Összesen 3630409 látogató
Összesen 7224 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzatának Rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2020.07.14.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 31 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli,nyílt ülés

2020.július14.

(kedd)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Halász János

             5. Olasz Erika

             6. Ruff Mátyás

             7. Szalai János

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

             8. Tóth József

             9.Varga László

 

 

Később érkezett:-

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 19 óra 19 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 65  Száma: 20.07. 14./1/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14.19:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 14-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt választja meg.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

65/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 14-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 66  Száma: 20.07.14./2/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14. 19:20

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

4.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítására

5.    Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

6.    Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

7.    Előterjesztés ingatlanok bérbeadására/haszonbérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

8.    Előterjesztés Helpynet szerződés meghosszabbítására

9.    Előterjesztés Deák Ferenc utcai parkolók átépítésére

10. Előterjesztés Girtl György és Ország Judit ingatlanvásárlás kérelmére Taksony 4237, 4321 hrsz-ú ingatlanokra

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

66/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 14-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

4.    Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítására

5.    Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

6.    Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

7.    Előterjesztés ingatlanok bérbeadására/haszonbérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

8.    Előterjesztés Helpynet szerződés meghosszabbítására

9.    Előterjesztés Deák Ferenc utcai parkolók átépítésére

10. Előterjesztés Girtl György és Ország Judit ingatlanvásárlás kérelmére Taksony 4237, 4321 hrsz-ú ingatlanokra

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MEGALKOTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti pénzügyi irodavezető asszonyt és könyvvizsgáló asszonyt. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a napirendi pontot megtárgyalta. Hangsúlyozza, hogy nagy segítség számukra, hogy mindig könyvvizsgálói szakvéleménnyel együtt tudják áttanulmányozni az elmúlt év költségvetési történéseit. A felmerült kérdésekre választ kaptak és a Bizottság a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Flender Éva könyvvizsgáló részére.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

"Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy az év végi záráshoz kapcsolódóan két lépésben megtörtént a könyvvizsgálói ellenőrzés. Az egyik a kora tavaszi időszakban a költségvetési beszámolónak a könyvvizsgálata. Ez a költségvetési beszámoló kerül majd a nagy országos költségvetésbe konszolidálásra. Ez a Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatást tartalmazó dokumentáció, amelyhez kapcsolódik egy eléggé hosszas és részletes könyvvizsgálói ellenőrzési tevékenység, amelyet elvégeztünk. A megfelelő időben beadásra került a költségvetési beszámoló. A vizsgálat során akadtak problémák és eltérések, azok mind javításra kerültek. Tehát ezek nem olyan problémák voltak, amelyek javíthatatlanok voltak, inkább technikai jellegűek. Erre vonatkozóan a könyvvizsgáló kamara előírásai szerint záradékot ad ki a könyvvizsgáló. Ez a záradék, amit én itt megfogalmaztam. Ez egy standard szöveg, eltérni nem lehet tőle, de különféle formája van. Ez egy tiszta záradék, ami azt mondja, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzatának költségvetési beszámolója a benne lévő adatok alapján a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a valóságot mutatja be. Ezt követően, időben kicsit eltérően jött a zárszámadási rendelet, mely zárszámadási rendelet-tervezetet maga a költségvetési beszámoló alapozza meg. Ebben a könyvvizsgálati feladat elsősorban a jogszabályi megfelelőség vizsgálata, illetve az, hogy azok a döntések, amiket év közben meghoznak a költségvetéssel kapcsolatban, azok a zárszámadásban megfelelően szerepelnek-e. Ezt a vizsgálatot is elvégeztem és ennek alapján állapítottam meg, hogy a zárszámadási rendelet-tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelel, a kapcsolódó előterjesztés bemutatja a gazdálkodás folyamatait számszerűen és szöveges formában is, mely alapján véleményem szerint a tisztelt Képviselő-testület megfelelő információhoz juthat ahhoz, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet minősítse. Én a magam részéről a rendelet-tervezetet tárgyalásra alkalmasnak ítélem és elfogadásra ajánlom az Önök számára."

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a tájékoztatást. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye a tervezettel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a zárszámadási rendelet elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 7    Száma: 20.07.14./3/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14.19:25

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

3. napirend:Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2020. () rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzata

                                        2019. évi költségvetésének végrehajtásáról                      

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

2.§

 

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

a)    Taksonyi Polgármesteri Hivatal

b)   Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

c)    Forrás Intézményüzemeltető Központ

d)   Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

e)    Sünivár Bölcsőde.

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

         

3.§

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a jelen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

 

2 155 346 121 Ft bevételi

és

 

1 454 739 426 Ft kiadási

 

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

 

(2)  Az (1) bekezdés szerinti teljesítési főösszeget

a)    egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet1. számú melléklete,

b)   az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2.; 2a. számú melléklete,

c)    a bevételeket és kiadásokat szervezetenként a rendelet 3-7.a. számú melléklete,

d)   a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 8. számú mellékletetartalmazza.

 

(3)  A 2019. évi beruházási kiadásokat a rendelet 9. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

(4)  Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 13. számú melléklete mutatja be.

 

(5)  Az Önkormányzat 2019. évi teljesített közvetett támogatások kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

(6)  Az Önkormányzat hitelállományának bemutatását a 15. számú melléklettartalmazza.Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, ebből származó fizetési kötelezettsége 2019. évben nem volt.

 

(7)  Az Önkormányzat 2019. évi részesedéseit a 16. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 17. számú melléklet, vagyonkimutatását a 18. és 19. számú melléklet, egyszerűsített mérlegét a 20. számú melléklet eredmény-kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

(8)  A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi maradványát a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a szabad maradvány összege az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Beruházások előirányzatát növeli meg, az intézmények maradványa pedig az intézmények működési költségeinek finanszírozására fordítható.

 

(9)  Az Önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2019. évi létszámadatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

Taksony, 2020. július 14.

 

 

/:Kreisz László:/                                           /:Dr. Micheller Anita:/

polgármester                      jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése …. napján megtörtént.     

 

                    /:Dr. Micheller Anita:/

                   jegyző

 

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

7/2020. (VI.16.) rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzata

                                        2019. évi költségvetésének végrehajtásáról                      

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

 

A rendelet hatálya

 

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint költségvetési szerveire.

 

2.§

 

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

f)     Taksonyi Polgármesteri Hivatal

g)   Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

h)   Forrás Intézményüzemeltető Központ

i)     Taksony Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat

j)     Sünivár Bölcsőde.

 

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi költségvetésének teljesítése

         

3.§

 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását a jelen rendelet mellékleteiben foglaltaknak megfelelően

 

2 155 346 121 Ft bevételi

és

 

1 454 739 426 Ft kiadási

 

főösszegű teljesítéssel hagyja jóvá.

 

(10)       Az (1) bekezdés szerinti teljesítési főösszeget

e)    egységes rovatrend szerinti bontásban a rendelet1. számú melléklete,

f)     az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a rendelet 2.; 2a. számú melléklete,

g)   a bevételeket és kiadásokat szervezetenként a rendelet 3-7.a. számú melléklete,

h)   a központi alrendszerből származó források részletezését a rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

 

(11)       A 2019. évi beruházási kiadásokat a rendelet 9. számú melléklete, a felújítási kiadásokat a 10. számú melléklet, az európai uniós támogatással megvalósuló projekteket a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

(12)       Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a rendelet 13. számú melléklete mutatja be.

 

(13)       Az Önkormányzat 2019. évi teljesített közvetett támogatások kimutatását a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

(14)       Az Önkormányzat hitelállományának bemutatását a 15. számú melléklettartalmazza.Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete, ebből származó fizetési kötelezettsége 2019. évben nem volt.

 

(15)       Az Önkormányzat 2019. évi részesedéseit a 16. számú melléklet, a pénzeszközök változását a 17. számú melléklet, vagyonkimutatását a 18. és 19. számú melléklet, egyszerűsített mérlegét a 20. számú melléklet eredmény-kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza.

 

(16)       A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi maradványát a 22. számú melléklet szerint hagyja jóvá azzal, hogy a szabad maradvány összege az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Beruházások előirányzatát növeli meg, az intézmények maradványa pedig az intézmények működési költségeinek finanszírozására fordítható.

 

(17)       Az Önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak 2019. évi létszámadatait a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

Záró rendelkezések

 

4.§

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

Taksony, 2020. július 14.

 

 

/:Kreisz László:/                                           /:Dr. Micheller Anita:/

polgármester                      jegyző

 

 

A rendelet kihirdetése 2020. július      napján megtörtént.     

 

                    /:Dr. Micheller Anita:/

                   jegyző

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Felhozza, hogy a költségvetés megalkotásakor még nem tudták, hogy milyen váratlan eseményeket tartogat a 2020-as év március 11-et követően. Mindez merőben átrendezte a 2020-as évi költségvetést. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a bizottsági ülésen is az tükröződött a kérdésekben és az eszmecsere során, hogy bizonytalan helyzetben voltak, továbbá nem tudható előre pontosan, hogy milyen történések következnek be az ősz folyamán. Olyan kiadások jelentek meg, amire muszáj volt költeni a település lakóinak biztonsága érdekében, de erre korábban nem gondoltak/gondolhattak. Várhatóan a továbbiakban is lesznek ilyen jellegű költségek. Utal az állami elvonásra is, ami szintén jelentős plusz teher az önkormányzat számára, de "túl fogják élni."

Elmondja, hogy könyvvizsgáló asszony felhívta a Bizottság figyelmét arra, hogy a bölcsőde önrésze jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. Rögzíti, hogy ez az összeg az a nagyságrend, ami a vírus okozta helyzet kezelése során kiadásra került. A költségvetési rendelet módosítását a Bizottság elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Flender Éva könyvvizsgáló részére.

 

Flender Éva könyvvizsgáló

"Az első rendeletmódosítás a szokásos menetben, elsősorban a maradványnak a költségvetésbe beemelése a zárszámadást követően azért van rá szükség, mert az előző év maradványt mindenképpen a költségvetésbe kell emelni és általában ilyenkor az elmúlt időszakban a központi támogatások és egyéb olyan többletbevételek kerültek beállításra, ha visszaemlékeznek, amik ez alatt az öt hónap alatt elteltek. Most egy kicsit másként volt a helyzet. Az eltelt időszakban olyan jogszabályi változások történtek, amelyek érintik az önkormányzatokat, tekintve a gépjárműadót. Olyan változások voltak, amelyekre nem számíthattunk és amelyek a működési bevételeket is érintik. Ezeket az óvatosság elve alapján felül kellett vizsgálni. Ezeket, amik már előre láthatóak, ezeket a költségvetésbe bele kellett tenni. Én nem vagyok biztos benne, hogy a későbbiek során nem lesz-e még szükség ilyenre, mert még pontosan nem látjuk előre, hogy az év folyamán a rendkívüli helyzetnek milyen hatása van… Csak reménykedünk abban, hogy nagyobb mértékű elvonásokra nem kerül sor a központi költségvetés részéről. Amit nagyon fontosnak tartok, hogy az önrészről Önök döntöttek. Az önrésszel együtt adták be a pályázatot. Ez azt jelenti, hogy egyrészt én úgy javaslom elfogadásra, hogyha ezt a határozatot módosítják, mert bele kell tenni, hogy a 2021. évben ezt az önrészt biztosítják. Hiszen anélkül maga ez a projekt nem tud megvalósulni. Én ezt nagyon fontosnak tartom és csak ezzel együtt javaslom az Önök számára elfogadásra, mert egyébként tényleg azok a változások kerültek bele, amik a normál menetrendben is változások lennének, illetve kiegészítve a rendkívüli helyzet okozta bevételi elmaradásokat. Kérem szépen, hogy az előzőleg meghozott határozatot módosítsák és ezek alapján elfogadásra javaslom a rendelet-módosítását."

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a rendkívüli helyzet kapcsán úgy teremtett az önkormányzat mozgásteret, hogy a bölcsőde építési beruházás - melybe önerő biztosításával vágtak bele - önerő részét papíron felszabadították és a 2021-es esztendőre helyezik át. Hangsúlyozza, hogy abban nem történt változás, hogy a pályázatot erre a célra megnyerték és ehhez az önkormányzatnak biztosítania kell az önerőt. Itt nyer értelmet az a kitétel, hogy úgy fogadják el a költségvetés módosítását, hogy egyben a felelősségét is vállalják és feladatként kijelölik magunknak, hogy a 2021-es költségvetésben ennek az önerőnek szerepelnie kell a bölcsőde megvalósításához. Ugyanakkor a 2020-as esztendőben ez a tétel teremtette meg az önkormányzat számára azt a feladatmegoldáshoz szükséges pénzügyi erőforrást, amivel Taksony biztonságos település maradt. "Még nem tudjuk, hogy az év második fele mit hoz számunkra. Ezt a fajta figyelmet és odafigyelést továbbra is fent kell tartani a tisztelt Képviselő-testületnek." Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy először az önrész biztosítására vonatkozó korábbi határozat módosítását teszi fel szavazásra. (arról, hogy az önrészt 2021-ben szükséges biztosítani..)

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 67  Száma: 2020. 07.14./4/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14.19:33

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítására

1.javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 163/2018. (IX.06.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

"Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be az "Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című pályázati kiírásra.

 

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:

 

2335 Taksony, Szent Anna tér (hrsz: 1133/1 és 1133/2)

 

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 69.734.649,- forint összegben biztosítja."

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

67/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 163/2018. (IX.06.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

"Taksony Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be az "Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében" című pályázati kiírásra.

 

Beruházással érintett ingatlan címe és helyrajzi száma:

 

2335 Taksony, Szent Anna tér (hrsz: 1133/1 és 1133/2)

 

A biztosítandó saját erőt Taksony Nagyközség Önkormányzata a 2021. évi költségvetésében a beruházási kiadások előirányzat terhére 69.734.649,- forint összegben biztosítja."

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 8    Száma: 2020. 07.14./4/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14. 19:33

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

4. napirend:Előterjesztés Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítására

2. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

/2020. () rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló

I/2020. (II.27.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) rendelete (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

bevételi és kiadási főösszegét1 751 089 790  forintban állapítja meg.

 

Működési költségvetési bevételének összegét

669 115 380 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

695 822 269 forintban

Működési egyenleg

-       26 706 889 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

211 917 715 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 050 485 025 forintban

Felhalmozási egyenleg

-            838 567 310 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

   881 033 095 forintban

Költségvetési kiadások

1 746 307 294 forintban

Költségvetési egyenleg

-       865 274 199 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül)

870 056 695 forintban

Finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)

4 782 496 forintban

Finanszírozási egyenleg

865 274 199 forintban

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2020. július 14.

 

/:Kreisz László:/

/:Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése …..napján megtörtént.

                                                                                              /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020. (VII.16.) rendelete

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló

I/2020. (II.27.) rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Taksony Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) rendelete (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

bevételi és kiadási főösszegét1 751 089 790  forintban állapítja meg.

 

Működési költségvetési bevételének összegét

669 115 380 forintban

Működési költségvetési kiadásának összegét

695 822 269 forintban

Működési egyenleg

-       26 706 889 forintban

 

 

Felhalmozási költségvetési bevételének összegét

211 917 715 forintban

Felhalmozási költségvetési kiadásának összegét

1 050 485 025 forintban

Felhalmozási egyenleg

-            838 567 310 forintban

 

 

Költségvetési bevételek

   881 033 095 forintban

Költségvetési kiadások

1 746 307 294 forintban

Költségvetési egyenleg

-       865 274 199 forintban

 

 

Finanszírozási bevételek (felügyeleti szervi támogatás nélkül)

870 056 695 forintban

Finanszírozási kiadások (felügyeleti szervi támogatás nélkül)

4 782 496 forintban

Finanszírozási egyenleg

865 274 199 forintban

 

2. §

 

A Költségvetési rendelet 1-19. melléklete helyébe e rendelet 1-19. melléklete lép.

 

Záró rendelkezések

 

3. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Taksony, 2020. július 14.

 

/:Kreisz László:/

/:Dr. Micheller Anita:/

polgármester

jegyző

 

A rendelet kihirdetése 2020.július … napján megtörtént.

                                                                                              /: Dr. Micheller Anita :/

              jegyző

 

5. ELÕTERJESZTÉS A TELEPÜLÉSI KÉPVISELÕK TISZTELETDÍJÁRÓL SZÓLÓ 2/2015. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnöke részére.

 

Szalai János képviselő

Tájékoztat a Bizottság álláspontjáról, miszerint a tiszteletdíj kifizetésének szüneteltetését 2020. július 1-től szeptember 30-ig javasolják elfogadásra Képviselő-testületnek. Október elején látható lesz, hogy a továbbiakra vonatkozóan milyen döntést kell hozni ebben a témában.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 9    Száma: 20.07.14/5/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14.19:36

Típusa: Nyílt

Rendelet;      Elfogadva

Minősítettszavazás

 

Tárgya:

5. napirend:Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

1. javaslat:A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítása

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

/2020. () önkormányzati rendelete

 

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény   35. § (1) bekezdés, valamint a 143.§ (4) bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1.   §

 

A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

 

A tiszteletdíjra való jogosultság 2020. július 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig szünetel.

 

 

2.   §

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a 2020. július havi tiszteletdíjak kifizetése kapcsán már alkalmazandó.

 

 

Taksony, 2020. július 14.

 

P.H.

 

 

 

            /:Kreisz László:/                                                             /:Dr. Micheller Anita:/

           polgármester                                                                  jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2020. július …. megtörtént.

 

                                                                                                        /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                      jegyző

 

 

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

9/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete

 

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény   35. § (1) bekezdés, valamint a 143.§ (4) bekezdés f)pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

3.   §

 

A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

 

A tiszteletdíjra való jogosultság 2020. július 1. napjától 2020. szeptember 30. napjáig szünetel.

 

 

4.   §

 

Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a 2020. július havi tiszteletdíjak kifizetése kapcsán már alkalmazandó.

 

 

Taksony, 2020. július 14.

 

P.H.

 

 

 

            /:Kreisz László:/                                                             /:Dr. Micheller Anita:/

           polgármester                                                                  jegyző

 

 

 

A rendelet kihirdetése 2020. július ….-án megtörtént.

 

                                                                                                        /:Dr. Micheller Anita:/

                                                                                      jegyző

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS A 2019. ÉVI BELSÕ ELLENÕRI BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Rögzíti, hogy a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a beszámoló elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 68  Száma: 20.07.14./6/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14.19:36

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend:Előterjesztés a 2019. évi belső ellenőri beszámoló elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőri jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

68/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi belső ellenőri jelentést a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

7. ELÕTERJESZTÉS INGATLANOK BÉRBEADÁSÁRA/HASZONBÉRBE ADÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JÓVÁHAGYÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Összefoglalásként elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában rengeteg olyan -zömében - kis ingatlan van, amit nem használnak. A méretből adódóan többnyire olyan pályázók jönnek valószínűleg számításba, akiknek a területéhez közel helyezkednek el. Véleménye szerint ezekkel az ingatlanokkal kezdeni kell valamit. Felhozza, hogy már többször volt ilyen pályázat, a helyi gazdák éltek is a lehetőséggel, de még mindig hosszú a meg  nem művelt területről szóló lista.A Bizottság a pályázat kiírását javasolja.

 

Halász János képviselő

Javasolja a hatósági eljárás útján történő rendbe tételt. Azt is járható útnak tartaná, ha az önkormányzat felajánlaná valakinek a területet művelésre… Az elaprózott kis területek egyben kezelését tanácsolja. Felhívja a figyelmet arra, hogy belterületről van szó.

 

Szalai János képviselő

Egyetért képviselő úrral. Javasolja a következő bizottsági ülésre előterjesztés kidolgozását a lehetőségekről a terület kapcsán.

 

Kreisz László polgármester

Tisztázni szeretné képviselő úr javaslatát: "Ne így írjuk ki, hanem még gyűjtsünk hozzá többet, vagy ezt írjuk ki és a többit pedig feladatul szabod?"

Egyetértve képviselő úrral úgy gondolja, hogy nyugodtan kiírhatják a pályázatot. Így látni fogják azt a területet, ahol a "fehér folt" van. Amit érdemes művelni azzal kapcsolatban valószínű, hogy meg fognak egyezni a pályázaton keresztül.

 

Megjegyzik a "fehér folt" kapcsán, hogy annak rendben tartása, tétele iszonyatos költséget fog generálni az önkormányzat számára. A hatósági eljárás során saját költségen kell megfinanszírozni a rendbe tételt, amit aztán behajtanak a tulajdonosokon. Ugyanakkor egyetértenek a rendezettségre törekvés szándékával.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Úgy gondolja, hogy elmentek egy olyan irányba, ami nagyon jó cél és támogatja a területek együttes kezelését. Ugyanakkor a kiírás arra vonatkozik, hogy ezeket a területeket mezőgazdasági vállalkozók számára haszonbérbe meghirdetik. Érdeklődik, hogy egyébként a bérleti díj befolyt -e szerződés szerint. "Az hogy mi magántulajdonosok helyett szervezzük az ő hagyatékolatlan területeiket, én azt nem hiszem, hogy abban tudunk tenni."A további lehetőségekről jónak tartana egy ötletbörzét, megoldási javaslatot kidolgozni…

 

Szalai János képviselő

Egyetért Halász János képviselő úrral. Biztos benne, hogy a pályázatra minimális érdeklődő fog jelentkezni.

Proaktivitást szorgalmaz az önkormányzat részéről, melynek eredményeként akár nagyobb érdeklődésre is számíthatnak a területek kapcsán, mint a Kiskáposztás esetében. A pályázat kiírását javasolja. "Kiírjuk, lesz egy olyan tapasztalatunk, hogy kitettük, láthatóan Halász képviselő úrnak lesz igaza, hogy a 18 négyzetméteres területre pld. nem lesz haszonbérlő. … Volt már arról is szó, hogy szociális szövetkezetet hozunk létre, hiszen ingatlanunk van hozzá…"

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felhozza, hogy a felsorolásban szerepel két olyan ingatlan, melyre vételi ajánlat érkezett. A következő napirendi pont foglalkozik ezzel az ajánlattal. Amennyiben az adás-vételt az önkormányzat nem támogatja, lehet rá haszonbérleti vagy bérleti szerződést kötni.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más hozzászólás, úgy a Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, hozzáfűzve, hogy a következő bizottsági ülésre készüljön egy előterjesztés a terület rendben tartására/kezelésére vonatkozóan.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 69  Száma: 20.07.14./7/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14. 19:53

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend:Előterjesztés ingatlanok bérbeadására/haszonbérbe adására vonatkozó pályázati felhívás jóváhagyására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

 

 

69/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú termőföldek haszonbérletére, illetve művelési ág alól kivett ingatlanok bérletére irányuló pályázati kiírást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

8. ELÕTERJESZTÉS A BAROSS TÉRI RÉGI ÓVODA ÉPÜLET VALAMINT A FÕ ÚT 52. SZÁM ALATTI ÉPÜLET BONTÁSÁRA VONATKOZÓAN

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a napirendi pont címe megtévesztő lehet olyan szempontból, hogy a bontásról már rendelkeznek határozattal. Itt jelen pillanatban a bontás kivitelezőjének kiválasztása a kérdés. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Forrás munkatársaival már megkezdték az értékek kimentését az épületből a kollégák biztonságát szem előtt tartva… Elmondja, hogy az a folyamat, aminek következtében a fal kidőlt, nem állt meg. A burkolatok alatt látható, hogy bármikor sor kerülhet egy következő "eseményre"…  Ugyanakkor a boxteremben található faanyagot fel tudnák használni tárolókapacitás bővítésére.Reméli, hogy ezt az anyagot is meg tudják majd menteni, de szükség lesz olyan gárdára, aki megfelelő gépparkkal rendelkezik ehhez a művelethez.

Elmondja, hogy a viszonylag magas bontási ár - a legkedvezőbb ajánlat is 4 millió forint + Áfa - tartalmazza egyrészt a két épület bontását, de az igazán nagy költség a sitt elszállításából adódik. A Bizottság a bontás elindítását javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Virabel Kft megbízásával.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottsági javaslat elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 70  Száma: 20.07.14./8/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14. 19:57

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend:Előterjesztés a Baross téri régi óvoda épület valamint a Fő út 52. szám alatti épület bontására vonatkozóan

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, Baross tér 7. szám alatti régi óvoda épületének bontásával a legkedvezőbb ajánlatot adó Virabel Kft.-t (2335 Taksony, Szent Imre út 8.) bízza meg, 4.000.000 Ft + Áfa áron.

 

A Képviselő-testület megbízza egyidejűleg a Virabel Kft.-t a Taksony, Fő út 52. szám alatti épület bontásával is, azzal, hogy az 1. pontban szereplő vállalási ár magában foglalja a Fő út 52. szám alatti épület bontásának költségeit is.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

70/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony, Baross tér 7. szám alatti régi óvoda épületének bontásával a legkedvezőbb ajánlatot adó Virabel Kft.-t (2335 Taksony, Szent Imre út 8.) bízza meg, 4.000.000 Ft + Áfa áron.

 

A Képviselő-testület megbízza egyidejűleg a Virabel Kft.-t a Taksony, Fő út 52. szám alatti épület bontásával is, azzal, hogy az 1. pontban szereplő vállalási ár magában foglalja a Fő út 52. szám alatti épület bontásának költségeit is.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

9. ELÕTERJESZTÉS HELPYNET SZERZÕDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a kimutatott számok szerint nem érték el azt a hatékonyságot a rendszer használatával, amit szerettek volna. Jelzi, hogy egy év alatt három bejelentés érkezett. Felmerült a célcsoport, felhasználók megnyerésében való aktív részvétel a cég részéről. A Bizottság nem javasolja ebben a formában a szerződés meghosszabbítását. Dokumentáltság tekintetében dicséri a rendszert. A regisztrálók száma magasabb volt, viszont a használók száma csak három, így a Bizottság nem javasolja a szerződés meghosszabbítását.

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 71  Száma: 20.07.14./9/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14.20:01

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend:Előterjesztés Helpynet szerződés meghosszabbítására

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HelpyNet Kft. által fejlesztett és üzemeltetett VIR (Vezetői Infokommunikációs Rendszer) program biztosítása és használata tárgyában kötött szerződést 2020. július 1. napjától nem hosszabbítja meg.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                5             71.43         55.56     5

Nem                                2             28.57         22.22     2

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

71/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a HelpyNet Kft. által fejlesztett és üzemeltetett VIR (Vezetői Infokommunikációs Rendszer) program biztosítása és használata tárgyában kötött szerződést 2020. július 1. napjától nem hosszabbítja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

10. ELÕTERJESZTÉS DEÁK FERENC UTCAI PARKOLÓK ÁTÉPÍTÉSÉRE

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Intenzív vitáról számol be a napirendi ponttal kapcsolatban. Jelzi, hogy a nyolc parkolóhely az átépítés eredményeként lecsökkenne 2-3-ra. Elmondja, hogy a parkoló megépítésekor OTÉK szabályzat szerint az önkormányzatnak nem volt engedélye. Kihangsúlyozza, hogy mekkora az igény parkolóhelyekre főleg az iskola környékén. Felvetődött kérdésként az ülésen, hogy milyen egyéb alternatíva adódhat e parkolóknak a kiváltására, a lecsökkentett mennyiség pótlására. Rögzíti, hogy a Bizottság négy igen és kettő nem mellett a parkolóhely kettőre csökkentésére, a szabályos állapot helyreállítására tett javaslatot.

 

Kreisz László polgármester

Szeretné kérni, hogy tegyenek különbséget a Bizottság véleménye és a képviselői vélemény között. Megadja a szót Halász János képviselő úr részére.

 

Halász János képviselő

Érdeklődik, hogy nincs-e más megoldás a probléma enyhítésére. Sövény ültetését veti fel a járda és a parkoló közé. "Építettünk néhány éve parkolókat… most pedig felszámoljuk, amikor a legnagyobb problémánk a parkolás.." Ugyanakkor megérti a lakókat is.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Kiegészítésként elmondja, hogy az OTÉK az építésre vonatkozik, tehát az új parkolók kialakításánál ezeket a szabályokat figyelembe kell venni. Felhívja a figyelmet arra, hogy ezek a szabályok már a parkoló kialakításakor is hatályban voltak..

 

Kreisz László polgármester

"Nagyon sajnálatos tény, hogy egyelőre még a kistornaterem területét, az első részét sem kaptuk vissza, hogy ott a parkolás lehetősége meglegyen. A másik területen viszont ez célunk, hogy felkínáljuk a leleményes szülők számára (bontást követően), hogy észrevegyék, hogy ott megállhatnak az autóval. Ott az OTÉK előírás szerint nem lehet parkolót létesíteni, de a magánterületünket miért ne nyithatnánk meg erre a célra áthidalásul. Beállhatnak és nem tiltjuk. Muszáj végig gondolnunk, hogy a Fő út rendbe tételével ez a fajta közelség a házhoz ne legyen meg."

Támogatja a párhuzamos parkolás visszaállítását. Visszaemlékezik arra, hogy a parkoló létesítésekor ez az állapot egy korábbi állapothoz képest üdvözítőnek tűnt, azonban akkor 580 gyermek járt az iskolába, ma pedig 700. Ebből 140 nem Taksonyból érkezik az intézménybe… Megadja a szót Szalai János képviselő úrnak.

 

Szalai János képviselő

Továbbra is javasolja megnézni, hogy milyen más módon lehetne a zajártalmat csökkenteni. A probléma kezelését a Fő út rendezésével együtt tanácsolja megtenni.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Mindenféleképpen a szabályosság és következetesség irányába terelné ennek a kérdésnek a rendezését.

 

Halász János képviselő

Szintén a téma körbejárását javasolja döntés előtt.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele, véleménye. Jelzi, hogy hosszú távon nem a merőleges parkolás kialakítása valósul meg. A Fő út rendbetételével várhatóan 1/3-dal kevesebben tudnak majd parkolni az iskola környékén, muszáj lesz sétálni. Ugyanakkor a rendezett területeken gyűjtött tapasztalatok azt mutatják, hogy ha rend van, akkor a séta is könnyebb, nem a pocsolyákat kell kerülgetni…. Értelmezése szerint Halász János képviselő úr javaslata szerint ezt a témát vegyék le a napirendről, ne szülessen most benne döntés. Ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 72  Száma: 20.07.14./10/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14. 20:16

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend:Előterjesztés Deák Ferenc utcai parkolók átépítésére

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Deák Ferenc utcai parkolók átépítésére vonatkozó előterjesztést napirendről leveszi.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6             85.71         66.67     6

Nem                                1             14.29         11.11     1

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

 

72/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Deák Ferenc utcai parkolók átépítésére vonatkozó előterjesztést napirendről leveszi.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

11. ELÕTERJESZTÉS GIRTL GYÖRGY ÉS ORSZÁG JUDIT INGATLANVÁSÁRLÁSI KÉRELMÉRE TAKSONY 4237, 4321 HRSZ-Ú INGATLANOKRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Tisztázza, hogy pontosan melyik területről van szó. Jelzi, hogy a Bizottság nem javasolja Képviselő-testületnek az ingatlanok eladását.

 

Halász János képviselő

Szintén nem javasolja az eladást. Fontosnak tartja előzetesen a terület rendezését.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy rendezésre váró területről van szó. Haszonbérleti szerződés lehetőségét veti fel. Proaktivítást javasol az önkormányzat részéről: A Szőlőhegy utca mögötti terület szabályozási terv tervezetének elindítását ösztönzi. Milyen kiosztással bírhat az a terület? kérdését veti fel. Úgy érzi, hogy itt az idő foglalkozni ezzel a kérdéssel. Rögzíti, hogy a bérlés lehetőségét nem akadályozza az önkormányzat. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatát - miszerint nem adják el a területet - teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 73  Száma: 20.07.14./11/0/A/KT

Ideje: 2020. július 14. 20:23

Típusa: Nyílt

Határozat     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

11. napirend:Előterjesztés Girtl György és Ország Judit ingatlanvásárlási kérelmére Taksony 4237, 4321 hrsz-ú ingatlanokra

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Girtl György és Ország Judit ingatlanvásárlási kérelmét nem támogatja, az Önkormányzat tulajdonában álló, Taksony 4237, 4321 hrsz-ú ingatlanokat nem értékesíti.

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                7           100.00         77.78     7

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                             7             100.00         77.78     7

Nem szavazott                  0                              0.00     0

Távol                               2                             22.22     2

Összesen                              9                                 100.00     9

Megjegyzés:

 

73/2020. (VII. 14.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Girtl György és Ország Judit ingatlanvásárlási kérelmét nem támogatja, az Önkormányzat tulajdonában álló, Taksony 4237, 4321 hrsz-ú ingatlanokat nem értékesíti.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 20 óra 23 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Olasz Erika

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn