Összesen 3633160 látogató
Összesen 7229 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Taksony Község Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2012.06.26.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 1146 megtekintés

          

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyilvános ülés

2012. június 26.

 

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

 A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

 

Helyszín:   Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:       

1.    Kreisz László                            polgármester

2.    Wágnerné Bartha Zsuzsanna        alpolgármester

Széll Attila                                címzetes főjegyző

 

Települési képviselő:

3.    Áncsán Mihály

4.    Érces Ferenc         

5.    Györke Erzsébet

6.    Halász János        

7.    Szalai János

8.    Tóth József

 

Meghívottak: Jelenléti ív alapján

 

Kreisz László polgármester szeretettel köszönt minden megjelentet a Képviselő-testületi ülésen és azt 20 óra 19 perckor megnyitja.

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 tagjából összesen 8 fő van jelen, így a Képviselő-testület a mai ülésén határozatképes.

 

 

1.   JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕK MEGVÁLASZTÁSA

 

A Polgármester javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítő személyekre vonatkozóan és várja a települési képviselők szavazását az alábbi határozat elfogadására.

 

Szavazás eredménye

#: 1    Száma: 12.06.26/1/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 20:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

112/2012. (VI. 26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésével Tóth József és Áncsán Mihály települési képviselőt és bízza meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 
 1. NAPIRENDI PONTOK ELFOGADÁSA

   

Kreisz László polgármester

Ismerteti határozati javaslatát és várja a települési képviselők szavazását a napirendi pontok elfogadására vonatkozóan.

Szavazás eredménye

#: 2    Száma: 12.06.26/2/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 20:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

113/2012. (VI. 26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 2. Napirendi pontok elfogadása
 3. Előterjesztés a Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszűntetésére
 4. Előterjesztés az ÖKOVÍZ Kft. társasági szerződésének elfogadásáról
 5. Előterjesztés a Taksony, 208 hrsz.-ú ingatlan 30/100 tulajdoni hányadára vonatkozó adás-vételi szerződés jóváhagyására
 6. Előterjesztés a TÁMOP-2.4.5-12/7 pályázaton történő indulásról
 7. Előterjesztés a 065/7 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú út ingatlan-nyilvántartási rendezéséről
 8. Előterjesztés a kerékpárút átvezetéséhez szükséges sárga villogók megépítésére vonatkozó vállalkozói szerződés jóváhagyására

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A KISDUNÁÉRT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MEGSZÜNTETÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Mind a négy önkormányzat Képviselő-testületének szükséges ezen határozat elfogadása, hogy a társulás megszűntetésére a lehetőség meglegyen. Ismerteti az alábbi határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

 

Szavazás eredménye

#: 3    Száma: 12.06.26/3/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 20:21

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Minősített szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

114/2012. (VI. 26.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megszünteti a Kisdunáért Önkormányzati Társulást. A megszüntetés napja: 2012. szeptember 30. Felkéri a Társulás elnökét, hogy a vagyonmegosztásról szóló megállapodás tervezetét 2012. augusztus 30. napjáig terjessze a Társulás elé.

2. Az e tárgyban hozott 38/2012. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontját visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS AZ ÖKOVÍZ KFT. TÁRSASÁGI SZERZÕDÉSÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést és elmondja, hogy a törvényi változások kerültek átvezetésre, a szövegrészek kerültek pontosításra. Várja a települési képviselők szavazását a társasági szerződés elfogadására.

 

Szavazás eredménye

#: 4    Száma: 12.06.26/4/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 20:22

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7             87,50         77,78

Nem                                1             12,50         11,11

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

115/2012. (VI. 26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület az ÖKOVIZ Kft. (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.) társasági szerződésének rendelkezéseit megismerte és azt elfogadja.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdasági társaság taggyűlésen meghozott határozatoknak megfelelő társasági szerződés módosítását, a taggyűlési jegyzőkönyvet és ehhez kapcsolódó valamennyi cégiratot aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Kiegészítésként elmondja, hogy a szerződések elfogadása jelenleg még nincs abban a stádiumban, hogy testület elé tudják hozni, melyet jeleztek is készítők felé, ezekről a Képviselő-testület később fog tudni dönteni.

 

Áncsán Mihály képviselő

Kérdése, hogy az eredeti ütemezés tartható-e, nagyon szűk lett a határidő, mely nem okoz gondot a szükséges engedélyek kapcsán?

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Nem, ez volt szintén a problémájuk. Elmondja, hogy Taksonyon kívül nagyon kevesen hozták még meg a döntésüket. Volt olyan önkormányzat, mely a csatlakozási kérdést 29-ére tűzte napirendre, a cégeljárás nem tud 30-ával realizálódni. Ezt az ütemtervet Szondi Tamás tájékoztatás alapján felül fogják írni, aki ezt az ügyet koordinálja. Ennek hiánya a működést nem befolyásolja, az ÖKOVÍZ Kft. megkezdheti a működést és jogosulttá válik az üzemeltetésre.  

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONY 208 HRSZ.-Ú INGATLAN 30/100 TULAJDONI HÁNYADÁRA VONATKOZÓ ADÁS-VÉTELI SZERZÕDÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Tóth József képviselő

Amit felajánlottak az ingatlanért, az szűk egyharmada az ingatlannak, úgy gondolja, hogy 21 millió fölött lenne a teljes összeg, volt-e értékbecslés erre? A 2013-as év költségvetése sem lesz könnyű, nagyon szűk és sovány költségvetés lesz, mire nem fog jutni pénz, honnan fog majd ez a pénz hiányozni, amikor az idén is sok mindenről le kellett mondani?

Szorít a pályázati megvalósítás, de 2013. évre ez átcsúszik, ott honnan fog hiányozni ez a 6 millió forint.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Elmondja, hogy az ingatlan végében megépítettek egy több, mint 20 millió forint értékű kézilabda pályát. Itt telekhatár rendezést kellett végrehajtani, úgy gondolták, hogy ehhez az ottani tulajdonosok hozzájárulnak. Céljuk, hogy a lehető legolcsóbban, az egyszerű telekhatár rendezés mellett minden előjogukról lemondjanak. Csere telket is felajánlottak, de ehhez nem járultak hozzá. Javasolják a határozat elfogadását, mert ezzel az ügy megoldható lenne az önkormányzat számára, a HÉSZ módosítására is most van meg a lehetőség. Ha hosszú távban gondolkodnak, akkor célszerű ebben részt venni, és még ha nehéz is, de ezzel a tulajdonszerzéssel esetleg egy másik ingatlant is ki lehet váltani. A kézilabda pálya elszámolását három napon belül be kell nyújtani, melynek egyik feltétele, hogy a tulajdoni lapon 1/1 arány szerepeljen. Úgy gondolja, hogy kényszerhelyzetben vannak, de olyan vagyonelemhez jutnak, ami sokkal többet ér hosszú távon.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Véleménye, hogy csak akkor tudják ezt a pályázatot megvalósítani, ha ezt a határozatot elfogadják. Nagyon nehéz volt a tárgyalások során eddig eljutni, a csereingatlanokat nem fogadták el és ahhoz, hogy ezt a romhalmazt, mely már sok éves terve a Képviselő-testületnek felszámolják, kizárólag úgy tudják, ha ezért fizetni. Igen nagyon feszült helyzetek voltak, de ezzel szabadulnak ebből a több, mint 40 éve fennálló rossz tulajdonosi közösségből.

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy mindenhonnan fog hiányozni ez a pénz, mely nem kevés jelenleg az önkormányzat helyzetében, de évek óta próbálják az ott kialakult helyzetet rendezni és az ottani tulajdonosokkal megegyezni, hogy a ciklus végére azt a területet rendbe tudják tenni.

 

Érces Ferenc képviselő

Úgy gondolja, hogy jó döntést hoztak korábban, amikor a kézilabda pálya megépítéséről döntöttek és már talán képviselő úr is megérti, hogy ezt jó helyre építették. Megköszöni mindenkinek a bölcs döntését, amit akkor meghoztak.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását az adás-vételi szerződés elfogadásáról.

 

Szavazás eredménye

 

#: 5    Száma: 12.06.26/5/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 20:43

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                7             87,50         77,78

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       1             12,50         11,11

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

116/2012. (VI. 26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. június 25-én Török Zoltán János (1032 Budapest, Ágoston u. 4. II/10. szám alatti lakos) eladó (a továbbiakban: eladó) és Taksony Nagyközség Önkormányzata (2335 Taksony, Fő út 85.) vevő (a továbbiakban: vevő) között, a Taksony 208 hrsz-ú, 1577 m2 térmértékű, tehermentes belterületi ingatlan, eladó 30/100 tulajdoni hányadára a kölcsönösen kialkudott 7 000 000.- (hétmillió) forintos vételáron megkötött adás-vételi szerződést jóváhagyja.

A Képviselő-testület a vételár megfizetését a szerződés szerint hagyja jóvá, melynek 6 500 000.- (hatmillió-ötszázezer) forintos részét 2013. évi költségvetésének terhére vállalja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS TÁMOP-2.4.5-12/8 PÁLYÁZATON TÖRTÉNÕ INDULÁSRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztést, mely pályázati rendszer a humánerő képzését helyezi előtérbe, illetve az önkormányzatok elképzeléseit az energetika terén. Kerestek olyan lehetőséget, mely száz százalékos finanszírozást jelent.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Ismerteti a pályázati lehetőségeket, melynek kapcsán 15 millió forintos összeghez juthatnak, és a pályázathoz önerőt biztosítani nem szükséges. Szeretnék ennek a rendszernek a keretében a munkaidő felhasználást kontrolálni, a távolléteket ellenőrizni, illetve különféle képzéseket megvalósítani és szeretnék ennek a rendszernek a keretében megtalálni azokat az embereket, akikre a jövőben hosszú távon is számíthatnak. Kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a pályázaton történő indulást.

 

Kreisz László polgármester

Mindig is támogatták a képzést a munkatársak esetében és ehhez szeretnék hozzátenni mögé az informatikai rendszert is. Mára már elmondható, hogy fele annyi papírt használnak fel, mint korábban és az EDTR rendszeren keresztül érhető el minden anyag a képviselőknek és az érdeklődőknek is. Szeretnének a képzés mellett egy rugalmas munkaidőt is kialakítani a törzsidő bevezetésével. Ezt a rendszert a versenyszférában még igen régóta alkalmazzák.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A rugalmas munkaidő annyit jelent, hogy mindjárt bélyegzőórát kell venni, mely nem annyira korszerű. Rugalmasabbnak tartaná a távmunkát és annak a kombinációit. Nem biztos, hogy az dolgozik, aki 8 órát benn ül a munkahelyén, lehet hogy valaki két órán belül elvégzi a munkáját és nem ül ott egész nap. Támogatja a pályázatot,  ha még eszköz vásárlásra is lehetőség van.

 

Áncsán Mihály képviselő

Javasolja felhívni az intézményvezetők figyelmét is erre a lehetőségre, miután arra a pályázati rendszer lehetőséget ad, hogy külön-külön is pályázzanak.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

-                               Elmondja, hogy nincs olyan ember a hivatalban, aki két óra elvégzi a munkáját az igen lecsökkentett létszám mellett. Vannak olyan munkakörök, ahol nem feltétlenül fontos a személyes kontaktus. Lehetőség van és beszélhetnek a szerver felújításáról, egy szoftver beszerzéséről is, ami a meglévő hálózat továbbfejlesztésére vonatkozhat.

-                               folyamatosan kapják az intézményvezetők az információkat, igen sok pályázat jelenik meg hasonló területen, a hírleveleket folyamatosan megkapja az önkormányzat, melyet továbbítanak az intézmények felé, és az intézményvezetői értekezleten is téma ez.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását a határozat elfogadására.

 

 

Szavazás eredménye

#: 6    Száma: 12.06.26/6/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 20:57

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

117/2012. (VI. 26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Taksony Nagyközség Polgármesteri Hivatalának a TÁMOP-2.4.5-12/8 azonosítószámú "A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések" elnevezésű "rugalmas munkahelyek" c. pályázaton történő indulását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázat benyújtására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A 065/7 HRSZ.-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ ÚT INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI RENDEZÉSÉRE

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Elmondja, hogy nem tudtak a 12 négyzetméterért pénzt szerezni, felhozták a kerékpárutat viszontválaszként, hogy mekkora területet kapott az önkormányzat. Javasolják a térítésmentes átadását a területnek.

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti az alábbi határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását annak elfogadására.

Szavazás eredménye

 

#: 7    Száma: 12.06.26/7/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 20:58

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

118/2012. (VI. 26.) KT határozat

1.    Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, külterületi 065/7 hrsz-ú, 1/1 önkormányzati tulajdoni hányadú, 283 m2 térmértékű út megnevezésű ingatlanból 12 m2 nagyságú ingatlanrészt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) részére a 061 hrsz-ú, 5202 jelű országos közút ingatlan-nyilvántartási rendezése céljából térítésmentesen átad az előterjesztéshez csatolt, a GEOSYSTEM Kft. által a 065/7 hrsz-ú földrészlet megosztására vonatkozó változási vázrajz alapján.

2.    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan megosztásához szükséges dokumentumokat aláírja.

3.    A Képviselő-testület az ingatlan-nyilvántartási rendezéssel összefüggésben semmilyen pénzügyi kötelezettséget nem vállal.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

 
 1. ELÕTERJESZTÉS A KERÉKPÁRÚT ÁTVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SÁRGA VILLOGÓK MEGÉPÍTÉSÉRE VONATKOZÓ VÁLLALKOZÓI SZERZÕDÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a pályázatot kiíró NFÜ nem tekint el a sárga villogó meglététől, függetlenül attól, hogy a közút kezelője ezt nem tartja létkérdésnek.

 

Széll Attila címzetes főjegyző

Ismerteti a napirendi ponttal kapcsolatos írásos előterjesztést részleteiben. Javasolja a legolcsóbb és legkedvezőbb ajánlatot elfogadni, mely ugyanazt a műszaki tartalmat tudja, mint a többi. A támogatás elszámolásához ennek a kiépítése fontos.

 

Kreisz László polgármester

A tárgyalások során sikerült az ajánlati árat 3 millió forintra csökkenteni, mely ár tartalmazza a Sziget lejáróban egy 800 mm-es forgalomtechnikai tükör elhelyezését is.

Ismerteti az alábbi határozati javaslatot és várja a települési képviselők szavazását.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 8    Száma: 12.06.26/8/0/A/KT

Ideje: 2012 június 26 21:07

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz%

Igen                                8           100,00         88,89

Nem                                0              0,00          0,00

Tartózkodik                       0              0,00          0,00

Szavazott                             8             100.00         88,89

Nem szavazott                  0                             0,00

Távol                               1                            11,11

Összesen                              9                                100.00

 

119/2012. (VI. 26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az UNITRAFFIC Forgalomtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhely: 1191 Budapest, Hunyadi u. 10-14. A/4.) a Taksony, Szent Imre úton létesült kerékpárút átvezetéséhez szükséges, veszélyre figyelmeztető sárga-villogó jelzőberendezések kiépítésére, 2 362 305 (kettőmillió-háromszázhatvankettőezer-háromszázöt) forint + ÁFA vállalkozói díjjal, 2012. június 30-i teljesítési határidővel, 75 napos fizetési határidővel kötött vállalkozói szerződést jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester, Jegyző

 

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni mindenkinek az aktív közreműködést és a munkáját és a Képviselő-testület ülését 21 óra 8 perckor bezárja.

 

K.m.f

 

 

                 /:Kreisz László:/                                                                  /:Széll Attila:/

                  polgármester                                                        címzetes főjegyző

 

 

                   Áncsán Mihály                                                                        Tóth József

            jegyzőkönyv hitelesítő                                               jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:…………………………

                                         Láng Ferencné