Összesen 3630405 látogató
Összesen 7224 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzatának Rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2020.07.01.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 27 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli,nyílt ülés

2020.július01.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Halász János

             5. Olasz Erika

             6. Szalai János

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

             7. Ruff Mátyás

             8. Tóth József

             9.Varga László

 

 

Később érkezett:-

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 01-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 10 perckor megnyitja.

 

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János képviselő urat kéri fel. Érdeklődik, hogy van-e más javaslat, észrevétel. Amennyiben nincs, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 48  Száma: 20.07. 01./1/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01.18:11

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 01-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

48/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 01-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Szalai János települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

A napirendi pontok sorrendjét illetően javasolja a meghívó szerinti 9-es napirendi pontot "Előterjesztés Siposné Ruff Irén Taksony, Botond utca 1279/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan" a rendőrségi beszámoló (3-as napirendi pont) után megtárgyalni. Érdeklődik, hogy van-e valakinek egyéb javaslata, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a módosított napirendről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 49  Száma: 20.07.01./2/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01. 18:12

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 1-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2. Napirend elfogadása

3. Előterjesztés a rendőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

4. Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2019. évi tevékenységéről

5. Előterjesztés Petőfi Sándor Művelődési Ház 2019. évi közművelődési és szakmai beszámolójának elfogadására

6. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

7. Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

8. Előterjesztés a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

9. Előterjesztés Siposné Ruff Irén Taksony, Botond utca 1279/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

49/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 01-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1. Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2. Napirend elfogadása

3. Előterjesztés a rendőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

4. Beszámoló a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2019. évi tevékenységéről

5. Előterjesztés Petőfi Sándor Művelődési Ház 2019. évi közművelődési és szakmai beszámolójának elfogadására

6. A Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

7. Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

8. Előterjesztés a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

9. Előterjesztés Siposné Ruff Irén Taksony, Botond utca 1279/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A képviselő-testületi munka megkezdése előtt átadja a szót jegyző asszony részére.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet és a megjelent vendégeket. Elmondja, hogy közel négy hónap után ez az első testületi ülés. Az elmúlt időszakban a Testület kihírdetett veszélyhelyzetre való tekintettel nem ülésezett. A Képviselő-testület hatáskörét a polgármester gyakorolta. Ebben az időszakban is születtek döntések, melyekről a Képviselő-testület minden esetben tájékoztatva lett. Minden egyes döntés előtt az előkészítő anyagok megküldésre kerültek tájékoztatásul a képviselők részére, továbbá hétről-hétre polgármester úr minden alkalommal beszámolt, kapcsolatban volt a Képviselő-testülettel. A megszületett határozatok, rendeletek ugyanúgy publikálásra kerültek, elérhetőek az internetes felületeken. Hangsúlyozza, hogy csak a legszükségesebb esetekben hozott polgármester úr a Képviselő-testület helyett döntést. Ezek elérhetőek és megtekinthetőek mindenki számára. Két fontos témát ki is emel a döntések közül: a Fő út 52. szám alatti ingatlan megvásárlását, illetve a változtatási tilalomra vonatkozó rendeletet. Mind a két esetben úgy ítélte meg polgármester úr, hogy szükséges lépést tenni, nincs idő megvárni azt, hogya veszélyhelyzet befejeződjön. A jelenleg aktuális ügyek közül két nagy beruházást említ meg: az egyik a Fő út csapadékvíz elvezetése, illetve a Fő úton a kerékpár út építése. Mind a kettő pályázati forrásból teljesül. A veszélyhelyzet ideje alatt fejeződött be a közbeszerzési eljárás a csapadékvíz-elvezetés tekintetében. Az ezzel kapcsolatos szerződések aláírása megtörtént. A munka mind a két beruházás esetében megkezdődött. A csapadékvíz-elvezetésnél a kivitelező akadályokba ütközött: megkezdődött a feltáró munka, a föld alatti közművek feltárása, mint az várható is volt, nem teljesen az van a föld alatt, mint amire számítottak. Leginkább a vízvezeték elhelyezkedése az, ami most a problémát okozza és leginkább akadályozza a munkát. Ezért most a tervező műszaki megoldási javaslatot ad. A szerződés szerinti határidő július 31., de mivel ez egy közbeszerzéses eljárás, így itt a határidő módosítása nem olyan egyszerű. Most még folynak az egyeztetések a közbeszerzővel is arról, hogy hogyan lehet a véghatáridőt módosítani. Itt jegyzi meg, hogy a csapadékvíz-elvezetésre az önkormányzat többlet támogatásra adott be igényt a támogató szervezet felé, hiszen a beérkezett ajánlatok jóval magasabbak voltak, mint a pályázati forrás, amit erre a beruházásra megkapott az önkormányzat. A többlettámogatást elnyerte az önkormányzat, ami majdnem 30 millió forint. (A megigényelt teljes összeg.)

A kerékpár út megépítése is elkezdődött. Ez egy rövid szakasz a Solt utca és a KUKA között. Ez akkor lesz teljes, amikor a Fő út felújítása befejeződik, aszfalt burkolat, kerékpár sáv megépülhet, illetve a parkolók, járdák. Ekkor fog ez a kerékpár út is "becsatlakozni". Július hónapban ez a beruházás befejeződik, a munkálatok itt ütemterv szerint haladnak.

Kiemeli, hogy tájékoztatást kaptak az I-es számú orvosi rendelőt üzemeltető Wiedner és Társa cégtől, hogy a Szilicsány doktornővel a szerződésük július 1-től megszűnt. Most orvost keresnek a hely betöltésére. Az átmeneti időszakban elsősorban Fazekas doktor látja el a helyettesítést és ha ő nincs, akkor a Szilicsány doktornő látja el a betegeket. 6 hónap áll rendelkezésre a megfelelő orvos megtalálására.

Szeretné tájékoztatni a Képviselőt-testületet arról, hogy a Kormány az egészségügyben dolgozókat egyszeri, rendkívüli juttatásban részesítette a járványhelyzetre való tekintettel, munkájuk elismeréseként, ami egyszeri, bruttó 500.000,- forintot jelent. Ezt valamennyi háziorvos, gyermekorvos, fogorvos megkapta, illetve az ott dolgozó asszisztensek, írnokok, továbbá az önkormányzaton keresztül a védőnők is.

A háziorvosok az összeget, mint vállalkozók maguknak igényelték, az önkormányzat pedig a védőnők felé folyósította. (három védőnő részére a mai nappal)

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni jegyző asszonynak a tájékoztatást. Semmelweis Nap alkalmából is köszönti az egészségügyben dolgozókat és megköszöni az orvosoknak, szociális területen dolgozó kollégáknak az áldozatos munkát.

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy szeretne tájékoztatást adni egy büntető feljelentésről,"melyet az Ügyészségre címeztek, de az Ügyészség tovább delegálta a Járási Bíróságnak, rágalmazásravonatkozó magánjogi vádként. A feljelentő pedig Bálint Gyöngyi és a tárgy: Kreisz László,Taksony polgármesterének hivatali helyzetével való visszaélése... Maga a feljelentés szövege egyfajta segítségkérés. Szinte értelmezhetetlen maga a beadvány, hogy milyen területen kellene nekem elnézést kérnem. Tegnapi napon volt a bíróságon egy meghallgatás, kihallgatás.- Mielőtt maga a büntető per elindul, még tesznek egy kísérletet arra, hogy hátha a két fél békét köt. Bálint Gyöngyi a feljelentését fenntartotta, mi pedig ügyvéd úrral az igen fura, néha teljesen összefüggéstelen beadványa alapján nem találjuk azt, hogy konkrétan mivel is vádolnának személy szerint engem. A feljelentést kiküldtem mindenkinek. Nem volt miért azt mondanunk, hogy bocsánat, így elindul hamarosan a büntető eljárás." Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a tájékoztató elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 50  Száma: 20.07.01./2/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01. 18:22

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időszakáról szóló összefoglaló tájékoztatót a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

50/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a veszélyhelyzet időszakáról szóló összefoglaló tájékoztatót a jegyzőkönyv szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A RENDÕRSÉG 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL SZÓLÓ BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRÓL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Farkas Péter Pál őrsparancsnok urat. Rögzíti, hogy a beszámolót a bizottság tárgyalta. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megjegyzi, hogy nagyon jó a munkakapcsolat őrsparancsnok úrral és a településen szolgálatot teljesítő két körzeti megbízottal is. A bizottság olyan kérdésekben kért segítséget a rendőrségtől, melyekben nem csak a rendőrség, hanem az önkormányzat és Taksony polgárai is illetékesek. Ezeknek az ügyeknek a megoldása csak közös erővel történhet meg. (Kifejezetten csak a rendőrségre vonatkozó probléma nem is merült fel.) A Bizottság a beszámoló elfogadását javasolja Képviselő-testületnek. Megköszöni a rendőrség munkáját és örömét fejezi ki arra vonatkozóan, hogy Taksonyban két körzeti megbízott dolgozik.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót őrsparancsnok úrnak.

 

Farkas Péter Pál őrsparancsnok

Tisztelettel köszönt mindenkit és megköszöni a munkájukhoz nyújtott támogatást.

 

Kreisz László polgármester

Véleménye szerint a beszámoló jól tükrözi azt a trendet, ami a tapasztalás szintjén szubjektív biztonságérzetben, egyfajta nyugalomban jelenik meg Taksonyban a közbiztonság terén.

Ennek kiváltó okairól a Bizottság hosszan tárgyalt. "Abban mindenki egyetértett, hogy az az együttműködés, amit a rendőrséggel és a két, itt helyben szolgálatot teljesítő körzeti megbízottal történik, annak megvan az eredménye."Ezt a nyugalmat szeretnék tovább erősíteni, finomítani, kiterjeszteni. Megadja a szót Halász János képviselő úr részére.

 

Halász János képviselő

Megerősíti polgármester úr szavait és reményét fejezi ki a további jó, közös együttműködésre.

 

Kreisz László polgármester

Felhívja a figyelmet, hogy a Testületnek terveznie kell a jövő évben az autó cseréjével. Rögzíti, hogy ilyen formában szeretnék a rendőrség munkáját támogatni. (A jelenlegi jármű életkora már elérte azt a határt, amikor a rendőrség már nem engedi, hogy szolgálatba álljon.) A jövő évi költségvetés tervezésekor ezzel a tétellel kalkulálni szükséges. Szintén megköszöni a rendőrség munkáját. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 51  Száma: 20.07.01./3/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01.18:28

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés a rendőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

1. javaslat:Határozat a rendőrség 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Rendőrőrs Taksony településen végzett 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

51/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunaharaszti Rendőrőrs Taksony településen végzett 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS SIPOSNÉ RUFF IRÉN TAKSONY, BOTOND UTCA 1279/13 HRSZ-Ú ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLAN MEGVÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOSAN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Sipos Sándor urat. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A telekvásárlási igény előtörténetét ismerteti. (Sipos Sándor és felesége egy ideje számukra megfelelő ingatlant keresnek. Kapcsolatba kerültek egy ingatlan tulajdonossal, akinek a telke hátsó részére tettek egy vételi szándéknyilatkozatot szóban. Ekkor keresték meg őt a telek megosztásával kapcsolatban. Kiderült, hogy itt nem teljes mértékben, de nagy részben önkormányzati telek is elkerítésre került a Botond utcáról nyíló ingatlan tulajdonosa részéről. )

Közli, hogy így az önkormányzat jelenleg nincs teljesen fizikai birtokában az ingatlannak. Fel kell szólítani a telekhatár szerinti kerítésrendezésre a Botond utcai ingatlan tulajdonosát. Hozzáfűzi, hogy kisebb fészer, gyümölcsfák is vannak az érintett területen. A Bizottság a kérelmet elutasításra javasolta, melynek indokai: nem tudható, hogy az önkormányzat mikor kerül fizikailag is birtokán belülre - nincs rendezve az ingatlan (birtokvédelmi per eljárás indításának lehetősége)

Fontos szempont, hogy az érintett terület a Marestli tópart része, így a köz részére szabadon kell hagyni..

Véleménye szerint legelőször rendezni szükséges a viszonyokat és csak azt követően lehet tárgyalni a további lépésekről. Megerősíti, hogy a Bizottság az említettek okán a vásárlás elutasítását javasolta Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Felhozza, hogy meglepődött azon, hogy az önkorányzat telke ott van a Marestli parján évtizedek óta elkerítve. Egyetért azzal, hogy a viszonyok biztosan nem megfelelőek arra, hogy adás-vétel történjen. Megadja a szót Sipos Sándor úr részére.

 

Sipos Sándor

Tájékoztatásul felvázolja a vásárlási szándék indokait.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy megérti a szándékot, de kiemeli, hogy nincs rendezve a telek birtokba vétele. "Nem tudunk kettőt lépni, hanem először rendeznünk kell azt, hogy az önkormányzat - jogosan - be tudjon menni a saját tulajdonára. .. A Bizottság azért javasolja az elutasítást, hogy ilyen helyzetben - nem is vagyunk birtokon belül - ne arról beszéljünk, hogy mit akarunk eladni, vagy mit nem, hanem tegyük rendbe, utána lehet arról beszélni, hogy eladjuk, vagy nem adjuk el." Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Felhozza, hogy "ha egy ingatlant úgy értékesít a tulajdonos, hogy nem teljesen jogos a tulajdon használata, tehát fizikailag nincs birtokon belül, akkor elad egy olyan igatlant, ami akár egy 10 éves perrel terhelt."

 

Kreisz László polgármester

Megemlíti, hogy az önkormányzat is szerzett rossz tapasztalatot hasonló témában, ahol vevőként nem került öt éve birtokon belülre. (Fő út 54.) "Kifizettük, tulajdoni lapon rajta vagyunk, de nem vagyunk birtokon belül, mert az eljárásnak egy bizonyos szakaszán az eredeti tulajdonos megtámadta.."

A jogi tisztázásra vonatkozó szándékot szem előtt tartva, amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 52  Száma: 2020. 07.01./4/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01.18:40

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés Siposné Ruff Irén Taksonyl, Botond utca 1279/13 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan megvásárlásával kapcsolatosan

1.javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Siposné Ruff Irén taksonyi lakos kérelmét nem támogatja, az Önkormányzat tulajdonában álló, Botond utca 1279/13 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.

 

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

52/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Siposné Ruff Irén taksonyi lakos kérelmét nem támogatja, az Önkormányzat tulajdonában álló, Botond utca 1279/13 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

5. BESZÁMOLÓ A FORRÁS INTÉZMÉNYÜZEMELTETÕ KÖZPONT 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolta Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Felvezetésként elmondja, hogy a beszámoló két nagy területet taglal; az egyik az intézmények üzemeltetés, közterek, játszóterek rendben tartása, köztisztaság, működőképesség fenntartása, a másik nagy terület pedig a konyha.

Az utóbbival kapcsolatban megjegyzi, hogy az anyag egy nagyon részletes, szinte már közgazdasági értelemben is teljes, önálló beszámolót tartalmaz arról, hogy hogyan alakultak az adagszámok évekre visszamenőleg.

Visszatekint a 2015-ös esztendőre, amikor a nemzetiségi fenntartású iskola étkeztetését külső beszállítóval oldották meg. Részletezi ennek pénzügyi hatásait.

 

"Ez egyből nekünk átbillent egy olyan veszteségbe, ami akkor 28 millió forint volt. Ezt igyekeztünk ledolgozni legalább mínusz 12 millió forintra."

 

"Az volt a kérdés, hogy maradjon-e konyha, vagy mindenkit szélnek eresszünk és jöjjön valamilyen üzemeltető. Az egésznek az volt a szépséghibája, hogy mindezt itt egy saját, helyben működő közösségnek a vezetői döntötték el, ami szégyenletes még így utólag is. Október 13-án erre is pontot tett Taksony választó közössége…" Hozzáfűzi, hogy az eredménynek olyan szempontból is üzenet értéke volt számukra, hogy az óvodában és az iskolában is a taksonyi konyha biztosítsa az étkeztetést. Utal rá, hogy a szülői munkaközösség 2/3-a is ezen az állásponton van.

 

Bemutatja azt a szemléletmódot, mely a megtett lépéseket meghatározza 2006 óta."Még megszorítással az ég világon senki sem fejlődött… Aki a nadrágszíjat meghúzza, … annaknem nagyon van ereje tovább dolgozni, tovább tevékenykedni. Mi inkább azt az utat választottuk, nem most, hanem már 2006 óta, hogy inkább mindig befektetünk a jövőbe és nem félünk attól, hogy egy gazdasági folyamatot, eseményt, erőforrást fel kell tennünk az asztalra és ízeire kell szednünk, hogy lássuk, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a hatékonyságot újra lehet gondolni. A konyhánk pont egy ilyen terület, amiben még rengeteg tartalék van. Innen köszönjük meg az ott dolgozóknak, hogy ők ebben partnerek és ők is tesznek ezért a munkájukkal.Szeptembertől cél, hogy a suliban két menüből választhassanak a gyermekek egy teljesen digitális, internetes felületen. Ennek pont az a célja - mindkét menü ugyanannyiba kerül - , hogy rengeteg ingyenes étkezőnk van és valahogy nekik(szülők) is legyen felelősségük abban, hogy válasszanak a gyermeküknek ételt."

Véleménye szerint talán ez a legfontosabb változás most a konyha életében (szeptemberre várható). A beszámoló alapján úgy véli, hogy jó eséllyel indulhatnak neki. Hozzáteszi, hogy ez a változás (kétféle menüből választás lehetősége - digitális adminisztráció) nem kis munkát, továbbá mind az önkormányzat, mind pedig az iskola részéről öt-öt millió forintos befektetéstjelent.(ipari mosogatógép, informatikai rendszer telepítése.)Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Örömét fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy pár évvel ezelőtt a nehézségek ellenére sem adták fel a konyhát, közétkeztetést.

Érdeklődik, hogy a meglévő (emberi) erőforrás elegendő lesz-e arra, hogy az iskolát, óvodát kétmenűs választási lehetőséggel kiszolgálja.

Tudomása szerint a koronavírusos időszakban a kiszállítások volumene is jelentősen megnőtt.

Hangsúlyozza, hogy olyan szakemberek alkalmazása lenne a cél, akik önállóan tudnak bizonyos területeken mozogni, dolgozni így erősítve a település üzemeltetésének ezt az ágát.

 

Kreisz László polgármester

Humánerőforrás tekintetében elmondja, hogy egy főt venne fel vagy a Forrás, vagy az iskola. Hozzáfűzi, hogy egyébként mindenki marad a helyén. Az eszköz erőforrás kapcsán jelzi, hogy némi átalakításra kerül sor, ami lehetőséget biztosít arra, hogy két menüt tudjanak felszolgálni.

A második kérdés kapcsán elmondja, hogy a közelmúltban volt két lépcsőben egy bérfejlesztés: tavaly szeptemberben és január 1-től. "Itt részben utolérjük magunkat, és részben meg is előlegeztünk. A megelőlegezés az az, hogy a bevételi struktúránk nem tenné lehetővé - a konyhának a gazdasági potenciálja nem tenné lehetővé -.Itt megelőlegeztük, viszont a másik felével pedig próbáltuk a versenyszférában meglévő fizetéseket valamennyire megközelíteni. Ha leegyszerűsítjük, akkor mindkét lépésünkkel egy bizalmat előlegeztünk meg a finanszírozással."

Ugyanakkor a tapasztalat azt mutatja, hogy április óta 20 %-kal nőtt a kiszállított mennyiség napi adagszáma. Szeptembertől a Forrás látja el az iskola étkeztetését is.

Utal rá, hogy várható változás a tekintetben, hogy más településre csak meghatározott adagszám fölött fog a Forrás kiszállítani.

"…Végigmodelleztük, hogy hol nyerünk, hol veszítünk és összességében ez mit jelent. Ezen keresztül jutottunk el a sulinál az A és B menühöz, hogy kiszélesíthessük az étkezők körét és megadjuk a lehetőségét annak, -mert ott is vannak fizikai korlátaink - , hogy a gyermek haza tudja vinni az ételt. Nem biztos, hogy a szülő abban érdekelt, hogy a helyszínen egyen a gyermek, de abban lehet, hogy igen, hogy edényzetben haza tudja vinni."

Jelzi, hogy külön napirendi pontként, következő pénzügyi bizottsági ülésen szeretnék bemutatni a Bizottság és a Testület tagjainak is az internetes felület működését… Megadja a szót alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

A Forrás kapcsán a másik üzletágra vonatkozóan elmondja, hogy az alkalmazottak munkájukkal a munkabérük értékének többszörösét teremtik meg. Az önkormányzat összes intézményében ellátják a szükséges karbantartási, felújítási és egyéb feladatokat. Gratulál ehhez a munkához és szorgalmazza ennek az iránynak az erősítését.

 

Kreisz László polgármester

Fontos kérdésnek tartja, hogy a humánerőforrás fejlesztése milyen irányban történjen.

"Nagyon jól meg kell határoznia a Testületnek, hogy olyan kollégáink legyenek, akikkel teljes értékű szakmai munkát tudunk végezni. E felé haladunk. Ebben az évben megint teszünk egy lépést ebbe az irányba, hogy ilyen szakembereink legyenek. …legyen meg az egy-egy speciális terület és mellete az a nyitottság, hogy a ház körüli, intézmény körüli ügyes-bajos karbantartásokat, egyszerűbb dolgokat meg tudják oldani. Itt nem csak az egyszerűbb dolgokról beszélünk, hanem felújítunk, építünk, beruházunk. Ha csak a konyháról beszélünk, mennyire fontos, hogy helyi beszállítóink legyenek. A nyersanyag beszerzésnél 46 %-át a nyersanyagnak helyben szerezzük be.Az éves élelmiszer költségnek a 46%-át Taksonyban költjük el. …" Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Megköszöni alpolgármester asszony szavait. Jelzi, hogy a mai naptól egy új kollégával erősödik a csapat. Az elvégzett munkák forinosítása kapcsán elmondja, hogy intézményvezető asszony erről kimutatást vezet. Felhozza példának a művelődési ház felújítását, ami véleménye szerint a csapat teljesítőképességének a csúcsát jelentette. E kapcsán is készült összevetés, hogy az elvégzett munka külső vállalkozóval mekkora összegért készült volna el.

 

Kreisz László polgármester

Harmadik területként említi meg a rendezvények kapcsán nyújtott szolgáltatásból érkező bevételeket. "Egyik oldalon befektetünk abba, hogy nekünk legyenek eszközeink, a másik oldalon pedig a befektetett eszközökkel a piacon ott vagyunk. Ennek is 4,2 millió forint volt 2019-ben a bevétele. Ha arra gondolok, hogy az elmúlt 2-4 évben mennyi eszközt vásároltunk, milyen értékben, akkor a megtérülése úgy látom, hogy nem olyan rossz. Ha ez így halad, akkor egy 3-6 év alatt megtérül a befektetésünk." Visszaadja a szót Szalai János képviselő úr részére.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy minden évben készítenek egy összesítést arra vonatkozóan, hogy nagyságrendileg a civil szervezetek felé milyen segítséget nyújt a Forrás. Sok esetben itt nem is történik ellentételezés, de tudják, hogy ez mit jelentene, ha a piacról kellene beszerezni a catering és egyéb segítséget…

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 53  Száma: 20.07.01../5/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01.19:00

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerűszavazás

 

Tárgya:

5. napirend:Beszámoló a Forrás Inézményüzemeltető Központ 2019. évi tevékenységéről

1. javaslat:Határozat a Forrás Inézményüzemeltető Központ 2019. évi tevékenységéről

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

53/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Forrás Intézményüzemeltető Központ 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS PETÕFI SÁNDOR MÛVELÕDÉSI HÁZ 2019. ÉVI KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS SZAKMAI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Olasz Erika, Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

 

 

Olasz Erika képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság egyhangúlag elfogadta a 2019-es évről szóló beszámolót. Az ülésen jelen volt az intézmény korábbi vezetője, Maróti Ágnes is. Vele együtt készítették a beszámolót.

Elmondja, hogy az ülésen az idei évre vonatkozóan is tájékoztatást adtak: milyen feladatok, változások történtek akár a rendezvények területén, akár a költségvetésben, akár a személyi változásokat illetően. A felújításokkal kapcsolatban jelzi, hogy elkészült a színházterem, mostanra az átadás is megtörtént. Folyamatosan zajlik a könyvtár felújítása, festése, a parketta csiszolása. Az ügyfélszolgálatok működnek annak ellenére, hogy a ház a nagyközönség számára nincs nyitva. Szeptembertől a törvényi változásoknak megfelelően a könyvtár szombaton is nyitva lesz, cserébe hétfőnként csak adminisztratív feladatokat fog ellátni. Úgy véli, hogy a szombati nyitva tartás sok érdeklődőt fog az intézménybe csalogatni. Közli, hogy a mai naptól lépnek érvénybe változások a jogviszonyokkal kapcsolatban.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Üdvözli a beszámolót. A programkínálat kapcsán megjegyzi, hogy az intézmény az egész településen háttérként, fő pillérként működik az önkormányzat munkájában. Úgy véli, hogy erre a területre is érdemes befektetni, hiszen az többszörösen megtérül. Gratulál a színvonalas programokhoz.

 

Kreisz László polgármester

Kiemeli, hogy a rendezvények tekintetében látható a beszámolóban, hogy mennyibe került a program megszervezése, lebonyolítása, miből gazdálkodott a felelős vezető. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 54  Száma: 20.07.01./6/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01.19:04

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés Petőfi Sándor Művelődési Ház 2019. évi közművelődési és szakmai beszámolójának elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi közművelődési és szakmai beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

54/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi közművelődési és szakmai beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

7. A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRÕL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a Bizottság elfogadásra javasolja a hivatal beszámolóját. Kiemeli, hogy nem csak a kötelezettségek végrehajtásában, hanem a lakosság felé történő szoltáltatásban is fontos szerepet tölt be a hivatal."Emiatt az erős támadást is ők kapják a legtöbbször… Nagyon nehéz úgy végezni a munkát, hogy közben azokért, akikért dolgozik a hivatal, - egy kicsit a Forrás felé is beszélek-, nehéz úgy feladatot ellátni, hogy folyamatosan azzal kell megküzdeni, hogy a munkánkat negatívan értékelik. Ezt csak azért emelem ki, mert minden beszámolóban a sikereket, eredményeket írjuk le, de emögött van rengeteg olyan munka, ami embert próbáló, morális kérdéseket felvető."

 

Kreisz László polgármester

Úgy gondolja, hogy az önkormányzat polgármesteri hivatala az, aki a falu motorjaként, a falu szíveként teleri, mozgatja és irányítja, hogy mi merre, hogyan működjön és az ehhez szükséges feltételrendszert pedig rendelkezésre bocsátja. "Engedjétek meg, hogy a testület nevében és a falu polgárai nevében a hivatal vezetőjének, jegyző asszonynak megköszönjük a 2019. évi munkáját a köztisztviselőkkel együtt. Büszke lehet Taksony arra, hogy ilyen polgármesteri hivatala van." Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Elmondja, hogy a Szociális és Népjóléti Bizottság is megtárgyalta a beszámolót és kapcsolódva polgármester úrhoz elmondja, hogy "a Bizottság úgy érzi, és azt látja, hogy a szociális ügyekkel foglalkozó munkatársak, előadó, irodavezető asszony és mindenki, aki ebben érintett, olyan odaadással és empátiával nyúl ehhez az érzékeny területhez, amit egyrészt jó látni, másrészt pedig olyan anyagokat készít elő a Bizottság számára ez a néhány munkatárs, hogy egyszerű abból dolgozni." Természetesen szükséges és örül is annak, hogy a Bizottság üléseit látogatják még olyan személyek, akik tudnak ebben segíteni. Nagyon szépen köszöni a munkát.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Véleménye szerint a beszámoló adatai azt mutatják, hogy igen sok feladatot végez el a hivatal, különös tekintettel emeli ki az ügyfélszolgálatot.Úgy látja, hogy egy nagyon erős, összeszokott, jó gárda látja el ezt a területet. Tapasztalatai szerint a település is elégedett. Utal rá, hogy kevés negatív visszajelzést kap. "Egy kiforrott, jó társaság működik a hivatalban jó vezetéssel." Ügyfélorientált hozzáállásról számol be. Megköszöni a munkát.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Olasz Erika, Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnökének.

 

Olasz Erika képviselő

Megköszöni a hivatal munkáját, a részletes, mindenre kiterjedő beszámolót. Kiemeli azt a segítőkészséget, amit a munkájuk során tapasztalnak a hivatal részéről. Továbbra is ilyen gyümölcsöző, konstruktív munkakapcsolatot és munkát kíván.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Megköszöni mindenkinek a pozitív visszajelzést. "Én is nagyon büszke vagyok a hivatalra, illetve munkatársaimra. Tudom azt, hogy mindenki azon dolgozik, azon fáradozik, hogy mind a Képviselő-testület, mind a bizottságok munkáját maximálisan támogassa, illetve az ügyfeleket is legjobb tudása szerint szolgálja, de tudom azt is, hogy azért van mit és hova fejlődnünk."

Kreisz László polgármester

Kiegészítésként elmondja, hogy az elmúlt négy hónap az a közigazgatást is próbára tette."Mindazokat az erőforrásokat, amihez mi óvatosan nyúltunk a virtuális térben, azokat most élesben kipróbálhattuk." Ugyanakkor kiemeliaz emberek azon igényét, hogy a problémájukkal, interperszonális módon tudjanak kompetens személyekhez fordulni."Legyen lehetőség elmondani, hogy mi az, amivel ő küzd, bármi is az, és nekünk higgadtan ott kell állnunk és meg kell hallgatnunk és persze tudnunk kell nemet mondani is, hogy ha nem tudunk abban segíteni. Nyugodtan lehetünk büszkék arra, ami most a falu közigazgatását működtető Polgármesteri Hivatal éves beszámolójában szerepel." Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Hozzáfűzésként megjegyzi, hogy a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat munkája a lakosság nélkül nem fog működni. "Nem fog működni, hogy ha azt mindig megkapja a hivatal, mindig megkapja az önkormányzat, hogy milyen igények vannak, mit szeretnénk, de ahhoz, hogy a közösségben együtt is tudjunk élni, működjön a település, ahhoz kötelezettségünk is van." Esővíz elvezetést hozza fel példaként. "Kőkemény problémánk. Nincs az a pénz, amit ne tudnánk elkölteni most Taksonyban csapadékvíz elvezetésre, tudunk akut problémákról, ahol megkapjuk, hogy nem oldjuk meg, de közben aki előtt nincs probléma … nyugodtan kivezeti a vizet…Ha egymást nem vesszük figyelembe, egymáson nem segítünk például ilyennel, hogy nem töltjük fel az előttünk lévő árkot, vagy nem hordjuk a kommunális szemetet a használt ruhagyűjtő konténereinkbe, …. akkor az önkormányzatiság nem fog működni. .. Arról beszélünk, hogy nem tudunk a versenyszférában lévő bérekkel versenyezni, arról beszélünk, hogy az eszközparkunk is hatalmas áldozatok árán emelkedik. Emelkedik, de nem úgy, ahogy az igényekhez szükséges erőforrás megkövetelné. Az együttélés és az igények sorolása mellett az Én mit tudok hozzá tenni? is legyen meg. Akkor biztos, hogy előrébb tudunk jutni. Egyébként csak egymást bosszantjuk, egymás életét keserítjük meg, és azoknak a munkáját, akik közösségi feladatot látnak el, a végtelenségig meg lehet nehezíteni."

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek további kérdése, véleménye.

Amennyiben nincs, úgy a hivatal beszámolójának elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 55  Száma: 20.07.01./7/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01. 19:19

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:A Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

55/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS AZ "ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA" TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSON VALÓ INDULÁSRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Rögzíti, hogy Taksony esetében ez egy útfelújítást jelenthet. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Hangsúlyozza, hogy a pályázaton indulást javasolja a Bizottság. Felhozza, hogy szükséges önrészt biztosítani. Hosszas vitát követően a bizottsági ülésen az az álláspont alakult ki, hogy a Csokonai utca Arany János és Wesselényi utca közti szakaszával induljanak a pályázaton. Az útszakasz leterheltségét és rossz állapotát jelöli meg a döntési javaslat indokaként.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 56  Száma: 20.07.01./8/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01. 19:22

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend:Előterjesztés az "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" tárgyú pályázati felhíváson való indulásra

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

-          Csokonai utca (Arany János u. - Wesselényi u. közötti szakasz) útfelújítása

A beruházás összesített költségvetése bruttó 32 144 749 Ft,- Ft, melyből a támogatás összege: 20 000 000 Ft.

A fennmaradó 12 144 749 Ft-ot, mint saját forrást Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2021. évi költségvetéséből fedezi.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

56/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által közösen meghirdetett "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" kiírt pályázat lehetőségeit figyelembe véve az alábbi beruházással nyújt be pályázatot:

-          Csokonai utca (Arany János u. - Wesselényi u. közötti szakasz) útfelújítása

A beruházás összesített költségvetése bruttó 32 144 749 Ft,- Ft, melyből a támogatás összege: 20 000 000 Ft.

A fennmaradó 12 144 749 Ft-ot, mint saját forrást Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2021. évi költségvetéséből fedezi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS A 2020. ÉVI LAKOSSÁGI VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA MEGNEVEZÉSÛ PÁLYÁZATON VALÓ INDULÁSRÓL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

A Bizottság a pályázaton indulást javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a döntési javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 57  Száma: 20.07.01./9/0/A/KT

Ideje: 2020. július 01.19:23

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend:Előterjesztés a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása megnevezésű pályázaton való indulásról

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             6             100.00         66.67     6

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               3                             33.33     3

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

57/2020. (VII. 01.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás pályázati úton igénylésre kerüljön. 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 23 perckor bezárja.

 

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Szalai János

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn