Összesen 3635052 látogató
Összesen 7234 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről 2019.08.27.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 80 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli,nyílt ülés

2019.augusztus27.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János

             6. Ruff Mátyás

             7. Szalai János

             8. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

9.                                                                                                           Varga László

 

Később érkezett:-

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 8 (nyolc) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 08 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselő urat kéri fel és amennyiben nincs más javaslat, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 147 Száma: 19.08.27/1/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus27 18:09

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

147/2019. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Szalai János képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirendi pontokhoz van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Úgy véli, hogy a testületi ülésekről nem csak a hivatalnak és a Testületnek szükséges tudnia. Szomorú abból kifolyólag, hogy ez a rendkívüli ülés a lakosság irányába nem lett publikálva papíralapon. Nem tartja elegendőnek az Interneten közzétételt. Nem fogadja el ezt a hozzáállást.

Megjegyzi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak két nap múlva lesz nyílt ülése, melyről plakát is került kihelyezésre. Firtatja ennek okát. Felhozza, hogy a két nap múlva esedékes közmeghallgatás meghívóját kihelyezték. Ezzel egyetért.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy a települési és a nemzetiségi önkormányzat üléseinek a meghívóit is a hivatal teszi közzé minden formában.  Jelzi, hogy a mai nap folyamán kerültek kiküldésre a nemzetiségi önkormányzat ülésére a meghívók és mivel rendelkezésre állt idő, ezért azokat plakát formátumban is ki tudták helyezni.

A települési önkormányzat ülésére szóló meghívókat egyszerűen az idő rövidsége miatt nem plakátolták ki, de az Interneten közzétették.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs több kérdés, úgy a napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 148 Száma: 19.08.27/2/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus27.18:12

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

4.    Előterjesztés a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

5.    Előterjesztés a Széchenyi út fejlesztése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítására

6.    Előterjesztés a volt kosárfonó területének rendezésére

7.    Előterjesztés kártalanításról történő lemondást rögzítő megállapodás jóváhagyására

8.    Előterjesztés Wágnerné Fekete Szilvia támogatási kérelmére

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

148/2019. (VIII. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. augusztus 27-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

4.    Előterjesztés a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

5.    Előterjesztés a Széchenyi út fejlesztése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítására

6.    Előterjesztés a volt kosárfonó területének rendezésére

7.    Előterjesztés kártalanításról történő lemondást rögzítő megállapodás jóváhagyására

8.    Előterjesztés Wágnerné Fekete Szilvia támogatási kérelmére

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felvezetésként elmondja, hogy a köztársasági elnök október 13-ra kitűzte az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját. A helyi önkormányzati választáskor a kitűzést követően a Képviselő-testületnek szükséges megválasztania a Helyi Választási Bizottság tagjait. Hozzáfűzi, hogy a tagokra a választást megelőzően, továbbá a szavazás napján is jelentős feladat hárul. A Helyi Választási Bizottság az, aki helyben a szavazás eredményét megállapítja. Közli, hogy a HVB megbízatása választástól következő választásig tart, azaz az új HVB megalakulásával a korábbi tagoknak megszűnik a mandátuma. A HVB tagjait - a HVB vezetőjének javaslatát követően - a Képviselő-testület választja meg.

Mindezek alapján - az előterjesztés szerint - a Helyi Választási Bizottság tagjainak Agócs Györgynét, Ruff Bélát és Mojzes Zsuzsannát javasolja, valamint két póttagot: Glászné Kőnig Évát és Höchszt Erikát. Hozzáfűzi, hogy mindegyik jelölttel előzetesen egyeztetett és a felkérést elvállalták. Ezúton is megköszöni számukra. Kéri a Képviselőt-testületet, hogy a javaslat szerint válassza meg a bizottságot, akik ezt követően le tudják tenni az esküt a polgármester előtt.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

A jelöltekkel egyetért. Érdeklődik, hogy milyen feladata és hatásköre van a HVB-nek. Kérdése, hogy a teljes kampányidőszak alatt beadott/beadandó észrevételeket is a bizottság bírálja-e el.

Tudomása szerint a választási törvény megszabja a határidőket, kijelöl időpontokat, feladatokat, jogköröket. Információja szerint a kampányidőszak augusztus 24-vel kezdődött. Megjegyzi, hogy Taksonyban volt pár kampánytevékenység korábbi időpontban (Egy hónappal ezelőtt polgármester úr vezetésével. Véleménye szerint nem volt törvényszerű és erkölcsi kérdéseket vet fel.) Firtatja, hogy ez a kérdés is itt helyben bírálandó-e el.) Leszögezi, hogy az említett időpontban még nem volt kampányidőszak. Ennek jogosságára kérdez rá. Pontosításként elmondja, hogy a július 26-i Málenkij robotra elhurcoltakra megemlékezés fordult át kampánytevékenységbe kimondottan is.

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy ez csak egyesek véleménye, hogy kampány, a többség ünnepnek és megemlékezésnek tekintette. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy ebben a konkrét ügyben nem tud állást foglalni, hogy minek minősült. Amennyiben viszont erre vonatkozóan bejelentés érkezik, akkor természetesen ki kell vizsgálni. A HVB -nek alapvetően a megválasztását követően kezdődik a feladata; elsősorban a jelöltek tekintetében - miután leadják az ajánlóíveket - a HVB az, aki minden egyes jelöltet nyilvántartásba vesz a HVI (Helyi Választási Iroda) segítségével, hiszen az a bizottság mellett működik, egyfajta előkészítő tevékenységet folytat. Az iroda megvizsgálja az ajánlóíveket és ez alapján a Bizottság dönti el, hogy egy-egy jelöltet nyilvántartásba vesz. Ez a tevékenység szeptember 9 után pár nappal befejeződik. Mindig négy napja van a bizottságnak, hogy a jelölteket nyilvántartásba vegye. Ezt követően a szavazólapot is a HVB hagyja jóvá, ő az, aki kisorsolja a sorrendet - hogyan helyezkedjenek el a szavazólapon a jelöltek. A szavazás napján (október 13.) a végeredményt a bizottság fogja megállapítani, illetve újítás, hogy a nemzetiségi szavazatokat a HVB számolja, azaz szavazatszámláló bizottságként is működik. Egyéb ügyekben is dönthet a bizottság, például, ha a kampánnyal kapcsolatban bármilyen jogsértést vél valaki felfedezni, akkor az ezzel kapcsolatos panaszát eljuttathatja a választási bizottsághoz.

 

Áncsán Mihály képviselő

Hozzáteszi, hogy a rendezvényen hangzott el, hogy kampányrendezvény volt. "Minek véljük azt, ha bemutatod a 2019. évi önkormányzati választáson induló jelölteket? Én azt gondolom, hogy az kampánytevékenység."

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a felvezető után a napirendi pont ünnepélyes részére térne át. A Helyi Választási Bizottság tagjaira vonatkozó javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 149 Száma: 19.08.27/3/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus2718:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés Hely Választási Bizottság tagjainak megválasztására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjának Agócs Györgyné, Mojzes Zsuzsanna és Ruff Béla taksonyi lakosokat választja meg.

 

A Helyi Választási Bizottság póttagjának Glászné Kőnig Éva és Höchszt Erika taksonyi lakosokat választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

149/2019. (VIII. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán közreműködő Helyi Választási Bizottság tagjának Agócs Györgyné, Mojzes Zsuzsanna és Ruff Béla taksonyi lakosokat választja meg.

 

A Helyi Választási Bizottság póttagjának Glászné Kőnig Éva és Höchszt Erika taksonyi lakosokat választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Szívből gratulál a megválasztott tagoknak és jó munkát kíván. Ezt követően pedig az eskü ünnepélyes letételére kéri fel a tagokat.

 

Megtörténik az eskütétel.

 

Gratuláció.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy az új választási bizottság megválasztása egyben azt is jelenti, hogy egy csapat befejezte a Helyi Választási Bizottságban végzett tiszteletreméltó munkát. Javasolja Képviselő-testületnek, hogy a korábbi bizottság tagjai számára határozatba foglalt módon nyilvánítsák ki köszönetüket tevékenységükért. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megköszöni a Bizottságnak, hogy elfogadták a felkérést. Leszögezi, hogy a hivatal részéről mindent meg fognak tenni azért, hogy a Bizottság munkáját megkönnyítsék. Csatlakozva polgármester úrhoz köszönetét fejezi ki az előző bizottság részére. Megjegyzi, hogy Kreisz Erzsébet elnök asszony nagyon régóta látta el ezt a feladatot. Továbbá a másik két tagnak is - Lukácsné Kronome Terézia, illetve Glászné Kőnig Éva - nagyon sokat köszönhetnek. A Képviselő-testület írásbeli köszönetét személyesen fogják átadni számukra.

Jelzi, hogy még egy előterjesztésre kerül sor ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. (Kiosztásra került egy nyilatkozat) Felvezetésként elmondja, hogy a 2018 évi országgyűlési választások előtt a Képviselő-testület megválasztotta a Szavazat Számláló Bizottság tagjait, azonban az egyik választott tag lemondott erről a tisztségéről. Mivel a bizottságban elnöki posztot töltött be a 3-as szavazókörben, ezért ezt a nyilatkozatot a Képviselő-testület elé szükséges terjeszteni. Kéri, hogy a Testület határozatban vegye tudomásul a lemondást.

 

Kreisz László polgármester

A lemondás elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 150 Száma: 19.08.27/3/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus 27 18:24

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés Hely Választási Bizottság tagjainak megválasztására

2. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Muzsai Istvánné Szavazatszámláló bizottságban betöltött elnöki tisztségéről és tagságáról történő lemondását tudomásul veszi és elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             87.50         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

150/2019. (VIII. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Muzsai Istvánné Szavazatszámláló bizottságban betöltött elnöki tisztségéről és tagságáról történő lemondását tudomásul veszi és elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően pedig a határozatba foglalt köszönetnyilvánításról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 151 Száma: 19.08.27/3/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus 27 18:25

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés Hely Választási Bizottság tagjainak megválasztására

3. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Taksonyi Helyi Választási Bizottság korábbi, 2014-2019. közötti ciklusra megválasztott tagjainak és póttagjainak a választási bizottság munkájában való közreműködésükért.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

151/2019. (VIII. 28.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a Taksonyi Helyi Választási Bizottság korábbi, 2014-2019. közötti ciklusra megválasztott tagjainak és póttagjainak a választási bizottság munkájában való közreműködésükért.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A "CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a téli bizonytalan időjárási viszonyok nem kedveznek az út helyreállításának, ezért javasolja a Bizottság Képviselő-testületnek az új határidővel történő közbeszerzési eljárás megindítását.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy a befejezési határidőn kívül (új határidő 2020. május 31.) semmi mást nem módosítottak a közbeszerzésben. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Közút igazgatóságán e témában folytattak tárgyalást, ahol (ők) kifejezték szakmai javaslatukat arra vonatkozóan, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése és a Fő út felületének megépítése és újraaszfaltozásaegymás után kellene, hogy következzen. Ezt a szakmai álláspontot képviselve az önkormányzatnak egy új közútkezelői hozzájárulást kell kérnie a projekt megvalósításához, melyet a mai napon postáztak el. Megadja a szót Ruff Mátyás képviselő úrnak.

 

Ruff Mátyás képviselő

A csapadékvíz-elvezetés kapcsán hozza fel ismételten, hogy a víz megtartása nagyon fontos lenne. A vízzel gazdálkodni kell. Amennyiben a vizet a Dunába vezetik, az elszalad. Tapasztalatai alapján a talajvíz egyre jobban csökken. Zöldítést szorgalmaz.

 

 

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a csapadékvíz egy részét a ráckevei-soroksári Duna-ág taksonyi holtágába vezetik, a másik részét pedig elszikkasztják. Hozzáfűzi, hogy a Marestli-tóba folyamatosan érkezik frissítés, a víz szintjét szabályozzák és locsolnak belőle, azaz tényleges gazdálkodás folyik. Felhozza, hogy ne tévesszék szem elől, hogy itt egy Fő út csapadékvíz-elvezetéséről van szó. Rögzíti, hogy ahol csak tehetik, igyekeznek megfogni a vizet. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 152 Száma: 19.08.27/4/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus2718:29

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

1.javaslat:Határozat a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást az alábbi három gazdasági szereplő részére küldi meg:

 

1. Poseidon Power Kft.

2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

Adószám: 26255592-2-13

e-mail: info@ppower.hu

 

2. Best Grundbau Kft.

2335 Taksony, Wesselényi M. u. 18.

Adószám: 25123036-2-13

e-mail: info@bestgrundbau.hu

 

3. J-Garden Natural Trend Kft.

1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/b.

Adószám: 24888440-2-13

E-mail: info@j-garden.hu

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

152/2019. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglalt ajánlattételi felhívás alapján a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról dönt. A Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban a megindítandó eljárásról szóló összefoglaló tájékoztatást az alábbi három gazdasági szereplő részére küldi meg:

 

1. Poseidon Power Kft.

2330 Dunaharaszti, Fő út 46.

Adószám: 26255592-2-13

e-mail: info@ppower.hu

 

2. Best Grundbau Kft.

2335 Taksony, Wesselényi M. u. 18.

Adószám: 25123036-2-13

e-mail: info@bestgrundbau.hu

 

3. J-Garden Natural Trend Kft.

1223 Budapest, Nagytétényi u. 190/b.

Adószám: 24888440-2-13

E-mail: info@j-garden.hu

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

5. ELÕTERJESZTÉS A SZÉCHENYI ÚT FEJLESZTÉSE TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a kivitelező kérésére - a vízelvezetéshez szükséges betonelemek a gyártó által visszaigazolt időponthoz képest több héttel később érkeztek meg - a teljesítés határidejét szeptember 15-re módosítanák. A Bizottság a módosítás elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megerősíti, hogy az említett betonelemek megrendelése időben megtörtént, a szállítás csúszott. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

Érdeklődik, hogy a szeptember 15-re vonatkozó visszaigazolás rendelkezésre áll-e.

 

Tájékoztatják, hogy a betonelemek már ott vannak az út mellett, reális a szeptemberi határidő.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a szerződés módosításának elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 153 Száma: 19.08.27/5/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus 2718:32

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerűszavazás

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés a Széchenyi út fejlesztése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítására

1. javaslat:Határozata Széchenyi út fejlesztése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítására

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sziget-Szilárd Kft-vel 2019. május 31-én, a Széchenyi utca fejlesztése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés alábbiak szerinti módosításához hozzájárul:

- A szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:

 

"Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2019. szeptember 15."

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                8           100.00         88.89     8

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

153/2019. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sziget-Szilárd Kft-vel 2019. május 31-én, a Széchenyi utca fejlesztése tárgyában megkötött vállalkozási szerződés alábbiak szerinti módosításához hozzájárul:

- A szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:

 

"Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2019. szeptember 15."

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS A VOLT KOSÁRFONÓ TERÜLETÉNEK RENDEZÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a változási vázrajzban rögzített állapot kialakításához történő hozzájárulást javasolja Képviselő-testületnek a "kosárfonó" területén.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a mai napon egy térképszelvényt kért a területről. Számára nem egyértelmű az, ami az előterjesztésben szerepel, "hogy az újonnan kialakult út majd a Káposztás sorral összeköttetésbe kerül."

Felhozza, hogy nem 10-15 évvel ezelőtti térképről kért másolatot, hanem olyan anyagot szeretett volna kapni, ami a mai állapotot tükrözi.

"Ugyanis a Káposztás sorra, ha ráfordulunk, a jobb oldal felé az ún. Spétnek volt ott négy telke, … ott már négy épület, tehát mind a négy telken épület áll. Itt pedig két épület áll ezen a térképszelvényen. Szégyenletes, hogy az önkormányzat, különösen olyan munkához, amikor a Képviselő-testület dolgozik vele, ilyen anyagot ad ki!"

 

Kreisz László polgármester

"Csakugyan felháborító."

 

Tóth József képviselő

"Nem kell humorizálni polgármester úr, hanem tegyen rendet a hivatalában."

 

 

Szalai János képviselő

"De ha nem jegyeztették be, akkor…"

 

-          képviselő urat félbeszakítja Tóth József képviselő úr -

 

Tóth József képviselő

"Nem érdekel! Hivatalosság, olyan anyag kell, ami a mai állapotot tükrözi. Nem 10-15 éves anyagot adjunk be. Nem fogadom el."

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

"Szeretném határozottan visszautasítani ezt a vádat, ugyanis teljesen friss anyag került felcsatolásra az előterjesztéshez, amit képviselő úr is időben megkapott. A változási vázrajz, az a legfrissebb anyag.. és a mostani állapotot tükrözi. Ez az, ami az előterjesztéshez, a napirend tárgyához kapcsolódik. Minden rajta van azon a térképvázlaton."Megjegyzi, hogy képviselő úr a mai nap folyamán délután (15h15-kor) jelezte, hogy még valamilyen plusz információra szüksége van, a kolléga ezt a térképvázlatot tudta csatolni. Viszont ismételten leszögezi, hogy az előterjesztéshez teljesen friss anyag került felcsatolásra.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Érces Ferenc úrnak.

 

Érces Ferenc

"Én is szeretném visszautasítani ezt a hangot egyrészt, amit itt megengedett magának képviselő úr. Az önkormányzat az önkormányzat ingatlanainak a feltüntetéséért felel. Csak és kizárólag. Minden más magáningatlanért a magáningatlan tulajdonosa a felelős és a földhivatalon keresztül tudja bejegyeztetni. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor ilyen hivatalos, drága pénzért megvásárolható helyszínrajzot lehet venni a mai napon, holnap reggel a földhivatalnál. Csak, kizárólag a tulajdonosoknak a kötelezettsége, semmi köze nincs az önkormányzatnak. Szépen néznénk ki, ha az önkormányzat rajzolgatná rá a házakat az ingatlanjainkra. Ilyen nincs. Egy kicsit utána kell ezeknek nézni, mielőtt az ember ilyen hangsúllyal - egy képviselő -polgármesterrel így beszéljen."

 

Kreisz László polgármester

"Köszönöm szépen. Józsi bácsi maximum egy bocsánatkérésre tudom megadni a szót."

 

Tóth József képviselő

"Mire? Egyáltalán nem, olyat ne állítson a jegyző asszony, hogy az, amit kiadott két nappal ezelőtt az a mai állapotot. Itt van tessék megnézni, ezen nincs, hogy összeköttetési lehetőség van a Káposztás sorral. Itt vége van a szelvénynek. Tehát nincs rajta hol kapcsolódik be a Káposztás sorba. Azért kértem, ne adjanak ki ilyen trehány munkát. Jó? Vegyék tudomásul! Megfelelően előkészített és hiteles dolgok kerüljenek a Képviselő-testület elé. Abból lehet dolgozni."

 

 

 

Kreisz László képviselő

"Józsi bácsi, egy dologra szeretnélek kérni, hogy a Ráckevei Földhivatal által kiadott záradékolt dokumentum dátumát olvasd fel légy szíves. Ki adta ki és mi a dátuma. Mi a dátuma?"

 

Dr. Micheller Anita jegyző

"A Ráckevei Földhivatal záradékolta a változási vázrajzot. Ha a földhivatalból bárki kikéri ezt a térképet, ugyanezt fogja kapni képviselő úr. Nem trehány munkát végez a Polgármesteri Hivatal."

 

Kreisz László polgármester

"Arra kérem a tisztelt képviselő urat, hogy a közhiteles dokumentum kiállítóját és a kiállítás dátumát a tisztelt Interneten hallgatók kedvéért olvassa fel, hogy mi alapján mondta el ezeket az erősen túlzó mondatokat. A testületi anyaghoz csatolt, Ráckevei Földhivatal által kiadott közhiteles dokumentum dátumát olvassa be Józsi bácsi a saját hangján és azt, hogy ki állította ki. Ki volt a földmérője és mikor készült a változási vázrajz. És akkor eldöntheti mindenki az Interneten keresztül is, hogy ez egy friss dokumentum, vagy egy 15 éves dokumentum."

 

-          Képviselő úr jelzi, hogy ő tudja, hogy mire válaszol.-

 

Kreisz László polgármester

"Ráckeve, 2018. III. 06-án állították ki ezt a záradékolt dokumentumot. Tehát, amit te mondasz abban egyetlenegy igaz rész van, hogy ez a dokumentum 2018. 03. 06-án elvégzett munkának a záradékolását hitelesíti, miszerint az akkori alaptérkép szerint a kérelmező ezt a változást szeretné bejegyeztetni a Földhivatalba."

 

 -A vitát lezárja.-

 

Kreisz László polgármester

A Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 154 Száma: 19.08.27/6/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus27. 18:42

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés a volt kosárfonó területének rendezésére

1. javaslat:Határozat a volt kosárfonó területének rendezéséről

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a volt "kosárfonó" területén található 98/1; 98/2; 98/10 helyrajzi számú, valamint a 2976 helyrajzi számú ingatlanok rendezésével kapcsolatban az előterjesztésben, valamint a megállapodásban foglaltak szerint hozzájárul a változási vázrajzban rögzített állapot kialakításához, annak a földhivatali bejegyzéséhez.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                1             12.50         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

154/2019. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a volt "kosárfonó" területén található 98/1; 98/2; 98/10 helyrajzi számú, valamint a 2976 helyrajzi számú ingatlanok rendezésével kapcsolatban az előterjesztésben, valamint a megállapodásban foglaltak szerint hozzájárul a változási vázrajzban rögzített állapot kialakításához, annak a földhivatali bejegyzéséhez.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS KÁRTALANÍTÁSRÓL TÖRTÉNÕ LEMONDÁST RÖGZÍTÕ MEGÁLLAPODÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot.  Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a kártalanításról lemondást (54.100,- Ft) javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

A lemondással kapcsolatban tájékoztatásul közli, hogy ez a terület a Taksony közigazgatási területén lévő 4,3 milliárdos beruházás részeként az öntözőterület erdőterületére vonatkozik ( helyrajzi száma a 013/3). A 170 hektáros területből 40 hektárnyi terület kártalanításáról van szó, ugyanakkor hozzáfűzi, hogy maga az erdőtelepítés - ami szintén a projekt része - 60 millió forintos beruházást jelent. A hat önkormányzat együtt végzi ezt a beruházást, ez a lemondás pedig egy olyan jogtechnikai eszköz, amely segítségével elhárul az akadály, hogy ennek a beruházásnak a megvalósításával és erdő telepítésével, az ezzel kapcsolatos költségeket a projekt teljes egészében elszámolja. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

 

 

Tóth József képviselő

Az előterjesztésben jelzett ingatlan kapcsán megjegyzi, hogy nem kapott térképszelvényt. "Azt is ma kellett kérni ¼ négykor. Ha kiadja a hivatal ezt a térképszelvényt, minimum elvárás kell, hogy legyen, hogy legalább az égtáji jelzést tegyük rá. Minimum az. Ha valakinek a kezébe kerül,…  azt se tudja, hogy honnan származik ez a térképszelvény. A Holdról, vagy az Antarktiszról?"

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a hozzászólást és érdeklődik, hogy mi a kérdés.

 

Tóth József képviselő

"Az a kérdés, hogy miért ad ki a hivatal? Én kértem azt, mert én nem tudok dönteni. Nem tudom, hogy hol van ez az ingatlan. Tehát nem tudok dönteni. Önök kiadnak egy ilyet, amin nincs semmi eligazító pont. Hol található? Már megint ott tartunk, hogy milyen munkát végez a hivatal."

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni az észrevételt és bízik benne, hogy Taksony nem téveszti szem elől azt, hogy egyfajta szellemi frissességre is szükség van egy 6300 fős település vezetéséhez és döntések meghozatalához. Elmondja, hogy a szennyvíztelep felújítása kapcsán 4,3 milliárd forintos projektről van szó, melyből Taksony területén 1,2 milliárd forint összegű beruházás valósul meg. Ennek része egy 40 hektáros öntözőterület. Az elmúlt négy évben ez a projekt folyamatos előkészítés alatt áll és egy éve írták alá a nyertes kivitelezővel a szerződést. Hozzáfűzi, hogy az öntözőterület bővítése 8 éves téma, jelzi, hogy képviselő úr nem egy éve képviselő. Elvárhatónak tartja, hogy egy települési képviselő tisztában legyen azzal, hogy az elmúlt egy évben egy 4,3 milliárdos projekt előkészítése és annak a megvalósítása kapcsán milyen döntéseket hoztak. "Az észrevételedből és a véleményedből azt látom, hogy nem csak azzal nem vagy tisztában, hogy milyen döntéseket hoztunk, hanem azzal sem, hogy miről beszélsz. Határozottan a Képviselő-testület nevében visszautasítom, amit elmondtál, hiszen ebben az előterjesztésben mindenki képben van, mindenki tudja, hogy hol a szennyvíztelep, hol a bővítés. .. Méltatlan ehhez a Testülethez ez a magatartás, hogy egy fél évvel ezelőtti dologra egy megválasztott képviselő nem emlékszik." Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Egyetértve a Bizottság javaslatával és plusz információkkal, melyeket polgármester úr tett, úgy véli, hogy fontos megemlíteni, hogy Dunavarsány önkormányzata részéről erre a felajánlásra igény mutatkozott, érkezett.

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a bizottsági javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 155 Száma: 19.08.27/7/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus2718:51

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés kártalanításról történő lemondást rögzítő megállapodás jóváhagyására

1. javaslat:Határozat kártalanításról történő lemondást rögzítő megállapodás jóváhagyására

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony 013/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Dunavarsány Város Önkormányzata javára alapított vízvezetéki szolgalmi joggal kapcsolatos kártalanítási igényéről lemond.

 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7             85.71         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       1             12.50         11.11     1

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

155/2019. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony 013/3 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában Dunavarsány Város Önkormányzata javára alapított vízvezetéki szolgalmi joggal kapcsolatos kártalanítási igényéről lemond.

 

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt megállapodás aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS WÁGNERNÉ FEKETE SZILVIA TÁMOGATÁSI KÉRELMÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a Pénzügyi Bizottság aktív tanácskozást követően 100.000,- forint támogatást javasol a szociális keret terhére.

 

Kreisz László polgármester

Egyetért abban, hogy nagyon aktív volt a bizottság ennél a napirendi pontnál, tekintettel arra, hogy több kérdést is felvet a későbbiekre vonatkozóan: milyen értékeket kíván a Testület a jövőben támogatni? Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

A bizottsági ülésen részt vett. Jelzi, hogy a támogatási javaslatot 3:2 arányban fogadta el a Bizottság. Rögzíti, hogy az önkormányzat rendelkezik támogatási szabályzattal, amit megfelelő időben és megfelelő beadványokkal alátámasztva értékel a Bizottság valamint a Testület és ez alapján osztja ki a támogatásokat. Hozzáteszi, hogy magánszemélyekre nincs ilyen szabályozás. Ettől függetlenül a Képviselő-testület az elmúlt időszakban döntött már magánszemélyek irányában támogatásokról. Nem érzi úgy, hogy ezt az igényt feltétlenül támogatni szükséges, különösen a Szociális és Népjóléti Bizottság elnökeként a szociális keretből. Amennyiben van tartalék, inkább másra szánná. (Példának hozza fel a korábban bizottság által kezdeményezett támogatási formát. (pld. Hepatitis elleni védőoltást… ) Rögzíti, hogy amennyiben a szociális keretet terheli a támogatás, úgy ő nemmel fog szavazni. Javasolja a jövőbeni Képviselő-testületnek a támogatási módok átgondolását és újra szabályozását, kiegészítését (ad-hoc igények kezelése) olyan formában, hogy tartalmazza azt is, hogy milyen kötelezettségek vonatkoznak a támogatottra.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzésként elmondja, hogy a Testület rendelkezik azzal a jogkörrel, hogy úgy rendezze át a költségvetését, ahogy szeretné. A Szociális és Népjóléti Bizottság költségkeretét a Testület bármikor a költségvetési rendelet módosításával újra tudja szabni. Megadja a szót Györke Erzsébet képviselő asszonynak.

 

Györke Erzsébet képviselő

 Felhozza, hogy a szépségversenyek mindenhol a világon óriási nagy üzletet jelentenek a szervezőknek. Véleménye szerint egy 5 éves kislánynak nem az a "legkorszerűbb" nevelési módja, hogy szépségversenyen indítják. Erkölcsileg nem tudja támogatni ezt a kérést. Egyetért elnök úrral a tekintetben, hogy szükséges az ilyen jellegű kérelmek támogatását szabályozni. Véleménye szerint mindkét szülő aláírása szükséges lenne az ilyen jellegű kérések esetén.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Információi szerint ezen a versenyen nem festik ki a gyerekeket, a természetes szépséget nézik. A kislány élvezettel vesz részt a megmérettetésen és kizárólag addig indul, amíg kedve van hozzá. Egyetért a vonatkozó rendelet módosításával, kiegészítésével a dilemmák elkerülése érdekében. A kislány támogatását javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Úgy véli, hogy a Szociális és Népjóléti Bizottság az elnökével együtt az elmúlt öt évben számtalan alkalommal bizonyította szociális érzékenységét, de leszögezi, hogy azt alá is kell támasztani. "Nem véletlenül működik a bizottságunk bizonyos szabályrendszerrel, ott azokat a szabályrendszereket vettük figyelembe, itt nem látom alapját, hogy mire kellene szociálisan érzékenynek lennie." A 100.000,- forintot sokallja, amennyiben kisebb összeg fogalmazódik meg, akkor el tudja képzelni a támogatást.

 

 

Kreisz László polgármester

Tájékoztatásul közli, hogy az édesanyával történt megbeszélése során konkrétan kérte, hogy jelöljék meg, hogy mire kérik a támogatást. Ekkor a fellépő ruhák varratásához hozzájárulás fogalmazódott meg kérésként. (A 100.000,- forintos összeg úgy tevődik össze, hogy 6 db ruha megvarratása és némi kiegészítő.)

Megjegyzi, hogy nyolc évvel ezelőtt lehetősége sem volt a Testületnek ilyen támogatásról tárgyalni, viszont az elmúlt három évben a negyedik gyermek esetében döntenek ilyen témában. (sakkozó, zenész, sportoló és most a szépségverseny.)

Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Amennyiben a Testület a támogatás mellett dönt, úgy javasolja, hogy ne a szociális keret terhére történjen kifizetés, hanem az általános tartalék keretből nyújtsanak segítséget. Erről szavazást kér.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Leszögezi, hogy az általános tartalék keret felhasználásra került.

 

Kreisz László polgármester

Megállapítja, hogy ebben az esetben a szociális keretből lehet csak kifizetni. Áncsán Mihály képviselő úr konkrét javaslatára kérdez rá.

 

Áncsán Mihály képviselő

Jelzi, hogy nem tesz fel konkrét javaslatot.

 

Kreisz László polgármester

Ebben az esetben a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 156 Száma: 19.08.27/8/0/A/KT

Ideje: 2019. augusztus27.19:07

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend:Előterjesztés Wágnerné Fekete Szilvia támogatási kérelmére

1. javaslat:Határozat Wágnerné Fekete Szilvia támogatási kérelmére

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágner Zoérészére 100.000,- (egyszázezer) forint összegű támogatáshoz járul hozzá a Dubaiban megrendezésre kerülő szépségversenyen való részvételhez.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             71.43         55.56     5

Nem                                2             28.57         22.22     2

Tartózkodik                       1             11.11         11.11     1

Szavazott                             8             100.00         88.89     8

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               1                             11.11     1

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:Tóth József képviselő úr jelen van, de nem szavaz. Jegyzőkönyvezés kormányhivatal állásfoglalása szerint.

 

 

156/2019. (VIII. 27.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Wágner Zoérészére 100.000,- (egyszázezer) forint összegű támogatáshoz járul hozzá a Dubaiban megrendezésre kerülő szépségversenyen való részvételhez.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 08 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn