Összesen 4023079 látogató
Összesen 7902 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv-Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2021.10.26.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 4 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendes, nyílt ülés

2021. október 26.

(kedd)

 

 

JEGYZŐKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános, rendes Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                          alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Olasz Erika

             5. Szalai János

             6. Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

             7. Halász János

             8. Ruff Mátyás

             9. Varga László

 

 

Később érkezett: -

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. október 26-i rendes, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 18 óra 04 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZŐKÖNYV HITELESÍTŐ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy erről kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 151 Száma: 21.10.26./1/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18:01

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 26-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt kéri fel.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              6             100.00          66.67     6

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

151/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 26-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt kéri fel.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata. Megadja a szót Tóth József képviselő úr részére.

 

Tóth József képviselő

Érdeklődik, hogy a munkaterv szerint előirányzott 1-es és 3-as pont miért hiányzik a tárgyalandó témák sorából.

 

Kreisz László polgármester

Kéri, hogy legyen kedves megnevezni a hiányzó témaköröket.

Érdeklődik, hogy van-e kérdése még valakinek ezzel kapcsolatban. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy az egyik kérdéses pont „A taksonyi rév újra indítására irányuló lehetőségek vizsgálata” volt. Ez azért nem került a Testület elé, mert nem tudtak még előrelépést bemutatni, olyan előterjesztést összeállítani, amiről érdemben dönteni lehetne. Ezt a témát - polgármester úrral egyeztetve - később fogják a Testület elé hozni. A napelemparkokkal kapcsolatban is elmondja, hogy egyelőre még nincsenek olyan helyzetben, hogy ezzel érdemben tudjanak foglalkozni.

Felhozza, hogy múlt ülésen képviselő úr felhozott több témát, amik nem szerepeltek, illetve nem tárgyalta az idei évben a Testület. Ezzel kapcsolatban jelzi, hogy átütemezésre kerülnek. A novemberi testületi ülésen tárgyalják a 2022. év munkatervét, ekkor újra megvizsgálják, hogy melyik témát mikorra lehetne napirendre tűzni.

 

Tóth József képviselő

Ezt a magyarázatot nem tudja elfogadni, mert közel egy év állt rendelkezésre… Véleménye szerint valamit lehetett volna előre lépni a két témában. Különösen a napelemparkra vonatkozóan.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben más hozzászólás nem lévén, úgy a meghívó szerinti napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 152 Száma: 21.10.26./2/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18:09

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 26-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a 2022-2036 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

4.    Előterjesztés Helyi Egyedi Védelem alóli megszüntetés iránti kérelem elbírálására

5.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárását követő és a végső szakmai véleményezésre előkészített dokumentáció pontosításaira

6.    Előterjesztés a T&H Investment Kft. kérelmének elbírálására

7.    Előterjesztés a temető módosított parcellázási tervének elfogadására, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására

8.    Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

9.    Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

10.  Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának helyenkénti bővítésére

11.  Előterjesztés a 2021. évi TaksonyFest rendezvény pénzügyi elszámolására

12.  Egyebek

 

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%       Össz% Képviselő

Igen                                6           100.00         66.67     6

Nem                                0              0.00          0.00     0

Tartózkodik                       0              0.00          0.00     0

Szavazott                              6             100.00          66.67     6

Nem szavazott                   0                             0.00     0

Távol                               3                            33.33     3

Összesen                               9                                100.00     9

Megjegyzés:

 

 

152/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. október 26-i rendes, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    Előterjesztés a 2022-2036 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

4.    Előterjesztés Helyi Egyedi Védelem alóli megszüntetés iránti kérelem elbírálására

5.    Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárását követő és a végső szakmai véleményezésre előkészített dokumentáció pontosításaira

6.    Előterjesztés a T&H Investment Kft. kérelmének elbírálására

7.    Előterjesztés a temető módosított parcellázási tervének elfogadására, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására

8.    Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

9.    Előterjesztés közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

10.  Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának helyenkénti bővítésére

11.  Előterjesztés a 2021. évi TaksonyFest rendezvény pénzügyi elszámolására

12.  Egyebek

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

3. ELŐTERJESZTÉS A 2022-2036 IDŐSZAKRA SZÓLÓ IVÓVÍZELLÁTÁS ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉS GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti Istenes Attila igazgató urat. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy Istenes Attila úr a bizottsági ülésen is részt vett és tájékoztatást nyújtott. A bizottság a Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Szeretné a jelen lévő képviselő urak és hölgyek figyelmét felhívni arra, hogy nem lakossági fórumot tartanak a szennyvízhálózat esetleges gyengeségeivel, kihívásaival kapcsolatosan, hanem kizárólag a GFT megtárgyalása van napirenden.

Részletezi milyen fejlesztésekre, beruházásokra került sor az elmúlt időszakban. (RSD, üdülőterületen történő csatorna hálózat kiépítése, a Dózsa György utcán egy új gerincvezetéket lefektetve a Fő úttól a Duna felőli oldalán lépésről-lépésre az összes akna átfordítható vákuumos rendszerről a nyomott rendszerre, szennyvíztelep megújítása, ami Taksonyban új vákuumgerincvezeték kiépítését jelentette és megtörtént a Szent Imre út, Kölcsey és a Széchenyi út által lehatárolt külső lakóterületen a vákuumos aknák átalakítása nyomott rendszerűvé..)

Közli, hogy a GFT egy olyan dokumentum, ami segíti azt a folyamatot, hogy Taksony területén a vákuumos hálózatot hogyan lehet lecsökkenteni „arra méretre, ahol már biztosan nem fogjuk tudni a vákuumos rendszert megszüntetni, de a többit pedig lépésről lépésre át tudjuk alakítani nyomott rendszerűvé.”

 

Tóth József képviselő

Átolvasta a fejlesztési tervet. „A vízellátás tervei rendben. Viszont a szennyvízelvezetés távlati tervében 2036-ig egy szó nem szerepel arról, hogy tervbe volna véve a rendszer aknák és a (itt nem kivehető, hogy pontosan mi hangzik el) Mondanám azt, hogy jelenleg is vannak olyan új építésű ingatlanok, akik nem köthettek rá és helyileg kellett nekik megoldani a szennyvíz tárolását és elszállítását, mert a gerincvezetékre nem lehetett rákötni. Például Szőlőhegy utca első háza a Fő úttól.” … Erre szeretne majd választ kapni.

 

Istenes Attila DPMV Zrt.

Üdvözöl mindenkit. A kérdésre válaszolva elmondja, hogy próbálják leválasztani a túlterhelt területet és azokat a részeket, amelyek nem működnek megfelelően. Az a módszer, amit képviselő úr mondott, hogy nem emelik az átmérőket, ez a vákuumos rendszernél nem így működik. Tervezési feltételeknek kell megfelelni és ez a rendszer már hosszában és átmérőben is túl van tervezve. Ezért is választanak le róla szakaszokat. Ez így is fog maradni jövőre is. Nem csak a Szőlőhegy utcában, hanem nagyon sok helyen nem engedik, hogy új ingatlanokat rákössenek, mert nem lehet tovább túlterhelni a hálózatot. Sok helyen megosztásra kerültek telkek és ezeknél a megosztott telkeknél rá akarnak kötni a hálózatra. Probléma az, hogy ezek az építtetők nem tájékozódnak időben arról, hogy van-e mód egyáltalán a csatornahálózatra rákötni, hogy kiszolgálhatóak-e vízzel, elektromossággal, bármivel. Vesznek egy telket, elkezdenek építkezni és aztán nem tudják rákötni a csatornahálózatra. Nyilván azon vannak, hogy Taksony szennyvízhálózatának működését jóvá tegyék, van egy csomó fejlesztési terv, ami ebbe az irányba mutat és erre a DPMV és az önkormányzat is különösen sok pénzt költött rá. Mindig egyedileg vizsgálják, hogy mely területen, hol lehet rákötni. Van olyan megosztott telek, ahol alkalmas a hálózat, hogy befogadja a vizeket, ott kiadják az engedélyt, ott pedig ahol nem alkalmas, ott nem fogják. Ezért mondják azt, hogy építsenek ilyen tárolót, hiszen ahhoz nagy beruházás kellene, hogy egy utcát le lehessen választani… Ha egy nyomóvezeték segítségével – ez a legköltséghatékonyabb módszer – a vákuum átalakítható, akkor felszabadítható a hálózatnak egy kapacitáshányada, amitől a többi rendszer jobban tud működni. Az a terület, ami az új vezetékkel magasabb fokon kiszolgálható, tehát több házat lehet rákötni, más módon látható el. Ezt nem lehet így helyben kezelni, ezekhez mindig nagyobb beruházások kellenek. …

 

Tóth József képviselő

Véleménye szerint ez nem elfogadható. „Előre haladtunk, hogy a szennyvízelvezetés vezetékes rendszeren valósul meg országosan, világszerte és akkor most visszalépünk arra, hogy mindenki a saját ingatlanán, aki nem tud rákötni, kezelje a szennyvizet helyileg. Ez abból is rossz, hogy van egy ún. talajterhelési kötelességünk, hogy megszüntessük a talajterhelést, itt meg pontosan ebbe az irányba megyünk, hogy lehet, hogy fog az szivárogni, akkor ott van a környezet szennyezés. Talajterhelési díjjal fenyegetjük őket.”

 

Kreisz László polgármester

Megjegyzi, hogy képviselő úr tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy Taksony szennyvízelvezető rendszere vákuumos rendszer.

 

Tóth József képviselő

Ettől függetlenül úgy gondolja, hogy nem kell visszalépni.

 

Istenes Attila DPMV Zrt.

Jelzi, hogy a visszalépés nem ott van, hogy ők nem engedik, hogy rákössenek. Ott a visszalépés, hogy amikor valaki megoszt egy telket és építeni akar valamit, akkor először tájékozódni kell. Azért mindenkinek van felelőssége abban, hogy hol, mit épít. „Nem építünk olyan területen, ami nem ellátható. A másik pedig, hogy a zárt szennyvíztárolót engedünk csak. Ez azt jelenti, hogy nem szivároghat, de az önkormányzat és jegyző felelőssége, hogy a HÉSZ-ben és bárhol, ahol leírják, hogy milyen műszaki tartalommal kell engedélyezni. A mi feladatunk ennek a tárolónak az engedélyezése. XXI. században olyan tárolót kell kiépíteni, ami nem fog ereszteni…. A harmadik pedig az, hogy a talajterhelési díjat csak azoknak kell fizetni, akiknél működő szennyvízcsatorna van és nekik kötelező, hogy rákössenek, ezért egy emelt díjat kell fizetni. Ekkor ösztönözve vannak, hogy rákössenek. De ha nem működik a csatorna, akkor mi kiadjuk a nyilatkozatot, hogy nem alkalmas a rendszer arra, hogy fogadja a szennyvizét. Ezzel a nyilatkozattal a talajterhelési díj nagy részétől ő mentesül. Talajterhelési díjat olyan embernek nem kell fizetni, aki tudja igazolni, hogy ő a tárolójából azt a mennyiségű szennyvizet, amit ő vízként felhasznált a rendszerében, ezt el tudja számolni. A rekonstrukció is öt százalék volt a beruházáshoz képest. Sokkal több területet szerettünk volna rehabilitálni, nem volt rá mód. Amennyit tudtunk, azt megtettük. …”

 

Áncsán Mihály képviselő

Szeretné megkérdezni, hogy a Fő úton történik –e még bármilyen hálózat kiváltás? Várható-e még a rekonstruckióval kapcsolatban bármilyen változás a hálózat tekintetében?

 

Istenes Attila DPMV Zrt.

Az idei évben is váltottak ki vezeték szakaszokat és a jövő évben még van egy közel 410 folyóméternyi 160-as vezeték. Itt arra törekednek, hogy befejezzék még az útépítés előtt.

Ezen kívül a Társulás az azbesztcement vezetékeknek a rehabilitációját elindította, készül egy tervezet..

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy a Fő úton marad-e még kiváltandó hálózati elem a Fő út rekonstrukció után is.

 

Istenes Attila DPMV Zrt.

Elméletileg olyan szakasz, ami kritikus lenne, nem.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a vitát lezárja és a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 153 Száma: 21.10.26./3/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18:24

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

3. napirend: Előterjesztés a 2022-2036 időszakra szóló ivóvízellátás és szennyvízelvezetés Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a 2022-2036 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet.  Továbbá, felkéri a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti írásbeli, a tervben foglaltakat támogató tartalmú véleményt juttassa el a DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                5             83.33         55.56

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             16.67         11.11

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

153/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a 2022-2036 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési tervet.  Továbbá, felkéri a polgármestert, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (4) bekezdése szerinti írásbeli, a tervben foglaltakat támogató tartalmú véleményt juttassa el a DPMV Zrt. (2360 Gyál, Kőrösi út 190.) részére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

4. ELŐTERJESZTÉS HELYI EGYEDI VÉDELEM ALÓLI MEGSZÜNTETÉS IRÁNTI KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a Bizottság lényegében a Testület belátására bízta a kérelem elbírálását.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a kérelem szerinti védelem megszüntetéséről kéri a Testület véleményét.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 154 Száma: 21.10.26./4/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18:27

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

4. napirend: Előterjesztés Helyi Egyedi Védelem alóli megszüntetés iránti kérelem elbírálására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Szent Imre út 39. 1224 hrsz.-ú ingatlanon fennálló Helyi Egyedi Védelmet megszünteti.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                4             80.00         44.45

Nem                                1             20.00         11.11

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                              5             100.00          55.56

Nem szavazott                   1                            11.11

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés: Tóth József képviselő jelen van, de nem szavaz.

 

 

154/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Taksony Szent Imre út 39. 1224 hrsz.-ú ingatlanon fennálló Helyi Egyedi Védelmet megszünteti.

 

Felelős: Kreisz László polgármester

Határidő: 2021. 12. 31.

 

 

5. ELŐTERJESZTÉS A TAKSONY NAGYKÖZSÉG TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE VONATKOZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ FELÜLVIZSGÁLAT VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSÁT KÖVETŐ ÉS A VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSRE ELŐKÉSZÍTETT DOKUMENTÁCIÓ PONTOSÍTÁSAIRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Tisztelettel köszönti főépítész urat. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnöke részére.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a pontosítások elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Érces Gergő főépítész

„Az utolsó finomhangolás három összegző pontja ez a mostani téma. Az első kérdéskör az arról szól, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoztatást adott a véleményezési szakaszban az önkormányzat számára, melyben törvényi hivatkozás alapján be is mutatta, hogy hány darab (832 db) ingatlan szerepel az ingatlannyilvántartásában, amely beépítetlen ingatlanként 48,00044 ha-t jelent pontosan az ő nyilvántartásuk szerint. Ez alapján nem javasolja azon területeknek a lakóövezetbe történő bevonását, amelyek eredetileg – terv szerint – ilyen elképzeléssel kerültek a véleményezési dokumentációba. Miért szükséges a véleményezési dokumentációban ezeknek a területeknek a kezelése? Jogszabálymódosítás történt az elmúlt években, amely mind visszamenőleg történő jogszabályi helyeknek egy átmeneti rendelkezését tárta elénk egy 2027-es végső határidőig… A 2027 nyarától hatályba lépő új rendelkezés ismételten kezelni fogja a területeknek a kérdésköreit.

A Földhivatal egyértelmű törvényi hivatkozása alapján két csoportra tudtuk bontani ezen területeknek a kezelését: az első módosítási javaslat ebből a szempontból az ún. telekcsoport újraosztással érintett terület. Ez a Kert utcától nyugat felé eső – már belterületen lévő területeknek a helyét jelenti.

A második terület típus a Kormányhivatal figyelemfelhívása alapján, … mezőgazdasági területként funkcionáló területekről van szó. Két új kategóriát, egyértelmű besorolási kategóriát kapnak a javaslat értelmében. Ezeket természetesen továbbra is ugyanolyan fejlesztési területként kezeljük, mint amilyen fejlesztési területként eddig is fel voltak ruházva, de a mostani jogszabály előírásoknak megfelelően Ma3-as és Ma4-es … Pacsirta dombnak a területe, a Szent Mihály út és a Vasút közötti terület, a Szőlőhegynek a területe, illetve az 510-es Fő út és a Forrás utca közötti terület, amely ezen Ma3 – 4-es övezetbe tartozik.

És végül de nem utolsó sorban az …. még egy kis finomhangolásra kell, hogy kerüljön a településünket zömében lefedő Lk1-es építési övezet. Többször is beszéltünk arról, hogy tudjuk korrekten kontrollálni azokat a folyamatokat, amelyek nagyon nem feltétlenül jó irányban, spekulatív módon történtek az elmúlt időben. Ahogy ezt a Képviselő-testület több ízben is már kifejtette, hogy nem kívánja támogatni a spekulatív magánérdeket, úgy most is azon szabályozási elemeket próbáltuk meg beletenni ebbe a javaslati pontba, amely- ahogy azt a Képviselőt-testület is szeretné támogatni, - a közjót, a taksonyi családokat és a taksonyi családoknak a lehetőségeit kívánja szolgálni, nem pedig beruházóknak a különböző spekulatív magánérdekét. Éppen ezért olyan paraméterek mentén húzódnának meg ezek a szabályozási vonalak – számértékek, paraméterek tekintetében – amelyek a véleményünk szerint a spekulációkat igyekeznek kizárni majd.”

 

Kreisz László polgármester

Elmondja, hogy a bizottsági ülésen hosszas vita folyt arról, hogy mit próbáljanak meg előre tekintve, de korlátok és keretek közé szorítani annak érdekében, hogy a mindenkori önkormányzat részére Taksony egy kiszámítható fejlődési pályán legyen. Ehhez kell méretezni mindent. Például az ominózus szennyvíz hálózat biztonságossá tétele, vagy az intézményi férőhelyek száma: bölcsőde, iskola, óvoda tekintetében egyáltalán nem baj, ha ez kiszámítható folyamat. Megadja a szót Tóth József képviselő úr számára.

 

Tóth József képviselő

„Az előterjesztés előzményében főépítész úr is elmondta, hogy a Földhivatal kigyűjtötte, hogy 532 db belterületen beépítetlen terület van Taksony tekintetében. Ezek nem egészen helytállóak. Nem építési telkek mind, mert vannak olyan belterületi részeink – Káposztás sor, aztán a Kert utcánál a Sólyom utca és a Solt utca közötti területen is – ahol egy-két méter széles és nagyon hosszú csíkok vannak és belterületi beépítetlen területek. Ezek nem építési telkek. A másik dolog, hogy majd a Kert utca nyugati részével kapcsolatban a főépítész úr is mondott a lakossággal együtt legyen meg az akarat majd ennek a rendezésére. Akkor az önkormányzati hivatal küldjön személyesen meghívót ezekre a lakossági fórumokra, hogy mindenki értesüljön. Ne legyen olyan, hogy nem tudtak róla.

A módosítási javaslat, amit főépítész úr elmondott, az egyesnél írta, a kettesnél is úgy szólt, hogy ezekben az övezetekben épületek, építmények nem helyezhetők el. (Ma3-as, Ma4-es)

Az országos szabályzat szerint ezeken a mezőgazdasági területeken építhető tanyák, ahol ott lakhat a tulajdonos, épülhetnek feldolgozó épületek, állattartó építmények, raktár épületek, hűtőház, ha van olyan. Tehát akkor lehet, vagy nem lehet főépítész úr? Ezt beszéljük meg.”

 

Érces Gergő főépítész

Nem gondolja, hogy bármilyen formában is tiszte lenne felül bírálni a Kormányhivatalnak az adatszolgáltatását. Ez alapján járnak el. Az ingatlanoknak a mérete és a magántulajdoni része, ehhez az önkormányzatnak semmilyen köze nincsen. Tiszteletben tartják maximálisan a magántulajdonnak a kérdéskörét. Az, hogy azon milyen építési paraméterek mentén, hogyan tudják segíteni a lakosságot, azt egyértelműen polgármester úr is kivetítette, hogy egy lakóövezeti besorolást fog kapni. Innentől kezdve ennél többet önkormányzati szinten nehéz tenni… A megoldás kulcsa a területre, amit kormányrendelet ír elő az építési törvény alapján, a telekcsoport újra osztás….

Ha a lakosok meg tudnak egyezni egymással, onnan ered, onnan kell, hogy induljon a kezdeményezés, tömb szinten. Mindenkinek lehetősége van erre, hogy összeálljanak és az igényt benyújtsák, az önkormányzat a maximális segítséget meg fogja adni…

A másik kérdés a mezőgazdasági általános területeknek a kérdése. Általában a mezőgazdasági területekre van lehetősége egy önkormányzatnak ilyen és hasonló jellegű építményeknek a létesítésére. Ettől az országos szabályozás nem tér el, ezt pontosíthatja és egyértelműen definiálhatja egy önkormányzat, ahogy meg is tették. Itt egy döntést kell hozni. Eddig az a döntés, az volt a Képviselő-testületnek az elképzelése, hogy ezek a területek lakóterület fejlesztésre vannak definiálva. Abból a célból kerültek kiemelésre, hogy majd egyszer, ha a település bővül, akkor a lakóövezetek bővülhessenek. Ha tanyákat tesznek rá, raktárakat, mindenféle össze-vissza építményeket, akkor azzal az a probléma, hogy ezzel ki fogják lőni a lakóterületi fejlesztést….

Itt a hosszú távú cél, a közérdek és a közjó azt kívánja, amit itt elő kell segíteni, hogy olyan egyértelmű, kiszámítható, jól definiálható úton induljanak el és menjenek tovább, amely hosszú távon elősegítheti a település fejlődését. Nem ad-hoc jelleggel, nem spekulatív módon, nem légből kapva…

 

Érces Ferenc

Készített egy számítást; 48ha szerepel a Kormányhivatal 532 telkéhez. Ezt, ha elosztják, akkor 870m2 egy telek. Úgy véli, hogy a Földhivatal tudja, hogy mit jelent az, hogy építési telek, építési ingatlan. Tehát azokat a szíjakat, amikről képviselő úr beszélt, nem számolta ebbe az 532-be …

A Pénzügyi Bizottságon felvetett problémákra az előző napirendi pontokban is előjött egy-egy külön téma; a szennyvíz moratoriuma, vagy azok az elképzelések, amelyeket a főépítész úr már említett. Ezek mind arra ösztönözték a Bizottságot, hogy egy ilyen javaslattal finomhangolja a szabályozást. Ehhez még tenne egy mondatot kiegészítésként. Javaslatképpen az a sor, amelyik úgy szól, hogy az Lk1 övezetben, hogy 1700m2 teleknagyság felett 2 lakóépület, összesen legfeljebb 3 lakás, egy lakóépületben legfeljebb két lakás…, ezt még egy mondattal javasolja kiegészíteni: Kétlakásos lakóépület kizárólag a telek utcafronti részén helyezhető el. Ezt tenné annak érdekében, hogy a spekulációt itt is próbálják meg megelőzni…

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Elolvasta a módosítási javaslatot, amit alapvetően támogat, hiszen rengeteg olyan élhetetlen építmény jött létre, ami csak gondot okoz mindenhol. „Annak idején azért kezdtük el ezt az egészet, hogy azok a családok, akik a szülőkkel együtt hajlandóak élni és építkezni, ne legyenek rákényszerítve arra, hogy vegyenek drága telkeket, vagy drága lakásokat. A szülőknek a telkén belül építhessenek; nem egy épületben, ugyanakkor egy telken a két család tud élni békében egymás mellett. Sok helyen ez létrejött és a felszólalásom is azok védelmében van, ahol ez létrejött és a továbbiakban fönn is maradhasson. Ugyanis itt Taksonyban, akik vettek telkeket még anno, vagy például az én szüleim is, általában 300nöles telkeket mértek, és ezeket, ha kiszámolom, akkor kb. nem éri el az 1100 m2-t. Így egy kicsit ők elesnek ettől a lehetőségtől, ha eddig megőrizték a telküket, nem adták el a szomszédnak…”

 

Érces Gergő főépítész

Tájékoztatásul elmondja, hogy az 1100m2 paraméter évtizedek óta benne lévő paraméter, nem változott, most sem változik. Eddig is 1100m2 volt ez a határ és most is marad. Egyetért a hozzászólás tartalmi részével a taksonyi családok segítése tekintetében. Pont ezért az említett paraméter nem változott, továbbra is annyi, amennyi volt…

 

Tóth József képviselő

„Érces Ferenc úr hozzászólásával kapcsolatban elmondanám, való igaz, így a számok alapján kb. egyszerre 900 m2 körül van, de ha azt vesszük, hogy Taksony település belterületi részein, ahol még üres telkek vannak, az talán három terület. A Solt utcától a Sólyom utcáig, a Káposztás sor és talán a Szőlőhegy utca kis része és talán más nincs is. Aki itt lakik Taksonyban és azért járja a települést, nem tudom elképzelni azt, hogy találna 532 ilyen telket ezeken a területeken. Nekem az a meglátásom, hogy a Földhivatal beleszámolta azokat a csíkokat is, amik 1-2 méteresek és azok is beépítetlen belterületek. Méghozzá, ha jól tudom, kivett belterületi ingatlanok. 532 olyan beépítetlen terület nincs, aminek a paraméterei megfelelnek ennek…”

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, véleménye. Amennyiben nincs, úgy a vitát lezárja. Közli, hogy az első döntés a telekcsoportok újra osztással érintett területekkel kapcsolatos 1-es számú módosítási javaslatáról szól. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, az igen gombot nyomja meg.

 

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 155 Száma: 21.10.26./5/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18.53

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárását követő és a végső szakmai véleményezésre előkészített dokumentáció pontosításaira

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső véleményezési dokumentáció elkészítéséhez a telekcsoport újraosztással érintett területekkel kapcsolatos I. sz. módosítási javaslatot:

 

„A területek/telkek felhasználásának és az ingatlanok építési telekké alakításának megvalósulása és az építési feltételek megteremtése érdekében a települési önkormányzat az érintett telkek tulajdonosaival együttműködve elkészítteti az érintett terület ún. telekcsoport újraosztását. Az érintett ingatlanok a Kert utcától Nyugatra lévő területen helyezkednek el.” elfogadja, jóváhagyja, és szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                6           100.00         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

 

155/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső véleményezési dokumentáció elkészítéséhez a telekcsoport újraosztással érintett területekkel kapcsolatos I. sz. módosítási javaslatot:

 

„A területek/telkek felhasználásának és az ingatlanok építési telekké alakításának megvalósulása és az építési feltételek megteremtése érdekében a települési önkormányzat az érintett telkek tulajdonosaival együttműködve elkészítteti az érintett terület ún. telekcsoport újraosztását. Az érintett ingatlanok a Kert utcától Nyugatra lévő területen helyezkednek el.” elfogadja, jóváhagyja, és szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a 2-es számú módosítási javaslatot, ami a fejlesztési területekként kijelölt mezőgazdasági területekkel kapcsolatos. Amennyiben nincs hozzászólás, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 156 Száma: 21.10.26./5/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18.54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárását követő és a végső szakmai véleményezésre előkészített dokumentáció pontosításaira

2. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső véleményezési dokumentáció elkészítéséhez a fejlesztési területként kijelölt mezőgazdasági területekkel kapcsolatos II. sz. módosítási javaslatot:

 

„-Az Má-3 jelű fejlesztési területként kijelölt mezőgazdasági övezetbe a gazdasági vagy különleges területi fejlesztési célra kijelölt általános mezőgazdasági területek tartoznak. Az Má-3 jelű övezetben épületek, építmények nem helyezhetők el.

-Az Má-4 jelű fejlesztési területként kijelölt mezőgazdasági övezetbe a lakó területi fejlesztési célra kijelölt általános mezőgazdasági területek tartoznak. Az MÁ-4 jelű övezeten épületek, építmények nem helyezhetők el.

Az érintett ingatlanok:

 

a)                                                                                                              Pacsirta-domb területe

b)                                                                                                             Szent Mihály út és Vasút közötti terület

c)                                                                                                              Szőlőhegy területe

d)                                                                                                             az 510-es Fő út és a Forrás utca közötti terület”

 

elfogadja, jóváhagyja és szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                6           100.00         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

 

156/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső véleményezési dokumentáció elkészítéséhez a fejlesztési területként kijelölt mezőgazdasági területekkel kapcsolatos II. sz. módosítási javaslatot:

 

„-Az Má-3 jelű fejlesztési területként kijelölt mezőgazdasági övezetbe a gazdasági vagy különleges területi fejlesztési célra kijelölt általános mezőgazdasági területek tartoznak. Az Má-3 jelű övezetben épületek, építmények nem helyezhetők el.

-Az Má-4 jelű fejlesztési területként kijelölt mezőgazdasági övezetbe a lakó területi fejlesztési célra kijelölt általános mezőgazdasági területek tartoznak. Az MÁ-4 jelű övezeten épületek, építmények nem helyezhetők el.

Az érintett ingatlanok:

 

a)                                                                                                              Pacsirta-domb területe

b)                                                                                                             Szent Mihály út és Vasút közötti terület

c)                                                                                                              Szőlőhegy területe

d)                                                                                                             az 510-es Fő út és a Forrás utca közötti terület”

 

elfogadja, jóváhagyja és szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a harmadik döntési javaslat az Lk1 építési övezet finomhangolásáról szól, Érces Ferenc úr kiegészítésével. (kétlakásos lakóépület kizárólag a telek utcafronti részén helyezhető el). Amennyiben nincs kérdés, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 157 Száma: 21.10.26./5/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18.54

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

5. napirend: Előterjesztés a Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszköz felülvizsgálat véleményezési szakaszának lezárását követő és a végső szakmai véleményezésre előkészített dokumentáció pontosításaira

3. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső véleményezési dokumentáció elkészítéséhez az Lke-1 építési övezet finomhangolásával kapcsolatos III. sz. módosítási javaslatot:

 

„Az Lke-1 építési övezetben elhelyezhető lakóépületek és lakások maximális száma:

850m2 teleknagyságig 1 lakóépület/1 lakás

850-1100 m2 teleknagyság között 1 lakóépület/2 lakás

1100-1700 m2 teleknagyság között 2 lakóépület/1-1 lakás

1700m2 teleknagyság felett 2 lakóépület/összesen legfeljebb 3 lakás, egy lakóépületben legfeljebb 2 lakás. A kétlakásos lakóépület kizárólag a telek utcafronti részén helyezhető el.”

 

elfogadja, jóváhagyja, és szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                5             83.33         55.56

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             16.67         11.11

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

 

157/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Taksony Nagyközség teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálatának végső véleményezési dokumentáció elkészítéséhez az Lke-1 építési övezet finomhangolásával kapcsolatos III. sz. módosítási javaslatot:

 

„Az Lke-1 építési övezetben elhelyezhető lakóépületek és lakások maximális száma:

850m2 teleknagyságig 1 lakóépület/1 lakás

850-1100 m2 teleknagyság között 1 lakóépület/2 lakás

1100-1700 m2 teleknagyság között 2 lakóépület/1-1 lakás

1700m2 teleknagyság felett 2 lakóépület/összesen legfeljebb 3 lakás, egy lakóépületben legfeljebb 2 lakás. A kétlakásos lakóépület kizárólag a telek utcafronti részén helyezhető el.”

 

elfogadja, jóváhagyja, és szabályozási elemként a településrendezési eszközökbe történő integrálását támogatja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

6. ELŐTERJESZTÉS A T&H INVESTMENT KFT. KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a Bizottság a kérelem elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy a Virabel anyagában nem látja az út felbontására és helyreállítására vonatkozó költségeket. (a külön vezeték lefektetése útfelbontással és visszaépítéssel jár). Érdeklődik, hogy ez kimaradt-e, hogyan zajlik le a folyamat? A másik kérdése, hogy a vákuumház plusz terhelésére fel van-e készülve az óvoda és a leendő bölcsőde.

 

Kreisz László polgármester

Az utolsó kérdésre a válasz, hogy igen. Az azt megelőző kérdésre pedig a válasz, hogy a helyreállítást is tartalmazza.

 

Tóth József képviselő

Ismét jelzi, hogy nem látja a költségvetésben. Ismerteti, hogy a leírás szerint mit tartalmaz az ár.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felhívja a figyelmet arra, hogy ezzel kapcsolatban még fog érkezni egy közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem a Bizottsághoz. Amikor Bizottság ezeket a kérelmeket tárgyalja, akkor mindig kitér arra, hogy a helyreállítás költsége kérelmezőt terheli. Ebben az esetben neki kell gondoskodni a megfelelő helyreállításról, az ő felelőssége, hogy a helyreállítás megtörténjen.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 158 Száma: 21.10.26./6/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 18:59

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

6. napirend: Előterjesztés a T&H Investment Kft. kérelmének elbírálására

1. javaslat:

 

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a T&H Investment Kft. kérelmét és a Széchenyi u. 1. szám alatti ingatlan szennyvíz-elvezető rendszerre történő rákötése érdekében a szennyvízhálózat bővítéséhez hozzájárul.

 

2.A Képviselő-testület hozzájárulását adja a T&H Investment Kft. részére, hogy a szennyvízhálózat bővítésének megvalósulásáig és a Széchenyi u. 1. szám alatti ingatlan szenyvízelvezető-rendszerre történő csatlakozásáig az ingatlanon zárt szennyvíztározót építsen ki.

 

3.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a T&H Investment Kft-vel, mint építtetővel, valamint a Virabel Kft-vel, mint kivitelezővel a szennyvízhálózat-bővítésére háromoldalú megállapodást kössön az alábbi két feltétellel:

 

  • a beruházás megvalósulási véghatárideje 2022. szeptember 30.,
  • a beruházáshoz szükséges fedezetet, kivitelező ajánlata alapján, a tulajdonos letéti számlán helyezi el.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz% _

Igen                                4             80.00         44.45

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             20.00         11.11

Szavazott                              5             100.00          55.56

Nem szavazott                   1                            11.11

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés: Tóth József képviselő jelen van, de nem szavaz.

 

 

158/2021 (X.26.) KT határozat

1.   Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a T&H Investment Kft. kérelmét és a Széchenyi u. 1. szám alatti ingatlan szennyvíz-elvezető rendszerre történő rákötése érdekében a szennyvízhálózat bővítéséhez hozzájárul.

 

2.   A Képviselő-testület hozzájárulását adja a T&H Investment Kft. részére, hogy a szennyvízhálózat bővítésének megvalósulásáig és a Széchenyi u. 1. szám alatti ingatlan szenyvízelvezető-rendszerre történő csatlakozásáig az ingatlanon zárt szennyvíztározót építsen ki.

 

3.   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a T&H Investment Kft-vel, mint építtetővel, valamint a Virabel Kft-vel, mint kivitelezővel a szennyvízhálózat-bővítésére háromoldalú megállapodást kössön az alábbi két feltétellel:

 

  • a beruházás megvalósulási véghatárideje 2022. szeptember 30.,
  • a beruházáshoz szükséges fedezetet, kivitelező ajánlata alapján, a tulajdonos letéti számlán helyezi el.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2021. október 31.

 

7. ELŐTERJESZTÉS A TEMETŐ MÓDOSÍTOTT PARCELLÁZÁSI TERVÉNEK ELFOGADÁSÁRA, VALAMINT A TEMETŐKRŐL ÉS TEMETKEZÉSRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János, Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a temető módosított parcellázási tervét elfogadásra javasolja Képviselő-testületnek.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Megjegyzi, hogy a temetkezési szokások változnak, új trend alakul ki: a koporsós temetést nagy részben felváltja az urnás temetés. Erre a változásra az önkormányzatnak reagálnia kell. Látják, hogy a meglévő terület körülbelül hány évre elegendő és a korábban elfogadott parcella kiosztási tervet ezért gondolták, hogy érdemes ehhez a változáshoz igazítani. Amennyiben nincs több hozzászólás, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 159 Száma: 21.10.26/7/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 19:02

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a temető módosított parcellázási tervének elfogadására, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a taksonyi köztemető parcellázási tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                6           100.00         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

 

159/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a taksonyi köztemető parcellázási tervét a mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

Kreisz László polgármester

Ezt követően pedig a rendelet módosítását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

#: 11  Száma: 21.10.26/7/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 19:03

Típusa: Nyílt

rendelet;       Elfogadva

Minősített szavazás

 

Tárgya:

7. napirend: Előterjesztés a temető módosított parcellázási tervének elfogadására, valamint a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről szóló 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírhely mellett padot elhelyezni tilos. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre létesített padot az üzemeltető felszólítására a létesítő köteles elbontani, illetve az elbontás költségeit megtéríteni.”

2. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,7 méter.

(3) A parcellákon belül a sírhelyek egymás közötti távolsága 0,7 méter.”

3. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A sírhelyek további méretezése: a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2 méter, szélessége 1,1 méter, b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2 méter, szélessége 2 méter, c) felnőtt hármas sírhely hosszúsága 2 méter, szélessége 2,9 méter, d) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter, e) az urnasírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter”

(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a sírhelyen síremlék, sírkő létesül, az (5) bekezdésben foglalt sírhely méretek alatt síremlék, sírkő méreteket kell érteni, melytől eltérni nem lehet. A méretezésbe a síremlék köré elhelyezett járda, keret, szegély is beletartozik.

(7) A szabálytalanul állított, (5) bekezdésben foglalt méretezésnek nem megfelelő sírkövek, síremlékek korrigálására, visszabontására a sírhely felett rendelkező személyt az üzemeltető kötelezheti, a határidő eredménytelen letelte után a korrigálást, visszabontást az üzemeltető a tulajdonos költségére elvégezteti.”

4. §

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet

a)     11. § (4) bekezdése,

b)     14. § (2) bekezdése.

 

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

E rendelet szabályait annak hatálybalépését követően nyitott új parcellák esetében kell alkalmazni.


 

Általános indokolás

A taksonyi köztemető új parcelláinak megnyitásával a temető tisztántartásának, rendezettségének, a temető egységes képének kialakítása érdekében szükségessé vált, elsősorban a sírhelyméreteket, sortávolságokat szabályozó rendelkezések módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A sírhelyek mellett a padok elhelyezését tiltja meg, illetve a tiltott elhelyezés következményeit szabályozza.

A 2. §-hoz

A parcellákon belül a sorok, illetve a sírhelyek egymás közötti távolságát szabályozza újra.

A 3. §-hoz

A sírhelyek méreteit szabályozza újra, illetve a méretezés be nem tartásának következményeit.

A 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

A 6. §-hoz

Átmeneti rendelkezést tartalmaz.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                6           100.00         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (X. 29.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és temetkezésről szóló 13/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A sírhely mellett padot elhelyezni tilos. Engedély nélkül, vagy tiltott helyre létesített padot az üzemeltető felszólítására a létesítő köteles elbontani, illetve az elbontás költségeit megtéríteni.”

2. §

A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 11. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A parcellákon belüli sorok közötti távolság 0,7 méter.

(3) A parcellákon belül a sírhelyek egymás közötti távolsága 0,7 méter.”

3. §

(1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A sírhelyek további méretezése: a) a felnőtt egyes sírhely hosszúsága 2 méter, szélessége 1,1 méter, b) a felnőtt kettős sírhely hosszúsága 2 méter, szélessége 2 méter, c) felnőtt hármas sírhely hosszúsága 2 méter, szélessége 2,9 méter, d) a gyermek sírhely hosszúsága 1,3 méter, szélessége 0,6 méter, e) az urnasírhely hosszúsága 0,9 méter, szélessége 0,6 méter”

(2) A temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet 15. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Amennyiben a sírhelyen síremlék, sírkő létesül, az (5) bekezdésben foglalt sírhely méretek alatt síremlék, sírkő méreteket kell érteni, melytől eltérni nem lehet. A méretezésbe a síremlék köré elhelyezett járda, keret, szegély is beletartozik.

(7) A szabálytalanul állított, (5) bekezdésben foglalt méretezésnek nem megfelelő sírkövek, síremlékek korrigálására, visszabontására a sírhely felett rendelkező személyt az üzemeltető kötelezheti, a határidő eredménytelen letelte után a korrigálást, visszabontást az üzemeltető a tulajdonos költségére elvégezteti.”

4. §

Hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelet

a)     11. § (4) bekezdése,

b)     14. § (2) bekezdése.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

E rendelet szabályait annak hatálybalépését követően nyitott új parcellák esetében kell alkalmazni.


 

Általános indokolás

A taksonyi köztemető új parcelláinak megnyitásával a temető tisztántartásának, rendezettségének, a temető egységes képének kialakítása érdekében szükségessé vált, elsősorban a sírhelyméreteket, sortávolságokat szabályozó rendelkezések módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A sírhelyek mellett a padok elhelyezését tiltja meg, illetve a tiltott elhelyezés következményeit szabályozza.

A 2. §-hoz

A parcellákon belül a sorok, illetve a sírhelyek egymás közötti távolságát szabályozza újra.

A 3. §-hoz

A sírhelyek méreteit szabályozza újra, illetve a méretezés be nem tartásának következményeit.

A 4. §-hoz

Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

Az 5. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz. 

A 6. §-hoz

Átmeneti rendelkezést tartalmaz.

 

 

8. ELŐTERJESZTÉS A KÖZVILÁGÍTÁSI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ KIVÁLASZTÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Jelzi, hogy a Bizottság a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb elfogadását javasolja Képviselő-testületnek.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy a Bizottság az eggyel korábbi, szeptemberi ülésén tárgyalta, de annyira rövid határidővel adják meg a szolgáltatók az ajánlataikat, hogy már nem voltak érvényesek a testületi ülésig, ezért újra bekérték. A legfrissebb ajánlatok a mai napon érkeztek be. Ezek közül a legkedvezőbb jelenleg az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt ajánlata. Egy, illetve két éves időtartamra adta meg, egy évre 48,43 Ft/kW, (nettó árak), két évre pedig 41,8Ft/kW. Három szolgáltatót kerestek meg, most kettő tudott ajánlatot adni. Az MVM Next, illetve az ELMŰ.

Az látszódik, hogy emelkednek az árak. Azt gondolja, hogy talán kedvezőbb lenne ebben a helyzetben az egy éves ajánlatot elfogadni. Hozzáteszi, hogy jelenleg az ELMŰ-vel állnak szerződésben. E szerint a legjobb ajánlatot ismertetni kell a felmondás előtt. A szolgáltatónak van öt napja, hogy reagáljon, hogy elfogadja-e ezt az ajánlatot, vagy sem. Ha a Testület az MVM Next-tel köti meg a szerződést, akkor előtte az ELMŰ-vel ezt a kedvezőbb ajánlatot ismertetni kell és neki megvan a vétójoga, hogy elfogadja ezt az árat. Ebben az esetben a jövő év vonatkozásában is vele kell a szerződést megkötni.

 

Szalai János képviselő

Megerősíti, hogy a bizottsági ülésen is az egy éves ajánlatot javasolták.

 

Tóth József képviselő

Utal arra, hogy a lakossági fogyasztásnál szolgáltató váltás következett be. Érdeklődik, hogy itt nem befolyásol-e semmit a szolgáltató váltás.

 

Nemmel válaszolnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Két évre vonatkozó ajánlatot javasolja elfogadni. Véleménye szerint az energia árak borítékolhatóan emelkedni fognak. Nem beszélve arról, hogy az egy éves és a két éves ajánlat között a különbség a település vonatkozásában közel egymillió forint. Inkább a két éves periódus vállalását javasolná.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy Áncsán Mihály képviselő úr javaslatáról (két éves futamidő, MVM Next ajánlata alapján) kéri a Testület döntését.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 160 Száma: 21.10.26/8/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 19:09

Típusa: Nyílt

határozat;     Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

8. napirend: Előterjesztés a közvilágítási áramszolgáltató kiválasztására

1. javaslat:

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022-2023. évre, a település közvilágítására vonatkozóan a villamos energia vételére a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, 41,80 Ft + Áfa áron.

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg hatályos közvilágítási villamos energia adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségnek megfelelően, a legjobb árat a jelenlegi szolgáltatóval ismertesse és a megajánlott legjobb ár elfogadásáról vagy el nem fogadásáról nyilatkoztassa.

 

3. Felhatalmazza a polgármestert továbbá, hogy a 2. pontban foglalt nyilatkozatnak megfelelően a legjobb ajánlatot adó villamos energia szolgáltatóval az adásvételi szerződést megkösse.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                5             83.33         55.56

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       1             16.67         11.11

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

 

160/2021 (X.26.) KT határozat

1.Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022-2023. évre, a település közvilágítására vonatkozóan a villamos energia vételére a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot fogadja el, 41,80 Ft + Áfa áron.

 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelenleg hatályos közvilágítási villamos energia adásvételi szerződésben foglalt kötelezettségnek megfelelően, a legjobb árat a jelenlegi szolgáltatóval ismertesse és a megajánlott legjobb ár elfogadásáról vagy el nem fogadásáról nyilatkoztassa.

 

3. Felhatalmazza a polgármestert továbbá, hogy a 2. pontban foglalt nyilatkozatnak megfelelően a legjobb ajánlatot adó villamos energia szolgáltatóval az adásvételi szerződést megkösse.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

 

 

9. ELŐTERJESZTÉS A TELEPÜLÉS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZATÁNAK HELYENKÉNTI BŐVÍTÉSÉRE

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Szalai János képviselő

Elmondja, hogy a Bizottság a Sziget sétány 13., valamint a Márton utca 3. szám tekintetében javasolja a hálózat bővítését.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs, úgy a Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

#: 161 Száma: 21.10.26/9/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 19:10

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

9. napirend: Előterjesztés a település közvilágítási hálózatának helyenkénti bővítésére

1. javaslat:

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Taksony, Sziget sétány 13. szám., valamint a Márton utca 3. szám előtt meglévő ELMŰ tulajdonú oszlopokon 1-1 db Altra2 típusú kompakt fénycsöves közvilágítási lámpatest felszerelését. A munkálatok elvégzésével megbízza az Eurowill Kft., az árajánlatában szereplő áron és műszaki tartalommal, 2021. december 31-i határidővel.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                6           100.00         66.67

Nem                                0              0.00          0.00

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

161/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Taksony, Sziget sétány 13. szám., valamint a Márton utca 3. szám előtt meglévő ELMŰ tulajdonú oszlopokon 1-1 db Altra2 típusú kompakt fénycsöves közvilágítási lámpatest felszerelését. A munkálatok elvégzésével megbízza az Eurowill Kft., az árajánlatában szereplő áron és műszaki tartalommal, 2021. december 31-i határidővel.

 

Felelős: Dr. Micheller Anita

Határidő: azonnal

 

 

10. ELŐTERJESZTÉS A 2021. ÉVI TAKSONYFEST RENDEZVÉNY PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSÁRA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót Szalai János Pénzügyi Bizottság elnöke részére.

 

Szalai János képviselő

Közli, hogy a Bizottság a rendezvény pénzügyi elszámolását megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Megadja a szót Tóth József képviselő úr részére.

 

Tóth József képviselő

„Ebből az elszámolásból kitűnik, hogy Önök, mint lokálpatrióták olyan rendezvényt szavaztak meg, melynek költségvetése súlyosan érinti a település gazdálkodását. Felelőtlen bevételtervezés az eladott jegyáraknál; 30 millió forint helyett csak 9 millió lett. A kiadási oldal is 1.300 ezer forinttal több, aminek egyenes következménye a közel 19 millió forintos ráfizetés. Ezt Önök milyen forrásból kívánják fizetni? Remélem nem a helyi polgárok adóforintjaiból. Várom válaszát polgármester úr.”

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Ha jól tudja, akkor a Pénzügyi Bizottság ezt részletesen megtárgyalta, ennek a kiadásnak a költségvetésben megteremtette a feltételeit és a kifizetések meg is történtek. Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

 

Tóth József képviselő

„Ahogy annak idején nem támogattam ezt a rongyrázásos, meggondolatlan és túl költséges ünnepi rendezvényt, elmondtam, hogy ezt egy egyszerű és …”

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy mi a kérdése képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

„Akkor sem támogattam, hasonlóan, ezt a határozati javaslatot sem fogom támogatni.”

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a Pénzügyi Bizottság javaslatáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

#: 162 Száma: 21.10.26/10/0/A/KT

Ideje: 2021. október 26. 19:13

Típusa: Nyílt

Határozat;    Elfogadva

Egyszerű szavazás

 

Tárgya:

10. napirend: Előterjesztés a 2021. évi TaksonyFest rendezvény pénzügyi elszámolására

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. július 18. és július 23. között megrendezett TaksonyFest rendezvény pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót a mellékelt táblázatban foglaltak szerint jóvá hagyja.

 

 

Eredménye                   Voks:      Szav%                     Össz%

Igen                                5             83.33         55.56

Nem                                1             16.67         11.11

Tartózkodik                       0              0.00          0.00

Szavazott                              6             100.00          66.67

Nem szavazott                   0                             0.00

Távol                               3                            33.33

Összesen                               9                                100.00

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

162/2021 (X.26.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. július 18. és július 23. között megrendezett TaksonyFest rendezvény pénzügyi elszámolásáról szóló tájékoztatót a mellékelt táblázatban foglaltak szerint jóvá hagyja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

 

 

11. EGYEBEK

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a napirendi pont keretében van-e valakinek kérdése, észrevétele, közérdekű bejelentése. Megadja a szót Tóth József képviselő úr részére.

 

Tóth József képviselő

Megköszöni polgármester úr írásos tájékoztatását a szeptemberi ülésen jelzett általa felvetett kérdések kapcsán. Van egy-két megjegyzése: a település közterületeinek virágosítása címszó alatt polgármester úr jelezte, hogy a hivatal foglalkozik ezzel a témával. Érdeklődik, hogy ki a felelős és mi a határidő a hivatal részéről, valamint a településüzemeltetés részéről, aki foglalkozik ezzel. Mert ezt így nem tudja elfogadni. Felelőst kér arra, hogy a virágosítással, közterületek szépítésével kapcsolatban ki van megbízva felelősként és mi a határidő.

A Taksony Polgárőr Egyesülettel kapcsolatos napirend elmaradására a választ nem tudja elfogadni; „az hogy megismertük a polgárőrség helyzetét, ez kevés. Mivel az önkormányzat kötelező feladatainak egyike a közbiztonság biztosítása, nem mellékes az a tény, hogy a helyi polgárőrség ebben milyen szerepet vállal. A működőképtelenséget nem tudomásul kell venni, hanem azon kell dolgozni, hogy mielőbb számíthassanak a település itt lakói a megbízható polgárőrségre... A ciklusprogramunk 2019-2024-ig alapelvek 5 pontja tartalmazza azt, hogy a lakosság biztonságérzetének javítása, illetve megőrzése, az fontos.” Ezt a választ sem tudja elfogadni, a megfelelően kidolgozott választ várja.

A Kraugertre vonatkozó választ alapvetően elfogadhatónak tartja. „Fél év elteltével – az irány jó, amit leírt polgármester úr, hogy az út kiszabályozása – csak mi van a határozat után. A határozat megszületett erre a területre, de mi van utána. Mivel Ön, polgármester úr és jegyző asszony a felelős a leirat szerint. Nem mellékes, de a 2024-ig szóló ciklusprogram 2 § Településfejlesztés 2.4 is rögzíti e terület belterületbe vonását.” Érdeklődik, hogy mi történt ez idő alatt. Földhivatal felé elindították-e ezt a folyamatot azon ingatlanok esetében, akik nem voltak hajlandóak az úthoz hozzá járulni.

A szociális lakás kialakítására a Pihenő u. 1 szám alatti megoldás részéről elfogadva.

„A fiatalok érdekképviseletével kapcsolatban szintén polgármester úr, ezt nem tudom elfogadni, mert ön azt írja, hogy az önkormányzat az ifjúsági önkormányzat létrehozására irányuló kezdeményezést nem támogatja. Személy szerint, mert a vírus miatt ön volt erre egyedül jogosult. A Képviselő-testület nem működött. Ön ezzel a döntésével jelzi a település ifjúsága felé, hogy figyelmen kívül hagyja a társadalmi csoport véleménynyilvánításának egy jelentős fórumát, szerepét. Számomra ez elfogadhatatlan. Ez irányban is más válaszát várom.”

 

Dr. Micheller Anita jegyző

A Kraugert-tel kapcsolatban írásban el fogják juttatni képviselő úrnak, hogy pontosan mi történt és hogy hol tart az ügy.

Az ifjúsági önkormányzattal kapcsolatban elmondja, hogy még tavasszal szerepelt a téma a munkatervben és akkor ezt elő is készítették. Itt is, mint minden más döntésnél polgármester úr kérte a képviselők véleményét; tartott egy online egyeztetést, illetve képviselő úr részére papír alapon mentek ki ezek a döntéselőkészítő anyagok, tehát polgármester úr minden esetben úgy hozta meg a döntést, hogy ezt figyelembe vette. Ő volt a döntéshozó a Képviselő-testület hatáskörében eljárva, de az nem csak kifejezetten az ő véleményét tükrözi, hanem a beérkezett szavazatok, vélemények alapján hozta meg a döntést.

A virágosításra reagálva elmondja, hogy ott egy támogató döntés született polgármester úr részéről, mert a képviselők is ezt javasolták. Előkészítésre irányult ez a támogató döntés,  hogy a hivatal dolgozzon ki egy olyan rendszert – nem ebben az évben, mert ráadásul a pandémia kellős közepén foglalkoztak ezzel a témával - ,de a jövőre vonatkozóan, hogy a magánszemélyeket hogyan lehet bevonni ebbe a virágosítási programba. Ez a jövő év virágosítására fog vonatkozni és ez a jövő évi munkatervbe mint napirend fel fog kerülni. Addigra előkészíti a hivatal és kidolgoz erre egyfajta lehetséges rendszert.

 

Kreisz László polgármester

A polgárőrséggel kapcsolatban jelzi, hogy az önkormányzat csak működő polgárőrségen tud segíteni. Hozzáteszi, hogy rendőrkapitány úrral napi szintű a kapcsolat. „Biztos, hogy nagyon fontos egy település életében, hogy van polgárőrség. Két feltétele van; szükség van-e rá, és ha szükség van, akkor vajon az egy működőképes egyesület-e. Ez nem zárja ki azt, hogy ne legyen egy jól működő polgárőr egyesületünk, de egyelőre most ilyet nem tudunk. Ezt a kérdést elnök úrnak kell címezni. Az önkormányzat minden egyes időszakban nyitott volt arra, hogy a polgárőr egyesületet támogassa. Felteszi kérdésként, hogy hány olyan polgárőr egyesület volt, mint például a taksonyi, aki visszaadta a támogatást, mert nem tudta felhasználni. Mi nem bíráltuk, vagy véleményeztük az ő munkájukat, hanem ők becsülettel azt visszaadták, mert nem tudták felhasználni.” Visszaadja a szót képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Abban nem tud egyetérteni polgármester úrral, hogy „kell-e polgárőrség. Ezt el kell felejteni, mert országosan kell. Országosan szinte majdnem minden településen van. Jól működnek és számít rá az ország. Ez nem is döntés, hogy kell-e polgárőrség. A másik az igen, hogy működő polgárőrség kell.”

 

Kreisz László polgármester

Elnézést kér, azt nem így gondolta, hogy kell-e polgárőrség. Nem így értette. Visszaadja a szót.

 

Tóth József képviselő

Még lenne két témája:

„A régi ingatlanok, régi épületek védelmi pályázatokon való indulásának vannak lehetőségei. Van-e a településnek pályázat figyelő személye, illetve pályázat írója? 2018 –tól kezdődően létezik ez a pályázati sor, hogy régi épületeket településeken állami támogatással fel lehet újítani... Lett volna több olyan régi épületünk a településen…”

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy az önkormányzat tulajdonában tud-e képviselő úr ilyen épületről.

 

Tóth József képviselő

A legfájóbb számára, ami lebontásra került, a régi óvoda épület. Véleménye szerint ez a legsajnálatosabb.

 

Kreisz László polgármester

(Tekintettel arra, hogy lebontásra került) érdeklődik, hogy mi értelme van most képviselő úr felvetésének.

 

Tóth József képviselő

„Az a jelentősége, hogy még most is lett volna rá lehetőség. 2018 óta megy ez a pályázat országosan.”

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a Baross téri óvoda épület nem védett épület volt.

 

Tóth József képviselő

Közli, hogy a pályázat keretében nem emlékvédett épületekről van szó. Egyszerűen régi épületekről. Azok felújításáról. Van pályázat. Reméli, hogy van pályázat figyelője az önkormányzatnak… Volt a Fő úton egy-két épület, annak a lebontását sem támogatta. Az óvoda épülete lehetett volna a település egyik ékköve a szép ablakaival. Hangsúlyozza, hogy a pályázati kiírás régi épületek felújítására szól.

Felhozza, hogy három évvel ezelőtt tárgyalta a testület az idős, egyedülállók biztonságát segítő pánikgombos megoldást. A Szociális Bizottság tud róla és a Pénzügyi Bizottságon is előkerült, de aztán nem foglalkoztak vele. Mikor realizálódik ez a téma? Nagy szükség van rá. Időpont és felelős megjelölésével várja a válaszát polgármester úrnak következő KT ülésre, ahol a két ülés közötti napirendi pontok között szerepelhet.

 

Áncsán Mihály képviselő

Egy hosszú ideje fennálló lakossági igénnyel - egy második ATM elhelyezésére - kapcsolatban szeretne tájékoztatást adni: Hosszú keresési és egyeztetési folyamat után a mai napon végleges döntés született, miszerint a K&H Bank Taksonyban telepít egy normál, kifizetős ATM-et. Ez végleges döntés. A tervezett helye a Fő úton lenne, forgalmas helyen, a volt Takarékszövetkezet épületében. Ez az ingatlan most magántulajdonban van. Amint ott megtörténnek az ingatlanfejlesztési feladatok, amelyek talán jövő év első negyedévében véglegesek lehetnek, akkor az ATM telepítésre kerülhet. A bank részéről a fogadó felületet kell kialakítani és akkor így elindulhat ezen a helyen a működés.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek bármilyen észrevétele, kérdése. Amennyiben nincs, úgy az Egyebek napirendi pontot lezárja. Nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 19 óra 31 perckor bezárja.

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

 

 

                 Kreisz László                                                                 Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                               jegyző

 

 

 

Olasz Erika

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                         

                                            Ötvös Adrienn