Összesen 3441158 látogató
Összesen 6802 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2019.04.29.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 53 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2019.április 29.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Ruff Mátyás

             6. Szalai János

             7. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

8.                                                                                                           Halász János

9.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett:

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 29-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 19 óra 56 perckor megnyitja.

 

Áncsán Mihály képviselő úr kiment a teremből, így a jelen lévő szavazók száma 6 (hat) főre módosult.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet képviselő asszonyt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 76 Száma: 19.04.29/1/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 19:57

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 29-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

76/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 29-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Áncsán Mihály képviselő úr visszaérkezett, így a jelen lévő szavazók száma 7 (hét) főre emelkedett.

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjét a 8-as pont előre vételével javasolja módosítani. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy miért nem tárgyalja a Testület a 2019. évi munkaterv szerinti Kis Duna TV szolgáltatás indításának témakörét.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a témát bizottsági ülés keretében tárgyalták, a Pénzügyi Bizottság nem javasolja a TV újraindítását többek között forrás hiánya miatt. Ezért nem került a testületi ülésre beterjesztésre.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még javaslata, kérdése, észrevétele a napirendi pontokkal kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a módosított napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 77 Száma: 19.04.29/2/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29. 19:59

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 29-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 1.) rendelet módosítására

4.    Előterjesztés a tornaterem felújításáról

5.    Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2018. évi tevékenységéről

6.    Előterjesztés "A Széchenyi István utca fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

7.    Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítására

8.    Előterjesztés a Taksonyi Polgárőr Egyesület és Taksony Nagyközség Önkormányzat közötti haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

9.    Előterjesztés a 2019. évben zajló veszélyes hulladékgyűjtés, mint szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban

10. Előterjesztés a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére

11. Előterjesztés Pócsi Gyula kérelmének elbírálásáról

12. Egyebek

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

77/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. április 29-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 1.) rendelet módosítására

4.    Előterjesztés a tornaterem felújításáról

5.    Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2018. évi tevékenységéről

6.    Előterjesztés "A Széchenyi István utca fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

7.    Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítására

8.    Előterjesztés a Taksonyi Polgárőr Egyesület és Taksony Nagyközség Önkormányzat közötti haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

9.    Előterjesztés a 2019. évben zajló veszélyes hulladékgyűjtés, mint szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban

10. Előterjesztés a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére

11. Előterjesztés Pócsi Gyula kérelmének elbírálásáról

12. Egyebek

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÕL SZÓLÓ 3/2018. (III. 01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti könyvvizsgáló asszonyt és pénzügyi irodavezető asszonyt. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy könyvvizsgáló asszony a bizottsági ülésen is jelen volt. A módosítás megtárgyalásra került és a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy számítani lehet-e még olyan tételre, ami esetleg változhat a költségvetésben.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy a könyvvizsgáló véleménye, valamint az önkormányzat előterjesztése tekintetében a számsoroknál eltérés található. Ennek okára kérdez rá. (Bevételi előirányzat összesen számsornál 10 millió forint az eltérés a kiadási oldalhoz képest.)

 

Megmutatja a táblázatokat pénzügyi irodavezető asszonynak, aki jelzi, hogy papír alapon ellenőrzésként ismételten összeadja a tételeket. Utána visszatérnek a felvetett kérdésre.

 

Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető

Áncsán Mihály képviselő úr kérdésére vonatkozóan elmondja, hogy a tavalyi évben is voltak olyan előirányzatok az uniós pályázatokkal kapcsolatosan, amikor a kincstár az utolsó pillanatban kezdeményezett előirányzat módosítást a beszámoló elfogadása előtt. Rögzíti, hogy a beszámoló benyújtásának határideje március 20. volt, ez határidőre megtörtént. (Hozzáfűzi, hogy az előző évből kiindulva próbált egyeztetni, de sem a határidőig, sem azt követően nem sikerült. Elvileg nem várható előirányzat módosítás, de nem tudja biztosra mondani, hogy az uniós pályázatokkal kapcsolatosan nem kerül-e még sor rá a kincstár kezdeményezésére.)

Amit lehetett és tudtak a teljesítési adatok alapján, az a módosításban felvezetésre került.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet módosításról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 5    Száma: 19.04.29/3/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:05

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 01.) rendelet módosítására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2019. (V.02) rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló

3/2018. (III.01.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 01.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

607 280 186 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

651 816 181 forintban

Működési egyenleg

-       44 535 995 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

326 487 173 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 118 279 674 forintban

Felhalmozási egyenleg

-          791 792 501 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

933 767 359 forintban

Költségvetési kiadások

1 770 095 855 forintban

Költségvetési egyenleg

-         836 328 496 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

1 498 788 373 forintban

Finanszírozási kiadások

662 459 877 forintban

Finanszírozási egyenleg

836 328 496 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét 2 117 735 676 forintban állapítja meg.

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2019. április 29.

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2019. május  napján megtörtént.

                                                                                                          /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V.02) rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló

3/2018. (III.01.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34.§ és Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján Taksony Nagyközség Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (III. 01.) rendelet (továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

 

A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Működési költségvetési bevételének összegét

607 280 186 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

651 816 181 forintban

Működési egyenleg

-       44 535 995 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

326 487 173 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 118 279 674 forintban

Felhalmozási egyenleg

-          791 792 501 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

933 767 359 forintban

Költségvetési kiadások

1 770 095 855 forintban

Költségvetési egyenleg

-         836 328 496 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek

1 498 788 373 forintban

Finanszírozási kiadások

662 459 877 forintban

Finanszírozási egyenleg

836 328 496 forintban

 

bevételi és kiadási főösszegét 2 117 735 676 forintban állapítja meg.

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2019. április 29.

 

/: Kreisz László :/

/: Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2019. május. napján megtörtént.

                                                                                                          /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A TORNATEREM FELÚJÍTÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Gera Imrét, a BTDSE elnökét.

Jelzi, hogy a bizottsági ülést megelőzően elnök úr felvázolta az elképzelést, ami a tornaterem komplex felújítását jelentené: tornaterem padlózatának felújítása, egyes funkciók felcserélésével a gyerekek kevesebb szennyeződést vinnének be a tornaterembe (helyiség megközelítése az öltözőkből történne). A világításkorszerűsítés során szeretnék a minimum elvárásokat megvalósítani. A felújítás tartalmazná a tornaterem részre eső fűtéskorszerűsítést és az épület tetején lévő megújuló energiaegységek bővítését is. Megjegyzi, hogy a Testület hozzájárulását koncepció szinten kéri a BTDSE a pályázat benyújtása érdekében. Hozzáfűzi, hogy nem szeretné, ha olyan műszaki rajzok kerülnének be a dokumentum mellé, amit inkább elképzelésnek lehet nevezni.

Fontosnak tartja a tulajdonosi hozzájárulás mellett azt is rögzíteni, hogy a hatósági egyeztetésekről a Képviselő-testület mindig kapjon visszacsatolást, információt. (aktuális státusz) Bízik a hosszú távú, stratégiai együttgondolkodásban. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Üdvözli az egyeztetés létrejöttét. Jelzi, hogy kritikák is megfogalmazódtak az ülésen az anyag előkészítettségével kapcsolatban. Fontosnak tartja, hogy a részleteket szakemberekkel, mind pedig együtt gondolkodva véglegesítsék. (Felhozza, hogy a Tanzfestre készülés kapcsán jutott eszébe, hogy a bevonulással gond lehet - öltözőkön keresztül..)

Hangsúlyozza, hogy a Bizottság az elveket, elgondolást maximálisan támogatta a részletek alapos átgondolása mellett.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Támogatja a korszerűsítést. Véleménye szerint tanácsos lenne olyan nyilatkozattal is rendelkezni mely rögzíti, a felújítás tűzvédelmi szempontból is megfelelő. Hiányolja a fenntartó támogató hozzájárulását.

 

Gera Imre, BTDSE elnöke

Megköszöni a meghívást. A párbeszédnek szintén nagyon örül. Véleménye szerint a jelenlegi koncepciótervvel szerencsésebb a helyzet olyan szempontból, hogy egy teljesen kompakt terven sokkal nehezebb változtatni a pályázatban. (A kosárlabda csarnok kapcsán számol be ilyen jellegű negatív tapasztalatairól). Az aktuális helyzetre lehetőségként tekint; az kerüljön megvalósításra, amit igazán szeretnének.

Rögzíti, hogy az útvonalak nem változnak. (Hátulról is és a régi útvonalon is be lehet jönni a tornaterembe.)

Az ígért műszaki rajz kapcsán megnyugtatásként közli, hogy a konkrét változtatási javaslatok mérnöki leírása megtörtént.

Közli, hogy a költségterveknél számoltak tervezési és hatósági díjakkal.

A TAO kapcsán hangsúlyozza, hogy úgy nem kezdenek bele egy tornaterem felújításba, hogy a csarnok még nem készült el. A tornaterem felújítás pályázatára lehetőségként tekint. (2023-ig van TAO törvény jóváhagyva, a jelenlegi jogszabály környezet lehetővé teszi ezeknek a programoknak a hosszabbítását négy éven keresztül. Úgy véli, hogy ennyi idő alatt el kell készülnie a csarnoknak a legrosszabb forgatókönyv szerint is. Kiemeli az erős kapcsolati tőkét, melynek köszönhetően nagyon bizakodó a beruházásokat illetően.)

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint is lényeges az összefogás az akadályok elkerülése végett. A koncepciótervet és az elképzelést támogathatónak véli, kéri a BTDSE-t, hogy a partnerséget ne felejtse el a szakhatóságokkal történő egyeztetéseket követően sem. (testület tájékoztatása a haladás ütemében) Megadja a szót Szalai János PTKB elnökének.

 

Szalai János képviselő

Felhozza, hogy a testületi munka során a teljesen előkészített anyagokhoz szokott hozzá. Megjegyzi, hogy a pályázat legneuralgikusabb része annak költségvonzata lesz…

 

Gera Imre, BTDSE elnöke

Pontosításként hozzáfűzi, hogy az egyesület sportfejlesztési programjáról van szó. Megjegyzi, hogy a terveket a fenntartó felé is benyújtották. Rögzíti, hogy a beruházás megkezdése műszaki tervek alapján kell, hogy történjen.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást. Javasolja, hogy a határozatot egészítsék ki azzal, hogy a tervezett átalakítási munka kizárólag Taksony Nagyközség Önkormányzata által jóváhagyott, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő és a szakhatóságokkal leegyeztetett tervdokumentáció birtokában kezdhető meg. Továbbá szeretné kérni, hogy a hatósági egyeztetésekről folyamatos visszacsatolás érkezzen az önkormányzat felé.

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a kiegészített tulajdonosi hozzájárulásról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 78 Száma: 19.04.29/4/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:25

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a tornaterem felújításáról

1. javaslat: Határozat tulajdonosi hozzájárulásról a tornaterem felújításával kapcsolatosan

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Brózik Tibor Diáksport Egyesület által benyújtott kérelemben foglalt, Taksony, 198. helyrajzi számú, természetben a Taksony, Iskola u. 3. szám alatt található ingatlan meglévő tornatermének átalakításához a mellékelt műszaki leírás alapján azzal, hogy a tervezett átalakítási munka kizárólag Taksony Nagyközség Önkormányzata által jóváhagyott, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő és a szakhatóságokkal leegyeztetett tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.

 

A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá a Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület részére a tervezett átalakítási munkák megvalósítását követően az ingatlan (tornaterem) 15 év időtartamban történő használatához azzal, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, mint az ingatlan vagyonkezelésére jogosult a használathoz hozzájárulását adja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

78/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Brózik Tibor Diáksport Egyesület által benyújtott kérelemben foglalt, Taksony, 198. helyrajzi számú, természetben a Taksony, Iskola u. 3. szám alatt található ingatlan meglévő tornatermének átalakításához a mellékelt műszaki leírás alapján azzal, hogy a tervezett átalakítási munka kizárólag Taksony Nagyközség Önkormányzata által jóváhagyott, a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő és a szakhatóságokkal leegyeztetett tervdokumentáció birtokában kezdhető meg.

 

A Képviselő-testület hozzájárulását adja továbbá a Brózik Tibor Taksonyi Diáksport Egyesület részére a tervezett átalakítási munkák megvalósítását követően az ingatlan (tornaterem) 15 év időtartamban történő használatához azzal, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, mint az ingatlan vagyonkezelésére jogosult a használathoz hozzájárulását adja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A következő napirend megtárgyalása előtt megadja a szót Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető asszonynak a költségvetési rendeletmódosítás megtárgyalása során tett képviselői észrevétel tisztázására.

 

Szeleckiné Nagy Andrea pénzügyi irodavezető

Tájékoztatásul közli, hogy "a rendeletmódosítás előterjesztésének számszaki része, tehát az excel táblák, azok hibátlanok. A szövegesben történt egy szám elírás. Ezt köszönöm az észrevételt, ezt javítani fogom. Viszont a könyvvizsgálói véleménnyel teljesen megegyezik. Annyi a különbség - az még hozzátartozik a tájékoztatáshoz - , hogy addig, amíg az előterjesztés intézményi bontásban tartalmazza az előirányzat módosítást és átcsoportosításokat, addig a könyvvizsgálói jelentés összességében írja le. Ha összeadjuk a szöveges előterjesztés számait, akkor ki fognak jönni a könyvvizsgáló által feltüntetett számok."

 

Tóth József képviselő

Megköszöni a tisztázást.

 

Kreisz László polgármester

Szintén megköszöni a tájékoztatást és rátér a következő napirendi pont ismertetésére.

 

 

 

5. BESZÁMOLÓ A FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÕ KÖZPONT 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János PTKB elnöke

Jelzi, hogy a Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja Képviselő-testületnek. Tájékoztatásul elmondja, hogy intézményvezető asszony betegség miatt van távol.

 

Tóth József képviselő

A beszámolóval kapcsolatban a következő megállapítást teszi: érdeklődik, hogy miért a karbantartók hordják ki a leveleket és a Hírharangot, ha postás is van alkalmazásban. Véleménye szerint ez elfogadhatatlan. Kéri, hogy ezt a gyakorlatot szüntessék meg.

A beszállító cégek százalékos felosztásával kapcsolatos diagramot illetően megállapítja, hogy a helyi vállalkozók - a tejüzem kivételével - nem szerepelnek a beszállítók között. Ennek okára kérdez rá. (Miért nincs szerződés a Mészi húsbolttal, a pékárut miért nem a Kreisz pékség biztosítja?) 

Az összesítő ábra szerint a beszállítók 30%-a taksonyi székhelyű cég, holott összesen 4%. Firtatja, hogy a helyi vállalkozók támogatása hol nyilvánul meg. Felülvizsgálatot kér és a helyi vállalkozóknak lehetőség biztosítását.

 

Kreisz László polgármester

Kéri, hogy a holnapi nap folyamán képviselő úr a német nemzetiségi önkormányzat ülésén is emelje fel szavát a helyi cégek érdekében, utalva arra, hogy az étkeztetés kiszervezésre került..

A beszállítók közül elmondja, hogy a Ruff pékség is adózik Taksonyban, hiszen itt van az üzlete. Jelzi, hogy a Kolumbán és Társa Kft is taksonyi cég.

A Hírharang és a levél kihordása kapcsán hangsúlyozza, hogy lényeges szempont, hogy azt mindenki szinte egyszerre kapja meg. Hozzáfűzi, hogy a kézbesítő is a Forrás munkatársa, valamint a karbantartók is. Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Hírharang és levél kihordásában a postás is részt vesz. (jelentős részét ő hordja ki, a karbantartók besegítenek azért, hogy egy nap alatt végezni lehessen..)

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Kiemeli, hogy nem csak a Hírharang, hanem az adó és egyéb tájékoztató levelek esetében is szempont, hogy a település minden polgára egyszerre kapja meg az információt, függetlenül attól, hogy hol lakik.

 

Tóth József képviselő

Egyik választ sem tudja elfogadni.

 

 

 

Györke Erzsébet képviselő

Kéri, hogy az intézmény vezetőjének engedjék meg, hogy eldönthesse, hogyan allokálja a munkatársakat a felmerülő feladatokra.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 79 Száma: 19.04.29/5/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:34

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2018. évi tevékenységéről

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

79/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS "A SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA FEJLESZTÉSE" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Jelzi, hogy az előterjesztésből is jól látható, hogy egy pályázat érkezett, mégpedig a Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. részéről. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 80 Száma: 19.04.29/6/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29. 20:35

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés "A Széchenyi István utca fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete "A Széchenyi István utca fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlata

-       az értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlat, és

-       a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben megjelölt nyilvántartások szerint sem áll a felhívásban előírt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt,

-       a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás Ajánlatkérő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

80/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete "A Széchenyi István utca fejlesztése" tárgyú közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlata

-       az értékelési szempont szerinti legjobb ár-értékarányt tartalmazó ajánlat, és

-       a 321/2015. (X.30.) Kormányrendeletben megjelölt nyilvántartások szerint sem áll a felhívásban előírt kizáró okok bármelyikének hatálya alatt,

-       a Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty u. 2434/1 Hrsz. Adószám: 10933255-2-13.) Ajánlattevő ajánlatában szereplő ellenszolgáltatás Ajánlatkérő szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére tekintettel is megfelelő.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS A KITÜNTETÕ DÍJAK ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Györke Erzsébet Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Györke Erzsébet képviselő

Előzetesen elmondja, hogy a rendelet posztumusz díjjal történő kiegészítését a Képviselő-testület elfogadta. Ezt követően került sor a részletek egyeztetésére, mely munkába a civil szervezeteket is bevonták. A bizottsági ülésen is nagyon sok kérdés merült fel, többek között alapvetően tisztázásra szorult az az időintervallum, amin belül a díj adományozható, továbbá járjon-e pénzjutalom is a díjhoz.

A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy a díjazott halálának időpontja 1990. január 1-ét követő időszakra essen, valamint a Posztumusz díj adományozására az Életműdíj kategórián belül legyen lehetőség.

Megerősíti, hogy a Bizottság a díjadományozás eddigi gyakorlatával teljes mértékben egyetért.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. A javaslatokat vitára bocsájtja. Hangsúlyozza, hogy ez a lehetőség szintén alkalmat ad a köszönet nyilvánításra és az elismerésre. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Elmondja, hogy az előterjesztésre azért került sor, mivel az előző évek folyamán a jelölés során többször fogalmazódott meg olyan vélemény, hogy szükség lenne posztumusz díjra. A rendelet-tervezet kidolgozása megtörtént, melyet a Bizottság tárgyalt, továbbá az Előkészítő Testület ülésén is megvitatásra került. Jelzi, hogy a végső szót a Testület mondja ki. Felelős döntéshozatalt kér.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a rendelet módosítás elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 81 Száma: 19.04.29/7/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:42

Típusa: Nyílt

Rendelet       Elutasítva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítására

1. javaslat: Kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (VI. 10.) rendelet módosítását a melléklet szerinti tartalommal nem támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                4             57.14         44.45     4

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       2             28.57         22.22     2

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

81/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 11/2015. (VI. 10.) rendelet módosítását a melléklet szerinti tartalommal nem támogatja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A TAKSONYI POLGÁRÕR EGYESÜLET ÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTTI HASZONKÖLCSÖN SZERZÕDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNÕ MEGSZÜNTETÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését javasolja Képviselő-testületnek. Hozzáfűzi, hogy az ülést követően érkezett árajánlat arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerülne a gépjárművet olyan műszaki állapotba hozni, hogy használható legyen. (200eFt, + műszaki vizsga díja) Felhozza, hogy a jármű közterület felügyelő számára alkalmas lenne munkavégzéshez, továbbá segítheti az intézményüzemeltetés munkáját is…

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy a Polgárőr Egyesület vezetőjével történt-e megbeszélés ezzel kapcsolatban.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megerősíti, hogy igen. Utal rá, hogy a nyilatkozat az előterjesztés mellékleteként feltöltésre került. Az egyesület nem kívánja tovább használni a járművet.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs több kérdés, úgy a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 82 Száma: 19.04.29/8/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29. 20:46

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a Taksonyi Polgárőr Egyesület és Taksony Nagyközség Önkormányzat közötti haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Taksonyi Polgárőr Egyesülettel 2015. február 24-én kötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

82/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Taksonyi Polgárőr Egyesülettel 2015. február 24-én kötött haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS A 2019. ÉVBEN ZAJLÓ VESZÉLYES HULLADÉKGYÛJTÉS, MINT SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL KAPCSOLATBAN

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a veszélyes hulladékgyűjtésre nagy szükség van, a Bizottság egyhangúan javasolja elfogadásra a szolgáltatás megrendelését. A legkedvezőbb ajánlatot a Trans-Global Kft. adta, így a feladat végrehajtására javasolják Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 83 Száma: 19.04.29/9/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:47

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a 2019. évben zajló veszélyes hulladékgyűjtés, mint szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban

1. javaslat: Határozat a 2019. évben zajló veszélyes hulladékgyűjtés, mint szolgáltatás megrendelésével kapcsolatban

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben Taksony településen a veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolítását a legkedvezőbb ajánlatot adó Trans-Global Kft.-től (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.) rendeli meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

83/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évben Taksony településen a veszélyes hulladékgyűjtés lebonyolítását a legkedvezőbb ajánlatot adó Trans-Global Kft.-től (1163 Budapest, Cziráki u.26-32.) rendeli meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS A DUNAVARSÁNYI ERKEL FERENC ALAPFOKÚ MÛVÉSZETI ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság a telephely létesítését támogatja az iskolában. Hozzáfűzi, hogy a jelen lévő művészeti iskola zeneoktatással foglalkozik. Utal a zenén kívüli művészeti ágak erősítésére vonatkozó bizottsági ülésen elhangzott véleményekre.

 

Kreisz László polgármester

Felhozza, hogy a döntési javaslatban megfogalmazásra került ez a vélemény. (új művészeti ágak felvételének javaslata…) Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Megemlíti, hogy zárt ülésen sor került az iskolaigazgató jelölt meghallgatására. Úgy véli ezzel a döntéssel tanácsos lenne az új igazgatót megvárni.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy a döntési javaslatban látható, hogy a tankerülettel egyeztettek, nem kerülték meg az iskola jelenlegi igazgató asszonyát. A tankerület vezetője megfogalmazta azt a célt, miszerint az állam az összes tankerületben lévő iskolában - függetlenül attól, hogy ki a fenntartó - szeretné a művészeti oktatást ingyenesen elérhetővé tenni. Hozzáfűzi, hogy ez nem minősül átszervezésnek. Tulajdonosi hozzájárulás szükséges, melyet kiegészítettek az új művészeti ágakra vonatkozó kéréssel… Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Szintén az igazgató kinevezés kapcsán szeretné jelezni, hogy az iskolában a rendelkezésre álló hely kevés. Hangsúlyozza, hogy a táncoktatás megoldott Taksonyban. Javasolja a döntéshozatalt a kérdésben elhalasztani.

 

Jelzik, hogy modern tánc oktatásról lenne szó. A jelenlegi táncoktatás a mindennapos testnevelés keretein belül történik.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy először arról a javaslatról kéri a Testület véleményét, hogy az adott témában a mai ülésen ne hozzanak döntést. (Hangsúlyozza, hogy jelen esetben a Testületnek véleményező szerepe van, a fenntartónak szükséges döntést hoznia. )

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 84 Száma: 19.04.29/10/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elutasítva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére

1. javaslat: Határozat képviselői javaslatról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére vonatkozó döntéshozatal elhalasztásáról elutasítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                3             42.86         33.33     3

Nem                                4             57.14         44.45     4

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

84/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth József képviselő javaslatát a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére vonatkozó döntéshozatal elhalasztásáról elutasítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a döntési javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 85 Száma: 19.04.29/10/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezésére

2. javaslat: A Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésének véleményezése

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ - mint intézményfenntartó - kérelmét a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta, melynek alapján:

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephelyet létesítsen a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában (2335 Taksony, Iskola u. 3.)


2. hozzájárul a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumainak melléklet szerinti módosításához azzal, hogy a képviselő-testület a taksonyi intézmény tekintetében új művészeti ágak, mint például  képzőművészet, tánc, dráma felvételét és oktatását javasolja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             71.43         55.56     5

Nem                                2             28.57         22.22     2

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

85/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ - mint intézményfenntartó - kérelmét a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola átszervezésével kapcsolatban megtárgyalta, melynek alapján:

1. hozzájárul ahhoz, hogy a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola telephelyet létesítsen a Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskolában (2335 Taksony, Iskola u. 3.)


2. hozzájárul a Dunavarsányi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola alapdokumentumainak melléklet szerinti módosításához azzal, hogy a képviselő-testület a taksonyi intézmény tekintetében új művészeti ágak, mint például  képzőművészet, tánc, dráma felvételét és oktatását javasolja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS PÓCSI GYULA KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság Pócsi Gyula kérelmének támogatását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 86 Száma: 19.04.29/11/0/A/KT

Ideje: 2019. április 29 20:55

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend: Előterjesztés Pócsi Gyula kérelmének elbírálásáról

1. javaslat: Határozat Pócsi Gyula kérelmének elbírálásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pócsi Gyula kérelmét elfogadja és részére 2019. július 13-án a Petőfi Sándor Művelődési Házat, annak személyzetét, technikusát a műsor érdekében biztosítja.


Az Önkormányzat a műsor után fizetendő jogdíj összegének megfizetését saját költségvetéséből biztosítja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                             0.00     0

Távol                               2                            22.22     2

Összesen                              9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

86/2019. (IV. 29.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Pócsi Gyula kérelmét elfogadja és részére 2019. július 13-án a Petőfi Sándor Művelődési Házat, annak személyzetét, technikusát a műsor érdekében biztosítja.


Az Önkormányzat a műsor után fizetendő jogdíj összegének megfizetését saját költségvetéséből biztosítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

12. EGYEBEK

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a napirendi pont keretében van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy Kaltenecker Katalin felkereste, hogy a csereszerződésével kapcsolatban nem történt előrelépés. Érdeklődik, hogy mi az oka a késedelemnek.

Közli, hogy több betörés történt a településen a tél folyamán. (Forrás u. 53.) Firtatja, hogy a polgárőrség hogyan működik.

Érdeklődik, hogy a közterület-felügyelői státusz betöltése jelenleg hol tart.

 

Kreisz László polgármester

A betöréssel kapcsolatos kérdést a polgárőrség elnöke felé továbbítani fogja. A közterület felügyelői állással kapcsolatban jelzi, hogy betöltésre került. A következő nyilvános testületi ülésen fog az új kolléga bemutatkozni. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Hozzáfűzi, hogy április folyamán került betöltésre az állás. Gyulai Zsoltnak hívják az új közterület felügyelőt. Szerették volna a mai ülésen bemutatni, de tekintettel arra, hogy a zárt ülés elhúzódott, nem tudta megvárni a nyílt ülés kezdetét. Elnézést kérnek a Képviselő-testülettől. Megerősíti, hogy a következő ülésen kerül sor a bemutatkozásra.

Kaltenecker Katalin ügyében csütörtökön tud többet mondani. Megnézi, hogy milyen stádiumban van az ügy és felvilágosítást ad.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Csatorna témában keresték meg többen azzal, hogy annak ellenére, hogy be vannak kötve a csatornára a talajterhelési díj mégis kivetésre került. Ebben kér intézkedést.

Szintén e témában elmondja, hogy az új bekötések stagnálnak, a várakozók nem jutnak megnyugtató információhoz ezzel kapcsolatban. (Szennyvíz bekötések a településen..) Ugyanakkor a szolgáltató az önkormányzat irányába tereli az ügyfeleket…

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a jelzést. Rögzíti, hogy a beruházás 2020-ban fejeződik be. A hálózati rekonstrukció határideje 2019. év vége. "Lehet, hogy már látják, hogy már lefektették a gerincvezetéket, letették az átemelőt, de ez még messze nincs kész és messze nem működőképes. .. 2019. november - december, ezzel egy időben elindul a szennyvíztelep próba üzeme. 2020 második felében fogja megkapni az üzemeltetési engedélyt, ha minden rendben van a próbaüzemmel."

Maximálisan egyetért alpolgármester asszonnyal, hogy addig nem egyszerű "küzdeni" olyan munkatársakkal, akik nem taksonyiak, de telefonon olyan felvilágosítást adnak, aminek az a vége, hogy az önkormányzat nem bánik a problémával megfelelően. Ismételten hangsúlyozza, hogy még nincs kész a mű. A panasz jogos. Megérti, hogy nehéz elfogadni a jelen helyzetet, melyet az ügyfél kommunikáció sem segít.

A talajterhelési díjjal kapcsolatosan rögzíti, hogy ahol tengelyen elszállítják a szennyvizet, a víz és a tengelyen szállított szennyvíz közötti különbségre vetik ki a talajterhelési díjat. Ahol van gerincvezeték, ott rá kell kötni. Minden esetben megvizsgálják, hogy a lehetőség a rákötésre adott-e vagy sem.

"Az RSD területén ott van a gerincvezeték, de mivel a környezetvédelmi beruházás részeként a telken belüli bekötést a tulajdonosok által létrehozott Víziközmű Társulat szervezi, így annak a csúszása miatt, ahol ez jogos, ott igyekszünk méltányosságot gyakorolni és nem behajtani a talajterhelési díjat." Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Polgármester úrnak jelzi, hogy nem fogadja el a hárítást a polgárőrséggel kapcsolatosan. Hangsúlyozza, hogy a közbiztonság megoldása az önkormányzat kötelező feladata.

Egy korábbi szociális bizottsági ülésen elhangzottakra utalva érdeklődik, hogy a Forrás konyhájánál milyen státuszban van az edénymosók és fertőtlenítő helyiség kialakítása, működtetése.

 

Kreisz László polgármester

Ismételten elmondja, hogy az észrevétel továbbítására tett ígéretet. Rögzíti, hogy az önkormányzat a közbiztonság érdekében minden tőle telhetőt megtesz. A rendőrségi beszámoló is ezt igazolja vissza. Ugyanakkor azon az állásponton van, hogy javítani mindig lehet. Úgy gondolja, hogy Taksonyban nem hever "romokban" a közbiztonság, de együtt érez azzal a családdal, akikhez betörtek. Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Átérzi a károsult család helyzetét. Felhozza, hogy 2000-ben hasonló szituációba került, akkor a polgárőrség 120 taggal működött képviselő úr vezetése alatt. Akkoriban kapott olyan magyarázatot a történtekre, hogy senki nem tudja a betörést megakadályozni, nem elvárható a polgárőrségtől, hogy minden háznál ott legyenek.

 

Áncsán Mihály képviselő

Képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a választ a bizottsági ülésre tervezte vinni. Egyeztetett élelmezésvezető asszonnyal.

A szociális étkeztetésben érintett egy-két ellátott esetében hangzott el, hogy a visszaérkező edények tisztasága kívánni valót hagy maga után. Ezeket az edényeket a konyha elkülönítetten kezeli, elmosogatja. Intézményvezető asszonnyal az eldobható dobozolás költségéről is tárgyaltak, megállapították, hogy jelentősen növelné a szociális étkeztetés költségét.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a napirendi pontot bezárja.

 

A nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 21 óra 10 perckor bezárja.

 

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn