Összesen 3393495 látogató
Összesen 6731 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Község Önkormányzatának Képviselõ-testület ülése 2011.11.15.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 2616 megtekintés

           Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Rendkívüli nyilvános ülés

2011. NOVEMBER 15.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számra - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

 A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban és a honlapon is közzétételre kerülnek.

 

 

Készült:     2011. november 15-én

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén

 

Helyszín:   Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

2335 Taksony, Fő út 89.

Jelen vannak:       

1.    Kreisz László                            polgármester

2.    Wágnerné Bartha Zsuzsanna        alpolgármester

Széll Attila                                jegyző

 

Települési képviselő:

3.    Áncsán Mihály                          

4.    Érces Ferenc

5.    Györke Erzsébet

6.    Tóth József

7.    Török István

8.    Varga László

 

Kreisz László polgármester szeretettel köszönt minden megjelentet a rendkívüli Képviselő-testületi ülésen és azt 18 órakor megnyitja.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 tagjából összesen 7 fő van jelen, így a Képviselő-testület a mai ülésén határozatképes.

 

 

 

 

 
 1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕK MEGVÁLASZTÁSA

 

A Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre vonatkozóan és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozat elfogadására.

 

205/2011. (XI. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 15-i ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésével Györke Erzsébet és Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

Szavazás eredménye

 

Ideje: 2011 november 15 18:07

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100,00         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

 

 
 1. NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Javasolja a meghívóban szereplő 7. napirendi pont 3. napirendi pontként történő tárgyalására, majd ezt követően ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását.

 

206/2011. (XI. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. november 15-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Előterjesztés a szennyvízhálózat 2012. évi felújítási tervéről
 4. Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról
 5. Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2010. (III.30.) KT határozatának módosítására
 6. Előterjesztés "Taksony kézilabdapálya tervezése és kivitelezése" tárgyú meghívásos közbeszerzési eljárás eredményhirdetéséről
 7. Előterjesztés a Taksony, Fő út 56. szám alatti ingatlanon található felépítmény elbontására
 8. Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Taksonyi szervezetének térítésmentes teremhasználatára
 9. Előterjesztés a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 18/2010. (XII.1.) számú önkormányzati rendelet módosítására
 10. Előterjesztés folyószámla hitel meghosszabbításához
 11. Előterjesztés rövid lejáratú hitel prolongálásához
 12. Tájékoztató népszavazás kezdeményezés bejelentéséről

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Szavazás eredménye

Ideje: 2011 november 15 18:08

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7           100,00         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             7             100.00         77,78

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               2                            22,22

Összesen                              9                                100.00

 

 

 

3.   ELÕTERJESZTÉS A SZENNYVÍZHÁLÓZAT 2012. ÉVI FELÚJÍTÁSI TERVÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Minden évben benyújtásra kerül a Társulás számára következő évi felújítási terv, melyet az önkormányzatoknak október 31-e előtt kell elfogadni. A Társulás elfogadta a 2012. évi felújítási tervet, a mai testületi döntés leginkább csak szimbolikus lehet, miután a Társulás döntése és a Koncessziós Szerződés értelmében ezt az összeget a 2012. évi költségvetésbe be kell tervezni.

 

Áncsán Mihály képviselő

Hamarabb várta volna az anyagot, hogy megtárgyalják és megítéljék a műszaki felújításokat, hogy arra van-e szükség, a 2012-es költségvetés tervezéskor ez fontos lett volna. Kérdése, hogy a 27,3 millió forintot milyen ütemezésben szükséges előteremteni.

Egy teljesen új tétel számára ez a 27,3 milliós tétel, nem látja, hogy hogyan kerül ez betervezésre az önkormányzat részéről, aggályát fejezi ki, hogy ez a tétel hogyan fogja az elmúlt hetekben megfogalmazott terveket befolyásolni.

Tóth József képviselő

Áttanulmányozta a tervet, melyben kevés olyan dolog van, amit Taksonyban megtennének. A gyűjtőaknák és a tisztítóaknák fedeleinek tömítései szétmentek, a víz akadály nélkül folyik bele az aknákba, több helyen egy szivattyú kevés is a víz kiszivattyúzására, a tömítések cseréjét javasolja felvenni a felújítási tervbe, és e mellett elmondja, hogy igen zajosak is ezek a fedelek. A Taksonyban lévő bűzhatás csökkentésére is javaslatot tesz, az óvoda melletti vákuum szivattyú ház szintén igen bűzös, ezt is javasolja a felújítási tervben szerepeltetni.

 

Dr. Ács Sándor DTV Zrt. vezérigazgató

Elmondja, hogy a korábban összeállított felújítási terv ennél jóval nagyobb volt, melyet leadtak a Társulás részére, aki ezt leredukálta a jelenlegi összegre. Az eredeti felújítási tervben szerepeltek a jelzett észrevételek, a taksonyi gépház biofilterét három hete cserélték ki. A csatorna fedőlapokra vonatkozó észrevétel jogos, ennek megoldására ígéretet tesz a következő évben.

 

Török István képviselő

Kérdése, hogy Taksonynál valóban a legfontosabb dolgok kerültek be a terve, ezt ki vizsgálta, egyeztetésre került-e?

 

Kreisz László polgármester

-                               Elmondja, hogy a pénzügyi ütemezést is egy felújítási ütemezés alapján szerepeltetik a költségvetésben, hónapokra lebontva készítik el a likviditási tervet, ennek alapján állítják be a fizetési kötelezettséget.

-                               Rung József ügyvezető igazgatóval ez egyeztetésre került, a felújítási tervet mindig a 6 településsel közösen fogadják el

 

Széll Attila címzetes főjegyző

A koncepcióban ez minden évben szerepeltetve van, a költségvetési rendeletben szintén a kapott adatok alapján. Mindenképpen forrást szükséges biztosítani hozzá, úgy ítélik meg, hogy ebben a likviditási helyzetben az önkormányzat nem fogja tudni finanszírozni a 2012-es év szennyvíz beruházáshoz kapcsolódó tételeket, újabb kötelezettséget fognak felhalmozni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Szükség van ezekre a felújításokra, mert a rendszer eléggé elöregedett. Azt is látja, hogy pozitív dolgok is történnek már egy ideje. Szeretné a felújítást megszavazni, de nincs rá pénze, mert azt az elmúlt évi tartozásokra kell fordítani. Nincs forrásuk rá, nem tudja támogatni ezt.

 

Kreisz László polgármester

A koncessziós szerződés rögzíti a felújításhoz szükséges összegeket. A társulás elfogadta ezt, mely ránk nézve is kötelezővé válik, ezt a forrást tervezni kell.

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztésben szereplő határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

 

207/2011. (XI. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a)   a saját részéről elfogadja a DTV Zrt. által készített 2011. június 30. keltezésű, 2012. évre szóló szennyvíz üzletágra vonatkozó felújítási, beszerzési tervet.

b)   az a) pont szerinti tervben szereplő költségek viselésében a saját részéről a 2012. évi költségvetésében nettó 27.320.133,- Ft + Áfa összegű előirányzatot biztosít.

c)   felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

Szavazás eredménye

 

#: 3    Száma: 11.11.15/3/0/A/KT

Ideje: 2011 november 15 18:27

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                5             62,50         55,56

Nem                                1             12,50         11,11

Tartózkodik                       2             25,00         22,22

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

   

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Összefoglalták a beterjesztés rövid szövegében az ismeretanyagot a napirendi ponttal kapcsolatban.

-                               A főépítészi vélemény megszületett 2011. júniusában, mely végszavazásra alkalmasnak ítélte a dokumentációt. Ennek elfogadását megelőzően a Képviselő-testület közmeghallgatás keretében megismerte a lakossági ellenérzéseket, megismerték a szomszéd területen lévő gazdasági társaságok állásfoglalását. A Képviselő-testület korábbi határozatában feladatul szabta a Törvényességi Ellenőrzési Felügyeleti Főosztály, illetve a főépítésszel történt egyeztetést a technológiai tornyokra vonatkozóan. A törvényességi állásfoglalás megérkezett, ami megegyezik a Hivatal állásfoglalásával is, mely nem kötelezi a Képviselő-testületet, ez csupán egy jogi vélemény, hogy az anyagnak a csökkentett tartalommal való elfogadására akkor van lehetőség, amennyiben a Képviselő-testület az eljárásrendet újra lefolytatja, a csökkentett tartalmat is már tájékoztatási anyag szintén újra megfuttatva fogadná el. Dönthet másképp is a Képviselő-testület, de jelzi, hogy ebben az esetben törvényességi jelzéssel fog élni, hiszen véleménye, hogy a képviselő-testület a mai ülésen csökkentett tartalommal ezt az anyagot nem fogadhatja el.

-                               Egyetlen határozat van a jelenlegi információk alapján, mely az önkormányzat számára hátrányos az alaptérképi hiba miatt. Azt javasolják, hogy ezt az anyagot csökkentett tartalom nélkül utasítsa el a Képviselő-testület. Jelenleg tárgyalásokat folytatnak az OSI-val, hiszen az ő további bővítései az alaptérképi hiba korrigálása nélkül lehetetlen. Amennyiben ők további fejlesztést szeretnének, úgy ezt nem fogják tudni megcsinálni, mert a jelenlegi HÉSZ erre nem ad lehetőséget.

-                               Összességében várható, hogy amennyiben az írásbeli előkészítésben végleges anyagot tudnak prezentálni az OSI-val, úgy szeretnék, hogy kezdődjön újra az eljárás a Holcim nélkül, a területet esetleg továbbtervezésre javasolt területnek jelölve. Javasolják a mai határozat elfogadását és a következő ülésre újabb előterjesztéssel élnek. Javasolja, hogy a településrendezési eszközök módosításának visszautasításáról döntsön most a Képviselő-testület.

 

Érces Ferenc képviselő

Jól döntött a Képviselő-testület, amikor ezt az utat választották. Fontos a paragrafusok minden sora, a Holcim tornyaival szigorították a tervezetet, ennek ellenére a jogszabályi előírásokat be kell tartani, erre vonatkozó választ a hatóságokból megkapták és örül korábbi döntésüknek, hogy kérdezzék meg a jogi utat, egyetért a Jegyző úr hozzászólásával és támogatja a határozati javaslat elfogadását és megerősítését.

 

Áncsán Mihály képviselő

Javasolja, a határozat szövegéből a "véglegesítendő" szövegrész kivételét, nem ezt fogják később véglegesíteni, hanem egy új dokumentáció készül. Ismerteti a határozati javaslat szövegét, melyből a véglegesítendő szót javasolja kivenni.

 

Tóth József képviselő

Javasolja a Szőlőhegy utcai területek, valamint "kis káposztás" területének belterületbe vonását is szerepeltetni, valamint a Marestli-tó melletti területeket is, valamint javasolja, hogy a magassági paraméterek kivétele úgy jelenjen meg, hogy az kizárja, hogy valaha is Holcim jellegű beruházás itt megjelenjen, de biztosítsák az olyan beruházásokat, mint pld. az OSI Kft. 8,5 m-es átlagmagassága.

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy ma a határozati javaslat elfogadásáról kell, hogy döntsenek. A képviselői javaslatokat befogadják, de kéri, hogy a kis káposztás területén lévő tulajdonosokkal egyeztessen, és amennyiben a Településszerkezeti Terv módosításához a rájuk eső költséget vállalják, akkor befogadhatónak tartják a javaslatot.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Tájékoztat, hogy a településtervező a jogos követelését nem fogja megkapni, hiszen nincs, aki finanszírozza azt ezzel a döntéssel, a többiek által vállalt finanszírozás egy kidobott pénz, de ez az üzleti kockázat. Amennyiben ezt a határozatot nem fogadják el, akkor is döntési helyzetben van a Képviselő-testület, hiszen rendeletet hozhatnak a TSZT-re és a HÉSZ-re is.

A "kis káposztás" kérdése jelenleg sem kérdés, a belterületi határ a temető előtt húzódik, és ennek a területnek a belterületbe csatolását a tulajdonosok akadályozták meg 2011. év elején, de ezt a képviselő nagyon jól tudja, hiszen ő adta be azt a kérelmet a Földhivatalhoz, amely miatt a termőföld más célú hasznosítása elvérzet. A Képviselő-testület a 2010. szeptember 27-i döntésével lehetőséget adott a belterületbe csatolásra, az utak kiszabályozására. Amennyiben a tulajdonosok befizetik az önkormányzat számlájára a terület szabályozására vonatkozó összeget, úgy ennek semmi akadálya, a mai napon is belterületbe tudják csatolni, hiszen a Képviselő-testületnek erre érvényes döntése van, csak a tulajdonosok, önök nem fizetik be az ehhez szükséges összeget. Eddig önkormányzat részéről több, mint 800 eFt-ot invesztáltak bele a tulajdonosok helyett.

 

Áncsán Mihály képviselő

Élne a javaslatával a véglegesítendő szó kivételére, ezt továbbra is fenntartja, új tervszámon, új dokumentáció fog készülni.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti javaslatát a kiegészítés elfogadására vonatkozóan, valamint várja a képviselők szavazását az alábbi határozat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 4    Száma: 11.11.15/4/0/A/KT

Ideje: 2011 november 15 18:50

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a településrendezési eszközök módosításáról

1. javaslat: A HOLCIM beruházáshoz kapcsolódó településrendezési eszközök elfogadásának visszautasítása

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

208/2011. (XI.15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a HOLCIM Hungária Cementipari Zrt. - Taksony közigazgatási területén tervezett cement elosztó - és logisztikai központ - beruházásával összefüggésben a 163/2010. (VIII. 17.) KT határozattal megindított, a település rendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárás eredményeként elkészült dokumentációt nem fogadja el.

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse az eljárásban résztvevőket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 53/2010. (III.30.) KT HATÁROZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Ezúton szeretne elnézést kérni azoktól a lakosoktól, akiknek a Képviselő-testület 53/2010. határozatába tévesen került be a nevük a nem fizetők közé. Ennek a határozatnak a módosítását javasolja a Hivatal adminisztrációs hibája végett és egyben személy szerint és a hivatal nevében is elnézést kér az érintettektől.

Szavazás eredménye

 

Ideje: 2011 november 15 18:52

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2010. (III.30.) KT határozatának módosítására

1. javaslat: 53/2010. (III.30.) KT határozat módosítása

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen      9                     100.00

 

209/2011. (XI.15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 53/2010. (III.30.) KT határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozatban a 2007. évben megvalósult útépítésben részt nem vevő ingatlantulajdonosokat tartalmazó táblázat második sorából - téves bejegyzés miatt - törlésre kerülnek Bajáki Albert és Bajákiné Weinhardt Borbála 2335 Taksony, Kinizsi u. 2. szám alatti lakosok, akik az útépítés szervezésében részt vettek és az érdekeltségi hozzájárulást határidőre megfizették.

A Képviselő-testület megbízza a Jegyzőt, hogy a határozat módosításáról értesítse az érintetteket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 
 1. ELÕTERJESZTÉS "TAKSONY KÉZILABDAPÁLYA TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE" TÁRGYÚ MEGHÍVÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYHIRDETÉSÉRÕL

 

dr. Micheller Anita, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Három pályázó volt, aki élt az ajánlattételi lehetőséggel. Kettőt hiánypótlásra szólították fel, akik nem teljesítették ezt, ezért ajánlatuk érvénytelen. Egy tárgyalási fordulót tartottak, javasolják az egyetlen érvényes és egyben legkedvezőbb ajánlatot tevő Pharos ’95 ajánlatának az elfogadását. A Kft. képviselője a tárgyalás során a vállalkozási szerződés módosítására tett javaslatot, a jólteljesítési garanciát javasolja konkrét összegben, 200 eFt-ban meghatározni.

 

Kérik a Bíráló Bizottság nevében, hogy az eljárás nyertesének a Pharos ’95. Kft. hirdesse meg a Képviselő-testület.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Kérdése, hogy mennyi volt a jóteljesítési garancia az eredeti kiírásban? Úgy gondolja, hogy az abban szereplővel kell a szerződést is megkötni.

Kérdése, hogy ez az összeg a tárgyalások során alakult-e így ki?

 

dr. Micheller Anita, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Igen, a tárgyalások során került ez felvetésre, a vállalkozás 5 %-ában került rögzítésre.

 

Kreisz László polgármester

Az volt a tárgyalás alapja, hogy ne kelljen közel 1 millió forintot lekötni, ha bármi probléma van, akkor ebből tudják ezt teljesíteni. A Bíráló Bizottság javasolja ezt konkrét összegben meghatározni 2 évig, vagy ezt bankgaranciával meg lehet váltani.

 

Varga László képviselő

Mennyi a garanciális idő 2 év?, nem lehet ezt még egy évre kitolni, ezt is kibírná.

 

Áncsán Mihály képviselő

A kivitelezési dokumentáció megváltoztatása nem okoz-e jogi kérdést?

 

Érces Ferenc képviselő

A tervezési és kivitelezési fázis is benne van az anyagban, azt még nem látják, ezt szeretnék az anyagban látni, a tervezést és a tervbemutatást.

 

dr. Micheller Anita, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Nem okoz problémát, július 30-ig kell elszámolni, addig befejeződhet.

 

Györke Erzsébet képviselő

A jóteljesítési garancia kiírásra került, egy ilyen nagy összegű beruházásnál 200 eFt-ot kimondani a vállalkozó részéről igen könnyű, a maga részéről az eredetileg kiírt 5 %-os jóteljesítési garancia mellett tud voksolni.

 

 

Kreisz László polgármester

Olyan vállalkozóról beszélnek, aki erősen kötődik Taksonyhoz, melynél a személye is garancia lehet, ezért úgy érezte, hogy ebben engedhet a Képviselő-testület, de természetesen dönthet másképpen is, de a vállalkozóval ebben állapodtak meg, hogy egy 20 milliós beruházás esetében közel 1 millió forint ne kerüljön lekötésre 2 éven keresztül.  

A pálya építése mögé a sportot támogató vállalkozásokat is be lehetett vonni, kéri a Képviselő-testületet, hogy ezekkel a paraméterekkel fogadja el.

Ismerteti a határozati javaslatát és várja a jelenlévő települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

Ideje: 2011 november 15 19:04

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

210/2011. (XI.15.) KT határozat

1.    Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a "198 hrsz-ú ingatlanon kézilabda sportpálya teljeskörű tervezése és kivitelezése teljesítési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányáron" tárgyában, a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján indított egyszerű közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok közül a Trend-West Kft. (8840 Csurgó, Kossuth u 74.), valamint a V+K 99 Kft. (2335 Taksony, Szegfű u. 17.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.

2.    A Képviselő-testület az eljárás nyertesének az előre meghatározott bírálati szempont alapján a Pharos ’95 Kft.-t (2336 Dunavarsány, 510-es főút 26.) nyilvánítja.

3.    A Képviselő-testület egyúttal jóváhagyja a vállalkozási szerződés tervezetének módosítását az alábbiak szerint:

A szerződés 6.15 pont jólteljesítési biztosítékra vonatkozó 1. bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"A jólteljesítési biztosíték: a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítékaként biztosítására 200.000,- Ft összegű biztosítékot köteles nyújtani Vállalkozó, amelynek a műszaki átadás-átvételtől lezárása napjától a jótállás teljes időtartamára hatályosnak kell lennie, illetve kell rendelkezésre állnia."

A szerződés 3. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul:

"Teljes befejezés, azaz a kötbérterhes véghatáridő: (műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének napja): 2012. május 15."

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzést lezáró döntése értelmében a vállalkozási szerződést kösse meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY, FÕ ÚT 56. SZÁM ALATTI INGATLANON TALÁLHATÓ FELÉPÍTMÉNY ELBONTÁSÁRA

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Ismerteti az előterjesztést részleteiben, tájékoztatást ad az OTP Nyrt. felé a keretbiztosítéki jelzálogszerződést.

Tájékoztat a Fő tér beruházással kapcsolatos elszámolásról, melynek akadályát képezi az eredeti dokumentáció felmutatása a támogató felé. Tájékoztatták őt, hogy ezek a dokumentációk nem lelhetők fel. 34 millió forint összegű rövid lejáratú hitelt vett fel az önkormányzat. Javasolják az Otp.-vel egyeztetett kérelemmel összhangban ennek a hitelnek a prolongálását, rendőrségi eljárás van folyamatban az V. kerületi kapitányságon, bírósági vita van, de az önkormányzat minden kötelezettségének eleget tett, a Körics a dokumentumokat nem

 

Tóth József képviselő

Kérdése, hogy mennyi lenne a bontási költség? Kérdése, a kis tornaterem is lebontásra kerülne, ki fizeti a bontási költséget, az önkormányzat? Javasolja, ha kisebb, mint a bontási igény, akkor maradjon meg inkább az épület, több pénzt tudnának érte profitálni.

Javasolja a bontást meghirdetni anyagárban.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Ez egy határozat, ami arról szól, hogy addig nem kötnek vagyonbiztosítást, a határozat augusztus 31-ig nem kerül pénzbe.

Szavazás eredménye

 

#: 7    Száma: 11.11.15/7/0/A/KT

Ideje: 2011 november 15 19:16

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

211/2011. (XI. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2335 Taksony, Fő út 56. szám alatti, 206 hrsz-ú ingatlanon található üresen álló, a közműhálózatról lekötött felépítmény elbontását határozza el.

A Képviselő-testület a bontási munkálatok lebonyolításának határidejéül 2012. augusztus 31.-ét jelöli meg.

A Képviselő-testület megbízza a Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a bontással kapcsolatos előkészítő tevékenységet a Polgármesteri Hivatallal közösen folytassa le.

 

Határidő: 2012. augusztus 31.

Felelős Polgármester, Rung József ügyvezető igazgató

 

   

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK TAKSONYI SZERVEZETÉNEK TÉRÍTÉSMENTES TEREMHASZNÁLATÁRA

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Ismerteti az előterjesztést, mely a jelenlegi szabályozás alapján történt. Amikor a Képviselő-testület korábban a vagyonrendeletében fizetőssé tette mindenki számára a teremhasználatot, akkor lehetett arra számítani, hogy ilyen igények meg fognak jelenni. A teremhasználatra vonatkozó kérelmek támogatását javasolják, de nem térítésmentesen. Elmondja, hogy aki korábban nem rendezte tartozását, azzal nem kötött az önkormányzat szerződést.

Úgy ítélik meg, hogy teljes térítésmentességet nem javasolnak, ezeket elutasításra javasolják, de az elutasítás mellé kerüljön egy olyan döntés, mely bizonyos kedvezményt ad egy általános határozattal, hogy a tevékenység bemutatása mellett a legkedvezőbb önköltségi árral fizessék meg a szervezetek a teremhasználatot. Ha ezt az általános elvet elfogadják, úgy a Hivatal mindenki felé tudja ezt az üzenetet közvetíteni.

Ismerteti a 3. határozati javaslatot.

Elmondja, hogy a karitatív rendezvények támogatását javasolják térítésmentes teremhasználattal.

 

Kreisz László polgármester

Hosszú út vezetett idáig, hogy mindenki tényleg elfogadta és megértette, hogy semmi nincs ingyen, hogy a számlát valakinek mindig ki kell fizetni, de a mértéken van a hangsúly, ebben tudják a közösségeket segíteni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Eddig az intézmény támogatta az egyesületeket, most pedig az egyesületnek elő kell, ki kell gazdálkodni a minimális költségeket. A közös társszervezéssel nem ért egyet, a plakát mindent elbír, arra mindent rá lehet írni, és akkor máris részesülhetnek a kedvezményben. Ha mégis ilyesmire kerülne sor, akkor olyan arányban fizessék a teremhasználat költségeit, ahogy a rendezvény költségeit vállalják egymás között.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

El tudja fogadni a költségmegosztást, bár igen nehéz ennek kimutatása, az 50-50 %-os megosztás olyan alapelv, amellyel az intézményvezetők munkáját és döntését segítik.

Varga László képviselő

Azt tudja támogatni, hogy mindenki fizesse ki a rezsiköltségeket, ne tegyenek kivételt, ne hárítsák át ezt az önkormányzatra.

 

Török István képviselő

Az előterjesztés 3. pontját el tudja fogadni.

 

Kreisz László polgármester

Miből állapítják meg a karitatív tevékenységet? Ezt egyértelműen javasolja lehatárolni és meghatározni?

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Nem a civil szervezet alapszabálya alapján dől el ez, hanem a rendezvény típusa alapján lehet ezt meghatározni.

 

Áncsán Mihály képviselő

Elmondja, hogy hozzá is a 3-as határozat áll közel, az év közi rendszeres összejövetelekről nem rendelkezik a határozat.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Az intézményvezetők megkötötték a bérleti szerződéseket az éves működésre vonatkozóan, ezért kifejezetten az évzáró rendezvényekre vonatkozik a határozat.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

#: 8    Száma: 11.11.15/8/0/A/KT

Ideje: 2011 november 15 19:38

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             75,00         66,67

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       2             25,00         22,22

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

  

 

 

 

212/2011. (XI. 15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete méltányossági jogkörében eljárva az önkormányzat fenntartásában működő intézmények (a továbbiakban: Intézmények) helyiségeire vonatkozó térítésmentes teremhasználati kérelmek elbírálásának ügyében az alábbiak szerint határoz:

 1. A településen működő bejegyzett civil szervezetek, valamint baráti társaságok részére, akik éves működésüket folyamatosan, bérleti szerződéssel bizonyítható módon az Intézményektől bérelt helyiségekben folytatják, tevékenységük év végi lezárásaként tartott bemutató, évzáró, gála, vagy jubileumokhoz köthető ünnepi rendezvény keretében a Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének többször módosított az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 22/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletében megállapított az általuk igénybe vett helyiségre vonatkozó legkedvezőbb mértékű bérleti díjat kell megállapítani a rendezvény tényleges időtartamára. Mentesülnek a díjfizetés alól a be- és kipakolás által igénybe vett időszakra.
 2. A kisebbségi önkormányzatok által szervezett rendezvények mentesek a bérleti díjfizetése alól. Amennyiben a kisebbségi önkormányzat valamely más civil szervezettel, baráti társasággal közösen rendez bármilyen eseményt, úgy a költségviselés arányában kerül a bérleti díj fizetése meghatározásra.
 3. Mentesülnek a bérleti díj megfizetése alól a karitatív jellegű rendezvények.
 4. A kedvezmény nem vonatkozik az 1-3. pontban meghatározott rendezvényekhez kapcsolódó takarításra, valamint szükség szerint igénybe vett terem berendezésre.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

9.   ELÕTERJESZTÉS A HELYI ADÓKRÓL ÉS AZ ADÓZÁS RENDJÉRÕL SZÓLÓ 18/2010. (XII.1.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Az előterjesztést ismerteti részleteiben, ezzel az összes adózó listájának a megjelentetésére van lehetőség, javasolják a rendeletmódosítást elfogadni, hogy megjelenthessék a hátralékosok listáját, amely elkészült és 73 millió forintos nagyságrendet képvisel.  

Elmondja, hogy biztos, hogy törvényességi ellenőrzés alá fog kerülni a rendelet. Ha a mai napon ezt az összeget befizetnék a lakók és a vállalkozások, akkor az önkormányzatnak nem lennének a következő év elejéig pénzügyi nehézségei. Készül az adórendelet módosítása, ahol meg fog jelenni az ebadó az elkövetkezendő évben.

Elmondja, hogy azok a személyek, akik most nem fizetnek, azok túlnyomó része már két éve sem fizetett, állandósulni látszó lista van. Világosan látszik, hogy mindenkinek fizetni kell, mert különben nem fog tudni az önkormányzat működni. Kéri a Képviselő-testületet, hogy erősítsék meg őket abban, hogy hozzák a listát nyilvánosságra lehetőség szerint a következő napon.

 

Török István képviselő

Örül annak, hogy megjelenik a lista, a névsor. Úgy gondolja, hogy mindenki kapjon legalább egyszer felszólítást. Örülnek annak a kidolgozásának is, szeretné látni, hogy ki az, aki a csatornadíjat és a szemétdíj nem fizeti.

 

Áncsán Mihály képviselő

Nagyon nehéz ez a dolog, egy jogi pályán focizik az önkormányzat, nagyon nehezen tudná ezt a módszert elfogadni, benne még kételyek vannak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Üdvözli ezt a rendeletet, ez sértő azokkal szemben, akik rendesen fizetik az adójukat. Aki kifizeti az adóját rendszeresen és inkább nem megy el nyaralni, azok számára egy moratóriumot szeretne adni december 31-ig. Ha már mindent megpróbáltak, akkor lesz ennek hozadéka, akkor üdvözli ezt a javaslatot és szabályozást, mert ebből biztosan lesz az önkormányzatnak bevétele.

 

Érces Ferenc képviselő

73 millió forintról beszélnek, melyet felháborítónak tart, hogy a tisztességgel befizetőkkel szemben egyesek meg merik ezt tenni, hogy többszörös végrehajtás után sem fizetnek. A moratórium nagyon jó ötlet, de már több hónapos moratóriumon vannak túl, mindenféle felszólítás sem volt elég, azonnali hatállyal javasolja ezt kitenni. Szeretne látni az útépítési hozzájárulást nem megfizetőkkel szemben is egy ilyen listát és ezt szintén javasolja közzé tenni, mert felháborítónak tartja, hogy egyesek a megépült utat nem fizetik.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Túl vannak minden felszólításon. A törvény alapján egy fizetési felszólítást kötelesek kiküldeni október 31-ig, melyet mindenki meg is kapott, most újra tértivevénnyel mennek a felszólítások. Az adatvédelmi álláspont az, hogy nincs jogszabály a korábbi településeken, hogy mi alapján jelenítették meg, erre az a lehetőség, hogy helyi rendeletet alkosson a Képviselő-testület és ennek eleget tesznek. Lehet, hogy országos precedenst fognak teremteni.

 

Kreisz László polgármester

A Vízmű Kft. a saját cégünk, ezért az ottani 14 milliós tartozás kimutatása, ennek a listának az elkészítése is cél, hogy a nem fizetőkkel tisztában legyenek.

 

Áncsán Mihály képviselő

Úgy gondolja, hogy ez egy új helyzet most, ezért a moratóriumi időt meg kell adni, a Jegyzői kiegészítéssel ezt így el tudja fogadni, és ezt javasolja.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Tekintettel az önkormányzat kb. 40 milliós fizetési kötelezettségére 2011. december 20-át javasolja határidőnek megadni a moratóriumnak.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

A legutolsó fizetési határidő óta 60 nap telt el, azóta már két felszólítást küldtek ki, mely elég jelentős költségébe került az önkormányzatnak ezért javasolja, hogy a moratórium határideje december 1-e legyen. Az adóhátralékok nyilvánosságra hozásáról már több alkalommal is tájékoztatták a lakosságot, ez a Hírlevél legutóbbi két számában is megjelent.

 

Kreisz László polgármester

Várja a települési képviselők szavazását a rendelet-tervezet elfogadására vonatkozóan, melynek hatályba lépése 2011. december 1.-én történik. 

 

Szavazás eredménye

 

Ideje: 2011 november 15 19:58

Típusa: Nyílt

rendelet, Elfogadva

Minősített szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                6             75,00         66,67

Nem                                2             25,00         22,22

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ TESTÜLETÉNEK

25/2011. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

 a helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 18/2010. (XII.1.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében, valamint az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.      §

A helyi adókról és az adózás rendjéről szóló 18/2010. (XII.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) a következő V. fejezettel egészül ki:

 

"V. ADÓTITOK

 

19. §  (1) A helyi adóhatóság közzéteszi azoknak az adózóknak a nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adószámát, a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét, akiknek (amelyeknek) 30 napot meghaladó adótartozása áll fenn.

(2) A helyi adóhatóság folyamatosan nyilvánosságra hozza azoknak az adózóknak a rendelkezésre álló azonosító adatait, akik (amelyek) bejelentkezési kötelezettségüknek nem tettek eleget.

(3)  A helyi adóhatóság a hátralékos adózók listáját a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a www.taksony.hu honlapon teszi közzé."

 

2.      §

A Rendelet 19. §-a 20. §-ra változik.

 

3.      §

 

Ezen rendelet 2011. december 1-én lép hatályba.

 

Taksony, 2011. november 15.

 

 

           

  /:Kreisz László:/                                                                   /:Széll Attila:/

                    polgármester                                                                    címzetes főjegyző

 

 A rendelet kihirdetése 2011. november 17-én megtörtént.

   

                                                                                                          /:Széll Attila:/

                                                                                                       címzetes főjegyző 

  

 

10.        ELÕTERJESZTÉS FOLYÓSZÁMLA HITEL MEGHOSSZABBÍTÁSÁHOZ

 

Kreisz László polgármester

A napirendi ponttal kapcsolatban korábban a Jegyző úr már tájékoztatást adott, ismerteti az előterjesztés szerinti határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

#: 10            Száma: 11.11.15/10/0/A/KT

Ideje: 2011 november 15 19:59

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

213/2011. (XI. 15.) KT határozat

1.  Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50 000 000,- Ft összegű folyószámlahitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.

 

A hitel futamidejét 2011. december 23-tól 2012. december 22-ig határozza meg.

 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre.

 

3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő 17/2 hrsz., 1186 hrsz., 2710 hrsz., 421/3 hrsz., 1555 hrsz., 1134/4 hrsz., 1134/5 hrsz., 1134/6 hrsz., 5/1 hrsz., valamint a 206 helyrajzi számú forgalomképes ingatlanaira már korábban alapított keretbiztosítéki jelzálogjogok, a hitel és járulékai erejéig az OTP Bank Nyrt. számára jelen ügylethez is fedezetet nyújtson.

 

A Képviselő-testület így tudomásul veszi, hogy:

-          a 2009. május 7-én megkötött ÖB 8400 2009 0060/J számú keretbiztosítéki jelzálogszerződéssel,

-          a 2008. december 15-án megkötött ÖB 8400 2008 0644/1 számú keretbiztosítéki jelzálogszerződéssel és annak 2009. december 9-én megkötött ÖB 8400 2009 0754/1 számú módosításával, valamint

-          a 2011. november 10-én megkötött ÖB 8400 2011 0942 számú keretbiztosítéki jelzálogszerződéssel

alapított keretbiztosítéki jelzálogjogok a folyószámla-hitelkeret szerződésből eredő kötelezettségek teljesítésének biztosítására is szolgálnak.

A folyószámla-hitelkeret alapján fennálló mindenkori követelés a fenti keretbiztosítéki jelzálogszerződések, valamint annak módosításai hatálya alá tartozik.

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlanok forgalomképesek, felettük korlátlanul rendelkezik.

 

4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

5. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 

11.        ELÕTERJESZTÉS RÖVID LEJÁRATÚ HITEL PROLONGÁLÁSÁHOZ

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztat, hogy a Fő tér beruházás lezárásához az eredeti okiratokat kell benyújtani, melyről szintén kaptak már korábban tájékoztatást. Az eredeti okiratokat a projekt menedzsment nem adja át a számunkra, ezért velük szemben rendőrségi eljárás folyik, melyet önkormányzat kezdeményezett. Az elszámolás lezárásához a hitel prolongálását fontosnak tartja.

 

Áncsán Mihály képviselő

Kérdése, hogy egyáltalán megfogható-e az ügy, a Körics Kft. megfogható, az eljárásnak valóban lesz eredménye?

 

Kreisz László polgármester

Eredmény biztosan lesz, hogy mi, azt ma még nem tudják megmondani, nyomozási szakaszban vannak, a kihallgatáson meghallgatták őt és a Jegyző urat is, minden adatot megadtak és rendelkezésükre bocsátották az ügyvéden keresztül. Most igyekeznek beszerezni a másolatokat, melyeket a beruházásban résztvevő cégeknek küldtek meg.

 

Török István képviselő

Fél év helyett esetleg hosszabb határidőt javasol meghatározni, pld. a beruházás elszámolásának a lezárása.

 

Kreisz László polgármester

2011. december 31-i javasolja meghatározni a határidő tekintetében és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozati javaslat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

 

#: 11            Száma: 11.11.15/11/0/A/KT

Ideje: 2011 november 15 20:04

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

214/2011. (XI. 15.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a KMOP-5.2.1/A-2008-0030 számú, Taksony településközpontjának rehabilitációja II. ütem elnevezésű projekthez kapcsolódóan 2010. december 13-án az OTP Nyrt-vel megkötött ÖB 8400 2010 0901 számú, 34 786 000,- Ft összegű éven belüli lejáratú hitel futamidejét 2012. november 30-ig meghosszabbítja.

 

2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési bevételeit, valamint a KMOP-5.2.1/A-2008-0030 Taksony településközpontjának rehabilitációja II. ütem 34 786 000,- Ft összegű támogatás engedményezését ajánlja fel.

 

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

 

4. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

   

 

 

12.        TÁJÉKOZTATÓ NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉS BEJELENTÉSÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztatót tart a népszavazási kezdeményezésről szóló előterjesztésről, mely jelenleg egy tájékoztató a részéről. Elmondja, hogy a Faluszépítő Egyesület, a Pergament Baráti Kör, a Taksonyi Magyar Hagyományőrző Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Taksonyi Szervezete 2011. szeptember 9-én kelt levelében népszavazást kezdeményezett. Elmondja, hogy a népszavazásnak akadálya nincs, 972 db érvényes aláírás gyűlt össze. Ezt a Képviselő-testület számára tájékoztatásul javasolja most közölni és döntést a következő Képviselő-testületi ülésen fognak hozni. A tájékoztató elfogadására várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

 

#: 12            Száma: 11.11.15/12/0/A/KT

Ideje: 2011 november 15 20:06

Típusa: Nyílt

határozat;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

215/2011. (XI.15.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester azon bejelentését, amely szerint a taksonyi civil szervezetek helyi népszavazást kezdeményeztek, tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a soron következő, 2011. december 6-ai ülésén dönt a népszavazás elrendeléséről.

 

Határidő: KT 2011. december 6-i ülése

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Kreisz László polgármester

A mai munkákkal végeztek, mindenkinek megköszöni a megjelenését. Elmondja, hogy minden érdeklődőt meghívnak Taksony Napjára, a november 29-én megtartandó ünnepi önkormányzati ülésre, melyen elismeréseket adnak át és Losonczi Lilla festőművésznek, Taksony szülöttének a kiállítása kerül megnyitásra. A 18 órakor kezdődő rendezvény előtt 17,30-kor helyezik el a koszorút a szobornál, melyre mindenkit meghív.

 

 

 

Kmf

 

 

 

                 /:Kreisz László:/                                                                  /:Széll Attila:/

                  polgármester                                                        címzetes főjegyző

 

 

 

 

                  Györke Erzsébet                                                                      Tóth József

            jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:…………………………

                                            Láng Ferencné

 

Összesen 12 napirendi pont