Összesen 3497229 látogató
Összesen 6983 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzatának Rendkívüli Képviselő-testületi üléséről 2020.07.22.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 4 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli, nyílt ülés

2020. július 22.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Olasz Erika

             5. Szalai János

             6. Varga László

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

             7. Halász János

             8. Ruff Mátyás

             9. Tóth József

 

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 22-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 19 óra 25 perckor megnyitja.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 22-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

74/2020. (VII. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 22-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Áncsán Mihály képviselőt választja meg.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

A kiküldött napirenddel kapcsolatban érdeklődik, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése, módosító javaslata. Amennyiben nincs, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadását teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 22-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Poseidon Power Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására

4.    Előterjesztés a Gerulus Kft. kérelmére

5.    Előterjesztés Sportkoncepció elkészíttetésére

6.    Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására

7.    Előterjesztés pályázati támogatást nyert sportpark helyének kijelöléséről

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

75/2020. (VII. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 22-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a Poseidon Power Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására

4.    Előterjesztés a Gerulus Kft. kérelmére

5.    Előterjesztés Sportkoncepció elkészíttetésére

6.    Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására

7.    Előterjesztés pályázati támogatást nyert sportpark helyének kijelöléséről

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELÕTERJESZTÉS A POSEIDON POWER KFT-VEL KÖTÖTT VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tájékoztatásul közli, hogy a cég a Fő út csapadékvíz elvezetésének beruházója és a kutatóárkos vizsgálat során a vízvezeték elhelyezkedése miatt akadályközlést jelentett. A beruházás műszaki ellenőre a tervező iroda felé az akadályközlés alapján jelezte a műszaki problémát, melyre azt a tájékoztatást kapták, hogy közel 1400 méteren a teljes ivóvíz vezeték gerinchálózatot ki kell váltani. Tekintettel arra, hogy az ívóvíz és a szennyvíz üzemeltetése a DPMV Zrt vagyonkezelésében van, vezérigazgató úrral tárgyaltak a vízvezeték kiváltás rekonstrukciós kivitelezésének mikéntjéről. (A pályázat ezzel nem foglalkozik.)

 

Szalai János képviselő

Megköszöni polgármester úrnak a helyzet összefoglalást. Hozzáteszi, hogy az ülésen Rung József mérnök úr válaszolt a feltett kérdésekre. A Bizottság november 30-i határidővel javasolja elfogadásra a Poseidon Power Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a határidő módosítással kapcsolatos bizottsági javaslatot teszi fel szavazásra.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a Poseidon Power Kft-vel kötött vállalkozási szerződés módosítására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Poseidon Power Kft.-vel 2020. június 5-én, a Fő út csapadékvíz-elvezetése "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

 

- A szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:

"Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2020. november 30."

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

76/2020. (VII. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Poseidon Power Kft.-vel 2020. június 5-én, a Fő út csapadékvíz-elvezetése "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyában megkötött vállalkozási szerződés módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

 

- A szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:

"Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2020. november 30."

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

4. ELÕTERJESZTÉS A GERULUS KFT. KÉRELMÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban hosszas vita alakult ki a bizottsági ülésen. Több bizottsági tag véleménye szerint további információra és pontosításra lenne szükség a döntéshozatalhoz. A Bizottság nem javasolja a kérelem elfogadását, azonban a témában még folytak egyeztetések, mely során körvonalazódott, hogy további ismeretekkel kiegészítve a kérelem akár elfogadható is lehet döntéshozók részére.

 

Kreisz László polgármester

Kiemeli, hogy a kérelem fontos pontja, hogy a Taksony 1-es bányaterület nagysága nem változhat. A cég nyilatkozat tételt kér az önkormányzattól miszerint a terület átrendezéséhez a testület hozzájárulását adja. (Feltétel, hogy a lefektetett bányaterület nagysága nem változhat.) Ehhez kéri a Testület támogatását. Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úr részére.

 

Áncsán Mihály képviselő

A hozzájárulás megadása előtt javasolja, hogy kössenek a Gerulussal egy együttműködési megállapodást. Tudható, hogy a bányaművelés, kitermelés és anyagszállítás elég érzékeny kérdés, a környék több települése eléggé terhelt ezzel kapcsolatban. Úgy véli, hogy van olyan kérdés, melyben szeretne Taksony is előre lépni, biztosabbat látni a jövőre vonatkozóan. Véleménye szerint a Gerulusnak is érdeke lehet egy olyan megállapodás, ami zökkenőmentesebb működésüket tudja előre vetíteni.

Mielőtt a Képviselő-testület ezt az igényt jóváhagyja, szükséges lenne az együttműködési megállapodást megkötni, ennek a tartalmát pedig kidolgozni, előkészíteni.

 

Kreisz László polgármester

A felvetést nagyon jónak tartja. Megadja a szót Szalai János képviselő úr részére.

 

Szalai János képviselő

Hozzáfűzi, hogy minden bánya rendelkezik bányaüzem tervvel, ami nem titkos dokumentum, ehhez hozzáférhet az önkormányzat is. Ez az anyag megerősítést adhat azzal kapcsolatban, hogy mihez adja az önkormányzat a hozzájárulását. Ugyanakkor leszögezi, hogy a szakhatóságok véleményét el kell, hogy fogadják.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Hangsúlyozza, hogy a jelenleg hozott döntés csak elvi engedélyt jelent, több feltételnek is teljesülnie szükséges. Egyeztetett főépítész úrral is arról, hogy a kérelmet mindenképpen meg kell küldeni a település tervezőnek is és ő is meg fogja vizsgálni, hogy ennek a kérésnek milyen formában lehet eleget tenni. 

 

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy arról kéri a Testület véleményét, hogy a Gerulus Kft. településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét elviekben támogatja azzal, hogy a településrendezési eszközök mellékelt kérelem szerinti módosítása további vizsgálatot igényel, továbbá a végleges hozzájárulás feltételéül szabják, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Gerulus Kft. között együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre, melynek tartalmát előkészítik és a következő ülésen megvitatják.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés a Gerulus Kft. kérelmére

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gerulus Kft. településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét elviekben támogatja azzal, hogy a településrendezési eszközök mellékelt kérelem szerinti módosítása további vizsgálatot igényel.

 

A Képviselő-testület a végleges hozzájárulás feltételéül szabja továbbá, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Gerulus Kft. között együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az együttműködési megállapodás tartalmát a Kft. képviselőjével egyeztesse, egyúttal felkéri, hogy a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre annak tervezetét terjessze be.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

77/2020. (VII. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Gerulus Kft. településrendezési eszközök módosítására irányuló kérelmét elviekben támogatja azzal, hogy a településrendezési eszközök mellékelt kérelem szerinti módosítása további vizsgálatot igényel.

 

A Képviselő-testület a végleges hozzájárulás feltételéül szabja továbbá, hogy Taksony Nagyközség Önkormányzata és a Gerulus Kft. között együttműködési megállapodás kerüljön megkötésre.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az együttműködési megállapodás tartalmát a Kft. képviselőjével egyeztesse, egyúttal felkéri, hogy a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre annak tervezetét terjessze be.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

5. ELÕTERJESZTÉS SPORTKONCEPCIÓ ELKÉSZÍTTETÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság részére.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a sportkoncepció elkészítése jó ideje elvárt, megvalósítandó feladat az önkormányzat részéről. A Bizottság támogatja, hogy a lakosság és helyi szakemberek bevonásával készüljön egy összefoglaló sportkoncepció, melyre a legkedvezőbb ajánlatot adó Lion Football Academy Kft megbízását javasolja elfogadásra.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a sportkoncepció elkészíttetésére vonatkozó javaslatról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés Sportkoncepció elkészíttetésére

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település sportkoncepciójának elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Lion Football Academy Kft-t bízza meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

78/2020. (VII. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a település sportkoncepciójának elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Lion Football Academy Kft-t bízza meg.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

6. ELÕTERJESZTÉS KÖZMÛVELÕDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELÕ TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a Bizottság javasolja Képviselő-testületnek a közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtását 1.8 millió forintos önrész vállalásával.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés közművelődési érdekeltségnövelő támogatási igény benyújtására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színházterme fénytechnikai berendezésének korszerűsítésére pályázatot nyújt be "a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" című pályázati kiírásra, bruttó 927.935,- Ft vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére.

 

A Képviselő-testület a korszerűsítés megvalósítása érdekében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből, saját forrásként bruttó 1.800.000,- Ft összeget biztosít.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

79/2020. (VII. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár színházterme fénytechnikai berendezésének korszerűsítésére pályázatot nyújt be "a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. a) pont szerinti közművelődési érdekeltségnövelő támogatás" című pályázati kiírásra, bruttó 927.935,- Ft vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére.

 

A Képviselő-testület a korszerűsítés megvalósítása érdekében az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséből, saját forrásként bruttó 1.800.000,- Ft összeget biztosít.

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

7. ELÕTERJESZTÉS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁST NYERT SPORTPARK HELYÉNEK KIJELÖLÉSÉRÕL

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Kitér a pályázati elbírálási időszak hosszúságára, közel négy év után született döntés a témában. Felfrissítésként elmondja, hogy annak idején két darab C típusú sportpark megvalósítására nyújtott be igényt az önkormányzat, most pedig abban szükséges döntést hozni, hogy melyik helyszínt válasszák: a Marestli területét, vagy a Nyírfa utcai játszóteret. Elmondja, hogy nagyon fontos, hogy a Nyírfa utcai játszótér felújítása az elmúlt évben megtörtént, és a sportpark kialakításával e terület rendezése is befejeződne. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a Nyírfa utcai helyszínt javasolja elfogadásra Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzésként elmondja, hogy a legalább 90 négyzetméternyi területen kialakított sportparkban 8 darab eszközt helyeznének el.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése. Amennyiben nincs, úgy a sportpark helyszíneként a Nyírfa utcai játszótér területének  kijelöléséről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés pályázati támogatást nyert sportpark helyének kijelöléséről

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program IV. ütemében Taksonynak ítélt támogatás keretében megvalósítandó sportpark helyét a Nyírfa utcai játszótéren jelöli ki.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

80/2020. (VII. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Program IV. ütemében Taksonynak ítélt támogatás keretében megvalósítandó sportpark helyét a Nyírfa utcai játszótéren jelöli ki.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 40 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

 

Áncsán Mihály

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn