Összesen 3467634 látogató
Összesen 6871 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Göd Város Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2012.02.02.

Feltöltő : Göd Város Önkormányzata 1458 megtekintés
 

JEGYZÕKÖNYV

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 2-i rendkívüli nyílt ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése

 

 

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit. A napirendi pontok sorrendiségét javasolja megváltoztatni, úgy hogy a meghívóban szereplő 1. napirendi pontot, tárgyalják utoljára, tekintettel arra, hogy ez zárt ülést igényel.

 

A Képviselő-testület 11 "igen" szavazattal elfogadja a rendkívüli ülés napirendi pontjait, melyek az alábbiak:

1./ Megállapodás a SZIRT INVEST KFT-vel a Kisfaludy utcai Egészségház tetőterének
       tárgyában

      Előterjesztő: dr. Kovács Balázs ügyvéd                                                               

 

2./ Döntés a volt BM üdülő kezeléséről

     Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester                                               

 

3./ "Göd Város Önkormányzata bankszámláinak vezetése, a kapcsolódó szolgáltatások nyújtása,
       valamint folyószámlahitel biztosítása bankszámla és folyószámlahitel szerződés keretében"
       tárgyú közbeszerzési eljárás részvételi jelentkezésének értékelése

        Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                                    (zárt ülés, külön jkv.)

 

Markó József: Napirend előtti felszólalásra átadja a szót Lenkei György képviselőnek.

 

Lenkei György: Elmondja, hogy a rendkívüli időjárás miatt, sajnálatos tény az, hogy az emberek akár a saját házukban is megfagyhatnak, erről mostanában számos híradás volt. Gödön  24 órás ügyeletet szerveztek a krízishelyzet kezelésére. Több telefonszám is közzétételre került. Krízishelyzetben hívhatók a Családsegítő Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat, a Polgárőrség, a Közterületfelügyelet és őt is lehet hívni. Felkéri a városi televíziót, hogy a képújságban szerepeltessék ezeket a telefonszámokat. A telefonszámok egyébként kifüggesztésre is kerülnek majd egyes intézményeken és a város honlapján is olvashatók már.

 

Markó József: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Paulina András volt KDNP-s képviselő elhunyt, a gyászszertartáson az alpolgármesterrel és a címzetes főjegyzővel résztvettek. Felkéri a jelenlévőket, hogy néma felállással jelezzék tiszteletadásukat.

 

Napirendi pontok tárgyalása

 

1./  Megállapodás a SZIRT INVEST KFT-vel a Kisfaludy utcai Egészségház tetőterének
        tárgyában

        Előterjesztő: dr. Kovács Balázs ügyvéd                                                             

 

Markó József: Felkéri dr. Kovács Balázs ügyvédet a napirend ismertetésére.

 

Dr. Kovács Balázs: A SZIRT INVEST KFT-vel 2008-ban kötött az önkormányzat megállapodást, melyben két felépítmény megépítéséről állapodtak meg. A Kisfaludy utcában megépült az egészségház, az Oázis lakóparkban viszont nem készült el a felépítmény. Mivel a második felépítményt a gyógyszertárak létesítésére vonatkozó jogszabályi változásra hivatkozva a beruházó cég nem vállalta felépíteni, ennek ellentételezésére a felek között megállapodás jött létre, amely alapján beruházó cég a Kisfaludy utcai egészségház tetőterének tulajdonjogát a társasházzá alakulás után, mint önálló albetétet ajándékozási szerződéssel az önkormányzatra átruházza, továbbá a tetőtérben 6 mFt értékű beruházást hajt végre. A társaság vezetőségében a megállapodás szövegének véglegezését követően változás következett be, az új tulajdonosok az építési beruházás helyett, azzal azonos értékű egyösszegű kifizetést javasolnak. Ennek megfelelően a felek által egyezetett szövegekben az építési beruházás helyett egyösszegű kifizetés szerepel. A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság három módosítást javasolt. Az együttműködési megállapodás tervezetben az szerepel, hogy a tetőtér tulajdonjogát ajándékozási szerződéssel adnák át, a bizottság "az ajándékozási összeg illetékét a beruházó vállalja" kiegészítést javasolta. A másik módosítási javaslat a 7. pontban "a tetőtérben kialakítandó ingatlanok legalább felében egészségügyi szolgáltatókat helyez el" szövegrész kiegészítéseként a "lehetőség szerint"- szövegezés beillesztését javasolja. A 9. pontra tett bizottsági módosító javaslatot, miszerint a szövegezés az alábbi legyen: "Önkormányzat jelen szerződésben foglalt megállapodásra figyelemmel kijelenti továbbá, hogy a felépítmény I használatbavételi engedélye beszerzésének és funkció szerinti működése megkezdésének elhúzódása kapcsán a jelen megállapodás aláírását megelőzően történt késedelemmel összefüggésben az Üzemeltetővel és a Beruházóval szemben semmilyen igényt nem kíván érvényesíteni, az ilyen igények érvényesítésének jogáról kifejezetten lemond.". Egyebekben a bizottság a megállapodás szövegét elfogadásra javasolta.

 

Forró Gábor: Az 5. pontban javasolta még a bizottság a CIB Bank Nyrt. helyett a Zrt. megjelölést és a 10. pontban a "kapcsolatban" szónál az elírás javítását.

 

Sipos Richárd: Az önkormányzat szándékozik-e felújítani a tetőteret, erre nem tér ki az előterjesztés. Elegendő lesz-e erre a 6 mFt? A Kisfaludy utcában a TESZ kerítése 3mFt-ba került. Vagy pótelőirányzatra lehet majd számítani?

 

Markó József: Ez nem felújítás, hiszen ez egy új épület, tehát itt csak beruházásról lehet szó. Ez egy tetőtér. A 6 mFt-ból az épületben végzik el a megfelelő beruházást. Lehet ezt az összeget a közművek megépítésre is fordítani. A lényeg, hogy a 6 mFt ide kerül betervezésre. A 300 m2-es tetőtér beépítésére nyilván nem elegendő ez a 6 mFt-os összeg. Az területek hasznosítása során valószínűleg majd az igénybevevők költenek a működésük érdekében.

 

Sipos Richárd: A 6 mFt tehát el lesz költve.

 

Markó József: A felső részre már kész terv van, irodákra és orvosi rendelőkre. Több helyiség gond is van a városban, mint pld. a Családsegítő Szolgálat elhelyezése, a Göd Városi Kommunikácós Non-profit Kft-t is el kellene helyezni valahová. Igen, ide lesz elköltve a 6mFt.

 

Popele Julianna: A tetőtérben 344 m2 kiépítésére alkalmas terület, melynek teljes befejezésére a becsült érték kb. 65 mft, erről van költségbecslésük. Engedélyes tervekkel rendelkezik az önkormányzat, az építés előtt még a kiviteli terveket is el kell készíteni.

 

Markó József: Az is elképzelhető, hogy pályázati lehetőség is adódik.

 

Rábai Zita: Véleménye szerint ez jelentős visszalépés az eddigi megállapodásokhoz képest, mert az Oázisban lévő felépítményt  sem tudták létrehozni, azután meg a tetőtér beépítését is vállalták. Korábban erről volt szó, nem?

 

Markó József: Nem, a korábbi megállapodásban a beruházó a tetőtér tulajdonjogának átadásán felül 6 millió forint értékű építési beruházás elvégzését vállalta, ezt fogadta el korábban a testület.

 

Dr. Pintér György: Eredetileg a tetőtér sem volt az önkormányzaté, a beruházás értékének pénzbeli megváltására pedig a tulajdonosi szerkezetváltozás miatt kerülne sor, ez egy gyorsító, lezáró lépés.

 

A Képviselő-testület tagjai 10  "igen", 1 "tartózkodás" szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:

 

17/2012.(II.02.) sz. ÖK határozat

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

a SZIRT INVEST Befektető és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társasággal, és a GÖDI EGÉSZSÉGHÁZ Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal 2008. február 5-én megkötött együttműködési megállapodás módosításának 5. pontját az alábbiak szerint változtatja meg:

 

"5. Befektető és Üzemeltető vállalja, hogy a jelen megállapodás 4. pontjában hivatkozott ajándékozási szerződés minden fél által történő aláírásától számított 60 napon belül kötbér címén 6 000 000 Ft, azaz hatmillió forintot egyösszegben, banki átutalással megfizet az Önkormányzat CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700323-42056506-51100005 számú számlájára."

 

A Képviselő-testület felkéri dr. Kovács Balázs ügyvédet, hogy a megállapodás tervezetet a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság által javasolt és a mai ülésen elhangzott módosításoknak megfelelően készítse el aláírásra.

 

A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal fennmaradnak.

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József Polgármester

 

 

 

3./ Döntés a volt BM üdülő kezeléséről

 

Markó József felkéri dr. Pintér György alpolgármestert, hogy ismertesse az előterjesztést.

 

Dr. Pintér György: Az előzmény az, hogy Göd Város Önkormányzata 2003-ban bérleti szerződést kötött a Belügyminisztérium Központi Gazdasági Főigazgatóságával 9 és fél évre, az üdülő bérletére vonatkozóan. Ez a szerződés 2013. január 25-én jár le. Az önkormányzat közel 100 mFt-ot beruházott, ráköltött az ingatlanra, de azóta sem sikerült nyereségesen működtetni, sőt veszteséggel jár a fenntartás. A 2007. febr. 19-i módosítás lehetőséget ad arra, hogy az üdülő egyes egységeit további bérletbe lehessen adni. Erre érkezett egy megkeresés. További pályázókkal is lehetne a hasznosításról tárgyalni. A közművek is átirásra kerülnének az üzemeltető részére, és legalább ettől a veszteségtől megszabadulhat az önkormányzat.

 

Markó József: Egy évről van szó, ez fontos, nem sok vállalkozó vállalja ezt. Ez azt jelenti, hogy kb. 5 mFt-os veszteséggel nem kell számolni az önkormányzatnak.

 

Forró Gábor: A PEKJB támogatta az előterjesztést. Az üzemeltetéssel annyit érünk el, hogy nem kell további vesztességgel számolni. Esetleg remény lehet arra, hogy az üzemeltetéssel a továbbiakban maradnánk az ingatlanban.

 

Rábai Zita: Konkrét vállalkozást említett az alpolgármester, lehet tudni, hogy ez ki?

 

Dr. Pintér György: A Nemeskéri Kúriát üzemeltető vállalkozótól érkezett a megkeresés.

 

Markó József: Többször érkezett a konyha üzemeltetésére ajánlat, de sokáig senkinek nem sikerült a nyereségesen működtetni. Ezen a területen a szálláshellyel kapcsolatos hasznosításnak van esélye, vagyis akinek már van kialakult vendégköre.

 

Rábai Zita: Pályázati úton való értékesítést említett a PEKJB elnöke, de ez nem erről szólt. Az üzemelető semmiféle beruházást nem tud eszközölni. Kérdése, hogy pályázati úton, vagy a jelentkező cég "zöldúton" nyeri el az üzemeltetést?

 

Dr. Pintér György: Jogszerű keretek közt, nyilván több pályázót szeretnénk.

 

Markó József: Kiajánlást adhatunk más cégeknek is, akik az üzemeltetést végrehajtanák.

 

Popele Julianna: A vagyongazdálkodási rendelet alapján a komplett pályázati anyagot össze lehet állítani.

 

Markó József felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatra.

 

A Képviselő-testület tagjai 9 "igen", 2 "tartózkodás" szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:

 

18/2012.(II.02.) sz. ÖK határozat

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

Felhatalmazza dr. Pintér György alpolgármestert arra, hogy a Göd, Jósika u. 14. szám alatti ingatlan albérletére vonatkozó árajánlatokat bekérjen és azokat a Képviselő-testület elé terjessze elbírálásra az alábbi szempontok figyelembe vételével:

-          az ingatlan csak üdülési szolgáltatással összefüggő közösségi cél érdekében hasznosítható,

-          bérlő az Önkormányzat bármely rendezvényén az étkeztetést önköltségi áron biztosítja,

-          az Önkormányzat által a szerződés mellékletében jelzett időpontokban a szállás és teremhasználatot a szerződés időtartama alatt az Önkormányzat részére önköltségen biztosítja,

-          a rögzített feltételek szerint teljesíti a TESZ által a 2012. évre a Nyaralóházakra már felvett megrendeléseket

-          a TESZ alkalmazásában álló gondnok munkakörben foglalkoztatott személy további foglalkoztatását változatlan feltételek mellett biztosítja

-          az ingatlant további bérletbe nem adhatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Pintér György alpolgármester

 

 

 

Markó József megköszöni a részvételt és a nyílt ülést  bezárja. A testület a 3. napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

 

 

K. m. f.

 

 

 

 

 

Markó József                                                                                 Dr. Szinay József

                polgármester                                                           címzetes főjegyző

 

 

 

            Szokolainé Obermayer Éva

                  jkv. vezető