Összesen 2722913 látogató
Összesen 4637 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Közmeghallgatásáról 2018.02.22.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 160 megtekintés

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Közmeghallgatás

2017. február 22.

(csütörtök)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester
             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Szalai János

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

6.    Halász János

7.    Ruff Mátyás

8.    Tóth József

9.    Varga László

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Nagy szeretettel köszönt mindenkit a közmeghallgatáson. Tisztelettel köszönti alpolgármester asszonyt, képviselő hölgyeket és urakat, kedves megjelent hallgatóságot. Megállapítja, hogy a testület öt fővel határozatképes. Felvezetésként elmondja, hogy a közmeghallgatás fő témája a 2018. évi költségvetés.

Elöljáróban hozzáfűzi, hogy a bemutatott diasor a jegyzőkönyv mellékletét képezi és elérhető lesz az Interneten, valamint a közmeghallgatás hanganyaga is 48 órán belül feltöltésre kerül. Külön köszönti Mayer Nórát a Lakihegy Rádió képviseletében. Jelzi, hogy 2018. január 1-től Taksony Önkormányzat "hangja" a rádió. Minden fontos eseményről, ami a településen történik a Lakihegy Rádió is beszámol.

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

A közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszonyt javasolja, és ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Döntési javaslat

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 22-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna települési képviselőt választja meg.

 

A Képviselő testület egyhangúan, 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg a határozatát.

 

 

21/2017. (II. 22.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. február 22-i rendes, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Wágnerné Bartha Zsuzsanna települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 

TAKSONY ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

 

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy az önkormányzat minden évben februárban fogadja el az adott évre vonatkozó költségvetést. Ennek "előszobája" a költségvetési koncepció megalkotása, ami nem kötelező feladat, de Taksonyban ennek ellenére bevett gyakorlat az önkormányzat részéről. A költségvetés összeállítása a koncepció figyelembe vételével történik.

 

 

2018. évben Taksony Önkormányzata összesen 1 254 605 824,- Ft-ból gazdálkodik. Ebből a működésére 641 millió forintot, a beruházásokra, fejlesztésre pedig 469 millió forintot szán.

Tervezési szempontok:

• A (kötelező) feladatellátáshoz szükséges működési feltételek biztosítása

• Méretgazdaságos önkormányzati struktúra (átgondolt, biztonságra törekvő "gazdálkodással")

• Következetes adópolitika (bevételek biztosítása a mindenkire vonatkozó rend jegyében)

• Továbbra is a szigorú gazdálkodás fenntartása az alap a biztonságos működés érdekében (A megvalósított gazdálkodási mechanizmus, attitűd folytatása, kiadások szoros nyomon követése a cél)

• Szállítói tartozásállomány nulla!!! (Utal 2006 és 2011 közötti időszakra, amikor ez az állomány 120-200 millió forint között mozgott. Jelzi, hogy ötödik éve lesz annak, hogy nem kell az önkormányzatnak ilyen tartozásállománnyal foglalkoznia. )

A helyi önkormányzatok működésére az állam az alábbi jogcímeken ad támogatást a település létszáma alapján:

1.    Az önkormányzati hivatal működésének támogatására: 82.577.400,- forint

2.    Település-üzemeltetéshez (zöldterület-gazdálkodás, üdülőhely feladatok támogatása, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartásának támogatása, polgármesteri illetmény támogatás): 30.017.550,- forint

3.    Egyéb önkormányzati feladatokra: 17.161.200,- forint

A "Bevételek" táblázat jobb oszlopa tartalmazza tételesen a támogatási összegeket (Összesen: 130.290.350,-) Taksony adóerő képességének beszámítását követően a táblázat bal oszlopában látható, hogy ténylegesen mely felsorolt tételekre mekkora összeg érkezik támogatásként. A támogatás összege beszámítás után összesen 65.694.011,- forint.

Részletezi a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására érkező tételeket:

·         A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására: 9.401.000,- forintot

·         Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására: 8.139.000,- forintot

·         Gyermekétkeztetés támogatására: 3.612.952,- forintot

·         Bölcsőde, mini bölcsőde támogatásra: 17.656.100,- forintot, mindösszesen 38.809.052,- forintot ad át az állam.

 

 

A kulturális feladatok ellátására külön támogatás érkezik lakosságszám arányban: 7.690.760,- forint értékben.

 

Az előzőekben felsorolt támogatások összessége az adóerő-képesség beszámítása után: 112.193.823,- forint.

Az önkormányzat a beszámítás alapján közel 64,6 millió Ft támogatástól esik el - ez az érték helyben képződik. (2017. évhez képes 13.1 millióval magasabb. Az elvonás növekedése azt mutatja, hogy az önkormányzat egyre inkább a saját lábán áll, a saját bevételeiből képes finanszírozni a közösség, intézmények működését.)

Ezt követően rátér a 2018. évi közhatalmi (saját) bevételek részletezésére (Hangsúlyozza, hogy az adóbevételek évről-évre növekvő tendenciát mutatnak; 2006-os évi 150 millió forintról 2018-ra 324.6 millió Ft-ra emelkedett.):

·         Vagyoni típusú adók 65 100(eFt)

- építményadó 43 500 (eFt)

- magánszemélyek kommunális adója 18 000 (eFt) (Megjegyzi, hogy ez az egyetlen olyan adónem, ami minden háztartást érint. Hozzáfűzi, hogy ekkora összegből a közvilágítás finanszírozása oldható meg.)

- telekadó 3 600 (eFt)

 

·         Termékek és szolgáltatások adói 256 000 (eFt)

- helyi iparűzési adó 235 000 (eFt)

- gépjárműadó 21 000 (eFt)

 

·         Egyéb közhatalmi bevételek 3 500 (eFt)

- eljárási illetékek 100 (eFt)

- igazgatási szolgáltatási díjak 50 (eFt)

- bírságok 350 (eFt)

- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) 2 000 (eFt)

- talajterhelési díj:1 000 (eFt)

 

A gazdaság élénkítése érdekében adómentességet is biztosít az önkormányzat 2.298.613,- forint értékben az alábbiak szerint:

 

·         Telekadó: 25 db - 249.276,- forint értékben

·         Építményadó: 5 db - 92.000,- forint értékben

·         Kommunális adó: 164 db - 1.104.333,- forint értékben

·         Iparűzési adó: 99 db - 853.004,- forint értékben

 

Hozzáfűzi, hogy az önkormányzat jó érzékkel és átgondoltan döntött a mentességek tekintetében, amit jól mutat az az eredmény, hogy a bizonyos bevételekről történő lemondás más csatornán megvalósuló bevétel növekedést eredményezett.

 

Egyéb működési bevételek (az önkormányzat vagyonának gazdálkodásából származó tételek) körébe az alábbiak tartoznak:

·         Bérleti díjak, (Spar parkoló, antenna bérleti díjak: Telenor, Vodafone, Hiteles Kft.)

·         Önkormányzati lap: hirdetési díj

·         ELMÛ panaszfelvételi pont

·         Kegyeleti szolgáltatás (1 éve a Temetőt közös üzemeltetéssel működteti az önkormányzat az Elohim Kft-vel; minden, ami "környezet", az az önkormányzat feladata és minden, ami a kegyeleti szolgáltatáshoz tartozik, azt az Elohim Kft végzi. A cég a rendeletben meghatározott területekre bérleti díjat köteles fizetni.)

·         Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak tovább számlázása: 0,8 millió)

·         DPMV vagyonkezelői díj (3,2 millió)

·         Kincstárjegy kamata (3,1 millió: Az elmúlt négy évben az önkormányzat 140 millió forintot kötött le és annak az éves kamata ez a tétel. A lekötött összeget a Fő út megvalósításához gyűjti az önkormányzat; a pályázatokhoz szükséges önerő biztosításához.)

 

Ezen a soron 2018. évre várható bevétel összesen 17,2 millió Ft.

Felhalmozási bevételek (összesen: 41,2 millió forint): (konkrétan két pályázati bevételt jelent):

-          Petőfi S. és a Dózsa Gy. utca felújítására nyert 54,8 millióból 27,4 millió forint (tavasszal, május végéig valósul meg)

-          Arany J. utca felújítására 13,8 millió forint (megvalósítás májusban)

 

Az önkormányzat 2018. évi kiadásaival kapcsolatosan először a személyi juttatások tételeiről (Ʃ:36,3 millió Ft) tájékoztat:

•választott tisztségviselők,

•közfoglalkoztatottak

•13-14 fő közfoglalkoztatott munkabére 12,8 millió Ft

•Főépítész, Hírharang, korcsolyapálya üzemeltetéshez szükséges személyi kiadások

•képviselők tiszteletdíja havi bruttó 15.000,- Ft, (Jogszabály ennek a többszörösét engedné meg. Az elmúlt években a képviselők tiszteletdíjuk 80 %-át jótékony célra fordították a település javára. A 2017-ben megkapott tiszteletdíjakat - 2018-ban megvalósuló - játszótér építésére ajánlották fel.)

• a bizottságok nem képviselő tagjainak bruttó 10.000 Ft (hat fő)

•testvérvárosi kapcsolatok reprezentációs kiadás

 

A település működtetése, fenntartása kapcsán jelentkező dologi kiadások (Ʃ:157.056 eFt) tekintetében az alábbiakkal szükséges tervezni:

• Karbantartások

• Közüzemi díjak (tényleges adatok alapján történik a tervezés)

• Beszerzések (élelmiszer, tisztítószer, irodaszer, szakmai anyagok)

• Szolgáltatási kiadások (ügyvéd, könyvvizsgáló, munkaegészségügy, stb.)

• Reklám és propaganda kiadások (Nyomtatott orgánum: Hírharang /évente 6-szor jelenik meg/, Hírlevél /kéthetente jelenik meg, 70 háztartásba jut el, viszont digitális formában 800 e-mail címre küldik ki/, Ünnepnap-Tár /évente 1-szer jelenik meg/. Digitálisan: Honlap, Facebook)

• Társulások tagdíja (RSD, DTÖSZ, DTKH (Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.), Fraxinusz (orvosi ügyelet…)

 

Beruházások (182,7 millió Ft):

Fontos célként fogalmazza meg az értéknövelő beruházásokat és a település vagyonának gyarapítását.

 

• Ingatlanbeszerzés: 25 600 eFt (stratégiailag fontos ingatlanok megszerzése belterületen és külterületen, vannak olyan területek, melyek fejlődése az önkormányzat tulajdonszerzésével valósulhat meg - Kiskáposztás: 168 ingatlan - 450 tulajdonos. 4. éve tudatosan vásárol ingatlanokat az önkormányzat: összességében 3000 nm nagyságú terület vételére került sor. Úgy gondolja, hogy egy felelősen gondolkodó önkormányzat mindig a jövőnek épít, az elért értékeket pedig megbecsüli.)

• Útépítés (Sziget nyaraló és Szigeti Dunasor megépítése, engedélyes terv rendelkezésre áll, Széchenyi út felújítása) 95 800 eFt (2017-ben a Révész utca 100%-ban önkormányzati finanszírozásból épült meg.)

• Engedélyezési tervek 6 350 eFt (Káposztás területen lévő úthálózat tervezése, Baross térre elkészült tervdokumentáció felújítása)

• Csapadékvíz elvezetése (Orgona köz)

• Tervezési költségek 51-es út és a Bugyi út kereszteződésénél körforgalom kialakításához szükséges tervdokumentáció elkészítése - kifizetés 2018-ban esedékes) 6 223 eFt

• Közvilágítási lámpatestek bővítése 2 540 eFt

• Utcanév jelző táblák 4.000eFt (A település teljes egészén)

• HÉSZ (TIS) 5 524 eFt (

• Fő út csapadékvíz elvezetésre önrész 27 400 eFt (Fő út rendezése 2006 óta napirenden van, 2007-ben indult el a Fő út tervezése, 2016-ra készültek el az engedélyes tervek, 2017-ben pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Fő út csapadékvíz elvezetésére, az ehhez szükséges önerő került betervezésre. A pályázat eredménye még nem ismert, közel 200 millió forint összegű beruházásról lenne szó a Fő út rekonstrukciójának részeként.)

• Fő út 52, 54, (az egyik területen tulajdonos társa van az önkormányzatnak, így az épület felének elbontására kerül sor, az 54-es sz. tekintetében a Fő útra veszélyes rész elbontása történik meg) és a Baross tér 7. épületek bontása 5 100 eFt

• Játszótér építése (Zsellérerdő) és eszközök pótlása 3 500 eFt

 

2018. évre tervezett felújítások (meglévő értékek szinten tartása, karbantartása) 245,4 millió:

 

• Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár fűtéskorszerűsítése: 6 350 eFt, udvar: 495 eFt (födém, homlokzat szigetelés, összes nyílászáró cseréje) (Wesselényi utcában a Településüzemeltető épülete már teljes egészében elkészült, itt a tető héjazatát is lecserélték, födém és homlokzat szigetelése, nyílászárók cseréje valósult meg.)

• Általános Iskola energetikai felújítás 126 millió forint (az iskolánál becslése szerint ennek köszönhetően évi 14-16 millió forint plusz marad az oktatás-nevelés finanszírozására) KEHOP -5.2.9-16-2016-00071 Épületenergetika 220 436 eFt (Általános iskola épülete, Művelődési ház, Településüzemeltető épülete (Wesselényi u. 21.)

• Általános Iskola tetőlécezés + cserép csere 11,2 millió forint (Tartalék keret terhére, felállványozott épület adja a lehetőséget; újralécezés és cserepezés)

• Tájházban mosdó kialakítása (tervezés, építés) 3 800 eFt

• Temető meglévő mellékhelyiségek felújítása 2 286 eFt

• I. vh emlékmű felújítása (önerő) 1 000 eFt (+ pályázaton 500 eFt-t nyert az önkormányzat, talapzat rendbetétele idén)

 

 

A Forrás Intézményüzemeltető Központtal kapcsolatban elmondja, hogy az két tevékenységgel foglalkozik:

 

·         Konyha: 89.618 eFt

 

·         Településüzemeltetés: 95.234 eFt

o   Utak fenntartása:

§  Földutak karbantartása, kátyúzás, árok és

§  padkarendezések, csapadékvíz rendszer takarítása

o   Parkok és zöldfelületek: (szolgáltatási kiadásoknál található meg, közel 200.000 négyzetméternyi felület karbantartása külön szerződés keretében)

o   Egyéb kivitelezések (értékteremtő munka intézményeken belül):

§  Polgármesteri hivatal, világítás korszerűsítés, folyosó, udvar - megvalósítás három lépésben - (pályázatra nem volt lehetőség, önerőből történik)

§  Polgármesteri hivatal tárgyaló kialakítása

§  Művház, nagyterem és a színházterem parketta csiszolás

§  Térkövezés és szegélykő építés (járdák, temető ravatalozó körül megtörtént, főbb útvonalak rendbetétele a temetőben...)

§  Tanösvény karbantartás

 

Szociális ellátások terén, amit megkap az önkormányzat támogatásként az kiadásként szerepel:

 

Bevétel

Összeg (Ft)

Védőnői OEP finanszírozás

14 369 760,-

Szociális étkeztetés, ellátási díjak

3 650 000,-

Önkormányzati finanszírozás

-(ebből) állami hozzájárulás

34 722 635,-

17 540 000,-

Összesen

51 742 395,-

 

Mindemellett ingyenes jogsegélyszolgálatot is biztosít az önkormányzat azoknak a taksonyi lakosoknak, akiknek erre nincs plusz forrása, de szükségük van jogsegélyre.

 

Sünivár Bölcsőde

 

Rögzíti, hogy a bölcsődét 2016 óta újra az önkormányzat tartja fenn. Az intézmény 31.929.030,- forintból működik, ebből saját működési bevétele 3.396.500,- forint. Az állam 17.656.100,- forint támogatást ad, az önkormányzat a működéshez 10.876.430,- forinttal járul hozzá.

 

Civil szervezetek támogatása:

Jelzi, 2018-ban a civil közösségek munkáját, céljaik megvalósítását 11 500 eFt-tal tudja támogatni az önkormányzat. (keret tekintetében utal az előző évek támogatási lehetőségeire) Megjegyzi, hogy a pénzbeli támogatás mellett eszközökkel és munkával is segíti az önkormányzat a közösségeket. A természetbeni és pénzbeli támogatás együtt 14,5-17,5 millió forint körül mozog.

 

Összefoglalásként elmondja, hogy az Önkormányzat teljes költségvetésének főösszege: 1 254 605 824,- Ft. Az intézmények bevételeinek megoszlása forrás szerint az alábbiak szerint alakul:

 

•Irányítószervi támogatás: 218.261.872,- Ft (52%) (Települési önkormányzat a saját bevételeiből adja)

•Költségvetési támogatás: 112 193 523,- Ft (27%) (Állam adja a kötelező feladatok finanszírozására)

•Saját bevétel: 90 527 860,- Ft (21 %) (Forrás Intézményüzemeltető - Konyha: étel értékesítés. Megemlíti, hogy az 1000 adagos kapacitású konyha 550 adagot készít el naponta, - Óvoda, Családsegítő, Bölcsőde részére. Az iskola fenntartója (NNÖT) szem elől tévesztve a helyi értéket, kívülről szállíttatja az iskolába az ételt (4-5 millió forintért az 50-60 millió forintos bevételt - ami Taksonyt gyarapítaná - Halásztelekre adják... Mindez idáig 150 millió forint kivonását jelenti a település gazdálkodásából.)

 

Összefoglalja a pénzügyi stabilitás fő pilléreit:

 

Az önkormányzat teljes költségvetésének főösszege: 1 254 605 824 Ft

 

-          kiszámítható gazdálkodás

-          ellátandó feladatok súlyozása

-          hatékonyság javítása, újragondolása

-          méretgazdaságosság szempontjainak fejlesztése (működéshez mindig optimalizálni kell a humánerőt)

-          tervezett feladatok körében rangsorolni kell

-          NNÖ nemzetiségi finanszírozás 250-300 millió PLUSZ

 

Az óvoda és az iskola finanszírozása tekintetében elmondja, hogy nem véletlenül döntött úgy 2014-ben a települési önkormányzat, hogy ezt a formát választja, hisz ma már látható, hogy ennek köszönhetően mindkét intézmény esetében összességében 250 és 300 millió forint többletfinanszírozás érkezik a településre a két intézmény működtetésére. (Rájuk nem vonatkozik az adóerő képesség, nincs elvonás, az állam 100 %-ban odaadja a támogatást.

 

Részletezi a nemzetiségi finanszírozás folyamatát:

 

Az állam az óvoda és az iskola finanszírozására 2018-ban 749.702.400,- forintot biztosít. A nemzetségi önkormányzat mintegy "csatorna" engedi magán át ezt az állami finanszírozást. Ebben benne van a Német Nemzetiségi Önkormányzat működésére fordítandó összeg: 782.000,- forint értékben. (Mindemellett az NNÖT pályázatokon indulhat) A támogatási összegből az óvodának a finanszírozására 2018-ban 186.273.505,- forintot ad az állam (A települési önkormányzat 2014-ben 124.000.000,- forintból működtette az intézményt). Megjegyzi, hogy a finanszírozás növekedése ellenére a papírzsebkendőt még mindig be kell hordania a szülőknek...

Az iskola tekintetében elmondja, hogy 2018-ban 562.646.895,- forintot ad az állam. (A települési önkormányzat 2014-ben 312.000.000,- forintból működtette az intézményt.)

 

A befolyó összegekből sajátos működési struktúra épült fel. A duplikálás mindig sokba kerül a település lakóinak. A nemzetiségi önkormányzat 782.000,- forintot kap a működésre (valamint feladatalapú támogatásként 1,7 millió forintot). A duplikált működésből adódóan az NNÖT mégis az alábbi tételek finanszírozását rendezi:

 

·         + Nemzetiségi referens (Iskolából áthelyezték az óvodába, mivel azonban az intézményben nem áll ehhez rendelkezésre megfelelő mennyiségű finanszírozás, ezért az iskola tanulóitól és tanáraitól vonják el a szükséges forrást.)

·         + Referensi asszisztens (Megjegyzi, hogy teljes egészében önállóan gazdálkodó intézményekről van szó!!)

·         + Gazdasági vezető (1 fő) Hozzáfűzi, hogy csak az iskolának lehet, az NNÖT -nek nem, de sajátos módon működik ez is.

·         + Gazdasági ügyintéző (Ebben az évben már kettőre van szükség.)

·         + Rendszergazda (Szükséges feladat, az állam finanszírozza a főállású rendszergazda költségét (4-4,5 millió forint), amennyiben 8 órás állásról van szó, azonban itt nem főállásban látják el ezt a feladatot, hanem külső szolgáltató végzi ezt a tevékenységet (évi 6 millió forintért).

·         + Gondnok, sofőr (A gondnokot a Tájház üzemeltetése kapcsán alkalmazzák. A települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti használati megállapodást a Tájházzal kapcsolatosan az önkormányzat szeretné lezárni annak érdekében, hogy ez a kiadás az iskolát/óvodát ne terhelje. A települési önkormányzat szeretné múzeummá alakítani a Tájházat. Hozzáfűzi, hogy mindaz a lehetőség, melyet az NNÖT a Tájházban biztosít, a továbbiakban is megmarad.

·         + Kisbusz (9fő) (Felvetődik kérdésként, hogy vajon egy 700 fős iskolának egy 9 fős kisbusz mennyi érdemi pluszt hoz, mérlegre téve a fenntartási költségeket /3 millió forint/ is. Hány kisbusz bérlése valósulhat meg ennyi pénzből bérköltség, üzemben tartási, karbantartási, vizsgáztatási, szervizelési költség nélkül…?)

·         + önálló gazdasági épület (100 négyzetméteres "kancellária" fenntartása a tanulók pénzéből, mivel 2,5 millió forint finanszírozási keretből ezt képtelenség fenntartani)

·         + rezsiköltség (közmű, karbantartás, telefonok...)

 

Mindez összességében 35 millió többletterhet jelent évente. A négy év vonatkozásában 140 millió forint plusz kiadás, ami a településen duplikáltan került felhasználásra.

 

Sajnálja, hogy sem a közmeghallgatást sem a testületi üléseket nem méltatja a Német Nemzetiségi Önkormányzat arra, hogy jelen legyen. Jelzi, hogy a következő héten hétfőn, délután 17 órakor tartja a NNÖT a testületi ülését, melyen a költségvetését tárgyalja. Jelzi, hogy a számok tekintetében mindenkinek lehetősége van kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban (új álláshelyeket melyik 2 millió forintból finanszírozzák…?)

 

A költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatót a "Nincs gazdasági növekedés befektetés nélkül, és a település nem lesz sikeres kultúra nélkül." gondolattal zárja, kiegészítve azzal, hogy a kultúra kifejezést tágabb értelemben használja beleértve a közösségi-, sport-, munkakultúrát és mindazt, ami megtartó erőt jelent a közösség számára. Megköszöni a megtisztelő figyelmet és érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakkal vagy más témával kapcsolatban.

 

Galambos Andrásné

A Tájház múzeummá alakítására vonatkozó sort hiányolja a költségvetési anyagból.

Jelzi, hogy a temetőben nagyon sok levélkupac található még mindig, kérdése, hogy kinek a feladata ennek eltakarítása.

Érdeklődik, hogy a temető bekerítésére várhatóan mikor kerül sor.

 

Kreisz László polgármester

·         A Tájház kapcsán jelzi, hogy a múzeum megvalósításának első feltétele, hogy a megfelelő infrastrukturális feltételek rendelkezésre álljanak. Most a szociális helyiség, mosdó terveinek elkészítése, megépítése kerül előtérbe. Ugyanakkor a haszonkölcsön szerződés lezárását megelőzően nincs lehetőség konkrét soron feltűntetni a költségvetésben a múzeummá alakítás kiadásait. Ettől függetlenül a tervezés elindítása megfogalmazásra került. A települési önkormányzat felmondta a használati megállapodást. Erre vonatkozóan kapott válaszlevélben bírósággal fenyegették meg, mely előtt értetlenül áll, hiszen a cél az, hogy ne az iskola és a gyermekek finanszírozzanak évi 1,5-2 millió forintot, hanem az önkormányzat szeretné ezt átvállalni oly módon, hogy mindazt, amit ott megvalósítottak, ugyanúgy biztosítja tovább.

·         A temetőben található levéllel kapcsolatban megerősíti, hogy elvitelre kerül. November végéig történt a lehullott zöld gyűjtése, december első hetében került sor elszállításra. Azt követően lehulló zöld elvitelére még valóban nem került sor. Tavasszal - amennyiben ez esztétikailag zavaró hatású - megtörténik az elszállítás, ugyanakkor hozzáteszi, hogy a környezet természetes állapotát nem akarják mindenképpen befolyásolni…

·         A temető körbekerítése már 2017. évben is napirenden volt. Jelzi, hogy ez komplex kérdés abból adódóan, hogy kialakításra került egy koszorúgyűjtő hely, valamint a nagy méretű konténerek helyett 1 köbméteres tárolókat helyeztek ki. (összesen 700.000,- forintért). A konténerek leürítéséhez biztosítani kell a jármű bejutását. Kialakításra került az a "körforgalom", mely mentén történik az összegyűjtés. A kerítés megépítésénél továbbá figyelembe kell venni az érkező járművek be- és kijutását, a főbejáratnál megsüllyedt részt is szükséges rendbe tenni. Ezeket a szempontokat figyelembe véve és átgondolva, összehangolva kell megtervezni a kerítés építését. Hozzáteszi, hogy a Temető bővítés előtt áll, a szomszédos földterületen gazdálkodó cég 2024-ig rendelkezik szerződéssel a művelésre vonatkozóan, itt egy bizonyos részt a földből szükséges lenne részéről átadni, a tárgyalások folyamatban vannak, az álláspontok egyelőre nem közelítenek egymáshoz…Lépésről-lépésre próbál az önkormányzat haladni. Abban biztos, hogy ebben az évben meghatározásra kerül, hogy milyen kerítés építésére kerül sor, hogyan történjen, hol tud közlekedni a kukásautó... (Utal arra, hogy jelenleg a Temetőben mindenki szokásjog alapján közlekedik, hiszen ez a hely sosem volt eddig bekerítve… Ehhez képest úgy gondolja, hogy nem lehet nagy mértékű rongálásokról beszélni. ) Úgy véli, hogy a tavalyi évben elindított zöld terület fenntartásnak látható eredményei vannak.

 

Lakatos Imre, Taksony Könyves Kálmán utca

Érdeklődik, hogy az ismertetett anyag tervezet, javaslat vagy elfogadott költségvetés.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazott és elfogadásra javasolt anyag került bemutatásra. Hozzáteszi, hogy a közmeghallgatás megtartására azért kerül sor a testületi ülés előtt, hogy amennyiben érkezik további javaslat, felvetés a lakosság részéről, arról érdemben tudjon tárgyalni és dönteni a Testület.

 

Lakatos Imre, Taksony Könyves Kálmán utca

Úgy véli, hogy jól elkészített tervezet került bemutatásra a közmeghallgatáson. Taksonyi polgárként szintén javasolja a Testületnek a tervezet elfogadását.

Meglepőnek tartja, hogy a téma nem érdekli az embereket, kevesen vesznek részt a közmeghallgatáson. Számára nem megnyugtató, hogy az Interneten keresztül is elérhető a közmeghallgatás, hiszen csak személyes jelenlét esetén van lehetőség a hozzászólásra. Jelzi, hogy előző évben is hasonló érdeklődést tapasztalt, mint most. Úgy gondolja, hogy valamilyen módon ezen változtatni kellene.

 

Kreisz László polgármester

Úgy véli, hogy a részvételi aránynak két üzenete lehetséges: az egyik az, hogy nincsenek megelégedve a falu polgárai és nem érdekli már őket a téma, érdektelenség, a másik üzenet a bizalom. Rögzíti, hogy a választáson szerzett felhatalmazással nem szeretne az önkormányzat visszaélni. Egy közmeghallgatást sem azzal a céllal tartanak meg, hogy ki legyen pipálva, hiszen akkor nem ötven percen keresztül részletezné a gondolkodásmódot és az információkat. Az interneten keresztül is látható, hogy 80-200 fő között mozog a hallgatók száma. Az önkormányzatnak el kell fogadnia, hogy a modern világban a tájékoztatásban más csatornák (internet, facebook…) kerülnek előtérbe. Említést tesz arról, hogy a jövőben egyik célkitűzés, hogy a testületi ülések, közmeghallgatások online módon is megtekinthetőek legyenek. Hozzáfűzi, hogy a tapasztalatok azt mutatják, hogy amennyiben kényes kérdés merül fel és arra nem tud az önkormányzat jó választ adni, vagy nem tudja a megoldást az érintettekhez eljuttatni, akkor észrevehetően emelkedik az ülésen jelen lévők száma. (Ilyen téma volt a közelmúltban a szennyvíz kérdés: egyrészt köszöni a lakók türelmét, valamint hozzáfűzi, hogy 10 esztendőre volt szükség ahhoz, hogy új szennyvíztelep épülhessen, Taksonyban két területen a hálózati rekonstrukció megvalósulhasson, a Dózsa György utcában folyamatban van a gerincvezeték építés…)

Harmadik okot is megemlít; névtelen leveleket is kap: azaz vannak akik nem jönnek el, de névtelen levelekben bátran közlik, hogy mi az, ami nem tetszik nekik. Hozzáteszi, hogy ilyen esetben igyekszik a levélíró fejével végiggondolni a szándékot és azt, hogy az önkormányzatnak mennyi energiát kell belefektetnie az így felvetett észrevételekbe. Megjegyzi, hogy névtelen levél nem jelenik meg a Hírharangban. Jelzi, hogy a kritikával nincs probléma, hiszen a választott képviselőknek azt el kell fogadnia, hiszen ezek a jelzések a korrigálásra adnak lehetőséget. Az elmúlt időszakban egy témában három névtelen levél is érkezett (érdekes módon ugyanazzal a kézírással).

 

Lakatos Imre, Taksony Könyves Kálmán utca

Jelzi, hogy az NNÖT múlt ülésén részt vett. Megrökönyödött azon, hogy a két önkormányzat nem tud együtt dolgozni, szemben állnak egymással. Véleménye szerint nem lenne szabad ellenségeskedni.

 

Kreisz László polgármester

Megköszöni a jelzést. Hangsúlyozza, hogy nem véletlenül említette meg, hogy 2014-ben a települési önkormányzat azt látta, hogy az oktatás-nevelés a település életében olyan érték, ami csak egy irányba mehet. Látni lehet azonban, hogy a témára rákerült egy olyan nehezék, ami teljesen indokolatlan. Egy faluban két önkormányzati struktúrát fenntartani olyan mérvű pénz-szivacs-gazdálkodás, melynek a végén a közösség életében összeférhetetlen szempontok állnak egymással szemben. Hiszi, hogy nem lehet egy közösség bizalmával így visszaélni.

Kijelenti, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem egy birodalom. A települési önkormányzat ahhoz adta a döntését, hogy az iskola kiemelésre kerüljön a KLIK-ből. Látható a táblázatból, hogy a nemzetiségi finanszírozásnak köszönhetően milyen plusz forrás érkezik. Az iskola ezt teljes önállósággal használhatja fel, ő dönti el, hogy mire használja. Azt senki nem mondta, hogy az oktatás-nevelésre szánt pénzből nemzetiségi referens, referens asszisztens, plusz gazdasági vezető, plusz gazdasági ügyintéző stb. alkalmazása valósuljon meg. A polgármesteri hivatalban minden rendelkezésre áll. Az iskola kiemelése az önállóság megtartásának céljával történt, nem pedig azzal, hogy nehezék kerüljön rá. Taksony önkormányzatának 1,2 milliárdos költségvetése mellett csak és kizárólag az óvoda és iskola finanszírozására összesen 748,9 millió forint érkezik. A döntés ezért született. Kifogásolja, hogy a "business-önkormányzat" működtetése érdekében személyek "elkaszálására" is sor kerül. A lokálpatrióta Képviselő-testület nem ért egyet a "pofátlan" gazdasági alapon nyugvó érdekszövetséggel és e véleményének hangot ad.

Jelzi, hogy az óvoda vezetőnője korábban évente 1 millió forintot használhatott fel eszközbeszerzésre. Ez a szám negyvenszeresére emelkedett. Firtatja, hogy mi lenne az, amit az önkormányzatnak még hozzá kellene ehhez tennie? A nemzetiségi önkormányzat két telken belül tart fenn két épületet és finanszírozza a munkát úgy, hogy az állam 100%-ban finanszíroz. (nem kell adóbevételért dolgozni)

Évi 250-300 millió plusz az, amiről az intézményvezetőkkel együttesen lehet dönteni arról, hogy az mire fordítódik. Tisztában van vele, hogy az intézményvezetők messzemenőkig nem tudnak azonosulni a korábban ismertetett "csomaggal". (35 millió forintos elvonás)

(82 álláshelyet finanszíroz az állam, 59-et töltenek be, a maradék 20-at "elszippantják") Hozzáfűzi, hogy a kosárlabda csarnok is a gyerekek és tanárok finanszírozásából valósul meg. Nem extra, plusz bevételekből. Megemlíti a 150eFt-os digitális óravásárlást. Úgy gondolja, hogy ezek a lépések szembemennek azzal, amit 2006 óta próbál a települési önkormányzat építeni. "Polgármesterként nekem nem az a dolgom, hogy kullogjak az események után, hanem minimum egy vonalban legyek az eseményekkel, de nem azért adja a falu a felhatalmazást, hogy a polgármester egy vonalban legyen az eseményekkel, hanem azért kapja a felhatalmazást a Képviselő-testülettel együtt, hogy irányítsa a falut és vigye a falut… Ez az önkormányzatiság lényege."

Ismételten felhívja a figyelmet a NNÖT hétfői ülésére.

Rögzíti, hogy a települési önkormányzat nem abból él, amit az intézményeire kap támogatásként, hanem pluszban hozzátesz ezek finanszírozásához. Az iskola és az óvoda tekintetében nincs szükség arra, hogy az NNÖT pluszban hozzátegyen, mert az állam 100%-ban finanszíroz. (A fenntartó önkormányzatok az étkeztetés kiegészítésre megkapták a támogatást. "Pofátlanságnak" tartja 800 milliós költségvetésnél, 250 milliós tartaléknál nem a településen tartani a pénzt; lassan harmadik éve több mint 100 millió forintot az iskola nem Taksonyban költ el étkeztetésre… A külsős cég nem itt fizet iparűzési adót, nem helyieket alkalmaz, csak pénzt keresni jár ide. Ez a gyakorlat a települési önkormányzat lokálpatrióta szemléletétől messze áll. ) Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele.

 

Witzing Tibor Mátyás király u.

Az alábbi észrevételeket teszi:

Rögzíti, hogy Dunaharaszti lakossága nem járult hozzá a földkábelek lefektetéséhez.

Szent Anna utcában több helyen a csatorna fedőlapok állapota kritikusnak nevezhető, jó néhány körül hiányzik az aszfalt. Jelzi, hogy több fedlapot szándékosan fordítva helyeztek vissza.

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy 2018-ban az önkormányzat a Széchenyi utca útburkolatának felújítását tervezi. Hozzáteszi, hogy nem beszélt Fő útról és földkábelről.

Érdeklődik, hogy Witzing úr tudja-e, hogy hány olyan utca van, melyet az önkormányzat fokozatosan szeretne felújítani.

 

Witzing Tibor Mátyás király u.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozzon létre 1 fő státuszt a könyvtárban.

Közvilágítással kapcsolatban megjegyzi, hogy a Szent Mihály utcának a Mátyás király utcával, illetve Wesselényi utcával való találkozása közötti szakaszon szükség lenne bővítésként plusz lámpatestet elhelyezni. Az Attila utcában is hiányzik egy szakaszon a közvilágítás. Továbbá a Dózsa György utcában a Hősök tere és az Iskola utca közötti szakaszon is bővítést javasol, valamint a Zrínyi utca Bem és a Fő utca közötti szakaszán.

Jelzi, hogy a külterületen nagy mértékű szemetelést tapasztal. Mezőőrség működtetését javasolja.

 

Kreisz László polgármester

Visszautal arra, hogy említette, hogy a hulladékelszállítás rendszerében lesz fejlődés; próbálják elérni, hogy minél kevesebb hulladékot vigyenek ki az emberek a külterületre, ezért a szolgáltató évente kétszer biztosít ingyenes lehetőséget a lomtalanításra, melyhez csak annyi szükséges, hogy az ügyfél érvényes szerződéssel rendelkezzen, illetve ne legyen tartozása.

Az önkormányzat évente szervez szemétgyűjtési akciót. A törvény rendelkezésének köszönhetően a korábbi konténer árak lecsökkennek: 45.000,- forint helyett 15.000,- forintba fog kerülni egy konténer…

Tapasztalatok alapján arról számol be, hogy azokban az esetekben, amikor sikerült beazonosítani a külterületen szemetelőket, akkor nem taksonyi lakosok voltak az elkövetők.

Megerősíti, hogy az önkormányzat számára fontos a környezet védelme. Jelzi, hogy a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére a szolgáltató területén elsőként Taksonyban került sor. Ugyanígy a kétkukás rendszer bevezetése is először itt történt meg. (A jövőben a három kukás rendszer mellé az ürítés gyakoriságával megvalósul a kommunális hulladék, papír, fém, műanyag, üveg és a zöld hulladék külön gyűjtése, elszállítása.

 

Galambos Andrásné

A síküveg elszállítására kérdez rá.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy a síküveg elszállítása nem megoldott jelenleg. A kérdés a bizottsági ülésen is felmerült és a testületi ülésre hivatalos a hulladékgazdálkodásban érintett szolgáltató is, akitől várják erre a problémára a választ. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy megköszöni mindenkinek a részvételt és a közmeghallgatást 19 óra 26 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn