Összesen 3679547 látogató
Összesen 7289 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli ülése 2012.11.23.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 832 megtekintés

 

Jegyzőkönyv*

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2012. november 23.-i rendkívüli üléséről

 

Az ülés helye: Városháza III. emeleti 307-es tanácskozó terme (Budaörs, Szabadság út 134.)

 

Jelen vannak: Wittinghoff Tamás polgármester, Török István alpolgármester, Becz György, Bíró Gyula, Czuczor Gergely, Császárné Kollár Tímea, Filkey Péter, Káhn János, Kálóczi Imre, Leipán Tibor, Dr. Ritter Gergely, Sánta Áron, Stifft Nándor, Szabó Károly képviselők

 

Igazoltan távol volt: Laczik Zoltán képviselő

 

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Molnár Gábor alpolgármester, dr. Bocsi István jegyző, dr. Molnár Bernadett aljegyző, Vágó Csaba kabinet irodavezető, Barta Gáborné pénzügyi irodavezető, Kövesdi Gabriella szociális és egészségügyi irodavezető, Domahidi Emma városépítési irodavezető, Kisgergelyné Matisz Katalin adóiroda vezető, Krajcsirik János számítástechnikai és informatikai irodavezető, Oderszkyné Miczkó Erika belső ellenőrzési irodavezető, dr. Takács Béla szervezési és titkársági csoportvezető, Karsainé Kovács Judit közoktatási csoportvezető

 

Meghívottként jelen van:

Intézményvezetők, Pro Musica Kórus tagjai.

 

Jegyzőkönyvvezető: Timár Zsanett

Jegyzőkönyvet készítette: Biró Ágnes/Molnár Csilla/Pintérné Berecz Anita/Timár Zsanett

Számítástechnika: Krajcsirik János

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kollégákat és mindenkit, aki azért jött el, mert érdeklődik a mai ülés tartalma iránt, illetve azokat is, akik a televízió képernyőjén keresztül majd felvételről követik figyelemmel a munkájukat.

 

Napirendhez:

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondta, hogy a mai képviselő-testületi ülésre azért került sor, mert a Képviselő-testület az előző ülésen Köznevelési Intézményműködtető Szervezet alapításával kapcsolatban hozott egy döntést, melyet az Ötv. alapján, miután az önkormányzat érdekeivel ellentétesnek tartja, a Képviselő-testület elé újratárgyalásra beterjesztette.

A másik napirend, ami társul az előzőhöz, sajnos a Pro Musica Kórus ügye, ahol a belső megbékélésre a remény viszonylag kevésnek tűnik és a jogi helyzet még nem rendeződött. Ezért előterjesztést készítettek annak érdekében, hogy a túléléshez valamiféle megoldást tudjanak találni.

Ismertette, hogy egy sürgősségi indítvány is érkezett, amelyet Filkey Péter képviselő jegyez a Városi Állandó Gyűjtemény ügyében. Az előterjesztés a finanszírozáshoz szükséges keret megteremtésére vonatkozik.

 

Közben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Czuczor Gergely képviselő úr is megérkezett.

Továbbiakban elmondta, hogy Laczik Zoltán képviselő úr jelezte, miszerint a mai ülésen nem tud részt venni, tehát rajta kívül mindenki jelen van. A Képviselő-testület tehát 14 fővel határozatképes, az ülést megnyitja és az ismertetett napirendeket javasolja megtárgyalni, természetesen a sürgősségi indítvánnyal együtt.

Kérdezi a Testület tagjait, kívánnak-e a napirendhez észrevételt tenni, van-e valamilyen indítványuk?

 

Közben jelzi a Testület számára, hogy mivel nincsenek szavazókészülékek, minden képviselő markánsan és kézfeltartással jelezze az adott pillanatban a szavazatát és akkor tegye le, ha meg is számolták.

 

Felteszi szavazásra a fentiekben ismertetett napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot a sürgősségi indítvánnyal együtt, amelyet a Képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal elfogadott.   

 

 

484/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Napirend

1.) A 435/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat ismételt megtárgyalása (Köznevelési intézményműködtető szervezet alapítása)

2.) Kiegészítés a Pro Musica Kórus ügyében hozott 431/2012.(XI.07.) ÖKT. sz. határozathoz

3.) Városi Állandó Gyűjtemény ügyében hozott 196/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozat módosítása

              

 

Napirend előtti hozzászólás: nem volt.

 

 

 

Napirendek tárgyalása:

 

 

1.) A 435/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat ismételt megtárgyalása (Köznevelési intézményműködtető szervezet alapítása)

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/1. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Elmondta, hogy nagyon sok oldalról megvilágították a kérdés hatásait. Olyan feladatot kapott a héten, amire nem is számított, így meglehetősen sűrűvé vált ez az időszak számára. A múlt hét végén kereste őt meg egy pedagógus szakszervezet, a PDSZ azzal, hogy a sztrájkbizottság - amiről már biztos mindenki hallott - tárgyalása során, több munkacsoport alakult és ezek közül az egyik azt a feladatot kapta, hogy egyeztessen a Kormány képviselőivel arról, hogy az intézmények átadásával kapcsolatos és a jövőbeni működésével kapcsolatos kérdések hogyan alakulnak. Azzal keresték őt meg, hogy ebben a munkacsoportban azt szeretnék, ha elfogadná, hogy ő képviselje szakértőként a szakszervezetet, ami egyfelől megtisztelő számára, másfelől pedig az volt az indokuk, hogy 22 éve működtetnek nem is olyan rosszul intézményeket. Számára az egy nagyon furcsa szituáció, hogyha valamivel alapvetően nem ért egyet, akkor annak a részleteinek a tárgyalásán vegyen részt, kvázi ezzel hitelesítve esetleg azt, ami minden elemében kifogás alá esett. Ezek után megkereste a szakszervezet elnöke őt a hétvégén azzal, hogy ezt az álláspontot abszolút érti és alapvetően a szakszervezet álláspontja is az, ami egyébként Pokorni Zoltán úré is ebben a kérdésben, miszerint azok az önkormányzatok, amelyek magas és jelentősen jobb színvonalon látták el, ezt a feladatot, mint az országos átlag, és az erejük, lehetőségük megvan és a működtetést amúgy is vállalják, tehát, az ő esetükben a szakszervezet álláspontja is az, hogy a fenntartást is az önkormányzatok végezhessék. Viszont azt kérték, hogy amennyiben úgy látja - polgármester úr - miszerint teljesen reménytelen, akkor rá bízzák, a továbbiakban hogyan alakuljon a tárgyalás.            

El kell mondja azt is, hogy ez a keddi napra esett és az ún. Klebelsberg Kúnó Intézményfenntartó Központ vezetője volt az, aki a tárgyalópartnerük volt 5 szakszervezet szakértőivel és természetesen ő - polgármester úr - ismertette az álláspontjukat. A Kormány részéről megbízott intézményfenntartó elnöke elmondta, hogy nekik nincs felhatalmazásuk ilyen ígéretet tenni, hiszen ez törvényalkotási kérdés és a szándékuk az, hogy az önkormányzatokkal olyan viszonyt alakítsanak ki, kvázi, mint egy házasság. Erre ott rögtön elhangzott, hogy ez is olyan, mint amikor azt mondják, hogy a házasság szövetség, ami azon problémák megoldására jön létre, amelyek egyébként a házasság nélkül nem lennének. Ezen az egyeztetésen aztán kiderült, hogy a Kormány képviselői és az intézményfenntartó központnak a vezetője nagyon törekszenek arra, hogy az együttműködés jó legyen, ami érthető, mert több is, mint 3000 intézmény fenntartásáról, részben működtetéséről, a munka összehangolásáról van szó. Úgyhogy egy olyan megállapodás történt és egy olyan, viszonylag jó hangulatú és minden részletre kiterjedő megállapodás történt, ami ezen rossz keretek között, igyekezett leképezni azt, hogy lehetőség szerint azért az intézményvezetőknek, akiknek gyakorlatilag a jogosítványaikat az új köznevelési törvény a nullához közelítően redukálja, azt mégis valamilyen módon meg lehessen erősíteni. Természetesen az intézményi dolgozók státuszát illetően is igyekeztek biztosítékokat kapni, bár beolvadnak ezek az intézmények ebbe az ún. Klebelsberg Intézményfenntartó Központba, de ettől függetlenül a munkáltatójuk az intézményfenntartó elnöke lesz, szóval hogy mégis a munkáltatói kérdésekben az intézményvezetőknek azért legyen beleszólásuk, hogy ne legyen olyan, miszerint ha reggel benyitnak az iskolába, akkor csupa idegenarccal találkoznak, mert ad abszurdum, jelenleg a törvény alapján ez is megtörténhetne, mert az elbocsájtás és a munkáltatás ilyen jellegű kérdései az intézményfenntartó feladata.

Nem fogja most az egészet részletesen ismertetni és azért mondta ezt el, mert az egyeztetés során, sokféle kérdés fölmerült. Többek között a működtetés is és nagyon egységesen az az álláspont fogalmazódott meg, hogy csak nehogy majd azt tegyék az önkormányzatok, miszerint ebben a helyzetben létrehoznak a működtetésre egyfajta GESZ-t vagy GAMESZ-t, ezzel még inkább elidegenítve az intézményektől és az autonómiáinak a teljes lenullázásához vezető utat válasszák ebben a tekintetben.

Nagyjából ezt a gondolatot próbálta körüljárni az előző ülésen is, hiszen volt már rossz tapasztalatuk egyfelől arról, hogy hogyan működik az, amikor az önkormányzattól eltávolítják és az intézmények és az önkormányzat közé kerül egy szervezet. Felszámolták azt az ellátó intézményt azért, mert nem működött hatékonyan.

Pontosan tudják, hogy ezzel jelentősen nőnek a költségek, hiszen maga az előterjesztés, csak erre az évre 10 M Ft-ot tartalmazott, ami éves szinten 20-30 millió forint között lesz, de nem tartja kizártnak, miszerint a 30 milliót is meg fogja haladni az a többlet, amit ez igényel. Aki ezt nem hiszi, annak elmondja, hogy azért lesz így, mert hogyha az önkormányzat látja el ezt a feladatot - és el is tudja látni -, akkor nem indokol többletlétszámot, hiszen az intézményeknél meglévő emberanyag, szakértő, szakemberanyag, illetve az önkormányzatnál meglévő, úgy alakítható át, úgy csoportosítható át, hogy egyfelől meg tudják tartani azokat a dolgozókat, akik jelenleg ott dolgoznak, másfelől nem kell új embereket felvenni, míg viszont, ha egy új intézményt létrehoznak, ott kell egy vezető, egy gazdasági vezető, humánpolitika, bérszámfejtő, stb., ha megnézik, alsó hangon is ez éves szinten, minimálisan ezt igényli, ráadásul nyilván hely is kell egy ilyen intézménynek.

A másik történet az, hogy önmagában az, miszerint a tanév közben kerül erre sor, az egy nagyon komoly megrázkódtatást okozó átalakulás. Új fenntartó lesz, és januárban, amikor a tanár benyit az iskolába, teljesen megváltoznak a körülmények és ebben a helyzetben, amikor amúgy is nagyon nehéz a szituáció és bár már most látják, miszerint a törvényhez, ami az intézmények átadására vonatkozik, több, mint 100 módosító indítványt nyújtottak be a kormánypárti politikusok a Parlamentben, aminek a végszavazása még nem történt meg, bár jóllehet december közepéig kötelező feladatokat fog előírni az önkormányzatok számára. Budaörs esetében még a kistérségből is ki kell hozni előtte az iskoláikat ahhoz, hogy utána beolvadjanak az ún. KIK-be (rövidítése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak). Azt a törvényt viszont még nem fogadták el, ami ennek a feltételrendszerét rögzítené. Egészen kaotikus a helyzet és megítélése szerint, mind az intézményvezetők, mind a pedagógusok olyan mértékben vannak ebben a helyzetben bizonytalanságban, hogy erre még egy új bizonytalansági faktort rászervezni, az több, mint felelőtlenség és bűn. Ebből következően, az csak hab a tortán, hogy ez olyan bonyolult felelősségi viszonyokat fog hozni, ami a vezetési lehetőségeket is csökkenti, mert ugye azaz érv is elhangzott, hogy más területen is működtetnek, üzemeltetnek így dolgokat, de az iskolák nem csak épületből, padokból, táblákból és krétákból áll, hanem ez egy olyan működő szervezet, ahol pedagógusok, diákok, tanterv, élő programok vannak és ha ezt most fenekestől forgatják fel, az komoly problémákat fog generálni. Ez azért nem olyan, mint amikor az utakat, parkokat kell karbantartani, mert ott lehet kaszálni, azután meg kinő a nagydolog! Szóval, egy egészen más szervezeti egységéről van szó az önkormányzatnak, talán a legfontosabbról, ami a gyerekekről szól. Ebből következően, túl azon, hogy ez vezetési, költségvetési és egyéb problémákat okoz és akkor erre - most olyanra fog hivatkozni, aminek nyilván valaki nem fog örülni - ezzel szemben, az az egy pozitívum, hogy el lehet távolítani a polgármestert, mert annak túl jó viszonya van az intézményekkel. Nem hiszi, hogy ez olyan erős érv lenne, miszerint ezért fenekestől kelljen felfordítani egy város intézményrendszerének a működtetését.

Ezért és ezen érvek mellett azt kéri a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy vonja vissza az előző ülésen hozott határozatát.

 

Császárné Kollár Tímea: az elmúlt ülésen a szavazáson ugyan temetés miatt nem vett részt, de a vitában előtte még igen és éppen azért, mert nem tudta, tud-e maradni a gombnyomásig, előre jelezte, hogy tartózkodott volna.

Az előző ülésen elmondott véleményéhez kiegészítésként mondta el, hogy rendkívül nagy problémát okoz, miszerint vannak olyan kormányzati döntések, amik helyben rosszak. Megítélhetik egyébként innen, hogy mit okoz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mit okoz Budapesten. Ezt azt hiszi, hogy nem lenne ildomos részükről taglalni és véleményezni. Abban egyetért a FIDESZ-KDNP frakció is helyben, hogy a köznevelési törvény ilyen szintű megváltoztatása Budaörsön nem hozott jót. Szerinte abban is mindannyian egyetértenek, hogy meg kellett változtatni a köznevelést, mint olyat. Ott vannak nagyon nagy eltérések, hogy merrefele, hogyan és mi legyen ennek a következménye. Ami viszont nagyon lényeges, hogy a FIDESZ-KDNP végül is a saját kormányzatának a döntését, teljes joggal védi. Bizonyos előterjesztésekben, azt hiszi, hogy tényleg adják meg nekik azt a tisztességet, hogy ezt az utat látják rajtuk.

Budaörs Fejlődéséért Egyesület ugye nem párt, tehát ilyen módon nincs kapcsolódási pontja a Parlament pártjainak véleményével. Tehát, maximálisan egyetlenegy lehet csak a szemük előtt, Budaörs védelme, mert gondolja, erre alakultak.

Viszont Leipán Tibor független képviselőtársa, Laczik Zoltán MSZP-s képviselőtársa - aki most nincs itt - főleg az utóbbi kettő, rendkívül nehéz helyzetben vannak. Nyilván van egy országos véleménye az MSZP-nek is és a JOBBIK-nak is, ami ez ellen a köznevelési átalakítás ellen volt. Ezt személy szerint is így gondolja, nem csak a pártja véleményét továbbítja. Ilyen formán egyetérteni nem tud, bár a járásnál már körbejárták ezt a kérdést.

Nem csak ezért vannak nagyon nehéz helyzetben! Azért vannak nagyon nehéz helyzetben, mert az intézmény megalkotásával, lévén, hogy meg lett határozva, hogy ki legyen a vezetője, amennyiben ennek a technikai feltételek megfelelnek. Az nyilván egy FIDESZ-hez közeli, de szerinte nyugodtan kimondhatják, mert ha valaki külsős bizottsági tag volt egy pártnak a színeiben, akkor az gondolja, nem sértődik meg, ha úgy gondolják, hogy az értékrendje is olyan, mint az a párt, aki őt javasolta.

A Polgármesteri Hivatal megint egy érdekes kérdés, mert nyilván ott meg az elmúlt 21-22 évben ugyanaz volt a polgármester. Ez is némi értékrendi - nem mondják, hogy párti - irányt szabhatna akár és itt senkinek a szakmai felkészültségét vagy a becsületességét nem szeretné közel sem lapra tenni. Olyannyira nem, hogy meg van arról győződve, miszerint akár a Polgármesteri Hivatal munkatársai, akár a megalapítandó intézmény munkatársai szakmailag fölkészültek, tisztességesek és a rájuk bízott feladatokat a legjobb tudásuk szerint látják el. De azért mégiscsak ott van, hogy akár a független képviselő, mint Leipán Tibor, akár két másik pártban ülő képviselő, mint Laczik Zoltán és jómaga és gyorsan idesorolja az intézményvezetőket is, vagyis az iskolák vezetőit. Hát bizony, egy olyan helyzetbe kerültek, amit polgármester úr is jelzett a levelében. Õ maga, ezt a jó viszonyt már nem mondja, mert sokszor elhangzott, de azt mondja, hogy mivel Budaörsön a FIDESZ van többségben a Képviselő-testületben - bár ő nem látja a többséget a 15-ből, de nem baj -, joggal érezhették az igazgatók, hogy a tűzzel játszanának, ha bírálnák az elképzelést, stb., stb. Tehát, itt mind a két oldalról megjelenik egy olyan, hogy az iskolaigazgatók egy olyan helyzetbe kerülnek, miszerint valahol nekik kellene vagy nem kellene lenniük, de teljesen megérti mindenki, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak. Így is a létbizonytalanságuk az sajnos egészen elképesztő - ahogy ezt már polgármester úr is elmondta és bánatosan, de egyet kell, hogy értsen vele. Azaz, igen, ad abszurdum az is előfordulhat, hogy bemegy egy intézménybe és nem azt találja ott, amit tegnap ott hagyott. Ez így van és erre a törvény pillanatnyilag lehetőséget ad. Ilyen körülmények között nagyon nehéz egy intézményvezetőnek a helyzete, hogy most a helyi Polgármesteri Hivatal felé próbáljon, egy eddig egyébként jól működő kapcsolati rendszert véleményével alátámasztva tovább vinni vagy próbáljon meg ehhez az új helyzethez alkalmazkodva a KIK felé is egy jó viszonyt kialakítani. Azért ez egy rettenetesen nehéz helyzet és azt el kell mondani, hogy azt gondolja, ez egy olyan döntési helyzetbe hozta a képviselőket is és olyan bizonytalansági helyzetbe hozta az intézményvezetőket, ami nagyon nem korrekt. Akármi is van benne, akárki is van mögötte, nem korrekt! Egy iskolavezetésnek nem azzal kellene foglalkoznia, hogy ebben állást foglaljon bármilyen módon, mint ahogyan párttagként, pártjukat képviselve, delegáltan, Laczik Zoltán képviselőtársának és saját magának is egy rettenetesen nagyon nehéz helyzetet hozott ez. Csak azért volt ilyen hosszú - a televíziónézők és a helyszínen lévők is nyilván azt gondolták - hogy tudják, itt nem arról van szó, hogy bárki vitatná a szakmai felkészültségét vagy a szakmai hozzáértését vagy a tisztességét azoknak az embereknek, akik ebben a fenntartóintézményben, akár a Polgármesteri Hivatal szervezeti kötelékén belül dolgoznak. A probléma nem ez, hanem az, hogy adják le a vagyont. Rettenetesen sajnálja, hogy nagyon sok ügyben tud konszenzusra jutni a két nagy párt itt, illetve az egyik Egyesület, mindenféle apró-cseprő ügyben meg tudják ezt beszélni szépen egymással és itt, ahol kellemetlen helyzetbe hoznak iskolaigazgatókat és intézményvezetőket, itt valahol ezt nem sikerült összehozni és ezt, ismétli, rettenetesen sajnálja. Saját magát nem sajnálja, mert ő akart idejönni, de a vezetőket igen, mert tényleg olyan helyzetbe hozzák őket, ami valakiket mindenképpen sértene - ezt ő így gondolja, bár nem ez a célja senkinek.

Ha lett volna alkalom, amikor konszenzust kellett volna kötni, akkor ez az az alkalom!                      

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez utóbbi kritika teljesen jogos és tulajdonképpen volt is az elején egy olyan - ha nem is kimondott - hallgatólagos megállapodás, vagy legalább is a működésükre az volt inkább jellemző, hogy számos kérdésben meg tudtak egyezni, állapodni - amire Császárné Kollár Tímea képviselő asszony is utalt - és nem került úgy a Testület elé anyag, hogy ilyen vitát generáljon. Ez esetben, miután nagyon későn szerzett erről tudomást és valamiféle megállapodás már előtte megköttetett és ez a szavazási eredményből kiderül, hiszen amikor Császárné Kollár Tímea képviselő asszony azt mondja, hogy nem látja a FIDESZ-KDNP többségét a Testületben, mégis az 1 MSZP-s szavazattal a dolog többséget kapott és ma nem tud erre reagálni az, aki megszavazta, mert nincs közöttük jelen. Azt viszont tudja, hogy a saját pártjának a tagjai mit mondtak neki ezzel kapcsolatban, és hogy a megyei elnök, amikor felhívta és tájékoztatta arról, hogy mélyen nem értenek egyet ezzel az eljárással és abszolút ellenkezik azzal, amit Õk gondolnak egyébként, mind az önkormányzati mind az intézményfenntartásról. Amire utalt Császárné Kollár Tímea képviselő asszony, az sokkal mélyebb és azt maga sem gondolta végig, csak most hogy képviselő asszony említette az intézményvezetők helyzetét, miszerint nem is az a kérdés, hogy velük, önkormányzattal szemben kiszolgáltatottak-e vagy nem, mert azt merheti remélni, hogy nem, csak hát ezek az intézményvezetők, intézményeikkel együtt beolvadnak ugyanebbe a KIK nevű intézménybe és a jövőbeni sorsuk majd attól függ, hogy az ottani vezető, aki a munkáltatói jogokat gyakorolja, a pályáztatás során milyen jóindulattal lesz az adott intézmény kollektívája, az önkormányzat véleményezése felé és az intézményvezetőknek udvariasan szólva is, a mozgásterét talán ez egy picit korlátozza. Szóval azt próbálja alátámasztani, amit Császárné Kollár Tímea képviselő asszony mondott. Ez szerinte több is, mint kiszolgáltatottság.

Nyilvánvalóan nem az ő tiszte az, hogy védje a jelenleg kialakult helyzetet, mert nagyon nehezen talál rajta olyan pontot, amit ne vitatna, már a köznevelés átalakítását illetően, de az a megállapodás, amin maga is részt vett a munkabizottságban, ahol a szakszervezetek és a KIK-nek a vezetője volt, az egy kedd délelőtt történt. Aznap este, mind a közszolgálati televízió, mind pedig más csatornákon látott híreket, de mégis azt közölte a médián keresztül az emberi erőforrások minisztere, hogy az a munkabizottság, amelyben maga is részt vett, remek munkát végzett. Ez persze most nem jelenti azt, hogy azok a megállapodások, amelyek egyébként az intézményvezetők jogköreit erősítik, és amiket itt felsorolt - ezek aztán majd abba a rendeletbe is bele fognak kerülni, mert ezt majd rendelettel szabályozzák, amely erre a KIK-re fog vonatkozni - hogy ezeket el is fogják fogadni. Remény azért mégis van arra, ezt látta a KIK elnökének a hozzáállásán is, azaz ő pontosan tudja, hogy borzasztó nehéz lesz 3000 intézményt egy helyről irányítani úgy, hogy egyébként azok a tankerületek, amelyek most a járáshoz kapcsolódóan a tanigazgatókat neveztek ki, azokat nem ő nevezte ki. Itt is van egy elképesztő furcsaság, hogy a tanigazgatókat nem az nevezi ki, aki egyébként velük majd dolgozni fog és egyébként meg munkáltatják azokat az intézményvezetőket és az összes ott dolgozót, aki jelenleg az oktatási intézményben dolgozik. Szóval, ez nagyon nehéz szituáció és azért mondta el, hogy amikor valami ennyire bonyolult, akkor - és fenntartja, hogy túl azon, miszerint novembert írnak, de perceken belül december lesz - ha egy intézmény létrejön, azaz elején létre kell, hogy hozza saját magát és mire létrehozza saját magát, mert egy csomó olyan döntést meg kellene hoznia, ami ahhoz szükséges, hogy január 01.-én a zökkenőmentes működés elindulhasson.                     

 

Czuczor Gergely: Hogy mennyire hálás vagy nem hálás egy Fidesz/KDNP-s képviselőnek ilyenkor a kérdéskörben állást foglalni, azt mindenkinek saját belátására bízza. Mint pedagógus és mint tag-intézményvezető is kell, hogy valamennyire ráhatással legyenek a dolgokra és legalább véleményt tudjanak foglalni a kérdéskörben. Ott kezdené, hogy a kampány elkezdődött, a kampány itt van a városban már, országos szinten elkezdtek mocorogni a különféle figurák, elsődlegesen a baloldalra gondol itt. Ehhez sokan szeretnének csatlakozni, ami helyén való, mert hiszen akik ebből élnek, vagy sok-sok éve ezt csinálják, az nyilván felszínen szeretne maradni, dicséretes és pártolandó dolog. Ugyanakkor a pedagógiai, szakmai kérdéskörökben állást foglalni és szakszervezeti szószólóként viselkedni, azt szerinte magánemberként mindenki megteheti, ha felkérik erre. De hogy egy november 22-én szervezett pedagógiai napon, ami kifejezetten pedagógusoknak a jövőjéről, a január 1. utáni változásokról szól, ott mennyire helyes ezt az álláspontot, ami egy szakszervezetnek a véleménye, artikulálni polgármesterként, azt polgármester úr megítélésére bízza. Ha hasonló helyzetbe kerülne, vagy került volna, valószínűleg nem tenne, vagy nem tette volna, de ez az ő magánvéleménye. Nem akarja ezt megítélni. De hogy kampány van, az biztos, mert arra próbálják meg itt késztetni a budaörsi pedagógusokat, hogy féljenek, mert katasztrófa lesz január 1-től. Holott január elsejétől nem lesz változás az életükben, bemennek tanítani, el fog kezdődni a nap, kinyit a portás, érkeznek a szülők a diákokkal. Ugyanaz a béke és ügymenet lesz reményei szerint az épületen belül, mint ami eddig is volt, és ahogy Budaörsön, az ország más tájain is, ugyanúgy fel fog kelni a nap, és dolgozni fognak a pedagógusok is. Többször is említették, azt ugye senki sem gondolja komolyan, hogy tegyék fel, nem megengedett a szituáció, de mond egy szélsőséges esetet. Az egyik kolléga reggel 7.45-kor ittas állapotban megjelenik, és tanításra jelentkezik. Ugye senki nem gondolja, hogy fel kell hívják az államtitkárságot, és engedélyt kell kérniük arra, hogy megtagadják tőle a munkát? Lesznek az igazgatóknak olyan jogosultságai, hogy ezeket a lépéseket meg kell tudni helyi szinten tenni. Hogy ez mennyire munkáltatói jog, ő hiszi, és vallja, hogy azok a mozgásterek, amik az épület működtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódnak, azok városi kézben maradnak, vagy ami a pedagógusok motiválásához szükségesek, ezek egy kézben lesznek. Nem hiszi, hogy holnaptól kezdve negligálva van minden olyan elért érték, amit évszázadok alatt összehordott Európa. Helyi szinten lesz sok minden megoldva, mert ott tudják megoldani. Nem hiszi, hogy lenne olyan Fidesz/KDNP-s ember, aki ez ellen merne bármit is gondolati szinten ébreszteni. Szerinte ez megint inkább hangulatkeltés. Hogy az igazgatók mennyire vannak kitéve politikai csatározásoknak, gondoljanak bele, milyen volt az 1. iskola új igazgatóválasztása. Meg milyen volt azt megelőzően? Ne mondja neki senki, hogy itt nem voltak politikai csatározások, vagy nem akartak megfelelni korábbi iskolaigazgatók, meg a leendő iskolaigazgatók a helyi szintű politikai érdekeknek. Ennyire naivak ne legyenek! Lehet ez ellen mondani sok mindent, de azért ezt mindenki a saját bőrén érezte, hogy itt milyen harcok, háborúk voltak a semmiből. Ott a szakmának volt egy álláspontja, és aztán hol meghallgatásra került, hol nem, és politikai alapon sok helyzetben döntött a város az elmúlt 20 évére visszatekintve. Ezt elveszítik valóban. Lehet siránkozni, hogy ez megváltozott, és hogy ezt nem a helyi szintű politika fogja eldönteni, maga részéről azt mondja, hogy ez helyes, jó törekvés. Nem érzi azt, hogy a törvényhozásban arra törekvő emberek ülnének, hogy itt káoszt teremtsenek január 1-vel vagy akár jövő év szeptember 1-vel. Kedvenc példája szokott lenni, mert többször, több helyről is hallotta, hogy nem egyszer előfordult, és most nem Budaörsről beszél, hanem egy kis településről, hogy a polgármester behívta az adott iskolának, annak az egy szem iskolának a pedagógusait, és megkérdezte télvíz idején, hogy választhatnak a kedves kollégák, hogy vagy bért fognak kapni, vagy fűtenek, melyiket választják. Nem budaörsi a helyzet, de országos szinten nem egy ilyen település volt. Ennek következtében aztán növekedtek a különféle adóssága a településeknek.. Ezen változtatni kellett, és sajnos Budaörs a másik végén áll a történetnek. Nem egy pozitív kicsengés, de ugyanakkor meg az ország és a jövő generációja szempontjából egy fontos, és szerinte helyes lépés. Szokott Polgármester úr is erre hivatkozni, hogy visszatér valamilyen rendszer, valami régi, amit mindenki elítélt, a 40 évnek a borzalmai. Ezt ő messze látja,  erre hogy bármiféle esélye lenne. Az állami kézben való üzemeltetés mennyire ördögtől való, és mennyire csak a kommunista vagy szocialista rendszerek sajátossága, ezt azért erősen megkérdőjelezné. Tehát itt egy új világnak a felépítésében, nem feltétlenül a régi, és egyébként mindenki által sok szempontból bírált rendszernek a visszaállítását érti ezen. Helyi szinten cselekedniük kell, ezt mindannyian látják, szükség van arra, hogy megoldást találjanak a köznevelési törvénynek a változtatása nyomán létrejött helyzetben, és itt felmerül egy olyan kérdés, hogy a hivatalon belül vagy a hivatalon kívül történjék-e az üzemeltetés szerepkörének az ellátása. Tisztelve és becsülve Budaörs Város Önkormányzatának Hivatalának dolgozóit, napi 8 órában teszik, amit tesznek a városért, sok szempontból helyesen, a polgárok megelégedésére, Jegyző Urat legutóbb kitüntették, országos díjat kapott, tehát elismerések azért jönnek. Ugyanakkor az egész intézményműködtetés, ami Budaörsön történik ma, bele fog-e férni a jelenlegi munkamenetbe? Nem egyszer jönnek olyan jelzések feléjük, hogy azért nem készültek el anyagok, vagy azért vannak tévedések benne, mert túlterhelt a hivatal. Most még újabb feladatot akarnak ráakasztani a hivatalra, ami nem biztos, hogy azzal jár majd, hogy újabb dolgozókat kell felvenniük. Akkor most miről is beszélnek? Lesz majd még olyan ember, akinek a 8 órába ez bele fog férni? És itt fog ülni esetleg 10-12 órát? Van ilyen iroda, tudja, akik ennyit dolgoznak. Vannak olyan szituációk, ahol ezt meg kell csinálni, de hogy ez jó út-e vagy sem.

Nincs itt a kijelző, nem tudja, időben hol tart a 10 perchez.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak kétszer lépte túl.

 

Czuczor Gergely: Csak még 2 mondatot hadd mondjon el még. Polgármester úrnak a jelenlegi előterjesztését szerinte a Fidesz/KDNP frakciószövetség nem fogja tudni támogatni, fenntartják a korábbi álláspontjukat, és azt szeretnék, hogy a polgárok nyugodjanak meg, Budaörsön működni fog az élet. Itt már inkább politikai csatározást érez ebből a szituációból. Szakszervezetet lobogtatnak, meg sok mindent lobogtatnak, dolgozni fognak a pedagógusok, lesz fűtés, karbantartás, működni fog az intézmény, és reményei szerint a diákok ezt abszolút nem fogják érezni, pláne a szülők.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Csak a rend kedvéért, képviselő úr azt mondta, hogy elkezdődött a kampány, és a hozzászólásának a 85 %-a nem az előterjesztéssel foglalkozott, hanem a közoktatásra vonatkozó politikai helyzettel. Természetesen mindenre nem fog reagálni, személyeskedni sem szeretne, de azt mondja képviselő úr, hogy pedagógusként és tag-intézményvezetőként … Hát, ha ő egy egyházi intézmény pedagógusa és tagintézmény vezetője lenne, ő is nyugodt lenne, merthogy őket semmiben nem érinti az, amiről most beszélnek. Azt mondja képviselő úr, hogy a kampány elkezdődött. Ezt ő is látja, a buszok tele vannak mindenféle matricákkal, ezzel együtt ő meg nem a politikával szeretne foglalkozni, hanem ahogy el is ismerte képviselő úr, azzal foglalkoznak, hogy egy konkrét budaörsi intézményműködtetési kérdésben kinek, mi az álláspontja. Ezt lehet politikaivá minősíteni, merthogy egyébként a közügyekkel való foglalkozás politika, ha tetszik, ha nem. Mindenki, aki itt ül, politizál, sőt az is, aki erről véleményt mond. Ez nem pejoratív, csak ha van, aki úgy akarja beállítani, akkor lehet így is. Amit a pedagógus fórumról képviselő úr mondott, hogy az ő helyében - már mondott olyat is képviselő úr, hogy milyen beszédet mondana az ő helyében egy ünnepségen -, ő azt mondta, hogy majd ki kell próbálni, semmi akadálya, el kell indulni a választáskor, és akkor megpróbálja képviselő úr, hogy ezt ő hogy tenné. Ez egy pedagógiai fórum volt, ahol ő nem a szakszervezet álláspontját ismertette csak, hanem azt az álláspontot ismertette, amit a Kormánnyal közösen alakítottak ki. Tehát intézményvezetőnek sem árt, hogyha odafigyel arra, még akkor is, hogyha ő abban a helyzetben van, hogy őt nem érinti a kérdés. Ami őt is meglepte, ambivalens helyzet volt, hogy az a szakszervezet kérte őt föl, amelynek a helyi képviselőjével késhegyig menő vitákat folytattak sokszor a költségvetést illetően, és most felkérte arra, hogy azt az álláspontot, ami az önkormányzatok szempontjából és szerintünk az intézmények szempontjából is egyezik az ő véleményükkel, abban szakértőként részt vegyen. Akkor mit ismertetne, mint a saját véleményét. Képviselheti képviselő úr véleményét is, de azzal nem ért egyet, ezért azt ismertette, amit ő helyesnek tart. Ami a munkáltatói jogokat illeti, szerinte nagyon boldog Árendás igazgató úr, hogy egy alkoholos befolyásoltságú pedagógus majd nem engedhet be az intézménybe tanítani. Ha ennyi lesz a jogosítványa, akkor tényleg elmondhatják, hogy itt van a Kánaán. Ez fantasztikus, hogy ilyen jogosítványt kaphat egy intézményvezető, ez igen megtisztelő. Másik vélemény, hogy nem nagyon látott az elmúlt 20 évben alkoholos befolyásoltságban érkező pedagógust, úgyhogy nem lesz sok dolga e tekintetben eszerint az intézményvezetőknek. Mérhetetlen cinikusnak tartja, hogy ezt hozzák fel egy olyan helyzetben, amikor tökéletesen elveszik az összes létező jogosítványát munkáltatói kérdésben, ha tetszik, ha nem. Ezt Tímea is elmondta a törvénnyel kapcsolatban, semmiféle munkáltatói joga nem lesz, legfeljebb véleményezheti, ezt érték el ezen a bizonyos egyeztetésen. Amit a kis iskolákkal kapcsolatban mondott Gergely, senki nem vonta kétségbe azt, hogy tökéletesen egyetértenek abban, hogy az elmaradott térségekben lévő iskolákkal kapcsolatban felelőssége van az államnak. Csak ő nagyon jól emlékszik - ha már a nagy politikánál tartanak - arra, amikor a körzetközponti iskolákat az előzőekben lévő oktatási kormányzatok meg akarták változtatni, miféle szirénhangokat hallottak, hogy "az iskolákat nem adjuk", " az iskola és a templom maradjon", miközben ma mindenki pontosan tudja, hogy egy kis településen, ahol 10-15 gyerek van, és az jár a 8 osztályba, és hogy nem megfelelően képzett pedagógusok látják ezt el, ez a legnagyobb rákfenéje, meg a pénzhiány az elmaradott térségekben. De hogy jön ez a budaörsi problémához? Hogy nem lehet ezt szétválasztani? Hogy nem látja ezt egy oktatási kormányzat, hogy ezt differenciáltan kell kezelni? Nem ő mondja ezt, hanem a Parlament Fideszes Oktatási Bizottságának az elnöke, akivel ő tökéletesen egyetért, akit most Hoffmann Rózsa le MSZP-sezett. Pokorny Zoltán nagyon boldogan vette ezt a kritikát, mint ahogy ő is boldogan veszi a kritikát, mikor ezzel kapcsolatban politikai összemosásokat próbálnak alkalmazni, szerinte szigorú, oktatáspolitikai-szakmai kérdés. És igen, azt gondolja, hogy időutazást láthatnak, Gergely azt mondja, új világ kezdődik, neki erről Huxleynak a Szép új világa jutott eszébe. Abba az irányba nem menne.

Neki a fejlett világ jobban tetszik, ahol minden tanulmány azt támasztja alá, hogy az intézményi autonómia és a pedagógusok tanszabadsága az egyetlen út ahhoz, hogy eredményt lehessen elérni, és hogy minden, amit lehetséges az oktatásban, az használ, és minden, ami kötelező, az árt. Jelenleg az "árt" irányában megy el minden, nem a művészetek irányába. Ezért aggódik. Bárki olyan tenné ezt, akivel politikailag hasonlóan gondolkodik, ugyanilyen kritikát fogalmazna meg.

 

Becz György: Annak idején, mikor első beszédét mondta, mint képviselő, hogy képviselőként az a legfontosabb számára, hogy budaörsi érdekeket képviseljen, és azt tartja a testület feladatának is, hogy alapvetően budaörsi közérdeket kell neki megoldani. Ezt azért mondta el bevezetőként, mert Tímea párt-meghatározottságokat említett. Szerinte a pártpolitikát, amennyire lehetséges, ki kell hagyni a kisvárosi testületi működésből. Aki a budaörsi Képviselő-testület tagja, az alapvetően a budaörsi polgárok, a budaörsi intézmények érdekeit kell, hogy legelsősorban szem előtt tartsa. Minden egyes véleményében ezt próbálja érvényesíteni. Mondaná Czuczor Gergely kollegájának, egyetértve polgármester úrral, hogy kicsit más helyzetben van, mint ők, örömmel meghívják őt - igazgató úr nevében -, hogy nézzen körül, beszélgessen a tanárokkal, hogy hogyan érzik magukat. Az a bizonytalanság, amiről már sokszor esett szó itt, testületi ülésen is, rendkívül keményen leképeződik a különböző testületekben. Nyilvánvaló, a mundér becsületét védeni kell. Azért a jobboldaliakkal is beszélgetve nem egyszer hallotta egy csomó kérdésben, hogy maguk sem tudják azt, hogy milyen állásfoglalása lesz az itt, általuk képviselt Kormánynak. Senki nem tudja. Ez a bizonytalanság hatja át az egész oktatáspolitikai helyzetet, és ha valaki erről nem vesz tudomást, az homokba dugja a fejét. Az igazgató úr talán el fogja mondani, hogy mennyit sakkoztak a vezető kollegákkal együtt, hogy hogyan lehet megoldani a különböző álláshelyek megmentését, a kollegák óraszámának megoldását, hogy hihetetlen mennyiségű időt fektettek abba, hogy a lehető legkevesebb veszteséget szenvedje el az iskola, és mind a tartalmi, mind pedig a szervezeti tevékenységében. Hadd tegye hozzá, hogy a jó szándékukat semmiképpen nem vonja kétségbe, ő hosszú idő óta azt érzékeli, hogy mindenképpen arra irányul minden tevékenységük, hogy ezt a nehéz helyzetet valamilyen szinten kezelni tudják, illetve javaslatot is tettek arra, hogy lehet megoldani. Ezt ő komolyan értékeli, és nagyra becsüli. Az ösztöndíjjal kapcsolatos elképzelésüket kimondottan jónak tartja. Az intézményfenntartói hálózattal, illetve a központ létrehozásával kapcsolatban viszont azt gondolja, ez növeli azt a már úgyis meglévő rendkívüli bizonytalanságot, és Gergővel ellentétben szerinte nem lesz olyan egyszerű január 3-án bemenni az iskolába, mert igenis más légkör, más hangulat lesz, máshogy fognak működni a dolgok, még hogyha ők maguk nyilvánvalóan mindent meg is tesznek azért, hogy ebből legkevesebbet a gyerekek érezzenek, ez a kötelességük. Attól függ, hogy milyen eszközöket kapnak. Amit polgármester úr elmondott az intézményfenntartás hivatali lehetőségeiről, az biztosítja a legkevésbé zökkenős átmenetet ebben az ügyben. Õ mindenképpen ezt támogatná. Arra kéri a képviselőtársait is, hogy ezt támogassák.

 

Bíró Gyula: Megpróbál gyors lenni, mert előtte többen elmondták azokat a dolgokat, amikkel ő is egyetért. Nem is szólalt volna meg, ha Czuczor Gergely nem mondja el ezt a beszédét. Előhozta benne a "szép új világot". Azért is mondja ezt, mert ő 8 évig volt tanácstag is. Ismeri ezeket a beszédeket. Arról  szóltak, hogy nincs mögöttük tartalom, van benne két mondat, majd valamikor a végére beteszi. Beszél általában valamiről, "nem politikai", hogyne volna politikai! Neki kötelessége a pártját képviselni. Nincs is evvel semmi baj. Csak emlékezteti, - azért meri emlékeztetni, mert 16 évig meg KMB elnök volt -, hogy ebből az általa lassan 18 évet eltöltött időből itt összesen 4 évig volt úgynevezett bal-liberális oldal többségben, egyébként nem volt, és mégis meg tudtak valamilyen módon egyezni. Arra meg csak emlékeztetné a képviselőt, felemlített itt egy iskolaigazgatói választást, hogy igenis ott ők figyelembe vették a szakma véleményét, pontosan az az oldal nem vette figyelembe, aki ezt véghez vitte valamilyen módon. Lehet erre mosolyogni, de ez tény kérdése. Tényeket mosollyal nehéz nem megtörténtté tenni. A másik dolog, Sánta Áron nevét azért fogja megemlíteni, nem azért, hogy bántsa, mert ő az ügyeletes, akinek írni kell az előterjesztéseket, az nem megy, hogy bármilyen döntés születik a Parlamentben, másnap jön egy sürgősségi döntés, "alakítsanak egy kft.-t". Már annyi kft.-je van az önkormányzatnak, mint égen a csillag!

Káhn János közbeszól, kéri, sorolja fel.

Van a BTG, nemsokára meg fog alakulni a Városkártya bizottság vagy kft., vagy Média Kft., nincsenek illúziói, az is meg fog alakulni. Van a Városfejlesztő Kft., most lesz az intézményeket üzemeltető kft., Termál Kft., kft-kkel nagyon jól állnak.

Per pillanatban kettő van, de bármelyik pillanatban lehet öt.

Kis vita alakul ki, hogy kettő van, vagy négy.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nem per pillanat nem kettő van, és nem négy van, hanem per pillanat négy van, csak van, amelyik nem működik, mert még akit kiválasztottak elnöknek, még nem…

 

Bíró Gyula: Becz György azt mondta, hogy nekik a budaörsi polgárok érdekeit kell képviselni. Amikor elhangzott az, hogy a kft. vezetőknek mennyi lesz a díjazásuk, meg kell, hogy mondja, őt a polgárok megállították, és azt mondták, hogy azért álljon meg a pillanat, itt 500-600 ezer forintokért felvenni embereket, és mellé felvenni rendszeresen szakértőket. Egyébként ki fogja gyűjteni, hogy csak szakértőkre mennyi pénzt, tanulmánytervekre mennyi pénzt költenek el, de döbbenetes lesz az eredmény. Hozzáteszi, hogy ezt egy olyan többség érte el, aki ma azt mondja, nincsenek politikai döntései. De igenis vannak, és egyébként nem probléma számára, hogy ezt megpróbálják képviselni, csak amikor eljutnak odáig, hogy valaminek nincs értelme és pontosan látják azt, miszerint ennek az egésznek megint nincs értelme, akkor nem kell mosolyogva végig ülni az egészet, hanem azt kell mondani, hogy bocsánat tévedtek, lépjenek tovább és próbálkozzanak azon az úton - ezt már más esetben is elmondta és ettől nem lesz valaki gyengébb ember vagy kevesebb. Ha megbeszélnének egy-két dolgot és nem úgy történne az egész, hogyha bármi történik, akkor két napon belül van egy sürgősségi indítvány, akkor lehet, hogy tényleg továbbjutnának az egészben.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Czuczor Gergely képviselő úrnak mondta, hogy valóban az a hasonlata képviselő úrnak, szerinte nagyon méltánytalan volt, amit az intézményvezetőkkel kapcsolatos helyzetről mondott. Lehet, hogy vannak olyan szándékok és vannak olyan képviselő-testületi tagok vagy frakciók, akik politikai alapon hoznak döntéseket, de történetesen, valóban Budaörs esetében az intézményvezetőknél két esetben volt politikai indíttatású döntés és tudják, hogy politikai hátterű és ez mind a két esetben a jobb oldalhoz kötődött. Az egyiknél a frakciójuk - Czuczor Gergely képviselő úrnak mondta - kettéesett emiatt, a másiknál korábban, évekkel ezelőtt pedig a működés során az intézményben szinte sztrájkhangulat alakult ki emiatt és változott meg a korábbi döntés. Saját frakciójuk, amikor még volt - mert most már mint Egyesület működnek és képviselő-testületi csoportként működnek - soha az életben nem vizsgálta azt, hogy a pályázók közül, kinek milyen politikai háttere van és soha senkit nem kértek fel arra, hogy pályázzon. Ezt jó szívvel meri mondani és a mai napig nem tudja az intézményvezetők jelentős részéről - leszámítva azokat, esetleg olyanokat, akiket esetleg nem feltétlenül az ő szándékuk szerint választottak - hogy milyen a politikai hátterük. Ezért aztán azt mondani, hogy politikai döntés, amikor valaki politikai döntést erőszakol ki, hát ez nem túl fair dolog, hanem, kb. olyan, mint a kabátlopási ügy, amikor valakinek ellopják a kabátját, csak fordított módon, azaz ellopják a kabátját, azután azt mondják, hogy ő keveredett kabátlopási ügybe.

 

Sánta Áron: Rendkívül nagy érdeklődéssel figyelte ezt a kis beszélgetést, ami itt kialakult. Sokan már cicerói magasságba emelkednek a szónoklatoknak a terén, de vannak itt nagy mesterei ennek, ebben a teremben, amit már régen tudnak. Azt gondolja, hogy tényleg a szakmai kérdésekre térjenek vissza, mert teljesen elmegy az idő azzal, hogy ez a dolguk és nem pedig más. Tehát, azt gondolja, hagyják az országnak a közoktatási átalakításával kapcsolatos kérdést, mert szerinte a budaörsieket legkevésbé érdekli ez most. Lassan az egy órás vitának a 90%-a nem arról szólt, ami a javaslat, hanem arról, hogy mi van az országos közoktatási átalakítással, ahelyett, hogy arról beszélnének, hogy akkor Budaörsön, hogy tudják üzemeltetni. Már többször elmondta, hogy azzal foglalkozzanak, amire itt van ráhatásuk az asztal körül, és ha vége az ülésnek, akkor kint a teraszon vagy a folyosón kint, ki, milyen tengernyi filozófiai vitát folytat, az a magánügye. Itt azzal foglalkozzanak, ami a dolguk.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ez jogos, csak nem ők kezdték.

 

Sánta Áron folytatja: a létesítmény fenntartáson azt gondolja, ha az ország településein körbenéz a Tisztelt Képviselő-testület, akkor intézményfenntartó létesítmények, mint GESZ-ek, GAMESZ-ek formájában, de ha jobban szétnézett és nagyon meglepte, hogy Kft.-k formájában "üzemelnek". Nyilván a Kft. forma azért került sok helyen be, mert már ki van szervezve a takarítói, egyéb feladatok is és nincsen olyan nagy létszámú érintett közalkalmazotti létszám, tehát nyilván nem okoz emberi problémát, hogy közalkalmazotti státuszok tudnak-e megmaradni. Nyilván ez Budaörsön ezért föl sem merül. Tehát, polgármester úr nyugodtan tanácsot kérhet ebben a kérdésben Pokorni Zoltán polgármester úrtól, aki szintén egy intézményfenntartóval, GAMESZ keretében fogja üzemeltetni a XII. kerületi iskolákat és állami fenntartásba kerülő létesítményeket, ahogy egyébként a településeknek a nagyon-nagyon nagy döntő százaléka. Szívesen hallana egy olyan példát, ahol budaörsi tervhez hasonlóan, polgármester úr tervéhez hasonlóan a Polgármesteri Hivatal fog üzemeltetést ellátni. Többször elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal nem létesítményüzemeltető szervezet. itt több, mint 40-50 ezer m2 -nyi ingatlanról beszélnek és direkt csupaszítja el most ezt az iskola-gimnázium kérdéstől. 40-50 ezer m2 -nél több ingatlanról beszélnek, magának a problémáival, fűtésével, karbantartásával, műszaki felújításával, állagmegóvásával, mindennel együtt.                  

Még egyszer mondja, magát a polgármesteri hivatalt sem a polgármesteri hivatal üzemelteti, hanem erre az önkormányzat Kft-jének van szerződése, és teljes körűen az önkormányzat Kft-je üzemelteti a polgármesteri hivatalt. Még egyszer elmondja, ezt már 6-7 éve teszi így. Nem a járási rendszer okán, hanem már 6 éve van szerződése az önkormányzat karbantartási feladataira a BTG Kft-nek. Lehet ezen mosolyogni Biró Gyulának, de ettől még ez így van. (Biró Gyula közbeszólása: … látja, képviselő úr megint amnéziában van.) Ettől még így van. Azt gondolja, tényleg senki sem vitatkozik azon, és köszöni Becz Györgynek az elismerést, valóban azért kezdeményezték az ösztöndíjrendszert és minden néphiedelemmel ellentétben egyébként az államtitkárság munkatársaival hónapokon át egyeztetve tették azt a javaslatot, miszerint ösztöndíjrendszer formájában oldják meg a pedagógusokkal kapcsolatos személyi juttatásokat érintő kérdéseit. Épp ennek a hozzáállásnak a mentén próbálják a lehető legjobb megoldást megtalálni az intézményfenntartás tekintetében is. Pályázati kiírást fognak előterjeszteni a létesítmény üzemeltetői központ vezetőjének betöltésére a polgármesteri hivatallal együttműködve, akinek feladata lesz az átadás-átvétel lebonyolítása. Amikor arról kell dönteniük, hogy hosszútávon hogyan fogják létesíteni az intézményeket, a lehető legjobb döntésként történjen meg. Kapta egy kritikát arról, hogy folyamatosan gyártja az előterjesztéseket. Nem tudja, más hogy van ezzel, de úgy gondolja, őt azért küldték ide a budaörsiek, hogy javaslatokat tegyen a város jobbítása érdekében. Ennek formája pedig az előterjesztés. Megnyugtatja Biró képviselőtársát, hogy a következő időszakban számos előterjesztés formájában számos javaslattal fog élni. Ezt nem negatívumként éli meg. Nagyon örül neki, hogy ilyen sok előterjesztést tehet, mert biztos benne, hogy a lehető legjobb tudása szerint a lehető legjobban a város érdekeit szolgálja. Reméli, ezt mindenki látni fogja január 1-jén is, amikor a működés konkrétan el fog kezdődni e konkrét kérdéskörben is.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen nincs azon meglepve, hogy az országban ha körülnéz, ahol egyébként jobboldali többségű önkormányzatok vannak, ott ilyen módon szervezik ki ezeket a feladatokat. Továbbá Pokornyi Zoltán képviselő-testületében is a FIDESZ van többségben. Épp ezért a párdirektívákat ő is végrehajtja. Legfeljebb elmondja előtte, hogy mit gondol a köznevelési törvény átalakításáról. Emlékszik arra, amikor jómagát is arra akarták rávenni, hogy bocsássanak ki kötvényt, hiszen minden FIDESZ-es önkormányzat ezt teszi, s aztán most konszolidálják az önkormányzatokat adósságilag, mert olyan szinten adósodtak el, hogy ez a költségvetésük jelentős részét hosszú-hosszú évekre kötné le. Miközben egyébként amikor hitelt vett fel az önkormányzat, akkor meg az volt a retorika, hogy ez borzasztó rossz, pedig egyébként az éves adóbevételük bőven fedezi ezt. A probléma egyébként az, amire Sánta képviselő úr hivatkozik, miszerint a Városházát is a BTG Kft működteti. Azt mondta, annak semmilyen problematikáját nem látja, hogy a BTG legyen az, aki egyébként ezt működteti és az oktatással, a működtetés egyéb ügyeivel foglalkozók a Városházán maradjanak, és akkor nem kell új szervezetet létrehozni. Nem tudja, miért kell új szervezetet létrehozni. Meg lehet ezt úgy oldani, hogy azokat a feladatokat a BTG Kft koordinálja, amelyeket koordinálni kell, és megmaradhatnak a közalkalmazottak az intézményeknél és ezt a problémát is át lehet hidalni. Itt viszont azonnal egy intézmény létrehozásáról volt szó, akinek az élére egy olyan embert akartak kinevezni, akinek jogi végzettsége van és fogalma nincs a működtetésről. Hozzáteszi az az állítás és az az érvelés, mert arról sem beszéltek, hogy szegény hivatal, akinek a jegyzője az év jegyzője kitűntetést kapta meg pár héttel ezelőtt, nem fogja tudni ellátni, mert annyi dolguk van. Január 1-jétől itt komoly dolgok történnek a közigazgatást tekintve is, amit szintén nem ők generáltak. Most nem akar megint a nagypolitikába belemenni, de hát ettől néhány munkatársuk bizony egzisztenciális veszélyhelyzetben van. Ha meg tudnák őket menteni, hogy itt maradjanak a hivatalban ezt a feladatot ellátni, akkor mindjárt beljebb lennének. Tehát ez az állítás sem állja meg a helyét. Így meg tudnának menteni a hivatalban egypár munkahelyet, ezzel szemben most akkor majd létrejön egy vállalat, ahová majd valaki vesz fel valakiket valahonnan, valamilyen más szempontok alapján, amit nem biztos, hogy helyesnek tart. Különösen azért nem, mert Sánta Áron is kimondta, miszerint a felelősség így is úgy is itt marad az önkormányzatnál. Tehát felelős lesz valamiért a jegyző és a polgármester, ahol egy olyan intézménynek a működéséért, amelynek a létrehozatalát a FIDESZ-KDNP alakítja ki, de a végén, ha bármi nem jól működik, azért ők a felelősek.

 

Császárné Kollár Tímea: Becz képviselőtársának mondja, egyesületi tagként ez valóban könnyebb, mint aki egy párt delegálásából van egy testületben. Zömmel és meghatározóan a helyi érdekeket igyekszik jómaga - és gondolja más is - képviselni. Nyilván azért egy értékrend és egy párt van mögöttük. Ez nem elfelejthető, de ez kevésbé lényeges. Egy dologról nem nagyon beszélt itt senki, pedig szerette volna valakitől hallani, de úgy látszik, marad ő. Az iskolák oktatási és pedagógiai részének (csúnya szóval) felügyelete nem itt lesz. Itt egy sokkal inkább technikai jellegűről vitatkoznak, hogy most akkor egy külön intézmény, intézményt működtető intézmény, vagy pedig a polgármesteri hivatal megfelelő szakaszai végezzék ezt a feladatot. Mi a probléma? Hogy ez a kettő nem ugyanaz, és erre szeretett volna rávilágítani az első hozzászólásában. Olyan helyzetben van az iskolaigazgató, hogy jelesint az iskola érdemi tartalmi munkájának, amely pedagógiai és oktatási, nem pedig karbantartás… Vallják be őszintén, a fizetés marad itt, a többit meg nem ők döntik el. Olyan helyzetbe hozzák, hogy neki döntenie kelljen ilyen szempontból. Sajnos, vallják be őszintén, csak szerinte ezt nem nagyon szereti itt senki sem kimondani. Továbbmegy. Másfél év múlva választások lesznek ebben az országban. Az ilyen jellegű döntéseknek, ha kormányváltás lesz, amitől - kimondja - libabőrös lesz a háta, akkor a Klebelsberg Kunó Központban is változások várhatók. Hogy mi lesz a központ neve, nem tudja. Azért reméli, nem Magyar Bálint, de mindegy, s az illető még él, így egy darabig nem kívánja…. (Wittinghoff Tamás: Így hosszú életű lesz.) Ez szerinte a mai napon egy kicsit kimaradt. Megint az intézményvezetőket hozzák abba a helyzetbe, hogyha azon variálnak, miszerint egy bizonyos politikai szabáson megy a Klebelsberg Kunó Központ, esetleg egy másikon más. Menetközben ez meg is változhat. S ők meg ott vannak, hogy próbáljanak meg ebben a "kuplerájban" érvényesülni. Ne mondják, hogy ennek nincsen országos politikai vetületei, hogyne lennének? Teljesen attól függ, hogyan fog működni a Klebelsberg Kunó vagy akárhogy is fogják hívni, hogy épp pont milyen kormány van, és annak milyen felhatalmazása van. Ez ettől fog függni. Itt akkor azt mondják, értsenek egyet, működjenek együtt, csinálják így, csinálják úgy, és 1,5 év múlva azt mondják, jó, akkor fordítva volt. Ezért tartja nagyon rossznak ezt az egész rendszert így. Ne felejtsék el: abban a pillanatban, amikor kikerül teljesen egy-egy döntés. Igaza van Czuczor képviselőtársának abban, hogy politikai hiszti meg vita volt az intézményvezetők kinevezése körül az elmúlt 22 esztendőben, bőven. Csakhogy Káhn János actio radiusába nyilván beletartozik a CBA, ezt tudják. Ha képviselő úr hoz egy olyan döntést, amelyet nem tud megvédeni, mégiscsak elmegy a boltba, elviszik a gyerekeiket az iskolába, mégiscsak itt élnek, valamilyen bünti mégiscsak lehet, ha más nem, csúnyán néznek rájuk, vagy káromkodnak egyet a hátuk mögött. Abban a pillanatban, ha a Parlamentben döntenek bármiről - hozzáteszi nem a FIDESZ, legyen az MSZP (együtt közösen vagy külön) - az mégiscsak a Parlamentben úgy zajlik: igen, nem. Nincs arca, nincs felelőssége. Szerinte a teremben ülők tudják, hogy a kormányváltástól valószínűleg még rosszabbul lesz, mint ettől, de ez értékrendi kérdés, nem ide tartozik. Megteheti, hogy mond ilyet, mert pártatlan képviselő. Ellenben egy iskolaigazgatónak ne legyen olyan helyzete, hogy megpróbáljon lavírozni két értékrend mögé beálló vagy mellé beálló intézményhez. Ne hozzák őket ilyen helyzetbe.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: annyit reagálna a nagypolitikai résszel kapcsolatban, bár tökéletesen egyetért, mert szerinte a lényeget valóban nem mondták eddig, mert valahogy nem úgy alakult. Ez a lényege az önkormányzatiságnak, miszerint nem elvinni arról a szintről, ahol számon kérhető is, és ahol a probléma keletkezik, hanem otthagyni azokat a döntéseket, amelyeknek helyben van érdemi jelentőségük. Ami szintén nagyon lényeges, de arra utalt az elején. Ha jól értette, lesz egyszer a működtetés, amelyért az önkormányzat a felelős, és van egyszer a KIK, aki a fenntartástért a felelős. Ez már önmagában is egy olyan együttműködést igényel, amely a felek józanságát követeli meg ahhoz, hogy legalább a jelenlegi színvonalon történő működés megmaradhasson. A legelején elmondta, hogy ebben a bizonyos munkabizottságban - Czuczor Gergely kritizált, hogy miért mond ilyeneket el - a kormányoldal és szakszervezeti szakértői oldal tökéletesen egyetértett abban, hogy nagyon szoros együttműködésre van szükség a felelős önkormányzat és a felelős kormányzati szerv közös működtetése esetén vagy a hozzáállásukban. Erre hangzott az el, hogy csak nehogy létrehozzanak olyan működtető szervezeteket, aki behoz egy újabb harmadik szereplőt, ami az autonómiát még jobban elviszi és az együttműködést még inkább nehezíti. Tehát ez már itt megfogalmazódott.

Közben kérdi Árendás Péter intézményvezetőtől, hogy el kell mennie? (igen a válasz) Szót akart kérni intézményvezető úr. Kéri a testület tagjait, ne legyenek udvariatlanok, mert lehet, hogy az iskolavezetőnek is van feladata az iskolájában. Azt szeretné kérni a képviselő-testülettől, hogy tegye lehetővé, hogy igazgató úr hozzászólhasson.

Felteszi szavazásra a javaslatot, amelyet a képviselő-testület 14 egyhangú igen szavazattal támogatott.

 

 

485/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 435/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat ismételt megtárgyalása (Köznevelési intézményműködtető szervezet alapítása) című előterjesztés tárgyalása során úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Árendás Péter, az Illyés Gyula Gimnázium igazgatója a napirendi ponthoz hozzászóljon.

 

 

Árendás Péter intézményvezető: legalább 5 tényezőt figyelembe kell venni a döntéshez. Ott tartanak, hogy kell-e működtetni egy (nem érthető - talán szervezetet). Az egyik tényező az időtényező. Olyan szervnek kell működtetnie, amely a lehető leghamarabb fel tud állni. Már most is. hogy ez milyen felállás, az egy (nem érthető - talán eldöntendő) kérdés. Másik szempont - nem sorrendben - egy információs tényező. Olyan szervnek kell működtetni az iskolákat, aki a lehető legtöbb információval rendelkezik, tisztában van az iskolák működésével, felállásával, összetételével, mindenfélével. A harmadik tényező, aminek teljesülnie kell: egy kapcsolati tényező. Olyan szervnek kell lennie vezetésestül, munkatársastul, mindenestül, akinek már most a lehető legjobb kapcsolati tőkéje megvan, nem kell kiépíteni, nem kell felépíteni, hanem készre lehet támaszkodni, ismeri az iskolák igazgatóit, gazdasági vezetőit, műszaki vezetőit. Ez megint nagyon sokat gyorsít. A negyedik tényező az egy emberi, érdekvédelmi tényező. Olyan szervnek kell felállnia, aki a lehető legtöbb embert át tudja menteni ha közalkalmazott, akkor közalkalmazottként, ha a képviselő, képviselőként, ez is egy nagyon fontos szempont. Az ötödik egy hatékonysági, anyagi tényező: olyan szervnek kell felállnia, amely a lehető legolcsóbb, a lehető leghatékonyabb. Szerinte ez az öt szempont a mérvadó. Mindenféle más szempont lehet nagyon kellemes, nagyon dekoratív téma a TV nézők számára, de szerinte ez az 5 szempont szükséges.

 

Leipán Tibor: szeretne visszautalni Császárné Kollár Tímea beszédére, amellyel teljes mértékben egyetért. Kétszer is meg lett szólítva, ezért úgy érzi, reagálnia kell. Mind képviselő asszony beszédét, mind a lényegi elemeket illetően teljes mértékben egyetért, s ha bizonyos következtetéseket le tud vonni, úgy gondolja, a képviselő asszony beszédének lényege az volt, hogy az oktatást politikamentessé kellene tenni. Reflektálna továbbá Czuczor képviselőtársa beszédére. Egy dolgot említene meg: finoman körülírta képviselő úr a munkáltatói jogok kérdését. Szerinte nem létezik ilyen, hogy a munkáltatói jogok esetében (nem érthető) adaptálni nem lehet. Tehát nincs kis munkáltatói jog, meg nagy munkáltatói jog. A másik: képviselő úr azt mondta "helyi szinten lesz ez megoldva" mikor a munkáltatói jogokról beszélt. Kérdi, ez hol van törvényileg lefektetve? Most november vége van, két hét múlva bezár az ország, január 7. napjától ennek működnie kellene. Harmadik: jegyző úrhoz fordulna és lenne egy kérdése. Adott esetben, ha eljátszanak a gondolattal, miszerint ha a hivatal látná el ezt az intézményműködésekből származó feladatot, akkor a hivatal el tudja-e látni ezt a feladatot? Igen vagy nem?

 

Dr. Bocsi István jegyző: végighallgatva ezt a vitát, kikívánkozik belőle egy jó hír is, amelyet szeretne megosztani a képviselő-testülettel. A májusi térdszalag sérülése óta tegnap sikerült fociznia és tegnap győzött a Reál Margit nevű csapat 5:2-re. Nagyjából ez hozta ki belőle ez a vita. Természetesen annyit szeretne elmondani, hogy a polgármesteri hivatal nemcsak el tudja majd látni, hanem el is fogja látni, mert jelen helyzetben nincs is más lehetőség és január 1-jével senki más nem fog ott lenni, aki ezt ellássa, hanem csak a polgármesteri hivatal, aki el fogja látni ezt a feladatot.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megadja a szót Czuczor Gergelynek.

 

Czuczor Gergely képviselő: Elmondja, hogy az egyházi iskolákra éppúgy vonatkozik a köznevelési törvény, az intézmény fenntartás kapcsán van eltérő szabályozás, a személyeskedésről ennyit.  / Wittinghoff Tamás polgármesternek címezte/. Jelzi, bánja, hogy Árendás Péter elment, mert elmondja, azért itt van egyfajta hangulatkeltés, minden egyes ülés vagy beszélgetés, ahová meghívták őket és bizonyos szakértőket, annak van egy eredője, hogy pontosan merre felé hatnak a szándékok és a szándékok nem arra hatnak, hogy meg szeretnének felelni valamilyen elvárásnak, törvényeknek, amit az országgyűlés hozott, hanem még inkább ellene szeretnének menni, ennek megvannak a politikai okai, mi több, vannak is itt olyan képviselő társak akik ebből a körből kerülnek ki, ez tiszteletre méltó, csak ne állítsák úgy be, hogy ez általános, budaörsi pedagógusok véleménye. Reagál Bíró Gyula képviselő társának, arra vonatkozóan, hogy ki szenved amnéziában és ki nem, hisz a legutolsó testületi ülés az időhúzás ékes példája volt, hisz mindenről beszélgettek mert egyesek tudták, hogy van olyan képviselő akinek el kell menni, hátha nem lesz meg a jobb oldal többsége bizonyos döntések meghozatalához. Írnak, íratnak tanulmányokat, miközben a Zichy korzóra vígan elköltöttek százhúsz millió forintot. Azt kéri, inkább kérdezzék meg a polgármestert mi a véleménye és ne költsenek el sok száz millió forintot. Arra a felvetésre, hogy ki kinek szeretne megfelelni, elmondja, ők a törvényeknek akarnak megfelelni, s volt olyan időszak amikor az itt nevető képviselő társak az  mszp-szdsz-es koalíció berkein belül segítették az akkori törvényeknek a végrehajtását, akkor ők nem voltak kormánypárti politikusok és nem kellet megfelelni a törvényeknek? Elmondja, igenis vannak törvények, amiket végre kell hajtanuk és nekik helyi politikusoknak nem az a dolguk, hogy milyen zászló alatt harcolnak, vannak országos elfogadott szabályrendszerek és ezeknek meg kell tudni felelni, erre próbál meg javaslatot tenni a helyi képviselők közössége, ebben kérik az együttműködést. Elmondja, nagyon jó volt Leipán Tibor és Árendás Péter felvetése, van egy időtényező, ami miatt be vannak szorítva jó lenne ha megfelelő ütemezésben történnének a dolgok.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Véleménye szerint képviselő úr, aki egyben intézményvezető is, úgy látja, hogy szövegértési problémákkal küzd, ha azt állítja, hogy ő azt mondta képviselő úr nem fogalmazna meg véleményt. Valószínűleg vagy nem figyelt, vagy nem értette, amit mondott. Jelzi, azt mondta, úgy könnyű meg fogalmazni véleményt, ha az emberre nem vonatkozik az a szabályozás, amiről most beszélnek, márpedig arra az egyházi intézményre amit képviselő úr vezet valóban nem vonatkozik a törvény, és ebben semmi pejoratív nincsen. Elmondja, az egyházi intézmények nincsenek abban a körben, csak egy körben szabályozza a köznevelési törvény, hogy tartalmilag nem térhet el bizonyos kérdésekben az ott folyó oktatás, az hogy ott a működtetés és a fenntartás hogyan történik az egy egészen más szituáció. Reagál a másik részére is, mely szerint a pártpolitikai döntéseket kellene, itt helyben végre hajtani, ezt ő kötve hiszi,  és nem emlékszik olyanra, hogy az önkormányzattól el kívántak vonni hatáskört abban az időszakban, amikor olyan jellegű kormányzat volt, aminek a döntéseivel ő jobban egyet érett, semmi olyanra nem emlékszik, hogy a jogállamisággal kapcsolatos kérdéseket csorbították volna, nem emlékszik olyanra, hogy a választójogi lehetőségeket csorbították volna és olyanra sem, hogy mindenhová politikai alapon ültettek volna be embereket. Megadja a szót Kálóczy Imrének.

 

 

Kálóczy Imre képviselő: Elmondja, miután Árendás Péter igazgató úron kívül szinte senki nem beszél a napirendről, ő sem teszi, Császárné Kollár Tímea képviselő asszony felszólalása után kicsit megnyugodott, hogy a Jobbik feladta a kormányalakítási programját és terveit. Azzal kapcsolatban, hogy Budaörsön sokszor van politikai döntés elmondja, ők minden esetben próbálnak szakmai döntéseket hozni, és ez az egész Képviselő- testületre igaz, abban az estben pedig ha vélemény különbség van mindenki egyértelműen politikai döntést kreál belőle, ami valahol érthető is. Kialakult itt most egy túlpolitizált dolog, kéri, mivel egy perc múlva egy másik bizottsági ülés kezdődne, lassan zárják le a vitát.

 

Török István alpolgármester: Köszöni a szót, nagyon sajnálja, hogy Árendás Péter igazgató úr nem tudott maradni, szerette volna megdicsérni. Vannak a testület előtt jellemzően nagy port kavaró kérdések, amik véleménye szerint egyszerre politikai és szakmai kérdések, és jellemzően kicsúcsosodnak, ha az ilyen valamiféle rendszer átalakításáról van szó, vagy akár egy intézményvezető kinevezéséről. Megtapasztalták, ugyanez volt annak idején az 1-es Iskola esetében is, ott ugye kiderült, hogy a hölgy KDNP-s politikus volt valahol Pest megyében, ezzel együtt nem lehet elvitatni, hogy szakmailag megfelelő képességekkel bír, s az idő bizonyítja, hogy az iskola körüli problémák talán elcsitultak. Elmondja, mindig is elismerte, elismeri Árendás Péter szakmai tudását, hozzáértését, munkásságát, ugyanígy Tóth Béláét is, de mondhatná korábbról Filipszky Istvánt is, akik az előző időszakban az MSZP-SZDSZ által delegált külsős tagok, illetve önkormányzati képviselők voltak, ami sem többet nem rakott a szakmai tudásukhoz, se nem csökkentette azt. Úgy gondolja, mindez az 1-es iskola esetében sem tesz hozzá, vagy vesz el a szakmai képességekből. Elmondja, itt két szisztéma kínálkozott, a képviselői csoportjuk támogatta ezt az intézmény működtető intézményt, s valóban tett is egy személyi javaslatot, valóban, a hölgy külsős tagja volt a FIDESZ KDNP-nek, de halkan megjegyzi évek óta jegyzőként dolgozik. A másik kérés, amely a polgármester úrnak is egy szakszervezeti felkérés kapcsán dilemmát okozott számára, hogy egy olyan szisztémának a működési struktúrájának a kidolgozásában mondjon szakértői véleményt amellyel ő gyökeresen és alapvetően nem ért egyet, ugyanígy hozzon be a hivatalba egy működtetési formát, amivel egyébként politikailag nem értenek egyet, akkor kérdezi miért nem tisztább az, hogy van egy Klebelsberg Központjuk, amivel ugyan sokan nem értenek egyet, de létrejön intézmény üzemeltetésre egy intézmény, ha már ennek létre kell jönnie, akkor ugyanennek a politikai felelősségét is ugyanaz a politikai oldal vállalja. Senkinek nem célja olyan rendszert elindítani, ami a működtetés szempontjából kudarcra van ítélve.

 

Wittingoff Tamás polgármester: Elmondja, nem tudja mit lehet ezen szamárságokra mondani, hisz mi is hangzott el? Elhangzott, hogy ők delegáltak külsős bizottsági tagként szakembereket a város intézményeiből, és az egyenlő azzal, hogy ha korábban aktív politikusokat jelölünk valamilyen intézmény vezetésére. Õ úgy véli, aki számára ez azonos, az a demokráciáról nagyon ellentétesen gondolkodik mint ő, ez azt mutatja, mindig törekedtek arra, hogy szakmai kérdésekben külsős bizottságokba szakemberek kerüljenek nem politikai szempontokból, mások pedig ugyanolyannak gondolják, hogy ha politikusokat raknak oda vezető helyre. Véleménye szerint ez botrányos hasonlat, ami pedig még ennél is szomorúbb, az a második hasonlat, hisz Török István alpolgármester saját maga elismeri, hogy ez a szervezet politikai irányítás alá kerülne, ugyanazon politikai felügyelet alá, mint a Klebelsberg. Rossz híre van, ő abban bízott, azt tapasztalata, hogy a Kik vezetője nem politikus, egy szakember, aki azt mondta, hogy az önkormányzatokkal szeretne nagyon szorosan együttműködni, ebből következően az az állítás, hogy a létrehozandó intézménnyel kellene neki együttműködnie, nem csak egy tévedés, hanem egy súlyos politikai hiba, merthogy az önkormányzat mint működtető lesz a jövőben is felelős mindenért. Ha ez az intézmény nem jól látja el a feladatát, akkor hiába van kiszervezve, a felelősség akkor is az önkormányzaté, mert a köznevelési törvény jelenleg azt mondja, hogy a működtetés az önkormányzat feladata, az, hogy ezt egy intézménnyel oldja meg, az az ő felelősségi körét semmiben nem módosítja.

 

 

Szabó Károly képviselő: Köszöni a szót, mindenkit köszönt, ő is hiányolja Árendás Péter jelenlétét. Elmondja, ő azt kutatja, mi ennek a nagy ellenállásnak az oka. Van egy rendszer, aminek az a neve, hogy oktatás, ez most két részre bomlik a hardverre, meg a szoftverre. A hardver az az, hogy hol, milyen helyiségben bonyolódjon ez a tevékenység, ki fogja a kazánt begyújtani, ki fogja takarítani az aulát, stb. A szoftver rész pedig az oktatás, hogy fizikát ki fog tanítani, mit fog tanítani stb. jelzi, nem érti, hogy most a hardver részről beszélnek, ezt a részt kivonják az iskola igazgató hatásköréből, hogy csak az oktatással foglalkozhasson, azzal, hogy ki oktasson, mit oktasson. A tanári szakmában nem járatos, de ezek a kérdések foglalkoztatják.

 

Wittingoff Tamás polgármester: Az a helyzet, legnagyobb tisztelet mellett azt kell mondja, sajnos a szoftverrel kapcsolatos jogosítványait is elveszik az intézményeknek, de a hardverrel kapcsolatosakat is. Elmondja, az egy nagyon furcsa történet, hogy nem azt gondolják, hogy az helyes, hogy van egy intézményvezető és ő tudja mikor kell szólni a fűtőnek, meg mikor kell rászólni a takarítónőre. Ez az alapvető filozófiai különbség, de nem kellene ezt most elkezdeni boncolgatni, mert nagyon messzire vezet. Jelzi, a jelenlegi körülmények között arra egyszerűsödik le a problematika, hogy van egy felelőssége az önkormányzatnak, eddig a hardver és a szoftver is hozzá tartozott és ezt egy autonóm, intézményben látta el, szabályozott, biztosította a fedezetet hozzá és hogyha nem működött akkor szólt bele, ami az ő ízlésének és az európai mintának jobban megfelelő dolog.  Ehelyett most van egy új törvény ami a szebb jövő egyesek szerint…. Bocsánat rosszul fogalmazott, a  szép új világ.. a lényeg mindenesetre az, hogy ami a két feladatból eddig egyedül az önkormányzat által egyedül ellátottból megmarad azt hagyják-e az önkormányzatnál, vagy beiktassanak egy köztes szervet, hogy kicsit drágább lassúbb és nehézkesebb legyen.

 

Török István alpolgármester: Elmondja, örül, hogy azt hallotta szamárságokat beszél, hisz ez akkor szokott elhangozni, ha valamit nagyon a fején talál.   Az intézmények kapcsán teljesen félre lett magyarázva amit elmondott, ha egy rendszer létrehozásában valakik alapvetően nem értenek egyet, akkor nem biztos, hogy azon rendszer egy részegységének működtetése jó, ha ugyanoda kerül, erre utalt. Elmondja, a másik kérésben nincs vita közöttük, hisz ő maga is azt mondta, hogy Árendás igazgató úr nagyon kitűnő szakember, ezzel együtt most nem fog és soha nem tudna úgy megszólalni, hogy a politikai réteget magáról leválassza.  Nyilvánvalóan van egy politikai meggyőződése, ami szakmai munkával egybe kapcsolódik,  ezt nem lehet külön kezelni. Kérdi, hogyan lehet elhatárolni egy hozzászólásában, hogy ő független szakemberként nyilvánul meg?

 

Wittingoff Tamás polgármester: Jelzi ő a mai napig nem tudja nagyon sok intézményvezetőről, hogy milyen politikai beállítottsága van, de az egészen más ha egy kinevezésnél erőltetne egy olyan kinevezést, ahol pontosan tudja, hogy a saját pártkatonáról van szó.

 

Bíró Gyula: Kéri a vita lezárását, illetve, miután megszólíttatott Zichy Major ügyben egy kis rendet szeretne tenni, a  Budaörs Fejlődése Egyesület soha nem akadályozta ezt a pályázatot, viszont itt ülnek a sorok között, aki akadályozták, ezért egyébként az alpolgármester úr még a saját álmát is beáldozta.

 

Bíró Gyula ügyrendi kérése: Kérdezi, ha újra tárgyalnak valamit, akkor miért kell az előzőt visszavonni?

 

Dr. Bocsi István jegyző: hosszasan elemezték ezzel kapcsolatban a törvény rendelkezéseit és az az álláspontja, hogy vissza kell vonni, ugyanis az önkormányzati törvény azt mondja, hogy a döntést tárgyalja újra a képviselő testület, az pedig feltételezi, hogy van egy létező aktus, amit pedig csak visszavonni lehet.

 

Wittingoff Tamás polgármester: Szavazás a Képviselő-testület korábban e tárgyban hozott döntésének visszavonásáról. Felteszi szavazásra a javaslatot, melyet a Képviselő-testület 6 igen, 6 nem 6 tartózkodó szavazattal minősített többség hiánya miatt elutasított.

 

486/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

 

A 435/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat ismételt megtárgyalása (Köznevelési intézményműködtető szervezet alapítása) - visszavonás elutasítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a minősített többség hiánya miatt - elutasítja a 435/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozat visszavonására tett javaslatot.

 

 

SZÜNET

 

2. Kiegészítés a Pro Musica Kórus ügyében hozott 431/2012.(XI.07.) ÖKT. sz. határozathoz

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/2. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Nincs könnyű helyzetben az Önkormányzat, és természetesen a Képviselő-testület sem. Látta, hogy a bizottság is meglehetősen nehéz helyzetben volt. Az előterjesztést, amit ő javasolt, 9 tartózkodással a bizottság  nem támogatta. Egy módosító indítvány is volt, azt sem támogatta. A Képviselő-testület jogi kérdésben nem foglalhat állást, hisz nem bíróság, hanem egy civil szervezetet támogató helyi hatóság, aminek nem az a dolga, hogy jogilag mérlegelje, hogy egy belső ügyben a jogvitázó felek közül ki van helyes állásponton és ki nincs. Erkölcsi oldala is van, mindkettőről tudna hosszasan értekezni, de nem ez a feladatuk, és az övé sem. Annak örülne, ha ez a belső ellentét megoldódna. Szomorú, hogy ketté kell szakadjon egy kórus. A Képviselő-testület előző ülésén egy olyan döntést hozott, hogy az egyik oldal életben maradásához a feltételt biztosította, és az előterjesztésében a hozzáérkezett levelek és kérések alapján arra jutott, ami minden levélben közös volt, és azt a hatást váltotta ki belőle, hogy egyre reménytelenebbnek látta a legjobbnak gondolt megoldást a problémára, a megbékélést. Végig kell nézni, hogyan robban szét egy olyan közösség, ami nagyon nagy értéket képvisel eredendően a városban. Szerinte az Önkormányzat olyan helyzetben van, hogy csak rossz döntést tud hozni. Ha nem ad senkinek, azzal lehet, hogy a halálát okozza az egész ügynek. Ha meg mindenkinek ad, lehet, hogy tartósítja az ellenállást. Ha csak az egyiknek ad, azzal biztos, hogy igazságtalanul jár el. Azt reméli, hogy azt el tudják érni, hogy egy olyan szerződéssel, ami szigorú elszámolást jelent, mert az alapítványnál ez helyből egyértelmű, nyilván a pénzügyi része egyszerű. Talán itt is meg lehet teremteni, ami az adott célra való felhasználást jelenti a kórus esetében. Ahhoz nem tud hozzászólni, hogy a névhasználattal milyen jogviták vannak, nem az ő feladatuk.

 

Filkey Péter: Igen, a bizottság nem is először, és hosszan tárgyalta a témát. Polgármester úr is arra utalt, hogy olyan döntéseket kell hozni, hogy nincs jó döntés. Próbálják meg kihozni a helyzetből a lehető legjobbat. Még most, szünetben is egyeztettek erről. Az Önkormányzatnak szerződése az alapítvánnyal van, képviselői nyilatkoztak, fenn tudják tartani továbbiakban a kórus működését. Befogadják azokat a tagokat, akik átgondolják korábbi lépéseiket, és csatlakoznak az alapítványhoz. A legutóbbi bizottsági ülésen még az is elhangzott a szerződés kapcsán, hogy ők akár igényt fogalmazhatnának meg a teljes összegre. Azoknak mondja, hogy akik énekelni szeretnének, adják meg a lehetőséget. Most az a kérdés, hogy milyen formában milyen támogatási lehetőségeket tudnak erre kitalálni. Úgy néz ki az ülések után, hogy két csapat formálódik. Számokba nem érdemes belemenni, mert egy kórus létszáma folyamatosan változik, nincs kőbe vésve, mint egy focicsapatnál. Maga a kórusvezető is elmondta, hogy ha előfordultak problémák, nagyon udvariasan megmondta, hogy nem muszáj ő velük énekelni, sok kórus van a környéken. Nem egyformák a kórusok, ez egy jó helyzetben levő kórus. Krasznai Gáspár eddigi szakmai munkáját elismerve, szerinte adják meg a lehetőséget arra, hogy ha neki most kell vizsgákon bizonyítania, hogy ki tudjon állni. Azt nem tudja, hogy jogilag ő kiállhat-e mint Pro Musica Kórus. Olyan javaslat felé próbálná meg terelni a T. Testületet, hogy a kórusalapítványnak adják meg a támogatást, hogy tudjanak normálisan működni, ahogy elvárható lenne. Krasznai Gáspárnak meg adják meg a lehetőséget, hogy tudjon doktorálni, ki tudjon állni a csapatával szerepelni, egy magánjogi szerződést vagy támogatási szerződést kössenek, és ezt készséggel fogja támogatni. Hogy a jövőben mi lesz, nem tudja, találják ki, nézzék át a programokat. Ha úgy gondolják a civil szerveződések, hogy kórus formájában szeretnének működni, másik kórust alapítanak, akkor arról úgyis kell beszélniük. Két Pro Musica Kórus nem lesz. Ahhoz, hogy jól tudjanak működni, szeretné látni a szerződést, amit Krasznai Gáspárral kötne az Önkormányzat.

 

Bíró Gyula: Nem igazán érti Pétert. Előttük van határozati javaslat, van egyszer egy elfogadott, lenne most egy másik, hogy Krasznai Gáspár kapjon támogatást. Kéri, pontosan tisztázzák.

 

Filkey Péter: Õ nem ezt mondta. Utalt arra, hogy még a szünetben is próbáltak egyeztetni a témában. Õ nem szeretné konzerválni a helyzetet. Félpénzekből senki nem tud normálisan működni, vagy minőségi romlást idéz elő. Az a javaslata, hogy adják oda a kórusalapítványnak a teljes támogatási összeget, amit annak idején megállapítottak. Krasznai Gáspárral pedig kössenek egy olyan megállapodási szerződést, amivel ő tud működni az elkövetkező időszakban, ami majd a szerződésben rögzíthető lesz. Azt tudják róla, hogy ő doktorandusz, és ebben a témában. Neki korábbi költségei vannak. Megjegyzi, ezt sem nekik kéne eldönteni, neki jár az alapítványtól tiszteletdíj, akkor neki azt az alapítványnak ki kell fizetnie visszamenőleg, szerinte ez egyértelmű, bizottságon ez elhangzott, az alapítvány is egyértelműen azt mondta, hogy kifizeti, sőt erre tett állítólag lépéseket. Szerinte így lehetne működést biztosítani mindkét fél számára.

 

Bíró Gyula: Ez esetben akkor az alapítványt kéne megkérdezni. Arról nem talált semmilyen anyagot. Volt egy bizonyos levél, amiben az alapítvány deklarálja, hogy nem kíván Krasznai Gáspárral dolgozni. Péter azt mondja, hogy ez most már nem így van. Lehet, hogy ő tárgyalt az alapítvánnyal, neki nincsenek ilyen információi. Õ azt is javasolná, hogy vegyék le, és próbálják tisztázni ezt pontosan.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Számára tisztább a helyzet, mindenből neki az tűnik ki, hogy az alapítvány nem kíván együtt dolgozni a karnagy úrral. Ebből következően ez a megoldás szerinte nem járható, amit Filkey Péter mondott.

 

Leipán Tibor: Úgy gondolja, hogy a 28 éve működő kórus a városnak egy értéke, ami ma folyik, az viszont a város szégyene. Valóban jogi polémiák vannak, és ezt rendbe kéne rakni, teljesen egyetért Filkey Péter kollegájával. Két félpénzt nem lehet osztani, annál is inkább, mert úgy gondolja, egy alapítvány és egy kórus létezik, független, hogy belül milyen belső tényezők vannak. Tájékoztatja a T. Képviselő-testületet, hogy az alapítvány kezelőszerve, kuratóriuma, illetve annak egyes tagjai visszahívását illetően a kialakult ellentmondásos jogalkalmazói gyakorlat miatt a Magyar Köztársaság Legfelső Bíróságának közigazgatási jogegységi tanácsa az alapítvány kezelőszervének kijelöléséről szóló 5/2006-os közigazgatási jogegységi határozatban az egységes ítélkezési gyakorlat értelmében útmutatást adott. Ezt a jogegységi határozatot az alapítvány kuratóriumát érintő ügyben eljáró bíróság kötelező erővel figyelembe veszi eljárása során. A hivatkozott határozat 3. pontja szerint a kezelő szerv egyes tagjainak kijelölése az alapító okirat rendelkezése szerint szüntethető meg. A kezelő szerv / szervezet alapítványi célokat veszélyeztető tevékenység esetén az alapító teljes kezelő szerv / szervezet kijelölését vonhatja vissza, és kezelőként más szervezetet jelölhet ki. A Legfelsőbb Bíróság több döntésében úgy foglalt állást, hogy az alapítónak a kuratórium, illetőleg a kezelő szervezet megváltoztatásához, tagjainak visszahívásával kapcsolatosan hivatkoznia kell az alapítói célok veszélyeztetésére, meg kell jelölni, mi miatt kell a kuratórium tagjait megváltoztatni, új kuratórium, illetve kezelő szervezet létrehozását. A Ptk. egyik bekezdéséből következően azonban a kezelő szerv egyes tagjait nem lehet visszahívni, ha a kuratórium összetételét bármi okból meg kell változtatni, az egész kezelő szerv kijelölését vissza kell vonni, és új összetételű testület bírósági nyilvántartásba vételét kell kérni. Kéri polgármester urat, hogy az itt jelen lévő Kovács János alapítót is meghallgatni szíveskedjen.

 

Császárné Kollár Tímea: Nem lesz megint népszerű. Filkey képviselőtársa által elmondottakkal egyet tud érteni, tehát amennyiben a 100 %-ot megkapja az alapítvány, akkor nyilván kötelezni kell őket arra, amit szerinte természetesen vállalják is, hogy minden olyan elmaradt kifizetést teljesítenek, amiről a bizottsági ülésen kaptak is egy külön listát,  a működéssel kapcsolatos költségekről, amit eddig nem nevesítettek, de bárki pl. a kialakult helyzet miatt zsebből fizette, amit az ő szándékuk szerint nem valaki zsebéből kellett volna, mert akkor nem támogatták volna, ezt akkor kötelezővé kell tenni az alapítvány számára. Ilyen formán el tudja fogadni, ehhez kell az egész összeg. Ez kielégítheti anyagilag - erkölcsileg ők nem - a Krasznai Gáspár által vezetett kórustagokat is, lévén, hogy amit hozzájuk eljuttattak, az egyik nagy problémájuk az volt, hogy a működéshez szükséges összegek elmaradtak, zsebből lett finanszírozva. A 40 ember május óta énekel. Ha van rá lehetőség, a 100 % kifizetése esetén kötelezzék az alapítványt, hogy az elmaradt pénzeket ilyen értelemben kifizette, úgy gondolja, hogy akkor a szándékukat is jelezték, hogy támogatni kívánják a kórust. A másik része a Krasznai Gáspárral történő megállapodás, amit Filkey Péter képviselőtársa jelzett. Picit úgy érezte, hogy mindkét fél a sérelmei miatt úgy szerette volna, hogy ő kapjon, de a másik ne. Ehhez viszont nem tudnak segédkezet adni. Nagyon sok civil szervezet van a városban, és sokszor hasonló tevékenységeket is ugyanúgy támogatnak. Engedje meg mind a két fél, hogy a testület legalább annyit tudjon tenni, hogy mindkettőjüket kicsit támogatja, és egyik se szálljon el a lehetőségektől. Egymással legyenek úgy, hogy hagyják egymást is dolgozni, hogy ne A és B verziót kelljen szavazniuk, és hivatalosan megkapják a támogatást az alapítványon keresztül, mert másképp nem megy. A következő másfél hónapra való működését a kórusnak, nem az alapítványnak, Krasznai Gáspár vezényletével támogassák. Ez drágább lesz, de szerinte mindenkivel igazságosabb.

 

Káhn János: A bizottságban ő volt a kezdeményezője, hogy Pro Musica megkapja az 50 %-os támogatást, annál is inkább, mert mint jogi személyiséget úgy látta, hogy megilleti valamilyen szinten ez a kifizetés. Csak, mint jogi személyiséget hallgatta meg először a bizottság. A Pro Musica elmondta Krasznai Gáspár pazarló magatartását az alapítvány kasszájával szemben, felhívta rá a figyelmét, aki nem hagyott fel ezzel ezután sem. Ezért mondtak fel Krasznai Gáspárnak. A költségvetési tárgyalásnál általában minden egyesületet felszólítottak a takarékos gazdálkodásra, ebből kifolyólag jogos volt az alapítvány részéről ez a kifogás és intézkedés szerinte. Nem kívánja a másik oldalt nem támogatni, de azért felhívja a figyelmet a karnagy úr által elmondottak alapján és az alapítvány által elmondottak alapján, hogy azért ne támogassa az önkormányzat, hogy Krasznai Gáspár továbbra is folytassa azt a fajta pazarló gazdálkodást. Úgy látja megoldását a dolognak, nem hiszi, hogy az alapítvány szívesen venné azt, hogy ebben részt vegyen, hogy általa kerüljenek kifizetésre azok az elmaradott veszteségek, melyeket felsorol a pénzügyi összesítésben nevesítés nélkül valaki. Egy példát mondana: egy jogi személyiséget kéne találni a másik oldalnak, ahogy a tévénél is megtalálták a Kft.-t. Megnevezik az összeget, hogy el tudják számolni a veszteségeiket. Egyébként nem támogatható külön Krasznai Gáspárnak a kifizetés. Ha a hivatal megteszi, nem jogszerű, ha csak nem a pályázatot magát, civil szervezetek támogatása címsorban megemeli az erre fordított éves összeget, és nekik pályázati úton kijuttatja. Csak így lehetséges. Szerinte nem javasolt a Pro Musica alapítványon keresztül.

 

Török István alpolgármester: sokan sokszor elmondták már, hogy szomorú ez a történet, hogy idáig jutott. Valóban a művészvilág talán egy - és most itt félretenné a jogi, erkölcsi és mindenféle egyéb szempontokat - sokkal szenzibilisebb, sokkal érzékenyebb társaság. Emiatt sokszor a feszültségek is sokkal jobban ki tudnak alakulni, amely akár ideáig vezethet. Itt elhangzottak különféle példák. Egyet szeretne említeni. Gyakorlatilag kísértetiesen ugyanez már egyszer lezajlott 2004-2005 körül, akkor a Budaörsi Művészek Egyesületének kiváló tagjaival kialakult egy nagyon éles problémás konfliktusos helyzet. Végül is ez mára rendeződött. Ott a BUM továbbra is kapta a támogatást, és a városi egyesület, a RégióArt civil soron lett támogatott. Néhány év elteltével még egy korrekt szakmai együttműködés is kialakult a két társaság között olyan szintig, hogy akár közös kiállítások szervezésében vagy részvétele kapcsán jó vagy korrekt munkakapcsolat van közöttük, illetve mindkét egyesület megtalálta azt a szegmenset, amelyet teljes mértékig le tud fedni. Bízik benne, ha már ez a helyzet idáig jutott és igazából nincs esély arra, hogy a két fele a Pro Musicának újra egy kórusként üzemeljen, működjön, akkor a városi támogatások mindkét irányba végül is úgy fognak lecsapódni, hogy akik énekelni akarnak, és akiknek ez az életük, szenvedélyük, művészetük, az mindkét társaság részéről megtalálja ennek a lehetőségét. Az más kérdés, hogy bírósági eljárásokban, egyebekben, mikor jogerős döntés fog születni, ki kapja a névhasználati jogot. Azt szeretné kérni, hogy az összvárosi kulturális művészeti élet miatt próbálják ezt a helyzetet így elfogadni, s amennyiben lehet, egy korrekt együttműködést kialakítani a jövőre nézve.

 

Becz György ügyrendi kérdésben: azt szeretné kérni, hogy szavazzanak. Kéri, polgármester úr ismertesse a jelenlévőkkel a határozati javaslatot, és szavazzanak róla, mert azt gondolja, hogy nem fognak tudni előrébb lépni. Körbejárták ezt a problémát, és azt gondolja, az a határozati javaslat, amely itt szerepel előttük, az méltányos.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: közben elhangzott egy javaslat arra vonatkozóan is, hogy Kovács Jánost meghallgassák és azt nem szeretné, ha belefojtanák bárkibe a szót. Bár érti, hogy mind Ritter doktor úrnak, mind Becz képviselő úrnak az iskolába vissza kellene sietnie. Nagyon elment az idő, valóban, és bizottsági ülés is lesz. Hozzá is jönnek, este 10 óráig be van táblázva. Tulajdonképpen neki is nagy élvezet, hogy minél tovább tartson a testületi ülés, de ettől még az udvariatlanságot nem szeretné, ha elkövetnék. Ezzel együtt természetesen felteszi szavazásra Becz képviselő úr javaslatát, miszerint a képviselő-testület zárja le a vitát, amelyet a képviselő-testület 5 igen, 9 tartózkodás szavazattal elutasított.

 

 

487/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Ügyrendi szavazás - vita lezárásának elutasítása

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiegészítés a Pro Musica Kórus ügyében hozott 431/2012.(XI.07.) ÖKT. sz. határozathoz című előterjesztés tárgyalása során - a kellő többség hiánya miatt - elutasítja Becz György képviselő a vita lezárására irányuló ügyrendi javaslatát.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: mindenkitől kéri, törekedjenek arra, hogy gyorsak legyenek. Ha ebbe az irányba tehetnének egy lépést, ha meg tudnának abban állapodni, mert szerinte sok minden elhangzott itt, mivel kapcsolatban egyik vagy másik oldal vagy bólogatott, vagy csóválta a fejét. A határozati javaslatot kicsit módosítani kell, mert úgy szerepel az előterjesztésben, miszerint a Krasznai Gáspár által vezetett Budaörsi Pro Musica Kórust támogatja. Amikor az előterjesztés készült, azt követően kapták meg, hogy a név is vitatott. Azt gondolja, ha itt a testület a jogvitába nem akar beszállni, akkor az szerepelhetne, mint ahogy a Krasznai Gáspár által vezetett kórustagokat támogatja. Nyilván Krasznai Gáspárral lehet és tudnak megkötni szerződést. Akkor kiegészülhet azzal a javaslat, hogy ez a szerződés a KMISB elé kerüljön a végleges aláírás előtt. Nem tudja, mikor ül a bizottság. (közbeszólás: Mindjárt.) Addigra a szerződést nem tudják letenni. Mindent ért, pro és kontra számos érvet fel tudna sorolni. Egyet nem szeretne: hogy az önkormányzat békebíró szerepében tűnjön fel. Ha a testület egy jogvita lezárása előtt odaadja az összes pénzt, akkor ezt teszik. Ha nem adnak oda támogatást a kórus korábbi 30-40 tagját tömörítő társaságnak, és most egy másik az alapítvány körül kialakuló kórusnak odaadják, akkor is valamilyen állást foglal. Ha viszont mindkét fél számára biztosítják a lehetőséget, akkor a jogvita lezártával talán valami történhet, de belátja azt, hogy ez persze tartósítja azt, hogy elhúzódjon a vita. Ezt belátja, de azt nem szeretné, ha az önkormányzat lenne a döntőbírója olyan kérdéseknek, amelyekben nincs nála erre vonatkozóan jogosítvány. Kéri mindenkitől, ha lehet, röviden csak  szóljon hozzá.

 

Filkey Péter: Ha jól emlékszik, november 7. napján hoztak egy döntést arról, hogy a félpénzt odaadják az alapítvány kuratóriumának. A kuratórium ebből sem tudja fedezni egyébként azokat a költségeket, amelyeket Krasznai Gáspár eljutatott a testület tagjai részére. Jómaga nem tudja megítélni, hogy ebből mi a jogos követelés és mi nem az, de ebbe nem is menjenek bele. Mint ahogy abba se menjenek bele, amit egyébként megköszön, amit felolvasott a képviselő úr, de ilyen jogi dolgokba nem tudnak állást foglalni, mert ez nem a testület kompetenciája. Ha valaki feljelenti az önkormányzatot, mert sérelmez valamilyen eljárást, attól az önkormányzat nem fog leállni. Addig arra az ügymenetre nem fog leállni, amíg esetleg évekig húzódik a per. Az önkormányzatnak is működni kell, mint ahogy mindenki másnak működni kell abban az esetben, ha egy jogi eljárásban vesz részt. Visszamenőleg kell orvosolni a dolgokat. A határozati javaslatát fenntartja és pont annak érdekében, hogy legalább az alapítvány, aki a névhasználatra jelenleg rendelkezik, velük szerződésben áll, tudjon működni, ki tudja fizetni a járandóságokat, mert egyébként ő sem tudja. A mai napig a pénzt sem kapta meg még. Még mindig ott tartanak, hogy ő is hátráltatva van. Azért mondja, adják meg neki a lehetőséget arra, hogy kifizesse és tudjon működni. Kicsit drágább megoldás: Krasznai Gáspárral kössön az önkormányzat együttműködési szerződést határozott időre. Új év kezdődik jövőre, nem tudnak jövő évre jelen pillanatban vállalást tenni. Azt gondolja, ez a ha nem is salamoni, de legjobb megoldás jelen pillanatban. Nem tud jobbat javasolni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ilyen előterjesztés nincs, erről legfeljebb a testület következő ülésén tudnak szavazni.

 

Kálóczi Imre: nagyon gyors kérdéseket szeretne feltenni, és ha kap rá választ, szeretne egyszer szót kérni. A Budaörsi Pro Musica Alapítvánnyal van az önkormányzatnak szerződése. Ki az alapítvány alapítója, illetve a kuratórium elnöke? Jelen vannak-e?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: jelen van az alapító is és a kuratórium elnöke is. Ha jól tudja, Kovács János az alapító, elnöke pedig Pete Gabriella.

 

Kálóczi Imre: ha jól érti, a törvényből ered, hogy az alapítványt az alapító hozta létre egy nemes céllal. Van a kuratóriumnak egy elnöke, ő felel az alapítványért. Most leginkább Leipán képviselőtársára néz, aki adószakértő. Amit jómaga mond, az az élettapasztalata, amit képviselő úr mond, az valószínűleg a törvény. Ezt az alapítványt a kuratórium működteti, amit a kuratórium elnöke képvisel. Van egy kórus, aki nem jogi személy, az alapítvány üzemelteti a kórust. A kuratórium kinevezett egy karnagyot, a kuratórium visszavonta a karnagyi megbízását. Ehhez - úgy gondolja - az önkormányzat semmi köze. Az önkormányzatnak élő szerződése van az alapítvánnyal. Az, hogy belül milyen viták és harcok vannak, ahhoz az önkormányzatnak tényleg semmi köze, ez egy belügy. Azt gondolja, hogy emiatt az alapítványt büntetni azzal, hogy időközben felfüggesztik a támogatás kifizetését nem lehet, hiszen a kuratórium jó eséllyel felelősséggel megtervezte az idei költségvetését, működését. Van egy aláírt támogatási szerződés az önkormányzattal, az alapítvány várja a pénzt, kifizetetlen számlák fognak sorakozni, ha még eddig nem sorakoztak. Ha kiválik egy karnagy és elviszi a kórus 90%-át, az egy dolog. Akkor a karnagynak jó munkát kívánnak, alapítson saját kórust, jöjjön ide támogatási kérelemmel, s vagy köt az önkormányzat támogatást vagy nem. Ez olyan, mintha itt felújítják az épületet, s kiválna egy alvállalkozó a fővállalkozótól és külön pénzt kérne, mert ő most épp máshogy szeretné letenni a burkolatokat. Tehát az önkormányzatnak egy szervezettel van élő szerződése. Azt gondolja, hogy erre az évre ez kötelezi az önkormányzatot. Az, hogy a jövő évi költségvetésbe hogyan terveznek majd, milyen kórusnak, milyen támogatást, elsősorban a koncepció elfogadásakor fog előjönni, utána pedig a költségvetés elfogadásakor meg fogja vitatni a képviselő-testület. Természetesen ha az alapítványnak nincs kórusa, amely működik, nehéz lesz támogatást adni annak a kórusnak jövőre.

Kérdi továbbá, hogy a kuratórium működik-e? Van-e kórus? (válasz: van.)

Nincs több kérdése.

 

Biró Gyula: a kapott anyagban van a 3. sz. melléklet. Mindazon kérdések igazak, amelyeket Kálóczi képviselőtársa feltett, akkor ez a levél nem igaz. Valami nem igaz. Végigolvassa ezt a levelet, amely úgy kezdődik, hogy Tisztelt Törvényszék!, s Kovács János alapító írta. Vagy ez nem igaz, amely szerint a kuratórium nem működtet semmilyen kórust, vagy nem tudja.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: azt kéri, hallgassák meg Kovács János alapítót és Pete Gabriella kuratóriumi elnököt szigorúan 2-2 percben. Azt látja, hogy minősített többséggel ma semmilyen döntés nem fog átmenni, úgyhogy ezt fogják tolni maguk előtt.

Felteszi szavazásra Kovács János hozzászólási lehetőségének megadására vonatkozó javaslatot, amelyet a képviselő-testület 13 igen szavazattal támogatott. (Becz György nem tartózkodott a teremben.)

 

488/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiegészítés a Pro Musica Kórus ügyében hozott 431/2012.(XI.07.) ÖKT. sz. határozathoz című előterjesztés tárgyalása során úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Kovács János alapító a napirendi ponthoz hozzászóljon.

 

 

Kovács János: két-három mondatban felfesti a helyzetet, hogyan alakult idáig. 2012 áprilisában felhívta Pete Gabriella és Krasznai Gáspár karnagy úr is, hogy nem tudnak együttműködni. Levelet írt nekik, hogy szíveskedjenek együttműködni a jövőben, és kérte a kuratórium elnökét, hogy ha nem tud együttműködni a kórus érdekében, mondjanak le. Tudniillik a Budaörsi Pro Musica Kórus alapítója Sapszon Ferenc, a szellemi örökséget Sapszon Ferenc neve biztosítja, és ezt kell tovább vinni. Az alapítói szándék ez. Tehát ez azt jelenti, hogy az alapítónak és a kuratóriumnak köze sincs ahhoz, hogy ki a kórus karnagya. A kórus létrejött már lassan 30 éve. Sapszon Ferenc hozta létre a kórust. Nem az alapítvány hozta létre a kórust. Az alapítvány csak azért lett alapítva 10 évvel később, hogy a polgármesteri hivatal, az önkormányzat tudja támogatni hivatalosan a kórust. Ezért hozták létre az alapítványt. A kórus hozta létre tulajdonképpen az alapítványt, s nem fordítva. Szóval amit felolvasott Leipán képviselő úr, akinek köszöni a meghívást, mert felolvasott egy 5/2006. közigazgatási jogegységi határozatot, amely alátámasztja a következőket. A kuratórium olyan döntést hozott, miszerint felmondja a szerződést Krasznai Gáspár karnaggyal. Tehát a megbízási szerződést felmondták a karnaggyal, elbocsátották a kórus éléről a karnagyot. Már ekkor kifejezte azt a gondolatát, miszerint ehhez nem volt joga a kuratóriumnak. Egyedül a kórus joga karnagyot választani magának. Nincs joga a kuratóriumnak ebbe beleszólni. Ez az alapító szándéka, amikor létrehozták az alapítványt. Tehát ilyenformán keresetlevelet adott be, mert a bejegyzési módosítási kérelmet leállította a cégbíróság. Benyújtotta a módosítás bejegyzési kérelmét, amelyet a kuratórium vitatott a bíróság előtt, ezért végzést hoztak, miszerint a bejegyzési eljárást megszakítják. Továbbá felhívták, hogy 30 napon belül nyújtson be keresetlevelet. A keresetlevelet benyújtotta, továbbra is igaz és a testület előtt is meg kívánja erősíteni, és az 5/2006. közigazgatási jogegységi határozat alapján is visszahívja Pete Gabriella (2040 Budaörs Víg utca 63.) elnököt, Győri Jánosné (2040 Budaörs, Petőfi utca 3.) tagot, Motyovszki Sándor (2045 Törökbálint, Baj utca 83.) tagot, és Makrai József (2040 Budaörs, Budakeszi utca 3.) tagot. Új kuratóriumot állít fel. Jelzi, Vitéz Nándort nem kellett visszahívni, mert lemondott. Összesen jelenleg 4 tagja van a kuratóriumnak, amely döntésképtelen, mert páratlan számúnak kell lennie. A Legfelsőbb Bíróság határozata kimondja, hogy egyszerre lehet visszahívni, bármilyen esetben. Tekintve, hogy veszélyezteti az alapítvány célját a kuratórium, ragaszkodik ehhez. Kijelöli kuratóriumi elnöknek Rauzer Ágnest (2040 Budaörs, Zengő utca 34.), kuratóriumi tagnak Gácser Csabát (2040 Budaörs, Lévai utca 33.), Schweidiger-Tóth Juliannát (8226 Alsóörs, Hunyadi János utca 9.), Borza Sándornét (2049 Diósd, Diófasor 69.) Vadóczki Gyulánét (2040 Budaörs, Lévai utca 33.).

Jelenleg a keresetlevele alapján folyik a törvényszéki eljárás.

 

Kálóczi Imre: az lett volna a kérdése, miszerint az alapító miért nem hívja vissza a kuratóriumot, ha az alapítói céltól eltérő, de akkor ezek szerint ez nemcsak szóban, hanem írásban is megvan. Ismerve a magyar bírósági rendszert, sajnos ilyenkor nagyböjti időszak következik egy alapítvány számára, mert hónapokba tart, mire bejegyzik. Ugyanis a civil szervezet teljesen más, mint egy vállalkozás. Egy vállalkozásnál, ha megszületik a döntés, miszerint új ügyvezető van, akkor kezdve már van egy ilyen… Sajnos egy civil szervezetnél nem akkortól kezdve elnök valaki, amikortól be van adva, hanem amikortól a bíróság bejegyzi. A probléma az, hogy addig a bankszámla felett nem tud az új elnök nyilatkozni, illetve dolgozni, amíg nincs bírósági kivonat a kezében. A kivonatot akkor kapja meg, ha megvan a végzés. Azt gondolja, és ez sajnos megint egy olyan ügy, amelyben nagyon jót nem tudnak tenni ugyanis valóban az van, hogy a képviselő-testület a kórust támogatja, aki az alapítói szándék szerint tevékenykedik. Ugyanakkor jogilag szerződésben a kórust üzemeltető alapítvánnyal áll a testület, akinek ma az az elnöke, aki a ma érvényes bírósági kivonaton szerepel. Hiába van egy átmeneti állapot, be vannak szorulva.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ezért van itt ez a javaslat, és amikor az átmeneti állapoton túl lesznek, akkor a jogi helyzetben tisztán fognak látni.

 

Császárné Kollár Tímea: arra szeretne utalni, hogy az önkormányzati testületben egész biztos benne, rengeteget beszéltek róla, külön is, együtt is. Egészen meg van döbbenve, hogy miközben a testület - figyelembe véve a jogi korlátokat - minden tagjának az a véleménye, hogy valamilyen módon támogassák azokat, akik énekelni szeretnének. Konkrétan itt olyan helyzetek jönnek elő, ahol igenis azt látja, hogy a két fél meg akarja szüntetni a másikat. Szívük joga, de ehhez - kéri - a képviselőket ne használják fel. Filkey Péter nem hivatalos, de elmondott módosító javaslata arról szól, amit meg is erősített és el is mondott: ha megkapja az alapítvány a támogatást, akkor megkapja Krasznai Gáspár azokat a pénzeket, amelyeket kifizetett menetközben. Tehát nyilván ilyen szempontból kár nem éri. Az is elhangzott Filkey Péter képviselő úr részéről, hogy a következő másfél hónapra egy támogatási szerződéssel támogatták volna egyébként az érdemben éneklő kórust. Úgy látszik ez sem elég, akkor tényleg nem tudja, itt kinek mi a célja. Több bizottsági ülésen, hosszú órákon keresztül hallgatták meg mind a két felet. Igyekeztek olyan megoldást kitalálni, hogy mindenki tudjon működni és énekelni, de úgy látszik, hogy ez sem elég.

 

Biró Gyula: lenne egy áthidaló javaslata. Jómaga is úgy gondolja, ezt a javaslatot fogadják el. Innentől kezdve ezen év folyamán - 2012. évről beszél - nagyjából egyébként szerinte be lehet jegyeztetni ezt a változást. Januárban meglátják, hogy mi történik. Tudniillik amit Kovács Úr elmondott, teljesen igaz. Abban az időben a képviselők kérték, hogy legyen egy alapítvány. Részben akkor indultak különböző alapítványok pályázatai, stb. Előtte az önkormányzat közvetlenül direktbe támogatta a kórust. Azért mondja, emlékszik rá. Tehát később alakult a kuratórium és valóban nem azzal a céllal, (Wittinghoff Tamás: a törvényi változások miatt is kérték …..) Persze, nekik is egyszerűbb volt, stb. Úgy gondolja, ez elfogadott dolog és akkor szerinte innentől kezdve a januári testületi ülésig ez nagyjából tisztába rakható. Meg kellene azt nézni - nem látja az alapító okiratot - hogy a kuratóriumnak mi a célja. Neki ez már kicsit kezd hajazni a Budaörsi TV kuratóriumára. 

Tehát neki az lenne a tiszteletteljes javaslata a képviselő-testület felé, hogy ezt fogadják el most egy átmeneti jelleggel. S nyilván vissza kell rá térni január folyamán. Úgy gondolja ez egy olyan döntés, ahol mind a két fél valamilyen szinten le kell, hogy üljön részben egymással beszélnie, részben elgondolkodnia a hogyan továbbról, s részben a képviselő-testületnek is lesz ideje min elgondolkodni.

 

 

Wittinghoff Tamás polgármester: természetesen azt nem akarja megakadályozni, hogy a kórusvezető is hozzászóljon. Akkor van az alapítvány részéről még egy hozzászóló és Krasznai Gáspár részére javasolja megadni a hozzászólási lehetőséget. Ezt követően lezárják a napirendi pont tárgyalását.

Felteszi szavazásra a javaslatot, miszerint a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy Pete Gabriella és Krasznai Gáspár hozzászóljon a napirendi ponthoz. A képviselő-testület a javaslatot 13 igen szavazattal támogatta. (Becz György képviselő nem tartózkodott a teremben.)

 

 

489/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

 

Hozzájárulás hozzászóláshoz

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiegészítés a Pro Musica Kórus ügyében hozott 431/2012.(XI.07.) ÖKT. sz. határozathoz című előterjesztés tárgyalása során úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy Pete Gabriella kuratórium elnök, valamint Krasznai Gáspár karnagy a napirendi ponthoz hozzászóljon.

 

Pete Gabriella: a kuratóriumnak az a feladata és azt tartják célnak, hogy működtessék a kórust, figyelembe véve a támogató részéről történő kérelmeket is. Tehát, hogy a városban megfeleljenek a dolgoknak. Nem azt szeretnék, hogy a másik fél szűnjön meg. Egyetért azzal, ha valaki kilép és elmegy, ez legyen egy tisztességes verseny, ezzel semmi probléma nincsen. Csak azokat az összegeket tudja kifizetni Krasznai Gáspárnak, - ha megkapják a teljes támogatást - amelyek május 21. napjáig esedékesek. Tehát amíg nem született meg a határozat arról, hogy a kuratórium nem tekinti őt karnagynak. Ezt a szándékot ki is nyilatkoztatták, mindenkit kifizettek volna, ha átvették volna. A számviteli törvény azt mondja, ha egy hónapon belül nem veszi át a fizetését, vissza kell fejteni, és ezt - mondta is - megtették. Értesítést kapott Krasznai Gáspár, hogy nem vette át a fizetését, erről nem tehet. A költségvetést nagyon szigorúan beadják minden évben, mire szeretnének költeni. Leírják tételesen, a képviselők megnézik, elfogadják. Az alapítvány csak erre költheti az összeget. Ha megvan a pénzük, megbeszélik, hogy mire kell, s otthon, mikor a háztartást vezetik, nem dobálják a pénzt, hanem megmondják, most erre futja, erre nem futja. Ha a karnagy önhatalmúlag vesz valamit, amiről megegyeztek, hogy nem teszi meg, arról úgy gondolja, nem köteles kifizetni, holott előre mondta, hogy erre nem futja, ne csinálják. Úgy gondolja, nagyon szívesen kifizeti Krasznai Gáspár költségeit május 21. napjáig és azt, amiben megegyeztek. Amit Krasznai Úr önhatalmúlag csinál, azzal nem tud mit kezdeni. A működésük folyamatos. Tehát ugyanúgy van karnagy, szólamvezető, ugyanúgy készülnek a karácsonyi időszakban egy önálló koncertre a Vivarttal szintén. Tehát működési költségük kellene, hogy legyen, mert megy a szekér, csak ezt mindenki hitelben, vagy ingyen és bérmentve teszi. A szerződésük érvényes. Úgy gondolja, hogy nem csináltak rosszat, betartottak mindent. A törvényszékhez elment, mikor nyáron a bank feletti rendelkezésüket elvesztették, mert biztos jóhiszeműen, de a másik csapat úgy döntött, hogy a bank felett rendelkezik. A bank ezután a helyreigazítás során visszaadta a jogot. Akkor kérték, hogy függesszék fel a támogatást, hiszen nem tudták, mire költődik a pénz, és ők nem tudtak sem járulékot fizetni, sem semmit, mert a kijelölt kurátorok úgy döntöttek, hogy övék minden. Bement a Törvényszékre, ahol azt mondták, hogy valóban folyik… (Wittinghoff Tamás közbeszól, lejárt a hozzászóló ideje.)

Jelzi, nincs szerződése Krasznai Gáspárnak, mert nem írta alá. Ha valaki nem akarja aláírni, nem tudja, hogyan íratathatja vele alá.

 

Krasznai Gáspár: kezdené azzal, hogy neki 2012. évben nem volt szerződése, senki nem tette elé, hogy aláírja. Miért ne írta volna alá? Ez nem igaz. Neki nem volt szerződése nyilván azért, mert készült a tisztelt kuratórium arra, hogy vele szerződést bontson. A szándék már régóta volt, hogy tőle meg akartak szabadulni. Sőt hozzáteszi, mikor Sapszon tanár úrtól átvette a kórust, akkor már valamelyik kurátor azt hangoztatta, hogy addig bele nem nyugszik, míg őt innen el nem távolítja. Erről ennyit. Erre több tanúja is van. A kuratórium augusztusig vagy lehet, júliusig (pontosan nem tudja) kapta folyamatosan a támogatást, holott ugyebár április 1-jétől a tiszteletdíja nincs kifizetve. Tehát jelenleg az alapítvány megkapja akár az 50%-ot a hátramaradt hónapokra, akár a teljes összeget, hogy ki tudják fizetni utólag az ő költségeit, mert a költségei április 1-jétől júniusig vannak. Tehát a kuratóriumnak abból a pénzből, amelyet júniusig kaptak, meg kell tudják téríteni ezeket a költségeket: a karnagyi és szólamvezetői tiszteletdíjakat. Ezeket a költségeket nem volt kinek kifizessék, mert ők megkapták havi részletben az éves költségvetést, és abból nem fizették a karnagyot, májusban nem fizették ki a szólamvezetőket. Ezért volt kénytelen ezt kifizetni nekik, hogy tudjanak működni. Tehát nincs szükség arra, hogy a kuratórium megkapjon x összeget azért, hogy utólag ki tudják őt vagy a szólamvezetőket fizetni, mert addig, júliusig kapták a támogatást. Továbbá olyan költségeket is vannak, amelyeket a kórustagok felé kell elszámolniuk, mint a csoki pénz, amely a tagdíjakból jött össze, vagy a bretzfeldi adomány, amely nem a kuratórium pénze, hanem a kórustagok pénze, akik egyénenként adtak bele részletekben. Ezek a kórustagok pénze, ehhez a kuratóriumnak semmi köze nincs. Továbbá nem ők váltak ki a Pro Musica Kórusból, hanem a Pro Musica Kórusból vált ki a négy kurátor és a hozzájuk csatlakozó 4 vagy 5 barátnő. Tehát 8 vagy 9 ember vált ki az általa vezetett kórusból, s 40 fővel továbbra is működnek. Tehát nem hiszi, hogy a demokrácia világában a (nem érthető) úgy tekintse magát, hogy kivált valahonnan és a kisebbség mondja magáról, hogy ők a kórus. Amikor ők vannak negyvenen, nála van a jelenléti ív, meg tudja mutatni. A másik rész pedig nem tudja mennyien van azóta, de akkor összesen 8 fő vált ki. Továbbá a doktori koncertjét elég érdekesen hallja itt. Most nyert felvételt a Zeneakadémia nagydoktori iskolájába, 3 évig fog odajárni és majd a harmadév végén kell disszertációt írnia s egy koncertet adnia bármilyen kórussal. Nem a Pro Musicával, bármilyen kórussal. Nem tudja, hogy került ide ez a téma, hogy neki azért van szüksége erre a pénzre, hogy megtartsa a koncertjét. 3 év múlva lesz ez aktuális. Felkérte őt a doktori iskola arra, hogy december 1-jén valamilyen kórussal lépjen fel a Zeneakadémia nagytermében. Ezt a felkérést elfogadta, tisztelettel várja rá tisztelt képviselő urakat. Semmi kötelezettséggel nem jár. 3 év múlva fogja a disszertációját megvédeni, ha Isten is úgy akarja. (Wittinghoff Tamás: ne plagizáljon, az a lényeg.)

 

Kálóczi Imre: egy gyors kérdést tenne fel: ha nem volt szerződés, akkor milyen tiszteletdíj lett kiutalva?

 

Wittinghoff Tamás polgármester: ebben már nem vizsgálódna mélyebben, mert jómaga is annyi kérdést tudna feltenni, hogy az égen a csillagok mennyiségével valóban párhuzamba állítható lenne. Úgy véli, szavazzon a képviselő-testület.

 

Leipán Tibor: maximálisan egyetért Kálóczi Imre képviselőtársával. Kéri, ezt a kérdést válaszolják meg, s utána tényleg szavazzanak. (Wittinghoff Tamás: hogy milyen alapon fizették ki, ha nincs szerződés?) Igen.

 

Pete Gabriella: ha mondhat annyit, szokásjog alapján, mert március végén kapták meg a…. (Káhn János: kérdi, számlát adott?) Nem számlát, bérpapírjuk van, amit Krasznai úr aláírt, hogy átvette.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: innentől kezdve viszont annyi jogérzéke van, ha valami szokásjog alapján létrejött munkaviszony, akkor ott már papírról nem lehet beszélni. Ha Császárné Kollár Tímeának havonta fizet bért mondjuk 2 éven keresztül, akkor létrejön közöttük a munkaviszony. Erre utalt. Különben nem fizet, mert egy számvevőszéki vizsgálatnál problémát fog okozni. Nem menjenek most ebbe bele. Ne értelmezzék ezt a dolgot. Létesíteni sokféle jogviszonyt lehet sokféleképpen. Ha ez szokásjog alapján történt, akkor létrejött és onnantól kezdve ne beszéljenek papírokról. Azt mondja, hogy a papírok a legkevésbé érdekli, a túlélést szeretné valahogy látni és a megnyugvást. Van itt számtalan jogi eljárás, hogy azok mikor, hogyan fognak lezárulni, kit jegyeznek be, hogyan jegyeznek be, hogy történik meg, ez el fog válni szerinte az előttük álló féléven belül. S abban bízik, hogy az gyorsabb lesz, mint a tehetetlenségi nyomatékuk. Addig pedig próbáljanak a túléléshez biztosítani lehetőséget.

Másra nincs lehetősége ma a képviselő-testületnek… Filkey képviselő úr által megfogalmazott javaslatról legfeljebb egy előterjesztés kapcsán jövő szerdán tudnak dönteni. Ma arról tudnak szavazni, ami előttük van.

A javaslat az, hogy a határozati javaslat 1. pontját úgy módosítva fogadja el a képviselő-testület, miszerint Krasznai Gáspár által vezetett kórustagokat támogatja ezzel. Azért venné ki a Pro Musica Kórus megnevezést, nem azért, mert azt gondolja, hogy az vagy nem az, amíg el nem dől a jogvita, addig ne mondja ki a képviselő-testület melyik a kórus, melyik nem a kórus, mely kórusnak van jogosan neve, vagy nincs jogosan neve. A határozati javaslat 2. pontjánál azt a kiegészítést tegyék, miszerint a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Kórusalapítvánnyal megkötött szerződés módosítsa és a Krasznai Gáspárral kötendő szerződést jóváhagyva a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elé terjessze be, és azt követően kösse meg. Így akkor teljesülnek azok az igények, amelyeket a képviselők megfogalmaztak. Így mindkét oldal kap támogatást.

Felteszi szavazásra a határozati javaslatot a fent elhangzott módosítással, amelyet a képviselő-testület 7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás szavazattal - minősített többség hiányában - elutasította. (Becz György, Sánta Áron és Dr. Ritter Gergely képviselők nem tartózkodtak a teremben.)

 

490/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

Kiegészítés a Pro Musica Kórus ügyében hozott 431/2012.(XI.07.) ÖKT. sz. határozathoz - elutasító döntés

 

 

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a minősített többség hiánya miatt - elutasítja, hogy

 

1. a Budaörsi  Pro Musica kórus ügyében az alábbi kiegészítést tegye a  431/2012.(XI.07.) ÖKT sz. határozathoz:

- Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ö/S12-219 sz. rögzített támogatási szerződésben fennmaradó 5 hónap önkormányzati támogatás 50%-ának megfelelő összeggel (683.125 Ft-) a Krasznai Gáspár által vezetett kórus tagokat támogatja.

 

2. felkérje a polgármestert a Kórusalapítvánnyal megkötött Ö/S12-219 sz. rögzített szerződés módosítására és a Krasznai Gáspárral kötendő szerződés tervezetének a Közoktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság elé történő beterjesztésére.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: nem érti Leipán képviselőtársát. Azt tette fel szavazásra, amelyet képviselő úr is kért. Jelzi, képviselő úr miatt nincs meg a minősített többség, és képviselő úr miatt nem kapja meg a másik oldal a támogatást.

Véleménye szerint képviselő úr nem figyelt. (Leipán Tibor jelzi, azóta történt egy s más…) Nagy nehezen meg tudta győzni azokat, akik más véleményen voltak. S az a képviselő, aki a javaslat mellett volt, eltántorodott. Úgy látszik, vannak képességei.

 

3. Városi Állandó Gyűjtemény ügyében hozott 196/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozat módosítása

 

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1/3. sz. melléklete)

 

Wittinghoff Tamás polgármester: benne egy kérdés merült fel a határozati javaslattal kapcsolatban. Mivel a napirendi pontot a bizottság nem tárgyalta, mennyi az az összeg, amennyi ebből az alkotásokra fordítódik a 6 M Ft-ból. Nem látja át a dolgot.

 

Filkey Péter: tegnapi nap során a szakmai zsűri döntött arról, melyek azok a képek (13 db), amelyeket ők javasolnak. (Wittinghoff Tamás: kérdi, belefér-e?) Belefér, gyakorlatilag a maradék. Ünnepélyesen megígéri, hogy nem fogják elodázni.

 

Wittinghoff Tamás polgármester: felteszi szavazásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, amelyet a képviselő-testület 8 igen, 2 tartózkodás szavazattal támogatott. (Becz György, dr. Ritter Gergely és Sánta Áron, Császárné Kollár Tímea képviselők távoztak a teremből.)

 

491/2012.(XI.23.) ÖKT sz.                                           határozat

Városi Állandó Gyűjtemény ügyében hozott 196/2012. (V.23.) ÖKT sz. határozat módosítása

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a városi állandó gyűjtemény létrehozására, továbbá a helyi és környékbeli képzőművészektől műalkotások megvásárlására Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 5. sz. melléklet 11. soron biztosított 6.000.000 Ft-ból 1.000.000 Ft-ot átcsoportosít az alábbiak szerint: 145-e Ft összeget Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet I.1.6. Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/Működési költségvetés kiadásai/személyi juttatások/Külső személyi juttatások sorra, 35e-Ft összeget Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 4. sz. melléklet I.2.1. Önkormányzat tervezett kiadásai jogcímenként/Működési költségvetés kiadásai/Munkaadókat terhelő járulékok/szociális hozzájárulási adó sorra, valamint 820e-Ft összeget Budaörs Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (III.05.) ÖKT sz. rendelet 4./B. sz. melléklet "Városi Állandó Gyűjtemény Dologi kiadási" új sorra.

.

Határidő:                                azonnal

Felelős:                                            Filkey Péter képviselő

Végrehajtásért végzi:               Pénzügyi Iroda       

 

Wittinghoff Tamás polgármester: Megköszönte a Képviselők munkáját, és ezzel az ülést 1205-kor bezárta.

 

 

k.m.f.

 

Wittinghoff Tamás                                                                             dr. Bocsi István

    polgármester                                                                                             jegyző

 

 

Mellékletek:

1. sz.: Az előterjesztések mellékletekkel együtt

2. sz.: Forgatókönyv

 

 A jegyzőkönyv összeállításának időpontja: 2012.december 05.