Összesen 2810527 látogató
Összesen 5092 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületi üléséről 2018.04.06.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 39 megtekintés

 

 

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2014-2019)

Rendes, nyílt ülés

2018. április 06.

(péntek)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

 

Helyszín:                                                                  Petőfi Sándor Művelődési Ház- és Könyvtár

             2335 Taksony, Fő út 89.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Györke Erzsébet

             5. Ruff Mátyás

             6. Szalai János

             7. Tóth József

 

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

 

Távol:

8.    Halász János

9.    Varga László

 

 

Később érkezett:

                             -

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit a Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 06-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 7 (hét) fővel határozatképes és az ülést 7 óra 30 perckor megnyitja.

 

Az ülésen a szavazás kézfeltartással történik.

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet képviselő asszonyt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadását teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 06-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

68/2018. (IV. 06.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 06-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Györke Erzsébet települési képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy a meghívóban kiküldött napirenddel kapcsolatban van-e valakinek további javaslata, felvetése, kérdése. Amennyiben nincs, úgy a kiküldött napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 06-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    "Tájház" ingatlan tetőszerkezet-felújítási és nyílászáró felújítási, restaurálási munkálataira támogatási igény benyújtása

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

68/2018. (IV. 06.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. április 06-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

 

2.    Napirend elfogadása

 

3.    "Tájház" ingatlan tetőszerkezet-felújítási és nyílászáró felújítási, restaurálási munkálataira támogatási igény benyújtása

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

3. "TÁJHÁZ" INGATLAN TETÕSZERKEZET-FELÚJÍTÁSI ÉS NYÍLÁSZÁRÓ FELÚJÍTÁSI, RESTAURÁLÁSI MUNKÁLATAIRA TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Elmondja, hogy előző testületi ülésen szóba került, hogy a települési önkormányzat a Tájház kapcsán népi építészeti értékmegőrzésre irányuló pályázaton induljon. Hangsúlyozza, hogy a Tájházzal kapcsolatban új jövőt szükséges megfogalmazni. Megítélése szerint ez a pályázat jó lehetőséget ad arra, hogy a karbantartáson túl egy picit többet is tehessenek az épületért. Két műszaki tartalommal ellátott lehetőség került kidolgozásra. Az egyik a tető felújítását érinti, a másik pedig a nyílászáróknak a rendbetételét, restaurálását tartalmazza. A tetőfelújításra szóló ajánlat komplett tetőcserét tartalmaz. A tetőszerkezet teljes felújítása mindenféleképpen indokolt, a tető héjazat cserével együtt 9,2 millió forint, ebben benne van a műszaki tartalom is.

A nyílászárók felújítása, restaurálása - itt a munkaóra jelent tetemes összeget - bruttó 2,7 millió forintba kerül.

A pályázat kiírás szerint 1 és 20 millió forint közötti összegre pályázhat az önkormányzat és 50 %-os önerőt szükséges mellé tenni. Megadja a szót Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester asszonynak.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Támogatja a legmagasabb összegre történő pályázat benyújtását. A tetővel kapcsolatban megemlíti, hogy néhány évvel ezelőtt bedeszkázták funér lapokkal, megtörve ezzel az eredeti stílust. Reményét fejezi ki, hogy az eredeti állapot helyreállításra kerül.

 

Györke Erzsébet képviselő

Támogatja a pályázaton indulást. Rögzíti, hogy a munkadíj 13 millió forint értékű, ezért nem javasolja, hogy 20 millió forintra pályázzanak.

 

Kreisz László polgármester

Hangsúlyozza, hogy a 1-20 millió forintos összeg a támogatott keret. A 13 millió forint értékkel az önkormányzat bőven benne van a keretösszegben.

 

Györke Erzsébet képviselő

A tetővel kapcsolatosan szintén úgy látja, hogy javítás, felújítás szükséges. Abban nem tud állást foglalni, hogy a cserepek milyenek legyenek. Az ablakok, nyílászárók rendbetételét szintén nagyon fontosnak tartja. A szükséges ajtócserét is javasolja.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy a pályázat kifejezetten csak a népi építészetre vonatkozik vagy a vizesblokk, stb. kialakításra is benyújtható… Mind a két témakörben (tetőszerkezet, nyílászáró felújítás…) javasolja a pályázat benyújtását. Hozzáfűzi, hogy a Tájháznak is nagyon nagy szüksége van a megújulásra. Mind a két témában teljes összegben történő pályázat benyújtást javasol. Érdeklődik, hogy most szükséges-e a konkrét részletekről is egyeztetni.

 

Tóth József képviselő

Jelzi, hogy tetőcserépre vonatkozóan 1 millió 200 ezer forint került betervezésre az anyagban.

 

Kreisz László polgármester

Hozzáfűzi, hogy amennyiben eljut a pályázat abba a stádiumba, hogy támogatást kap, akkor a pontos műszaki tartalom még a Testület elé fog kerülni jóváhagyásra. Érdeklődik a tetőszerkezet állapotával kapcsolatban. Megadja a szót Ruff Mátyás képviselő úrnak.

 

Ruff Mátyás képviselő

Jelzi, hogy a szerkezetet cserélni szükséges, (lécek cseréje végig), a szarufák 100 évesek, szintén megérettek a cserére, a cseréppel kapcsolatban megjegyzi, hogy 20 évvel ezelőtt öreg cseréppel fedték le a szerkezetet, nagyon sok ki van salétromosodva. Ránézésre jónak látszik, de ha vizet kap, átengedi a nedvességet. Tanácsolja a cserép cseréjét is.

 

Kreisz László polgármester

Rögzíti, hogy amennyiben mind a két témával indulnak a pályázaton, a bekerülési összeg felét az önkormányzatnak szükséges biztosítania.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Pontosítja, hogy a két tétel összegének a felével indulhat az önkormányzat a pályázaton és a másik felet biztosítja önerőből.

 

Kreisz László polgármester

Megerősítésként elmondja, hogy főépítész úrral és mérnök úrral átnézték a Tájházat, nem akarnak az épületbe vizet bevezetni, hanem az eredeti állapot helyreállítása a cél. (az épületben eredetileg sem volt víz) Terveik szerint az épület mögé építenék (nem összekapcsolva a Tájház épületével) a vizes blokkal együtt a kiszolgáló infrastruktúrát, megerősítve ezzel a Tájház múzeumi létét. Megadja a szót Tóth József képviselő úrnak.

 

Tóth József képviselő

Javasolja, hogy a pályázatban maradjon benne a cserépre vonatkozó összeg, de ahhoz nem járul hozzá, hogy cserép csere legyen. Tehát a tetőcserép cserét nem támogatja, de a pályázaton indulást igen.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése. Megkéri jegyző asszonyt, hogy ismertesse a határozat-tervezetet.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Felolvassa a határozat-tervezetet.

 

Kreisz László polgármester

Amennyiben nincs más kérdés, hozzászólás, úgy a pályázaton indulást teszi fel szavazásra.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat: "Tájház" ingatlan tetőszerkezet-felújítási és nyílászáró felújítási, restaurálási munkálataira támogatási igény benyújtása

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Népi Építészeti Program 2018" pályázat keretében a Taksony, 222 hrsz.-ú, természetben a Taksony, Dózsa György u. 52. szám alatti helyi védelem alatt álló "Tájház" ingatlan tetőszerkezet-felújítási és nyílászáró felújítási, restaurálási munkálataira a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz támogatási igényt nyújt be.

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt beruházás becsült összegét, a beérkezett költségbecslés alapján 11.954.355,- Ft-ban, azaz tizenegymillió-kilencszázötvennégyezer-háromszázötvenöt forintban állapítja meg.

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt beruházás megvalósításához szükséges önerőt, a teljes kivitelezési költség 50 %-át, azaz 5.977.178,- Ft-ot, azaz ötmillió-kilencszázhetvenhétezer-egyszázhetvennyolc forintot a 2018. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület egyhangúan 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

70/2018. (IV. 06.) KT határozat

1. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a "Népi Építészeti Program 2018" pályázat keretében a Taksony, 222 hrsz.-ú, természetben a Taksony, Dózsa György u. 52. szám alatti helyi védelem alatt álló "Tájház" ingatlan tetőszerkezet-felújítási és nyílászáró felújítási, restaurálási munkálataira a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz támogatási igényt nyújt be.

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt beruházás becsült összegét, a beérkezett költségbecslés alapján 11.954.355,- Ft-ban, azaz tizenegymillió-kilencszázötvennégyezer-háromszázötvenöt forintban állapítja meg.

 

3. A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt beruházás megvalósításához szükséges önerőt, a teljes kivitelezési költség 50 %-át, azaz 5.977.178,- Ft-ot, azaz ötmillió-kilencszázhetvenhétezer-egyszázhetvennyolc forintot a 2018. évi költségvetésének tartalékkerete terhére biztosítja.  

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

A rendkívüli ülésen más napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek az aktív részvételt és az ülést 7 óra 48 perckor bezárja.

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

Györke Erzsébet

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn