Összesen 3394462 látogató
Összesen 6733 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat rendkívüli, nyílt Képviselő-testületi üléséről 2019.07.16.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 46 megtekintés

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendkívüli,nyílt ülés

2019.július 16.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Halász János

             6. Szalai János

             7. Tóth József

             8. Varga László

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

9.                                                                                                              Ruff Mátyás

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 16-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 8 (nyolc) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 20 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály képviselő urat kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 16-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihálytelepülési képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

128/2019. (VII. 16.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 16-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihálytelepülési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs, úgy annak elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 16-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Szent Anna utcában történő járdaépítésre

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

129/2019. (VII. 16.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. július 16-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    Előterjesztés a Szent Anna utcában történő járdaépítésre

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

3.   ELÕTERJESZTÉS A SZENT ANNA UTCÁBAN TÖRTÉNÕ JÁRDAÉPÍTÉSRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elöljáróban elmondja, hogy itt egy olyan járdaszakasz megépítéséről van szó, mellyel a májusban beadott pályázaton nem indultak. A 356 négyzetméternyi járdát - tekintettel arra, hogy a település sűrűn látogatott részéről van szó - most júliusban szeretnék megépíteni, hogy a tanévkezdésre rendelkezésre álljon a lakosok számára a kulturált gyalogos közlekedési lehetőség.

Az előkészítés kapcsán megjegyzi, hogy sokan úgy gondolták, hogy nem csak járda építésére kerül sor, hanem más is épülni fog. Arra kéri a tisztelt képviselő tagokat, hogy lehetőség szerint ne tegyenek átgondolatlan ígéreteket... Hangsúlyozza, hogy az önkormányzat közös érdeke, hogy 1,25 méter szélességben  - az összes olyan egyenetlenség ellenére, melyet a házak elhelyezkedése okoz - a legjobb végeredményt (járda) érjék el, együttműködve az érintett területen élő családokkal. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a bizottság szintén rendkívüli ülés keretében tárgyalt a járdaépítésről és a beérkezett három ajánlat közül egyhangúan a Virabel Kft által benyújtott ajánlat elfogadását javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Firtatja, hogy a másik két ajánlattevő is 1,25 méter széles járdára tett-e ajánlatot.

 

Igennel válaszolnak.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy amennyiben így van, úgy mégsem a Virabelé a legkedvezőbb ajánlat árfekvés szempontjából, mert összesen 256 folyóméterre tett vállalást, nem pedig 356-ra.

 

Jelzik, hogy 356 négyzetméterre vonatkozóan kértek be ajánlatot.

 

Tóth József képviselő

Rögzíti, hogy a 9 millió forintos bruttó vállalás 356 négyzetméterre szól. Kiszámolta, hogy közel 500 ezer forinttal drágább a Virabel ajánlata.

 

Varga László képviselő

Jelzi, hogy szintén kiszámolta és nem így jön ki.

 

(Megjegyzés: Az ajánlatok vizsgálata alapján egyértelműen megállapítható, hogy mindhárom ajánlat azonos mennyiségre szól.)

 

Kreisz László polgármester

Felhozza, hogy a Bizottság a Virabel Kft-t javasolta. Érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata. Visszaadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Firtatja, hogy a költségvetés melyik sorából történik a kifizetés.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tájékoztatásul közli, hogy a beruházások terhére történhet kifizetés. Jelenleg a költségvetésben ezzel a kiadással nem terveztek, viszont a bölcsőde építésre elkülönített önrészt az idei évben - még ha nyer is a pályázat - nem használják fel, így ennek terhére történhet a kifizetés.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, javaslata. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés a Szent Anna utcában történő járdaépítésre

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent Anna utcában történő járdaépítés megvalósítására a Virabel Kft- t (2335 Taksony, Szent Imre út 8.) bízza meg, az ajánlat szerinti bruttó7.703.304,- (hétmillió-hétszázháromezer-háromszáznégy) Ft-os áron. A Képviselő-testület a beruházás fedezetét a 2019. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 8igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

130/2019. (VII. 16.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Szent Anna utcában történő járdaépítés megvalósítására a Virabel Kft- t (2335 Taksony, Szent Imre út 8.) bízza meg, az ajánlat szerinti bruttó 7.703.304,-  (hétmillió-hétszázháromezer-háromszáznégy) Ft-os áron. A Képviselő-testület a beruházás fedezetét a 2019. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és az ülést 8 óra 27 perckor bezárja.

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

Áncsán Mihály

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn