Összesen 3391900 látogató
Összesen 6727 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Közmeghallgatásról 2019.12.09.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 22 megtekintés

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony

(2019-2024)

Közmeghallgatás ülés

2019.december 09.

(hétfő)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

 

1.  Kreisz Mátyás Tamás                                      elnök

2.  Galambos Andrásné                                        alelnök

3.  Kreisz László

4.  Schäffer Ildikó

5.  Winklerné Tomana Ildikó

 

             Dr. Mester Szilvia                                            hatósági irodavezető

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:-

 

Később érkezett:-

 

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

 

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Tisztelettel köszönt mindenkit a Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testületének 2019. december 09-i közmeghallgatásán. Megállapítja, hogy a Testület 5 (öt) fővel határozatképes és az ülést 17 óra 03 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2019. december09-i közmeghallgatás ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt választja meg.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

121/2019. (XII. 09.) NNÖT határozat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony Képviselő-testülete a 2019. december09-i közmeghallgatás ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Winklerné Tomana Ildikó képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: NNÖT elnöke

 

 

 

Tájékoztató a választások óta eltelt időszak fejleményeiről

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Ismerteti a közmeghallgatás témáját, jelzi, hogy röviden szeretne a terveikről is pár szót szólni.

"A jelenleg gazdasági épületként funkcionáló épületrészt(az előző fenntartó által megvásárolt)… szeretnénk mielőbb visszaadni az iskolának és bekötni az iskola vérkeringésébe. Ennek egyelőre vizsgáljuk a lehetőségeit, hogy hogyan és milyen módon tegyük meg ezt. Mi lenne a legcélszerűbb felhasználási mód. Nagy valószínűséggel a gazdasági irodát el fogjuk onnan költöztetni, több lépésben. Majd utána, ahogy azt a kampányunkban is jeleztük el fog kezdődni ennek az épületrésznek az átépítése, felújítása. A tervezéshez és a lehetőségeinkhez mérten. További nagy vállalásunk volt, és ezt továbbra is tartjuk, hogy az étkeztetést mindenképpen szeretnénk visszahozni Taksonyba, tekintettel arra, hogy több millió forintos plusz költséget rótt a településre az üzemi konyha kapacitásának ki nem használtsága. Ezen mindenképpen szeretnénk változtatni. A helyzet az, hogy a Háncs Kft-vel megkötött szerződés egy határozott idejű szerződés, mely ennek a tanévnek a végével fog hivatalosan lejárni. Még vizsgáljuk magát a szerződést, hogy milyen lehetőségeink vannak. Jelen állás szerint, minden arra mutat, hogy meg kell várnunk a szerződésnek a kifutását, hiszen az egyéb szerződéses feltételek (kötbér és egyéb tényezők) hátrányosabbak lennének ránk nézve, ha most azonnal felmondanánk, valamint a Forrásnak is időre van szüksége ahhoz, hogy felkészüljön az iskola ellátására is. A legvalószínűbb menetrend az az, hogy 2020. szeptemberétől fog az étkeztetés visszakerülni a Forráshoz.

Az eddig eltelt időszakban elsődlegesen "tűzoltásra" kellett a hangsúlyt helyeznünk, mert rengeteg olyan, nem várt folyamat indult el a háttérben, amivel előzetesen nem számoltunk és nem is számolhattunk. A két legfontosabb ilyen esemény személyi változásokhoz köthető: az előző fenntartó alkalmazásában, illetve az iskola alkalmazásában dolgozó gazdasági vezető visszatért aktív státuszból inaktív státuszba (GYES-re). Nem szerette volna továbbiakban ellátni a gazdasági vezetői funkciót. Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzatnál is éppen pont gazdasági vonalon történik személyi változás, meglehetősen nagy feladat elé állította a frissen megválasztott Testületet. Végül is az a döntés született, hogy rövid, átmeneti időszakot még a korábbi gazdasági vezető vállal annak érdekében, hogy a folyamatban lévő, illetve függőben lévő pénzügyi kötelezettségeinket és az utalásokat teljesíteni tudjuk. Ez megtörtént, majd másnap azonnal inaktív státuszba került a korábbi gazdasági vezető. Tehát ezt a helyzetet meglehetősen gyorsan orvosolnunk kellett a folyamatos működés és működtetés érdekében, hogy ne állhasson elő olyan helyzet, hogy máról holnapra közüzemi számlákat, vagy kollégáknak a bérét ne tudjuk kifizetni. Jegyző asszony hathatós közbenjárására végül is megoldódott egy átmeneti megoldással. A hivatalban dolgozó Rácz Máté Orsolya vette át átmenetileg ezeknek a pénzügyi és gazdasági feladatoknak az ellátását. Hosszú távra továbbra is gondolkodunk gazdasági vezető kinevezésén. Jelenleg tudjuk biztosítani a folyamatos működést és ellátást. Minden pénzügyi kötelezettségünknek eleget tudunk tenni.

Másik fontos személyi változás ott lépett föl, hogy az óvoda intézményvezetője október 20. környékén jelezte felénk, hogy igazából hivatalosan már a felmondását tölti. Mint kiderült, utólag a dokumentumokat visszanézve ő október 4-én beadta a felmondását az előző fenntartónak, amit október 7-i dátummal fogadott el az előző fenntartó. Tehát a választások előtt. Ami sajnálatos, hogy október 13. és 20. között erről sajnos senki nem tájékoztatott minket érdemben. Sem az előző fenntartó, sem az érintett intézményvezető. Meglehetősen kész helyzet elé lettünk állítva. Október 31. óta az előző intézményvezető már semmilyen formában nem végzi ezt a tevékenységet. Az óvodai SzMSz értelmében a két helyettes vette át egyelőre az óvoda intézményvezetői feladatát. A helyzet pikantériája, hogy a két helyettesnek a megbízatása hivatalosan december 31-ig szól. Mivel nincsen rajtuk kívül más intézményvezető, az ő megbízatásuknak a meghosszabbítása gyakorlatilag problémássá vált. Éppen ezért a Testület legutóbbi ülésén úgy döntött jegyző asszonnyal egyeztetve, a törvényi lehetőségeket felmérve, hogy nem kötelező számunkra kiírni egy óvodavezetői (intézményvezetői) pályázatot, aminek legjobb esetben is a kifutása április elejére, közepére tehető. Ekkor lehetne új intézményvezető az óvoda élén. A törvény viszont ad arra lehetőséget, hogy a fenntartó közvetlenül kérjen föl intézményvezetői pozícióra személyt, aki rendelkezik a megfelelő kvalifikációkkal és képesítéssel a pozíció betöltésére. Ebből a helyzetből adódóan ezt az utat láttuk megfelelőnek és ezt szavaztuk meg a legutóbbi testületi ülésen. Ennek az előkészületei még zajlanak. Hozzá kell tenni, hogy mi mindenképpen a munkaközösségekkel szeretnénk az új intézményvezetőnek a pályázatát véleményeztetni. Senkit nem szeretnénk úgy az óvoda élére odahelyezni, hogy a munkaközösségek és a munkaközösségek vezetői ne mondhassák el a véleményüket az adott pályázatról, de így gyorsított eljárás keretében szeretnénk, ha minél előbb új intézményvezető kerülne az óvoda élére.

Fontos megemlítenem, hogy nem csak az óvoda vezetői pozíció szűnt így meg, hanem az óvodavezetői munkáltatói jogkör alá tartozó német nemzetiségi referensi pozíció is. Ezt maga az érintett kérte, a munkaviszonyának a megszűntetését. A két érintett vezető, illetve referens gyakorlatilag egymás felmondását fogadta el. Érdekes helyzet, hogy az óvoda vezető egyszerre felettese és alkalmazottja is valakinek. Ezzel a lépéssel ez a helyzet megszűnt. Azt is látni a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, hogy mindkét fél számára igen kedvező és jövedelmező függőségi viszony volt. A számok tükrében nézve - dokumentumok alapján - meglepődtünk mi is azon, amit ott láttunk. A polgármesteri hivatalos illetményt, vagy tiszteletdíjat meglehetősen meghaladó referensi juttatásokról és egyebekről láttunk írásos bizonyítékokat. Ahogy említettem ez ebben a formában megszűnt. Ami még érdekes az egész felmondásban és munkaviszony megszűntetésben, hogy az intézményvezető 34 napnyi szabadságmegváltást számolt el a referens számára.Õk így állapodtak meg, hogy az egész éves szabadságkeretet váltják meg. Számunkra ez azért is érdekes, hiszen október 31-vel a másik (intézményvezetői) munkaviszony is megszűnt. Minimum időarányosan kellett volna a szabadságokat elszámolni… A mi olvasatunkban, -még ha jogilag rendben is van - etikailag felvet kérdéseket. Utána fogunk járni, hogy milyen lehetőségeink vannak még arra, hogy megvizsgáljuk…

A német nemzetiségi referensi pozíció mellett pedig megszűnt a német nemzetiségi asszisztensi pozíció is, ami az iskolában volt. Itt is érdekes módon szűnt meg a munkaviszony, mivel határozott időre (december 31-ig) szólt írásban ez a munkaviszony, addig felmentették a munkavégzés alól. Ezekkel a feltételekkel sem tudunk azonosulni. A számok tükrében a referensi és asszisztensi pozíciók bérköltsége járulékokkal együtt éves szinten, nagyságrendileg 15 millió forintot jelentett a költségvetés számára. Még egyszer hangsúlyozom, hogy a pozíciók megszüntetéséről nem mi, hanem maguk az érintettek döntöttek.

Az átadás-átvétel kapcsán felvettük a kapcsolatot az előző fenntartóval és több egyeztetés után megkezdtük az átadás-átvételt, ami értelemszerűen mind a fizikai, papír alapon lévő dokumentumokat, mind a digitális adatok és adathordozóknak az átadását jelentette. Továbbá tárgyi eszközöknek az átadását. Több körben történt meg ez az átadás-átvétel. Az első kör úgy zárult le, hogy a tárgyi eszközöknek a nagy része átadásra került, de további tárgyi eszközöket csak egy későbbi körben adtak át és ami a legnehezebb volt, az a digitális adatoknak a bekérése, illetve átadása. Ez jelentette a korábbi NNÖT -nek a honlapját, gmailes e-mail címeket, amiket ők használtak, illetve a taksonyisvabok.hu oldalhoz való hozzáférést. Számunkra meglepő módon ezeknek a dolgoknak az átadására részben azért nem került sor, vagy azért került sor ilyen vontatott módon, mert többször azt az állítást kaptuk, hogy ezek részben magánjellegűek, amivel mi nem tudtunk egyet érteni.

Kérdést vet fel, hogy a korábbi NNÖT vezetősége saját, privát gmailes e-mail címéről végezte a levelezést, ami számunkra lehetetlenné tette azt, hogy egy az egyben egy olyan postafiókot megkapjunk, ahonnan a hivatalos NNÖT-s levelés történt. Az csak később derült ki, hogy volt egy olyan NNÖT-s gmail cím, ami nem privát néven futott, hanem nnotaksony néven. Ennek az átadása sem volt zökkenőmentes, míg végül polgármester úr közbenjárására a múlt héten erre is sor került. Elméletileg az átadás-átvételi folyamat nagyjából lezárult.

Érdekességként el kell mondani, hogy beszerzési árát tekintve több mint 2 millió forint értékben vettünk át tárgyi eszközöket a korábbi fenntartótól laptopok, tabletek, telefonok formájában. Ezeknek a további felhasználását még egyelőre vizsgáljuk, sajnos nincs meg az a lehetőségünk, hogy értékesítsük ezeket a számunkra kevésbé felhasználható eszközöket. Egy részüket pályázati pénzből vásárolták. Átvettük a telefon flotta ügyintézését. Közérdekű közlemény, hogy akinek olyan telefonszáma van, ami az NNÖT -s flottához tartozik és bármit szeretne ügyintézni, akár számot hordozni, akár készülékkel kapcsolatos ügyintézést szeretne végezni, akkor a hivatalban Gombos Józsefnét kellene megkeresni. Itt is nagyon érdekes volt az átadás-átvétel, ugyanis semmiféle szerződést, megállapodást, készülék részletfizetési részletezőt, dokumentumot nem kaptunk, ami alapján képbe kerülhettünk volna, hogy ez a flotta, hogy néz ki, milyen készülékekből áll, milyen számok tartoznak hozzá, ki melyik számot használja etc. A hivatal munkatársainak kellett kijárni a szolgáltatónál, hogy ezeket az információkat beszerezzék.

Ahogy említettük, teljes mértékben azon vagyunk, hogy mindent átvizsgáljunk, racionalizáljunk, a párhuzamosságokat megszüntessük. Nincs szükségünk arra, hogy csak az NNÖT zászlaja alatt egy párhuzamos klientúrát működtessünk csak azért, hogy a két intézménynek a működését zavartalanul biztosítani lehessen. Ez ügyben megkezdtük a lépéseket. Rengeteg olyan szerződés, megállapodás, dokumentum vár átnézésre, átvilágításra, ami alapján további döntéseket hozhatunk meg. Meglehetősen nagy ezeknek a dokumentumoknak a száma. Nagy valószínűséggel ezeket a lépéseket, (a korábbi fenntartó eddigi tevékenységének az átvilágítását) legkorábban jövő év elején tudjuk megkezdeni. Rengeteg olyan restancia van, amit az előző fenntartónak már rég meg kellett volna tennie. Ilyen többek között a települési önkormányzat és a német önkormányzat közötti vagyonkezelői szerződésnek a megkötése. Erre sajnos az elmúlt öt évben többszöri próbálkozás ellenére sem került sor. Menet közben mind a két intézmény kapott egy-egy ellenőrzést. A Magyar Államkincstár végez egy ellenőrzést a héten mind az óvodánál, mind az iskolánál, mind egy ún. törvényességi vizsgálatot is kaptunk az illetékes hivataltól. Amellett, hogy itt próbáltuk az új testületet fölállítani az épp aktuális problémákat orvosolni és a "tüzet eloltani", még ezekre a vizsgálatokra is fel kellett készülnünk.

A munkát elkezdtük, halad, sajnos egyelőre nem olyan ütemben, mint ahogy azt terveztük, ezek a tényezők egyelőre hátráltatják a munkánkat. Azt gondolom, hogy egy jó csapat állt fel, biztos vagyok benne, hogy jövő év elejétől kezdve lépésről-lépésre igyekszünk megvalósítani mindazt, amit vállaltunk, és amivel megtiszteltek a szavazók minket, hogy ezt a programot végrehajtsuk.

 

Rendezvényeinket igyekeztünk nem elhanyagolni. A Márton napi felvonuláson túl vagyunk. Ott is szerettük volna egy kicsit új köntösbe bújtatni a rendezvényt, új lendületet, arculatot adva neki. Az eddigi visszajelzések alapján azt hallottuk, hogy jól sikerült, aminek nagyon örültünk.

Itt azt is látni kell, hogy nagyon rövid volt az idő a megválasztásunk után, hogy ezekre a rendezvényekre felkészüljünk.

A háttérben pályázatírás is zajlik. Minden olyan dolog, ahol komoly határidőket kell figyelembe venni, ezeket intézzük és végezzük. A rendezvényekre visszatérve az adventi koncertnek az előkészületei is folynak.

Összességében ennyit szerettem volna magam részéről megosztani Önökkel és várom a kérdéseket, ha van valakinek."

 

Bíró Gábor

 

Az informatikus állással kapcsolatban érdeklődik. Kamerákhoz történő hozzáférésre kérdez rá. Érdeklődik, hogy milyen pályázatok vannak folyamatban.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Rögzíti, hogy sok lehetőséget vizsgálnak, továbbá nagy mennyiségű szerződést szükséges átnézniük. A korábbi fenntartó és a Sakrico Kft között kötött szerződés felülvizsgálatára is sor fog kerülni. Megnézik annak lehetőségét, hogy az adott pozíciókat hogyan lehetne ésszerűen, vagy átszervezések útján betölteni. A két intézményvezetőt felkérték arra, hogy készítsenek tervet, összegzést az intézményekben jelenleg aktív pozíciókról annak érdekében, hogy objektív képet alakítsanak ki.

Több lehetőséget vizsgálnak a szóba hozott informatikus/rendszergazda pozíció kapcsán is. Itt elsődlegesen a működtetésnek a folyamatosságát és biztonságát igyekeznek biztosítani. Olyan helyzet nem fordulhat elő, hogy a két intézmény működéséhez létfontosságú pozíció hirtelen megszűnjék. A lehetőségeket folyamatosan vizsgálják, legkésőbb jövő év elején várható, hogy számos ilyen területen lépéseket tesznek, vagy racionális javaslatokkal állnak elő.

Pályázatokkal kapcsolatban elmondja, hogy sváb táborra vonatkozóan adtak be anyagot, illetve a kulturális rendezvények támogatására.  Hozzáteszi, hogy ezek a pályázati lehetőségek a korábbi fenntartó esetében is rendelkezésre álltak. Megjegyzi, hogy részben saját erőből oldják meg a pályázatok benyújtását.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Az iratok és vagyonnyilatkozatok őrzésének a helyére kérdez rá.

 

Érdeklődik, hogy a gazdasági iroda munkája a jövőben hogyan folytatódik.

Az Iskola u. 1. hasznosítását szorgalmazza. Firtatja, hogy történtek-e lépések ezzel kapcsolatban, továbbá mi az elképzelés az ingatlannal.

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

A gazdasági épület hasznosításával kapcsolatban jelzi, hogy már pár ötlet felmerült. Arra gondoltak, hogy a tárgyalót mindenképpen az iskolai foglalkozások részére rendelkezésre bocsátanák. Még nem dőlt el véglegesen, hogy a gazdasági irodát hová fogják átköltöztetni.

Az iratok őrzésével kapcsolatban elmondja, hogy azokat továbbra is az Iskola u. 1-ben tárolják. Az épülethez a kulcsokat, riasztó kódot alelnök asszonnyal átvették. Az előző fenntartó tulajdonában elméletileg nincs ilyen jellegű kulcs… Fizikai bejutásuk nem lehetséges.

Beszéltek már arról, hogy az iratok strukturálása, rendszerezése szükséges. Az idő rövidsége miatt erre még nem volt lehetőségük. Ezzel kapcsolatban jelzi, hogy a vagyonnyilatkozatokat sem látta még. Hozzáfűzi, hogy a jelenlegi testület minden tagjának a vagyonnyilatkozata a hivatalban megtalálható. Attól függetlenül, hogy az épületben tervezik a gazdasági iroda megszűntetését, rengeteg irat van az épületben. Ezeknek a dokumentumoknak az áthelyezése nem lesz kis feladat.

 

Györke Erzsébet

 

Gratulál a Testületnek a sikeres választáshoz.

Tisztázza, hogy a gazdasági épületet az iskola vette. Ott használatbavételi szerződés van az NNÖ és az iskola között. Tehát az NNÖ nem visszaadja, hanem megszűnteti a használatbavételt.

Sok sikert, racionális megoldásokat kíván.

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Megköszöni a pontosítást.

 

 

Márton Károly

Érdeklődik, hogy belelát-e az NNÖ a csarnoképítéssel kapcsolatos szerződésekbe. Felhozza, hogy az elmúlt évben a BTDSE ellen végelszámolás indult, amit úgy tudott kikerülni, hogy az NNÖ 89 milliós összeggel megtámogatta. Tudomása szerint az építkezés horribilis összeget emészt fel. Szeretné tudni, hogy továbbra is "szívnia kell az NNÖ vérét" a BTDSE-nek ahhoz, hogy az építkezés befejeződhessen.

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Jelzi, hogy a BTDSE-vel kötött szerződések és megállapodások egy harmadik "nagy csomag" részét képezik. Annyit tud elmondani a beruházással kapcsolatban, hogy leszögezi, hogy maga a német önkormányzat jogilag nincs közvetlen viszonyban magával a BTDSE-vel. "Jelenleg a német önkormányzat és a BTDSE között egyetlen haszonkölcsön szerződés van érvényben, ami a jelenlegi már működő nagy tornateremnek a használatát szabályozza, de ez is hatályon kívül fog helyeződni nagyon hamar, amint a vagyonkezelői szerződést a települési önkormányzat és a német önkormányzat megköti. … Személy szerint láttam elszámolással kapcsolatos papírokat egy mappában lefűzve, azok az okiratok, számlák, amik alapján a BTDSE elszámolt a pályázat kapcsán is, illetve a német önkormányzat által adott támogatással is. Az idő rövidsége miatt még nem néztük végig tételesen az összes számlát, szerződést. Egy biztos, a BTDSE-vel a jelenlegi testületnek és magának az iskolának teljesen új alapokra kell helyezni a további együttműködést. Én elnök úrral eddig egyszemélyes megbeszélést folytattam. Ez alapján azt tudom mondani és arról tudom tájékoztatni Önöket, hogy az ő állítása szerint - ő fogalmazott így - ’a csarnok felépítéséhez szükséges minden anyagi forrással rendelkeznek, a további önerő és egyéb biztosításával is’. Külön rákérdeztem, hogy a német nemzetiségi önkormányzatnak segítségére, támogatására, bármiféle anyagi hozzájárulására szükség van-e ahhoz, hogy ez a csarnok elkészülhessen. A válasz az volt, hogy nem. Õk az eddigi támogatásokkal és az eddigi ő általuk intézett pénzügyi konstrukcióval és TAO pénzekkel ezt a csarnokot be fogják fejezni. .. Írásbeli dokumentumok formájában még olyan dokumentumokat, ami ezt írásban is alátámasztotta volna én személy szerint, - de egyik testületi tag sem - nem láttam. Egyelőre az elnök úr szavaira tudunk hagyatkozni ez ügyben. Azt kijelenthetem, hogy elméletileg az NNÖ-nek nem kell anyagi támogatást nyújtani ahhoz, hogy ez a csarnok elkészüljön (és ezt mi nem is terveztük). Egy biztos, hogy a jövőben remélhetőleg elkészült csarnoknak a használatát szabályozó megállapodásnak viszont mielőbb meg kell születnie. Ugyanis amikor én ezt feltettem az előző fenntartónak kérdésként, hogy ők vajon milyen megállapodást kötöttek - ha már több mint 200 millió forint önerőt beletettek ebbe a projektbe - , milyen megállapodás fogja szabályozni ennek a csarnoknak a jövőbeli használatát, erre a válasz az volt, hogy semmilyen, de meg kell állapodni az elnök úrral. Ez így történt. Én elnök úrnak jeleztem, hogy bármiféle további megállapodás részünkről abban az esetben történhet, ha a csarnok jövőbeli használatára vonatkozóan meg tudunk állapodni még az épület elkészülte előtt (kétoldalú megállapodás a csarnok használatának szabályozására vonatkozóan). Jeleztem elnök úr felé, hogy semmilyen szín alatt nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni - mivel kérdeztem az előző fenntartót is, hogy a csarnok kinek a tulajdonába fog kerülni: ez teljesen egyértelmű, hogy a BTDSE tulajdonába fog kerülni maga a csarnok - , hogy máról holnapra esetleg a mindenkori BTDSE elnöke úgy dönt, hogy napi 100ezer forint bérleti díjat kér az iskolától annak érdekében, hogy a gyermekeink használhassák az újonnan felépített létesítményt."

Megjegyzi, hogy alapjában véve a megbeszélés során elnök úr pozitívan állt a helyzethez. Elnök úr is látja, hogy nagyon sok mindent új alapokra kell helyezni ahhoz, hogy a viszony kölcsönösen működhessen. Tudomása szerint az iskola és a BTDSE között is volt egy megállapodás érvényben, ami szintén megszűnt és az új intézményvezetővel még nem tudtak egyelőre megállapodásra jutni. További háromoldali tárgyalások sorozata várható az ügyben. "Mi jeleztük, hogy nekünk az első pont az a két önkormányzat közötti vagyonkezelői szerződésnek a megkötése, tekintettel arra, hogy ez törvényi kötelezettségünk is."

Kíváncsi arra, hogy a héten lefolytatásra kerülő MÁK ellenőrzés ezt a hiányosságot mennyire fogja felhozni.

Visszakanyarodva elmondja, hogy korábban történt egy belső ellenőrzés a két intézményben, amit az előző fenntartó rendelt meg és ennek az ellenőrzésnek megszületett az eredménye (jegyzőkönyv is); rengeteg hiányosságot tártak fel. Június végén, lekésőbb július elején ez az információ már rendelkezésre állt. Arra a kérdésre, hogy miért nem történt eddig meg az ellenőrzés során feltárt hiányosságoknak a feldolgozása, a megfelelő intézkedések elindítása, az volt a válasz, hogy júliusban úgy gondolták, hogy meg kell várni a választásokat és azt követően lesz rendbe téve.

 

 

Márton Károly

Érdeklődik, hogy pontosan mekkora összeggel támogatta az iskola a négy év alatt a csarnok építését.

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

216 millió forint + kiegészítésként 36 millió forinttal hangzik el válaszként.

 

 

Györke Erzsébet

Kéri, hogy pontosan szedjék össze, hogy mennyivel járult hozzá az iskola a csarnokhoz.

 

 

Kreisz László képviselő

"Két tételről beszélünk: az egyik a csarnok építés önereje: három költségvetési év alatt az iskolára és óvodára kapott finanszírozásból összesen 214 millió forintot adtak át a BTDSE-nek, majd pedig - amihez az önkormányzat adta, mint tulajdonos a hozzájárulását- , a jelenlegi tornaterem körül ún. sportparknak a létrehozása, ehhez további - ebben a számban nem biztos - vagy 36 vagy 38 millió forintot adott át az iskola finanszírozásából a BTDSE-nek."

Jelzi, hogy a taksony.hu-n a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyveiben pontosan szerepelnek és megtalálhatóak a számok, kivéve a kosárlabdacsarnok önerejét, amit csak a költségvetésben lehet fellelni.

 

 

Márton Károly

Az iskolai étkeztetésre kérdez rá. Mikorra várható, hogy ismét taksonyiak főznek taksonyiaknak.

 

Tisztázzák, hogy érdeklődő később érkezett és lemaradt a közmeghallgatás tájékoztató részéről, ahol részletezték ezt a kérdést.

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Hozzáfűzésként elmondja, hogy a számításból sok minden kimaradt, többek között az a normatív támogatás is, ami a gyermekek után jár. Amit az előző fenntartó nagyon nagy különbségnek tüntetett föl, az a valóságban egy kicsi különbség volt, mely a visszajelzések alapján az étel minőségében visszaköszönt.

Felhozza, hogy a korábbi fenntartói döntés a település egészét, a települési önkormányzat költségvetését több millió forinttal terhelte, mely az üzemi konyha kapacitásának ki nem használtságából fakadt. Ha az egészet egyben nézik, akkor ők nyertek ezen 1-2 millió forintot, összetelepülési szinten viszont több millió forintos mínuszt eredményezett.

Ismételten elmondja, hogy a szerződés 2020 augusztus 31-ig szól. Határozott idejű szerződés, jelenleg vizsgálják annak kérdését, hogy érdemes-e most ezt menet közben felmondani, vagy a kötbérek és egyéb szerződéses hátrányok miatt jobban járnak, ha már ezt a fél évet kibírják és előre felkészülnek arra, hogy a következő tanévben, szeptember 1-től mindenképpen a Forrás biztosítja az étkeztetést.

 

 

Kreisz László képviselő

Számokban megfogalmazva elmondja, hogy 28 millió forint veszteséget okozott a település részére az a döntés, hogy az étkeztetést az előző fenntartó külsős beszállítóval oldotta meg. Jelzi, hogy ezzel párhuzamosan pozitívum viszont, hogy a Forrás "kifelé" is szállítani kezdett és ennek köszönhetően 12 millió forintra sikerült a veszteséget ledolgozni. Hangsúlyozza, hogy a falu pénzéről van szó.

Megjegyzi, hogy korábbi fenntartó csak azt vette alapul, hogy a helyi beszállító melletti döntés számára 8 millió forint plusz kiadást jelent, de nem érdekelte, hogy a falu egészének viszont 28 millió forint veszteséget termel. Utal rá, hogy a nemzetiségi referensi és asszisztensi állás évi 15 millió forintjába került a gyermekeknek…

Számításokat végeztek azzal kapcsolatban, hogy ha ismét a Forrás tud beszállítani az iskola részére is, úgy a veszteség körülbelül 1-2 millió forint körül fog megállni, szeretnék ezt is nullára ledolgozni. Amennyiben a kiadás és bevétel a nullához közelít, úgy a legnagyobb a társadalmi hasznosság, mivel munkahelyeket tartanak fent, továbbá a gyerekek a helyi étkeztetést kapják.

"Azt nem értették meg, hogy taksonyi konyhát működtetünk, lehet, hogy az egyik csatornán van egy pici veszteség, de a másik oldalán nem keletkezik 28 millió forint plusz kiadásunk. Így az önkormányzat is tud mérlegelni, hogy hol tudja segíteni azért cserébe, hogy itt munkahelyeket tartunk fenn és közel 650 gyermek (iskola, óvoda) a taksonyi konyháról kapja az étkeztetést. Így a bölcsitől az óvodán keresztül az iskolán át, ezt az ízvilágot ismerik meg."

Hangsúlyozza, hogy egy fontos feladata van a fenntartónak az intézményvezetőkkel karöltve, hogy jól használják fel a finanszírozást felszabadítva azt a fölösleges súlyoktól…

 

 

Márton Károly

Felhozza, hogy falu szinten hatalmas vihart kavart, amikor a tanároktól a pótlékot megvonták a tornacsarnok építésre hivatkozva.

Úgy gondolja, hogy a pedagógusoknak a megbecsülés roppant fontos.

Érdeklődik, hogy a fenntartó a következő ciklusban hogy tervezi a pedagógusok pótlékait, jutalmazását, stb. Lényegesnek tartja, hogy a pedagógusok akarjanak Taksonyba jönni tanítani és válogatni lehessen a jelentkezők között.

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Megköszöni a kérdést és megerősíti, hogy szeretnék ezeket a dolgokat helyreállítani. Hangsúlyozza, hogy ez a Testület a nyugodtságot és a kiszámíthatóságot szeretné visszahozni a településre és az intézményekbe. Abban maradtak, hogy csak azokat a forrásokat kívánják a közös célokra felhasználni, ami a pedagógusok támogatásán és egyéb kifizetésein felül megmarad a költségvetésben. "Szeretnénk visszatérni egy olyan finanszírozási modellhez, ahol a pedagógusokat az eddigiekhez képest jobban megbecsülik és szeretnénk az ehhez szükséges anyagi forrást a költségvetésből ehhez biztosítani. Az idei évben még kénytelenek vagyunk azzal a költségvetéssel gazdálkodni - és azokkal a forrásokkal -, amit megörököltünk, de a jövő évi költségvetést már úgy szeretnénk összerakni, hogy ez a felvetés tükröződjön."

Felhozza, hogy nagy problémának látta az elmúlt öt évben, hogy az iskolában a fluktuáció megnőtt. Fenntartóként szeretnének egy olyan finanszírozási modellt felállítani, ami valóban vonzó és hosszú távon kiszámítható a pedagógusok számára. Ez közös cél és közös érdek.

 

 

Györke Erzsébet

Tisztelettel meghívja a német nemzetiségi önkormányzat képviselőit a 2020. január 4-i Malenkij robotra megemlékezésre. Jelzi, hogy az Örök tél főszereplője (Emmy-díjas) lesz a meghívott vendég az eseményre.

 

 

Kreisz Mátyás Tamás NNÖT elnöke

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 18 óra 10 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

         Kreisz Mátyás Tamás                                                          Dr. Mester Szilvia

              NNÖT elnöke                                                     hatósági irodavezető

 

 

 

Winklerné Tomana Ildikó

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn