő képviselő a jelenléti ív szerint

 

(Bánhidi László, Odri Ágnes és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fő képviselő)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő vendégeinket, a képviselő-testület tagjait és a televízió nézőit a 2012. május 30-i képviselő-testületi ülésen. Jelen van Bakács Edit Bernadett, Czifra Zsuzsanna, dr. Csutoráné dr Győri Ottilia, Pataki Judit, Somlóvári Józsefné, Szabó Ákos Péter, Tóth Gábor és Tömösi Attila, tehát a képviselő-testület határozatképes. Napirendi pont előtt hozzászólásra jelentkezett Pataki Judit, akinek megadom a szót.

Pataki Judit: 2012. június 2-án kerül megrendezésre a "Te szedd’" akció, melyhez Budakeszi Város Önkormányzata csatlakozott. 2012. június 2-án délelőtt 9 órakor kezdjük a szemétszedést. Indulás a Városháza előtti térről, érkezés a Farkashegyi Repülőtérre. Kérem, aki teheti, csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez.

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: A mai testületi ülésen a meghirdetett napirendi pontokhoz képest a következő módosításokat javaslom: a mai ülést zárt üléssel kezdenénk, utána a tárgyalási sorrend a meghívóban feltüntetettek szerint történik. Felvételre javaslom 313. napirendi pontként a "Kenderföld utca önerős útépítéséhez kapcsolódó szándéknyilatkozat befogadása" című előterjesztést.

Szavazásra bocsátom az elmondott módosításokkal a napirendi pontok elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat az alábbi módosításokkal fogadta el:

-               tárgyalási sorrend a következő: először zárt ülés keretében a 308. napirendi pont (Nagyszénászugi Településrészi Önkormányzat elnök választása), majd 312. napirendi pont (OFF BEAT Bt együttműködési megállapodása a Nyári Fesztivállal kapcsolatban) kerül megtárgyalásra. Ezt követően a tárgyalási sorrend a megküldött meghívó szerinti sorrendben történik.

-               felvételre kerül a 313. napirendi pont (Kenderföld utca önerős útépítéséhez kapcsolódó szándéknyilatkozat befogadása).

A fenti módosítások alapján a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK

           Tárgy                                                                                                  Előadó

 

Zárt ülés:

308.  Nagyszénászugi Településrészi Önkormányzat elnök választása   Polgármester

312.  OFF BEAT Bt együttműködési megállapodása a Nyári

        Fesztivállal kapcsolatban                                                      Polgármester

Nyílt ülés:

299.  TÁMOP 2.4.5.-12 pályázthoz támogatási, kapacitás lekötési

        nyilatkozat a Budakeszi Európa Társaság kérelmére                  Polgármester

300.  BSZM Nonprofit Kft 2011. évi mérlegbeszámolója                     PKB elnöke

301.  BVV Kft 2011. évi mérlegbeszámolója                                     PKB elnöke

302.  Keszivíz Kft 2011. évi mérlegbeszámolója                                PKB elnöke

303.  Keszivíz Kft rendelkezésre álló eredménytartalékának elvonása    PKB elnöke

304.  Keszivíz Kft ügyvezetőjének 2011. évre előírt teljesítmény-

        követelmények értékelése                                                    PKB elnöke

305.  A Dózsa György téri - piac melletti - területen lévő közterületen

        7 db kijelölt árusító helyre pályázat                                        Polgármester

306.  Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása               OKJB elnöke

307.  Egyebek

309.  Tájház tulajdonának átadása Budakeszi Város Német

        Önkormányzat részére                                                         Polgármester

310.  Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület kérelme            Polgármester

311.  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 22/2011. (IV. 29.)

        Önkormányzati rendelet módosításáról                                   Alpolgármester

313.  Kenderföld utca önerős útépítéséhez kapcsolódó

        szándéknyilatkozat befogadása                                             Alpolgármester

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Zárt ülést rendelek el.

 

 

(A zárt ülés után a képviselő-testületi ülés nyílt üléssel folytatódott.)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia ismertette a zárt ülés keretében meghozott határozatokat.

 

_______________________________________________________________________

299. napirendi pont

 

 

Tárgy:  TÁMOP 2.4.5.-12 pályázthoz támogatási, kapacitás    Előadó: Polgármester

           lekötési nyilatkozat a Budakeszi Európa Társaság

           kérelmére

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által javasolt határozati javaslatot.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

 

 

272/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a Budakeszi Európa Társaság (székhelye: 2092 Budakeszi, Erő u. 103.) 0-3 éves korú gyermekek részére 2 db családi napközis csoport, összesen 10 gyermek és alternatív napközbeni ellátás keretében időszakos szabadidős foglalkozás létrehozására 5 gyermek részére TÁMOP 2.4.5.-12 pályázat keretében megvalósuló projektjét az alábbi feltételekkel:

a.)       a pályázat elnyerése esetén a biztosított 10+5 helyre csak Budakeszi illetékességi területén életvitelszerűen tartózkodó gyereket támogat Budakeszi Város Önkormányzata,

b.)      a támogató szervezettel kötendő szerződés megkötése előtt a Budakeszi Európa Táraságnak jóváhagyást kell kérnie Budakeszi Város Képviselő-testületétől.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Budakeszi Európa Társaság a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósulási időszak alatt 10+5 gyermek részére biztosítja a szolgáltatást 2012. szeptember hónaptól 2014. szeptember hónapig térítésmentesen.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a projekt fenntartási időszaka alat 2014. szeptemberétől 2017. szeptemberéig, a 10 gyermek után önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díj 30 %-át a 2014. évi, 2015. évi, 2016. évi és 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az önkormányzat ügyvédjét a Budakeszi Európa Társaság nyertes pályázata esetén a támogatási megállapodás előkészítésére és a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

               3. pontra: 2014. évtől 2017. évig

               4. pontra: a pályázat elfogadása után

Felelős:    1-3. pontra: polgármester

               4. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

_______________________________________________________________________

300. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BSZM Nonprofit Kft 2011. évi mérlegbeszámolója         Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

273/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BSzM Nonprofit Kft. 2011. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját.

 

Határidő:                                                                                      azonnal     Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

301. napirendi pont

 

 

Tárgy:  BVV Kft 2011. évi mérlegbeszámolója                         Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

274/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a BVV Kft. 2011. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját.

 

Határidő:                                                                                      azonnal     Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

302. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Keszivíz Kft 2011. évi mérlegbeszámolója                    Előadó: PKB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

275/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyja a Keszivíz Kft. 2011. évi egyszerűsített éves mérlegbeszámolóját.

 

Határidő:                                                                                      azonnal     Felelős: polgármester

 

_______________________________________________________________________

303. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Keszivíz Kft rendelkezésre álló eredménytartalékának    Előadó: PKB elnöke

           elvonása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által javasolt határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatokat hozta:

 

276/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2012. (II. 28.) számú önkormányzati határozatban és a 184/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati határozatban elfogadott 100.000.000,- Ft osztalékon túl további 30.000.000,- Ft összeget osztalék előleget kivesz a Keszivíz Kft eredménytartalékából.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft ügyvezetőjét, hogy az osztalék előleg kivétele érdekében 2012. május 31-i fordulónappal készítsen évközi mérleget és azt a képviselő-testület 2012. júniusi rendes ülésére terjessze be.

 

Határidő:                                                                       1. pontra: azonnal      Felelős: 1. pontra: polgármester,

              2. pontra: 2012. évi júniusi KT ülés  2. pontra: Keszivíz Kft ügyvezetője

 

 

277/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Keszivíz Kft ügyvezetőjét, hogy az eredménytartalékból történő elvonással kapcsolatban írásban nyújtsa be kérelmét jogcím megjelölésével, hogy milyen tartalmú nyilatkozatot vár az önkormányzattól.

 

Határidő:                                                                                      azonnal     Felelős: Keszivíz Kft ügyvezetője

 

_______________________________________________________________________

304. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Keszivíz Kft ügyvezetőjének 2011. évre előírt               Előadó: PKB elnöke

           teljesítménykövetelmények értékelése

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

278/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete elfogadja a Keszivíz Kft. ügyvezetője számára meghatározott 2011. évi teljesítménykövetelmény értékelését a mellékelt önértékelés szerint és annak aláírására felkéri a polgármestert.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete hozzájárul az 1. pontban meghatározott teljesítményértékelés figyelembevételével 5 havi alapbérének megfelelő összegű éves vezetői prémium kifizetéséhez.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

305. napirendi pont

 

 

Tárgy:  A Dózsa György téri - piac melletti - területen lévő    Előadó: Polgármester

           közterületen 7 db kijelölt árusító helyre pályázat

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

279/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Dózsa György tér piac melletti területén lévő közterületen 7 db kijelölt elárusító helyre nyilvános árverés útján való időszakos közterület- használati jogosultság elnyerésével kapcsolatos pályázati kiírást melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 2012. június 1-ig hirdesse meg a helyben szokásos módon, a közterületen folytatható időszakos kereskedelmi tevékenység folytatására alkalmas területek pályázatát.

3.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságot, hogy a pályázati eljárást és a nyilvános árverést a pályázati kiírásnak megfelelően folytassa le.

4.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az ügyvédet a pályázati eljárás nyerteseivel megkötendő szerződések előkészítésére, valamint felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására.

 

Határidő: 1. pontra: azonnal

               2. pontra: 2012. június 01.

               3. pontra: 2012. június 22-ig

               4. pontra: eredményes pályázati eljárást követően

Felelős:    1. pontra: polgármester

               2. pontra: jegyző

               3. pontra: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

               4. pontra. polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

306. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása Előadó: OKJB elnöke

           (írásos anyag mellékelve)

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását azzal a módosítással, hogy a Blue Banana SC csak akkor tudja igénybe venni a megítélt támogatást, ha igazolja, hogy a székhelye Budakeszi.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a Blue Banana SC csak akkor tudja igénybe venni a megítélt támogatást, ha igazolja, hogy a székhelye Budakeszi.

A fenti döntés alapján a képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:

 

280/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatására kiírt pályázat keretében a következő szervezeteket részesíti támogatásban a táblázatban feltűntetett összeg erejéig.

 

Pályázó neve

Pénzügyi támogatás

(Ft)

KESZI-ART EGYESÜLET

30.000,-

JOBB KOR POLGÁRI EGYESÜLET

50.000,-

BUDAKESZI VÁROSI POLGÁRÖRSÉG

200.000,

BOROSTYÁN NYUGDIJAS KLUB

30.000,

HAGYOMÁNYÖRZÕ KÖR

50.000,

BUDAKESZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZÖSSÉG

50.000,

ZÁKÁNYI ZSOLT REFORMÁUS VEGYESKAR

50.000,

FENYÕGYÖNGYE NYUGDÍJAS KLUB

30.000,

BUDAKESZI SZIVÁRVÁNY ALAPÍTVÁNY

70.000,

HYLARION ÉNEKEGYÜTES

20.000,

SEGÍTÕ KAPCSOLATOK

100.000,

BUDAKESZI ZENEISKOLA BARÁTI EGYESÜLET

50.000,

ALMA MÁTER ALAPÍTVÁNY

70.000,

BUDAKESZI HELYTÖRTÉNETI GYÜJTEMÉNY BARÁTI KÖRE

60.000,

BUDAKESZI SZÉPÍTÕ EGYESÜLET

100.000,-

BUDAKESZI CSERKÉSZEKÉRT ALAPÍTVÁNY

40.000,

GYERMEKLÁNCFÛ ALAPÍTVÁNY

40.000,

BUDAKESZI NÉPDALKÖR

30.000,


BOJTÁR NÉPZENEI EGYESÜLET

60.000,

KERESZTÉNY ÉRTELMISÉG SZÖVETSÉGE BUDAKESZI CSOPORT

30.000,

MAGYAROK SZÖVETSÉGE MOZGALOM BUDAKESZI KÖZÖSSÉGE

20.000,

TARKABARKA /KUNTERBUNT ALAPÍTVÁNY

50.000,

BICIKLIZZ BUDAKESZIN!

30.000,-

BEMUTATÓKERTET BUDAKESZIN!

0,-

336. KARÁCSONY SÁNDOR CSRKÉSZCSAPAT

30.000,

SZÉCHENYI TÁRSASÁG BUDAKESZI BARÁTI KÖRE

30.000,

BUDAKESZIÉRT FÜGGETLENEK EGYESÜLETE

80.000,

VIADAL SE

70.000,

BUDAKESZI KOMPÁNIA SZÍHÁZI MÛHELY ALAPÍTVÁNY

50.000,

MEZEI MÁRIA MÛVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTVÁNY

50.000,

PROHÁSZKA OTTOKÁR ALAPÍTVÁNY

50.000,

BUDAKESZI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KARITASZ CSOPORT

50.000,

BUDAKESZI POSTAGALAMBSPORT EGYESÜLET

30.000,

BUDAKÖRNYÉKI NATÚRPARKÉRT EGYESÜLET

100.000,

BLUE BANANA SC

200.000,

 

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Blue Banana SC csak akkor tudja igénybe venni az 1. pontban megítélt támogatási összeget, ha igazolja, hogy a székhelye Budakeszi.

 

Határidő:                                                                        1. pontra: azonnal     Felelős: 1-2. pontra: polgármester

              2. pontra: az igazolást megérkezése után

 

 

Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia: Javaslom a 307. napirendi pont (Egyebek) utolsó napirendi pontként való megtárgyalását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a 307. napirendi pontot (Egyebek) utolsó napirendi pontként tárgyalja.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

309. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Tájház tulajdonának átadása Budakeszi Város Német  Előadó: Polgármester

           Önkormányzat részére

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom az I. határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

281/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete elviekben támogatja a Helytörténeti Kiállítás Háza önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosítását.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Oktatási, Közművelődési és Jogi Bizottságot, hogy az 1. pontban meghatározott hasznosítással kapcsolatos lehetőségeket vizsgálja meg és tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek a végleges döntés meghozatalára.

 

Határidő:   1-2. pontra: azonnal                     Felelős: 1 pontra: polgármester

                                                                              2. pontra: OKJB elnöke

 

_______________________________________________________________________

310. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület         Előadó: Polgármester

           kérelme

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom az I. határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 8 mellette, ellen szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

282/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete a Mezei Mária Ház (hrsz 1489) 2092 Budakeszi, Petőfi Sándor utca 18. szám alatti ingatlant a Múzeumok Éjszakája rendezvény lebonyolítása céljából 2012. június 16-án 10 és 22 óra közötti időtartamra a Helytörténeti Gyűjtemény Baráti Köre Egyesület részére térítésmentesen használatba adja.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri az Önkormányzat ügyvédjét az 1. pontban meghatározott szerződés előkészítésére, és a polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal

Felelős:    1 pontra: polgármester

               2. pontra: polgármester, ifj. dr. Szilágyi István ügyvéd

 

_______________________________________________________________________

311. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló         Előadó: Alpolgármester

           22/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet

           módosításáról

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a rendelet-tervezet elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, ellen szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

33/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelete

 

az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 22/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 22/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

 

Hatályát veszti a R. 2. § c) pontjában a "szilárd burkolatú" szövegrész.

 

2. §

 

Az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő 8. napon hatályát veszti.

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

313. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Kenderföld utca önerős útépítéséhez kapcsolódó     Előadó: Alpolgármester

           szándéknyilatkozat befogadása

           (írásos anyag mellékelve)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Felkérem az aljegyző asszonyt, olvassa fel a határozati javaslatot.

Dr. Verhóczki Zita mb. aljegyző: A határozati javaslat a következő: 1. Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a Kenderföld utca 20. és a Kerekmező utca 21. szám alatti útszakasz vonatkozásában az ott lakó 18 ingatlantulajdonos közül 15 ingatlantulajdonos által az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 22/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján létrejött társulás kezdeményezését, melyet a melléklet szerinti szándéknyilatkozattal igazoltak. 2. Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott rendelet alapján és szándéknyilatkozatban foglaltak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

 

A jelenlévő 8 fő képviselő 7 mellette, 1 ellene szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

283/2012. (V. 30.) számú önkormányzati határozat:

 

1.         Budakeszi Város Képviselő-testülete támogatja a Kenderföld utca 20. és a Kerekmező utca 21. szám alatti útszakasz vonatkozásában az ott lakó 18 ingatlantulajdonos közül 15 ingatlantulajdonos által az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 22/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet alapján létrejött társulás kezdeményezését, melyet a melléklet szerinti szándéknyilatkozattal igazoltak.

2.         Budakeszi Város Képviselő-testülete felkéri a polgármestert az 1. pontban meghatározott rendelet alapján és szándéknyilatkozatban foglaltak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket.

 

Határidő: 1-2. pontra: azonnal                    Felelős: 1-2. pontra: polgármester

 

_______________________________________________________________________

309. napirendi pont

 

 

Tárgy:  Egyebek

           (szóbeli előterjesztés)

 

 

Dr. Csutoráné Dr. Győri Ottília: A 2012. május 22-i testületi ülésen az "Egyebek" napirendi pont tárgyalásakor közérdekű hozzászólások voltak Budakeszi közterületeit illetően a BVV Kft felé. Akkor abban állapodtunk meg, hogy a következő testületi ülésen visszatérünk, hogy milyen intézkedés történt ezekben az ügyekben. Erre vonatkozó választ nem kaptuk meg. A 2012. júniusi rendes képviselő-testületi ülésre írásos tájékoztatást kérünk.

Köszönöm a képviselő-testületi tagoknak a mai munkáját, ezzel a mai képviselő-testületi ülést bezárom.

 

 

 

K. m. f.

 

 

 

          Dr. Csutoráné dr. Győri Ottilia                          Dr. Szelenczy Gabriella

                     polgármester                                               jegyző

 

 

 

 

Somlóvári Józsefné

jegyzőkönyv-hitelesítő

Összesen 13 napirendi pont