Összesen 2961211 látogató
Összesen 5665 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.10.30.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 45 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2018. október 30.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Györke Erzsébet

             4. Szalai János

             5. Tóth József

 

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.                                                                                                           Ruff Mátyás

7.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett:

8.                                                                                                           Áncsán Mihály

9.                                                                                                           Halász János

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 30-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes, és az ülést 18 óra 05 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József képviselő urat kéri fel, amennyiben nincs más javaslat, hozzáfűzés, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 195          Száma: 18.10.30/1/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 18:06

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5           100.00         55.56     5

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              5             100.00          55.56     5

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               4                            44.44     4

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

195/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Tóth József települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokhoz van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Az ötödik napirendi pont "Előterjesztés a Német Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására" levételét kéri azzal indokolva, hogy "közel fél éve jeleztem, hogy a tulajdoni lapról töröltesse le az önkormányzat a multifunkcionális pályát. Semmi változás azóta nincs az ígéretek ellenére. Hibás szerződéstervezetet ne toljanak a Képviselő-testület elé a hivatal részéről. Ez szégyenletes. De az is, hogy van egy Pénzügyi Bizottság, aki felületes vizsgálatával nem veszi észre, amit észre kellene venni. Konkrétan miért nem szerepelt mellékletként a szerződés tárgyait bizonyító földhivatali naprakész tulajdoni lap. Én megkértem a mai napon a hivataltól és ezt köszönöm is, ez bizonyító erejű okirat. Ennek fejében, ha a javaslatomat a Képviselő-testület nem fontolja meg és nem veszi le napirendről, akkor közokirat hamisítást követhetünk el evvel kapcsolatban, mert meghamisítunk egy hivatalos okiratot elnevezésben. Ha ez így nem megy, akkor a testületi ülés után a kormányhivatalhoz fordulok jogorvoslatért."

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a vagyonkezelési megállapodás a tárgyalás szakaszában van. A Bizottságnak van egy javaslata, ami a Képviselő-testület elé kerül. A folyamat még nem tart ott, hogy a tulajdoni lapon lévő bejegyzéseket nézzék, mert ha a mai napon a Bizottság javaslata elfogadásra kerül, akkor még mindig nem történik meg az aláírás, ugyanis a módosításokat a nemzetiségi önkormányzat is tárgyalni fogja. Hangsúlyozza, hogy a mai nap folyamán képviselő úr véleményére lenne a Testület kíváncsi. Hozzáteszi, hogy a vagyonkezelési szerződés közel 800 millió forint értékű vagyonról szól, ennek ellenére a vagyonkezelő egyetlen képviselőjét sem látja - ismételten - az ülésen. Ebből adódik, hogy gyakorlatilag testületi ülésről testületi ülésre vitatják meg a javaslatokat, lassan egy éve húzódik a folyamat. Képviselő úr javaslata elfogadható lenne akkor, ha már abban a helyzetben lennének, hogy mind a két önkormányzat elfogadta véglegesnek a szerződés-tervezetet. Ekkor jön az a pillanat, hogy a tulajdoni lapon firtatott helyesbítés megtörtént-e. Jelenleg a szerződés aláírására még egyik fél részéről sem kerül sor. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Halász János és Áncsán Mihály képviselő urak megérkeztek az ülésre, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre emelkedett.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy nála van a vagyonkezelési szerződés.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy az a dokumentum jelenleg még tervezet.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy polgármester úr felelős a hivatal munkájáért. "Ne mondjon nekem olyat, hogy ez egy tervezet."

 

Kreisz László polgármester

Kéri, hogy képviselő úr nézze meg, hogy szerepel-e rajta az aláírása, ugyanis ettől válik a dokumentum szerződéssé.

 

Tóth József képviselő

Úgy gondolja, hogy ez nem érdekes, maga a dokumentum a szerződés elnevezést viseli.

 

Kreisz László polgármester

Továbbra is kérdezi képviselő urat, hogy tisztában van-e azzal, hogy mikor válik szerződéssé az anyag.

 

Tóth József képviselő

"Ha mind a két fél aláírja".

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a választ. Rögzíti, hogy addig a pontig egy szerződés-tervezetről folyik az egyeztetés.

 

Tóth József képviselő

"Nekünk meg erről kéne tárgyalni."

 

Kreisz László polgármester

Utal rá, hogy képviselő úr azt kérte, hogy vegyék le napirendről. Firtatja, hogy hogyan lehetne akkor tárgyalni.

 

Tóth József képviselő

Rögzíti, hogy a jogi előírásoknak nem felel meg az anyag, mert "meg van hamisítva. A szerződés tárgya van meghamisítva."

 

Kreisz László polgármester

Visszautasítja, hogy bármit is meghamisítottak volna. Kiemeli, hogy akkor beszélnek szerződésről, ha azt mind a két fél aláírta. Amíg ez nem történik meg, addig tervezetről van szó. Ismételten elmondja, hogy a pontok kapcsán képviselő úr véleményére kíváncsi. "Ezért tudjuk csak így tárgyalni, mert bizottsági ülésre a tisztelt nemzetiségi önkormányzat nem jön el, külön egyeztetésekre nem jön el és nem tudjuk, hogy mi az álláspontjuk."

 

Tóth József képviselő

"Másik dolog az, hogy fél éve jeleztem ezt a hiányosságot. Ön miért nem intézkedett fél év óta, hogy legalább széljegyként kerüljön a tulajdoni lapra ez a hiányosság. Ez az ön hibája, az ön sara… Vissza lehet hallgatni…"

 

Kreisz László polgármester

Helyesbítésként elmondja, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatalát nem a polgármester, hanem a jegyző vezeti. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy szó sincs közokirat hamisításról, hiszen még nem közokiratról beszélnek. A földhivatali nyilvántartást nem hamisították meg. Ez a szerződés-tervezet pedig valóban tervezet, akkor válik szerződéssé, ha mind a két fél aláírja. Ez még nem egy elfogadott és nem egy aláírt szerződés, csak egy tervezet, melyhez mindkét fél elmondhatja a véleményét. Jelzi, hogy az anyag azért került újra a Testület elé, mert a nemzetiségi önkormányzat változtatásokat szeretne a Képviselő-testület által korábban elfogadott verzióhoz képest. "Akkor is elfogadta a Képviselő-testület és pont képviselő úrnak volt az a javaslata, hogy kerüljön ki a multifunkciós sportpálya megnevezés az ingatlanról, mert akkor még valóban úgy terjesztettük elő, ahogy az ténylegesen az ingatlan nyilvántartásban szerepel, mint művelési ág. Pont azért került ki. Mire az aláírás megtörténik le fog kerülni az ingatlan nyilvántartásból ez a megnevezés. Megjegyzem, hogy ugyanígy az óvoda kapcsán is úgy fogadta el a Képviselő-testület a vagyonkezelési szerződés tervezetét - semmilyen kifogást nem emelt a képviselő úr ezzel kapcsolatban -, hogy a társasház bejegyzés még nem történt meg, mert folyamatban van, de mire aláírásra kerül, addigra valószínűleg meg fog történni."

 

Kreisz László polgármester

A vitát lezárja és képviselő úr javaslatáról, miszerint az ötödik napirendi pontot vegyék le a napirendről, teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 196          Száma: 18.10.30/2/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30. 18:18

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát az 5. napirendi pont "Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására" levételéről elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                1             14.29         11.11     1

Nem                                6             85.71         66.67     6

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

196/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát az 5. napirendi pont "Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására" levételéről elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban kéri a Testület véleményét.

 

Tóth József képviselő úr jelen van, de nem szavaz, azaz állásfoglalás szerint "tartózkodik".

 

Szavazás eredménye

 

#: 197          Száma: 18.10.30/2/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30. 18:19

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

 

4.    Előterjesztés a 2019-2033 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

 

5.    Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására

 

6.    Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

 

7.    Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

 

8.    Előterjesztés önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adására

 

9.    Előterjesztés Király András r.alezredes szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság élére történő kinevezésről

 

10.  Előterjesztés a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról

 

11.  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékeléséről

 

12.  Előterjesztés bizottság megalakulásáról a beérkezett logó pályázatok elbírálására

 

13.  Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés: Jegyzőkönyvezés kormányhivatali álláspont alapján.

 

 

197/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 30-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

4.    Előterjesztés a 2019-2033 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

5.    Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására

6.    Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

7.    Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

8.    Előterjesztés önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adására

9.    Előterjesztés Király András r.alezredes szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság élére történő kinevezésről

10.  Előterjesztés a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról

11.  Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékeléséről

12.  Előterjesztés bizottság megalakulásáról a beérkezett logó pályázatok elbírálására

13.  Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA I.-III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a beszámolót a Bizottság megtárgyalta, a felmerülő kérdésekre választ kaptak pénzügyi irodavezető asszonytól és jegyző asszonytól és a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek az anyagot.

 

Kreisz László polgármester

Megemlíti, hogy a bizottsági ülésen a kintlévőségek kérdéskörét alaposabban vizsgálták (47 millió forint). Elmondja, hogy ezt a nagyságrendet évek óta próbálják ledolgozni 10 és 25 millió forint közé. Hozzáfűzi, hogy a könyvvizsgálói vélemény is alátámasztotta, hogy egy kiegyensúlyozott és értékteremtő gazdálkodást folytat az önkormányzat. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Megjegyzései a következők:

"Előző évek köztartozási bevételének elmaradásának ledolgozása: kilenc hónap alatt összességében 51 millió forintról összesen 4 millió forintot sikerült realizálni. Ez olyan 7 %-os teljesítés, szinte nem is mérhető. Részemről elfogadhatatlan… Ehhez jön majd még a 2018-as elmaradás is.

A másik dolog, a talajterhelési díjnál mire terveztünk be 1 millió forintot? Ilyen alapon, ilyen teljesítés mellett 10 milliót is be lehetett volna tervezni. Összesen 3 %-a jött be a talajterhelési díjnak.

A másik dolog az idegenforgalmi, építményadó. Nincs Taksonyban egyetlenegy idegenforgalmi épület sem? Varjú-féle telep?"

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A hátralékkal kapcsolatban jelzi, hogy szeptember 30. után indulnak a végrehajtások (inkasszók, munkabér letiltás, gépjárművek forgalomból kivonása…). A telekadónál látható nagy hátralék a Lasselsberger Kft., illetve Aranykavics Horgász Egyesülettel folyamatban lévő ügyből adódik.

Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban közli, hogy az a településen elenyésző méretű. Csak a motel fizet idegenforgalmi adót, mely összeg olyan kis tétel, hogy nem került feltüntetésre.

Hozzáfűzi, hogy a Varjú Kft nem fizet idegenforgalmi adót.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy azok az épületek már nem Taksonyhoz tartoznak?

 

Jelzik, hogy az adó kivetése a bevallás alapján történik.

 

Kreisz László polgármester

A kintlévőségek tekintetében úgy látja, hogy az említett 15-25 millió forint körüli mértéktől nem áll messze az önkormányzat, ha figyelembe veszik, hogy két nagy tétel esetében jogi vita van folyamatban. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Pontosításként elmondja, hogy a vendégéjszakák után fizetett idegenforgalmi adó látszik a beszámolóban (100.000,- forintot tesz ki).

 

Györke Erzsébet képviselő

Rögzíti, hogy az adó előirányzatot tartalmazó táblázat szerint 73 %-os teljesülés látható. Jelzi, hogy az 51 millió forintos hátralék már 2018. január 1-én szerepelt. Ebből valóban elenyésző mértékű a 4 millió forintos behajtás.

Itt említi meg, hogy az önkormányzat rendelete szerint a behajtásban részt vevők az elért eredmények mértékében jutalomban részesülnek. Javasolja a bérek kiegészítésére módosítás kidolgozását.

 

Rögzítik, hogy most is él az a rendelet, mely alapján jutalmat kapnak a behajtást végző dolgozók.

 

Györke Erzsébet képviselő

Úgy gondolja, hogy a hivatal dolgozói mindent megtesznek azért, hogy a 2018. január 1-i tényleges hátralékot ledolgozzák. Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a 2018-as előirányzat 73%-ban realizálódott.

 

Tóth József képviselő

Nem ért egyet képviselő asszonnyal, tekintettel arra, hogy október 1 után lehet kezdeni a behajtásokat. Jelzi, hogy 2017. évben is akkor kezdték és mégis ennyi kintlévőség van. Véleménye szerint idén is meglesz a 20-30 millió forintos hátralék, ami hozzáadódik az eddigiekhez…

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy minden évben megalkotják a következő év költségvetési koncepcióját. Ennek kapcsán közmeghallgatást is tart az önkormányzat. Jelzi, hogy ott a bemutatott diasorból egy oldal kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, tükrözve a hivatal adóbehajtási hatékonyságát is. Felhívja képviselő úr figyelmét arra, hogy két vonalon szükséges gondolkodni: egyrészt az I-III. negyedév tárgyévében és az áthúzódó tételekben. Képviselő úrnak abban igaza van, hogy a hátralék összegét évről évre csökkenteni szükséges. Közgazdasági értelemben az látható, hogy 15-25 millió forint közötti terhet a település elbírja.

 

Györke Erzsébet képviselő

Megköszöni a pénzügyi irodának, hogy ilyen jól értelmezhető és áttekinthető szöveges és táblázatokkal alátámasztott beszámolót nyújt a Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az I.-III. negyedéves beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 198 Száma: 18.10.30/3/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 18:32

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadására

1. javaslat: Határozat Taksony Nagyközség Önkormányzata I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

198/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A 2019-2033 IDÕSZAKRA SZÓLÓ IVÓVÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS GÖRDÜLÕ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Istenes Attila üzemigazgató urat a DPMV Zrt. részéről. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy igazgató úr részt vett a bizottsági ülésen is, ahol részletesen kifejtette a Gördülő Fejlesztési Tervet Taksony vonatkozásában. Rögzíti, hogy jól látható a rendszer lépésről lépésre történő felújítása. A Bizottság az anyagot elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy a GFT hosszú távon arra hivatott, hogy átgondoltan felépített lépésekkel a biztonságos üzemeltetés és működés feltételei adottak legyenek. Megadja a szót Istenes Attila üzemigazgató úrnak.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

A 2019-es évben összefogott rekonstrukciónak és felújítás-pótlásnak a folytatása történik. Víz vonatkozásában… sokkal erőteljesebben tudnak ráfordítani költségeket. Minden évben próbálnak javítani a hálózaton tolózárak és csapok beépítésével… Azon felül az útépítéseket figyelembe véve előlegezik meg azokat az intézkedéseket, bekötéseket, amik az új út építése kapcsán aktuálisak. … 16 tolózárat szeretnének cserélni. Egy darab hálózati szivattyút és egy darab búvárszivattyút is. 46 db bekötést terveztek be. … A szennyvíz vonatkozásában vannak beruházások, felújítások is. .. A közös tulajdonú rendszereken végeznek beruházásokat, felújításokat is. Csak olyan beruházásokat tudnak végrehajtani, amelyek a hatékonyságot javítják vagy a meglévő hálózat avultságából adódóan szükségesek, jelenlegi technológiai szinttől jobb minőségben vagy jobb műszaki konstrukcióban. … (Tehát ez nem bővítés, hanem felújítás.) .. A vákuumgépház szagmentesítését minden egyes vákuumgépházban meg akarják csinálni. Taksonyban a tavalyi évben elvégezték a vákuumgépháznak szagmentesítését és zajmentesítését. …. (Taksonyban egy gázmosó berendezést építettek be a tavalyi évben a zajvédő fal mellé és ez bevált, sokkal jobban működik, mint a biofilter berendezés, nagyobb hatékonysággal fogja meg a szaganyagokat…) Ennek csak olyan hozadéka van, hogy az emberek jobban érzik magukat tőle. Eddig sem volt káros a kibocsájtott szagmennyiség…

Idei évben kerül sor a taksonyi gépház vezérlésének az átépítésére felújítási keretben. Jövő évben pedig a taksonyi vákuumgépház hűtésének az átépítését fogják elvégezni, ami azt szolgálja, hogy a gépházban ne hálózati vízről történjen a hűtés, hanem egy vízlágyítást követően hűtőrendszeren keresztül vezetnék át a vizet, ezáltal megóvva a vákuumszivattyúkat. Az idei évben vettek már egy új Vectra szivattyút, ami beépítésre fog kerülni… A taksonyi vákuumvezeték átépítése: volt egy terv, amit tavaly kezdtek el egy nyomóvezeték építésével, 6 db aknának az átépítésével, idei évben a Dózsa György út 12 db aknáját építették át és jövőre is 12 db aknát kívánnak átépíteni. Ezek a Révész utca, Fő út egy szakasza (Dózsa György utcai rész folytatása). A terv több ütemre van bontva. Még a jövő év folyamán sem lesz vége... Az ütemezés attól függ, hogy a szerkezetében hogyan lehet beilleszteni a tervbe…

Felújítási tervben minden évben terveznek meghibásodásokat a tapasztalatok (statisztikák) alapján. (Vákuumtartály felújítás jövőre.)…PLC rendszer csere, kézi tolózárak cseréje automatákra (kisebb reakcióidő hiba esetén), vákuumaknák fedőlap cseréje. (Próbálják kiszűrni azokat az aknákat, melyekbe a csapadékvíz be tud folyni. Kéri az önkormányzatot, hogy segítse ebben a munkájukat.)

Az RSD hálózat szivattyúi Taksony vonatkozásában .. be kell tervezniük ilyen típusú felújításokat, mert nem mindenre van már garancia. A házi átemelőkre még van, de vannak olyan berendezések, amire nincs."

"Az új szennyvíztisztító telep és hozzá tartozó rekonstrukció: Elkezdték a megkerülő vákuumvezeték építését valamint az Állomás utca környékén 21 db vákuumakna átépítését. Várható, hogy az idei év végére mind a két beruházás megvalósul időjárástól függően. Az a várakozásuk, hogy Taksonyban az általuk elvégzett aknák átkötésével a problémák nagy része remélhetőleg megszűnik…. Ettől függetlenül muszáj a csapadékvíz bevezetéseket felszámolniuk, ami a lakosoktól jön.

Gépházak átemelő, bejelző rendszere: minden gépháznak elavult, régi irányítási rendszere van. sokkal korszerűbbet és jobban kezelhetőt találtak ki, több információt nyújt és integrálják a DPMV irányítási rendszerébe, ez fokozatos lesz. Ezt három év alatt tervezik egy keretszerződésben elvégezni, az idei volt az első, jövő évben lesz a második és utána még egy évben. A GFT-ben is fel van tüntetve.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást, kéri a t. képviselőket, hogy kifejezetten a GFT kapcsán tegyék fel kérdéseiket. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A vákuumaknák és szivattyúk cseréje, javítása tudomása szerint folyamatos. Kérdése, hogy van-e olyan tervezet, ami csak Taksonyra vonatkozóan vázolja, hogy az egyes részeknél (területeknél) milyen cseréket terveznek.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

"A tavalyi évben is volt, a beruházási tervben 15 darab vákuumszelepet szereztünk be - 250-270 ezer forint darabja -. A DPMV minden évben legalább 6-8 millió forintot költ alkatrészek beszerzésére.(Ez karbantartás)…Amit tetszik kérdezni, ez folyamatos, mert minden évben, minden településnek és minden vákuumágnak és aknának is van egy lejárási terve, amivel a karbantartók ezeket a vákuumágakat végigjárják és minden aknát szétszedve kitakarítanak és felújítják a szükséges cserét…. Ez folyamatosan élő dolog, hogy az aknatakarítások  és bejárások egy évben kétszer-háromszor megtörténnek Taksonyban is  és ez biztosítja azt, hogy a hibák számát csökkenteni lehessen. … Karbantartási tervünk szerves része, ezt el is tudom küldeni, ha igényelni tetszik."

 

 

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy az RSD Parti Sáv szennyvízelvezetési rendszerének elmaradásai és beüzemelési hibái, valamint jobb minőségű szivattyúinak betervezése behelyezhető-e ebbe a fejlesztési tervbe. Véleménye szerint indokolt lenne.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Erre annyit tud mondani, hogy az RSD Parti Sáv elkészült, ezt átadták. Úgy tudja, hogy műszakilag elkészült. "Ennek az átvételénél (azokkal a kifogásokkal kapcsolatban, amivel a DPMV Zrt. élt: nem ilyen szivattyú volt a tervben, nem ilyen berendezések voltak a házi átemelőbe tervezve) minden fórum úgy értékelte, hogy megfelelő minőségben készült és ugyanolyan minőségű berendezések ezek, mint ami a tervezetben volt. Én, mint DPMV biztos, hogy nem fogom átépíteni Önnek jobbra, hiszen nem ezért születik egy üzemeltető, azzal kell főzni, ami van. … Arra törekszünk, hogy azok a berendezések ne menjenek tönkre…Vagy hogy ha tudunk cserélünk szivattyúkat, ha azt a keret és a lehetőség megengedi jobb minőségűre cseréljük, de amíg gyártói garancia van, addig a gyártónak kell helyt állnia."

 

Tóth József képviselő

Az átvétellel kapcsolatban elmondja, hogy vannak teljesen kifizetett számlák és mégsem történt meg a beüzemelés. Sok elmaradás van és erre kérdezett rá az előbb…

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Jelzi, hogy képviselő úr DPMV üzemeltetésen kívüli berendezésekről beszél. Rögzíti, hogy ők a külső hálózatot vették át, ami működőképes és alkalmas arra, hogy a szennyvizet fogadja. "Az hogy a Társulás milyen kötelezettségeket vállalt a fogyasztókkal szemben, ahhoz a DPMV Zrt-nek nincs köze."

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy az Állomás utca Diófa, Hársfa utca környékének ütemezése mikorra várható.

Másik kérdése, hogy az épülő, új szennyvíztelep milyen kihatással lesz a jövőben tehermentesítés, tisztítás minősége, mennyisége terén.

 

Istenes Attila, DPMV Zrt.

Jelzi, hogy a vállalkozónak a beruházás elvégzésére 2020 szeptemberi határideje van. Úgy tudja, hogy a vákuumvezeték már elkészült. Úgy gondolja, hogy az Állomás utca környékére körülbelül december tájékán kerül sor. Részletezi a folyamatot. Szeretné, ha ebben az évben megvalósítanák, de elképzelhető, hogy átcsúszik a befejezés a következő évre.

A szennyvíztelep vonatkozásában elmondja, hogy annak a tisztítási hatásfoka nem volt megfelelő. Most a szennyvíztisztító telep teljesen másképpen működő telep lesz, korszerű "eleven iszapos tisztítórendszer". Egy olyan telep épül, ami harmadik, negyedik fokozattal ellátott telep, ahol nem csak mechanikai, biológiai tisztítás van, hanem aktív foszfor …eltávolítás és még egy mechanikai mikroszűrés is. Ennek eredményeképpen Magyarország legszigorúbb határértékeinek megfelelően tisztítja a vizet.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy egy tájékoztató anyag a honlapra felkerült, valamint a Hírlevél is tartalmazza. (2018. 10. 13- 2019. 03. 02-ig foglalja össze a megvalósuló lépéseket - három ütemben-.) Megjegyzi, hogy a II. ütemet, kiemelve a három ütemből szükséges lesz közzé tenni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a 2019. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 199          Száma: 18.10.30/4/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 19:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a 2019-2033 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

1. javaslat: Határozat a 2019-2033 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének jóváhagyására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a mellékletet képező, a 2019-2033 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet.

 Továbbá, felkéri a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti írásbeli, a tervben foglaltakat támogató tartalmú véleményt juttassa el a DPMV Zrt.(2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

199/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a mellékletet képező, a 2019-2033 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet.

 Továbbá, felkéri a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti írásbeli, a tervben foglaltakat támogató tartalmú véleményt juttassa el a DPMV Zrt.(2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATTAL KÖTENDÕ VAGYONKEZELÉSI SZERZÕDÉSEK ÚJRATÁRGYALÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot, mely kapcsán ismételten hangsúlyozza, hogy újratárgyalásról és nem szerződés elfogadásról van szó. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy a fenntartó részéről - akik 800 millió forintos vagyon átvételére készülnek - senki sem képviselteti magát személyesen. Hozzáfűzi, hogy az óvoda körülbelül 400 milliós vagyon, az iskola 300 és az önkormányzat ebben az évben 150 milliót aktivált az épületekre. (Ekkora értéknövelő beruházás valósult meg az iskola épületén.) Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a bizottsági ülésen sem volt jelen senki a Német Nemzetiségi Önkormányzattól. Azzal kapcsolatban rendelkeztek információval, hogy milyen kifogásokat tett az NNÖT a legutolsó ülésén.

A III/8-as pontot a Bizottság változatlan tartalommal hagyná a szerződésben.

A III/19-es pontot szintén.

Az NNÖT javaslatát figyelembe véve a Bizottság a IV/a pontot elengedhetőnek véli. Ezekkel a módosításokkal javasolja a Bizottság elfogadásra a következő tervezetet Képviselő-testületnek.

Összességében hiányolja a közös egyeztetéseket, kiemelve, hogy a vagyonkezelési szerződést ugyanakkor kötelesek megkötni.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy Taksonyban a képviselő-testületi üléseknél nem ismer magasabb fórumot, ahol ezt a témát meg lehetne vitatni.

Megjegyzi, hogy az önkormányzat részéről vagy alpolgármester asszony vagy pedig a Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnöke vesz részt a nemzetiségi önkormányzat ülésén.

"Sokszor azt tapasztalja ő is, hogy nem érti, hogy az önös cél vagy pedig Taksony van-e előttük. …A III/1 pontnál Felek rögzítik, hogy a Ptk idevonatkozó paragrafusában foglalt együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének megfelelően a szerződés fennállása alatt egymással együttműködnek - látszik, most is itt vannak - és egymást minden, a szerződést érintő lényeges körülményről tájékoztatják. Ez az 1 pont, ami a KT által jóváhagyott változatban nem szerepelt, de az egyeztetések eredményeképpen került be, az NNÖT jóváhagyta. A második pedig a III/8-as pont, aminek az a lényege, hogy amennyiben Átvevő a vagyonkezelésében levő vagyon használatát vagy hasznosítását másnak átengedi, a használó magatartásáért, mint sajátjáért felel. Itt jön a t. önkormányzat kiegészítése: a hasznosítás átengedéséhez Átadó írásos hozzájárulása szükséges. Nincs szükség Átadó írásos hozzájárulására Átvevő e tárgyban korábban megkötött, a jelen szerződés hatályba lépésekor meglévő és hatályos szerződései tekintetében. … Tehát a mondat második fele azt erősíti meg, hogy a jelenlegi szerződés egyedül a BTDSE-vel kötődött meg, azt a t. Képviselő-testület elfogadja és tiszteletben tartja. Azonban szeretnénk helyre tenni a 2014-ben elkövetett óriási hibát, hogy a falu egészét érintő tulajdonosi kérdéskörben a tulajdonos hozzájárulása nélkül harmadik félnek ő továbbadhassa az intézményt bérbe. Mi ennyit kérünk, hogy a falu tudjon róla, hogy a nemzetiségi önkormányzat hogyan gazdálkodik a közel 450 millió forintos vagyonnal. Ezt egyébként a jogszabály nem tiltja, hogy a tulajdonos ilyen pontot beemeljen. Ez nem azt jelenti, hogy mi tiltani akarjuk, hanem azt jelenti, hogy tudni szeretnénk, hogy milyen módon használják. Itt nem személyekről van szó … hanem hosszú távon Taksony vagyonával történő gazdálkodásról. Tőlünk függetlenül kell, hogy megadja a garanciát a közösség számára, hogy a közösségi tulajdonban lévő vagyonnal mindenki jól gazdálkodjon.

A III/19-es pont második része számunkra teljesen értelmezhetetlen, hiszen a behivatkozott jogszabály tökéletesen megfogalmazza, hogy a vagyonkezelt tárgy éves értékcsökkenését azt neki mire kell fordítania. Ez arról szól, hogy a t. önkormányzat azzal szeretné kiegészíteni, - megint nem személyekről beszélünk, hanem a jövőről -, hogy ha a nemzetiségi önkormányzat mint fenntartó, a 100%-ban állami pénzből finanszírozott iskolán olyan beruházásokat és fejlesztéseket kell hogy megvalósítson, amire neki ez nem nyújt fedezetet, akkor segíthessünk abban, hogy nézzen pályázatot. Azzal a mondattal egészítettük ki, hogy Felek rögzítik, hogy amennyiben az így képződő tartalék összeg az e pontban írt kötelezettségek költségét nem fedezi, Átvevő a felmerülő további költséget is viselni köteles. (Ez viszont nem tiltja, hogy a települési önkormányzat, mint a tulajdonát képező létesítményen ne eszközöljön bármilyen felújítást. A legjobb példa, hogy most aktiváltunk 140 milliót az iskola épületére, mind az energetikai korszerűsítés, mind pedig a tetőcserére, pedig nekünk ezt nem kellett volna megtennünk, tehát megint nem személyes érdekekről beszélünk, hanem a falu tulajdonáról..)

A IV/a pont: A jelen szerződés tárgyát képező és egyben átvevő használatában álló ingatlan területére, illetve ezen ingatlanban általa használt irodai és egyéb célú helyiségeibe belépni és ott az ellenőrzés céljára és időtartamára tartózkodni, - … (Iskola u. 3. sz. alatti ingatlanról szól), : nem az önkormányzat tulajdonában van, az iskola mint jogi személy tulajdonában van és annak felelőse nem más, mint az önállóan gazdálkodó iskola igazgatónője. Mivel ez nem vagyonkezelt tárgy, ebben az önkormányzatnak nincs dolga, ezért így teljes mértékben elengedhető.

Összességében ez volt a négy észrevétel, amit a Pénzügyi Bizottság tett." Érdeklődik, hogy van-e valakinek véleménye. Kíváncsian várja Tóth József képviselő úr észrevételeit, javaslatait. Megadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Tekintettel arra, hogy jogi szempontok miatt a napirendi pont levételét javasolta, ezért nem reagál polgármester úr által elmondottakra. Véleménye szerint nincs értelme.

"Ön polgármester úr hiába bizonygatja, hogy a szerződés újratárgyalásáról van itt szó a mai napon. Én ezt rögtön cáfolom a következőkkel: előterjesztés végén szerepel az, hogy döntési javaslat. A döntési javaslat (vége) úgy szól, hogy a vagyonkezelésre irányuló szerződést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Tehát szó sincs arról, hogy az újratárgyalást fogadja el, vagy a szerződés tervezetét, hanem magát a mellékletben szereplő szerződést. Erről szól a döntési javaslat."

 

Kreisz László polgármester

Megismétli képviselő úr szavait, felhívva a figyelmet arra, hogy döntési javaslat olvasható az előterjesztésben. (1. és 2. döntési javaslat..)

 

Tóth József képviselő

Ragaszkodik hozzá, hogy itt nem döntési javaslatról, hanem határozatról van szó.

 

Kreisz László polgármester

Felveti kérdésként képviselő úr számára, hogy hoztak-e már határozatot a témában az ülésen.

 

Tóth József képviselő

Nemmel válaszol. Rögzíti, hogy az előterjesztés hibás. Jegyző asszonytól kérdezi, hogy a multifunkcionális pálya töröltetésével kapcsolatos hiányosságot mivel magyarázza és ki a felelős azért, hogy fél év után sem lett elindítva. "Még el sem lett indítva, úgyhogy elfogadhatatlan."

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni képviselő úr értékes javaslatait a vagyonkezelési szerződéshez és megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felhívja a figyelmet arra, hogy a döntési javaslatban az is szerepel, hogy a Képviselő-testület ezzel a döntésével egy korábbi határozatát módosítja, miután a vagyonkezelési szerződések tervezetét egyszer már jóváhagyta olyan tartalommal a szerződés tárgyát illetően, ami most is szerepel. Azóta a szerződés tárgyán, az iskola esetében a két épületet érintően nem történt változás. (tehát ebben a formában egyszer már ezt a Képviselő-testület jóváhagyta a június 19-i ülésén). A jegyzőkönyvet nézve megállapítja, hogy egyhangúan hagyta akkor jóvá a Testület ezzel a tartalommal, ott is ugyanezzel a megnevezéssel.

Ennek a határozatnak a módosítását terjesztették most elő az említett változtatásokkal. Úgy gondolja, hogy a vagyonkezelési szerződést mindenképpen úgy szükséges megkötni, hogy az a valóságot tükrözze. Lehet, hogy az ingatlan nyilvántartásban még ott szerepel egy megnevezés a multifunkciós sportpályát illetően, de a valóságban ez nem található meg, ezért teljesen jogos volt anno képviselő úr felvetése, hogy ne is kerüljön bele a vagyonkezelési szerződésbe, mint megnevezés.

Áthidalási lehetőségként felveti, hogy mivel a két ingatlan tökéletesen beazonosítható a szerződésben a megnevezés feltüntetése nélkül is (helyrajzi szám, természetbeni cím, területe alapján), ezért javasolja a megnevezés sor kivételét az anyagból.

 

Halász János képviselő

Szőrszálhasogatásnak tartja képviselő úr felvetését. Úgy véli, hogy ezzel a munka hátráltatása történik. Szeretné, ha túllépnének ezen a kérdésen.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Közli, hogy a júniusi bizottsági és testületi ülés javaslatai bedolgozásra kerültek a későbbi tervezetbe. A használati megállapodás az előzmény. Említést tesz arról, hogy a nyáron egy alkalommal vett részt az NNÖT részéről egy képviselő az egyeztetésen.

A Felek együttműködésével kapcsolatban úgy érzi, hogy bármennyire is próbál a települési önkormányzat leülni, dolgozni együtt az együttműködés az NNÖT részéről nem valósul meg. Javasolja a tervezet elfogadását. Hangsúlyozza, hogy a települési önkormányzat szeretne együttműködni a német önkormányzattal. 

 

Györke Erzsébet képviselő

A szerződés-tervezetet elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek. Úgy gondolja, hogy Tóth József képviselő úr viselkedése "rágalmazástól kezdve nagyon sok jogi kategóriát kimerített.."

Alpolgármester asszony említésére, miszerint egyszer az NNÖT részéről jelen volt egy képviselő a témában tartott egyeztetésen, elmondja, hogy amikor megkérdezték, hogy rendelkezik-e felhatalmazással arról, hogy a tárgyaláson bármit elfogadjon, nemmel válaszolt. Érdemben semmiféle információt a Testületnek nem tudott adni.

Megjegyzi, hogy az NNÖT ülésén, amikor ideje engedi, mindig ott van. "Sajnos a nyilvános ülések napirendjeit elhadarják, gyorsan lepörgetik és utána zárt ülést rendelnek el. Érdemi információhoz ott azokon a testületi üléseken én még nem jutottam. A kérdéseimre néha olyan választ kapok, hogy akkor te Erzsike többet tudsz, mint én. Olyan válaszok, melyek nem méltók két választott tisztségviselő ember beszélgetése között. Különösen akkor nem, amikor egy falu sorsáról, gyermekeink sorsáról van szó. Nagyon sajnálom, hogy ma itt nem vett részt a német nemzetiségi önkormányzat részéről senki, még akár az ő jogi képviselőjük is eljöhetett volna… A mi jogi képviselőnk a pénzügyi bizottsági ülésen jelen volt, teljesen alátámasztotta azt a tervezetet, ami itt most előttünk van. Ez minden fórumon - az ő megítélése szerint - megállja a helyét. Ezért javasolom a Képviselő-testületnek elfogadásra."

 

Tóth József képviselő

Az előterjesztést és a földhivatali okiratot állásfoglalásért a kormányhivatalnak el fogja küldeni. Véleménye szerint a vagyonkezelési szerződés egyenértékű egy adás-vételi szerződéssel, amiben szintén nem lehet "hamis" adatokat bediktálni. "Itt nem egyezik a tulajdoni lap adatai a szerződésben szereplő adatokkal, …. a szerződés tárgya nem egyezik a tulajdoni lappal."

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Határozottan visszautasítja képviselő úr hamis adatra vonatkozó állítását. "Megkérdezem képviselő urat, hogy létezik-e multifunkciós sportpálya. Bele kellene vennünk a szerződésbe, úgy gondolja?"

 

Tóth József képviselő

Nemmel válaszol. "Szerződésben szereplő tárgy nem egyezik a tulajdoni lappal."

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Egyetért abban, hogy nem egyezik, de az nem jelenti azt, hogy hamis adatról van szó.

 

Tóth József képviselő

"A szerződés tárgyaként annak kell szerepelni, ami a tulajdoni lapon van."

 

Halász János képviselő úr kiment a teremből, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre csökkent.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

"Ennek a szerződésnek ez nem egy kötelező eleme, hogy ez benne szerepeljen. Az sincs benne, hogy ez a tulajdoni lap szerinti megnevezést tartalmazza. Én azt gondolom, hogy mi arra törekszünk és ez egy teljesen jó irány, hogy a valóságot tükrözze ez a vagyonkezelési szerződés. Hiszen az általános iskolát adjuk át, nem a multifunkciós sportpályát, ami nem létezik. Nem gondolom, hogy ez egy óriási hiba, hogy ez ott nem szerepel, hiszen tudjuk, hogy nincsen multifunkciós sportpálya, csak még az ingatlan nyilvántartásban nem került átvezetésre. De mint ahogy azt korábban is javasoltam szedjük ki azt a sort a szerződésből, és akkor semmilyen ’törvénysértést’ nem fog elkövetni a Képviselő-testület…"

Megjegyzi, hogy nagyon sok minden nincs benne ebben a szerződésben, ami egyébként még rajta van a tulajdoni lapon, mint adat.

Ismételten rögzíti, hogy a megnevezés nélkül is a rendelkezésre álló adatokból beazonosítható az ingatlan.

 

Halász János képviselő úr visszaérkezett, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre emelkedett.

 

Tóth József képviselő

Megerősíti, hogy a kormányhivatalnak elküldi az anyagot.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni képviselő úr vagyonkezelési szerződéshez fűzött értékes javaslatait… Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kiegészítése. Rögzíti, hogy amennyiben ezt a státuszt elfogadják, akkor átadásra kerül NNÖT részére azzal, hogy ezeket a pontokat a települési önkormányzat továbbra is fontosnak tartja és nagyon sajnálja, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem vett részt az ülésen, nincs érdemi párbeszéd és együttműködésre hajlam.

 

A megnevezéssel kapcsolatos kérdésre jelzi, hogy nem szeretne azonosulni képviselő úr véleményével. A megnevezés kivett általános iskola, kivett épület udvar: számukra ez egyértelmű. Amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Tóth József képviselő jelen van, de nem szavaz, jegyzőkönyvezés kormányhivatali állásfoglalás szerint. (Tartózkodásnak rögzíti.)

 

Szavazás eredménye

 

#: 200          Száma: 18.10.30/5/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 19:55

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő vagyonkezelési szerződések újratárgyalására

1. javaslat: Határozat vagyonkezelői szerződésről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2018. (VI.19.) számú, valamint a 128/2018. (VI. 19.) számú Kt határozatait visszavonja, egyúttal a mellékletben szereplő, nemzetiségi önkormányzat javaslatait részben befogadó, Taksony Iskola u. 3., a Taksony Fő tér 1., valamint a Szent Anna tér 1. szám alatti ingatlan, óvoda megnevezésű, 1134/2/A/4 helyrajzi számú albetétre irányuló egységes tartalommal bíró vagyonkezelési szerződések tervezetét jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             14.29         11.11     1

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés: Jegyzőkönyvezés kormányhivatali álláspont alapján.

 

 

200/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2018. (VI.19.) számú, valamint a 128/2018. (VI. 19.) számú Kt határozatait visszavonja, egyúttal a mellékletben szereplő, nemzetiségi önkormányzat javaslatait részben befogadó, Taksony Iskola u. 3., a Taksony Fő tér 1., valamint a Szent Anna tér 1. szám alatti ingatlan, óvoda megnevezésű, 1134/2/A/4 helyrajzi számú albetétre irányuló egységes tartalommal bíró vagyonkezelési szerződések tervezetét jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

Kreisz László polgármester

Az együttműködéssel kapcsolatban még elmondja, hogy az energetikai projekt záró rendezvénye kapcsán időben tájékoztatták mind a fenntartó nemzetiségi önkormányzatot, mind pedig az iskolát. A beruházás legnagyobb nyertese összességében az iskola. "Az egyeztetésen mi magunk döbbentünk le, hogy egyrészt a nemzetiségi önkormányzat nem képviseltette magát. …Megvolt az üzenet igazgató asszonyon keresztül, hogy a fenntartó nem engedi, hogy a gyermekek önkormányzati rendezvényen fellépjenek. Sem most, sem a jövőben, semmilyen önkormányzati rendezvényen. Szeptember 11-én történt, szeptember 12-én kértem elnök asszonyt, hogy legyen kedves, erősítse meg… Milyen gondolat, hogy az önkormányzat által rendezett rendezvényeken, amit a falunak a falu rendez, azokon valaki ne örülne annak, hogy az iskolás/óvodás korú gyermekeink fellépjenek. … erre a kérdésre nem érkezett válasz. Még ennél is megdöbbentőbb, hogy 12. éve lesz, hogy az Ünnepnaptárt kiadjuk. Nem érkezik válasz az intézményeink részéről, hogy az éves rendezvényeiket küldjék meg, hogy az Ünnepnaptárba betehessük… Jön egy üzenet, hogy az önállóan gazdálkodó két intézményvezető nem hagyhatja jóvá a saját rendezvényeinek Ünnepnaptárban történő megjelenését. Azt a megdöbbentő e-mailt kaptuk ma, hogy 2019-es esztendőben nem kívánnak élni a lehetőséggel, praktikus információval, amit az Ünnepnaptár tartalmaz (akár az évzárókról, akár a rendezvényekről, kiemelt versenyekről…)…, kivétel a térségi népmese mondó verseny (mely a Magyar Kultúra Napja ünnepség része)…, itt engedélyezi az intézménynek, hogy részt vehessenek." Úgy gondolja, hogy ideje különbséget tenni a nemzetiségi önkormányzás, mint intézmény és a megválasztott képviselők között. (Önös érdekek, homokozó példa.)

Javasolja, hogy az NNÖT felé fogalmazzon meg a Testület egy levelet, melyben konkrétan rákérdeznek az Ünnepnaptárral kapcsolatos állásfoglalásra, továbbá a BTDSE levelére is szeretné, ha válaszolnának.

 

Felhozza, hogy a magyarországi németek országos lapjában megjelent több cikk Taksonyról. (Szabó Katalin Taksony története, 233 millió forintos beruházás, Taksony legidősebb polgára.., ) "A lap eleje egy cikkel indul az NNÖT részéről, amire a Neue Zeitung szerkesztője megkért, hogy erre polgármesterként, Taksony reagáljon…"  Utal az ezzel kapcsolatos érdekes visszajelzésekre. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Érdeklődik, hogy jól értelmezi, hogy az NNÖT részéről nem testületi döntésről van szó, hanem elnök asszony döntéséről.

 

Kreisz László polgármester

Nem tudja egyértelműen kijelenteni. Elmondja, hogy az e-mailben mindegyik képviselő neve másolatban szerepelt. Firtatja ennek a döntésnek az értelmét. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Véleménye szerint ennek az-az értelme, hogy az NNÖT nem akar a települési önkormányzattal együttműködni. "Ezt már az alakuló ülésen is kinyilvánították, hogy nem kötelező minket oda meghívni, csak ajánlott."

 

Györke Erzsébet képviselő

Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökeként elmondja, hogy az egyesületek vezetői másként gondolkodnak és a községi ünnepeken az egyesületekben táncoló, szavaló, éneklő gyermeket nagy örömmel szerepeltetik az önkormányzat ünnepségein. Azt kívánja, hogy legyen erejük és bátorságuk a jövőre nézve is így tenni.

 

Tóth József képviselő

Javasolja, hogy az elhangzott témákat az Egyebek napirendi pont keretében tárgyalják. Kéri, hogy folytassák a napirendek megvitatását.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a javaslatot, utal arra, hogy pont ez volt a lényeg, hogy a napirendi pontnál hangozzanak el ezek az észrevételek.

Ezzel a napirendi pontot lezárja.

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATÁNAK BÕVÍTÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a hivatal az alábbi helyszínekre vonatkozóan kért be árajánlatot közvilágítási lámpatestek elhelyezésére:

 

  • Arany János köz 1 db lámpatest felhelyezése
  • Szent Mihály utca végén 1 db lámpa áthelyezés, 3 db új lámpa felhelyezése
  • Ybl Miklós utca (jelenleg minden 4. oszlopon van lámpa) lámpa sűrítésként minden 2. oszlopra, ez 2 db új lámpa felhelyezését jelenti.

A beérkezett ajánlatok között meglepően nagy különbségekről számol be. A Bizottság a Kalipron Kft. hagyományos lámpatestekre vonatkozó ajánlatát javasolja a Testületnek elfogadásra. Megjegyzi, hogy a Testület a továbbiakban is javasolhat olyan pontot, ahol még véleménye szerint érdemes a közvilágítás bővítésében gondolkodni.

 

Kreisz László polgármester

Üdvözli a Bizottság döntési javaslatát. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Kérdése, hogy számszakilag a cég által megfogalmazott összeg, vagy a döntési javaslatban olvasható összeget kell-e figyelembe venni, tekintettel arra, hogy különbözik a két szám.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Pontosítja, hogy az árajánlatban szereplő összeg a valós. A döntési javaslatban elírás történt. A korrekt összeg: 427.393,- forint.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a helyes összeggel a Bizottság döntési javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 201          Száma: 18.10.30/6/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 20:14

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának bővítésére

1. javaslat: Határozat a település közvilágítási hálózatának bővítéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalipron Kft. (1107 Budapest, Basa utca 26.) árajánlatában szereplő műszaki tartalommal és vállalási határidővel az Arany János köz, Szent Mihály utca vége és az Ybl Miklós utca meglévő oszloprendszerén a közvilágítás légvezetékes bővítése mellett dönt.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kalipron Kft-től a munkálatokat az ajánlatában szereplő bruttó 427.393,- Ft összeggel megrendelje.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

201/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kalipron Kft. (1107 Budapest, Basa utca 26.) árajánlatában szereplő műszaki tartalommal és vállalási határidővel az Arany János köz, Szent Mihály utca vége és az Ybl Miklós utca meglévő oszloprendszerén a közvilágítás légvezetékes bővítése mellett dönt.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Kalipron Kft-től a munkálatokat az ajánlatában szereplő bruttó 427.393,- Ft összeggel megrendelje.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Micheller Anita

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS KÖZVILÁGÍTÁSI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen az egyik fontos kérdés az volt, hogy egy vagy két évre szóló megbízást javasoljanak a legkedvezőbb ajánlatot tevő szolgáltatóval. A Bizottság két évre szóló szerződéskötést javasol az ELMÛ-ÉMÁSZ Kft-vel.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság döntési javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 202          Száma: 18.10.30/7/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 20:15

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

1. javaslat: Határozat közvilágítási áramszolgáltató kiválasztásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2020. évekre vonatkozóan az ELMÛ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-t bízza meg a villamos energia adásvételével 19,80 Ft/kWh + Áfa áron.

Felhatalmazza Polgármestert a szerződés előkészítésére, aláírására.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

202/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019-2020. évekre vonatkozóan az ELMÛ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft-t bízza meg a villamos energia adásvételével 19,80 Ft/kWh + Áfa áron.

Felhatalmazza Polgármestert a szerződés előkészítésére, aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ TERMÕFÖLDEK HASZONBÉRBE ADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a haszonbérletre irányuló kiírást támogatja és bérleti díjként 1400,- Ft/Ak értéket javasol a Testületnek elfogadásra.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a pályázati kiírás hol jelenik majd meg és mikor. Fontosnak tartja megjelölni, hogy csak helyi pályázók vehessenek rajta részt. (ha nincs helyi pályázó, akkor idegen..)

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy a hirdető táblán fogja a hivatal közzé tenni a felhívást. A helyi gazdák részére a hirdetmény kiküldésre kerül. Hangsúlyozza, hogy a helyi gazdáknak elő haszonbérleti joguk van, elsőbbséget élveznek a nem helyiekkel szemben.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 203          Száma: 18.10.30/8/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 20:18

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adására

1. javaslat: Határozat önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérbe adásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0138/158, 0138/159, illetve 013/3 helyrajzi számú termőföldek haszonbérletére irányuló pályázati kiírást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

203/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú, 0138/158, 0138/159, illetve 013/3 helyrajzi számú termőföldek haszonbérletére irányuló pályázati kiírást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS KIRÁLY ANDRÁS R.ALEZREDES SZIGETSZENTMIKLÓSI RENDÕRKAPITÁNYSÁG ÉLÉRE TÖRTÉNÕ KINEVEZÉSRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy Király András már most is megbízott kapitányként szolgál. Amennyiben nincs kérdés, úgy a kinevezés elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 204          Száma: 18.10.30/9/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 20:19

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés Király András r.alezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság élére történő kinevezésről

1. javaslat: Határozat Király András r.alezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság élére történő kinevezésről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Király András r.alezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság élére történő kinevezését, egyben felhatalmazza a Polgármestert a támogató vélemény továbbítására a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetője felé.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

204/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Király András r.alezredes Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság élére történő kinevezését, egyben felhatalmazza a Polgármestert a támogató vélemény továbbítására a Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság vezetője felé.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS A RENDÕRSÉGGEL KÖTENDÕ EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy a közterület-felügyelő alkalmazása kapcsán szükséges együttműködési megállapodást kötni a rendőrséggel. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a tervezet elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs, úgy a megállapodás tervezetről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 205          Száma: 18.10.30/10/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 20:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról

1. javaslat: Határozat a rendőrséggel kötendő együttműködési megállapodásról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyelői feladatok ellátása kapcsán, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

205/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület-felügyelői feladatok ellátása kapcsán, a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötendő együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot és megadja a szót Áncsán Mihály Szociális és Népjóléti Bizottság elnökének.

 

Áncsán Mihály képviselő

Elmondja, hogy a hivatal az előző évre vonatkozó értékelést összeállította és megküldte kormányhivatal részére. Erre az értékelő dokumentumra érkezett kiegészítésre vonatkozó javaslat, melyet a hivatal figyelembe vett és ennek megfelelően kibővítette az anyagot. Ez a kiegészített dokumentum került a Testület elé, melyet a Bizottság elfogadásra javasol.

 

Tóth József képviselő

Néhány hiányossággal kapcsolatban a Gyermekjóléti Szolgálat szerint intézkedési terv készült. Kérdése, hogy milyen státuszban vannak ezek az intézkedési tervek, milyen határidők kerültek meghatározásra. Kérdésére írásban vár választ jegyző asszonytól.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 206          Száma: 18.10.30/11/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 20:23

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékeléséről

1. javaslat: Határozat az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységének átfogó értékeléséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataival kapcsolatos 2017. évi átfogó értékelés felülvizsgálatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

206/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataival kapcsolatos 2017. évi átfogó értékelés felülvizsgálatát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

12. ELÕTERJESZTÉS BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSÁRÓL A BEÉRKEZETT LOGÓ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Györke Erzsébet Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Felvezetésként tájékoztat a logó pályázat apropójáról: Taksony nagyközség első okleveles említésének 750. jubileumi évfordulója.

A pályázat kiírás megjelent a taksonyi Hírharangban, Hírlevelekben. Számos pályázati munka érkezett. A Bizottság a pályaművek értékelésére az alábbi összetételű bíráló bizottság megalakítását javasolja Képviselő-testületnek:

 

·         W. Tóth Mara, tanárnő, grafikus, festőművész

·         Lehel Endre, grafikus, festőművész

·         Tömösvári György, nyomdai grafikus, tervező

·         Kóczián Krisztián, grafikus, digitális logótervező

 

Jelzi, hogy a pályázat eredményhirdetésére a novemberi testületi ülés határozata alapján a Taksony napi ünnepségen kerül sor.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a bíráló bizottság összeállításánál az volt az elsődleges cél, hogy az együttes magas szintű szakmai tudás eredménye egy logó lehessen, mely jól használható. Ezzel indokolja a bizottság tagjaként digitális logótervező felkérését is. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Egyetért a javasolt szakmai stábbal. Érdeklődik, hogy hol lehet megtekinteni a pályaműveket.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a pályaműveket külön kapták meg, jegyző asszonynak és neki van rálátása, a munkák sorszámot kapnak, így sem a bíráló bizottság, sem a testület a kihirdetésig a benyújtó személyét nem fogja ismerni. A november 29-i leleplezéskor derül ki, hogy a nyertes logó kinek a pályaműve alapján készült. Felveti annak lehetőségét, hogy az összes pályázónak adjanak valamiféle elismerést, a nyertes pályázó pedig kiemeltebb díjat kapjon. Közli, hogy 11 pályázó jelentkezett, valaki több pályaművel. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Támogatja a pályázaton részt vevők elismerő oklevéllel történő megajándékozását.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy 20 pályamű érkezett. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Úgy gondolja, hogy a bíráló bizottság nem döntéshozó szervként működne, hanem javaslatot tesz a Képviselő-testület felé. A Testület következő ülésére november 27-én kerül sor. Erre az alkalomra készülne el az előterjesztés a bíráló bizottság javaslatával.

 

Tóth József képviselő

Felhozza kérdésként, hogy a titkosítás kapcsán említett számozás esetén hogyan tud javaslatot tenni a bíráló bizottság, illetve dönteni a Testület. "Végeredményben nekik is bele kell látni a műbe, úgy tudnak dönteni és nekünk képviselőknek is tudni kellene, hogy melyik is az a mű."

 

Kreisz László polgármester

"A pályaműveket sorszámmal láttuk el. A pályamű alkotójának nevét nem tüntetjük fel a munka mellett." A logó mellett szerepel a szám. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Örömét fejezi ki a szakmai alapon javasolt bíráló bizottsággal kapcsolatban. Érdeklődik, hogy a tagok véleményeket fogalmaznak meg, vagy döntési javaslatokat tesznek. Szerencsésnek tartaná, ha a bizottság páratlan számú tagból állna.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az észrevételt. Rögzíti, hogy a csapatban Kóczián Krisztián logótervező képviseli azt a fajta szakmaiságot, ami a logó megalkotására koncentrál. A másik három tag az, aki - egyrészt ismeri Taksonyt -  a művészi érték szempontjából tesz javaslatot. "Így mindegy, hogy páros vagy páratlan, mert a négyből egy kimondottan a szakmai érvek, vélemények alapján a konkrét tervezői munkát is el tudja látni." Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az előkészítő bizottságra vonatkozó javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 207          Száma: 18.10.30/12/0/A/KT

Ideje: 2018. október 30 20:38

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

12. napirend: Előterjesztés bizottság megalakulásáról a beérkezett logó pályázatok elbírálására

1. javaslat: Határozat bizottság megalakulásáról a beérkezett logó pályázatok elbírálására

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a logópályázatra beérkezett pályaművek értékelésére szakmai bíráló bizottságot hoz létre az alábbi összetétellel:

·         W. Tóth Mara, tanárnő, grafikus, festőművész

·         Lehel Endre, grafikus, festőművész

·         Tömösvári György, nyomdai grafikus, tervező

·         Kóczián Krisztián, grafikus, digitális logótervező

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              7             100.00          77.78     7

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

207/2018. (X. 30.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a logópályázatra beérkezett pályaművek értékelésére szakmai bíráló bizottságot hoz létre az alábbi összetétellel:

·         W. Tóth Mara, tanárnő, grafikus, festőművész

·         Lehel Endre, grafikus, festőművész

·         Tömösvári György, nyomdai grafikus, tervező

·         Kóczián Krisztián, grafikus, digitális logótervező

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

13. EGYEBEK

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek a napirendi pont keretében közérdekre számot tartó bejelenteni valója, kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Felhozza, hogy tudomása szerint a Hírharangnak nincs főszerkesztője, mégis az egyik cikk alján így szerepel. Utal rá, hogy a Képviselő-testület úgy határozott, hogy a főszerkesztői státuszt megszünteti. A Hírharang következő számában helyreigazítást kér. Választ vár ezzel kapcsolatban.

Közterület-felügyelővel történt egyeztetése kapcsán tudomása van arról a problémáról, hogy a területeken tapasztalt hiányosságokat nem tudta (közterület-felügyelő) megosztani az illetékessel. Javasolja, hogy készítsen egy értesítési lapot, amiben jelzi, hogy az adott napon milyen témában történt megkeresés, és amennyiben nem érte el az illetékest, akkor legközelebb mikor jelentkezik. 

Jelzi, hogy a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet bizonyos pontjainak betartásának ellenőrzése hétvégén lehetséges. "Sokan jelezték, hogy hiába van a rendelet, fát vágnak, mindenféle olyan munkákat (gépi munkákat) végeznek, amit a rendelet tilt. Itt a közterület-felügyelőnek is akadna dolga. Oldja meg a hivatal, hogy egy-egy ilyen hétvégén - ez ellenében vagy túlórát kapjon vagy szabadnapot- jelenjen meg a településen…"

Megjegyzi, hogy a Révész utcai szemetesek még mindig nincsenek kihelyezve. (már egy éve jelezte.) A lakók maguk szedik a szemetet. Választ vár erre vonatkozóan, hogy az ígéret ellenére miért nem lett megoldva.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy csakugyan nem a főszerkesztő megjelölés, hanem a Hírharang Szerkesztő Bizottságának elnöke megnevezés a helyes. Nem gondolja, hogy emiatt helyreigazítás szükséges, tekintettel arra, hogy egy bejelentést sem kaptak ezzel kapcsolatban. Képviselő úrnak megköszöni az észrevételt.

Az értesítési lapra vonatkozó javaslatot megköszöni.

A hétvégi munkák tilalmának ellenőrzése (betartják-e vagy sem) kapcsán ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogy megvizsgálják ennek lehetőségeit.

A szemetes edények kihelyezésével kapcsolatban megerősíti, hogy valóban nem történt meg. Úgy véli, hogy a közbeszerzés (ebbe beemelték) lezárásával kihelyezésre kerülnek. Ettől kezdve az edények ürítését már a zöld területet fenntartó cég fogja elvégezni. Kis türelmet kér még ezzel kapcsolatban. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy az október 18-án lezajlott lakossági fórum során megállapodott lépések kapcsán történt-e bármi előrelépés…

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy az emlékeztető elkészült. Időpontja még nincs vezérigazgató úrhoz. A jogi útra terelés előkészítése folyamatban van. A megkereséssel addig nem fognak lépni, amíg vezérigazgató úrral erről nem sikerül egyeztetni. Rögzíti, hogy a mai nap folyamán egyeztetett jegyző asszonnyal arról, hogy mely lépéseket lehet párhuzamosan indítani. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Nem érti polgármester úr vasárnapi munkavégzéssel kapcsolatos megjegyzését. Felveti kérdésként, hogy "akkor minek hoztuk a rendeletet. Akkor ki kell húzni belőle ezt a részt. Egy rendelet annyit ér, amennyit betartanak belőle. Nem biztos, hogy az, aki hétvégén dolgozik, direkt azért csinálja, hogy bosszantsa a többieket, lehet, hogy nem tudja." Hangsúlyozza, hogy ezzel érdemes foglalkozni.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy a tiltott magatartásokat nem csak a közterület-felügyelő révén lehet szankcionálni, hanem arra egyéb módon is sor kerülhet. Jelzi, hogy volt már példa arra, hogy bejelentést kaptak és az érintettet a hivatal tájékoztatta a rendelettel kapcsolatban. Megjegyzi, hogy meg fogják oldani, hogy nem csak munkaidőben, hanem azon kívül is tevékenykedjen, jelen legyen a közterület-felügyelő a településen.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A Hírharanggal kapcsolatos megjegyzéssel kapcsolatban elmondja, hogy valóban nem főszerkesztője a lapnak. Korrektúra során került véletlenül a megnevezés a cikkhez. Nem látja akadályát a helyreigazításnak.

Jelzi, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban az Orgona köz lakói érdeklődnek, hogy az idén várható-e előrelépés.

 

Kreisz László polgármester

Igennel válaszol. Jelzi, hogy még a tél beállta előtt szeretnék megoldani. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az ’Egyebek’ napirendi pontot lezárja.

 

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 20 óra 53 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

Tóth József

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn