Összesen 3856395 látogató
Összesen 7550 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Göd Város Önkormányzatának Képviselő- testületi ülése 2012.02.24.

Feltöltő : Göd Város Önkormányzata 1700 megtekintés
 

JEGYZÕKÖNYV

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 24-i ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint

 

Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése

 

 

Hlavács Judit, Kovacsik Tamás előre jelezte távolmaradását.

 

 

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A sorrendben változást javasol, a HÉSZ és a parkolási rendelet kerüljön előre. Rábai Zita képviselő asszonytól érkezett javaslat az egyebek napirendi ponthoz, melyeket javasol felvenni.

 

Sipos Richárd elmondja, a hatályos szemétdíjra vonatkozó előterjesztését leadta, kéri, hogy tárgyalják meg azt is.

 

 

A testület a napirendi pontokat 9 igen szavazattal elfogadja.

 

 

1./ Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                    

 

2./ Parkolási rendelet módosítása

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                    

 

3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2011. évi munkájáról

Előadó: Nagy Atilla őrsparancsnok                                                                  

 

4./ Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

 

5./ Iskolai, óvodai felvételek szabályozása

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                                               

 

6./ Helyi szemétszállítási rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató                                                 

 

7./ A./ KMOP-4.6.1-11 "Nevelési intézmények fejlesztése" pályázat

     B./ 2172 hrsz-ú ingatlan megosztása (Rákóczi Ferenc u. 25/A)

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

                Popele Julianna ov.

 

8./ Tulajdonosi hozzájárulás - távközlési optikai kábel létesítéséhez a Nemeskéri-Kiss Miklós úton

Előterjesztő: Popele Julianna ov.                                                                    

 

9./ Szemétszállító gépjármű közbeszerzése

Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató                                                 

 

10./ Döntés a Dunaparti Nyaralóházak részleges albérletbe adásáról

Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester                                

 

11./ Fellebbezések /zárt ülés/

 

Egyebek

I./ SZMSZ módosítása - Rábai Zita képviselői javaslata

II./ Rendkívüli belső ellenőrzés elrendelésének kezdeményezése - Rábai Zita képviselői javaslata

III./ Címerhasználat engedélyezése, lovasverseny támogatása

 

 

 

1./ Helyi Építési Szabályzat módosítása

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

 

Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő 053-as tábla valamennyi tulajdonosa vállalja a költségeket. A másik változás a Szakáts-kertre vonatkozó kérelem, ami támogatható. A javaslatokat a teljes hivatalból összeszedte.

 

Rábai Zita kérdése, hogy a HÉSZ módosítások hogyan viszonyulnak a Kormányhivatal által tett javaslatokhoz?

 

Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a felmerült javaslatokat beépítik a mostani módosításba.

 

Sipos Richárd észrevételezi, hogy a költségvetésbe 5 millió Ft van betervezve a HÉSZ módosítására. Mennyibe kerül?

 

Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az egyszerűsített eljárásra 1,2 millió Ft + ÁFA az ajánlat, ami a Pesttervtől érkezett.

 

Dr. Pintér György kimegy.

 

A testület az előterjesztést 6 igen, 2 tartózkodással elfogadja.

 

20/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Elfogadja a város Szabályozási Tervének módosítását az alábbiakban

1)   Bócsai munkásszálló javítását a TSZT-hez.

2)   Csomád melletti tanya Mk2 övezeti besorolást kapjon.

3)   Öregfutó út melletti Lke új övezeti besorolást kapjon.

4)   Rómaiak útja melletti Lke 4 új övezeti besorolást kapjon.

5)   Temető védősávja módosítandó

6)   Véderdőt bekottázandó

7)   A Szeder utcai sorházakra új övezeti besorolást.

8)   A Nemeskéri Kúria műemléki környezete javítandó.

9)   Az északi, elfogadott SZT feltüntetése

10)       Kincsem előtti üzletsor Vk1-be átsorolandó

11)       Ilka csárda és környéke Lke 10 övezetbe sorolandó

12)       A kiemelten érzékeny vízvédelmi terület pontosítása

13)       50-es tábla közbülső útja törölhető, ha valamennyi tulajdonos kéri. Az érintett tulajdonosok a HÉSZ módosításról írásbeli tájékoztatást kaptak, a határidő 2012. 02. 29.

14)       053-as táblában (Perico mögött) gazdasági terület kijelölése.

15)       Jegenye utcai 2 telek kialakítása, ha az erdészeti hatóság hozzájárul.

16)       A 6603. hrsz. és 6324/2. hrsz. ingatlanokra új övezet kialakítása.

 

A Helyi Építési Szabályzat módosításánál elfogadta a főépítész 2012. február 21-i VKB ülésre csatolt táblázatban foglalt módosító javaslatait, az alábbi kiegészítésekkel:

-          nem javasolja a 14. §. megváltoztatását

-          Javasolja a HÉSZ 69.§. felszíni vízelvezetés - árvízvédelem fejezetének 28 §. B.) pontjában a vízfolyások mentén biztosítandó karbantartási sávot 6 méterről 3 méterre csökkenteni.

-          Javasolja a Göd - Újtelep KSZ övezetében elhelyezhető épületeket egészségügyi-, oktatási-, valamint ezeket  kiegészítő funkcióval kiegészíteni.

-          A 6603. hrsz. és 6324/2. hrsz. ingatlanokra új övezet kialakítása.

-          A bizottság javasolja, hogy a másodrendű árvízvonal és a Duna közti területen lévő transzformátorok tekintetében az ELMÛ javaslatát ajánlja elfogadásra.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

 

 

 

21/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Módosítja a Város Helyi Építési Szabályzatának 72. § (1) és (2) pont előírásait. A maximális beépítési százalékot 1%-ról 2%-ra, az építménymagasságot 6 méterre növeli és pontosítja a telekalakításra vonatkozó előírást.

 

Felelős: Polgármester, főépítész

Határidő: 2012. június 30.

 

 

 

2./ Parkolási rendelet módosítása

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                                                    

 

Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Javaslatként elhangzott, hogy a Beck Ö. Fülöp térhez hasonló legyen a parkolási rend az Óvoda előtt is.

 

A testület az előterjesztést 8 igen szavazattal elfogadja.

 

Göd Város Önkormányzat 1/2012. (II. 27.) sz. Ök. rendelete a parkolás rendjéről valamint a parkolóhelyek megváltásáról szóló 32/2009. (X. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

 

1.§

 

A rendelet 2. sz. melléklete az alábbi ponttal egészül ki:

"20. Kastély Központi Óvoda Rákóczi úti tagintézményei"

 

2.§

 

A rendelet 2012. március 1-én lép hatályba.

 

 

 

Markó József                                                                     Dr. Szinay József

                        polgármester                                                          címzetes főjegyző

 

 

 

Dr. Pintér György visszajön.

 

 

 

3./ Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2011. évi munkájáról

Előadó: Nagy Atilla őrsparancsnok                                                                  

 

Markó József ismerteti az előterjesztést.

 

Rábai Zita az utóbbi időben azt tapasztalja, hogy rendszeresen találkozik az utcán a rendőrökkel. Komolyabb ügyük volt a külterületen történő építkezések és a kábellopások és égetések. Miért nem lehet ezt megállítani?

 

Juhász László elmondja, hogy jelenleg egyeztetés van az ügyészséggel ez ügyben. Nincsenek arra felkészülve, hogy komolyabb mennyiségű kábelt elszállítsanak. Volt már elfogásuk is. Általában nem helyiek ezek az emberek. Próbálnak minél többet a külterületre kimenni és nagyon sok állampolgári bejelentést is kapnak.

 

Rábai Zita számára nem érthető, hogy amikor fotókkal tudják bizonyítani a nagy értéket, akkor miért csak 100 ezres bírságot kapnak az elkövetők.

 

Csányi József a volt kenyérgyár épületét már szinte teljesen elhordták. Négy embert elfogtak, de a folyamat továbbra is folytatódik. Kéri, hogy többet járőrözzenek arra.

 

Markó József elmondja, hogy az ingatlannak spanyol tulajdonosa van. Már keresik a tulajdonost, hogy tegyen valamit.

 

Nagy Atilla elmondja, hogy többször visszatérően ellenőrzik a területet. Kéri, hogy a lakos, ha észlel valamit, akkor jelentse be.

 

Forró Gábor elmondja, hogy több bizottsági ülésen foglalkoztak a kábelégetéssel. Ígéretet tettek arra, hogy amennyiben lefoglalás történne, akkor tudnának helyet biztosítani a kábeleknek. A tavalyi évben több területen történt előre lépés. Az egyik ilyen terület a Homokszigeten folyó illegális partik. A Pólus területen kvadosok kezdtek el randalírozni. Mivel most már közterület, ezért a rendőrség és a Közterület-felügyelet is felléphet. A rendőrség kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassák egy új gépjármű beszerzését. Erre 3 millió Ft-ot javasoltak.

 

Sipos Richárd kérdése, hogy mi az autó pontos funkciója? Mikor lesz betölthető az állománytábla?

 

Juhász László elmondja, hogy a kenyérgyárnál 4 fős csapatot sikerült elfogni. A kábelégetésnél a probléma az elszállítás és nem a tárolás. Az autóval kapcsolatban elmondja, hogy ez is rendőrautó lenne, teljes felszereléssel. Próbálnak terepjáró képességű autót beszerezni, hogy a külterületek jobban járőrözhetőek legyenek. A létszámmal kapcsolatban elmondja, hogy a 18 fő megvan, de egyes emberek máshol látnak el feladatot, 11 fő, aki Gödön teljesít szolgálatot. Már a tavalyi évben kaptak 7 főt, melyből 2 fő Gödön teljesít szolgálatot. Még várhatóan 15 főt kapnak majd a tanulókon kívül. Próbálnak már gyalogos szolgálatot indítani.

 

Dr. Szinay József elmondja, számos jelzés érkezett az önkormányzathoz, hogy a golfpályán nagyobb számú róka telepedett meg. A vadásztársaság felvállalta, hogy a rókákat kilövik. A szükséges engedélyek és hozzájárulások megérkeztek. A vadásztársaság elnöke közben jelezte, hogy lakossági tiltakozás miatt nem lesz rókakilövés.

 

Forró Gábor elmondja, a bizottsági ülésen az őrsparancsnok jelezte, hogy elszaporodtak a trükkös lopások és az önkormányzatra hivatkozva jutnak be főleg idősek lakásába. Javasolja, hogy készüljön egy felhívás, amit a városi tv-be folyamatosan leadnak.

 

Juhász László elmondja, hogy több jelzés érkezett már ilyen ügyben feléjük a lakosságtól és olyankor azonnal ki is mennek igazoltatni. Legtöbbször más megyéből érkeznek ezek a trükkös lopást elkövetők. Jelenleg a gépjárműfeltörések szaporodtak el. Ennek elsődleges oka a gépjárműbe hagyott táskák.

 

Dr. Bognár László megköszöni, hogy a rendőrség azonnal intézkedik, ha problémát jeleznek a rendőröknek.

 

A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.

 

22/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A Dunakeszi Rendőrkapitányság 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

23/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

2012. évi költségvetésben 3 mFt-ot állít be a Gödi Rendőrőrs gépkocsi-vásárlására. Felkéri Nagy Attila őrsparancsnokot, hogy több kereskedőtől kérjen be árajánlatot.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

4./ Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

 

Markó József ismerteti az előterjesztést. A kiadások teljesítésével nincs probléma, a bevételek nehezebben teljesülnek. A baj ott lehet, ha évközben olyan változások történnek, amelyeket nem láthatnak előre. A városnak több száz milliós kintlévősége van. Az idei munkát az alpolgármester úr koordinálta. Megköszöni a hivatal dolgozóinak és a bizottságoknak az elvégzett munkát.

 

Dr. Pintér György ismerteti a ma reggeli folyószámla adatokat. A költségvetés határidőre elkészült és kiküldésre került. Nehéz volt úgy dolgozni, hogy az államkincstár által készítendő útmutató még mindig nem készült el. Problémát okozott még a svájci frank árfolyamának meghatározása is. A törlesztések be lettek tervezve a költségvetésbe, ugyanígy a kamattörlesztések is. A bevételeknek teljesülni kell ahhoz, hogy a kiadásokra legyen fedezet. Az eredetileg kiküldött előterjesztéshez képest az összes módosítás nem érte el a teljes költségvetés 1,2%-át. Ismerteti a könyvvizsgálói vélemény összefoglaló részét. Nem sok módosító javaslat érkezett a tervezethez. Két technikai szavazás szükséges az elfogadáshoz, az egyik a stranddal kapcsolatos 80 milliós szavazás, a másik pedig a bölcsődei költségtérítési díjakról történő szavazás.

 

Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB a tervezetet megtárgyalta. Javasolták a 80 milliós lekötést vonják vissza. Ismerteti a módosító javaslatokat. Nem támogatták azt a javaslatot, hogy a kisebbségi önkormányzattól elvegyenek 500 eFt támogatást és azt adják át a református egyháznak. A csapadékvíz elvezetésre vonatkozó javaslattal kapcsolatban úgy határoztak, hogy későbbi ülésen visszatérnek rá, amikor már látják az adóbevételek beérkezést. A közvilágítással kapcsolatban az a javaslat hangzott el, hogy később visszatérnek rá. A Pannónia - Új utca szennyvízelvezetésével kapcsolatban javasoltak 50 milliós hitel felvételét és az I. ütem megvalósítását. Kovacsik Tamás javaslata volt az urnafal megépítése. Ez ebben az évben 360 sírhely megépítését tenné lehetővé. A bizottság javasolta, hogy a tervezés induljon meg és utána térjenek vissza a megvalósításra.

 

Sipos Richárd a javaslatairól kér most majd egy szavazást. A könyvvizsgáló kifogásolta, hogy a 2011-es adatok nincsenek benne ebben a költségvetésben. A civil alap támogatását kik és milyen feltételekkel kaphatják meg. Kérdése, hogy az elszámolások rendben megtörténtek-e? A kisebbségi önkormányzat miért nem készített saját költségvetést és miért nem véleményezte az önkormányzatit? A kistérségi tagdíjakkal kapcsolatban észrevételezi, hogy nem érti a díj nagyságát. A háziorvosi alapellátás támogatása milyen alapon jár és hány fő osztozik ezen a támogatáson? A 8. sz. mellékletben a Jegenye utcai kártérítés mit takar? A HÉSZ módosítása miért 5 millióval van tervezve?

 

Dr. Pintér György elmondja, hogy ma találkozott a református lelkésszel, aki elmondta, hogy nem ragaszkodik az 500 e Ft-os támogatáshoz. Tudomása szerint nem törvényi előírás az előző évi adatok szerepeltetése az idei költségvetésben. A civil alap működése évről-évre szigorodik. A szervezetekkel szerződést kötnek és beszámoltatják őket a támogatás felhasználásáról. A HÉSZ módosításra azért terveztek be 5 milliót, mert még nem tudják pontosan az összeget.

 

Markó József elmondja, hogy a kistérségnek más feladatai is vannak pl. a szúnyoggyérítés. Elmondja, hogy várhatóan az idei évben nem kell majd tagdíjat fizetni, mivel tartalékok képződtek. A kistérség jövője még bizonytalan jövő évtől, ezért döntöttek úgy, hogy a tartalékokat kell felhasználni. Amennyiben nem kell majd befizetni, akkor arról az összegről később dönteni fognak. A Jegenye utcánál több területet eladtak, de az erdészet tiltakozása miatt nem lehetet a telkeket kialakítani. Ezért most az egyik vásárló visszaadná a megvásárolt területet és ezt az összeget tartalmazza a költségvetés. A kisebbségi önkormányzat támogatásáról lehet dönteni.

 

Forró Gábor elmondja, hogy a tavalyi évben is 500 eFt volt a kisebbségi önkormányzat támogatása, de ebből csak 200 eFt-ot fizetett ki az önkormányzat.

 

Rábai Zita szerint a törvényeknek megfelelőség csak egy dolog. Véleménye szerint a képviselőknek nagyon kevés adata van, hiszen csak a főszámokat látják, a mögöttes tartalmat nem. Hiányolja a tavalyi adatokat, mivel nem tudja összehasonlítani a számokat. Kifogásolja, hogy a részletes táblázatokat még a bizottsági tagok sem kapták meg. A tervezet szerint az iparűzési adóbevétel 80 millióval csökken, a lakosságtól beszedendő adó mértéke 110 millióval pedig növekszik. Pozitívumként látja, hogy fiktív tételek nem szerepelnek a költségvetésben. Komoly számszaki hibákat találtak még a bizottsági ülésen is. A költségvetés nagyon feszített. Beruházásra csak a Fidúcia kötvényből lehet költeni. Nem igazán jelentkeznek az ásványvíz palackozásból származó bevételek. Kifogásolja, hogy az egyéni körzeti képviselők rendelkeznek a körzeti fejlesztési támogatásról.

 

Dr. Pintér György el tudja fogadni, hogy az adott körzetben megválasztott képviselő kezdeményezze a felhasználást. Véleménye szerint év közben is lehet elemezni és tárgyalni a költségvetési sorokat. A strandnál azért vonják vissza a korábbi határozatot, mivel elindult a sportberuházásra befizethető támogatás. A költségvetési koncepcióban bizonyos irányok le lettek fektetve. Véleménye szerint a mostani átszervezések esetében nehéz előre tervezni.

 

Dr. Szinay József szerint van koncepció a város vezetésének. Szeretnék kiszűrni azokat, akik nem fizetnek, nem tettek bevallásokat. Az adótartozások behajtására megtették a szükséges intézkedéseket és össze fognak dolgozni az építéshatósággal, hogy a teljes összeg beszedésre kerüljön.

 

Sipos Richárd kérdése, hogy amennyiben nem fognak tagdíjat fizetni a kistérségben, akkor miért szerepel a költségvetésben? Nem kapott választ a háziorvosok támogatására. Kifogásolja, hogy a lakossági járdaépítés nincs megfelelően kommunikálva. Mit takar a Rákóczi út felújítása? A szemétautó beszerzésére két összeg szerepel. Kéri, hogy pontosítsanak. Mi történt a Kincsem Óvoda fűtés-korszerűsítésével? Kéri, hogy javaslatait tegyék fel szavazásra. Nem teljesen érti az elnök úr által javasolt hitelfelvételt.

 

Markó József az orvosokkal kapcsolatban elmondja, hogy amikor háziorvosok lettek, akkor a szerződésbe vállalta az önkormányzat, hogy az iparűzési adó mértékével azonos támogatást kapnak az önkormányzattól.

 

Dr. Pintér György ismerteti a hitelfelvétel indokolását. A hitel felvételéhez szükséges egy hozzájárulás a kormányhivataltól, de ezt előre be kell állítani a költségvetésbe. Ez még nem jelenti azt, hogy fel is fogják venni a hitelt, ez csak egy lehetőség. A Kincsem Óvoda helyzetét látják és tudják. Amennyiben lesz rá lehetőség, akkor pályázni fognak. Ha nem lesz ilyen irányú pályázat, akkor kisebb lépésekben, de elkezdik a probléma orvoslását. A szemetes autó vásárlásához az összeget két helyre tervezték be. A járdaépítést valóban lehetne jobban kommunikálni, de véleménye szerint a járdák most is épülnek.

 

Markó József elmondja, hogy az Új utca környékén olyan mértékű csapadékvíz folyik le egyszerre, hogy egy nagyobb esőnél akár 60 cm-es víz is állhat az ingatlanokon.

 

Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB ülésén észrevételezték a számszaki hibákat, ami azonnal javításra is került. Az iparűzési adóbevételeknél is reálisan kell tervezni és mivel kevesebb a vállalkozási bevétele, ezért kevesebb lesz az adó mértéke is. Véleménye szerint a kiadásokat nem szabad sehol alultervezni.

 

Rábai Zita kifogásolja, hogy a munkamódszerek nem megfelelőek és a számszaki hibák is ezért vannak. Kifogásolja, hogy a bizottsági ülésen sem lettek kiosztva a részletes táblák.

 

Dr. Pintér György elmondja, hogy bármilyen táblázat nyilvános és meg lehet tekinteni, de olyan mennyiségű az összes adat, amit nem lehet kiküldve megfelelően áttekinteni és kezelni.

 

Rábai Zita szerint egy példányt a részletes táblákból be lehetne vinni a bizottsági ülésre.

 

Sipos Richárd mit takarnak a workflow és az e-közigazgatás tételek?

 

Juhász Anita elmondja, hogy az az iktató rendszerhez történő beszerzés.

 

Popele Julianna elmondja, hogy a Kiss Ernő és az Ilka patak közötti szakasz aszfaltozását takarja a Rákóczi út felújítása.

 

Kisebbségtől -500 eFt és plusz a református egyháznak: 3 igen, 3 nem 3 tartózkodás

Lenkey utca csapadékvíz elvezetése: 3 igen, 2 nem, 4 tartózkodás

 

Markó József elmondja, hogy a talajterhelési díjak bevétele után a csapadékvíz elvezetésre vissza fognak térni.

 

Strandberuházás 80 milliójának visszavonása a TESZ-től: 8 igen, 1 tartozkodás

 

Bölcsődei gondozási díjakról szóló rendelet-tervezet:

 

Dr. Pintér György elmondja, hogy még be kell szúrni a nettó szót. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a költségvetési rendelet elfogadása előtt még dönteni kell a bölcsődei térítési díjakról szóló rendelet-tervezetről is, hiszen azok a tételek beépítésre kerültek a költségvetésbe is.

 

A testület a rendelet-tervezetet 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja.

 

Göd Város Önkormányzatának 2/2012. (II.27.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2004.(III. 17.) sz. rendelet módosításáról

 

1.§

(1) A rendelet 14.§ (5) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés kerül:

"Az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjak mértékét az intézmény vezetője a Gyvt. 148.§ - 150.§, valamint ezen rendeletben foglaltak alapján állapítja meg. A megállapított személyi térítési díjak csökkentéséről, valamint elengedéséről az intézmény vezetője ezen rendeletben foglaltak alapján dönt. Külön kérelem alapján a Szociális Bizottság - határozattal - a térítési díj kifizetését részben vagy egészben átvállalhatja."

(2) A rendelet 14.§ az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:

"Ezen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt-ben, valamint a 328/2011.(XII.29.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók."

 

2.§

A rendelet az alábbi 2. sz. melléklettel egészül ki:

 

 ".2. sz. melléklet

 

Bölcsődei térítési díjak/nettó összeg/:

I. Étkezési térítési díj:                                                           375 Ft/fő/nap

Az étkezési személyi térítési díját az intézményvezető - a Gyvt. 150.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - állapítja meg.

Az állami normatív kedvezményben részesülők esetén a Gyvt. 151.§ (5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

 

II. Gondozási térítési díj:                                                       750 Ft/fő/nap

A gondozási térítési díj havi összege 20 nap alapján megállapított összeg.

Amennyiben a szolgáltatás igénylője 12 napot ténylegesen nem veszi igénybe, úgy a soron következő havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken.

A gondozási személyi térítési díj - a Gyvt. 150.§ (5) és (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével - az alábbiak alapján csökkenthető:

Amennyiben a díjfizetésre kötelezett családjában az egy főre jutó jövedelem összege

a)    38.000 Ft alatt helyezkedik el, nincs gondozási térítési díj fizetési kötelezettség,

b)   38.001 Ft és 42.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 100 Ft/fő/nap

c)    42.001 Ft és 46.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 150 Ft/fő/nap

d)    46.001 Ft és 50.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 200 Ft/fő/nap

e)    50.001 Ft és 54.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 250 Ft/fő/nap

f)     54.001 Ft és 58.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 300 Ft/fő/nap

g)    58.001 Ft és 62.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 350 Ft/fő/nap

h)    62.001 Ft és 66.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 400 Ft/fő/nap

i)     66.001 Ft és 70.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 450 Ft/fő/nap

j)     70.001 Ft és 74.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 500 Ft/fő/nap

k)    74.001 Ft és 78.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 550 Ft/fő/nap

l)     78.001 Ft és 82.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 600 Ft/fő/nap

m)  82.001 Ft és 86.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 650 Ft/fő/nap

n)    86.001 Ft és 90.000 Ft között helyezkedik el a fizetendő díj: 700 Ft/fő/nap

 

Az étkezési, valamint a gondozási személyi térítési díj együttes összege nem haladhatja meg a Gyvt. 150.§ (3) bekezdésének c) pontjában foglalt mértéket.

 

3.§

Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba.

 

 

 

                Markó József                                                          Dr. Szinay József

              polgármester                                                címzetes főjegyző

 

 

 

A testület a költségvetési rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (II. 27.) rendelete a

Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:

 

1.§

A rendelet hatálya

 

A rendelet hatálya az Önkormányzatra, Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a Településellátó Szervezetre, illetve az önállóan működő intézményeire terjed ki.

 

2. §

(1)          A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének

       A) Költségvetési bevételi főösszegét                   3 242 830 ezer forintban

       B) Költségvetési kiadási főösszegét                     3 111 164 ezer forintban

       C) Költségvetési egyenlegét (A-B)                       +131 666 ezer forintban

       D) Belső finanszírozásának bevételi összegét                     160 400 ezer forintban

           (előző évi pénzmaradványok 2012. évi költségvetési tervezetben igénybevett összege)

        E) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összegét 292 066 ezer forintban (Hitelek és kötvény tőketörlesztése) (C+D)

állapítja meg.

(2)      A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit az 1. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.

(3)      A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül az előirányzat - csoportonkénti összegeit a 2. számú melléklet 47. oszlopa szerint határozza meg.

(4)      A 3. számú melléklet tartalmazza az (1) bekezdés szerinti főösszegen belül a működési, felhalmozási célú kiadási (5. oszlop) és bevételi (11. oszlop) előirányzatokat "mérlegszerűen".

(5)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési bevételek, a működési célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(6)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek, a felhalmozási célú pénzeszközátvételek részletes jogcímenkénti előirányzatait a 5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(7)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű működési kiadások, a működési célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 6. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(8)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások, a felhalmozási célú pénzeszközátadások részletes jogcímenkénti előirányzatait a 7. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(9)      A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett 2012. évi tartalékainak részletes jogcímenkénti előirányzatait a 8. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(10)    A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(11)    Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett felújítási előirányzatokat feladatonként a 9./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(12)    A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül az Önkormányzat címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./1. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(13)    A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszegen belül a Településellátó Szervezet címen tervezett beruházási előirányzatokat feladatonként a 10./2. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.

(14)    A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit az 1. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.

(15)    A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt forrásonkénti előirányzatok összegeit a 2. számú melléklet sorai szerint határozza meg Göd Város Önkormányzatának valamennyi költségvetési intézménye tekintetében.

(16)    A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási és bevételi főösszeg teljesülésének tervezett felhasználási ütemtervét a 16. számú melléklet szerint határozza meg.

(17)    Az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 15. számú melléklet szerint határozza meg.

(18)    A 2012. évi közvetett támogatásokat a 14. számú melléklet szerint határozza meg.

(19)    A helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított adókedvezményeket és -mentességeket a 13. számú melléklet szerint határozza meg.

(20)    Göd Város Önkormányzatának a 2012. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségeit a 11. számú melléklet szerint határozza meg.

 

3. §

(1)                  A költségvetés címrendjét az alábbiak szerint határozza meg:

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények:

1.    Göd Város Önkormányzata

2.    Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

3.    Településellátó Szervezet (TESZ)

Önállóan működő intézmények:

4.    Göd Város Kincsem Óvoda

5.    Göd Város Kastély Óvoda

6.    Göd Város Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény

7.    Göd Város Huzella Tivadar Általános Iskola

8.    Városi Pedagógiai Szakszolgálat

9.    Göd Város Állandó Területi Bölcsőde

10. Göd Város Alapszolgáltatási Központ

11. Göd Városi Könyvtár

12. József Attila Művelődési Ház

 

4.§

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a kifizethető jutalom mértékét nulla forintban állapította meg.

 

5. §

A 2012. évi költségvetés végrehajtási szabályai

 

(1)     Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(2)     A Képviselő-testület felhatalmazza az Göd Város Önkormányzatát valamint költségvetési intézményeit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3)     Göd Város Önkormányzatának költségvetési intézményei tekintetében a tervezett bevételek elmaradása nem vonhatja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(4)     A költségvetési szervek a költségvetésben meghatározott előirányzat-csoportoktól, kiemelt előirányzatoktól e költségvetési rendeletben foglaltak szerint térhetnek el.

(5)     A költségvetési szervek költségvetési támogatási előirányzata csak alaptevékenységre és ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(6)     A költségvetési szervek az egyes felújítási és beruházási jogcímeken keletkező előirányzat-maradványok terhére új jogcímen kötelezettséget a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával vállalhatnak.

(7)     A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő intézményei vezetőit a megállapított előirányzaton belül önálló létszám-, és bérgazdálkodási jogkörrel látja el.

(8)     Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(9)     Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő költségvetési szervek a többletbevételük terhére, annak mértékéig a Képviselő-testület előzetes írásbeli engedélyével az intézmény gazdaságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(10)    A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményeinek nettósított költségvetési támogatását - a polgármester által előzetesen jóváhagyott pénzellátási terv alapján - biztosítja. Ettől eltérni csak felhalmozási kiadások esetén, illetve a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság előzetes engedélyével lehet.

(11)    A Képviselő-testület a felhalmozási jellegű feladatok megvalósítását az ilyen jellegű bevételek realizálásához köti.

(12)    A Polgármester saját hatáskörében az éves költségvetés terhére 2012. évben összesen 16 000 eFt összeghatárig köthet szerződéseket, vállalhat kötelezettségeket, írhat alá megállapodásokat, amelyről a Képviselő-testület soron következő ülésén beszámol.

(13)    A Képviselő-testület a 2012. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükséges - a CIB Banknál rendelkezésre álló folyószámla-hitelkeret terhére oldja meg, amelynek felső határa 1.000.000 eFt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett a Polgármester dönt.

(14)    A 2012. évi polgármesteri céljutalom összegét a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg.

(15)    A kötelezettségvállalás rendjét a polgármester és a jegyző együttes intézkedésben szabályozza.

(16)    A kötelezettségvállalásból eredő kifizetések rendjét az előző pontban írottak szerint kell szabályozni.

(17)    A közüzemi díjak előirányzata kötött felhasználású, kizárólag közüzemi számlák teljesítésére használható fel.

 

6. §

Költségvetési előirányzatok változtatása

 

(1)     A költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni, ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzatnál.

(2)      A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni haladéktalanul, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(3)     A költségvetési rendelet módosítására a Képviselő-testület döntése alapján, szükség szerint kerül sor, de legalább:

a)        az első félévre vonatkozóan a féléves beszámolóval egyidejűleg,

b)        a második félévre vonatkozóan legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal.

(4)     A (3) bekezdés a) és b) pontja esetén a költségvetési rendelet módosításának tartalmaznia kell az alábbi okok hatását a költségvetésre:

a)    a központi szervek által engedélyezett előirányzat módosítások,

b)   az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveket érintő, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

c)    az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások,

d)    a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítások,

e)    az éves költségvetés főösszegét, illetve a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokat eredményező képviselő-testületi döntések,

f)     az önkormányzati többletbevételek előirányzatosítása.

 

7. §

Előirányzat módosítás a Képviselő-testület kizárólagos jogkörében, illetve az átruházott jogkörök szabályozása

 

(1)     A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási főösszegének és kiemelt előirányzatainak tekintetében a 8. §-ban előírtak kivételével az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát magának tartja fenn.

(2)     A Képviselő-testület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát (ide nem értve a 9. § (1) bekezdés c) - p) pontját) saját hatáskörben tartja.

(3)     A mindenkori éves költségvetés terhére, éven túli kötelezettséget jelentő kiadást kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.

 

8. §

 

(1)     A Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül az alábbi esetekben biztosít előirányzat-változtatási jogot a Polgármesternek:

a)  a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök előirányzatosítása,

b)  a külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok, lemondások, valamint a terven felül, meghatározott céllal átvett pénzeszközök, melyek átcsoportosítása az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények részére történő előirányzat módosítások tekintetében,

c)  a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott "Polgármesteri keret" jogcímek feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

d)  a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben a bizottságok részére jóváhagyott pénzügyi keretek - az adott bizottság döntése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

e)  a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott "Körzetfejlesztési támogatás" jogcímek - az adott körzet képviselőjének kezdeményezése alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

f)   a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott "Környezetvédelmi Alap számla - szivattyúk, egyéb talajterhelés mentesítési feladatok" jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

g)  a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott "Önkormányzati nyári napközis tábor" jogcím - az Alapszolgáltatási Központ elszámolása alapján - feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

h)  a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott "Készfizető kezességvállalás - Oázis Lakópark" jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

n) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott "Buszmegálló építés - pályázati önrész" jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

o) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott "Körforgalom tervezése - pályázati önrész" jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

p) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott ½Kossuth utca felújítása-Deákvár 92. Kft.½jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

q) a rendelet mellékletét képező 8. számú mellékletben jóváhagyott ½Informatikai normatíva½jogcím feladatra történő átcsoportosítása miatti előirányzat módosítások tekintetében,

r) az e rendelet felhatalmazása alapján a 9. §-ban szereplő előirányzat (ide nem értve a bizottságok pénzügyi kereteit) felhasználási jogkörrel rendelkezők (Polgármester, Alpolgármester, bizottság) döntéseinek végrehajtásához kapcsolódó előirányzat módosítások tekintetében,

(2)     Képviselő-testület a jóváhagyott költségvetésen belül - ide nem értve a 8. számú mellékletben tervezett tartalékokat - előirányzat-módosítási jogot biztosít a Szociális Bizottságnak a Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő Társadalom- és szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás sorában jóváhagyott feladataikat és hatásköreiket érintő kiadási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítások esetében.

(3)     A 8. § (3) bekezdésében foglalt átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatásokról a döntést hozók - a költségvetési rendelet féléves és éves módosítását megelőzően - a Képviselő-testület előtt- kötelesek beszámolni.

 

9. §

Előirányzat felhasználási, felosztási jogkörök

 

(1)     A Képviselő-testület az egyes keretek és társadalmi önszerveződések támogatására tervezett előirányzatok felhasználásáról, felosztásáról az alábbiak szerint rendelkezik:

a.)          a Polgármester a Civil Tanács javaslata alapján határoz az e rendelet 6. számú mellékletben szereplő "Civil alap támogatás" jogcím esetében.

b.)          Az Alpolgármester rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 6. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

                                                                                      I.      "Művészeti és Civil alap",

                                                                                   II.      "Gödi Művészek támogatása",

                                                                                 III.      "Gödi hangversenyek támogatása",

                                                                                IV.      "Belépés családostól",

                                                                                   V.      "Gaude Kórus támogatása",

c.)    a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletben szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

                                                                                      I.      "Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottság pénzügyi kerete",

d.)           a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

·         "Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság pénzügyi kerete",

e.)    a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 2. és 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

·         a Göd Város Önkormányzata cím dologi kiadásai között szereplő "Környezetvédelmi feladatok"

·         a "Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság pénzügyi kerete",

f.)     a Szociális Bizottság rendelkezik felhasználási, felosztási jogkörrel az e rendelet 8. számú mellékletében szereplő alábbi jogcímek tekintetében:

·         "Szociális Bizottság pénzügyi kerete".

(2)     A bizottsági hatáskörben nyújtható támogatásokról legkésőbb november 30-ig kell dönteni.

(3)      Alapítványok támogatására vonatkozó döntés nyomán a támogatás csak a Képviselő-testület jóváhagyásával folyósítható.

(4)     A bizottsági pénzügyi keretek felett felhasználási jogkörrel rendelkezők a keretek előirányzatából tartós - éven túli - elkötelezettséggel nem járó feladatokat támogathatnak.

(5)      Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig további támogatását fel kell függeszteni és fel kell szólítani a támogatás visszafizetésére.

 

10. §

Előirányzat - módosítás az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél

 

(1)     A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben a jóváhagyott költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét, kiemelt előirányzatait - a Képviselő-testület jóváhagyása mellett - felemelheti az eredeti, illetve a módosított (továbbiakban jóváhagyott) intézményi működési bevételi összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből a (2) és (4) bekezdésekben foglaltakra figyelemmel.

(2)     A végrehajtott előirányzat növelése tartós elkötelezettséggel és költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év/ek/ben nem járhat. A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatait csak e rendelet előírásai szerint módosíthatja.

(3)     Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv saját hatáskörben a jóváhagyott működési kiemelt előirányzatain belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(4)     Az önállóan működő költségvetési szerv az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörű kiemelt előirányzat módosítását a meghatározott pénzügyi, gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó (TESZ) költségvetési szerv vezetőjén keresztül kezdeményezi, a változtatáshoz a Képviselő-testület engedélye szükséges. Az önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatainak saját előirányzat-módosítási hatáskörben történő engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult a TESZ vezetőjének és az érintett önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének közös előterjesztése alapján.

(5)     Az önállóan működő költségvetési szerv az önkormányzati költségvetési rendeletben jóváhagyott elemi költségvetési előirányzatai felett önállóan rendelkezik, az e rendelet korlátozásainak figyelembe vételével egyidejűleg.

 

11. §

A pénzmaradvány elszámolásának szabályai

 

(1)     Az önkormányzati költségvetési intézmények és Göd Város Önkormányzata pénzmaradványát, illetve az előirányzat maradványát - ezen belül a személyi juttatások maradványát - a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

(2)     A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak jóváhagyása és felosztása során az önkormányzati költségvetési intézmények 2012. évi személyi juttatások szabad maradványai terhére az önkormányzati költségvetési intézmények tekintetében átcsoportosítást hajthat végre.

(3)      Az intézmények és Göd Város Önkormányzata pénzmaradványa elszámolása során az Önkormányzatot illeti meg:

a)    a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b)   a meghatározott célra - kivéve pályázati forrásokból megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c)    a tárgyévben évközben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekményből az az összeg, amelyet az adott intézmény a létszám-feltöltés teljes vagy részleges elmaradása miatt nem használt fel,

d)    a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának maradványához,

e)    a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(4)     A pénzmaradvány terhére nem kezdeményezhető olyan tartós kötelezettség, amely a következő évben (években) támogatási többlettel járna.

(5)     Az OEP által finanszírozott feladatok pénzmaradványának elszámolása során a Pénztár kezelőjének rendelkezése szerint kell eljárni.

(6)     A Képviselő-testület a normatív állami hozzájárulás, a normatív személyi jövedelemadó támogatások, valamint a normatív kötött felhasználású támogatások elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az önkormányzati intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(7)     A költségvetési szerv az előző évi pénzmaradvány jóváhagyását követően saját hatáskörben - az előirányzat felhasználását megelőzően - módosítja elemi költségvetését.

 

12. §

Vegyes rendelkezések

 

(1)     Az önkormányzati költségvetési szerv a használatában levő tárgyi eszközeire, készleteire biztosítási szerződést köthet.

(2)     Az önkormányzati költségvetési intézmények csak a Képviselő-testület engedélyével hozhatnak létre társadalmi szervezetet.

(3)     Az önkormányzati költségvetési intézmények társadalmi szervezethez csak a Képviselő-testület engedélyével csatlakozhatnak.

 (4)    Az önkormányzati költségvetési intézmények pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el.

(5)     A közép és hosszú lejáratú hitelfelvétel, kötvény kibocsátás fedezetére az önkormányzati törzsvagyon, a normatív állami hozzájárulás, az állami támogatás, a személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül működési célra átvett bevételek nem használhatók.

(6)     Kezességet a Képviselő-testület vállalhat.

(7)     Az önkormányzati költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számláikon lévő szabad pénzeszközeiket - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - betétként kizárólag a számlavezető pénzintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadások teljesítését.

(8)     Göd Város Önkormányzata a szabadnak minősíthető pénzeszközeit - a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével - a számlavezető pénzintézetnél, számlavezető pénzintézeten kívül betétként elhelyezheti.

(9)     A Képviselő-testület ezen rendelet elfogadásával a 23/2010. (IX. 23.) sz. rendeletét hatályon kívül helyezi.

 

13. §

A behajthatatlan követelés kivezetésének szabályai

 

(1)     Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel a behajthatatlan követelések, hitelezési veszteségként történő kivezetésének engedélyezésére, összeghatár nélkül: 

         - az intézményeket érintően az intézmény vezetője,

         - Göd Város Önkormányzatát érintően a Polgármester jogosult.

(2)     Az (1) bekezdésben felsorolt jogosultak e tevékenységükről a féléves és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a Képviselő-testület felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

 

14. §

 

Jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének bevételi      előirányzatai

2. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

3. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési mérlege

4. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek és működési célú pénzeszközátvételek

5. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek és felhalmozási célú pénzeszközátvételek

6. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások és működési célú pénzeszközátadások

7. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások és felhalmozási célú pénzeszközátadások

8. sz. melléklet      Göd Város Önkormányzat 2012. évi tartalékainak előirányzatai

9./1. sz. melléklet  Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként

9./2. sz. melléklet  Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett felújítási feladatok feladatonként

10./1. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében az Önkormányzat címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként

10./2. sz. melléklet Göd Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a Településellátó Szervezet címen belül tervezett beruházási feladatok feladatonként

11. sz. melléklet     Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének többéves kihatással járó kötelezettségei

12. sz. melléklet     Kimutatás a 2012. évi eredeti költségvetési rendelettervezetben igénybevett pénzmaradványról

13. sz. melléklet     Helyi adórendeletek, valamint a gépjárműadó törvény előírásai alapján biztosított önkormányzati adókedvezmények és mentességek

14. sz. melléklet     Kimutatás a 2012. évre tervezett közvetett támogatásokról

15. sz. melléklet     EU támogatással megvalósuló projektek a 2012. évi költségvetésben

16. sz. melléklet     Göd Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve

17. sz. melléklet     Intézmények létszámadatai

 

15. §

Záró rendelkezések

 

 (1)    A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2012. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2)     A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

 

 

Markó József

polgármester

Dr. Szinay József

címzetes főjegyző

 

 

 

5./ Iskolai, óvodai felvételek szabályozása

Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző                                                               

 

Dr. Nagy Atilla ismerteti az előterjesztést.

 

Dr. Szinay József elmondja, hogy a ma kiosztott anyagban megtalálható a PEKJB javaslata is.

 

Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB a javaslatot tárgyalta és a módosításokkal együtt elfogadásra javasolta.

 

A KOSB javaslatát a testület 9 igen szavazattal elfogadja.

 

Göd Város Önkormányzata 4/2012. (II.27.) sz. Ök. rendelete

általános iskolai beiratkozáskor vizsgálandó "sajátos helyzet" meghatározásáról

 

 

A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény 66. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Göd Város Önkormányzata a város sajátosságainak figyelembevételével a következő rendeletet alkotja.

 

1. §

 

(1)     A Göd Város területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolákban folyó beiratkozási és átiratkozási eljárásokban a gyermekek esetében "Sajátos helyzetű tanulónak, jelentkezőnek" Gödön az minősül:

a)       aki érvényes és valós gödi, az érintett felvételi körzeten kívüli lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik és ez a feltétel az együtt élő közeli hozzátartozók esetében is érvényesül,

b)      aki érvényes és valós - a beíratáskor legalább 6 hónapja létesített - Sződ Nevelek-dűlői lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik,

c)       akinek egy háztartásban élő testvére, féltestvére vagy szülője házastársának/élettársának gyermeke a felvétellel/átvétellel érintett iskolával aktív közoktatási, vagy akinek szülője, szülőjének házastársa/élettársa az érintett iskolával közalkalmazotti, munkajogi jogviszonyban áll,

i)             akinek lakóhelyén semmilyen fenntartásban nem működik olyan általános iskola vagy többcélú közoktatási intézmény, mely a gyermek valamely kimagasló tehetsége, illetve tanulmányi vagy versenyeredménnyel igazolt kiemelkedő ismereteinek kibontakoztatására képes. (Így különösen, ha nincs angol vagy német két tanítási nyelvű oktatás, adott művészeti ágú, tanszakú alapfokú művészeti oktatás) A kimagasló tehetség, illetve kiemelkedő ismeretek meglétéről az iskola igazgatója - a hivatkozott tehetség vagy ismeret tárgyában szakos pedagógus bevonásával - a gyermek személyes meghallgatásával győződik meg.

·                     A fenti felsorolás sorrend is, csak az előrébb álló feltételt teljesítő gyermekek felvételi/átvételi igényének kielégítése után lehet a hátrébb álló feltételek alapján álló igényeket vizsgálni. Az egy ponton belüli kategóriákon belül a szabad férőhelyek elégtelensége esetén az általános szabályokhoz hasonlóan sorsolással kell döntetni a felvételről.

 

2. §

 

·                     E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba

·                     E rendelet 2012. augusztus 31-én hatályát veszti.

 

 

 

 

                        Markó József                                                                     dr. Szinay József

              polgármester                                                        címzetes főjegyző

 

 

 

6./ Helyi szemétszállítási rendelet módosítása

Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató                                                 

 

Markó József elmondja, hogy a kiosztott anyagban szereplő módosítás technikai jellegű módosítás.

 

A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.

 

Göd Város Önkormányzat 5/2012. (II. 27.) sz. Ök. rendelete 

A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló

36/2002. (XII. 30.) sz. Ök. rendelet módosításáról

 

 1.§

A rendeletének 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja:

"A havi rendelkezésre állási díj bruttó 1000 Ft, melyet a fenti árak tartalmaznak." szövegrész törlésre kerül, helyette

"Az alapdíj bruttó 1000 Ft/hó, melyet a fenti árak tartalmaznak." mondat kerül beillesztésre.

 

2.§

 

A rendelet 2012. március 1-én lép hatályba.

 

 

 

Markó József                                      Dr. Szinay József

polgármester                                       címzetes főjegyző

 

 

Sipos Richárd elmondja, hogy az év vége előtt módosították a hulladéktörvényt, amely szerint 2012-ben nem lehet magasabb a díj, mint 2011-ben. Ez a városban problémát jelent, mivel nem lehet ellentétes a törvénnyel, ezért javasolja, hogy az 1. sz. mellékletben történt módosítást helyezzék hatályon kívül.

 

Forró Gábor elmondja, hogy a PEKJB tárgyalta az előterjesztést és nem javasolták az elfogadását. Véleményük szerint nem csak az árat emelték, hanem változtattak a szolgáltatás tartalmán is.

 

Markó József elmondja, hogy a városban a szemétszállítási rendszer átalakítása megtörtént. A törvényt 2011. december 29-én hozták meg, amikor már a helyi döntés megszületett. Tudomása szerint folyamatban van a törvény módosítása, mivel már rájöttek arra, hogy az hibás volt. Javasolja, hogy várják meg a kormányhivatal véleményét, ha lesz és majd akkor döntsenek az esetleges módosításról.

 

Sipos Richárd fenntartja a javaslatát.

 

Dr. Pintér György szerint amennyiben ezt a javaslatot elfogadják, akkor módosítani kell az előbb elfogadott költségvetést is és egy másik jogszabályt sértenek meg, ami előírja az arányosság elvét. Egyetért azzal, hogy várják meg az új törvény megjelenését.

 

Dr. Szinay József elmondja, hogy az önkormányzat a díjak meghatározásánál a testület figyelembe vette a kormányhivatal korábbi jelzését.

 

A testület Sipos Richárd javaslatát 2 igen, 6 nem, 1 tartózkodással nem fogadja el.

 

 

 

7./ A./KMOP-4.6.1-11 "Nevelési intézmények fejlesztése" pályázat

     B./ 2172 hrsz-ú ingatlan megosztása (Rákóczi Ferenc u. 25/A)

Előterjesztő: Markó József polgármester                                                          

                  Popele Julianna ov.

 

Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. A pályázat benyújtási határideje április 2. Most a pályázatíró kiválasztásáról kell dönteni. Ismerteti a módosítási javaslatát.

 

Rábai Zita észrevételezi, hogy miért adott be magasabb összeget a benyújtó cég, mint ami a kiírásban szerepel. Nem érti azt sem, hogy miért fizetnek projektmenedzsmentre, amikor ténylegesen ezt a feladatot a hivatal munkatársai végzik el.

 

Popele Julianna elmondja, hogy a pályázatíró cég látja el a projektmenedzsment feladatokat. Természetesen végeznek itt is feladatokat a kollégák. Jelenleg sikerdíjas munkáról van szó. Akkor kap pénzt a pályázatíró, ha nyer a pályázat.

 

A testület az előterjesztést a módosítással együtt 7 igen, 2 tartózkodással elfogadja.

 

24/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a KMOP 4.6.1/B-11 "Nevelési intézmények fejlesztése" című pályázat megírására, megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére és projektmenedzsment szolgáltatásra a Lucky Team Consulting Szolgáltató Kft-vel (5630 Békés, Mátra u. 20.) kössön szerződést az alábbiak szerint:

Pályázatírási díj: 1 580 000 Ft + Áfa

Megvalósíthatósági tanulmány készítése: 800 000 Ft + Áfa

Projektmenedzsment szolgáltatás: 2 700 000 Ft + Áfa

 

A vállalkozói díj fedezete (nyertes pályázat esetén) pályázati támogatás és a 2012. évi költségvetés.

A pályázatírási díj kizárólag nyertes pályázat esetén illeti meg a vállalkozót.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

B./ 2172 hrsz-ú ingatlan megosztása (Rákóczi Ferenc u. 25/A)

 

A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.

 

25/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2172 hrsz. alatti ingatlan megosztására kerüljön sor a Geodolit Kft által 1012/11 sorszám alatt elkészített és a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala Dunakeszi Körzeti Földhivatal 800062/2011. sorszám alatt kiadott határozata szerint:

 

Változás előtt

Változás után

Helyrajzi szám

Művelési ág

m2

Helyrajzi szám

Művelési ág

m2

2172

"óvoda, udvar"

3997

2172/1

"óvoda, udvar"

1878

 

 

 

2172/2

"beépítetlen terület"

2119

Összesen

 

3997

 

 

3997

 

Hozzájárul ahhoz is, hogy az így kialakításra kerülő 2172/2 hrsz-ú ingatlan megjelölése "óvoda, udvar" megjelölésből "beépítetlen terület" megjelölésűre változzon.

Tekintettel arra, hogy a 2172/2 hrsz-ú ingatlan házszámozása a valóságban: 2131 Göd, Rákóczi F. u. 25/A, ezért a képviselő-testület a Földhivataltól kéri ezen változás feltüntetését is.

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésével kapcsolatos okiratokat aláírja, valamint arra, hogy ezen ügyben történő eljárásra Dr. Nyitrai Judit ügyvéd részére meghatalmazást adjon.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

8./ Tulajdonosi hozzájárulás - távközlési optikai kábel létesítéséhez a Nemeskéri-Kiss Miklós úton

Előterjesztő: Popele Julianna ov.                                                                    

 

Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.

 

Lenkei György kérdése, hogy a munkák után helyreállítás is lesz?

 

Popele Julianna elmondja, hogy igen, lesz helyreállítás.

 

A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.

 

26/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

jóváhagyja a  Magyar Telekom Nyrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadását a "Göd HOST - T-Mobil torony optikai összeköttetés" tárgyú beruházás megvalósításához a 1828 hrsz -ú, kivett közterület besorolású, önkormányzati tulajdonú Nemeskéri-Kiss Miklós útnak a Rómaiak útja (hrsz:1831) - T-Mobil torony (hrsz:1827/39) közé eső területén.

Az igénybevett terület kártalanításáért a Magyar Telekom Nyrt. által fizetendő összeget (1250 Ft/m + Áfa) 487.500.-Ft + Áfa összegben határozza meg.

Ezzel egyidejűleg a 36/2011. (III. 22.) Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

9./ Szemétszállító gépjármű közbeszerzése

Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató                                                 

 

Markó József szerint jobb megoldás egy új gépjármű beszerzése, mint a régiek javítgatása.

 

Sipos Richárd kérdése, hogy miért nem szerepel a 60 literes kuka a felsorolásban, amit a gép be tud emelni?

 

Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy azért nem szerepel, mert nem szoktak beemelőt alkalmazni rá.

 

A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.

 

27/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Göd Város Képviselő-testülete szemétszállító jármű beszerzése érdekében, közbeszerzési pályázat lebonyolításával bízza meg a Településellátó Szervezetet. A közbeszerzési kiírásnak az előterjesztésben szereplő műszaki paramétereket kell tartalmaznia.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Hetényi Tamás

 

 

 

10./ Döntés a Dunaparti Nyaralóházak részleges albérletbe adásáról

Előterjesztő: Dr. Pintér György alpolgármester                                

 

Markó József elmondja, hogy a volt BM üdülő most van utoljára az önkormányzat kezelésében. A város jelentős összeget költött az üdülőre és azon kívül még évente jelentkeztek a működtetési költségek. Elmondja, hogy a város a Duna partra lejáró részt szeretné visszavásárolni, amire hajlandóságot látnak a mostani tárgyalópartnereknél.

 

Dr. Pintér György elmondja, hogy a testület által meghatározott eljárást lefolytatták.

 

Dr. Nyitrai Judit kiegészítésként elmondja, hogy a 11. pont kiegészülne azzal, hogy a web oldalt térítésmentesen használhatnák, a 18. pontban garanciális okokat fogalmaznának meg, amit a bérlő kért törölni. A vagyonkezelővel tárgyaltak és kérték, hogy a hozzájáruló nyilatkozat után lépjen hatályba a szerződés. Felhatalmazást kér arra, hogy amennyiben a vagyonkezelő apróbb javításokat kér, akkor a polgármestert ezeket elfogadhassa. Amennyiben nagyobb típusú módosítást kérnének, akkor a szerződés visszakerül a testület elé.

 

Rábai Zita már korábban is kérték, hogy készüljön üzleti terv az üdülő működtetésére. Véleménye szerint a közel 100 millió Ft felelőtlenül lett az üdülőre ráköltve. Kifogásolja, hogy az üdülő ingyen lesz átadva üzemeltetésre, ezért azt nem tudja támogatni.

 

Dr. Pintér György elmondja, hogy nem a teljes terület kerül átadásra. Amennyiben nyereségesen fog működni a vállalkozás, akkor idegenforgalmi és iparűzési adót is fog fizetni a vállalkozó.

 

Rábai Zita szerint az a kérdés, volt-e üzleti terv, hogy a befektetés mikorra térül meg, ha egyáltalán megtérül.

 

Markó József szerint most nem arról kell beszélni, hogy mi volt az elmúlt 10 évben, hanem arról, hogy mi lesz az elkövetkezendő időszakban.

 

Lenkei György elmondja, hogy minden évben több száz gyerek üdült a területen és több rendezvényt is tartottak.

 

Kocsis Mariann a Nemeskéri-Kiss Kúria Kft képviselője elmondja, hogy azért most tette meg ajánlatát, mert eddig nem ismerte ezt a területet. Idén a Magyar Kultúra Napján járt ott és akkor merült fel benne az a gondolat, hogy átvegye működtetésre az üdülőt. A kúriában évről-évre jelentkezik egy olyan igény, amelyet az üdülőben találhatnak meg. A szerződés aláírásától kezdve a városnak nem fog veszteséget termelni az üdülő. Elmondja, hogy nem ingyen kapták meg a területet, hiszen 5 millió Ft megmarad a városnak.

 

Rábai Zita javasolja, hogy a most elmondottakra térjenek vissza egy év múlva, mivel akkor már látni fogják, hogy valóban jó volt-e az átadás.

 

A testület az előterjesztés a módosításokkal együtt 8 igen, 1 tartózkodással elfogadja.

 

28/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

A Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásában Göd belterület 3255/2 hrsz alatt felvett, természetben 2132 Göd, Jósika u. 14. sz. alatti "Nyaralóházak" megjelölésű, a Magyar Állam tulajdonában álló és Göd Város Önkormányzata által bérelt ingatlan egyes egységeinek 2013. január 25-ig terjedő határozott időtartamú bérletére bérleti szerződést köt a Nemeskéri-Kiss Kúra Kft-vel a jelen előterjesztés mellékletét képező bérleti szerződésben foglaltak szerint.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

 

 

 

Markó József kéri, hogy az egyebek közé vegyenek fel egy napirendet

 

A testület 9 igen szavazattal elfogadja az új napirend felvételét.

 

 

 

Egyebek I.

SZMSZ módosítása - Rábai Zita képviselői javaslata

 

Markó József elmondja, hogy Rábai Zita képviselő asszony beterjesztett egy javaslatot az SZMSZ módosítására vonatkozóan. Ez az adóslista közzétételének visszavonására vonatkozott, mivel Péterfalvi úr kifogásolta ezt a közzétételi módot. Véleménye szerint az, hogy a rendeletben szerepel a helyben szokásos módként az internet, nem jelenti azt, hogy az adóslistát közzé kell tenni a város honlapján. Ezért nem támogatja a rendelet módosítását és a korábbi döntés visszavonását.

 

Dr. Szinay József szerint a közzététel nagyban hozzájárulna ahhoz, hogy a kintlévőségek csökkenjenek.

 

Rábai Zita álláspontja szerint, amennyiben nem használják fel az adóslista közzétételére az internetet, akkor nem ragaszkodik a hatályon kívül helyezéshez. Véleménye szerint az újságban közzététel is aggályos.

 

Markó József elmondja, nem zárták ki annak lehetőségét, hogy valamikor majd használják, hanem csak azt mondta, hogy egyeztetni fognak az esetleges közzétételről.

 

Forró Gábor szerint amennyiben a későbbiekben jogszerűnek tekintik majd az adóslista interneten történő közzétételét, akkor lehet, hogy itt is fel fogják majd rakni. Tudomása szerint, ahol ezt már közzétették, ott jelentősen csökkent a kintlévőség.

 

Rábai Zita a javaslatát fenntartja.

 

A testület az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot 2 igen, 5 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el.

 

 

 

Egyebek II.

Rendkívüli belső ellenőrzés elrendelésének kezdeményezése - Rábai Zita képviselői javaslata

 

Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a képviselő asszony az írásos előterjesztésében azt kérte, hogy a belső ellenőr vizsgálja meg a Szociális Bizottság segélyezési és támogatási gyakorlatát.

 

Rábai Zita elmondja, érkeztek hozzá olyan jelzések, hogy a Szociális Bizottság úgy adott segélyeket, hogy az nem volt megfelelően alátámasztva. Kifogásolja, hogy nem volt a segélyekről átadás-átvételi bizonylatok. Volt olyan bizottsági ülés, hogy a jelenléti ívet csak az elnök írta alá.

 

Lenkei György támogatja azt a javaslatot, hogy a belső ellenőr készítsen egy átvilágítást a Szociális Bizottság működéséről.

 

Rábai Zita kéri, hogy a vizsgálat megkezdésekor keressék meg a belső ellenőrök. Kéri, hogy adjanak határidőt.

 

Dr. Szinay József elmondja, hogy három hónapot javasol határidőként.

 

Rábai Zita elmondja, hogy a szabályozás mellett van.

 

A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.

 

29/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

felkéri Dr. Szinay József Címzetes jegyzőt, hogy rendeljen el rendkívüli belső ellenőrzést, amelynek célja annak kivizsgálása, hogy az Önkormányzat Szociális Bizottsága a kapcsolódó jogszabályokkal és önkormányzati rendeletekkel összhangban, szabályosan működik. Vizsgálja meg továbbá a Bizottság által nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatások, valamint természetben nyújtható ellátási formák (különösen étkezési és gyógyszerutalványok) kiosztásával összefüggésben a pénzügyi és számviteli fegyelem betartásának módját. A vizsgálat célja a közpénzek szabályszerű felhasználásának alátámasztása, az esetleges kockázatok feltárása. Amennyiben az ellenőrzés eredményeképpen szükséges, tegyen javaslatot a szükséges változtatásokra, az előzetes, utólagos és folyamatba épített ellenőrzés módjának meghatározására. Az ellenőrzés eredményét és a javaslatait haladéktalanul, de legkésőbb annak lezárultakor ismertesse beszámoló formájában Képviselő-testülettel.

 

Felelős: dr. Szinay József Címzetes Főjegyző

Határidő: 2012. május 30.

 

 

 

Egyebek III.

Címerhasználat engedélyezése, lovasverseny támogatása

 

Markó József ismerteti az előterjesztést.

 

Forró Gábor kérdése, hogy egybe szavazzák a címerhasználattal?

 

Markó József szerint lehet egybe szavazni a két határozati javaslatot.

 

A testület az előterjesztést 9 igen szavazattal elfogadja.

 

30/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Úgy dönt, hogy engedélyezi a Bakó Kert Kertszépítő Bt. (2132 Göd, Verseny u. 30.) számára, hogy az általuk szervezett II. Gödi Tájékozódási lovas verseny szóróanyagain, oklevelein Göd Város nevét címerét használja, feltüntesse.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

          Dr. Szinay József címzetes főjegyző

 

 

 

31/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Úgy dönt, hogy Markó József polgármester egyetértésével a polgármesteri keret terhére 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a Bakó Kertszépítő Bt (2132 Göd, Verseny u. 30., képviseli Bakó Bernadett, adószám: 22520393-2-13, számlaszám: 10402018-50485651-55481003) részére a II. Gödi Tájékozódási lovas verseny megrendezésének céljára.

A támogatást valamennyi e tárgyra vonatkozó eljárási cselekmény elvégzését követően támogatási megállapodás alapján szóróanyagokra, különféle versenyhez szükséges eszközök (bóják, lyukasztók, stb.) díjak beszerzésére, padok, asztalok bérlésére és a 25-30 ló ellátására lehet felhasználni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Markó József polgármester

          Dr. Szinay József címzetes főjegyző

 

Egyebek IV.

 

Dr. Pintér György ügyrendi javaslata, hogy a helyben kiosztott anyag 35. oldalán lévő PEKJB határozatról is szavazzanak.

 

A testület az ügyrendi javaslatot 9 igen szavazattal elfogadja.

 

A testület a javaslatot 9 igen szavazattal elfogadja.

 

32/2012. (II. 24.) sz. Ök. határozat

 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 3255/2 hrsz. alatt felvett, természetben 2132 Göd, Jósika u. 4. szám alatti "Nyaralóházak" megnevezésű, a Magyar Állam tulajdonában álló és Göd Város Önkormányzata által bérelt ingatlannak a 9-31/2008. munkaszámú változási vázrajzban megjelöltek szerinti telekalakításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadására irányuló intézkedéseket megtegye, a szükséges dokumentumokat, kérelmeket e körben a Polgármester aláírja, majd ezen eljárás lefolytatását követően az ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó kezdeményezést előterjessze. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a telekalakítással kapcsolatos és egyéb hatósági eljárások lefolytatására Dr. Nyitrai Judit ügyvéd részére adjon megbízást és meghatalmazást, valamint hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: alpolgármester

 

 

 

Markó József bejelenti, hogy a fellebbezéseket zárt ülésen kell tárgyalni.

 

A testület 9 igen szavazattal elfogadja a zárt ülést, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.

 

K.m.f.

 

 

 

Markó József                                                          Dr. Szinay József

                       polgármester                                              címzetes főjegyző

 

 

 

                  Jónásné Héder Hedvig

                        jkv. vezető